Actieplan verkeersveiligheid Hamont-Achel

Actieplan verkeersveiligheid Hamont-Achel
De nadruk wordt gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de Stad Hamont-Achel.
Het is beter dat een beperkt aantal acties worden uitgewerkt, die duidelijk weergeven dat de
stad een echte inspanning heeft gedaan om een veiligheidscultuur op te bouwen, dan dat er
een heleboel kleine initiatieven worden genomen die uiteindelijk minder resultaat zullen
hebben.
De vraag waarop het Actieplan Verkeersveiligheid een antwoord moet geven is: maakt het
Actieplan het verschil met het verleden? Is het duidelijk zichtbaar dat de stad een echt
engagement voor een verkeersveiligere omgeving heeft opgenomen en uitgewerkt?
De intentie om meer rond verkeersveiligheid te doen, moet duidelijk aanwezig zijn. Indien
deze zichtbaar is doorheen het hele jaar, dan kan men spreken van een geslaagd SAVE-jaar.
1
Situering
Hamont-Achel ligt in de provincie Limburg tegen de grens van Nederland.
Inwoners:12.166
Oppervlakte: 43.66km²
Bevolkingsdichtheid: 279 inw./km²
Contactpersoon gemeente:
Administratief medewerker openbare werken, Annick Kauffmann
[email protected]
+32 11 44 50 40
2
Doelstelling 1: de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
1. Verkeerscommissie
Hamont-Achel beschikt over een verkeerscommissie, en dit al meer dan 13 jaar. De
verkeerscommissie komt 4 tot 5 keer per jaar samen, en bespreekt o.a. de gevaarlijke punten
in de stad, die doorgegeven worden door de inwoners. Van deze gevaarlijke punten worden
aparte dossiers bijgehouden, bestaande uit een aantal foto’s, een bijhorende beschrijving van
het mogelijke gevaar, en de reeds ondernomen acties.
Sociale media is een niet te onderschatten communicatiemiddel geworden de laatste jaren.
Meer en meer maken mensen gebruik van facebook, twitter, ed.. De verkeerscommissie zou
zich ook op deze sociale media kunnen kenbaar maken door een account op te starten waarop
bewoners aangifte kunnen doen van een bepaalde verkeersproblematiek die dan kan
meegenomen worden naar één van de werkvergaderingen van de verkeerscommissie.
Timing: 2014
2. Ongevalsanalyse
Er is een grote rol weggelegd voor alle steden en gemeenten op vlak van verkeersveiligheid en
mobiliteit. Hoewel stedelijke en gemeentelijke situaties vaak complex zijn, en reeds heel wat
inspanningen geleverd zijn, bestaat er nog mogelijkheid tot verbetering van de lokale
verkeersveiligheid.
Infrastructurele veranderingen kunnen soms een deel van de oplossing bieden, maar zijn op
zich niet voldoende om een sluitende oplossing te bieden en de locatie verkeersveilig te
maken. Op plaatsen en locaties waar veel ongevallen gebeuren, dient men niet alleen naar
infrastructurele problemen te zoeken, maar dient men ook dieper in te gaan op het
“Waarom” van het ongeval. Er wordt gesteld dat een ongeval het resultaat is van een
samenspel van drie factoren: eigen gedrag, omgeving en het product van beide(gedrag x
omgeving). Er moet m.a.w. naar het ongeval gekeken worden met verschillende brillen op om
tot een volledig verhaal te komen. En op basis van dat verhaal kan men de meest accurate
oplossing zoeken voor die gevaarlijke locaties. Concreet zou dit kunnen betekenen dat een
infrastructurele ingreep samengaat met een sensibilisatiecampagne naar de burgers toe.
Hamont-Achel kan instappen als proefregio om het actiepunt “ongevallenanalyse” op te
starten, begeleid worden door de SAVE-coördinator en een expert ter zake.
Timing: 2014
3
Doelstelling 2: de implementatie van het STOP-principe
1. STOP-principe bij slechte weersomstandigheden
Omdat de stad van mening is dat ook tijdens de wintermaanden stoepen en fietspaden
sneeuwvrij moeten gehouden worden, heeft zij een strooiwagen aangekocht die aangepast is
aan de breedte van de voet- en fietspaden.
Burgers weten graag welke straten prioritair gestrooid worden, en welke wegen dus best
bereikbaar zijn in tijden van ijzel en sneeuwval. Indien de stad een strooiplan zou
bekendmaken via haar website, kunnen de burgers te weten komen welke delen van de stad
eerst worden vrijgemaakt.
Tenslotte kan de stad inspelen op de weersomstandigheden door alternatieven aan te bieden
aan de burgers. Het strooien tijdens de winter mag immers geen vals veiligheidsgevoel
creëren bij de burgers. Dit kan worden tegengegaan door de bewoners te informeren over de
bijzondere omstandigheden op de weg en de mensen te vragen hun verplaatsingsgedrag
daarop af te stemmen. Voorbeeld: bij hevige sneeuwval zal men (via de website, het infoblad
van de stad, …) de burgers aanraden om de wagen te laten staan en te voet boodschappen te
doen.
Timing: winter 2013 – 2014
2. Opmaak onderhoudsplannen infrastructuur stad
Opmaak van een onderhoudsplan voor de verschillende infrastructurele werken in de stad.
Eerst en vooral dient een inventarisatie opgemaakt te worden van de verschillende wegen,
voet- en fietspaden en de desbetreffende toestand hiervan. Nadat de inventaris is
opgemaakt, zal men een prioriteitenlijst opmaken voor het onderhoud/de heraanleg van de
verschillende soorten wegen. Eens de lijst is opgemaakt, kan men deze altijd hanteren en
dient men jaarlijks niet meer na te gaan wat prioriteit krijgt en wat niet.
Timing: 2014
3. Stimuleren gebruik STOP-principe
Organisatoren van evenementen worden door de stad aangemoedigd hun de evenementen te
laten doorgaan in de stadskern. Op die manier probeert men de bewoners aan te zetten te
voet, per fiets of met het openbaar vervoer naar evenementen te komen.
Hamont-Achel heeft een akkoord bereikt met de NMBS om het station van Hamont terug in
gebruik te nemen. Hierdoor zal de treinverbinding tussen Antwerpen – Neerpelt
4
doorgetrokken kunnen worden. Tevens is men de mogelijkheid aan het bekijken of een
verbinding kan gemaakt worden tot Weert. Wanneer het station Hamont effectief in gebruik
zal zijn, zal de stad hiervan ook melding maken op haar website, en door middel van reclame
hierrond het treinvervoer aanmoedingen.
Timing: niet gekend?
4. DooRlopende straten
De stad beschikt over een aantal dooRlopende straten, die allemaal voorzien zijn van het
daarbij horende verkeersbord. Deze straten opnemen in een schoolbereikbaarheidskaart biedt
ouders en kinderen de mogelijkheid in de mate van het mogelijke te kiezen voor dergelijke
wegen die volledig autoluw zijn.
Timing: 2014
Doelstelling 3: de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
1. Speelstraten in de zomervakantie
Een speelstraat is een straat die tijdelijk autoluw wordt gemaakt. De straat wordt gedurende
een welbepaalde periode afgesloten voor het doorgaand verkeer. Zij heeft tot doel meer
speelruimte te creëren. Tevens bevorderen speelstraten de contacten tussen de
buurtbewoners
Hamont-Achel biedt reeds enkele jaren aan haar bewoners de mogelijkheid een aanvraag te
doen tot een speelstraat. De eerste jaren was dit een groot succes, maar de stad merkt dat
deze interesse sterk is afgenomen. Nochtans blijft dit een goed initiatief, en daarom is het
zeer interessant deze actie nieuw leven in te blazen. Een mooi voorbeeld hiervan is terug te
vinden op: www.pietoink.be .
Vaak wordt tijdens een speelstraat ook heel wat spelmateriaal tevoorschijn getoverd en
komen allerlei creatieve spelideeën naar boven. De stad zal dit nog stimuleren door
spelmateriaal ter beschikking te stellen of door een straatbudget ter beschikking te stellen
om dergelijk materiaal aan te schaffen. De jeugddienst kan zelfs overwegen spelanimatie te
verzorgen.
5
2. Autovrij maken centrum/verkeersveiligheid schoolomgeving
Hamont-Achel heeft in het verleden al een aantal voorstellen op de agenda gezet om het
centrum van de stad verkeersvrij te maken. Tot op heden is hier nog geen akkoord rond
verkregen. In de komende periode zal de Stad een aantal voorstellen bekijken die een
alternatief kunnen bieden.
Een aantal van deze voorstellen zijn:
- Een stationeerverbod aan de schoolpoorten voor- en na de schooluren, zodat de ouders
verplicht worden hun kind(eren) in een veilige zone af te zetten.
- Een tijdelijk eenrichtingsverkeer instellen in de straat van de school zodat kruisende wagens
vermeden worden.
3. Uitbreiding schoolbereikbaarheidskaart
Vertrekkende vanuit de schoolbereikbaarheidskaart zal de Stad een uitbreiding maken
naar een kaart waar ook de belangrijke openbare plaatsen op vermeld staan.
Deze kaart zou in eerste instantie in papieren versie aan de nieuwe inwoners worden
gegeven, en anderzijds digitaal worden verspreid door ze beschikbaar te stellen op de
website van de stad. Dit werkt eerst en vooral kostenbesparend, en maakt het anderzijds
makkelijk voor de mensen er op alle mogelijke momenten een beroep op te kunnen doen.
Doelstelling 4: het garanderen van een hoog handhavingsniveau
1. Verhogen van de pakkans
Door de recente aankoop van vijf smileyborden, wordt aan preventieve controle gedaan. Men
hoopt met deze borden de bestuurders hun aandacht te vestigen op de snelheid waarmee ze
door de straten rijden. In een eerste fase zal het belangrijk zijn de impact op het rijgedrag
van de bestuurders in kaart te brengen, en bij positieve evaluatie na te gaan of er nog zulke
borden kunnen worden aangekocht, en/of deze borden eventueel best verplaatst zouden
worden omdat de locatie toch niet zo geschikt blijkt te zijn.
Ook de politie staat garant voor regelmatige controles, zowel op snelheid alsook op gebruik
van alcohol en drugs alsook gordelgebruik, gebruik van fiets- en autolichten,… De resultaten
van deze acties worden vermeld op de website van de politie. Het zou een goede zaak zijn,
zouden de resultaten van deze acties ook op andere media te zien zijn. We denken hierbij
aan de website van de stad Hamont-Achel, maar ook aan een facebook- en/of twitterpagina.
Dat vergroot de kans dat mensen effectief te lezen krijgen waarop wordt gecontroleerd, en
vooral wat de consequenties ervan zijn.
Timing: 2014
6
Doelstelling 5: een voorbeeldfunctie van de stad en de beleidsverantwoordelijken
1. Dienstwagens
De stad heeft in de loop van 2013 twee elektrische wagens aangekocht die voorzien zijn voor
de dienstverplaatsingen die het stadspersoneel moet maken. Deze wagens zullen in de loop
van 2014 geëvalueerd worden.
Doelstelling 6: een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
3. Actie autoluwe schoolweek
In de tweede week van de maand mei doen de scholen in Hamont-Achel vanalles rond
verkeersveiligheid. Invulling is per school verschillend en zelf te bepalen.
Reeds bestaande initiatieven:
- fietsvaardigheidsparcours (voor de leerlingen van het zesde leerjaar)
- bezoek aan het politiekantoor (voor de leerlingen van het vierde leerjaar)
- uitdelen van fluo hesjes aan de leerlingen van de school
- de stad beschikt over heel wat educatief materiaal dat ze aangekocht heeft, en dat kan
ontleend worden door de verschillende scholen.
Enkele andere voorbeelden die de Stad extra kan aanbieden bij de komende editie:
- Tolwagen en botswagen van de politie, met voldoende kadering ervan zodat het door de
kinderen niet als kermisattractie aanzien wordt.
- Verkeersgetuigen die komen spreken over hun ervaringen met een verkeersongeval.
- Promille bril parcours
- Eerste hulp bij ongevallen door Het Rode Kruis of urgentieteam
- Een evacuatietest uitvoeren met een schoolbus en dit meten met een timer om het
interessant te maken.
- Een fietsherstelworkshop waarbij kinderen leren zelf hun fiets te maken en waar ze
aangeleerd krijgen waarop ze moeten letten wanneer ze hun fiets gebruiken.
- Uitnodigen van een theaterproductie die voorstellingen aanbiedt rond verkeersveiligheid.
Enkele voorbeelden zijn: www.farcecancan.be en www.wimgeysen.be (o.a. volgende
voorstellingen: “Flits!”, “Samourai” en “Vroemtuut”)
7
4. Uitbreiding aanbod topic “mobiliteit en verkeer” op website van de Stad
(zie punt 12)
Naast het digitaal beschikbaar stellen van een schoolbereikbaarheidskaart, zou men ook tal
van andere zaken op de website van de stad kunnen plaatsen:
-
Het digitaal beschikbaar stellen van het strooiplan voor hevige sneeuwval
Het SAVE-actieplan van de stad
Link naar twitter account van de lokale politie (indien die bestaat)
Link naar Facebook account van de lokale politie (indien die bestaat)
Een link naar www.watnaeenverkeersongeval.be
Doorverwijzing naar de lokale CAW’s in de regio
5. Dienstencentrum De Kring
Dienstencentrum De Kring is een plaatselijk initiatief, en biedt momenteel naast tal van andere
thema’s, ook een cursus aan “Het gebruik van het openbaar vervoer, ook iets voor u?” met als
bedoeling senioren vertrouwt te maken met het openbaar vervoer.
De Stad zal in de komende periode deze cursus actief trachten te promoten zodat zo veel
mogelijk mensen uit de doelgroep worden bereikt.
8