INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE
STUDENTEN
Dienst: Inwendige 1
Verantwoordelijke: Albert Vanchaze
Telefoon: 03 650 50 59
Beste student
Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste
houvast kan zijn om je stageperiode in het AZ Klina te beginnen . Aan de hand
van deze brochure laten we je kennis maken met de werkwijze van de
verpleegafdeling waar je stage zal lopen.
Wij wensen je veel succes !
1. Algemene gegevens
Hoofdverpleegkundige
Albert Vanchaze
Specialisme:
Oncologie
Artsen:
Dr. Verhoeven
Dr. Langenaeken
Dr. Demey
Dr. Meers
Aantal bedden:
•
De afdeling is verdeeld in 2 sectoren :
Sector 1 : kamer 2101 t/m 2120 = verblijvende patiënten
Sector 2 : kamer 2121 t/m 2132= ambulante patiënten
(onco.daghosp)
Sector 1 heeft 4 één-persoonskamers waarvan 1 met sas
6 twee-persoonskamers
1 vier-persoonskamer
Bezoekuren:
14u30 tot 17u
18u30 tot 20u
Bijzonderheden: Voor het oncologisch daghospitaal bestaan er afwijkende
uurroosters. Dit geldt enkel voor 3de jaars-studenten.
2
2. Pathologieën en behandelingen
•
PATHOLOGIE: aard - observatie
- Staging
- Chemotherapie (eventuele) nevenwerkingen
- extravasatie
- curatief
- palliatief
- Radiotherapie(eventuele) nevenwerkingen
- Palliatieve Zorg
- terminale zorg
- mantelzorg
- Beschermende (omgekeerde) isolatiepatiënten
n.a.v. febriele neutropenie
- Oncologische wondzorg
(“open” tumoren : vb. open borst-carcinoom)
3. Meest voorkomende verpleegactiviteiten
3.1 Algemeen
• Verpleegkundige basiszorgen
• Het nemen van fysieke en vitale parameters
• Wondverzorgingen
3.2 Specifiek voor de afdeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanprikken / hepariniseren / infuus via IPS ( Intraveneus Poort Systeem)
Bloedafname
Manipuleren van cytostatica
Vochtregulatie bij chemo-patiënten
Bloedtransfusie
Starten van omgekeerde-isolatie
Plaatsen van subcutane pijnpomp
Morfine-aërosol
Morfine-klever
Extravasatie
3
• Toestellen :
- IVAC infuuspomp
- glucosemeter
- aspiratietoestel
- elektronische bloeddrukmeter
4. Verwachtingen
Aan de hand van de verpleegactiviteiten en pathologieën kan je een aantal
leerdoelen bepalen. We verwachten dat je in functie van je leertraject inzicht hebt
in de basiscompetenties en er ook naar handelt. Breng jouw leerdoelen en
doelstellingen mee op de eerste stagedag zodat je die met de mentor en/of
hoofdverpleegkundige kan bespreken.
5. Overlegstructuren en samenwerking met andere disciplines
5.1 Verpleegkundig niveau
•
•
•
•
Patiëntenoverdracht: 3 x/ dag = bij iedere shiftwissel
Dienstvergaderingen
Referentieverpleegkundigen (wondzorg, diabetes, nutritie,…)
Begeleidingsverpleegkundigen: borstverpleegkundigen, digestieve
begeleidingsverpleegkundige
• Mentoren en praktijklectoren
5.2 Met artsen
• Dagelijkse toeren van de arts op de afdeling
• Multi Disciplinair Overleg: artsen, verpleging, sociale dienst, psychologen,
kinesisten,…
• Huisartsen
4
5.3 Anderen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorgkundigen
Kinesist
Psychologen
Diëtisten
Sociale dienst
Pastorale Dienst
Geriatrisch Support Team (GST)
Ergotherapeuten
Palliatief Support Team (PST)
Oncocoach
En iedere samenwerking of ieder overleg verder van toepassing volgens
de individuele noden van de patiënt
6. Verpleegkundige dagindeling
• Verblijvende patiënten
6u30
7u
8u
8u30
11u15
12u
12u30
13u
14u
14u30
17u
17u30
18u
18u30
21u30
Patiëntenoverdracht
Medicatie nazicht + start verzorging
Bedeling ontbijt
Ochtendverzorging hervatten
Toediening cytostatica
Rapportering elektronisch verpleegdossier
Maaltijd personeel
Bedeling medicatie
Bedeling middagmaal
Middagzorg
Patiëntenoverdracht
Namiddagverzorging + specifieke medicatie +
elektronische
rapportering + middagzorg
Bedeling medicatie
Bedeling avondmaal
Maaltijd personeel
Avondverzorging + specifieke medicatie + elektronische
rapportering
Patiëntenoverdracht
5
• ambulante patiënten
8u – 18u
Bloedafnames
Aanprikken infusen ( perifeer + IPS )
Toedienen cytostatica en afkoppelen
Afkoppelen Infusorpompen (meerdaagse chemo)
Elektronische rapportering
6.1 Bijzonderheden
Het oncologisch daghospitaal kent een totaal andere dagindeling dan de
verblijfsafdeling.
Op de afdeling is een gedetailleerd werkmenu voorhanden van beide sectoren.
7. Kennis en vaardigheden
We verwachten dat je notie hebt van volgende zaken:
7.1
Theoretische kennis
Zie ook punt 4.2
extra aandacht voor:
- medisch rekenen
- specifieke medicatie eigen aan oncologie
7. 2 Verpleegkundige vaardigheden
• Verzorging van oncologische patiënten
 Somatisch :
- Specifieke zorgen bij patiënten in omgekeerde isolatie :
-isolatiemaatregelen/hygiëne/Mondzorg
- Voedingsevaluatie
- Decubituspreventie :
- Bradenschaal / wisselhouding
- kennis / gebruik Alternatingmatras
- Wondzorg “open” tumoren
- Extra aandacht voor obstipatieproblemen n.a.v. morfine / chemo
- Extra aandacht voor de bestralingsplaats bij radiotherapiepatiënten.
6
- Extra aandacht voor het patiëntencomfort, vooral bij terminale
patiënten.
 Niet-Somatisch :
- Psychologische problemen / crisissituaties onderkennen
(angst - ontkenning - negatie - slecht nieuws - …)
- Mantelzorg : opvang en begeleiding van familie/naasten
- Gebruik de nodige instrumenten:
- MPST (= Multidisciplinair Palliatief Support Team)
- Palliatieve artsen
- Palliatieve verpleegkundige
- Psycholoog
- Sociale Dienst
- Afdelings(patiënten)bibliotheek (vb: cortisone,
pijnmedicatie, anti-emetica)
• extra aandacht voor manipuleren van IPS
(steriliteit, aanprikken, bloedafname, infuuspomp)
7.3
Attitude
• Verantwoordelijkheid over enkele patiënten (3de jaar):
- Verpleegdossier , observaties , ADL , medicatie , rapportering
(electronisch + mondeling)
- Briefing
• Integratie in het team :
- Koppeling aan sectorverpleegkundige
- Samen met teamverpleegkundigen maaltijd gebruiken in de
personeelsrefter
- Durf te spreken over eventuele problemen (overlijden ,
crisissituaties,…)
- Vakliteratuur vind je op de afdeling
• Feedback
- Dagelijks beknopt via het Feedbackformulier
- Tussentijdse evaluatie met de dienstverantwoordelijke en
stagebegeleider
(+ eventueel mentor +eventueel sectorverpleegkundige)
7
8. Onthaal voor studenten
Eén of twee keer per maand organiseert de stagecoördinator een onthaal voor
alle studenten verpleegkunde die op dat moment stage lopen in ons ziekenhuis.
Na een korte uiteenzetting regelen we een aantal praktische zaken en krijg je een
korte rondleiding. Hiermee willen we je wegwijs maken in ons ziekenhuis. Nadien
word je, indien je dat wenst, tot op je dienst begeleid.
De dagen van deze onthaalmomenten zijn bekend bij de school. Op de onthaaldag
zelf vragen we je bijeen te komen om 9 uur in het atrium (inkomhal) waar je
opgehaald zal worden.
Start je stage op een ander moment? Maak dan best een afspraak met je
stagebegeleid(st)er over je eerste stagedag.
Als je op de afdeling toekomt word je verder onthaald door de
hoofdverpleegkundige of verpleegkundige.
9. Stagetraject en extra leermomenten voor studenten
9.1
•
•
•
Ingrepen/onderzoeken die je kan bijwonen
Bijwonen chirurgische plaatsing van IPS(Intraveneus poortsysteem )
Na samenspraak met de betreffende chirurg (navragen bij de
dienstverantwoordelijke)
Bijwonen van een ascitespunctie
9.2 Mogelijkheid voor korte kijkstages op Spoed/INZO/OK
Na samenspraak met de hoofdverpleegkundige en/of mentor en in functie
van je studietraject.
10 Namen mentoren en referentieverpleegkundigen
• Mentoren
- Martine Machielsen
- Helen Tops
• Referentieverpleegkundigen:
Palliatieve zorg
- Henny Burger
8
- Erika Heyligen
Sessies chronische vermoeidheid bij kankerpatiënten
- Nadine Bevers
- Henny Burger
- Tine Van Kaert
Coördinatie Look Good, Feel better(verzorgingssessies)
- Erika Heyligen
Geriatrische Zorg
- An Mertens
Diabetes
- Nicole Joossens
- Letje Huybrechts
- An Mertens
Ziekenhuishygiëne
- Annick Schoenmaekers
11 Praktische info op afdeling
11.1 Elektronisch verpleegdossier
AZ Klina maakt gebruik van een geïntegreerd elektronisch verpleegdossier (EVD).
In dit dossier kan je per patiënt zijn gegevens, het zorgplan, shiftverslagen,
geplande onderzoeken e.a. terugvinden. Iedere verpleegkundige noteert in dit
dossier de zorgen die zij aan haar patiënt heeft gegeven, de geplande zorgen en
onderzoeken. Elke verpleegkundige heeft hiervoor een persoonlijke login. Ook
elke student krijgt zo’n login. Bij aanvang van je stage geven we een korte
introductie over het gebruik van het elektronisch verpleegdossier. Jouw inbreng in
dit dossier gaat voornamelijk over het afvinken van de dagdagelijkse activiteiten
en de eventuele aanpassingen voor de volgende dag.
11.2
Feedbackformulier
Als stageplaats geven wij informatie over jouw functioneren als stagiair aan de
school door middel van het Klina-feedbackformulier. Ongeacht via welke school je
hier een verpleegkundige stage loopt, verwachten wij dat er met ons
feedbackformulier gewerkt wordt. De documenten van de school die je hiervoor
meegekregen hebt, zullen in ons ziekenhuis dus niet gebruikt worden.
9
Je vult dagelijks het feedbackformulier in en legt dit voor aan je mentor of
verpleegkundige op dienst ter aanvulling en ondertekening.
Aan de hand van deze feedback kan je nagaan in welke mate jouw doelstellingen
behaald worden of waar je eventueel nog moet bijsturen.
Dit feedbackformulier zal ook aan de basis liggen van je tussentijdse-en
eindevaluatie.
Op de afdeling zal je meer vernemen over het gebruik van dit feedbackformulier.
11.3 Brochure praktische informatie
Voor alle praktische informatie (zoals parking, sleuteltjes, maaltijden, …) is een
specifieke brochure opgemaakt. Deze is eveneens via dit kanaal te raadplegen.
11.4 Bijscholingen
Je kan en mag bijscholingen volgen die in het ziekenhuis worden aangeboden.
Echter op volgende voorwaarden:
Overleg het eerst even met je HVK/mentor.
Deelnemen kan enkel als je je inschrijft via [email protected]
Geen inschrijving, geen attest!
Vul je naam in op de aanwezigheidslijst van de bijscholing en vermeldt dat
je student bent.
 Indien er maar een beperkt aantal inschrijvingsplaatsen zijn, gaat personeel
voor. Je kan dan enkel aansluiten wanneer de bijscholing niet volzet is.
 Voor planning en afspraken informeer je via het studentenbord dat je vindt
t.h.v. de kledingautomaat.




10