De Digitale Handtekening uitgelegd

De Digitale Handtekening
uitgelegd
Versie: 1.0
Versiedatum: 01-06-2014
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
Inleiding
Met de introductie van de digitale handtekening wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze een
handtekening te plaatsen onder een document. Met digitaal bedoelen we dat het niet nodig is om over een
papieren versie van het document te beschikken maar dat de handtekening via een computer digitaal kan
worden geplaatst.
Welke vormen van de digitale handtekening zijn er mogelijk en wat is hiervan de juridische geldigheid? Als
u onderzoek doet naar de mogelijkheden voor uw bedrijf komen dit soort vragen al snel naar boven. Dit
document legt uit wat de verschillende mogelijkheden en consequenties zijn. Ook worden voorbeelden
gegeven hoe u de digitale handtekening met UBplus kunt gebruiken.
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
Inhoudsopgave
1
Verschillende vormen __________________________________________________________________________________ 4
Gewone elektronische handtekening. ________________________________________________________________________ 4
Geavanceerde elektronische handtekening. ___________________________________________________________________ 4
2
Rechtsgeldigheid ______________________________________________________________________________________ 5
3 De digitale handtekening in UBplus __________________________________________________________________________ 6
3.1 De geavanceerde elektronische handtekening ______________________________________________________________ 6
3.1.1 Het gebruik van de geavanceerde elektronische handtekening in UBplus _____________________________________ 6
3.2 De elektronische handtekening zonder SMS ________________________________________________________________ 9
3.2.1 UBplusOnline zonder SMS __________________________________________________________________________ 9
3.2.2 RPost (zonder SMS) _______________________________________________________________________________ 10
4 Certificaten en de Adobe Reader ___________________________________________________________________________ 11
4.1 Het UBplusOnline Certificaat erkennen ___________________________________________________________________ 11
Referenties ______________________________________________________________________________________________ 14
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
1 Verschillende vormen
Eind jaren negentig is er een aantal initiatieven geweest om een betrouwbare keten op te zetten, maar
deze oplossingen voor de digitale handtekening zijn nooit echt aangeslagen. De voornaamste reden
hiervoor lijkt te zijn dat er geen duidelijkheid was over de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening
en de minimumeisen voor de te gebruiken apparatuur en dergelijke. Aan wat voor eisen moet dat kastje
voldoen, wat moet er allemaal in zo'n certificaat staan en wat voor bewijskracht heeft een digitaal getekend
contract?
Daarnaast schrijft de wet in bepaalde gevallen nog eens voor dat er schriftelijke verklaringen moeten
worden opgesteld (bijvoorbeeld dat proces verbaal). Zelfs al zou het volkomen veilig zijn, dan nog mag zo'n
proces verbaal simpelweg niet elektronisch worden opgesteld en getekend. Het is dan simpelweg niet
rechtsgeldig.
Richtlijn 99/93/EG
Om deze problemen op te lossen, en e-commerce te stimuleren, verscheen eind 1999 Europese Richtlijn nr.
99/93/EG betreffende elektronische handtekeningen. Deze richtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de
Europese Unie wetten moet aannemen om digitale handtekeningen rechtsgeldig te laten zijn. De Richtlijn
maakt onderscheid tussen gewone elektronische handtekeningen en geavanceerde elektronische
handtekeningen.
Gewone elektronische handtekening.
Onder een "gewone" elektronische handtekening verstaat de Richtlijn "elektronische gegevens die zijn
vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als
middel voor authenticatie." Hierbij denkt men bijvoorbeeld aan een in gescande handtekening van een
papieren drager.
Geavanceerde elektronische handtekening.
Van een "geavanceerde elektronische handtekening" is sprake indien de handtekening op unieke wijze aan
de ondertekenaar is verbonden, zij het mogelijk maakt de ondertekenaar te identificeren, zij tot stand is
gekomen met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden en zij op
zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft is verbonden, dat elke wijziging achteraf van
gegevens kan worden opgespoord. Dit is wat in de technische literatuur een "digitale handtekening"
wordt genoemd. Een dergelijke handtekening bestaat namelijk uit een bepaalde (digitale) code die met
wiskundige technieken wordt berekend.
Er is ook nog een derde mogelijkheid, de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening”. Deze
laten we omwille van de beknoptheid van deze uitleg buiten beschouwing.
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
2 Rechtsgeldigheid
In Nederland is er dan nu de Wet Elektronische Handtekeningen. Deze wet wijzigt onder andere het
Burgerlijk Wetboek, waarin geregeld staat hoe contracten en andere overeenkomsten gesloten kunnen
worden. Er wordt een nieuw artikel toegevoegd (boek 3, artikel 15a) dat komt te luiden "Een elektronische
handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die
daarbij is gebruikt voor authenticatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de
elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval." Zowel
"gewone" als "geavanceerde" elektronische handtekeningen kunnen dus rechtsgeldig zijn, mits ze maar
voldoende betrouwbaar zijn.
Lid 2 van dit artikel zegt dat een elektronische handtekening betrouwbaar genoeg wordt geacht wanneer
de handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden is, dat de ondertekenaar kan worden
geïdentificeerd, dat de ondertekenaar de middelen waarmee hij de handtekening zet onder zijn controle
heeft, en dat de handtekening zodanig is gekoppeld aan het getekende bestand dat elke wijziging achteraf
kan worden opgespoord. Ook moet er gebruik zijn gemaakt van een betrouwbaar certificaat. Hierbij
worden de "geavanceerde" elektronische handtekeningen dus rechtsgeldig.
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
3 De digitale handtekening in UBplus
3.1 De geavanceerde elektronische handtekening
Voor de geavanceerde elektronische handtekening wordt een PDF document naar de ondertekenaar(s)
verstuurd. We gebruiken een aantal informatiekanalen om vast te stellen dat de handtekening uniek is
verbonden aan de ondertekenaar (dwz de persoon die het document ondertekent).
Deze kanalen zijn:
1. Een email met een unieke link naar het te ondertekenen document wordt verstuurd naar de
ondertekenaar.
2. Een SMS met een 4-cijferige verificatiecode wordt verstuurd naar de ondertekenaar.
3. De ondertekenaar moet met zijn login account inloggen op UBplusOnline om het document te
bekijken en zijn handtekening te zetten met een certificaat die onlosmakelijk wordt verbonden aan
het PDF document. Wijzigingen in het document na het zetten van de handtekening kunnen
hierdoor altijd worden opgespoord.
3.1.1 Het gebruik van de geavanceerde elektronische handtekening in UBplus
In principe kan voor elke brief of formulier een elektronische handtekening worden aangevraagd
door bij de brief/formulier de ondertekenaar te specificeren.
Voor de geavanceerde elektronische handtekening is een koppeling met UBplusOnline
noodzakelijk.
Open een standaard brief of formulier en klik op het menu-item “Digitale ondertekening”.
Onderstaand een afbeelding van het werknemer MDI scherm met standaardbrieven.
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
Zet een vinkje bij de gewenste ondertekenaar(s) en bewaar de gegevens.
Het document wordt nu naar UBplusOnline verstuurd en de benodigde SMS en email worden nu
automatisch verstuurd naar de ondertekenaars.
De ondertekenaar krijgt per mail het verzoek om in te loggen in UBplusOnline en daar de verificatiecode
(per SMS ontvangen) in te vullen en de digitale handtekening te plaatsen. De digitale handtekening wordt
versleuteld in het PDF document.
Documenten die in UBplusOnline ondertekend zijn, staan automatisch klaar om te worden geïmporteerd in
UBplus. Onder het UBplusOnline menu, submenu “Documenten” zijn deze op te vragen:
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
Wanneer documenten ter ondertekening zijn verstuurd wordt het versturen het de ontvangst van deze
documenten automatisch geregistreerd in de Document Ontvangst kontrole:
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
3.2 De elektronische handtekening zonder SMS
Er zijn meerdere mogelijkheden om een elektronische handtekening voor een document te verkrijgen
zonder gebruik te maken van SMS.
3.2.1 UBplusOnline zonder SMS
U kunt het document via UBplusOnline versturen maar dan zonder verificatiecode per SMS.
Juridisch gezien is het dan lastiger om aan te tonen dat de digitale handtekening onlosmakelijk is
verbonden aan de ondertekenaar zoals de wetgever voorschrijft. Dit is omdat er alleen wordt gebruik
gemaakt van het login account en email en niet van SMS zoals eerder is uitegelegd.
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
3.2.2 RPost (zonder SMS)
Vanuit UBplus kunt u het document via RPost versturen. RPost is een platform voor Aangetekende Email,
privacy compliance door middel van end-to-end e-mailencryptie en elektronische handtekeningen voor het
sneller en goedkoper ondertekenen van overeenkomsten. RPost kan los van UBplusOnline in combinatie
met UBplus worden gebruikt.
De ondertekenaar krijgt dan een email met een linkje om het document te ondertekenen. Juridisch gezien
heeft dit dezelfde geldigheid als de handtekening zonder SMS via UBplusOnline.
Bij het aanmaken van de brief of formulier klikt u niet op “digitaal ondertekenen” maar op “verstuur email”
Vink vervolgens de benodigde vakjes aan en sla de gegevens op:
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
De ondertekenaar krijgt nu automatisch een mail met een uitnodiging om digitaal de handtekening te
plaatsen via de site van RPost.
4 Certificaten en de Adobe Reader
De digitale handtekening zoals we die gebruiken in UBplus is altijd gekoppeld aan een PDF document en
een certificaat. Met de gratis Adobe Reader, kan het document en de handtekening worden gelezen.
4.1 Het UBplusOnline Certificaat erkennen
Standaard zal de Adobe Reader het certificaat niet erkennen!
UBplusOnline maak gebruik van het UBplusOnline certificaat om een beveiligde verbinding met de internet
browser tot stand te kunnen brengen. Dit wordt automatisch erkend door veel browsers omdat deze door
een officieel erkende (gecertificeerde autoriteit) is uitgebracht en Windows deze automatisch valideert.
Voor het gebruik van de digitale handtekening wordt gebruik gemaakt van een UBplusOnline certificaat die
door en gecertificeerde autoriteit is uitgebracht. Deze is ook geldig maar in de Adobe Reader moet
eenmalig worden ingesteld dat de certificaten die door Windows als geldig worden aangemerkt ook door
Adobe Reader worden erkend. Eigenlijk is het vreemd dat de Adobe Reader niet standaard de certificaten
accepteert die ook door Windows worden erkend.
Gebruik daarvoor altijd de laatste versie van de Adobe Reader.
Open de Adobe Reader en het hoofdmenu Bewerken->Voorkeuren:
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
Open keuzemenu Handtekeningen en Verificatie:
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
Stel de juiste verificatiemethode in.
Stel de juiste vinkjes in, voor de Verificatietijd en Windows-integratie (veelal zijn de vinkjes van de
verificatietijd al correct ingesteld):
Wanneer u na deze wijziging het document opnieuw opent, ziet u dat Adobe Reader de handtekening
automatisch als geldige handtekening ziet.
De digitale handtekening uitgelegd
_______________________________________________________________________________________
Referenties
Artikel in “Ius Mentis “ door ICT jurist Arnoud Engelfriet:
http://www.iusmentis.com/technologie/digitalehandtekeningen/rechtsgeldig/
Artikel in “ICT Recht”
https://ictrecht.nl/diensten/juridisch-advies/digitale-handtekening/
Burgerlijk wetboek 3, artikel 15a
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW3/15a.html