downloaden - pdf - Revalidatiecentrum Overleie

Revalidatiecentrum Overleie
Overleiestraat 57 – 8500 Kortrijk
tel. 056/35 18 52 – fax. 056/35 18 72
wegwijs in de
voorzieningen
en
tegemoetkomingen
voor personen
met een
auditieve handicap
Vanantwerpen Ine
([email protected])
Pollet Mady
([email protected])
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 1
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 2
Deel I
Sociale
voorzieningen

Inhoudstafel
Bijkomende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.

Verlengde kinderbijslag voor personen met een handicap.

Vermindering van belasting op inkomens.

Sociaal telefoontarief

Maximum tarief voor elektriciteit en gas

Parkeerkaart en rijbewijs

Sociale huisvesting
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 3
Bijkomende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen
Er zijn 2 systemen:
Systeem 1: voor kinderen die geboren zijn vóór 01/01/1993.
Voor wie?: 2 voorwaarden:
Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van 66%.
Het kind kan geen beroep uitoefenen.
Verloop
De bijkomende kinderbijslag schriftelijk aanvragen bij organisme dat kinderbijslag
uitbetaalt.
Na de aanvraag ontvangt u formulieren die door een dokter moeten ingevuld
worden. U kan ze meebrengen naar het revalidatiecentrum.
U stuurt deze formulieren op naar uw kinderbijslagfonds.
Nadien wordt u uitgenodigd voor een consultatie. Op uw uitnodiging staat welke
gegevens u moet meebrengen.
Wanneer bij je kind een ongeschiktheid van 66% vastgesteld wordt, komt het kind in
aanmerking voor bijkomende kinderbijslag.
Systeem 2: voor kinderen geboren na 02/01/1993
Principe: er is een evaluatie op 3 pijlers
Functionele ongeschiktheid van het kind (beoordeling, max. 6 punten).
Evaluatie van activiteit en participatie van het kind (beoordeling, max. 12 punten).
Belasting van het gezin (beoordeling, max. 18 punten): ofwel 4 punten op de eerste
pijler ofwel 6 punten op de 3 pijlers te samen.
Er zijn verschillende categorieën afhankelijk van het aantal punten op de verschillende
pijlers. De bedragen variëren van € 73,14 tot € 487,60.
cat.
1
2
3
4
5
6
punten
6-8
9-11
12-14
15-17
18-20
> 20
Verloop:
Bijkomende kinderbijslag aanvragen bij organisme dat kinderbijslag uitbetaalt.
Op de consultatie gegevens meebregen (NKO-arts, revalidatiearts, CLB, …).
Tijdens de consultatie bepaalt de arts de categorie.
Opmerkingen
Wie minimum 4 punten behaalt op de eerste pijler (=60% ongeschiktheid) kan in
aanmerking komen voor andere tegemoetkomingen.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 4
Verlengde kinderbijslag voor personen met een
handicap.
Wat?
Een aantal personen met een handicap blijven onbeperkt recht behouden op
kinderbijslag (ook na 21 jaar)
Voor wie?
Gehandicapte kinderen die de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben vóór 01.07.87 en die
op de leeftijd van 14 jaar ofwel volledig arbeidsongeschikt erkend waren of minstens
66% lichamelijk of geestelijk ongeschikt zijn en tewerkgesteld in een beschutte
werkplaats.
Aanvraag:
Inlichtingen bij Rijksdienst voor Kinderbijslag
Trierstraat 70, 1040 Brussel
tel. 02/237 23 40
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 5
Vermindering van belastingen op inkomens
Vermindering personenbelasting.
Voor wie?
Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% bij een lid van het gezin.
Principe:
Gehandicapt kind wordt aangerekend voor 2 personen ten laste
Aanvraag:
Het aantal gehandicapte personen vermelden op de daarvoor bestemde plaats op de
aanslagformulieren.
Attest bijvoegen van de instelling die de verhoogde kinderbijslag uitbetaalt.
Vermindering van onroerende voorheffing
Voor wie?
Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% bij een lid van het gezin.
Principe:
Gehandicapte kinderen worden dubbel geteld.
Aanvraag:
De Vlaamse administratie kent de verminderingen toe op basis van de gegevens uit de
kruispuntenbank. Wanneer dit niet zou gebeurd zijn, moet je een bezwaarschrift
indienen.
Huurders regelen dit met de eigenaars.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 6
Sociaal telefoontarief
Wat:
Gunsttarieven t.v.v. sommige personen met een handicap.
Voor wie:
Ouder dan 18 met handicap van minstens 66 procent, die alleen woont of met
hoogstens 2 personen samenwoont, hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste
of tweede graad.
Ouders of grootouders van wie het inwonend kind of kleinkind een verlies heeft van
minstens 70 dB voor het beste oor.
Aanvragen:
Bij de telefoonoperator
TIP !
Voor bepaalde communicatiemiddelen (doventelefoon,…) kun je bij het Vlaams
Agentschap terecht.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 7
Maximum tarief voor electriciteit en aardgas
Wat:
Voor gezinnen en personen die genieten van verlaagde energieprijzen liggen de
tarieven een stuk lager dan de normale energieprijzen.
Wie:
Verbruiker die recht heeft op
 ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming
 ofwel een integratietegemoetkoming cat. II, III, IV
Aanvragen:
Hoe?
 de gas- en/of electriciteitsleverancier ontvangen van de overheid automatisch
het attest. Indien dit niet gebeurde, dien je een aanvraag in bij de gas- en/of
electriciteitsmaatschappij.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 8
Parkeerkaart
Voor wie een parkeerkaart?
Personen met een handicap van 80% en personen met een blijvende verminderde
zelfredzaamheid (tenminste 12 punten te behalen)
Aanvraag:
Formulieren aanvragen bij gemeentebestuur
Opsturen naar F.O.S.Z. (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 Bus 150 – 1000 Brussel
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 9
Sociale huisvesting
Welke voordelen?
De voordelen gaan van het waarborgen van een aangegane lening tot premies bij
bouw, verbouwing, aankoop of gezondmaking van woningen of toeslagen bij huur,
verhuis of installatie.
Bij de toekenning ervan kan het bewijs van handicap een bijkomend voordeel
opleveren
Voor wie?/aanvragen?
Informatie-brochure bij gemeentedienst of provinciale Dienst van het bestuur
huisvesting W.-Vl: Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge (050/44 28 80)
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 10
Deel II
Tussenkomsten

Inhoudstafel
Tussenkomst mutualiteit:
Aankoop hoorapparaten en cochleair inplant
Recht op multidisciplinaire revalidatie
Remgeld

Tussenkomsten Vlaams Agentschap

Inkomensvervangende tegemoetkomingen
Integratie tegemoetkoming

Sociaal-pedagogisch toelage door stad en provincie

GSM
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 11
Tussenkomsten Mutualiteit
Tussenkomt bij aankoop hoorapparaten en cochleair inplant
Principe voor hoorapparaten:
Onder de 12 jaar recht op tussenkomst bij vernieuwing om de 3 jaar.
Boven de 12 jaar recht op tussenkomst bij vernieuwing om de 5 jaar.
Vroegtijdige hernieuwing mogelijk bij verergering van ten minste 20 dB.
Opleg voor betrokkenen.
Aanvragen bij:
mutualiteit
Cochleair inplant
Tussenkomst mutualiteit.
e
2 inplant terugbetaald tot 12 jaar.
Recht op multidisciplinaire revalidatie
Voor wie?
Kinderen waarbij gehoorstoornis opgetreden is vóór de leeftijd van 6 jaar en met een
gemiddeld verlies van minstens 40 dB aan het beste oor
 revalidatie tot en met 18 jaar.
Kinderen waarbij gehoorstoornis opgetreden is tussen de leeftijd van 6 jaar en 19 jaar
en met een gemiddeld verlies van minstens 70 dB aan het beste oor
 revalidatie tot en met 18 jaar.
Kinderen en volwassenen waarbij gehoorstoornis opgetreden is na de leeftijd van 6
jaar en met een gemiddeld verlies van minstens 40 dB aan het beste oor
 recht op revalidatie voor een periode van 2 jaren.
Na cochleair inplant  revalidatie voor periode van 2 opeenvolgende jaren.
Opmerking: gemiddeld verlies is hier: 1000 Hz + 2000 Hz + 3000 Hz gedeeld door 3
Aanvragen bij: mutualiteit via een centrum voor ambulante revalidatie.
Remgeld
Er is een remgeld te betalen voor multidisciplinaire revalidatie. Dit remgeld moet niet
betaald worden door de rechthebbenden met een voorkeurregeling.
Voor voorkeurregeling zich wenden naar de sociale dienst van uw mutualiteit.
Wie een voorkeurregeling heeft, geniet ook andere voordelen
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 12
Tussenkomsten Vlaams Agentschap
Het Vlaams Agentschap is een dienst die zich richt tot personen die zich omwille van hun
handicap minder gemakkelijk dan anderen kunnen redden in de maatschappij. Die handicap
kan lichamelijk, zintuiglijk, mentaal of psychisch zijn. De kansen tot integratie moeten wel
langdurig en ernstig beperkt zijn.
Wat?: Je kan terecht bij het Vlaamse Agentschap voor een
Zorgvraag: o.a. thuisbegeleiding, opname semi-internaat.
P.A.B. (Persoonlijk Assistentie Budget)
Individuele materiële bijstand: hulpmiddelen zoals FM-apparaat, doventelefoon,
lichtwekker.
Wie een Vlaams Agentschapsnummer heeft, heeft recht op gratis vervoer bij de lijn (bus, metro,
tram)
Aanvragen:
Een aanvraag gebeurt via een erkend multidisciplinair team in een CLB-centrum, een
revalidatiecentrum of mutualiteit.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 13
Inkomstenvervangende tegemoetkomingen
Wat?
Uitkering voor mensen dien niet over voldoende eigen middelen beschikken om in
eigen levensonderhoud te voorzien.
Bedrag is afhankelijk van gezinssituatie.
Voor wie?
Wordt toegekend aan wie niet in staat is meer dan 1/3 te verdienen van wat een
valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.
Persoon met een handicap vanaf 21 jaar.
Aanvraag:
Bij de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven.
Kan van 1 jaar vóór de leeftijd van 21 jaar.
Aanvraagformulier wordt ingevuld door de gemeentelijke administratie.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 14
Integratie tegemoetkoming
Wat ?
Uitkering is bestemd voor persoon met een handicap die omwille van beperkte
zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben.
De bepaling van de zelfredzaamheid wordt nagegaan op 6 criteria (o.a. communicatie
en sociaal contact).
Voor wie?
Persoon met een handicap met beperkte zelfredzaamheid. Minimum 7 punten op de
zelfredzaamheidsschaal.
Vanaf 21 jaar.
Aanvragen?
Bij de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.
Medisch- en administratief onderzoek.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 15
Sociaal pedagogische toelage door stad en provincie
Provincie
De provincie kan een sociaal pedagogische toelage toekennen aan gezinnen waarvan
de moeder of vader thuis de verzorging en opvoeding van hun kind met een ernstige
handicap op zich neemt. Jaarlijks aan te vragen bij de provincie: Koning Leopold III
laan 41, 8250 Brugge.
Er zijn inkomensvoorwaarden aan verbonden.
Stedelijk
De meeste gemeenten en steden verlenen een gelijkaardige toelage.
Jaarlijks aan te vragen bij de gemeentelijke diensten.
Bedrag varieert van stad tot stad.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 16
Bijkomende tegemoetkomingen
Consulteer: www.rechtenverkenner.be
Een overzicht van alle premies en voordelen (op federaal, Vlaams, provinciaal en
lokaal vlak).
Consulteer ook: www.besteburgemeester.be
Alle tegemoetkomingen per gemeente of per stad.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 17
GSM (Proximus)
Proximus biedt een voorkeuringstarief voor SMS-berichten.
Voorwaarden:
Verlies van gemiddeld 71 dB aan beste oor.
Abonnement nemen
Aanvragen:
Proximus: 0800-15-210
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 18
Deel III
Onderwijs &
tewerkstelling

Inhoudstafel
G.O.N.

Doventolken

Schrijftolken

Hulp bij hogere studies

Hulp bij tewerkstelling
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 19
Geïntegreerd onderwijs (G.O.N.)
Wat?
Extra hulp voor auditief gehandicapten die geïntegreerd worden in het gewoon-,
lager- of secundair onderwijs.
Aanvragen bij CLB
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 20
Doventolken
Onderwijs:
Gemiddeld verlies van 90 dB
Aanvragen bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Na goedkeuring VAPH tolk aanvragen bij
Centraal Tolkenbureau
Dendermondsesteenweg 449 – 9070 Destelbergen
09 / 228 28 08
Arbeidspost:
gemiddeld verlies van 90 dB
aanvragen bij plaatselijk VDAB (Vlaams Agentschapsnummer noodzakelijk)
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 21
Schrijftolken
Voorwaarden:
Vanaf middelbaar onderwijs
Verlies van minstens 90 dB aan beste oor.
Dossier opgemaakt door school, GON-school, CLB gast- en GON school, ouders
Aanvragen:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Administratie basisonderwijs
Cel speciale onderwijsleermiddelen
Hendrik Consciencegebouw 4M4
Koning Albert II laan 15
1210 Brussel
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 22
Hulp bij hogere studies
Wat?
Wie hoger onderwijs (universiteit of hoger onderwijs buiten de universiteit) volgt, kan
naast een schrijftolk ook beroep doen op pedagogische hulp bij hogere studies.
Aanvragen:
bij Vlaams Agentschap
Sommige universiteiten en hogescholen hebben een eigen sociale dienst voor
studenten met een handicap.
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 23
Hulp bij tewerkstelling
Wat?
VOP : Vlaamse Ondersteuningspremie
De Werkgever krijgen het eerste jaar 40 % van de loonkost terugbetaald, daarna 30%
en vanaf het vijfde jaar 20%
Daarnaast kan ook een tegemoetkoming gevraagd worden in de kasten van
arbeidsgereedschap en arbeidskledij , ook een tegemoetkoming voor ondersteuning
door tolken kan aangevraagd worden..
Aanvragen:
bij VDAB
Tenslotte vermelden we nog dat er ook tewerkstellingsprogramma’s zijn. Voor informatie
hierover: Ministerie van Tewerkstelling
Voorzieningen en tegemoetkomingen  december 2014  blz 24