2010-2011 - Huis van het Nederlands - Oost

Werkingsverslag
2010-2011
VOORAF…
Voor u ligt het werkingsverslag 2010 – 2011 van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw.
Daarnaast verwijzen we ook naar onze website voor meer algemene uitleg over onze werking:
www.hvnoostvlaanderen.be
Zoals gebruikelijk delen we dit werkingsverslag op in volgende hoofdstukken:
‘In de kijker’: hier vestigen we uw aandacht op een actueel of specifiek thema uit de werking, en
gaan we er wat dieper op in. Deze keer zoomen we in op het project Taalmix. In ‘Evoluties’ staan
we even stil bij enkele belangwekkende evoluties in het werkveld. En ten derde geven we ‘In
Cijfers’ een kwantitatief overzicht per antenne en per loket. Voor de volledigheid zit er achteraan
een lijst met ‘Ons Vakjargon’ .
1
INHOUD
IN DE KIJKER…
Taalmix
EVOLUTIES…
Hervormingen voor de sector?
Leerkrachtentrefdag
Matrix (kruispuntbank Inburgering)
Verificatie
Van IKZ naar IKZ
Logistieke upgrade
IN CIJFERS...
Toeleiding
Gesprekken



aantal gesprekken 2010 - 2011
evolutie aantal gesprekken
aantal gesprekken per antenne/loket
Testing



covaar
niveautests
alfabetisering
Oriëntering


advies
doorverwijzing
ONS VAKJARGON…
2
IN DE KIJKER… ‘TAALMIX’
Wat?
Dit jaar heeft HvN Oost-Vlaanderen het project Taalmix gelanceerd. De website www.taalmix.be
werd speciaal ontwikkeld om Nederlandstaligen en anderstaligen met elkaar in contact te brengen
om hun talen te oefenen.
Veel mensen leren immers een nieuwe taal binnen een schoolse context. Het is dikwijls niet
makkelijk om die kennis naar de praktijk om te zetten. We denken daarbij in de eerste plaats aan de
anderstaligen die Nederlands leren en voor wie het spreken en begrijpen van het Nederlands heel
belangrijk is om in Vlaanderen te wonen, te leven en te werken. Het is echter niet evident om de taal
te gebruiken in het dagelijkse leven. De redenen daarvoor zijn heel divers: de anderstalige is onzeker
over zijn kennis en durft niet te spreken, de standaardtaal verschilt soms sterk van de dagelijkse
omgangstaal, het tempo van de conversaties ligt te hoog, etc.
Daarom ontwikkelden we de website www.taalmix.be. Via deze website kunnen mensen een
taalvriend vinden. Een taalvriend is iemand uit uw streek die uw interesses deelt. Anderstaligen met
minstens een basiskennis Nederlands kunnen met hun taalvriend hun Nederlands oefenen in een
reële situatie. Nederlandstaligen kunnen het Nederlands van anderstaligen helpen verbeteren en
hun eigen talenkennis bijspijkeren
Organisatie?
Voor de ontwikkeling van de website konden we rekenen op de expertise van het HvN Brussel. Zij
maakten eerder de website Patati Patata en we hebben ons op hun website gebaseerd.
Maar we hebben het concept wel aangepast aan de provinciale context waarin wij werken. Het
project moest veel breder verspreid worden. Daarom hebben we beslist om op 6 plaatsen in de
provincie startdagen te organiseren om mensen te informeren en te activeren. We werkten daarvoor
samen met de plaatselijke bibliotheken, die een heel geschikte partner waren. Ten eerste omdat de
bibliotheken een hoofdzakelijk Nederlandstalig publiek bereiken in tegenstelling tot het Huis, ten
tweede omdat de bibliotheken makkelijk hun infrastructuur (een polyvalente ruimte, computers met
internet) ter beschikking kunnen stellen en ten slotte omwille van het openbare en laagdrempelige
karakter van de bibliotheek, die om die reden ook een ideale ontmoetingsplaats is voor toekomstige
taalvrienden.
Doelstellingen?
Dit project Taalmix heeft 2 grote doelstellingen:
- Stimuleren om Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken in de brede samenleving.
- Drempels en weerstanden wegwerken om Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken
in de brede samenleving.
3
De doelstellingen van Taalmix tonen al aan dat het om tweerichtingsverkeer gaat. Daarom richt
Taalmix zich bewust zowel op anderstaligen als Nederlandstaligen. Bovendien is het contact met
moedertaalsprekers essentieel om een taal goed onder de knie te krijgen. Maar we willen niet altijd
beroep doen op de goodwill van vrijwilligers, daarom is een belangrijk kenmerk van dit project de
wederzijdse winst. Dit maakt Taalmix aantrekkelijker voor de beide partijen.
Waar en Wanneer?
Op 1 april kwam de website online en van eind april tot half mei organiseerden we startdagen in SintNiklaas, Lokeren, Dendermonde, Zelzate, Ronse en Aalst.
Op iedere startdag waren er in de voormiddag, namiddag en avond interactieve workshops van
ongeveer 90 minuten. Tijdens die workshops gaven we uitleg over het doel van de website,
organiseerden we een speeddate en gaven we tips over waar je kan afspreken met een Taalvriend en
hoe je elkaar dan het beste kan helpen.
In het totaal ontvingen we 750 deelnemers. De gemiddelde verhouding anderstaligen –
Nederlandstaligen bedroeg 80% - 20%. De reacties op de startdagen waren steeds positief en we
slaagden in ons opzet, want mensen werden effectief aan het babbelen gezet.
Na de workshop had men de mogelijkheid om zich te registreren op de website. Men had de vrije
keuze, zodat enkel de mensen die effectief wilden afspreken zich zouden registreren. Op dit moment
zijn er 686 taalvrienden actief op de website. We zien hier wel een andere verhouding tussen de
Nederlandstaligen en de anderstaligen als op de startdagen. Op de website zijn er immers ongeveer
40% Nederlandstaligen en 60% anderstaligen.
Besluit
De website is goed uit de startblokken geschoten en de startdagen hebben hun doel niet gemist. We
merken echter dat de registraties op de website na de zomervakantie stagneren. Dat betekent dat
we de website moeten blijven promoten. Taalmix zal dus zeker ook dit jaar in de schijnwerpers staan.
www.taalmix.be
4
EVOLUTIES…
Hervormingen voor de sector?
In het voorjaar kondigde Minister Bourgeois ingrijpende hervormingen aan in de Integratie- en
Inburgeringssector. De Huizen van het Nederlands zijn hier ook in betrokken. Dit zal een prominent
thema zijn voor het komende werkjaar. Wordt vervolgd…
Leerkrachtentrefdag
Er werd in het voorjaar in Gent een trefdag georganiseerd voor nt2-docenten. Het HvN Gent
organiseerde dit, in samenwerking en met ondersteuning van HvN Oost-Vlaanderen. In de toekomst
zijn beide Huizen ook van plan om deze goede samenwerking te behouden en verder uit te bouwen
Matrix (kruispuntbank Inburgering)
Er werd dit jaar een belangrijke aanpassing doorgevoerd in matrix: er werd een module toegevoegd
die het moet mogelijk maken om een beter zicht te krijgen op vraag, wachttijden,… Komend werkjaar
zal ook gestart worden met de ontwikkeling van een volledig nieuwe kruispuntbank. De Huizen van
het Nederlands zullen hier ook bij betrokken worden.
Van IKZ naar IKZ
Van ‘Interne kwaliteitszorg’ naar ‘Interactief Kwaliteit Zoeken’; binnen het team zijn we dit werkjaar
gestart met een aantal werkgroepen die zich buigen over thema’s die direct in verband staan met de
basiswerking en dienstverlening. De bedoeling is om de expertise die op het terrein aanwezig is
onder collega’s te delen en te versterken.
Logistieke upgrade & Loketwerking
Om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden was een logistieke upgrade her en der
nodig. Tegelijk werd de gehele permanentiewerking onder de loep genomen, en herschikt. In StNiklaas verhuisden we naar een goed gelegen pand dat eindelijk voldoende ruimte heeft voor de
werking. Ook in Zottegem verhuisden we van locatie. In andere loketten (Ronse, Deinze, Lokeren)
bleven we in dezelfde locatie, maar konden we beschikken over wat meer en betere ruimte.
5
IN CIJFERS…
Alle cijfers werden gegenereerd uit de KBI-Matrix, en hebben betrekking op de periode van 1/8/2010
tot 1/8/2011, of kortweg het schooljaar 2010 – 2011.
TOELEIDING
Er zijn geen wezenlijke wijzigingen in de rangorde van wervings- en toeleidingskanalen naar het HvN
Oost-Vlaanderen. Mond-aan-mond-reclame via vrienden, kennissen, familie,… blijkt nog steeds het
belangrijkste middel.
2009 - 2010
aandeel %
2010 - 2011
aandeel %
1
Vrienden, kennissen, familie
18,0
Vrienden, kennissen, familie
16,1
2
OCMW
13,4
OCMW
14,8
3
VDAB
10,7
Sociale Huisvesting
11,7
4
Sociale Huisvesting
10,2
VDAB/RVA
10,7
5
Eigen initiatief
9,7
Eigen initiatief
9,6
6
Onthaalbureau
8,2
Inburgering
9,2
7
Stadsdienst,
gemeentedienst
7,6
Stadsdienst,
gemeentedienst
6,5
8
Migrantenorganisaties
6,6
Migrantenorganisaties
4,7
9
Volwassenonderwijs
3,4
Andere
3,4
10 Andere
2,9
Asielcentrum
2,9
11 CLB, school
1,5
CVO
2,8
12 Werkgever
1,4
CLB, leerplichtonderwijs
1,6
13 Andere
1,3
Werkgever
1,2
14 Folder, Brochure, flyer,folder 0,8
folder, brochure, affiche
0,9
15 Gevangenis
Gevangenis
0,9
doorverwijsinstanties
openbare plaats
0,7
6
GESPREKKEN
Aantal gesprekken 2010 - 2011
In 2010 – 2011 realiseerden we in totaal 7158 gesprekken in het werkingsgebied Oost-Vlaanderen
(zonder stad Gent). Nog even ter verduidelijking:
-
Een ‘intakegesprek ‘ gaat over iemand die zich voor een eerste keer aanmeldt bij een Huis
van het Nederlands
Een ‘overnamegesprek’ gaat over iemand die al gekend was bij een ander HvN, en zich nu
aanmeldt bij HvN Oost-Vlaanderen
Een ‘voortgangsgesprek’ gaat over een nieuwe aanmelding, binnen het zelfde HvN
-
2010 – 2011
Intakegesprek
929
575
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
265
982
2176
168
728
1471
84
28
45
157
114
26
85
225
156
43
124
323
267
192
73
64
241
186
581
442
75
9
55
139
442
112
148
45
234
62
824
219
Loket Meetjesland
246
92
147
485
Loket Zelzate
84
11
25
120
444
69
127
5
418
49
989
123
Loket Scheldeland
290
84
296
670
Loket Wetteren
85
38
73
196
Antenne
Vlaamse 487
Ardennen
Loket Oudenaarde
85
125
394
1006
53
59
197
Loket
Ardennen
55
302
690
69
17
33
119
847
76
176
14
558
35
1582
125
771
162
523
1457
3416
914
2827
7158
Antenne Aalst
Loket Aalst
Loket Denderleeuw
Loket
Geraardsbergen
Loket Ninove
Antenne Lokeren
Loket Lokeren
Loket Zele
Antenne Meetjesland
Loket Deinze
Antenne Scheldeland
Loket Hamme
Vlaamse 333
Loket Zottegem
Antenne Waasland
Loket Temse
Loket Waasland
Totaal
7
Evolutie aantal gesprekken
Als we deze cijfers in ‘historisch perspectief’ plaatsen, dan zien we volgende evolutie. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de grote opwaartse knik in 2008 voor een deel te wijten was aan het in
werking treden van ‘taalbereidheidsvoorwaarde – wooncode’. Een representatiever beeld wordt in
de grafiek weergegeven door de (lineaire) trendlijnen. Daarbij doen we de volgende vaststellingen:
-
Er is een constante stijging van het totaal aantal gesprekken: bijna een verdubbeling in 6 jaar
tijd.
Er blijkt het voorbije jaar een zekere ‘stabilisering’ van het aantal gesprekken. Er is daarbij
een verschil merkbaar tussen eerste intakegesprekken (lichte daling tov vorig jaar), en de
voortgangsgesprekken (lichte stijging). De toekomst zal uitwijzen of dit inderdaad een trend
is.
-
type gesprek \ schooljaar
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 -10
10 - 11
intakegesprek
2961
2909
4778
3896
3721
3416
overnamegesprek
56
172
463
463
765
914
voortgangsgesprek
252
838
1899
1899
2748
2827
totaal
3269
3919
7140
6258
7234
7157
9000
8000
7000
intakegesprek
6000
overnamegesprek
voortgangsgesprek
5000
totaal
Lineair (intakegesprek)
4000
Lineair (overnamegesprek)
Lineair (voortgangsgesprek)
3000
Lineair (totaal )
2000
1000
0
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 -10
10 - 11
8
Aantal gesprekken per Antenne/Loket
Er wordt per antenne een overzicht gegeven van het aantal gesprekken, telkens in vergelijking met
het provinciale totaal, en met dezelfde cijfers van vorig werkjaar. De algemene teneur is dat er
slechts kleine fluctuaties zijn tov vorig werkjaar.
Antenne Waasland
Antenne Waasland heeft haar hoofdloket in Sint-Niklaas, en een bijkomend loket in Temse. We
realiseerden hier in totaal 1582 gesprekken.
2009 – 2010
Antenne Waasland
Intakegesprek
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
929
174
522
1625
Loket Temse
107
30
65
202
Loket Waasland
822
144
457
1423
3721
765
2748
7234
Totaal (O-Vl)
2010 – 2011
Antenne Waasland
Loket Temse
Loket Waasland
Totaal (O-Vl)
Intakegesprek
847
76
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
176
558
1582
14
35
125
771
162
523
1457
3416
914
2827
7158
Antenne Scheldeland
Antenne Scheldeland heeft haar hoofdloket in Dendermonde, en bijkomende loketten in Wetteren
en Hamme. We realiseerden hier in totaal 989 gesprekken.
2009 - 2010
Intakegesprek
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
476
75
411
962
Loket Hamme
49
4
52
105
Loket Scheldeland
357
59
265
681
Loket Wetteren
70
12
94
176
3721
765
2748
7234
Antenne Scheldeland
Totaal (O-Vl)
2010 - 2011
Intakegesprek
444
69
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
127
418
989
5
49
123
Loket Scheldeland
290
84
296
670
Loket Wetteren
85
38
73
196
3416
914
2827
7158
Antenne Scheldeland
Loket Hamme
Totaal (O-Vl)
9
Antenne Lokeren/Zele
Antenne Lokeren heeft haar hoofdloket in Lokeren, en bijkomend loket in Zele. We realiseerden hier
in totaal 581 gesprekken.
2009 - 2010
Intakegesprek
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
344
60
226
630
Loket Lokeren
253
47
176
476
Loket Zele
91
13
50
154
3721
765
2748
7234
Antenne Lokeren
Totaal (O-Vl)
2010 - 2011
Antenne Lokeren
Loket Lokeren
Loket Zele
Totaal (O-Vl)
Intakegesprek
267
192
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
73
241
581
64
186
442
75
9
55
139
3416
914
2827
7158
Antenne Meetjesland-Leiestreek
Antenne Meetjesland-Leiestreek heeft haar hoofdloket in Eeklo, en bijkomende loketten in Deinze en
Zelzate. We realiseerden hier in totaal 824 gesprekken.
2009 - 2010
Intakegesprek
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
421
130
196
747
Loket Deinze
104
34
57
195
Loket Meetjesland
257
77
115
449
Loket Zelzate
60
19
24
103
3721
765
2748
7234
Antenne Meetjesland
Totaal (O-Vl)
2010 - 2011
Intakegesprek
442
112
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
148
234
824
45
62
219
Loket Meetjesland
246
92
147
485
Loket Zelzate
84
11
25
120
3416
914
2827
7158
Antenne Meetjesland
Loket Deinze
Totaal (O-Vl)
10
Antenne Vlaamse Ardennen
Antenne Vlaamse Ardennen heeft haar hoofdloket in Ronse, en bijkomende loketten in Oudenaarde
en Zottegem. We realiseerden hier in totaal 1006 gesprekken.
2009 - 2010
Intakegesprek
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
Antenne
Vlaamse 522
Ardennen
Loket Oudenaarde
116
72
506
1100
31
140
287
Loket
Vlaamse 339
Ardennen
Loket Zottegem
67
24
324
687
17
42
126
Totaal (O-Vl)
765
2748
7234
3721
2010 - 2011
Intakegesprek
Antenne
Vlaamse 487
Ardennen
Loket Oudenaarde
85
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
125
394
1006
53
59
197
Loket
Ardennen
55
302
690
69
17
33
119
3416
914
2827
7158
Vlaamse 333
Loket Zottegem
Totaal (O-Vl)
Antenne Regio Aalst
Antenne Regio Aalst heeft haar hoofdloket in Aalst, en bijkomende loketten in Ninove,
Geraardsbergen en Denderleeuw. We realiseerden hier in totaal 2176 gesprekken.
2009 - 2010
Intakegesprek
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
1029
254
887
2170
Loket Aalst
637
170
689
1496
Loket Denderleeuw
63
18
31
112
Loket
Geraardsbergen
Loket Ninove
138
20
47
205
191
46
120
357
Totaal (O-Vl)
3721
765
2748
7234
Antenne Aalst
2010 - 2011
Antenne Aalst
Loket Aalst
Loket Denderleeuw
Loket
Geraardsbergen
Loket Ninove
Totaal (O-Vl)
Intakegesprek
929
575
Overnamegesprek Voortgangsgesprek Totaal
265
982
2176
168
728
1471
84
28
45
157
114
26
85
225
156
43
124
323
3416
914
2827
7158
11
TESTING
Op basis van informatie uit het intakegesprek kan één of een combinatie van testen worden
afgenomen, om het profiel van de kandidaat-cursist beter in kaart te brengen. In essentie gaat het
om 3 soorten van screening, nl:
-
alfabetiseringsgraad (lees- en schrijftest)
leervaardigheid (Covaar-test)
kennis van het Nederlands (niveautest)
Covaar
De Covaar (Cognitieve Vaardigheidstest) peilt naar de leervaardigheid van de cursist, ongeacht zijn of
haar talenkennis. Dit jaar werden in totaal 2517 covaar-tests afgenomen. Dit komt overeen met 73%
t.o.v het aantal eerste intakegesprekken. Dit is het segment van de instroom waar men logisch gezien
de meeste covaar-afnames zal terugvinden (doch niet uitsluitend). Daarmee is de afname-ratio van
de covaar gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar (72%).
Niveautesten
Een niveautest peilt naar het reeds verworven niveau van het Nederlands, en wordt door het HvN
afgenomen om het instapniveau in een reguliere cursus te bepalen.
Dit jaar werden in totaal 1118 niveautests afgenomen Dit is een sterke toename in vergelijking met
voorgaande jaren.
# niveautests
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 – 2011
514
788
1118
Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van vastgestelde instapniveaus, na afname van een
niveautest. Na testafname blijkt 15% toch te moeten starten in het eerste niveau (1.1); bijna de helft
van testafnames mondt uit op een instapniveau waystage (1.2), en de Threshold1 (2.1) is goed voor
ongeveer 20%. Instroom via een instaptest naar de hogere niveaus is eerder beperkt.
Richtgraad (instapniveau na test)
aantal
%
2
0
A1 Breakthrough
170
15
A2 Waystage
535
48
B1 Threshold 1
239
21
B1 Threshold 2
93
8
B1 Threshold 3
47
4
B1 Threshold 4
22
2
B2 Vantage 1
13
1
B2 Vantage 2
2
0
C1 Effectiveness 1
1
0
Totaal
1117
100
Opm: deze Engelstalige terminologie wordt gebruikt om de niveaus aan te duiden zoals bepaald in het Europees
Referentiekader; dit is eveneens de officiële terminologie zoals die ook door het ministerie wordt gehanteerd. Voor een
toelichting en structuur: zie bijlage achteraan dit verslag.
12
Alfabetisering
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal niet-, zwak- of anders-gealfabetiseerden. De
percentages in de eerste tabel geven de verhoudingen aan tov het provinciaal aantal alfa’s (zonder
Gent). Deze cijfers zijn zowel in aantallen als in percentage bijna ongewijzigd gebleven tov
voorgaand jaar. Onder andere het grote aantal in Sint-Niklaas valt op.
Antenne
Loket
Antenne
Aalst
Loket Aalst
Antenne
Lokeren
Loket
Denderleeuw
Loket
Geraardsbergen
Loket Ninove
0
1
3
4
12
5
8
25
10
8
4
22
Totaal
54
43
46
143
7
18
20
45
Loket Zele
3
3
6
12
10
21
26
57
Loket Deinze
4
9
9
22
Loket
Meetjesland
Loket Zelzate
7
12
22
41
2
1
2
5
13
22
33
68
Loket Hamme
0
2
2
4
Loket
Scheldeland
Loket Wetteren
8
17
26
51
3
6
8
17
11
25
36
72
Totaal
Antenne
Scheldeland
Totaal
Antenne
Vlaamse
Ardennen
Antenne
Waasland
4
4
23
7
2
9
4
7
1
11
1
8
3
12
Loket
Oudenaarde
Loket Vlaamse
Ardennen
Loket Zottegem
3
9
12
24
18
17
31
66
3
0
2
5
Totaal
24
26
45
95
0
21
6
27
11
1
15
4
23
59
76
158
25
Loket Temse
Loket Waasland
Totaal
Totaal
1
Loket Lokeren
Totaal
Antenne
Meetjesland
Anders
Niet
Zwak
Totaal % tov
gealfabetis gealfabetis gealfabetis
totaal
eerd
eerd
eerd
32
29
31
92
15
4
23
80
82
185
135
217
268
620
30
100
Als we het aantal alfa’s afzetten tov het aantal gesprekken per loket komen we tot volgende
procentuele verhoudingen, in onderstaande tabel. Hierbij valt dan vooral Temse op, waar ongeveer
1/5 van de lokale aanmeldingen uit alfa’s bestaat.
13
Antenne
Loket
Antenne
Aalst
Loket Aalst
1471
4
157
25
225
22
323
143
2176
Loket Lokeren
45
442
Loket Zele
12
139
Totaal
57
581
22
219
41
485
5
120
68
824
Loket Denderleeuw
Totaal
Antenne
Loket Deinze
Meetjesland Loket Meetjesland
Loket Zelzate
Totaal
Antenne
Loket Hamme
Scheldeland Loket Scheldeland
Antenne
Vlaamse
Ardennen
Antenne
Waasland
Totaal
Totaal
% tov
gesprekken totaal
gesprekken
92
Loket
Geraardsbergen
Loket Ninove
Antenne
Lokeren
Totaal
4
123
51
670
Loket Wetteren
17
196
Totaal
72
989
Loket Oudenaarde
24
197
Loket Vlaamse
Ardennen
Loket Zottegem
66
690
5
119
Totaal
95
1006
Loket Temse
27
125
Loket Waasland
158
1457
Totaal
185
1582
620
7158
6
3
11
7
7
10
9
10
10
8
4
8
3
8
9
7
12
10
4
9
22
11
12
9
14
ORIËNTERING
De feitelijke oriëntering van kandidaat-cursisten bestaat 2 elementen: het ‘advies’ en de
‘doorverwijzing’.
-
Het ‘advies’ schetst het leerprofiel van de kandidaat (‘ideale plaatje’)
De ‘doorverwijzing’ is de concrete vertaling van het advies naar een reëel aanbod, idealiter
sluit dit zoveel mogelijk aan bij het ‘advies’ (maar de praktijk laat dit niet altijd toe)
Beiden wordt uitgedrukt in categorieën van type trajecten (cbe, 180 cvo/cbe; 120 cvo, 80
Ut/Cvo)
Adviezen
De verhoudingen tussen de type trajecten zijn grosso modo dezelfde gebleven als het voorgaande
jaar, nl 30% cbe en 50 % cvo. Er zit echter wel een stijging in het aantal ‘grijze zone-adviezen’, en nog
veel duidelijker in het geval van de verkorte 80-trajecten.
2009 - 2010
# adviezen
%
cbe
1519
31
180 cvo/cbe
432
9
120 cvo
2600
53
80 Ut/Cvo
347
7
Totaal
4898
100
2010 - 2011
# adviezen
%
cbe
1587
30
180 cvo/cbe
542
10
120 cvo
2644
50
80 Ut/Cvo
544
10
Totaal
5317
100
Doorverwijzingen
Onderstaande tabel geeft de verhouding weer tussen de adviezen en de reële doorverwijzingen.
Minder dan de helft van de grijze zone-adviezen heeft ook een effectieve doorverwijzing binnen dit
type traject gekregen. Voor de categorie 80 uren-trajecten is dit slechts 5%. Daartegenover staat dat
er voor de categorieën ‘cbe’ en ‘120 cvo’ meer doorverwijzingen zijn dan adviezen. Dit heeft
uiteraard te maken met het beschikbare aanbod, en kan wijzen op een ‘tekort’ of een potentieel voor
meer aanbod in de eerst genoemde categorieën.
2010 – 2011
# adviezen
# doorverwijzingen
cbe
1587
1675
180 cvo/cbe
542
248
120 cvo
2644
3334
80 Ut/Cvo
544
24
Totaal
5317
5281
15
ONS VAKJARGON…
Advies:
Het advies van het HvN is bindend, en slaat op het type cursus (vb ‘cbe’ ,‘grijze zone’, ‘cvo’,…). M.a.w. iemand die
een advies ‘cbe’ krijgt kan niet zomaar les gaan volgen bij een cvo, of vice versa. Dit is van groot belang voor
verificatie. De keuze van een school of intensiteit van cursus ligt bij de cursist zelf (of kan mede bepaald worden
door de begeleidende instantie zoals Inburgering, Vdab, ocmw,….). Het HvN houdt hier rekening mee, maar het
HvN zal niet zelf die keuze maken; het ‘advies’ blijft echter in alle gevallen geldig.
Afsprakenkader nt2:
Document van de Vlaamse overheid waarin de praktische werkafspraken worden geregeld tussen de
verschillende partners. Afspraken kunnen per werkingsgebied van een HvN verder worden verfijnd (via de
Algemene Vergadering, zie ook: ‘HvN’). In alle gevallen is het afsprakenkader bindend voor alle partijen.
Attest van inburgering of inburgeringsattest:
De inburgeraar die alle onderdelen van de in het inburgeringscontract vermelde vormingsprogramma regelmatig
heeft gevolgd, ontvangt van het onthaalbureau een ‘attest van inburgering’.
CBE:
Centrum voor Basiseducatie; aanbodverstrekker NT2, gericht op traaglerenden en analfabeten.
Contract van inburgering of inburgeringscontract:
De inburgeraar die bereid is een primair inburgeringstraject te volgen, sluit hiertoe een overeenkomst af met het
onthaalbureau. Het inburgeringscontract vermeldt de verschillende onderdelen van het te volgen
vormingsprogramma: maatschappelijke oriëntatie, Nederlands Rg 1.1 en loopbaanoriëntatie.
Covaar:
Cognitieve vaardigheidstest; wordt gehanteerd door HvN om naar leervaardigheid te peilen van een kandidaatcursist, en kan een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het advies (zie ‘advies’)
CVO:
Centrum voor Volwassenenonderwijs; aanbodverstrekker Nt2, gericht op vlotlerenden.
Boetebesluit:
Op 1/3/2009 trad het zogenaamde ‘boetebesluit inburgering’ in werking. Vanaf dan werd de in het
inburgeringsdecreet voorziene strafrechtelijke sanctie opgeheven en werd een mogelijkheid tot administratieve
geldboete ingevoerd.
Het boetebesluit geldt voor:
-verplichte inburgeraars die niet aan hun inburgeringsplicht voldoen (dus bv een contract weigeren te
ondertekenen of meer dan 20% afwezig zijn in een van de delen van het vormingsprogramma) én zich niet in
regel stellen, riskeren een administratieve boete. De boetes ontslaan de betrokkene niet van de verplichting, en
lopen op bij elke nieuwe inbreuk (van 50 tot 5000 euro).
-niet-verplichte inburgeraars die vrijwillig een inburgeringscontract aangaan, maar hun primair traject
“onrechtmatig vroegtijdig” beëindigen (meer dan 50% afwezigheid in een van de delen van het
vormingsprogramma) en zich niet in regel stellen, riskeren een eenmalige boete van 150 euro.
16
Domino:
Dit is een test bij VDAB die ten vroegste wordt afgenomen nadat men Rg 1.1 heeft behaald. Er wordt hierbij
gekeken of het niveau van Nederlands volstaat om te starten in een vervolgopleiding Nederlands bij VDAB
(schakelpakketten zoals ‘sector2’, ’sector 3’ , ‘zorgkabiNED’)
‘ZorgkabiNED’of ‘Nederlands voor sociale beroepen’:
Een cursus Nederlands, georganiseerd door Vdab, nadat men het basisniveau heeft behaald. Deze cursus is
specifiek vakgericht naar tewerkstelling in de sociale sector, en duurt ongeveer een jaar.
HvN:
Huis van het Nederlands; staat in voor de intake, testing en doorverwijzing naar het meest passende aanbod. Het
HvN is een vzw, en is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de verschillende partners. Het
Onthaalbureau, VDAB, de CVO’s, CBE’s,… zijn allemaal lid van deze vzw en zijn vertegenwoordigd in
bestuursorganen. Het HvN dient bijgevolg ook als neutraal overlegplatform tussen de partners; dit vertaalt zich
onder andere in het lokale ‘nt2-overleg’
Inburgeraar:
Het inburgeringsbeleid is bedoeld voor meerderjarige vreemdelingen die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel
komen vestigen. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België
geboren is, behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid. Zij hebben recht op inburgering en worden
‘inburgeraars’ genoemd. Sommige inburgeraars (vooral nieuwkomers) zijn verplicht tot inburgering.
Inburgering:
De Vlaamse overheid werkt aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen
‘samenleven in diversiteit’. Dat gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Via de
onthaalbureaus wordt aan alle inburgeraars een inburgeringstraject aangeboden dat hen moet ondersteunen in
het streven naar een volwaardig burgerschap.
Intakeformulier:
Print-out van het Huis met cursisteninformatie; nodig voor verificatie (Zie ook ‘PDF’)
Sector 3, of ‘Nederlands voor administratieve beroepen’:
Een cursus Nederlands, georganiseerd door Vdab, nadat men het basisniveau heeft behaald. Deze cursus is
specifiek vakgericht naar tewerkstelling in de tertiaire sector, en duurt ongeveer 7 maanden.
KBI:
‘KruispuntBank Inburgering’. Dit is het systeem van elektronische uitwisseling; beter bekend als ‘Matrix’. De
onthaalbureaus, het Huis, de scholen,… zijn verplicht hierop aangesloten.
LO, of Loopbaanoriëntatie:
Inburgeraars met een professioneel perspectief volgen binnen het primaire inburgeringstraject
loopbaanoriëntatie bij VDAB. Dit pakket bestaat uit een lessenreeks of uit een aantal individuele gesprekken met
een VDAB-inburgeringsconsulent. De loopbaanoriëntatie bij VDAB gebeurt in het Nederlands (en kan dus ten
vroegste gevolgd worden na NT2 Rg 1.1) en moet leiden tot een gefundeerde en realistische keuze voor een
beroep of een sector. Vaak wordt de loopbaanoriëntatie gevolgd door een dominotest en een bijkomende
opleiding Nederlands (bv bij VDAB: sector 2, sector 3, Zorgkabined of Hogerop) en/of een beroepsopleiding.
Inburgeraars die niet willen werken, maar een educatief of sociaal perspectief hebben, krijgen ondersteuning op
vlak van ‘levensloopbaanoriëntatie’ door de trajectbegeleider van het onthaalbureau.
17
Matrix:
Dit is het systeem van elektronische uitwisseling; officieel ‘KruispuntBank Inburgering’ (KBI). De onthaalbureaus,
het Huis, de scholen,… zijn verplicht hierop aangesloten.
MO of maatschappelijke oriëntatie:
Lessenreeks georganiseerd door een onthaalbureau, als onderdeel van het primair inburgeringstraject . De
inburgeraar wordt wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van de Belgische samenleving. Er komen verschillende
thema’s aan bod (wonen, werken, studeren, verzorgingsstaat,…) en er wordt vooral gewerkt aan vaardigheden die
via een interactieve methode worden ingeoefend. De cursisten krijgen een aanbod op maat: de lestaal is een taal
die de cursist voldoende beheerst en er is zowel een dag-, avond- als weekendaanbod, wat het ook voor voltijds
werkenden of studerenden mogelijk maakt om les te volgen.
Onthaalbureau:
Vlaanderen telt 8 onthaalbureaus, waaronder Inburgering Oost-Vlaanderen. Het onthaalbureau organiseert de
werving van inburgeraars, biedt hen trajectbegeleiding aan en organiseert lessen maatschappelijke oriëntatie
(MO).
‘Pdf’, of intake van HvN:
Print-out van het intakeformulier van het Huis; nodig voor verificatie. ’Pdf’ verwijst naar het gebruikte format, en
wordt vaak gebruikt om het intakeformulier mee aan te duiden.
Primair inburgeringstraject:
Het primair inburgeringstraject wordt geregisseerd door het onthaalbureau en bestaat uit trajectbegeleiding en
een vormingsprogramma (maatschappelijke oriëntatie, Nederlands richtgraad 1.1 (bij CVO, CBE of UCT), en
loopbaanoriëntatie). Er kan vrijstelling worden verleend voor NT2 en voor LO op basis van attesten of adviezen
van HvN en VDAB. Het inburgeringscontract vermeldt de te volgen opleidingsonderdelen. Een primair
inburgeringstraject kan gevolgd worden door een secundair inburgeringstraject.
Richtgraad 1.1, of ‘het basisniveau’:
Het verplichte minimumniveau voor Inburgering, wooncode,… Bij cvo’s zijn dat 120 lestijden van 50 minuten; bij
basiseducatie zijn dat 240 lestijden van 60 minuten.
Secundair inburgeringstraject:
De inburgeraar die een attest van inburgering heeft behaald, kan eventueel een secundair inburgeringstraject
volgen bij een reguliere voorziening, bijvoorbeeld een beroepsopleiding bij VDAB.
Trajectbegeleiding/trajectbegeleider (TB):
In het onthaalbureau zijn het de trajectbegeleiders die instaan voor de individuele ondersteuning van de
inburgeraars. Zij handelen de administratieve aspecten af van het inburgeringstraject (bv attesten en contracten
opstellen), maar willen vooral vertrouwenspersonen zijn die de inburgeraars begeleiden in hun weg naar
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De trajectbegeleider heeft ten slotte ook een controlerende rol
(bv aanwezigheden opvolgen) in functie van het afleveren van een inburgeringsattest. De trajectbegeleider streeft
naar een respectvolle en heldere communicatie met de cliënt en doet waar nodig beroep op tolken.
18
Sector 2, of ‘Nederlands voor technische beroepen’:
Een cursus Nederlands, georganiseerd door Vdab, nadat men het basisniveau heeft behaald. Deze cursus is
specifiek vakgericht naar tewerkstelling in de secundaire sector, en duurt ongeveer 5 maanden.
Vademecum:
Overzicht van alle attesten die recht geven op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld:
http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/centra/vrijstelling/
Vrijstellingsattest:
Cursussen bij een cvo zijn in principe betalend, maar er zijn een hele reeks attesten die recht geven op een
volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld, een overzicht staat op het vademecum:
http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/centra/vrijstelling/
Wooncode:
Slaat op reglementering rond verhuur van sociale woningen. Specifiek mbt anderstaligen wordt er verwacht dat
men Nederlands spreekt of minimaal de moeite doet om het te leren. Het minimum niveau dat verwacht wordt is
Rg 1.1. Let wel: het gaat over een inspanningsverbintenis! Als iemand een cursus volledig heeft gevolgd maar toch
niet slaagt, dan wordt dit ook als voldoende beschouwd (op voorwaarde dat men ten minste 80% aanwezig was).
Vandaar ook het belang van doorgeven en opvolgen van afwezigheden. De sanctie die men riskeert bij niet
naleven van verplichting is een weigering van een sociale woning, of schrapping van de wachtlijst.
19
Overzicht niveau-indelingen Nederlands Tweede Taal (‘NT2’)
Europees
Referentie-kader
CBE
CVO
UCT
VDAB
(Centrum voor Basiseducatie
(Centrum voor Volwassenenonderwijs )
Cursisten
educatief
perspectief
Cursisten
of ‘Leerpunt’)
professioneel
perspectief
A1
-
Breakthrough
Absolute
minimum
(BT)
Modules op
maat van
analfabeten
en zwakgealfabet.
= 600 u
Gealfabetiseerd
BT 1
A2
-
Waystage
Overlevingsniveau
(WS)
Modules op
maat van
analfabeten
en zwakgealfabet.
= 600 u
1
-Geen aanbod bij VDAB zonder
kennis van basisniveau.
-Het aanbod bij VDAB is niet
meer volgens de richtgraden.
2
Na minimum behalen van 1.1 is
doorstroom naar VDAB
mogelijk – het wordt best
individueel bekeken of cursist
hier klaar voor is.
= 120 u (normaal tempo)
BT 2
BT 3
of = 180u (vertraagd/‘grijze zone’)
BT 4
of = 80u (versneld)
= 240 u
Beginner+
Module 1.1
Gealfabetiseerd
WS Mondeling 1
WS Mondeling 2
RICHTGRAAD 1
Beginner
Module 1.2
(120u, 180u of 80u )
WS Schriftelijk 1
WS Schriftelijk 2
= 240 u
20
Halfgevorderde
B1
Module 2.1
-
Threshold 1 & 2
(120u, 180u of 80u)
Beperkte talige
zelfstandigheid
3
1.
2.
Kiezen welke cursus
Slagen voor taaltest bij
VDAB
Gevorderde
B1
-
Treshold 3 & 4
RICHTGRAAD 2
Module 2.2
Beperkte talige
zelfstandigheid
(120u, 180u of 80u )
4
Module 2.3 (120u)
Cursussen NT2 :
-Sector 2: techn. sector
-De Lift: admin. sector
Module 2.4 (120u)
-Zorgkabined: sociale sector
-Hogerop: hooggeschoolden
B2
-
Vantage 1 & 2
Echte talige
zelfstandigheid
Module 3.1 (120u)
Module 3.2 (120u)
Effectiveness
-
1&2
6
RICHT-GRAAD 4
C1
(bijna)
Moedertaalspreker
Uitgebreide talige
zelfstandigheid
5
RICHT-GRAAD 3
Vergevorderde
Module 4.1 (120u)
Module 4.2 (120u)
21
22