NL NL ONTWERPVERSLAG

EUROPEES PARLEMENT
2014 - 2019
Commissie economische en monetaire zaken
2014/2158(INI)
3.11.2014
ONTWERPVERSLAG
inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU
(2014/2158(INI))
Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Morten Messerschmidt
PR\1038876NL.doc
NL
PE541.465v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
PR_INI
INHOUD
Blz.
ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3
TOELICHTING ...................................................................................................................11
PE541.465v01-00
NL
2/13
PR\1038876NL.doc
ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU
(2014/2158(INI))
Het Europees Parlement,
–
gezien het Commissieverslag van 6 mei 2014 over het mededingingsbeleid 2013
(COM(2014)0249) en het begeleidende werkdocument van de diensten van de
Commissie (SWD(2014)0148),
–
gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met
name op de artikelen 101 t/m 109 daarvan,
–
gezien Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de
uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag1,
–
gezien Verordening (EG) nr. 169/2009 van de Raad van 26 februari 2009 houdende de
toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de
weg en over de binnenwateren2,
–
gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 4 april
2013 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht
wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van
de Europese Unie (COM(2013)0404),
–
gezien de mededeling van de Commissie van 11 juni 2013 over de kwantificering van
de schade in schadevergoedingsacties n.a.v. overtreding van de artikelen 101 en 102 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C(2013)3440),
–
gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "Public
Consultation: Towards a Coherent European Approach to Collective Redress"
(SEC(2011)0173),
–
gezien de mededeling van de Commissie van 11 juni 2013 met als titel "Naar een
Europees horizontaal kader voor collectief verhaal" (COM(2013)0401),
–
gezien de Aanbeveling van de Commissie van 11 juni 2013 over gemeenschappelijke
beginselen voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot
schadevergoeding in de lidstaten betreffende schendingen van aan het EU-recht
ontleende rechten (C(2013)3539/3),
–
gezien de studie van juni 2012 van de beleidsondersteunende afdeling van het
directoraat-generaal Intern Beleid met als titel "Collectief verhaal in antitrust",
–
gezien de mededeling van de Commissie van 11 juni 2013 overeenkomstig artikel 27,
1
2
PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.
PB L 61 van 5.3.2009, blz. 1.
PR\1038876NL.doc
3/13
PE541.465v01-00
NL
lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 in zaak AT.39740 – Google (2013/C 120/09),
–
gezien de door de Commissie aangeboden toezeggingen overeenkomstig artikel 9 van
Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in zaak COMP/39.398 – Visa MIF,
–
gezien Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de
controle op concentraties van ondernemingen (de "EG-concentratieverordening")1,
–
gezien de raadpleging van de Commissie van 27 maart 2013 over de
concentratiecontrole van de EU – ontwerpherziening van de vereenvoudigde procedure
en de concentratie-uitvoeringsverordening,
–
gezien de mededeling van de Commissie van 13 oktober 2008 over de toepassing van de
staatssteunregels op maatregelen in het kader van de huidige wereldwijde financiële
crisis genomen met betrekking tot financiële instellingen (de mededeling over het
bankwezen)2,
–
gezien de mededeling van de Commissie van 5 december 2008 getiteld "De
herkapitalisatie van financiële instellingen in de huidige financiële crisis: beperking van
steun tot het noodzakelijke minimum en bescherming tegen buitensporige
mededingingsverstoringen" (de herkapitalisatiemededeling)3,
–
gezien de mededeling van de Commissie van 25 februari 2009 over de behandeling van
aan een bijzondere waardevermindering onderhevige activa in de communautaire
banksector (de mededeling over aan bijzondere waardevermindering onderhevige
activa)4,
–
gezien de mededeling van de Commissie van 23 juli 2009 betreffende het herstel van de
levensvatbaarheid en de beoordeling van de herstructureringsmaatregelen in de
financiële sector in de huidige crisis met inachtneming van de staatssteunregels (de
herstructureringsmededeling)5,
–
gezien de mededeling van de Commissie van 17 december 2008 over een tijdelijke
communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot
financiering in de huidige financiële en economische crisis (de oorspronkelijke tijdelijke
kaderregeling)6,
–
gezien de mededeling van de Commissie van 1 december 2010 over een tijdelijke
communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot
financiering in de huidige financiële en economische crisis (de tijdelijke kaderregeling
tot vervanging van de op 31 december 2010 verstreken kaderregeling),
–
gezien de mededeling van de Commissie over de toepassing, vanaf 1 augustus 2013,
1
PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.
PB C 270 van 25.10.2008, blz. 8.
3
PB C 10 van 15.1.2009, blz. 2.
4
PB C 72 van 26.3.2009, blz. 1.
5
PB C 195 van 19.8.2009, blz. 9.
6
PB C 16 van 22.1.2009, blz. 1.
2
PE541.465v01-00
NL
4/13
PR\1038876NL.doc
van de staatssteunregels op steunmaatregelen ten voordele van banken in het kader van
de financiële crisis (de mededeling over het bankwezen)1,
–
gezien de puntennota van de Commissie ter attentie van het EFC over de herziening van
de richtsnoeren inzake staatssteun voor de herstructurering van banken,
–
gezien de studie van juni 2011 van de beleidsondersteunende afdeling van het
directoraat-generaal Intern Beleid met als titel "Staatssteun – Crisisregels voor de
financiële sector en de reële economie",
–
gezien de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de
staatssteunregels van de Europese Unie op voor het verrichten van diensten van
algemeen economisch belang verleende compensatie (2012/C 8/02)2,
–
gezien Besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de
toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst,
verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang
belaste ondernemingen3,
–
gezien de mededeling van de Commissie getiteld "EU-kaderregeling inzake staatssteun
in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (2011)"4,
–
gezien Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende
de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch
belang verrichtende ondernemingen5,
–
gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over de hervorming van de EUstaatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang6,
–
gezien de mededeling van de Commissie van 9 februari 2012 met als titel "De
modernisering van het EU-staatssteunbeleid" (COM(2012)0209),
–
gezien zijn resolutie van 17 januari 2013 over modernisering van het staatssteunbeleid7,
–
gezien het voorstel van de Commissie van 30 juli 2012 voor een verordening van de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 994/98 van 7 mei 1998 betreffende de
toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen en Verordening
(EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007
betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (COM(2012)0730),
1
PB C 216 van 30.7.2013, blz. 1.
PB C 8 van 11.1.2012, blz. 4.
3
PB L 7 van 11.1.2012, blz. 3.
4
PB C 8 van 11.1.2012, blz. 15.
5
PB L 114 van 26.4.2012, blz. 8.
6
PB C 153 E van 31.5.2013, blz. 51.
7
Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0026.
2
PR\1038876NL.doc
5/13
PE541.465v01-00
NL
–
gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad van 25 juli
2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 659/1999 tot vaststelling van nadere
bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (COM(2012)0725),
–
gezien de communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun aan
spoorwegondernemingen1,
–
gezien zijn resolutie van 12 juni 2013 over regionaal beleid als onderdeel van bredere
regelingen inzake staatssteun2,
–
gezien de kaderovereenkomst van 20 november 2010 over de betrekkingen tussen het
Europees Parlement en de Europese Commissie 3 (hierna "de kaderovereenkomst"
genoemd), en met name de paragrafen 9, 12, 15 en 16 daarvan,
–
gezien zijn resoluties van 22 februari 2005 over het 33e verslag van de Commissie
inzake het mededingingsbeleid 20034, van 4 april 2006 over het Commissieverslag
inzake het mededingingsbeleid 20045, van 19 juni 2007 over het verslag inzake het
mededingingsbeleid 20056, van 10 maart 2009 over de verslagen inzake het
mededingingsbeleid 2006 en 20077, van 9 maart 2010 over het verslag inzake het
mededingingsbeleid 20088, van 20 januari 2011 over het verslag inzake het
mededingingsbeleid 20099, van 2 februari 2012 over het jaarverslag inzake het
mededingingsbeleid van de EU10 en van 12 juni 2013 over het jaarverslag over het
mededingingsbeleid van de EU11,
–
gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 20 juni 2013 getiteld
"Towards more effective merger control",
–
gezien het Witboek van de Commissie van 9 juli 2014 getiteld "Towards more effective
merger control",
–
gezien zijn resolutie van 5 februari 2014 over EU-samenwerkingsovereenkomsten over
handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst12,
–
gezien artikel 52 en 132, lid 2, van zijn Reglement,
–
gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen
van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne markt en
consumentenbescherming en de Commissie juridische zaken (A8-0000/2014),
1
PB C 184 van 22.7.2008, blz. 13.
Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0267.
3
PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
4
PB C 304 E van 1.12.2005, blz. 114.
5
PB C 293 E van 2.12.2006, blz. 143.
6
PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 105.
7
PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 43.
8
PB C 349 E van 22.12.2010, blz. 16.
9
PB C 136 E van 11.5.2012, blz. 60.
10
PB C 239E van 20.8.2013, blz. 97.
11
Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0268.
12
Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0079.
2
PE541.465v01-00
NL
6/13
PR\1038876NL.doc
A.
overwegende dat - enerzijds - te veel sectoren in de interne markt nog te kampen hebben
met obstakels zoals nationale grenzen en kunstmatige barrières, en dat - anderzijds belangrijke kwesties met een subsidiaire economische impact, bijvoorbeeld sociale
dumping of het gebruik van de Structuurfondsmiddelen, nog niet opgelost zijn en
aangepakt moeten worden binnen het kader van het EU-mededingingsbeleid,
B.
overwegende dat het mededingingsbeleid een essentieel instrument vormt om de EU in
staat te stellen over een dynamische, efficiënte en innovatieve interne markt te
beschikken en wereldwijd de concurrentie aan te gaan, alsook om een uitweg te vinden
uit de financiële crisis,
C.
overwegende dat de Europese burgers verzorgd willen worden met kwalitatief
hoogwaardige en betaalbare openbare diensten,
D.
overwegende dat de succesvolle ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB)
in een klimaat van vrije concurrentie een essentiële voorwaarde is voor nieuwe banen,
groei en investeringen,
Algemene opmerkingen
1.
onderstreept de cruciale rol van de handhaving van het mededingingsbeleid voor
productiviteit en innovatie, in de zin van het tot stand brengen van gelijke
randvoorwaarden in de interne markt, met volledige inachtneming van de verschillen
tussen de lidstaten;
2.
herhaalt dat de Commissie zou kunnen overwegen kredieten van in onbruik geraakte of
onderbenutte begrotingsposten naar DG Mededinging over te hevelen, teneinde
proactiever te kunnen zijn;
3.
kijkt uit naar de resultaten van de inventarisatie (door de Commissie) van tien jaar
Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels;
Staatssteun en diensten van algemeen economisch belang
4.
dringt voor de vierde achtereenvolgende keer aan op een snelle stopzetting van de
crisisregeling voor staatssteun voor de bankensector; erkent dat de bankenmededeling
van de Commissie van augustus 2013 weliswaar een belangrijke, maar tegelijkertijd
onvoldoende stap vormt voor het beschermen van de Europese belastingbetalers en het
beperken van het steunbedrag dat banken kunnen krijgen, en derhalve bijdraagt aan het
doorbreken van de solidariteit tussen burgers en banken;
5.
merkt op dat diensten van algemeen economisch belang een belangrijk aandeel van alle
in de lidstaten verrichte diensten uitmaken, en is van oordeel dat indien deze diensten
efficiënter worden verricht significante voordelen kunnen worden behaald; onderstreept
dat het de verantwoordelijkheid van de Commissie is ervoor te zorgen dat de
compensatie die aan diensten van algemeen economisch belang wordt toegekend, met
de EU-regels inzake staatssteun verenigbaar is; uit zijn bezorgdheid over de vrijstelling
van teveel diensten van het toezicht door de mededingingsautoriteiten;
PR\1038876NL.doc
7/13
PE541.465v01-00
NL
6.
herhaalt dat op het gebruik van de middelen van de Structuurfondsen de
staatssteunregels van toepassing zijn en dat subsidies rechtstreeks ten goede moeten
komen aan het doel waarvoor ze worden verleend; verwelkomt de nieuwe richtsnoeren
van de Commissie inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (PB C 209 van 2013,
blz. 1); dringt erop aan deze maatregelen continu te beoordelen;
Antitrust en kartels
7.
is verheugd over de overeenkomst met de Raad over de richtlijn inzake
schadevergoedingsacties in verband met inbreuken op de mededingingsregels;
onderstreept dat de overeengekomen tekst het slachtoffers van inbreuken op de
mededingingsregels gemakkelijker maakt schadevergoeding te eisen, zonder evenwel
afbreuk te doen aan de clementieprocedure;
8.
herhaalt zijn bezorgdheid over het feit dat het gebruik van boetes als enige vorm van
sancties een te beperkt middel zou kunnen zijn; dringt eens te meer aan op de
ontwikkeling van verfijndere instrumenten; verzoekt de Commissie te overwegen haar
boeterichtsnoeren van 2006 opnieuw tegen het licht te houden;
9.
dringt aan op de uitwerking van duidelijke richtsnoeren betreffende tijdschema's,
deadlines en de formele rechten van alle bij antitrust- en kartelzaken betrokken partijen,
met voldoende aandacht voor het beginsel van het vermoeden van onschuld;
Concentratiecontrole
10.
onderschrijft dat een doeltreffende concentratiecontrole een belangrijk instrument van
de handhaving van de mededingingsregels is, aangezien het ertoe bijdraagt dat
marktdeelnemers met concurrentiedruk geconfronteerd blijven worden;
11.
verwelkomt het voorstel betreffende concentratievereenvoudiging van de Commissie
van 5 december 2013, alsmede haar meest recente Witboek;
Sectorale ontwikkelingen
Energie en milieu
12.
onderstreept het belang van de betaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de
energievoorziening; is van oordeel dat het mededingingsbeleid van cruciaal belang is
voor het dichterbij brengen van ontvlechting ('unbundling') en het aanpakken van de
huidige fragmentering van de markt; onderstreept dat de regulering van de staatssteun in
deze sectoren in dezelfde geest moet plaatsvinden als in de andere sectoren;
Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en media
13.
erkent het belang van de rol van het mededingingsbeleid bij de totstandbrenging van de
digitale interne markt; is van mening dat de prioriteiten die in het verslag "Priorities
towards a Digital Single Market in the Baltic Sea Region" worden genoemd, ambities
voor de hele EU zouden moeten zijn;
Financiële diensten
PE541.465v01-00
NL
8/13
PR\1038876NL.doc
14.
onderstreept dat handhaving van de kartelwetgeving bijdraagt aan de totstandbrenging
van een transparantere sector van financiële diensten;
15.
is van oordeel dat de externaliteiten van de ontwikkelingen in deze sector nauwgezet in
de gaten moeten worden gehouden; is bezorgd over de ontwikkeling van verschillende
standaarden tussen gelijke concurrenten ten gevolg van de standaardisering van de
financiële regelgeving;
16.
wijst op de aanzienlijke vooruitgang die sinds 2008, en met name sinds 2013, gemaakt
is op het gebied van de EU-regelgeving voor banken; is van oordeel dat de concurrentieaspecten van deze grote hoeveelheid nieuwe EU-regelgeving voor de financiële sector
aan een alomvattende analyse onderworpen moet worden;
Agrovoedingssector
17.
verzoekt de Commissie in het kader van de op stapel staande toetsing van de
hervorming van het GLB te kijken naar de medefinanciering voor overgeschreven
financiële middelen, te zorgen voor een vereenvoudiging van de maatregelen voor
ecologische aandachtsgebieden die op concurrentievermogen gericht zijn en aan te
dringen op gelijke factoren - in het kader van de regeling voor ecologische
aandachtsgebieden -voor tussengewassen en gewassen die stikstof uit de lucht binden;
Farmaceutische sector en de sector gezondheidsdiensten
18.
stelt vast dat deze sectoren ten gevolg van nationale regelgeving gefragmenteerd zijn; is
verheugd over de rol die het EU-mededingingsbeleid speelt bij het aanpakken van de
kunstmatige obstakels voor toegang tot deze sectoren;
Vervoer- en postdiensten
19.
erkent dat de vervoersector behoefte heeft een 'level playing field', dat voorziet in vrije
én eerlijke concurrentie;
20.
maakt zich zorgen over het misbruik van de cabotageverordening in het wegvervoer en
over de risico's van sociale dumping bij meerdere vervoersdiensten, en is van oordeel
dat deze problemen aangepakt moeten worden;
Internationale dimensie
21.
steunt de toevoeging aan de partnerschapsovereenkomst over trans-Atlantische handel
en investeringen van een mededingingshoofdstuk, met bepalingen betreffende antitrust,
fusies, staatsbedrijven en subsidies;
Rol van het Europees Parlement
22.
wijst nog eens met klem op het feit dat in de kaderovereenkomst voorzien wordt in
gelijke behandeling van het Parlement en de Raad wat de voorbereiding van wetgeving
of niet-dwingende wetgevingsinstrumenten op het gebied van mededinging betreft;
23.
is verheugd over de rol die het Parlement als medewetgever speelt bij de richtlijn inzake
PR\1038876NL.doc
9/13
PE541.465v01-00
NL
schadevergoedingsacties in verband met inbreuken op de mededingingsregels;
24.
verzoekt de Commissie in te stemmen met regelmatige ontmoetingen met de hierbij
betrokken commissie(s) van het Parlement;
Prioriteiten van het mededingingsbeleid van de nieuwe Commissie
25.
is blij met de rol die de commissaris voor mededinging speelt bij het aanzwengelen van
nieuwe banen en groei, alsook bij het boeken van vooruitgang bij de totstandbrenging
van de digitale interne markt, het energiebeleid, financiële diensten, het industriebeleid
en de bestrijding van belastingontduiking;
26.
is er verheugd over dat de Commissie zich krachtdadig inzet voor een doeltreffende
handhaving van de mededingingsregels op de gebieden antitrust en kartels, fusies en
staatssteun, en in dat verband zorgt voor een constante afstemming van de
mededingingsinstrumenten op de ontwikkelingen op de markt, en tegelijkertijd werkt
aan een innovatieve concurrentiecultuur, zowel in de EU, als op mondiaal niveau;
27.
verzoekt de Commissie haar aanpak van recente antitrustdossiers nog eens tegen het
licht te houden en iets te doen aan de tot uitdrukking gebrachte formalistische zorgen;
28.
is verheugd over de toezeggingen die de nieuwe commissaris tijdens haar hoorzitting
heeft gedaan;
°
°
29.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en
de nationale mededingingsautoriteiten.
PE541.465v01-00
NL
°
10/13
PR\1038876NL.doc
TOELICHTING
Iedereen moet er van doordrongen zijn dat mededingingsbeleid en concurrentievermogen in
zijn algemeenheid van cruciaal belang zijn voor de gezondheid en het succes van de EU als
zodanig en derhalve van haar burgers. Door het bevorderen van een innovatieve
concurrentiecultuur hebben we de kans de financiële crisis eindelijk achter ons te laten.
Middels een doeltreffend mededingingsbeleid kunnen we de rol van de EU in de wereld
consolideren en vergroten. Aan het begin van een nieuw politiek mandaat moeten we
'concurrentievermogen' bovenaan onze politieke agenda plaatsen.
Rapporteur hecht eraan te wijzen op het belang van de rol van het Europees Parlement bij het
aanzwengelen van het concurrentievermogen van de Europese Unie en het voortdurend
verbeteren van het mededingingsbeleid. Rapporteur is verheugd over de toezeggingen die de
commissaris tijdens de hoorzitting in de Commissie economische en monetaire zaken heeft
gedaan, en met name die betreffende:
- het tot stand brengen van een nauwe en vruchtbare relatie op alle niveaus met het
Parlement;
- het zorgdragen voor een stevige en billijke handhaving van de Europese
mededingingsregels;
- het eerbiedigen van het subsidiariteitsbeginsel en van de besluiten van nationale
rechtbanken op het gebied van het mededingingsbeleid;
- het met krachtige hand bestrijden van kartels;
- het instellen van onderzoeken naar bedrijven met een monopolie- of dominante
positie, teneinde te verhinderen dat zij hun 'macht' misbruiken;
- het waarborgen van een follow-up van de modernisering van de staatssteunregels;
- het monitoren van de financiële sector en in het bijzonder de toekenning van
staatssteun, met name na de aanstaande ECB-stresstests;
- het nauw samenwerken met autoriteiten in derde landen en internationale organisaties
bij het onderzoeken van vermoedens van het gebruik van illegale belastingvoordelen
en/of staatssteun, en bij het beantwoorden van de vraag op welke wijze het
mededingingsbeleid ander beleid, zoals het EU-belastingbeleid, kan ondersteunen;
- het waarborgen van transparantie met betrekking tot alle bijeenkomsten met externe
partijen;
- het volledig inachtnemen van de Verdragen bij het invullen van het EUmededingingsbeleid.
Rapporteur zou graag zien dat de commissaris deze punten onderdeel laat uitmaken van haar
strategische prioriteiten voor de komende vijf jaar. Rapporteur verzoekt de commissaris voor
mededinging in te stemmen met regelmatige vergaderingen met het Europees Parlement, in
concreto zowel met de bevoegde commissies, als met kleinere groepen van geïnteresseerde
leden van het Parlement, teneinde de mededingingsdialoog tussen de twee instellingen verder
PR\1038876NL.doc
11/13
PE541.465v01-00
NL
uit te bouwen. De leden van het Parlement worden gekozen als vertegenwoordigers van de
belangen en bekommernissen van hun kiezers. Het mededingingsbeleid moet in dienst staan
van de consumenten, het bedrijfsleven en de samenleving in zijn geheel. Rapporteur zou met
name graag zien dat het Europees Parlement een rol toebedeeld krijgt bij de uitwerking van
het beleid van de Unie ten aanzien van een digitale interne markt, de energiesector, financiële
diensten en de industrie- en vervoerssector.
Rapporteur is van mening dat de prioriteiten die in het verslag "Priorities towards a Digital
Single Market in the Baltic Sea Region" worden genoemd, ambities voor de hele EU zouden
moeten zijn, en dat daarbij met name aandacht moet bestaan voor:
- vertrouwen
- privacy en gegevensbescherming
- cybermisdaad en veiligheid
- digitale inhoud en auteursrecht
- interoperabiliteit en normen
- e-betaling
- elektronische contracten, biedingen en facturering
- e-government
- digitale infrastructuur
- elektronische aanbestedingen
- informatie publieke sector en 'Open Data'
- roaming, en
- onlinetussenpersonen
Het nieuwe college van Europese commissarissen zet in op 'banen, groei, investeringen en
concurrentievermogen', en er zijn nieuwe ondervoorzitterschapsposten gecreëerd om het
beleid dat deze doelstellingen moet verwezenlijken, te ontwikkelen en te coördineren.
Rapporteur is verheugd over de commitment van het nieuwe college en de commissaris belast
met mededinging om bij het formuleren van het beleid samen te werken in het college en met
name met de ondervoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, de
ondervoorzitter voor de digitale interne markt en de ondervoorzitter voor de energie-Unie. Het
mededingings- en het staatssteunbeleid, en de instrumenten van algemene aard die daarvoor
nodig zijn, zullen uitgewerkt worden in overleg met de ondervoorzitter voor banen, groei,
investeringen en mededinging, teneinde ervoor te zorgen dat ze gepast en doeltreffend zijn. In
het werk gericht op de voltooiing van de interne markt zijn sectoroverschrijdende
samenwerking en de coördinatie van initiatieven van het allergrootste belang.
Het EU-mededingingsbeleid heeft wat consumentenwelzijn betreft een groot aantal positieve
effecten gehad en is instrumenteel geweest bij het wegnemen van obstakels voor het vrij
verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Rapporteur zou hier graag een vervolg
aan geven en is van oordeel dat het mededingingsbeleid onverminderd een cruciaal stuk
gereedschap is voor het in stand houden van de interne markt en het beschermen van de
PE541.465v01-00
NL
12/13
PR\1038876NL.doc
consumentenbelangen. Aan het begin van ons nieuwe mandaat dringt rapporteur aan op een
evaluatie van bestaande initiatieven in het kader van het mededingingsbeleid en, in
voorkomend geval, nieuwe voorstellen of wijzigingen aan de huidige regels, teneinde het
hoofd te kunnen bieden aan de toekomstige uitdagingen.
PR\1038876NL.doc
13/13
PE541.465v01-00
NL