Notulen jaarvergadering

Jaarvergadering 20 januari 2014, 20:30u in de kantine van het paviljoen
Aanwezig: Karin Dortmans, Karin van Es, Wim Rijkers, Hans Timmers, Bas van Grunsven, Ine
Dortmans, Arnold Verbruggen, Ton van Kessel, Paul Aarts, Willy van der Heyden, André
Huberts, Marco Nooyen, Mariska Kuppeveld, Geert Schapendonk, Adri van der Wijst, Ruud
van Kessel, Els van Heeswijk, Mari van den Heuvel, Annie Daandels, Riky Alma, Toos van
den Boom, Ine van Grunsven, Jeanne, Gijs en Bart Dortmans, Marna van Hoof, Linda de Visser,
Jeroen Hoevenberg, Martien van den Tillaart, Gerard Geenen, Piet van den Heuvel, Willie van
Kessel, Bart Buys, Thijs Zevenbergen, Twan van Rooij, Hetty Schoenmakers, Ad van Grunsven,
Riny van der Ven, Marloes Dortmans
Afgemeld: Eefje Vissers, Laura van Berkel, Ilse Huberts, Irma Stundebeek, Petra Vogels, Rianne
van den Brand, Johan en Lea van den Bergh, Tonnie en Jan Rijkers, Petra Kanters, Leo
Timmers, Marcel van der Zanden, Kitty Verhoeven, Sanne Gloudemans, Erik van der Wijst,
Laura Timmers, Annie van Asseldonk, Jan van Houtum, Jan Vink, Mieke Zegers, Theo
Rooijakkers, Jos en Ely Dominicus, Mike Rijkers, Jan Dortmans, Ricky van Brakel, Marianne
Mulders, Saskia van de Sande en Frank van Zoggel, Wim en Gerry van Lith, Jos Verbossen,
Joke Megens, Lia Coolen, Dian de Groot, Jill Bos, Hans en Ans van Duijnhoven, Fien van Es,
Chris van der Ven, Hans Rijkers, Wilma Verbakel, Erik, Joost en Koen van der Pas, Frank en
Rick Terwindt, Maikel Versantvoort, Cor Ottenheim, Peter van Kessel, Monique Dortmans, Joke
van Kessel, Liesbeth Lenders, Bregje van Aar, Mark en Ely van Kessel, Caroline Boeijen, Anja
van Heeswijk, Albert Albers- Van der Linden, Coen en Serva Rijkers, Hans Schoenmakers,
Wiard en Anita van der Pas, Ruud de Bruijn
01.
Opening, vaststellen van de agenda en mededelingen.
Start 20:32u
Mededeling: energiescan
Afgelopen jaar hebben we als vereniging meegedaan met een energiescan, georganiseerd vanuit
de gemeente. Onze vereniging is onderzocht op het gebruik en verbruik van energie en gas.
De vereniging komt goed uit de test. Er was weinig te vinden. De isolatie is goed op alle
onderdelen.
De verbeterpunten zijn niet verrassend en kunnen eenvoudig aangepakt worden.
Opvallendheden:
 Gasverbruik is erg laag. We zitten op 8 kuub p.p.
 Energieverbruik is hoger dan gemiddeld.
 84% van het verbruik is de verlichting van de baan. Op het gebruik hiervan moeten we
alert blijven. Lampen moeten niet onnodig branden, maar ook niet te snel worden uitgezet.
Het aangaan van de lampen kost 20 minuten.
Aanbevelingen:
 Halogeenlampen vervangen door led.
 Energiezuinige koelingen aanschaffen.
02.
Goedkeuring notulen jaarvergadering 28-01-13
Pag. 1, punt 02
 We hebben nog geen bericht gehad van de gemeente n.a.v. het meten door het kadaster. We
wachten dus nog af.
 De enquête onder 55+ is gedaan. Hier is een matige respons op gekomen. 6 van de 8 mensen
wilden geen aanpassingen. Hieruit volgen daarom geen aanpassingen of nieuwe initiatieven.
Pag. 2 punt 03 N.a.v. de vraag m.b.t. het bellen via internet. De kosten zijn nu €30,00 per maand
exclusief internet. Dit hebben we zo gelaten, omdat het doorbellen van het alarm
niet anders kon. Inmiddels zijn hier meer mogelijkheden in. Komend jaar
kijken we als bestuur nogmaals goed naar de mogelijkheden die er zijn om
hierop te besparen, eventueel een andere provider.
Pag. 3 punt 04 Eventuele aanpassing van contributie of prijzen in het kader van het korte en
lange termijnperspectief komen aan bod bij de agendapunt 5.
Pag. 5 punt 09
 Job is sinds het najaar geen trainer meer, hiervoor in de plaats zijn Rik Boelens en Luuk
Hanegraaf de trainers geweest.
 N.a.v. planningsproblemen bij een overvolle inschrijving voor de clubkampioenschappen
jeugd: het probleem heeft zich niet herhaald, doordat er minder inschrijvingen waren.
 De uitwisseling met de Balledonk is goed bevallen. Dit zal in de toekomst herhaald
worden.
 M.b.t. zonnepanelen: We hebben onderzoek gedaan in een werkgroep die is geïnitieerd
door de gemeente. Daaruit blijkt dat met de huidige kennis de terugverdientijd onduidelijk
is, ook of en in welke mate er wordt terugverdiend. Het advies is om hier in te investeren
wanneer een vereniging een ander doel heeft: zich als “groene” en “duurzame” vereniging
wil profileren, dus op ideële gronden i.p.v. financiële motieven.
Pag. 7 punt 13 KNLTB op vrijdagavond komt terug bij agendapunt 13.
De notulen van de jaarvergadering 2013 worden vastgesteld.
03.
Financieel verslag 2013 en begroting 2014.
Opvallendheden financieel verslag:
 De inkomsten van de kantine zijn beduidend lager. Dit is te verklaren door de hoeveelheid
sneeuwval in januari t/m maart, waardoor de kantine 6 weken dicht is geweest.
 De inkopen van de bar zijn hierdoor ook lager.
 De bestuurskosten zijn lager dan vorig jaar.
De begroting is goed binnen de kaders gebleven. We zijn tevreden over het financieel resultaat
van het afgelopen jaar.
Bijzonderheden van de begroting 2014:
 Op dit moment zijn er minder leden. We hebben nu een aantal van 322 i.p.v. 340.
Hierdoor zijn de inkomsten van de contributie lager begroot.
 Komend jaar willen we kijken naar de post bestuurskosten. Dit willen we herzien met de
ambitie deze te verlagen. Dit is al meegenomen in de begroting.
 Geplande investeringen: vervangingen van de koekast in de keuken
2
04
Prognose van financiële situatie voor de korte en lange termijn.
We zijn een gezonde vereniging, maar voor de toekomst zullen aanpassingen gedaan moeten
worden om gezond te blijven.
Er zijn drie opties om hier in de toekomst mee om te gaan.
1. Geen contributieverhoging. Door de stijgende kosten zal het beschikbare banksaldo na de
baanvervanging op zijn.
2. Per drie jaar €5,00 de contributie verhogen. De vereniging blijft dan gezond, ook op de
langere termijn. Hiermee wordt ook de contributie met de een inflatiecorrectie van 2%
verhoogd.
3. Verhogen van de prijzen in de kantine. De vereniging blijft gezond, maar op de lange
termijn is dat niet voldoende.
05
Vaststellen contributie 2014 en vaststellen van de prijzen in de kantine.
Conclusie:
€1600,00 verschil tussen geen contributieverhoging en wel contributieverhoging.
De voorkeur van het bestuur gaat uit naar een verhoging van de contributie met €5,00 elke
drie jaar. De factor x2 van de barprijzen willen we blijven handhaven. Op deze manier betaald
iedereen mee aan de kosten van de vereniging en houden we met de vrijwilligers de kosten zo
laag mogelijk.
Met de leden wordt besproken welke voorkeur zij hebben. Er volgt een korte discussie met
daarna een stemming. De meerderheid van de aanwezige leden stemmen in met de
contributieverhoging van €5,00 per drie jaar.
Aanpassingen van prijzen worden gedaan bij de artikelen die te ver onder de x2 factor zitten.
Dit geldt onder andere voor de tosti, de snickers/ mars en AAdrink. Deze prijzen worden per
direct aangepast.
06.
Verslag van de kascommissie.
Jeanne Dortmans en Jeroen Hoevenberg hebben het afgelopen jaar de kascontrole gedaan. Zij
hebben een steekproef gedaan en hebben geconcludeerd dat het allemaal klopt en er netjes
uitziet. Complimenten voor de penningmeester.
De boekhouding wordt goed gekeurd. De penningmeester wordt décharge verleend.
07.
Kiezen nieuw lid voor de kascommissie.
Jeroen Hoevenberg blijft nog 1 jaar in de kascommissie. Jeanne Dortmans heeft het twee jaar
gedaan en wordt bedankt voor haar taak. Wim Rijkers zal de komende twee jaar de kas
controleren.
08
a- Samenstelling commissies 2013.
Met dank voor hun bijdrage nemen we afscheid van de volgende commissieleden:
 Ans Rijkers: uitgebreide interieurverzorging
 Ely van Kessel: uitgebreide interieurverzorging
 Anja van Heeswijk: uitbreide interieurverzorging
 Wilma Verbakel: jeugdcommissie
 Jos Dominicus: clubkampioenschappen
 Thijs Zevenbergen: Open Toernooi
 Annie en Tiny Daandels: sleuteldienst
De nieuwe commissieleden wensen we veel plezier en succes toe in hun commissie:
 Jolanda van der Ven: uitgebreide interieurverzorging
 Dorien Wouters: uitgebreide interieurverzorging
 Niels Kanters: Open Toernooi
3
Vacature: jeugdcommissie en sleuteldienst
b- Samenstelling bestuur 2013.
Aftredend zijn Ad van Grunsven en Riny van der Ven. Beide stellen zich niet herkiesbaar. Het
bestuur draagt Hans Timmers voor als voorzitter en voor de functie bestuurslid beheer draagt het
bestuur Bas van Grunsven voor. Er zijn geen kandidaten voorgedragen door de leden.
Er wordt gekozen voor een algemene stemming en niet voor stembriefjes. De leden stemmen in
met de benoeming van Hans Timmers als voorzitter en Bas van Grunsven als bestuurslid van de
commissie beheer.
Ad en Riny worden bedankt voor hun enorme inzet voor de vereniging. Ad zal nog wel deel
nemen in de commissie onderhoud.
09.
Evaluatie van de evenementen van het afgelopen jaar.
Junioren
 De jeugdleden zitten als aantal gemiddeld rond het 60. Het aantal schommelt gedurende
het jaar.
 De toernooien van de verschillende groepen op de basisschool en het pietentoernooi lopen
goed.
 De voorjaarstraining is goed verlopen, iedereen is ingedeeld. De najaarstraining is later
begonnen, vanwege het vertrek van Job. De serie is daarna goed verlopen.
 Nachtraverstoernooi: deelname 40 jeugdleden, hulp gekregen van iemand die tijdens dit
toernooi ondersteunde als maatschappelijke stage.
 Interne competitie: het animo is te laag en de wedstrijden worden niet allemaal gespeeld.
Besloten is dat hiermee gestopt gaat worden.
 Met Volkel, Nistelrode, Heeswijk en Vorstenbosch wordt samengewerkt aan een
uitwisseling met de oudere jeugdleden. Afgelopen jaar vond dit slechts één keer plaats.
Komend jaar is het streven dit wel weer op te pakken.
 Clubkampioenschappen zijn goed verlopen. Er waren wel veel minder aanmeldingen. Dit,
omdat veel oudere jeugdleden andere voorkeuren hadden.
Opmerking lid: aan de onderkant zitten weinig jonge leden. Aandacht voor deze leden is
wenselijk. De jeugdcommissie is zich hier van bewust en kijkt kritisch naar de
mogelijkheden. Een voorstel dat geopperd wordt vanuit de leden is de mogelijkheid voor
schooltennis. Het bestuur heeft dit enkele jaren geleden op haalbaarheid onderzocht. Het
bleek toen geen optie. De vraag wordt nu opnieuw onderzocht.
Senioren
 Interne toernooien: 2 toernooien op vrijdagavond. Wederom positief. Beide leuke
toernooitjes met mooie opkomst. Ook dit jaar staan ze weer gepland, beide op de
vrijdagavond.
 Interne competitie: We zien een stabiele deelname, dus opzet blijft wederom ongewijzigd.
Geen bijzonderheden.
 Clubkampioenschappen: nieuw is het spelen van 3 speeltijden per avond (18.30-19.4521.00 uur) voor HD+DD (ook in 2012 al) en ook HE+DE+GD (nieuw dit jaar). Positief
ontvangen wederom. Minimale eis was per individu/koppel 2 dagdelen in het weekend
beschikbaar te zijn. Dit was toch voor verschillende koppels een probleem. Maar we
willen wel doorgaan met 3 tijden per avond, dus het verzoek om de uitdaging voor de
commissie niet te groot te maken door veel tijden af te blokken. Door slecht weer hebben
ze in het najaar veel moeten schuiven, doordat er zelfs bijna een hele avond is uitgevallen.
In het voorjaar willen we graag de finales op vrijdag spelen. Dit is een leukere dag voor 4
finales, wat bij handhaving van de 3 speeltijden kan betekenen dat we misschien op de
4




donderdag ervoor erbij moeten pakken. Dit bekijken we t.z.t.
In het najaar zijn de finales op zaterdag, omdat dit er teveel zijn om op een avond te
spelen. De commissie zal beter letten op de kwaliteit van de ballen, zeker met slecht weer.
De belofte wordt gedaan eerder betere ballen te pakken.
Wintercompetitie: Geen bijzonderheden. Goede deelname en er werd lekkere soep
geserveerd dit jaar.
Open Toernooi: Editie 2013 was ‘t 7e open dubbeltoernooi (6e officiële volgens de
KNLTB)
o 118 koppels hebben meegedaan (weer ± 10 koppels uitgeloot)
o Dus 236 deelnemers, 37% van onze eigen vereniging
 88 van TVV’82
 48 van Telro
 44 van De Krekel
 36 van De Balledonk
 20 overige deelnemers van 15 andere verenigingen.
o Nieuwe bondsgedelegeerd(s)e komend jaar.
Training: Job Heijman is gestopt in het najaar. 2 nieuwe trainers zijn gestart vanaf het
najaar, Rik Boelens en Luuk Hanegraaf. Zij zijn positief ontvangen. Er waren wel minder
deelname voor de trainingen in het najaar.
Daarnaast heeft het bestuur twee leden proeflessen aangeboden om te kijken of tennis iets
voor hen is. Deze personen betaalden zelf voor de lessen en stemmen af hoeveel ze er
wilden van de cyclus van 10. Dit is goed bevallen. Komend jaar willen we deze optie weer
aanbieden om zo nieuwe leden te werven.
KNLTB: Eefje Vissers is de competitieleider. De inschrijvingen en de wedstrijden zijn
goed verlopen afgelopen jaar.
10.
Doornemen van de evenementenkalender 2013.
De evenementenkalender voor de senioren en de junioren zijn nagenoeg ongewijzigd. De
kalender is te vinden op de site en in de informatiemap in de kantine.
11.
Verzaken van (vrijwilligers) taken.
Wat doen we met leden die hun verplichtingen naar de vereniging toe niet uitvoeren? In de
praktijk bleek het verzaken van vrijwilligerstaken, zoals bardienst, de voorbode van het
opzeggen van het lidmaatschap. Hierdoor loste het probleem zichzelf op.
Afgelopen jaar heeft een lid na het herhaaldelijk verzaken van een taak aangegeven niet bereid te
zijn om dit te doen. Het bestuur heeft verzocht de taak dit jaar alsnog te doen, zo niet, dan zou
het lidmaatschap worden ontnomen. Hierop heeft het lid besloten zelf te stoppen.
Deze aanpak willen als bestuur handhaven. Iemand die verzaakt mag zijn probleem zelf
oplossen.
De aanwezige leden gaan akkoord met deze aanpak. Aandachtspunt aangegeven door een lid, is
het feit dat het vergeten van een bardienst opvallender is dan het niet mee doen met de
poetsdienst. Het bestuur voegt toe dat het in bovenstaande aanpak gaat om leden die jaarlijks hun
taken niet uitvoeren.
12.
Ingebrachte agendapunten door leden.
De vraag is gesteld of, en hoe we betalen voor werkzaamheden van vrijwilligers. Bij
uitzondering worden vrijwilligers inderdaad betaald. Hieraan zijn (historisch) wel voorwaarden
aan gekoppeld:
 Het moet gaan over verbouwingswerkzaamheden.
5
 Voor de eerste 10 uur is er geen vergoeding, dus pas vanaf 11 uur inzet.
 Het bedrag is afhankelijk of er ook eigen gereedschap moet worden ingezet. Het bedrag per
uur is dan €12,50.
Deze afspraak is al oud, maar niet bij alle leden bekend. Bij deze wel en de meerderheid van de
aanwezige leden geeft aan dit nog steeds een goede afspraak te vinden.
Een lid geeft aan de kosten hoog te vinden die gemaakt zijn bij de bouw van de overkapping. Dit
kan lager door taken te verdelen over meerdere mensen. Bij de bouw van de overkapping hebben
er echter verschillende mensen aangewerkt. Een ander lid geeft aan dat vakmensen ook
belangrijk zijn en niet iedereen geschikt is om mee te helpen.
13.
KNLTB-competitie:
De KNLTB voorjaarscompetitie van de jeugdleden
Graag jullie aandacht voor nieuwe opzet van de KNLTB voorjaarscompetitie voor de jeugd.
De competitie gaat als volgt plaatsvinden:
 Gele competitie (is hetzelfde gebleven)
o is voor: junioren 11 tot en met 14 jaar en junioren 11 tot en met 17 jaar (vanaf
geboortejaar 2002)
o Speeldag: zondag
o Teams: gemengd, jongens, meisjes minimaal 4 personen
o Nieuwe spelregels:
 beslissend punt systeem in dubbels (op 40-40)
 beslissende wedstrijdtiebreak (10) als derde set in dubbels
 spelers inzetten bij enkels op basis van rating/speelsterkte
 Groene competitie
o is voor: jeugdleden geboren in 2004, 2003 en 2002
o Speeldag: woensdagmiddag 7x vanaf 9 april 2014, er zijn 2 niveaus groen 1 en
groen 2
o Teams: gemengd/jongens/meisjes (er is geen aparte jongens/meisjes competitie),
min. 4 personen
o Er wordt gespeeld op groot veld met groene ballen.
o Sets: tot en met 4 met 2 punten verschil, derde set is tiebreak.
 Oranje competitie
o heet ook WorldTour
o is voor jeugdleden geboren in 2006, 2005, 2004, 2003.
o Speeldag: iedere 1e zondagochtend van de maand vanaf 9 maart, 6 april, 4 mei, 1
juni, 6 juli en 3 augustus.Van 9uur tot maximaal 12 uur.
o Teams: er kunnen 2 tot en met 8 kinderen meedoen, je hoeft niet iedere keer mee
te doen
o Er wordt gespeeld op ¾ baan met oranje ballen
o Je speelt in een poule met 2 of 3 andere clubs uit de omgeving. Per ochtend doen
er tussen de 18-24 kinderen mee. Er worden twee tiebreaks gespeeld.
o Cindy van Kessel is Tenniskidsfunctionaris en kan de verschillende teams
inschrijven.
 Rode competitie
Aan de rode competitie doet TVV’82 niet mee, omdat hier onder andere netten voor nodig
zijn.
Op dit moment zijn er twee groene teams en een oranje team.
Voor meer informatie kijk op www.tenniskids.nl, klik op ‘nieuws’, klik op ‘WorldTour’ en
groene competitie aan.
6
De aanpassingen die de KNTLB wilde doen omtrent de wedstrijdregels gaan niet door. Bij het
overleg binnen het bestuur over de mogelijkheden van 4 teams op vrijdag, hebben we hier wel
rekening mee gehouden. Met de verwachting dat wedstrijden nu korter zouden duren heeft het
bestuur besloten om ieder wat te laten inschikken en tegelijkertijd iedereen de ruimte te geven
voor hetzij clubavond, hetzij KNLTB-competitie op vrijdagavond. De wijziging van de KNLTB
is echter niet doorgegaan. De vier teams waren wel al ingeschreven. We verwachten echter geen
problemen, gezien het verloop van het afgelopen jaar.
De KNLTB-teams krijgen 1,5 baan per team, de clubavond 2 banen. Op deze manier zijn de
banen optimaal bezet en kan voldaan worden aan de vraag van iedereen. 7 vrijdagen volle bak
is gezellig en gezond voor de vereniging en clubkas.
Opmerking leden: de vrijdagen worden toch vaak van de junioren afgenomen. Niet alleen met de
KNLTB-competitie, maar ook bij de andere toernooien. Het bestuur vindt het belangrijk naar alle
leden te kijken en neemt dit punt mee.
14.
Vervanging banen
Het voorstel is om de banen ook in 2014 nog niet te vervangen. Immers de stand van zaken is
nagenoeg ongewijzigd. Alleen zijn op baan 1 twee naden los. In de praktijk levert dit geen
probleem op bij het spelen. De reparatiemogelijkheden worden hier voor uitgezocht.
Komend jaar worden actief voorbereidingen getroffen om de banen te vervangen. Hierbij neemt
het bestuur ook andere opties dan kunstgras mee. Daarnaast wordt gekeken naar omliggende
verenigingen om eventueel samen banen te vervangen.
Voorstel is om de volgende jaarvergadering het plan te bespreken. Wanneer er tussentijds een
aanleiding is om dit eerder te doen dan wordt er indien nodig een vergadering met de leden
ingelast.
15.
Alcoholgebruik
Alcohol mag niet verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. Dit is een nieuw
overheidsbeleid, wat ook geldt voor onze kantine.
Daarmee is het voor TVV’82 ook aan de orde en verwacht het bestuur dan ook dat vrijwilligers
achter de bar deze regel uitvoeren.
Daarnaast blijft het een aandachtspunt dat we een sportvereniging zijn en geen kroeg.
16.
De nieuwe regels m.b.t. beleid van de gemeente t.a.v. paracommerciële instellingen
Er is nog geen definitief vastgesteld beleid, vanuit de gemeente, naar ons toegestuurd. Maar met
wat we nu weten betekent het voor ons dat als we activiteiten hebben, zoals een kaderfeest e.d.,
we daarvoor ontheffing moeten aanvragen. Evenals een Open toernooi en eventueel de KNLTB
op vrijdag waarbij de bar later dan 24:00u open is vanwege nog te spelen wedstrijden.
Daarnaast is er ook een sluitingstijd die gekoppeld is aan de eindtijd van de wedstrijd. De
absolute eindtijd voor de vrijdagavond is 01:00uur. Dit lijkt in de huidige praktijk wel een
probleem.
De verwachting is dat dit beleid gehandhaafd gaat worden door de gemeente. Het bestuur wil dat
de vereniging zich conformeert aan de nieuwe regelgeving. Wanneer desondanks leden zich hier
niet aan houden en er onverhoopt na controle een boete volgt, wordt de boete verhaald op de
aansprakelijke leden. De verwachting is dan dat deze leden, die boete ook loyaal aan de
vereniging vergoeden. De aanwezige leden gaan met de gemaakte afspraken akkoord.
In het voorjaar worden de deelnemers van de KNLTB op de hoogte gebracht van de definitieve
7
eindtijden van de bar.
17.
Leden
We hebben voor het eerst sinds jaren geen wachtlijst meer en in 2014 is de ledenlijst niet
volledig gevuld. Op dit moment hebben we 18 plaatsen open voor nieuwe leden. Hoe moeten we
met dit nieuwe gegeven omgaan?
Het bestuur heeft het voornemen om dit jaar ook proeflessen en een instuif voor senioren aan te
bieden. Daarnaast wordt, zoals al eerder vermeld, het schooltennis nog eens goed bekeken.
Uiteraard wordt het ledenaantal verder kritisch gevolgd.
18.
Emailadressen
Voor TVV ’82 zijn e-mailadressen van leden onmisbaar geworden, nu ook voor het kunnen
incasseren van contributie. Door een nieuwe Europese regelgeving (SEPA) moeten leden vooraf
geïnformeerd worden over het feit dat er contributie wordt afgeschreven in een bepaalde periode.
Daarnaast is informatie per e-mail nu norm geworden. Het voorkomt veel uren werk en onnodig
papierverbruik.
Het bestuur wil dan ook van ieder lid een e-mailadres hebben. Marloes zal alle emailadressen
verzamelen door een oproep te plaatsen en actief leden te activeren hun e-mailadres door te
geven. Uiteraard wordt er voorzichtig met de gegevens omgesprongen en worden deze niet
gedeeld met derden.
Mensen die geen e-mailadres hebben kunnen een e-mailadres aanmaken of een e-mailadres van
een familielid doorgeven.
19.
Rondvraag
Hetty:
 Er is een vacature voor mei en juni voor de sleuteldienst. Is er iemand die deze taak wil
overnemen? Interesse voor deze taak kan zich melden bij Hetty Schoenmakers.
Voorstel van een lid om de diensten te wisselen, zodat verschillende mensen de periode van
de KNLTB hebben.
 65+ hoeft geen vrijwilligerstaken meer doen. Dit, omdat in het verleden de zienswijze van
65+ anders was dan nu. Voor dit jaar was dit geen probleem, maar de vergrijzing van onze
vereniging wordt wel steeds sterker. Willen we de grens verhogen, of de grens afschaffen of
zo laten? De aanwezige leden stemmen ermee in dat voor volgend jaar de leeftijdsgrens
vervalt.( Dit was echter geen aangegeven agendapunt, dus stelt niet als officiële stemming.)
Karin D: Er staan fouten in de poetsdienst. Karin E. staat er niet op en Karin D. staat er dubbel
op. Hetty pakt dit op.
Els: Voor het Open Toernooi willen we allerlei hapjes serveren. De wens is om snacks te
bakken binnen de vereniging. Kan dit? Dit ligt lastig. Onze keuken heeft geen
horecavergunning voor het bakken van frituur enz. Wanneer we dit willen, zullen er
aanpassingen gedaan moeten worden. Daarnaast speelt het stroomgebruik een rol en het
afgaan van het alarm. Er is veel onduidelijk over de afspraken en regels. Het bestuur gaat de
feiten nogmaals uitzoeken en koppelt dit terug naar de commissie en de andere leden.
Ad: Bas veel succes met je nieuwe taak. Dank aan de commissieleden die met mij hebben
gewerkt.
Bart: De jeugd heeft van het geld van de Grote clubactie en nieuw tennisdoek gekregen waarmee
ze hun tennistechniek kunnen oefenen. Deze is geplaatst in de oefenkooi.
8
Riny: De vereniging staat er goed voor en ook voor de toekomst. Het gevoel over de vereniging
is goed. Ik draag de voorzittershamer over aan Hans Timmers en wens Hans en Bas
veel plezier en succes toe in het bestuur.
20.
Sluiting
22:56u
9