Bestuursovereenkomst Deltaprogramma

Deltaprogramma
Bestu u rsovereen komst
Deltaprogramma
Borging deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
Ondergetekenden:
De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: ‘het Rijk’,
vertegenwoordigd door mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen;
2.
Het Interprovinciaal Overleg, hierna te noemen: ‘IPO’, vertegenwoordigd door mevrouw J.P.M. Meijers;
3. De Unie van Waterschappen, hierna te noemen: ‘UvW’, vertegenwoordigd door de heer mr. drs. P.C.G. Glas;
4. De Verenigingvan Nederlandse Gemeenten, hierna te noemen: ‘VNG’, vertegenwoordigd door mevrouw mr. l.R. Adema;
1.
Hierna te noemen: ‘Partijen’
Dit is een uitgave van het Deltaprogramma
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
nice prsvncl. ei OverI.ç
..
-I
1 lklI
i_JINII
‘IA
V,
kIA-rrDcr
vvI
1
ipo
AflD1
1
I
1
Ve,e,sII,s san
9
Nederlandse Gemeenten
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nh/deltaprogramma
September 2014
Overwegende dat:
• er op grond van de Deltawetwaterveiligheid en zoetwatervoorziening een deltaprogramma is met als doel Nederland nu en
in de toekomst tegen hoog water te beschermen en de zoetwatervoorziening op orde te houden;
• het deltaprogramma een nationaaL programma is waar Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten sinds 2010, onder
regie van de deltacommissaris, samen hebben gewerkt aan beleidsvoorbereidingen. Dit heeft geresulteerd in voorstellen
voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën, die in het Deltaprogramma 2015 worden beschreven;
• uit deze voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën nieuw beleid voortvloeit voor Rijk, provincies, water
schappen en gemeenten;
• Partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten voor de uitwerking
en uitvoering van dit beleid onderschrijven;
• de nauwe interbestuurlijke samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen één van de belangrijke
factoren voor succes in het Deltaprogramma is.
• het blijvend bij elkaar brengen van het water en ruimtelijk beleid vanwege hun wederzijdse afhankelijkheid, essentieel is
voor het behalen van de doelen van het Deltaprogramma;
• dit een verantwoordelijkheid voor zowel Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen meebrengt om op de verschillende
schaalniveaus naar de onderlinge versterking en verbinding van deze beleidsvelden te streven;
• het voor een effectieve uitwerking en uitvoering van dit beleid noodzakelijk is dat dit beleid wordt verankerd in beleids
plannen van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten;
• maatregelen uit het deltaprogramma met elkaar samen kunnen hangen en de effectiviteit van maatregelen afhankelijk kan
zijn van de uitvoering van andere maatregelen;
• Partijen, voortbouwend op het Bestuursakkoord Water, hieromtrent afspraken wensen vast te leggen in een
bestuursovereenkomst.
Komen overeen:
Aldus op i6 september 2014 overeengekomen en ondertekend in viervoud te Den Haag,
Artikeli
In deze bestuursovereenkomst wordt verstaan onder “Deltaprogramma 2o15”: het Deltaprogramma dat op 16september2014
door de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Staten-Generaal is aangeboden.
Artikel z
Partijen onderschrijven de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën, zoals beschreven in het
i.
Deltaprogramma 2015. Partijen onderkennen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies, waterschappen
en gemeenten voor de uitwerking en uitvoering van het beleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen
en voorkeursstrategieën.
1.
Het Rijk,
2.
IPO,
te dezen vertegenwoordigd door,
de Minister van Infrastructuur en Milieu,
Partijen blijven zich inspannen om de nauwe interbestuurlijke samenwerking binnen het Deltaprogramma op zowel
regionaal als nationaal niveau, zoals nader omschreven in paragraaf 6.4 van het Deltaprogramma 2015, te stimuleren
en effectief vorm te blijven geven.
2.
Artikel 3
1. Voor een effectieve uitwerking en uitvoering dient het beleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen
en voorkeursstrategieën te worden verankerd in beleidsplannen van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.
2.
Het Rijk verankert het beleid waarvoor het de verantwoordelijkheid draagt in het Nationaal Waterplan, rekening
houdend met de beraadslagingen over het Nationaal Waterplan in de Staten-Generaal.
3.
lPO, UvW en VNG bevorderen dat provincies, waterschappen en gemeenten het beleid waarvoor zij de
verantwoordelijkheid dragen in hun beleidsplannen verankeren.
4.
In de paragrafen van hoofdstukken 2 en 3 van het Deltaprogramma 201S zijn de voorstellen voor deltabeslissingen en
voorkeursstrategieën beschreven. Deze paragrafen bevatten een alinea “implementatie”, waarin is aangegeven welke
overheden onderdelen uit de betreffende deltabeslissing ofvoorkeursbeslissing in beleidsplannen dienen te verankeren.
iiw. J.P.M. Meijers
3.
UvW,
te dezen vertegenwoordigd door,
4.
VNG,
te dezen vertegenwoordigd door,
Artikel 4
1.
Deze bestuursovereenkomst treedt in werking op de dag na ondertekening door Partijen en eindigt op i januari
2020.
Partijen treden uiterlijk zes maanden voor laatstgenoemde datum in overleg over voortzetting van deze
bestuursovereenkomst.
2.
Partijen evalueren deze bestuurovereenkomst, tegelijk met de evaluatie van het Bestuursakkoord Water van april2011.
3.
Deze bestuursovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar.
4.
Binnen tien dagen na ondertekeningwordtde bestuursovereenkomst gepubliceerd in de Staatscourant.
Delta program ma
dhr. mr. drs. P.C.G. Glas
mw. mr. I.R. Adema
Bestuursovereenkomst Deltaprogramma