STAKING SUCCES

de Zaaier
SPECIAL STAKING
FLORAHOLLAND
STAKING SUCCES
BETER SOCIAAL PLAN
BETERE VERGOEDING REISUREN
MAART 2014
/ DE ZAAIER / SPECIAL STAKING FLORAHOLLAND
‘VAN HARTE GEFELICITEERD’
“Ruim 800 werknemers in Naaldwijk, Aalsmeer en Rijnsburg
legden vier dagen het werk neer voor een beter sociaal
plan. Het was de eerste staking in de 103-jarige geschiedenis van FloraHolland en haar voorgangers. Dat geeft aan
hoe getergd jullie waren. Getergd door een directie die uit
het oog had verloren dat je loyale medewerkers die vaak
al heel lang in dienst zijn fatsoenlijk moet behandelen.
Het ging ook om meer respect. Respect voor jullie inzet en
vakmanschap. Het zijn per slot van rekening de werkne­-mers die FloraHolland hebben gemaakt tot wat het is: de
grootste veiling van bloemen en planten ter wereld. Ook
nu het minder gaat, mag de directie dat niet uit het oog
verliezen. Er was een staking voor nodig om ze dat besef
bij te brengen. We hopen dat er nu een periode aanbreekt
van constructief overleg met de directie.
Werknemers staken niet voor hun plezier. Want acties leiden
vaak tot spanningen op de werkvloer, tussen stakers en
werkwilligen bijvoorbeeld, of tussen stakers en leiding­
gevenden. Daarom roepen vakbonden pas
een staking uit als het echt niet anders kan.
Voor iedereen die twijfelt aan het nut van een vakbond:
je kunt dus wel degelijk verbeteringen afdwingen
als je met z’n allen actie voert. Ben je nog geen lid van
de bond? Op de achterpagina staat een formulier
waarmee je je kunt aanmelden bij FNV Bondgenoten.
Wij zijn ongelooflijk trots op jullie. We vinden dat
jullie ook heel erg trots op jezelf kunnen zijn.
Van harte gefeliciteerd.”
Celil Çoban
bestuurder FNV Bondgenoten in Naaldwijk
Jeroen Brandenburg
bestuurder FNV Bondgenoten in Aalsmeer
ACTIEF WORDEN?
Zonder steun van actieve leden kan FNV Bondgenoten weinig doen.
Wil je actief worden? Meld je aan via [email protected] of [email protected]
Ga voor het laatste nieuws van FNV Bondgenoten over FloraHolland naar:
www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/bedrijven/floraholland
COLOFON Deze Zaaier is een speciale uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v FNV Bondgenoten ter herinnering aan de staking bij
FloraHolland van 6 t/m 12 februari 2014. REDACTIE Wim Baltussen [email protected] / 0495 -433172 / Adrie Boxmeer [email protected] /
06 516 656 85 FOTOGRAFIE Bert Janssen VORMGEVING Zippa grafische vormgeving DRUK Boom+Verweij
2 / De Zaaier / SPECIAL FLORAHOLLAND MAART 2014
/ UITSLAG LEDENVERGADERINGEN
RUIME MEERDERHEID KEURT
VERBETERD SOCIAAL PLAN GOED
De leden van FNV Bondgenoten
zijn in grote meerderheid akkoord gegaan met het verbeterde
sociaal plan dat de bonden met
FloraHolland hebben afgesloten.
Belangrijkste onderdelen zijn
meer tijd en keuze voor boventallige medewerkers en een betere
reiskosten- en reistijdenregeling.
“Jullie kunnen trots zijn op wat jullie
met de staking hebben bereikt. Want
nadat jullie vier dagen het werk hadden neergelegd, wilde de directie wel
weer met ons praten over een beter
sociaal plan.”
Bestuurders Celil Çoban en Jeroen
Brandenburg lieten er tijdens de
ledenvergaderingen geen misverstand over bestaan door wiens inzet
het betere sociale plan tot stand is
gekomen. Volgens beide bestuurders
is het sociaal plan solidair omdat de
aanvullende vergoedingen in bedragen zijn afgesproken. Hierdoor gaan
de werknemers met de laagste inkomens er naar verhouding het meeste
op vooruit.
Celil Çoban blikte alvast vooruit naar
de komende cao-onderhandelingen.
“We hebben nu veel krediet bij de
werknemers. Daar moeten we gebruik van maken. Op 12 maart gaan
we met de directie over de nieuwe
cao praten. Dat is een verkennend
gesprek. De echte onderhandelingen
beginnen op 28 maart. We houden
jullie uiteraard op de hoogte.”
Wie is voor het verbeterde sociaal plan?
BELANGRIJKSTE PUNTEN SOCIAAL PLAN:
• Boventallige werknemers tot salarisschaal C1 ontvangen 3 maanden bruto salaris en zijn vrijgesteld van werk. Voor boventallige
werknemers vanaf salarisschaal
C1 is dat 1 maand bruto salaris.
• Een nieuwe functie is niet passend als de reistijd van werknemers tot salarisschaal C1 met
meer dan 30 minuten toeneemt.
Tot 1 januari 2015 geldt dit ook
voor de werknemers vanaf salarisschaal C1.
• Na 1 januari 2015 is een nieuwe functie niet passend als de
reistijd van de werknemers vanaf
salarisschaal C1 met meer dan 45
minuten toeneemt.
• Werknemers mogen een niet-passende functie weigeren. Dan
wordt er gezocht naar andere
mogelijk­heden. Als die er niet
zijn, gelden de afspraken voor
boventalligen.
• Werknemers mogen een erkend
outplacementbureau inschakelen
waarbij FloraHolland de rekening
hiervan tot 3200 euro (excl. BTW)
betaalt. Als er wordt afgezien van
outplacement dan ontvangen
werknemers (naar rato) 4000 euro
bruto extra bij de ontslaguitkering.
• Iedereen van wie de reisafstand
door overplaatsing toeneemt,
ontvangt gedurende een jaar
een extra bedrag van 50 euro
bruto
per maand. Neemt de afstand
met 50 tot 75 km (enkele reis)
toe dan wordt dit verlengd tot
ander­half jaar en bij 75 km of
meer (enkele reis) tot twee jaar.
/ 3
/ ACTIE IN BEELD
4 / De Zaaier / SPECIAL FLORAHOLLAND MAART 2014
/ 5
/ STAKERS AAN HET WOORD
WAAROM VOERDEN
JULLIE ACTIE?
Het was de eerste staking in het 103-jarig bestaan van FloraHolland en haar voorgangers.
Waarom kwamen de werknemers na meer dan een eeuw in actie? We vroegen het enkele stakers.
PATRICK PHILLIPSON
(8 JAAR IN DIENST)
“Ik ben teamleider logistiek in Aalsmeer. We zijn nu
nog met 60 man, maar er blijven nog maar 39 functies
over. Dus de kans is groot dat ik boventallig word.
Voor iedereen die zijn werk kwijtraakt is het belangrijk
dat er een goed sociaal plan is afgesproken. Dat wilde
de directie eerst helemaal niet. Daarom heb ik gestaakt.
Maar voor mij was nog belangrijker dat we duidelijk
moesten maken dat FloraHolland niet zo respectloos
met werknemers kan omgaan. Ik hoop dat de directie
dat nu snapt.”
6 / De Zaaier / SPECIAL FLORAHOLLAND MAART 2014
GOSIA KRAUS (3 JAAR BIJ FLORAHOLLAND)
“Ik ben een van de ruim 20 Poolse medewerkers bij
FloraHolland die in staking zijn gegaan. We waren
solidair met onze Nederlandse collega’s. Want de
reden om actie te voeren, de verbetering van het
sociaal plan, gold niet voor mij. Maar ik staakte wel
mee omdat het steeds slechter wordt voor de mede­
werkers. De hoeveelheid werk neemt toe, maar er
zijn steeds minder mensen. De werkdruk neemt toe.
Dat moet een keer ophouden. Ook daarom heb ik
gestaakt.”
WILMA VAN TOL (30 JAAR IN DIENST)
“Ik heb ongeveer alles gedaan bij FloraHolland.
Werk nu twee derde van de tijd als allrounder en een
derde in de logistiek. Door de reorganisatie raak ik dat
deel van mijn werk kwijt. Dat er gereorganiseerd moet
worden, snap ik ook. Maar je kunt niet alles van de
medewerkers verlangen. De directie wilde ons ook veel
flexibeler laten werken. Daarom was de staking echt
nodig. Natuurlijk hebben we hierdoor telers geschaad
en die hebben het ook niet makkelijk. Dat hoef je mij
niet uit te leggen. Ik kom uit Aalsmeer, ben een tuin­
dersdochter. Maar op een bepaald moment was de
grens bereikt van wat we als medewerkers nog
konden accepteren. Het houdt een keer op.”
TON GROEN (5 JAAR BIJ FLORAHOLLAND)
“Ook ik werk voor een derde in de logistiek en raak
dat werk door de reorganisatie kwijt. De kopers moeten
straks zelf voor de keuring en controle zorgen van hun
gekochte producten. FloraHolland denkt hiermee te
bezuinigen. Maar ik denk dat ze wel eens bedrogen
kunnen uitkomen. Vorig jaar september bleek dat
onze controles tot 16.000 aanpassingen leidden bij
het verkochte product. We kosten weliswaar geld,
maar ik denk dat we onszelf terugverdienen. Als de
kopers in de toekomst veel gebreken constateren bij
hun controle zullen ze weer bij de veiling aankloppen.
Goedkoop kan dan wel eens duurkoop blijken te zijn.”
INTERNATIONALE STEUN
De stakers bij FloraHolland werden gesteund door collega’s in het buitenland. Zo kwamen er via de website van de
internationale vakbond IUF meer dan 6600 steunbetuigingen binnen waarin FloraHolland werd opgeroepen om weer
met FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond te onderhandelen. De IUF stuurde deze berichten door naar de directie
van FloraHolland die daarop haar mailbox voor deze e-mails blokkeerde. Verder verzocht op de eerste dag van de
staking de agrarische vakbond van Zambia de directie van FloraHolland per brief om weer terug te keren naar de
onderhandelingstafel. Via FloraHolland importeren Nederlandse bedrijven rozen uit Zambia.
/ 7
SAMEN STAAN WE STERK!
Het is nu wel duidelijk. Als je iets wilt verbeteren aan je arbeidsomstandigheden of aan een sociaal
plan en de werkgever is hiertoe niet bereid, dan heb je de hulp van de bond nodig. Maar die bond,
FNV Bondgenoten, kan alleen maar iets doen als er in een bedrijf voldoende werknemers lid zijn.
Alleen dan kunnen we met z’n allen een vuist maken. Alleen dan kunnen we een slecht sociaal
plan veranderen in een goed sociaal plan. De staking bij FloraHolland heeft het bewezen.
VUL DE BON IN EN WORD LID!
IK WORD LID!
en betaal de eerste
4 maanden in totaal € 25,-*
Voorletters
Achternaam
M
Adres
Postcode
Ik betaal mijn contributie per automatische incasso
Tussenvoegsels
V
JA
NEE
IBAN (rekeningnummer)**
BIC code ** (bij betaling vanaf buitenlands rekeningnr.)
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
JA, u mag met mij contact opnemen over de producten en diensten
van FNV Bondgenoten
Datum
Mobiel
Handtekening
E-mailadres
Dit aanbod is geldig tot 31-12-2014
Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief)
Naam werkgever
* Voor informatie over alle lidmaatschapsmogelijkheden en algemene
voorwaarden surft u naar www.fnvbondgenoten.nl/contributie
of belt u 0900 - 9690 (lokaal tarief).
Adres werkgever
Postcode
Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat het Contact Centrum van
FNV Bondgenoten dit inschrijfformulier ontvangen heeft. Stuur het
volledig ingevulde formulier naar FNV Bondgenoten, t.a.v. Contact Centrum,
Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig.
Vestigingsplaats
Soort bedrijf/sector/branche
IK WERF EEN LID
(Op het moment dat het introductielidmaatschap na 4 maanden wordt omgezet
in een regulier lidmaatschap, ontvangt u uw wervingspremie.)
Voorl.(s) + naam
Lidmaatschapsnummer
Adres
Ik ontvang mijn wervingspremie à € 9,- op
Postcode
E-mailadres
Woonplaats
IBAN (rekeningnummer) **
BIC code ** (bij betaling naar buitenlands rekeningnr.)
** Kijk voor meer informatie over IBAN en BIC op www.fnvbondgenoten.nl/iban