Taken Productieleider De rol van de (tijdelijke

Taken Productieleider
De rol van de (tijdelijke) productieleider moet worden bezien binnen de context van de
huidige transitie bij Breed waarbij werk als middel wordt ingezet om medewerkers te
diagnosticeren en te ontwikkelen met als doel om de stap naar buiten te kunnen zetten.
Werken buiten de muren van Breed bij een externe opdrachtgever. De verantwoordelijkheid
voor diagnosticeren en ontwikkelen ligt bij de consulent en de werkcoach. De productieleider
dient zich bewust te zijn van de bovengenoemde context waar binnen hij/zij acteert.
De consulent is de leidinggevende van de individuele SW-medewerker en is verantwoordelijk
voor het optellen van het bemiddelingsadvies, het IOP en de uitvoering ervan met als doel de
SW-medewerker naar een externe werkgever te bemiddelen.
De Werkcoach draagt de zorg voor het op de werkplek realiseren van de gestelde doelen en
de gemaakte afspraken uit het IOP en het bemiddelingsadvies van de individuele SWmedewerker, met als doel de stap naar buiten te kunnen zetten.
De productieleider draagt zorg voor het organiseren en herstructureren van de huidige
productieprocessen en productieopdrachten binnen de toegewezen afdeling op het gebied
van kwaliteit, logistiek, effectiviteit en efficiency.
De productieleider:
1. Planning en uitvoering
- Stuurt de medewerkers die werkzaam zijn op de afdeling aan m.b.t. de
productieactiviteiten.
- Is verantwoordelijk voor het inwerken van de medewerker op de uit te voeren
werkzaamheden.
- Draagt zorg voor het ontwerpen en inrichten van het productieproces.
- Draagt zorg voor de planning en uitvoering van de productieopdrachten.
- Bewaakt de kwaliteit van de uit te voeren productieopdrachten.
- Bewaakt het navolgen van het ingerichte productieproces.
- Realiseert het beoogde bedrijfseconomisch rendement.
- Draagt zorg dat regelgeving op gebied van Arbo, milieu en veiligheid wordt nageleefd
2. Ondersteuning ontwikkeling medewerkers
- Beoordeelt of het werk voor de beoogde doelgroep als middel kan dienen
- Draagt zorg voor het neerzetten en vasthouden van de gewenste zakelijke cultuur.
3. Adviseren
- Adviseert zo nodig de consulent bij het (her)inrichten van werkprocessen bij externe
opdrachtgevers.
Afhankelijk van de werksituatie kan de rol van de productieleider verschillen.
Beschut binnen:
In geval van beschut binnen voert de productieleider bovengenoemd takenpakket volledig
uit.
Werken op Locatie (WOL)
De rol van de productieleider kan verschillen afhankelijk van de mate waarin de
opdrachtgever een bijdrage levert mbt het aansturen van de productie en de
productiemedewerkers.
Groepsdetachering:
De opdrachtgever stuurt de productie en de productiemedewerkers aan.
De rol van de productieleider is beperkt tot advisering als beschreven onder punt 3.