Aanmeldformulier Movisie Participatieprijs 2014

Aanmeldformulier
Movisie Participatieprijs
2014
Iedereen mag meedoen. We nodigen actieve burgers, maatschappelijke organisaties,
sociale firma’s, buurtondernemingen, bedrijven en gemeenten van harte uit om hun initiatieven voor Het Nieuwe Verdelen in te dienen.
Initiatief/projectnaam
Organisatienaam
Website
Stichting Steunpunt Studerende Moeders : Smart Mama
coachprogramma
Stichting Steunpunt Studerende Moeders
http://studerendemoeders.nl/studerende-moeders-helpenandere-moeders-naar-school/
Welk vraagstuk / probleem willen jullie aanpakken met jullie initiatief?
De verdeling van opleiding/(betaald of onbetaald)werk - zorg en privé leven voor alleenstaande (jonge) moeders. Voor hen is het een stuk lastiger om te participeren,
zij staan er immers alleen voor.
Landelijk zet de Stichting Steunpunt Studerende Moeders zich in voor (gelijke) onderwijskansen voor vrouwen met kinderen en het voorkomen van voortijdig uitval.
Zij stuiten hierbij op de nodige problemen, welke worden benoemd bij de vraag waarom
dit project de participatieprijs zou moeten winnen.
Welke verandering/ Wat willen jullie teweeg brengen met jullie initiatief?
Dat alleenstaande jonge moeders kunnen participeren in het onderwijs, een opleiding
kunnen volgen en dit kunnen combineren met de zorg voor hun kinderen. Opdat zij
hierdoor kunnen streven naar economische zelfstandigheid en een betere toekomst voor
zowel hen zelf als voor de kinderen kunnen creëren.
Op welke doelgroep(en) is jullie initiatief gericht?
Wij zijn nu een project gestart in de gemeente Emmen waarbij wij/ervaren studerende
moeders een groep van jonge moeders tot 27 jaar begeleiden naar een opleiding en bij
hoe zij dit kunnen combineren met de zorg voor kinderen.
Dit betreffen zowel jonge moeders die behoren tot de groep voortijdig schoolverlaters
als zowel jonge moeders die onder de scholingsplicht van de gemeente vallen. ( Jongeren tot 27 jaar hebben in principe geen recht op een bijstand uitkering die krijgen vanuit
gemeenten artikel 13 van de bijstandswet opgelegd en zijn aangewezen op studiefinanciering om weer naar school te gaan. )
Hoe bereiken jullie deze doelgroep(en)?
Eigenlijk bereiken jonge moeders die een opleiding willen volgen ons, via internet en
Upload dit formulier vóór 28 september via www.movisie.nl/ aanmeldformulier/participatieprijs-2014
onze domeinnaam studerendemoeders vooral maar gemeenten hebben een bestand
met jonge moeders tot 27jaar die onder de scholingplicht vallen of voortijdig schoolverlaters zijn. De klantmanager kan de jonge moeder aanmelden of zij kunnen zichzelf
aanmelden. De bedoeling is dat, voor het volledige programma er ook wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen. Een docent of schoolbegeleider kan in dat geval dan
ook een jonge moeder aanmelden.
Wat is de aanpak van het initiatief? Hoe werkt het?
Ervaren studerende moeders coachen, in het kader van stage en of leerwerktraject, andere jonge moeders naar school en bij het combineren van opleiding en zorg.
(Dit doen wij aan de hand van een eigen ontwikkeld innovatief blended learning coachingprogramma, meer hierover bij de volgende vraag)
De studerende moeders ontvangen hiervoor vanuit het Steunpunt de nodige praktijkbegeleiding, coördinatie en eerst een trainingscursus om met de door ons ontwikkelde
Smart Mama methode en tools aan de slag te kunnen gaan. Hiervoor ontvangen zij ook
een officieel diploma. Het mes snijd aan meerdere kanten omdat het eveneens extra
stage en leerwerktrajecten op kan leveren voor getalenteerde jonge studerende moeders die het leuk vinden om andere jonge moeders op weg en tijdens de opleiding te
helpen. Jonge en alleenstaande moeders willen niet op hun problemen aangesproken
worden, als zij dan al een probleem zouden hebben. Want ook al ben je alleenstaand en
of jong moeder wil dat nog niet zeggen dat je per definitie hulp nodig hebt. Wel is het
fijn als er randvoorzieningen zijn om opleiding en zorg goed met elkaar te kunnen combineren. En door dat zij met andere ambitieuze studerende moeders ervaringen kunnen
uitwisselen, kunnen zij zich goed voorbereiden, kan er gewerkt worden aan duurzame
uitstroom en kan voortijdig studieuitval voorkomen worden. Dit levert niet alleen de
gemeenten besparing op uitkeringskosten op maar ook de onderwijsinstellingen een
positief studierendement, kortom de gehele samenleving gaat er op vooruit.
Voor moeders door moeders. Dat is nog eens benutten en stimuleren van eigen kracht..
Aan de hand van welke materialen / programma doen jullie dit initiatief?
Dit doen wij aan de hand van geheel eigen ontwikkelde materialen, workshops en een
daartoe online cliënten begeleidingssysteem.
Het Steunpunt is opgericht vanuit behoeften voor en door studerende moeders. Na ruim
8 jaar werkervaring in het begeleiden van jonge moeders bij het naar school gaan en
combineren van opleiding, stage/werk en zorg, hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld: de Smart Mama methode. Aan de hand van de meest gestelde vragen van studerende moeders en gebaseerd op onze ervaringen hebben wij het Smart Mama Blended
Learning coachprogramma ontwikkeld.
Het Smart Mama Blended Learning coachprogramma behelst klassikale themagerichte
workshops, afgewisseld met groeps en individuele huiswerkopdrachten en 24-7 coaching
en begeleiding in een daartoe ontwikkeld digitale coachomgeving met E-portfolio van
Rapasso. Vervolgens worden zij gekoppeld aan een coach, een ervaren studerende
moeder en werken zij samen in een de online omgeving en E-portfolio.
(De coaches zijn zelf dus ook ervaren studerende moeders evenals de trainers die de
workshops verzorgen samen met de coaches.)
Wat zijn jullie succesfactoren?
Omdat studerende jonge alleenstaande moeders zelf het beste weten hoe zij benaderd
willen worden, wat wel en niet werkt, hebben zij zelf hun eigen methode ontwikkeld,
Upload dit formulier vóór 28 september via www.movisie.nl/ aanmeldformulier/participatieprijs-2014
Daarom werkt het zo goed, motiveert het en slaat het aan bij een hoop andere jonge
moeders.
Wij vragen op ludieke positieve wijze aandacht voor de positie van jonge alleenstaande
studerende moeders hierdoor hebben wij het voor elkaar gekregen om het onderwerp
studerende moeders op de politieke agenda (emancipatie en onderwijs) te krijgen en
een wetswijziging. Op deze manier willen wij laten zien wij alleenstaande jonge moeders
ons best doen om te participeren en aandacht vragen voor de extra hindernissen die ons
hierin in de weg staan.
Voorbeelden van enkele ludiek acties: de kinderwagen race (zie filmpje) en de actie het
uitdelen van beschuit met muisjes in de Tweede Kamer. (zie artikel).
En voor het project in Emmen daar zijn de jonge moeders enthousiast en heeft de helft
van de groep zich nu al reeds ingeschreven voor een opleiding! (dus al een slagingspercentage van ten minste 50%). En heeft de aandacht van andere jonge moeders door
het hele land getrokken….
Waarom moet juist jullie initiatief de Movisie Participatieprijs winnen?
Als het gaat om emancipatie, economische zelfstandigheid van vrouwen en of verdeling
van werk, zorg en privéleven dan wordt het onderwerp vooral benaderd vanuit het
tweeverdienersmodel. Dit terwijl er bijna 3 miljoen alleenstaande ouders in Nederland
zijn. Waarvan het merendeel vrouw betreft, vaak laagopgeleide vrouwen die van een
minimum moeten zien rond te komen.
In onze ogen de meest kwetsbare groep van de samenleving, maar zij staan duidelijk
niet op het netvlies van ambtenaren en politici…Zij hebben vaak geen flauw benul hoe
het is om in hun schoenen te staan en sommige kunnen zich maar moeilijk inleven.
Vrouwen hebben er hard genoeg voor geknokt om onderwijs te kunnen volgen, om opgeleid te worden tot meer dan alleen huisvrouw. Het onderwijs is toegankelijk ook voor
vrouwen. Maar als het gaat om vrouwen met kinderen wordt die toegankelijkheid al
gauw beperkt. Om te beginnen hebben alleen mensen tot 30 jaar recht op studiefinanciering. Voor veel alleenstaande moeders is dit de enige mogelijkheid om een opleiding
te kunnen volgen. Maar dan nog, studiefinanciering staat in het wetboek en handboek
van gemeenten beschreven als een toereikende voorliggende voorziening. Voor alleenstaande studerende moeders is dit echter niet het geval. Zij zitten vaak met hun studiebeurs net onder het minimum. De studiebeurs wordt vaak vergeleken met een bijstanduitkering. Daarbij wordt dan vaak vergeten dat een studerende moeder meer uitgaven
heeft dan een bijstand gerechtigde moeder. Denk hierbij aan collegegeld, boeken en de
eigen bijdrage aan kinderopvangkosten. De kinderopvangkosten kunnen voor studerende moeders desondanks de kinderopvangtoeslag nog enorm hoog zijn als gevolg van
het ontbreken van een mee betalende werkgever en gemeentelijk beleid. Menig gemeenten heeft onlangs besloten om studerende moeders geen tegemoetkoming in de
kinderopvangkosten meer te verstrekken, waardoor de eigen bijdrage voor studerende
moeders nu landelijk gemiddeld ligt op 340 euro per maand. Hoe gaan zij de kosten
verdelen van maar 900 euro netto studiefinanciering? Zij kunnen vaak niet buiten externe financiële steun van studiefondsen waarmee wij ze helpen deze aan te vragen.
Daar komt nog eens bij dat dikwijls onterecht de extra leenvormen naast de prestatiebeurs opgeteld worden en geheel gezien worden als een inkomen. Een lening blijft echter altijd een lening, daarom in onze ogen onterecht daar wij de hyptoheek in Nederland
ook niet zien als inkomen. En dus geeft dit een vertekend beeld of onjuiste berekeningen. Er zijn dan ook een hoop mistanden waarbij soms ook docenten, begeleiders maar
Upload dit formulier vóór 28 september via www.movisie.nl/ aanmeldformulier/participatieprijs-2014
ook ambtenaren door het bos de bomen niet meer zien.
Jongeren tot 27 jaar hebben in principe geen recht meer op een uitkering en krijgen
vanuit de gemeenten een scholingsplicht opgelegd. Dat geldt ook voor jonge alleenstaande moeders. Zij zijn aangewezen op studiefinanciering.
Vervolgens ontbreken in ons onderwijs in Nederland alle randvoorzieningen om opleiding en zorg goed te kunnen combineren. Zo hebben studenten geen recht op zwangerschapsverlof regelingen. MBO, HBO en WO opleidingen houden geen tot weinig rekening
met de situatie van zwangere studentes en alleenstaande studerende moeders. Zij bieden weinig tot geen specifieke begeleiding aan, vaak onder het mom van eigen keuze,
eigen verantwoordelijkheid of dan had je maar geen kinderen moeten nemen. Terwijl er
wel behoefte is aan onder andere specifieke begeleiding/coaching onder deze jonge studerende moeders.
Als het gaat om de combinatie arbeid en zorg zijn er afspraken gemaakt, welke zijn vast
gelegd in het cao. Afspraken over afkolfruimte, zwangerschap en bevalling en zorgverlof. Echter geldt dit niet voor studenten, aangezien het cao bedoeld is voor werknemers.
Desondanks een onderwijsinstelling ook een werkgever is, is er dus wel een afkolfruimte
ter beschikking voor medewerkers maar studenten aan diezelfde onderwijsinstellingen
mogen op de wc afkolven. Er ontbreekt een beschermend regelgevend kader voor deze
vrouwen. Hoe onderwijsinstellingen hier nu mee om gaan verschilt per opleiding en per
docent. Dat maakt dat deze jonge moeders afhankelijk zijn van willekeur en maakt hen
uiterst kwetsbaar. Dit vormt een extra risico op voortijdig uitval. Deze groep verdiend
de aandacht.
De groep van jonge alleenstaande studerende moeders vergt een eigen benadering,
aanpak en specifieke begeleiding. De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is in Nederland de enige stichting die zich specifiek hiermee bezig houd en hiervoor de expertise
en kennis in huis heeft.
De groep van alleenstaande studerende jonge moeders verdiend deze prijs omdat zij
juist zo hun best doen en allerlei extra hindernissen moeten zien te overwinnen. Voor
hen zal de prijs een vorm van erkenning zijn wat zij verdienen.
Het Steunpunt is ontstaan vanuit een behoefte van studerende jonge alleenstaande
moeders zelf en zal ook de komende tijd meer dan ooit nodig zijn:
Door de invoering van het sociaal leenstelsel en de kindregeling van Asscher, zullen met
name jonge alleenstaande moeders het nog zuurder krijgen en worden straks dubbel
getroffen. De eenoudertoeslag (niet te verwarren met de eenoudertoeslag van de belastingdienst) zal uit de studiefinanciering gehaald worden. Daarvoor in de plaats komt het
kindgebonden budget met een kopregeling, wat veel minder zal zijn.
Met de scholingsplicht zou het er dan op neer komen dat deze jonge alleenstaande
moeders gedwongen worden om extra te lenen en schulden aan te gaan. Een gedegen
onafhankelijk scholings-haalbaarheidsonderzoek en specifieke goede begeleiding en belangenbehartiging, wat wij als enige in Nederland kunnen bieden is dan van essentieel
belang voor zowel alleenstaande jonge moeders als voor de gemeenten en onderwijsinstellingen.
Dit project willen wij uiteindelijk uitvoeren in meerdere gemeenten en in samenwerking
met onderwijsinstellingen om met elkaar een sluitende ketenaanpak te kunnen vormen.
Graag met sponsors om deze vrouwen te helpen met de opleidingskosten.
Upload dit formulier vóór 28 september via www.movisie.nl/ aanmeldformulier/participatieprijs-2014
Van wanneer tot wanneer loopt het initiatief?
De huidige pilot loopt nu vanaf Maart 2014 tot januari 2015.
Met de gemeente Coevorden wordt nu gesproken over een samenwerkingsproject voor
de duur van een jaar met draaideur effect: waarbij deelnemers / jonge moeders het
gehele jaar kunnen instromen en uitstromen naar school.
Werken jullie samen met andere organisaties / bedrijven? Zo ja, met welke.
Rapasso, sponsor
Externe Studiefondsen
Gemeenten
Onderwijsinstellingen
FNV Vrouw, en soms studentenvakbonden zoals LSVB, ISO.
En met graag zo veel mogelijk sponsors en organisaties die graag samen met ons sociaal, verantwoord maatschappelijk willen ondernemen al dan niet doormiddel van middelen (geld en leermiddelen) en of leerwerktrajecten.
In welke buurt, dorp, stadsdeel, regio wordt jullie initiatief uitgevoerd?
Op dit moment in Emmen, Drenthe. Maar is makkelijk uit te breiden naar meerdere gemeenten. Wij hopen in ieder geval naar de 4 grote gemeenten; Rotterdam, Amsterdam,
Den Haag en Utrecht.
Hoe wordt het initiatief gefinancierd en wat zijn de kosten?
Het project wordt door de gemeente Emmen vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid
bekostigd, maar het volledige programma moet ook vanuit onderwijsinstellingen bekostigd worden, mogelijk vanuit de VSV gelden. Hierdoor kunnen wij twee geldstromen op
gang brengen om zo de omslag te maken naar een onafhankelijke sociale onderneming
die zichzelf kan bedruipen.
Doordat wij werken met coaches die zelf ook ervaringsdeskundige ofwel studerende
moeders zijn, die dit in het kader van stage en of leerwerktraject of geheel vrijwillig
uitvoeren, kunnen wij de gemeenten een gereduceerd tarief aanbieden voor het inkopen
van onze begeleidingstrajecten van de jonge alleenstaande moeders. De onderwijsinstellingen krijgen er stage en leerwerktrajecten voor terug naast de lesvormen en begeleiding die wij met de coaches kunnen bieden aan hun studerende moeders wat bijdraagt aan een positief studierendement en kostenbesparing op voortijdig uitval.
Wat wil je verder nog melden?
Bijlagen:
krantenartikel Emmen te downloaden via deze website:
http://studerendemoeders.nl/studerende-moeders-helpen-andere-moeders-naarschool/
Krantenartikel Volkskrant te downloaden via deze website:
http://studerendemoeders.nl/volkskrant-artikel-studerende-moeders/
Artikel beschuit met muisjes actie zie hier:
http://www.sp.nl/onderwijs/nieuwsberichten/16159/140403als_je_geen_vrij_krijgt_voor_je_bevalling_hoe_moet_je_dan_je_diploma_halen.html
Filmpje kinderwagenrace Tweede Kamerleden:
Upload dit formulier vóór 28 september via www.movisie.nl/ aanmeldformulier/participatieprijs-2014
https://www.linkedin.com/profile/view?id=22484117&trk=nav_responsive_tab_profile
Upload dit formulier vóór 28 september via www.movisie.nl/ aanmeldformulier/participatieprijs-2014