Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2013 en - Het Inter

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2013 en beleidsplan 2014-2015
Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2013
Vastgesteld 11 februari 2014
In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het contact met Het Interlokaal beschreven, en het financieel overzicht kort toegelicht.
In 2013 zijn er intern en extern een aantal nieuwe ontwikkelingen geweest in vergelijking met de vele
jaren ervoor. Dit betreft intern de nieuwe website, een ondersteuningsgroepje voor het fonds vanuit
Het Inter-lokaal en een folder; extern de aangescherpte ANBI regels.
Al de genoemde punten komen in het onderstaande aan bod.
Het bestuur
Het bestuur bestond gedurende het jaar 2013 uit Marie-José Buck (voorzitter), Thijs Arts
(secretaris/penningmeester), Jan-Willem Koekebakker en Corina Brekelmans. Corina is tevens
bestuurslid bij Het Inter-lokaal (volgens de statuten moet tenminste één bestuurslid van het fonds
ook bestuurslid bij Het Inter-lokaal zijn). De uitvoerende activiteiten worden door Thijs Arts gedaan.
In voorkomende gevallen worden de andere bestuursleden geconsulteerd.
De jaarlijkse bestuursvergadering werd in februari gehouden.
Contact met Het Inter-lokaal
Ter gelegenheid van dit eerste formele jaarverslag is het goed om de praktische gang van zaken bij
het geven van bijdragen in financiële klemsituaties nog eens te belichten.
Bijna alle aanvragen zijn afkomstig van Het Inter-lokaal, niet verwonderlijk omdat het fonds is
voortgekomen uit het Inter-lokaal (althans diens voorganger, de Gastarbeidwinkel). Om aanvragen te
toetsen en uitbetalingen zonder veel rompslomp te laten plaatsvinden is een systeem ontwikkeld dat
al jaren naar tevredenheid werkt, en wel als volgt.
In 2004 is door het fonds een bedrag van € 1000 op een ‘tussenrekening’ van Het Inter-lokaal gestort.
In een concrete situatie kan een medewerker van Het Inter-lokaal voorstellen om aan een cliënt een
gift vanuit het fonds te verstrekken. Dat voorstel legt hij voor aan een van de vaste medewerkers bij
Het Inter-lokaal die tot een bedrag van € 250 ‘tekenbevoegd’ zijn (voor bedragen boven de € 250 is
vooraf overleg met het bestuur nodig). De tekenbevoegde beoordeelt of de situatie waarin om een
gift gevraagd wordt valt binnen de doelstelling en regels van het fonds. Is het oordeel positief dan
wordt een aanvraagformulier ingevuld en wordt de gift meteen of op korte termijn aan de cliënt
verstrekt (vanuit de tussenrekening). De cliënt tekent voor ontvangst. Het aanvraagformulier met
ontvangstbevestiging wordt naar Jos Gosen gestuurd, hij is vanuit de directie van het Inter-lokaal
aangewezen als tussenpersoon voor het fonds. Hij controleert de papieren nog eens en stuurt ze
door naar de penningmeester. Ook hij checkt de aanvraag en maakt de uitbetaalde bedragen over
naar de tussenrekening van Het Inter-lokaal. In zeldzame gevallen wordt een binnen Het Inter-lokaal
verstrekte bijdrage niet vergoed omdat niet aan de voorwaarden is voldaan. Die bijdrage komt dan
ten laste van Het Inter-lokaal.
Aanvragen van buiten Het Inter-lokaal worden door het bestuur afgehandeld. In zo’n geval kan het
bestuur ook besluiten om de aanvrager door te verwijzen naar Het Inter-lokaal, waar de aanvraag
dan volgens de hierboven beschreven procedure wordt behandeld.
Regelmatig is er contact tussen Thijs Arts, Jos Gosen en/of tekenbevoegden over aanvragen.
Opmerkingen n.a.v. het financieel overzicht over 2013
Voor de toelichting bij de concrete bedragen: zie het overzicht.
Ook in 2013 is een terughoudend beleid gevoerd waar het de hoogte van de bijdragen betreft. Dit
was gebaseerd op de ontwikkeling van de voorgaande jaren, waarin de inkomsten van de vaste
1
donateurs sterk werden overtroffen door het bedrag aan schenkingen. Die tendens zette zich in 2013
weliswaar door, maar het saldo op 31 december was toch bijna € 2400 hoger dan het beginsaldo. Dit
als gevolg van twee grote donaties van samen € 3700 in december. Wat dit betekent voor de
toekomst: zie het beleidsplan.
Sinds november 2013 worden de incasso’s van vaste donateurs geïnd volgens het nieuwe Europese
betalingssysteem SEPA (verplicht m.i.v. 1 februari 2014).
Volgens ditzelfde SEPA zouden ook de acceptgiro’s vernieuwd moeten worden. Besloten is om dat
niet te doen omdat de respons via een acceptgiro de laatste jaren minimaal is geweest.
Website
Een van de veranderingen die al langer op de rol stond was het opzetten van een nieuwe website.
Vanaf juni 2013 is de website in de lucht, het resultaat mag er zijn. Het technische gedeelte is
belangeloos verzorgd door Jan de Rooij. Voor het inhoudelijke deel van de website is Thijs Arts
grotendeels verantwoordelijk. Hij zal ook verder als ‘webmaster’ functioneren en kan voor de
techniek op Jan blijven terugvallen.
Jan heeft heel wat uren besteed aan een optimale vindbaarheid van het fonds via internet, vooral
met het oog op donateurs die op zoek zijn naar een goed doel, maar de naam van het Ankie
Mensink-fonds nog niet kennen. De vindbaarheid is inderdaad aantoonbaar verbeterd. In eerste
instantie bleek dit uit aanvragen om een bijdrage van buiten, maar eind van het jaar meldde zich een
nieuwe donateur die een eenmalige donatie van € 1700 heeft overgemaakt en bij navraag aangaf
inderdaad op zoek naar een goed doel bij het fonds te zijn uitgekomen.
Ondersteuningsgroep van Het Inter-lokaal
In de loop van de jaren 2010 t/m 2012 is ingeteerd is op het vermogen van het fonds. De
belangrijkste oorzaak daarvan was de scheve verhouding tussen de structurele inkomsten (de vaste
donateurs) en de verstrekte bijdragen aan hulpvragers. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling zou het
fonds binnen drie-vier jaar leeg zijn, althans aan steeds minder aanvragen kunnen voldoen. Gelukkig
zijn de negatieve financiële consequenties van die ontwikkeling beperkt gebleven door een aantal
eenmalige grote donaties.
Om meer inkomsten te verwerven is in de loop van het jaar bij Het Inter-lokaal een
ondersteuningsgroep gevormd. Dat heeft tot een eerste nog vrij bescheiden succes geleid (zie
financieel verslag: inkomsten uit acties). Na enige wisselingen bestond de groep eind 2013 uit Tanja
de Vries, Wanda de Rooij en Ties Mouthaan; vanuit het bestuur is Thijs Arts erbij betrokken als
overlegpartner/adviseur.
Folder
Na de start van het Ankie Mensink-fonds in 2001 werd een folder vervaardigd die helaas al vrij snel
verouderd bleek en onbruikbaar werd. In het verlengde van de vernieuwde website werd
afgesproken om weer een folder te vervaardigen. De tekst daarvan is tot stand gekomen door het
ondersteuningsgroepje, de lay-out door Jan de Rooij. De folder zal begin 2014 klaar zijn.
ANBI regels
In maart 2013 vroeg de belastingdienst een aantal gegevens op om te kunnen beoordelen of het
Ankie Mensink-fonds nog voldeed aan alle voorwaarden voor een ANBI. Op grond van die gegevens is
de ANBI-status (impliciet) gehandhaafd.
In juli 2013 ontving het fonds een brief van de belastingdienst met daarin de – aangescherpte - regels
voor een ANBI, zoals die gelden vanaf 1 januari 2014. De regels zijn dat het fonds moet beschikken
over een internetsite waarop een aantal gegevens worden gepubliceerd, namelijk: de naam; het
RSIN-nummer (= fiscaal nummer voor rechtspersonen); contactgegevens; bestuurssamenstelling met
namen van de bestuursleden; het beleidsplan; het beloningsbeleid; de doelstelling; een verslag van
de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.
2
Aan de meeste van die regels voldeed het fonds al; ruim voor 1 januari 2014 stond alle verplichte
informatie op de website.
Deze aanscherping van de ANBI-regels heeft als gevolg dat het fonds voor het eerst een beleidsplan
heeft gemaakt. Een jaarverslag bestond al in de vorm van de jaarlijkse brief aan donateurs met de
financiële verantwoording en de toelichting daarbij. Het bestuur heeft er nu voor gekozen om
daarnaast jaarlijks een formeel jaarverslag te maken, waarvan dit het eerste is.
Beleidsplan Ankie Mensink-fonds 2014 -2015
Vastgesteld 11 februari 2014
Inleiding: doelstelling en werkwijze van het fonds
De doelstelling van het Ankie Mensink-fonds bestaat eruit om aan mensen die buiten hun schuld in
financiële nood zijn geraakt financiële ondersteuning te bieden. Deze mensen moeten in Nijmegen
en omgeving woonachtig zijn of verblijven. Daarnaast kan het fonds financiële ondersteuning bieden
aan activiteiten en projecten in Nijmegen en omgeving die een positieve bijdragen leveren aan de
multiculturele samenleving.
Er zijn drie criteria voor toekenning van een bijdrage aan personen: de aanvraag moet vallen binnen
de doelstelling van het fonds; het financiële probleem van de aanvrager kan niet worden opgelost
door een voorliggende – wettelijke - voorziening; en het financiële probleem van de aanvrager mag
niet (grotendeels) aan de aanvrager zelf te wijten zijn.
Het fonds is eind 70-er jaren informeel opgericht binnen de Gastarbeidwinkel in Nijmegen en is in
2001 voortgezet onder de huidige naam. Daarbij is het fonds geformaliseerd: het is een stichting
geworden met bestuur, statuten en huishoudelijk reglement. Vanwege de ontstaansgeschiedenis is
het fonds nauw verbonden met de Stichting Het Inter-lokaal in Nijmegen, sinds 1994 de
rechtsopvolger van de Gastarbeidwinkel.
Sinds november 2002 is het fonds door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Dit is een erkenning dat het fonds doet wat het zegt te doen en aan de
belastingvoorwaarden voldoet. Voor donateurs heeft dit als belang dat de donatie aftrekbaar is bij de
belastingaangifte.
Het grootste deel van de aanvragen bij het fonds wordt gedaan na bemiddeling door medewerkers
van Het Inter-lokaal. Zij komen bij de activiteiten van Inter-lokaal (zoals het spreekuur en de
schuldhulpverlening) in contact met mensen die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning
door het fonds. Ook kunnen aanvragen worden gedaan van buiten de kring van Het Inter-lokaal.
Deze aanvragen worden door het bestuur behandeld, maar kunnen ook door het bestuur ter
afhandeling naar Het Inter-lokaal worden doorgestuurd.
De werkwijze van het fonds is geregeld in een huishoudelijk reglement dat voor het laatst is gewijzigd
in april 2011.
Jaarlijks ontvangen donateurs een financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven van het
fonds.
3
Recente ontwikkelingen en beleid voor 2014-2015
De inkomsten van het Ankie Mensink-fonds bestaan voornamelijk uit giften van vaste donateurs. De
laatste jaren heeft het fonds bovendien enkele grote eenmalige donaties mogen ontvangen.
Binnen de werkwijze van Het Inter-lokaal blijkt het fonds een voorziening die niet weg te denken is.
Enerzijds omdat ondersteunde personen vaak met een kleine bijdrage daadwerkelijk geholpen zijn,
anderzijds omdat de medewerkers van Het Inter-lokaal niet in de positie hoeven te komen om uit
privé-middelen financiële ondersteuning te bieden in schrijnende situaties. Er wordt telkens
zorgvuldig beoordeeld of de noodzaak bestaat voor een gift; naast de gehonoreerde aanvragen staan
er meer die niet zover zijn gekomen.
Tot en met 2009 hielden de inkomsten en uitgaven van het fonds elkaar ongeveer in evenwicht, maar
tot 2013 bleven de donaties achter bij de op aanvraag geschonken bedragen. Tussen 1 januari 2010
en 1 januari 2013 is het vermogen in totaal gedaald met bijna € 4500. Die ontwikkeling heeft zich in
2013 niet voortgezet: aan donaties kwam ruim € 1800 meer binnen dan er aan schenkingen is
verstrekt. Dat betekent dat de rem die in de loop van de jaren op de hoogte van de schenkingen was
gezet (zie beleidsplan 2013-2014) voorzichtig kan worden losgelaten.
In het voorjaar 2014 zal er binnen Het Inter-lokaal een bijeenkomst worden gepland om het concrete
beleid rond de schenkingen te evalueren en eventueel aan te passen. Daarbij zullen de
tekenbevoegde medewerkers van het Inter-lokaal aanwezig zijn en de penningmeester van het
bestuur.
Wat betreft de inkomstenkant blijft het streven om meer vaste donateurs aan het fonds te binden.
De praktijk wijst uit dat dit, zeker in deze tijden, niet gemakkelijk is. Vooralsnog moet er dan ook van
worden uitgegaan dat jaarlijks de giften de inkomsten vanuit de vaste donateurs ruim zullen blijven
overtreffen.
De laatste jaren zijn er telkens, vooral in december, grote eenmalige donaties binnen gekomen
waardoor het vermogen/de buffer van het fonds voldoende in stand bleef. Het is echter risicovol om
er op te speculeren dat dergelijke grote donaties jaarlijks zullen terugkomen. Daarom zal geprobeerd
worden om (eenmalige) relatief grote bedragen binnen te krijgen. Dit zal vooral gebeuren via
‘promotieactiviteiten’, waarbij de ondersteuningsgroep van Het Inter-lokaal een belangrijke rol heeft.
Onafhankelijk van wat de toekomst biedt, zal het fonds naar verwachting ook bij ongewijzigde
ontwikkelingen de komende jaren nog aan de doelstelling kunnen voldoen. Het doel is niet om een
groot vermogen aan te houden maar wel om aan alle aanvragen binnen de doelstelling te kunnen
blijven voldoen. Om dat te kunnen garanderen wil het fonds een vermogen /buffer aanhouden van
ongeveer € 10.000. Daar zit het fonds nu boven; het vermogen per 1 januari 2014 was € 15.617.
4