De Fietserskrant Voorjaar 2014 - Afdeling Rotterdam

de
Fietserskrant
Afdeling Rotterdam
Tjalk 97, 2991 PP Barendrecht
[email protected]
http://rotterdam.fietsersbond.nl
Kwartaalblad van
de Fietsersbond,
afdeling Rotterdam
Voorjaar 2014-1
Verkiezingsspecial
3 Fietsbeleid PvdA
6 Fietsbeleid SP
Fietsbeleid Leefbaar
Rotterdam
Fietsbeleid ChristenUnie-SGP
4 Fietsbeleid VVD
Fietsbeleid D66
5 Fietsbeleid GroenLinks
Fietsbeleid CDA
7 Fietsbeleid PvdD
Fietsbeleid Lijst Gerdingen
Fietsbeleid Regionaal Lokaal
8Uitnodiging
verkiezingsdebat 13 maart
Lezers van de Fietserskrant!
Deze keer een krant die door externe
partijen is volgeschreven. Wij nodigden
alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam uit om in het kort hun fietsbeleid
toe te lichten.
In deze krant vind je hun bijdragen.
Alle bijdragen zijn ongewijzigd geplaatst, het is dus de taal van de partij.
Hopelijk is er een onderwerp, waardoor je ineens weet: ‘die partij moet
ik hebben’. Voor de een zal dat ‘altijd
groen voor fietsers’ zijn, voor de ander
vrijliggende doorgaande fietspaden of
‘brommer op de rijbaan’. Ook bij onze
leden liggen prioriteiten verdeeld.
Ga op 19 maart (per fiets?) naar de stembus en zorg ervoor dat met jouw stem
Rotterdam (nog) fietsvriendelijker wordt!
1
Deze Fietserskrant is een
verkiezingskrant
Beste lezer,
Deze krant gaat alleen over de partijen die
mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, de Coolsingel dus. Dat is
interessant voor onze leden in Rotterdam.
Omdat Rotterdam de grootste speler in
de Stadregio is, is het ook nog wel van
belang voor onze leden buiten Rotterdam
maar binnen de Stadsregio. Voor een deel
van onze leden in de Hoekse Waard en op
Goeree-Overflakkee zal het misschien een
beetje de ver-van-mijn bed show zijn. Onze
excuses als u dat inderdaad zo ervaart.
We hebben gemeend om u deze Fietserskrant toch toe te sturen, u bent niet met
verschrikkelijk veel en het voorkomt dat u
straks meent dat u een Fietserskrant mist.
Koninginnebrug goed
Afdeling Rotterdam + Regio
http://rotterdam.fietsersbond.nl
Bestuur:
[email protected]
www.fietsersbond.nl/rotterdam
Barendrecht:
Jan Laverman, 0180 61 97 73
[email protected]
Hoek van Holland:
Arnout Vreugdenhil
[email protected]
Jan Laverman, voorzitter
0180 61 97 73
Binnenmaas:
Mart Mantel
[email protected]
Kralingen/Crooswijk:
Coby Jansen
[email protected]
Feijenoord en Charlois:
Simone Ike
[email protected]
Noord:
Victor de Waal
[email protected]
Victor de Waal, lid
Hellevoetsluis:
Paul van den Hoff
[email protected]
Prins Alexander:
Nel van Dijk, 010 421 73 35
[email protected]
Bij u in de buurt:
Albrandswaard
[email protected]
Hillegersberg-Schiebroek:
Pieter Kuiper, 010 285 07 48
rotterdamhillegersbergschiebroek
@fietsersbond.nl
Ridderkerk:
Gerard Elkhuizen, 0180 41 26 34
[email protected]
Deze krant is gedrukt bij
www.oinkdrukwerk.nl
op FSC gekeurd papier
Bent u lid en verhuisd of is de adressering onjuist, geef dan het juiste
adres door aan: [email protected]
of Fietsersbond
Postbus 2828, 3500 GV Utrecht
Pieter Kuiper, lid
010 285 07 48
Elzo Nonhebel, lid
fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en
betere mogelijkheden om te fietsen.
De Fietsersbond is aangesloten bij de European
Data en detail informatie
van alle activiteiten van de
Fietsersbond in de afdeling
Rotterdam+Regio zijn te
vinden op onze website
http://rotterdam.fietsersbond.nl
Koninginnebrug fout
Jan Kors, penningmeester
0180 62 21 71
De Fietsersbond komt op voor de belangen van
Agenda
Cyclists’ Federation.
De Fietserskrant is een uitgave van de afdeling
Rotterdam+Regio van de Fietsersbond.
Oplage van 2.300 stuks.
Informatie mag met bronvermelding worden
overgenomen, tenzij bij het artikel ‘copyright’
of © staat vermeld.
Contact:
[email protected]
2
Redactie:
Simone Ike, Coby Jansen,
Pieter Kuiper, Jan Laverman,
Willem Visser, Ad Broere
vormgeving:
www.designonderweg.nl
Schiedam:
Wilco van Erven, 06 250 181 32
[email protected]
De fietserskrant is hét medium
voor de fietsers in Rijnmond, Hoeksche
Bent u geen lid en u wilt een
Waard en Goeree Overflakkee.
wijziging in tenaamstelling of adres
van de Fietserskrant, e-mail naar
Mail voor advertentie-tarieven:
[email protected]
[email protected]
PvdA
Leefbaar Rotterdam
Een wereldstad als Rotterdam
heeft een goed vervoersnetwerk nodig. Binnen het
vervoersnetwerk van de stad
wil de PvdA ruim baan maken
voor de fietser. Als het fietsen in de stad gestimuleerd wordt, leidt
dat immers tot minder files, een grotere bereikbaarheid en een
verbeterde luchtkwaliteit.
De PvdA doet het volgende:
Leefbaar Rotterdam staat
voor groene, duurzame
keuzes die écht wat opleveren voor mens en milieu.
In deze grondgedachte
neemt de fiets een belangrijke plaats in. Leefbaar Rotterdam vindt
het belangrijk dat fietsen gestimuleerd wordt en dat het fietsen in
Rotterdam ook gefaciliteerd blijft worden. De afgelopen periode
hebben wij samen met GroenLinks meerdere moties ondersteund
voor goed onderhoud van fietspaden en betere fietsverbindingen.
Voor Leefbaar Rotterdam staat de fiets voor:
• Per gebied investeren we in voldoende fietspaden en fietsenstallingen. Rondom drukbezochte locaties zoals overheidsgebouwen
en winkelcentra zorgen we voor extra stallingsmogelijkheden.
We zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met bedrijven om
deze extra stallingsmogelijkheden te creëren.
• We creëren tevens voldoende mogelijkheden om de fiets bewaakt te stallen. Bijvoorbeeld ook in parkeergarages, zodat de
fiets net als de auto droog komt te staan. Bovendien onderzoeken we of deze stallingsmogelijkheden kunnen worden uitgerust
met oplaadapparatuur voor de elektrische fiets.
• Een gezonde levenswijze
• File beperkend
• Obesitas voorkomen bij de jeugd
• Een gezonder milieu en minder uitstoot
Leefbaar Rotterdam wil:
• Goede fietsverbindingen door de stad
• Blijvend goed onderhoud aan de fietspaden
• Veilige fietspaden
• De PvdA wil dat de Rotterdamse fietser veilig over straat kan.
Daarom wil de PvdA een meldpunt creëren, waar fietsers gevaarlijke verkeerssituaties kunnen melden. Op basis van de signalen
van fietsers wil de PvdA meer dubbelzijdige en afgescheiden
fietspaden creëren, op gevaarlijke kruispunten de opstelplekken
voor fietsers aanpassen en overbodige obstakels op fietspaden
verwijderen.
• Veel Rotterdamse reizigers starten hun reis op de fiets om
vervolgens over te stappen op bus, tram of metro. Daarom
wil de PvdA investeren in voldoende fietsenstallingen rondom
OV knooppunten. Ook pleit de PvdA voor een fijnmazig netwerk
van vervoer over water, waarbij de fiets op de boot kan
worden meegenomen. Zodat de fietser ervoor kan kiezen om
de Willemsbrug, de Erasmusbrug of de Van Brienenoordbrug
links te laten liggen.
3
VVD
D66
De Rotterdamse VVD laat de keuze voor
een vervoersmiddel aan de gebruiker.
Of het nu de OV-reiziger, de fietser, de
voetganger of de automobilist is, ze
moeten veilig en snel op de plaats van
bestemming kunnen komen.
Fietsroute langs de Rotte
Om de veiligheid te waarborgen willen
we zaken die voor fietsers van groot belang zijn:
• goed verlichte fietspaden;
• vlak asfalt op de fietspaden; en
• overzichtelijke kruisingen.
Daarin is de afgelopen jaren al veel in geïnvesteerd en die investeringen moeten de komende jaren doorgaan om de buitenruimte
van Rotterdam verder te verbeteren.
VVD-wethouder Baljeu heeft de afgelopen jaren op diverse plekken
in de stad gezorgd voor meer parkeermogelijkheden voor fietsers.
De enorme fietsenstalling bij Rotterdam Centraal, maar ook vele
honderden fietsnietjes en rekjes op plaatsen waar dat nodig was.
Daar gaan we wat de VVD betreft mee door.
Er is de afgelopen jaren gestaag doorgewerkt aan het aanleggen
van vrijliggende fietspaden en verbindingen in de regio. Rotterdam
doet het op dat punt goed in vergelijking met omliggende gemeenten als Capelle en Schiedam. Daar gaan we mee door. Zo zijn we
ook bezig met het aanleggen van snelfietsroutes, eerder hebben
we al een snelfietsroute aangelegd van Delft naar Rotterdam. Nu
zijn we bezig om de snelfietsroute te realiseren van Rotterdam Den Haag en Rotterdam - Dordrecht.
De regels voor het meenemen van de fiets in de metro zijn versoepeld, waardoor fietsers op meer momenten hun fiets mee kunnen
nemen. Met de komst van de Hoekse metrolijn kan de fiets straks
ook gratis mee naar Hoek van Holland, waar dat nu nog een ‘dagkaart fiets’ van 8 euro kost bij de NS.
De VVD is er voorstander van dat scooters en brommers op de rijbaan rijden en niet op het fietspad. In diverse deelgemeenten is dit
al ingevoerd, en daar gaan we de komende jaren mee door. Inzet is
om dit in de hele stad eenduidig te regelen.
4
D66 Rotterdam wil dat er langs de
Rotte een aantrekkelijke, doorlopende
groene wandel- en fietsroute komt te
liggen. Deze route zorgt ervoor dat
Rotterdammers de stad uit kunnen
richting de natuur en mensen van buitenaf gemakkelijk de stad in kunnen. Om dit te bereiken moeten er
nog een aantal verbeteringen worden aangebracht. Hierbij wordt
ook de Jonker Fransstraat meegenomen.
Meer aandacht voor de fiets
De beste oplossing voor de verkeersproblematiek in de stad is dat
meer Rotterdammers gebruik maken van de fiets. Het is gezond,
schoon, goedkoop en kost relatief weinig ruimte voor stalling. D66
vindt dat de gemeente meer moet inzetten op goede stalling en
beveiliging voor fietsen, zowel in het centrum, als de winkelcentra
in de wijken. Forensenverkeer moet worden gestimuleerd om in
de stad de fiets te gebruiken. D66 is voorstander van het initiatief
van de verkeersonderneming om dit bij bedrijven en instellingen te
stimuleren met concrete plannen. D66 wil een fietsscan in Rotterdam laten uitvoeren, waarbij een team van fiets- en verkeersdeskundigen komt met een lijst van aanbevelingen om Rotterdam stap
voor stap fietsvriendelijker te maken. Die aanbevelingen kunnen
betrekking hebben op bijvoorbeeld de specifiek fietsaspecten bij
onderhoud en vervanging bestaande wegen en knooppunten,
maar ook op nieuwe voorzieningen en infrastructuur.
Verkeersveiligheid voor fietsers
D66 Rotterdam vraagt al enige jaren succesvol aandacht voor
verkeersveiligheid: het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersletsels per jaar. Daarom heeft D66 een apart plan voor verkeersveiligheid gerealiseerd dat wordt opgenomen in het nieuwe 5 jaar
actieprogramma Veiligheid. D66 wil nu dat alle blackspots versneld
aangepakt moeten worden. Ook vindt D66 Rotterdam dat fietsen
veilig moet zijn en blijven. Daarom wil D66 met de scholen werken
aan verkeersveiligheidsplannen. Daarmee wordt ook het fietsen
door jongeren gestimuleerd. Dit betekent dat moet worden gewerkt aan de veiligheid: brede fietspaden, veilige oversteekplaatsen. Waar verkeerstechnisch mogelijk wil D66 dat in Rotterdam
bromfietsen worden geweerd van het fietspad. Hetzelfde geldt
voor voetgangers: D66 wil optimale veiligheid voor voetgangers en
spelende kinderen. Dit betekent dus strengere en structurele handhaving van maximumsnelheden, ook in dertig kilometerzones en
aanleggen in plaats van weghalen van veilige oversteekplaatsen.
Ook zal een aparte strenge handhavinginzet moeten komen voor
hard rijden en niet stoppen bij zebrapaden.
GroenLinks
CDA
GroenLinks
kiest voor
fietsers
Het CDA Rotterdam vindt fietsers belangrijk! Om prettig in
Rotterdam te kunnen wonen
is het cruciaal dat fietsers de
ruimte krijgen. We willen mensen de auto uit krijgen en zorgen dat
ze lekker de fiets op gaan. Fietsen is namelijk niet alleen gezond;
door te kiezen voor de fiets worden files en uitlaatgassen drastisch
verminderd!
Het fietsgebruik in Rotterdam neemt met een paar procent per jaar
toe. Er wordt veel meer gefietst dan in het verleden. Toch blijft
het fietsgebruik ten opzichte van andere grote steden achter. Door
routes veiliger te maken en het makkelijker te maken om je fiets te
stallen op drukke plekken kan het fietsgebruik verder toenemen.
Op alle fronten moeten fietsers meer de ruimte krijgen: op de weg,
bij stoplichten en om te stallen.
Fietsen is schoon, snel en gezond en daarom niet alleen goed voor
fietsers zelf, maar voor de hele stad. De lucht is te vuil in Rotterdam, waardoor Rotterdammers gemiddeld eerder overlijden.
Dat komt voor een groot deel door het autoverkeer. De fiets is
vanzelfsprekend een schoon, gezond en sneller alternatief voor de
meeste autoritjes in de stad. GroenLinks wil fietsgebruik daarom
stimuleren door meer tweezijdige brede fietspaden aan te leggen,
autoluwe snelfietsroutes door de stad, OV-fietsen bij alle metrostations, scootervrije fietspaden, genoeg veilige stallingsplekken en
vaker voorrang voor fietsers bij stoplichten.
Het centrum is simpelweg aantrekkelijker met minder autoverkeer. We willen daarom naast betere fietsvoorzieningen ook de
tarieven voor het ov bevriezen, meer metro’s en trams in de spits,
een nachtmetro, een nieuwe metrolijn die de buitenwijken met
elkaar verbindt en een waterbus richting Schiedam en Vlaardingen.
GroenLinks wil verder de parkeertarieven in Rotterdam marktconform maken, zodat automobilisten een eerlijke prijs gaan betalen
voor gebruik van de kostbare openbare ruimte.
GroenLinks heeft bewezen het verschil te kunnen maken op gebied
van fietsen. Met GroenLinks in het college kwam er tussen 2006
en 2010 bijvoorbeeld veel extra geld voor de aanleg van nieuwe
brede fietspaden. Nu GroenLinks in de oppositie zit is het budget
voor fietsvoorzieningen helaas weer flink verlaagd. Toch hebben
we in de afgelopen jaren vanuit de oppositie kleine zaken bereikt,
zoals het opheffen van het fietsverbod in het centrum na sluitingstijd, de terugkeer van parkeerplekken bij Vroom & Dreesmann,
onze inzet voor sneeuwvrije fietspaden en het verbannen van
brommers naar de rijbaan in de hele stad. Kortom, bij GroenLinks
staan de belangen van fietsers altijd op de eerste plek!
Steeds meer mensen kiezen er gelukkig voor om te fietsen, en die
stijgende lijn willen wij als CDA vasthouden. Om te beginnen door
betere bewegwijzering voor fietsers in de stad en goede stallingsmogelijkheden bij (metro)stations, winkelcentra, scholen en zorginstellingen. Bij een gezinsvriendelijke stad horen ook veilige fietsroutes in en tussen wijken. De veiligheid van fietsende kinderen
bij scholen moet, in samenspraak met de scholen zelf, verbeterd
worden. Het ‘kiss and ride’-verkeer van ouders die hun kinderen
naar school brengen, zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Daarom
blijven veilige fietspaden voor het CDA een prioriteit!
Helaas is het ook zo dat de fietser nog regelmatig voor gevaarlijke
situaties komt te staan. Het CDA wil dat het aantal gevaarlijke
kruispunten (‘black spots’) in Rotterdam binnen twee jaar minstens
halveert. Maar ook brommers zorgen soms voor gevaar en irritatie
op de Rotterdamse fietspaden. Daartegen helpt maar één ding:
handhaven! Wij vinden dat de politie moet optreden tegen snelheidsovertreders op de fietspaden, veroorzaakt door opgevoerde
brommers en scooters. Op termijn vinden wij dat het kabinet moet
zorgen dat snorfietsers in 30km-zones op de rijbaan mogen rijden.
Inspraak van de Rotterdamse fietsers bij het maken van beleidsplannen door de gemeente is bovendien belangrijk: het CDA vindt
dat de burger, voor zijn eigen leefomgeving, moet kunnen meebepalen welke verkeersmaatregelen er genomen worden.
Zo zorgen wij samen voor een groen, gezond en prettig Rotterdams
fietsklimaat!
5
SP
CU-SGP
De SP kiest partij voor de fietsers in
Rotterdam. Fietsen is gezond, beter
voor de luchtkwaliteit en vaak de
snelste manier om je te verplaatsen in
de stad. Het gemeentelijke verkeersbeleid van de afgelopen jaren is vooral gericht geweest op auto’s.
De SP legt de nadruk op voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
Algemeen:
In ons verkiezingsprogramma ‘Het kan Beter!’ hebben we de volgende voorstellen opgenomen:
• Het fietspadennet kan nog fors worden uitgebreid en een groot
aantal fietspaden kan veel veiliger worden gemaakt. In de
binnenstad worden tweerichtingsfietspaden aangelegd: vooral
rond de Stadsdriehoek kan dat fietsers veel tijd schelen. Drukke
fietsroutes worden waar nodig verbreed. Fietspaden blijven rood
gekleurd voor de duidelijkheid op de weg.
• Stoplichten op drukke kruispunten stellen we zo in dat fietsers en
voetgangers voorrang krijgen op het autoverkeer. In de richting
waarin veel fietsers rijden krijgen fietsers standaard groen. De
maximale wachttijd op drukke kruispunten in het centrum wordt
beperkt tot één à twee minuten.
• Het blijft toegestaan de fiets mee te nemen in de metro. Op termijn wordt dat ook in de spits mogelijk, bijvoorbeeld door daar
in een metrostel extra ruimte voor in te richten.
• Het aantal stallingsplekken bij metro- en NS-stations wordt
uitgebreid. Zolang er te weinig plekken zijn, worden fietsen
niet door Stadstoezicht verwijderd. Ook het aantal stallingen
in de binnenstad moet omhoog. In de oudere wijken kunnen
buurtstallingen – al dan niet in combinatie met een fietsreparatiewerkplaats – uitkomst bieden tegen het gebrek aan stallingsruimte bij de mensen thuis. Het aantal ‘fietstrommels’ dat door
de gemeente beschikbaar wordt gesteld moet drastisch omhoog.
Er komt een fietsparkeer-eis voor nieuwbouwwijken en renovatieprojecten.
• Wandel- en fietspaden dienen goed onderhouden te zijn, ook
buiten het stadscentrum.
• Fietsen onder kinderen moet verder gestimuleerd worden: door
verkeersles, en door fietsroutes veiliger en de directe omgeving
van scholen fietsvriendelijker te maken.
• Brommers en scooters horen vanwege de verkeersveiligheid op
de weg en niet op het fietspad. We ondersteunen initiatieven om
het aantal brommers met blauw kenteken in te perken.
6
• Als het gaat om
de inrichting
van de stad dan hebben kleinschalige kwaliteitsimpulsen voor
de ChristenUnie-SGP de voorkeur. De tijd van alleen grootschalige investeringen is wat ons betreft voorbij. We vinden het
belangrijk dat het centrum van de stad aantrekkelijk wordt voor
meer dan alleen bezoekers en evenementen. Ook moeten Rotterdammers mee kunnen praten over, en invloed hebben op de
inrichting van de stad. Wat ons betreft wordt Rotterdam weer
een stad voor fietsers en wandelaars.
• Een innovatieprogramma ‘stedelijk wonen’, dat nieuwe woonvormen stimuleert in hoge bevolkingsdichtheden, mét veel
buitenruimte, een veilige en fietsvriendelijke woonomgeving
en veel groen.
Concreet:
• De ChristenUnie SGP streeft naar een stad waarin het prettig
fietsen is, geheel naar Deense standaarden. Om dit te bereiken moet intensief geïnvesteerd worden in het verbreden van
fietspaden, de realisatie van tweebaansfietspaden aan weerszijden van brede wegen en vrij liggende fietsbanen langs grote
doorgaande wegen (dus niet ingeklemd tussen rijdende auto’s
en geparkeerde auto’s). De prioriteit ligt in en rond de stadsdriehoek: Weena, Coolsingel, Blaak, Mariniersweg, Goudsesingel,
Pompenburg.
• Zesennegentig procent van de brommers met blauw kenteken overschrijdt de toegestane maximumsnelheid. Daarnaast
veroorzaken deze brommers zeer veel onveiligheid en overlast
op fietspaden. De gemeente Rotterdam dringt er samen met
de andere grote steden bij de minister op aan om de categorie
“brommers met blauw kenteken” op te heffen, zo lang die maatregel nog niet is ingevoerd maakt de gemeente van alle fiets- en
fiets/bromfietspaden in de stad onverplichte fietspaden.
• De ChristenUnie-SGP investeert ook in fietsvoorzieningen, zoals
voldoende fietsenrekken, ook bij evenementen. Er komen ook
meer mogelijkheden voor fietsparkeren bij OV knooppunten.
• Bij werkzaamheden in de stad is het uitgangspunt dat de overlast voor fietsers zoveel mogelijk wordt beperkt.
• Rotterdam investeert de komende jaren in goede en snelle fietsverbindingen (“snelwegen”) van oost naar west en van zuid
naar noord.
• Stoplichten: verbeteren! De wachttijd voor fietsers wordt
gereduceerd.
• Het bevestigen van allerlei reclamemateriaal aan fietsen is
hinderlijk en zorgt bovendien voor onnodig veel zwerfvuil.
De ChristenUnie-SGP wil dit in Rotterdam verbieden.
Partij voor de Dieren Lijst van Gerdingen
Ruim baan voor de fiets! Dat is de doelstelling van de Partij voor de Dieren in Rotterdam als het om mobiliteit in de stad gaat.
Fietsen is een leuke, goedkope, gezonde en
niet te vergeten milieubewuste manier om
jezelf te verplaatsen door de stad. Bovendien
is het vaak het snelste vervoersmiddel in stedelijk gebied. Daarom wil de Partij voor de Dieren het fietsgebruik
in de stad stimuleren en het autogebruik ontmoedigen.
De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente investeert in veilige
fietspaden en in fietssnelwegen voor woon-werkverkeer en dat bestaande fietspaden goed worden onderhouden. Bij druk bezochte
plekken in de stad dient de gemeente te zorgen voor voldoende
en veilige mogelijkheden om fietsen te stallen. Verkeerslichten
worden zo afgesteld dat fietsers en voetgangers eerder groen licht
krijgen en ze worden voorzien van een timer. Treinstations dienen
beter toegankelijk gemaakt te worden voor fietsers en ze dienen
voorzien te worden van voldoende veilige fietsenstallingen. De
gemeente moet investeren in een ov-fietssysteem dat deel uit gaat
maken van alle treinstations en belangrijke knooppunten van het
openbaar vervoer. Om de veiligheid van fietsers bij glad winterweer te garanderen en om het gebruik van strooizout te verminderen wil de Partij voor de Dieren dat, waar mogelijk, de Rotterdamse
fietspaden verwarmd gaan worden met restwarmte van rioolwater.
De Meent, de Witte de Withstraat en de Coolsingel dienen autovrij
te worden maar blijven natuurlijk wel toegankelijk voor fietsers.
Alle drukke autoroutes in de stad dienen voorzien te worden van
tweerichtingenfietspaden aangezien dit barrières zijn voor langzaam verkeer. Een brommer met een blauw of geel kenteken is te
gast op een fietspad en daarom moeten de maximum toegestane
snelheden van deze voertuigen op fietspaden verlaagd worden en
hierop moet streng worden gecontroleerd. Bovendien komt er een
subsidieregeling om vervuilende exemplaren te vervangen door
elektrische.
De Partij voor de Dieren in Rotterdam zal alle maatregelen die ten
gunste van fietsers zijn ondersteunen en zal zich inzetten voor de
belangen van fietsers. Een stem op de Partij voor de Dieren is een
stem voor een fietsvriendelijk Rotterdam.
Vanzelfsprekend vindt ook de Lijst Van
Gerdingen goede voorzieningen voor de
fietsende medemens belangrijk. In de deelgemeente Prins Alexander hebben wij de
investering van ca. 1 miljoen Euro voor de
verbetering van de voet- en fietsenpaden in
onze deelgemeente van harte ondersteund.
In Rotterdam zijn er ook nog andere belangrijke zaken
die goed geregeld moeten worden.
Regionaal Lokaal
Wij, toekomstig deelgemeenten Rozenburg, Hoek van Holland en Hoogvliet,
hebben ons altijd ingezet op het gebied
van fietspaden.
De meeste van onze deelgemeenten hebben dan ook mooie fietspaden die goed onderhouden worden.
Waar wij ons zorgen om maken, is niet zozeer de windhinder.
Windhinder is lastig, maar wij wonen wel in Nederland en weten
dat wij kwetsbaar zijn op een fiets.
Waar wij ons wel zorgen om maken zijn de diverse voorrangsregels die gelden binnen een gebied. De soms vreemde aanleg van
rotondes waar zo te zien elke afdeling binnen de gemeente zijn
eigen “draai” aan kan of mag geven. Hierdoor bestaat de kans dat
je op een weg soms met tientallen verschillende voorrang situaties
te maken krijgt, waardoor aanrijdingen kunnen ontstaan.
Voorbeeld: als op de eerste rotonde die je tegenkomt de normale regels gelden, rijdt alles, ook de fietser, een richting. Als de
volgende rotonde de fietser uit twee richtingen komen schept dit
verwarring. Als ik een lijstje moet maken met wat ik allemaal tegen
kom, is een A4-tje niet genoeg.
Gevaarlijk dus, zeker op wegen waar met hogere snelheden gereden kan worden. Dus, twee richting fietspaden, goed, maar dan
ook overal tegelijkertijd aanleggen, zodat dit overal het zelfde is.
Rotondes moeten standaard zijn niet overal anders.
7
8