Algemeen verslag - Schenkeveld Faillissementen

83301
FAILLISSEMENTSVERSLAGNummer: 2
Datum: 12 februari 2014
Gegevens onderneming: De besloten vennootschap Dijkhof / Van Haaren Beheer
B.V., Koperwiek 3, 1 742 GR Schagen
Nummer faillissement: Fl 4/1 3/397
Datum uitspraak
: 3 september 2013
Curator
: mr. A.H.J. Dunselman
Rechter-commissaris: mr. M.S. Lamboo
Activiteiten onderneming: Beheeractiviteiten en het voeren van directie over
andere ondernemingen (handelsregister Kamer van
Koophandel)
Omzetgegevens
:nihil
Personeel gemiddeld aantal: 0
Saldo einde verslagperiode: nihil
Rekeningnummer Kasbank: NL19KASA 0223164682
Verslagperiode
: 2 (25 oktober 2013 - 12 februari 2014)
Opmerkingen vooraf:
In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator
verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie
die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte
nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de
opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later
stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
1.Inventarisatie
1.1Directie en organisatie
De besloten vennootschap BBHD Beheer B.V. is houdster van 96,3% van het
geplaatst aandelenkapitaal en is enig statutair bestuurder van de besloten
vennootschap Dijkhof / Van Haaren Beheer B.V.
- 2
Faillissementsverslag rechtspersoon
De heer R. Van Hek is houder van 3,7 van het geplaatst aandelenkapitaal.
Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 19 juni 201 3 is BBHD Beheer B.V. in
staat van faillissement verklaard met aanstelling van ondergetekende tot curator.
De aandelen van BBHD Beheer B.V. worden gehouden door de besloten
vennootschap William Krom Beheer B.V. respectievelijk door Ton van 't Hoff Beheer
B.V., elk voor 50%. Beide vennootschappen zijn tevens bestuurder van BBHD Beheer
B.V. Beide genoemde vennootschappen zijn op 25 juni 2013 in staat van
faillissement verklaard met aanstelling van ondergetekende tot curator.
Dijkhof / Van Haaren Beheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van de
besloten vennootschap BBHD Arch itecten B.V., we Ike vennootschap in staat van
faillissement is verklaard op 2 april 2013, met aanstelling van ondergetekende tot
curator.
1.2Winst en verlies
2010:
€ 8.481,-- verlies
2011:
€ 85.250,-- winst
1.3Balanstotaal
2010:
€ 1.369.861,--
2011:
€ 1.359.729,--
1.4Lopende procedures
Niet bekend.
1.5Verzekeringen
n.v.t.
3
Faillissementsverslag rechtspersoon
1.6Huur
n.v.t.
1.7Oorzaak faillissement
Het faillissement van Dijkhof / Van Haaren Beheer B.V. is uitgesproken op eigen
aangifte.
Dijkhof / Van Haaren Beheer B.V. is enig aandeelhouder van de besloten
vennootschap BBHD Arch itecten B.V. BBHD Arch itecten B.V. is in staat van
faillissement verklaard op 2 april 2013.
Op eigen aangifte is de meerderheidsaandeelhouder van Dijkhof / Van Haaren
Beheer B.V. in staat van faillissement verklaard evenals de bovenliggende
vennootschappen. De reden waarom niet op 25 juni 2013 de besloten
vennootschap Dijkhof / Van Haaren Beheer B.V. in staat van faillissement is
verklaard, is gelegen het felt, dat 3,7 % van het geplaatst aandelenkapitaal in
handen was van een derde. Dit leverde kennelijk een zodanige situatie op, dat dit
een blokkade opleverde voor de eigen aangifte.
De financier van het concern, waartoe Dijkhof / Van Haaren Beheer B.V. behoorde,
ING Bank N.V., heeft onder meer Dijkhof [Van Haaren Beheer B.V. aangeschreven in
verband met betaling van haar vordering op genoemde vennootschap op grond van
hoofdelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van € 1.228.080,37. In verband met
het ontbreken van enig actief is door ondergetekende in samenspraak met de
medeaandeelhouder de heer R. van Hek respectievelijk ING Bank N.V. op eigen
aangifte het faillissement laten uitspreken.
2.Personeel
2.1Aantal ten tijde van faill.: n.v.t.
2.2Aantal in jaar voor fail!.: n.v.t.
2.3Datum ontslagaanzegging: n.v.t.
4
Faillissementsverslag rechtspersoon
3.Activa
Onroerende zaken
3.1Beschrijving
n.v.t.
3.2Verkoopopbrengst
n.v.t.
3.3Hoogte hypotheek
n.v.t.
3.4Boedelbijdrage
n.v.t.
Bedrijfsmiddden
3.5Beschrijving
n.v.t.
3.6Verkoopopbrengst
n.v.t.
3.7Boedelbijdrage
n.v.t.
3.8Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.
-5
Faillissementsverslag rechtspersoOn
Voorraden/ onderhan den werk
3.9Beschrijving
n.v.t.
3.10 Verkoopopbrengst
n.v.t.
3.11Boedelbijdrage
n.v.t.
Andere activa
3.12Beschrijving
Deelneming
Dijkhof / Van Haaren Beheer B.V. is houder van het geplaatst aandelenkapitaal in de
besloten vennootschap BBHD Architecten B.V. Per ultimo 2011 tegenwoordige deze
een waarde van € 1.316.947,--. Op 2 april 201 3 is BBHD Architecten B.V. in staat
van faillissement verklaard. De deelneming vertegenwoordigd geen waarde meer.
3.13 Verkoopopbrengst
4.Debiteuren
4.1Omvang debiteuren
Rekening-courantverhouding
Per ultimo 2011 kende de jaarrekening een vordering in rekening-courant op de
besloten vennootschap Dijkhof Holding B.V. / Van Haaren Holding B.V.
Er is geen administratie voorhanden betreffende de periode vanaf 1 januari 2012.
Onderzoek zal worden gedaan of mutaties zich hebben voorgedaan in de
betreffende positie.
6
Faillissementsverslag rechtspersoon
Verslagperiode 2
Rekening-courantverhoudinq
Uit onderzoek is gebleken dat de openstaande vordering ad € 34.099,-- in
rekening-courant op de besloten vennootschap Dijkhof Holding 8.V. / Van Haaren
Holding 8.V. is voldaan door middel van verrekening met de openstaande facturen
van Dijkhof Holding 8.V. / Van Haaren Holding B.V. over het jaar 2012 en 2073.
42Opbrengst
4.3Boedelbijdrage
5.Bank / Financiers
5.1Vordering van de bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering op Dijkhof / Van Haaren Beheer B.V. van
€ 1.228.080,37 per 8 juli 2013. Deze vordering kent haar grondslag in een (mede)
hoofdelijkheid jegens ING Bank N.V. bij een kredietverlening aan•BBHD Beheer B.V.
5.2Leasecontracten
n.v.t.
5.3Beschrijving zekerheden
Zie onder 5.1
5.4Separatistenpositie
Er zijn geen zakelijke zekerheden (meer) voorhanden.
5.5Bedongen boedelbijdragen
n.v.t.
5.6Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.
7
Faillissementsverslag rechtspersoon
5.7Reclamerechten
n.v.t.
5.8Retentierechten
n.v.t.
6.Doorstart / voortzetten
Voortzetten
6.1Exploitatie / zekerheden
n.v.t.
6.2Financiele verslaglegging
n.v.t.
Doorstart
6.3Beschrijving
n.v.t.
6.4Verantwoording
n.v.t.
6.5Opbrengst
n.v.t.
6.6Boedelbijdrage
n.v.t.
8
Faillissementsverslag rechtspersoon
7.Rechtmatigheid
7.1Boekhoudplicht
Vanaf 1 januari 2012 is geen administratie voorhanden. Vanaf dat moment is niet
voldaan aan de boekhoudplicht in de zin van de wet.
7.2Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van het boekjaar 2011, welke is
gedeponeerd op 24 april 2012. De jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn steeds
tijdig in de zin van de wet gedeponeerd.
7.3Goedk. Verkl. Accountant
Er is samenstellingsverklaring van de accountant afgegeven op de jaarrekening
2011.
7.4Stortingsverpl. Aandelen
Blijkens de akte van oprichting van 16 december 1999 is het geplaatst
aandelenkapitaal volgestort in geld onder verwijzing naar de aan de akte gehechte
verklaring, als bedoel in de Wet.
7.5Onbehoorlijk bestuur
Dit aspect is in onderzoek.
Verslagperiode 2
Er is geen aanleiding om onbehoorlijk bestuur aan te nemen.
7.6Paulianeus handelen
Dit aspect is in onderzoek.
Verslagperiode 2
Er is geen aanleiding om paulianeus handelen aan te nemen.
-9
Faillissementsverslag rechtspersoon
8.
Crediteuren
Met uitzondering van 8.4 zijn er nog geen vorderingen ingediend.
Verslagperiode 2
In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de hele
crediteurenpositie.
8.1Boedelvorderingen
8.2Pref. vord. van de fiscus
8.3Pref. vord. van het UWV
8.4Andere pref. crediteuren
Een andere preferente crediteur heeft een vordering op Dijkhof / Van Haaren Beheer
B.V. van € 1.228.080,37 per 8 juli 2013.
8.5Aantal concurrente crediteuren
8.6Bedrag concurrente crediteuren
8.7Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement kOrnt in aanmerking voor beeindiging door opheffing gebrek
aan baten.
9.
Procedures
9.1Naam wederpartij(en)
n.v.t.
9.2Aard procedure
n.v.t.
-
10 -
Faillissementsverslag rechtspersoon
93Stand procedure
n.v.t.
10.Overig
10.1Termijn afwikkeling fail!.
Op korte termijn.
10.2 Plan van aanpak
In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
- onderzoek naar eventuele vorderingspositie in rekening-courant op (voormalig)
aanverwante vennootschappen,
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.
10.3Indiening volgend verslag
N.v.t.
Alkmaar, 12 februari 2014
Atfons,Dunselman,
Curator