nederlands - European Central Bank

NL
18.1.2014
Publicatieblad van de Europese Unie
III
(Voorbereidende handelingen)
EUROPESE CENTRALE BANK
ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 10 oktober 2013
inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische
onevenwichtigheden
(CON/2013/72)
(2014/C 14/06)
Inleiding en rechtsgrondslag
Op 2 juli 2013 en op 12 juli 2013 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) verzoeken van het Europees
Parlement en respectievelijk de Raad om een advies inzake een voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure
voor macro-economische onevenwichtigheden (1) (hierna: „het voorstel”).
De ECB-adviesbevoegdheid stoelt op artikel 127, lid 4 en artikel 282, lid 5 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie en artikel 2 en artikel 3.1 van de Statuten van het Europees Stelsel van
Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank (de „ESCB-Statuten”), aangezien het voorstel bepalingen
bevat die implicaties hebben voor bepaalde ESCB-taken en -doelstellingen. Luidens artikel 5.1 van de ESCBStatuten kan de ECB de voor de vervulling van ESCB-taken benodigde statistische gegevens verzamelen.
Artikel 5.3 van de ESCB-Statuten vergt van de ECB dat zij waar nodig bijdraagt tot de harmonisatie van de
regels en werkwijzen voor het verzamelen, opmaken en verspreiden van statistieken betreffende de gebieden
die onder haar bevoegdheid vallen. Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtig­
heden zijn vereist voor het bepalen van monetair beleid, hetgeen een ESCB-taak is luidens artikel 127, lid 2
van het Verdrag en artikel 3.1 van de ESCB-Statuten, en zijn tevens vereist voor het handhaven van
prijsstabiliteit, hetgeen luidens artikel 127, lid 1 van het Verdrag en artikel lid 2 van de ESCB-Statuten
het hoofddoel van het ESCB is.
Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale
Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.
1.
Algemene opmerkingen
1.1. De ECB benadrukt het belang van gewaarborgde betrouwbare statistische gegevens voor de procedure
voor macro-economische onevenwichtigheden (MIP) welke is ingevoerd bij Verordening (EU) nr.
1176/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende handhavings­
maatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden (2). In een
van haar eerdere adviezen (3) heeft de ECB de invoering van Verordening (EU) nr. 1176/2011 onder­
steund.
1.2. Luidens artikel 4, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1176/2011 bevat het scorebord een klein aantal
relevante, praktische, eenvoudige, meetbare en beschikbare macro-economische en macrofinanciële
indicatoren voor lidstaten. Bovendien beoordeelt de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 7 regel­
matig de geschiktheid van de indicatoren, met inbegrip van de samenstelling ervan, de vastgestelde
drempelwaarden en de aangewende methodologie, en stelt deze indien nodig bij of wijzigt deze.
(1) COM(2013) 342 definitief.
(2) PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25.
(3) ECB-Advies CON/2011/13 van 16 februari 2011 inzake hervorming van de economische governance in de Europese
Unie (PB C 150 van 20.5.2011, blz. 1). Alle ECB-adviezen worden gepubliceerd op de ECB-website: http://www.ecb.
europa.eu
C 14/5
NL
C 14/6
Publicatieblad van de Europese Unie
1.3. Binnen deze context heeft de Commissie een wetgevend initiatief geïnitieerd om de statistische kwaliteit
van de MIP te waarborgen. Het ontwerp beoogt te verzekeren dat de samenstelling, monitoring en de
vrijgave van macro-economische en financiële statistieken, die van belang zijn voor de MIP-scoreboard­
indicatoren die de Commissie heeft vastgesteld op basis van artikel 4 van Verordening (EU) nr.
1176/2011 (hierna „voor MIP relevante gegevens”), zodanig geschiedt dat deugdelijke en onafhankelijke
cijfers resulteren. Het voorstel bepaalt dat de Commissie missies mag uitvoeren om problemen te
onderzoeken en stelt voor dat de Raad boetes oplegt aan lidstaten die bewust of door ernstige
nalatigheid voor MIP relevante gegevens niet correct weergeven.
2.
Samenstelling van macro-economische en financiële statistieken ter ondersteuning van het beleid
van de Economische en Monetaire Unie en andere Uniebeleidslijnen
2.1. De MIP-scoreboardindicatoren worden normaal gesproken afgeleid uit beschikbare macro-economische
en financiële statistieken, zoals betalingsbalansstatistieken, financiële statistieken en statistieken inzake
nationale rekeningen. Het Europees statistisch systeem (ESS) en het Europees Stelsel van centrale
banken (ESCB) (1) hebben deze macro-economische en financiële statistieken vele jaren binnen hun
respectieve bevoegdheid geproduceerd en passen steeds statistische kwaliteitsgarantiemechanismen toe
om te verzekeren dat deze statistieken stroken met internationale statistische standaards en tussen de
lidstaten betrouwbaar en vergelijkbaar zijn.
2.2. Door een evenwicht tussen tijdigheid, betrouwbaarheid en de gedetailleerdheid produceren het ESS en
het ESCB efficiënt passende macro-economische en financiële statistieken. Hoogfrequente statistieken
hebben een minder gedetailleerde samenstelling om de tijdigheid te verzekeren, terwijl gedetailleerdere
statistieken langere tussenpozen vergen. Naast statistische technieken en het oordeel van deskundigen
zijn deze statistieken afhankelijk van onderzoeken, administratieve gegevens en noodzakelijke ramin­
gen. Het hele proces houdt tevens rekening met de noodzakelijke beperking van de rapportagelast voor
respondenten zoals kleine en middelgrote ondernemingen.
De macro-economische en financiële statistieken vormden vele jaren de basis voor economische en
monetaire besluiten op nationaal en Europees niveau. Internationale organisaties zoals het Internatio­
naal Monetair Fonds en de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling gebruiken
dezelfde statistieken in hun toezichtverslagen.
3.
ESS- en ESCB-kwaliteitsgarantie van de aan de MIP ten grondslag liggende statistieken
3.1. Als producenten van Europese statistieken verzekeren het ESS en het ESCB de kwaliteit van macroeconomische en financiële statistieken. De ECB is van mening dat door deze kwaliteitsgarantieregelin­
gen globaal hogekwaliteitsstatistieken werden geproduceerd ter ondersteuning van het economische en
monetaire beleid ten behoeve van de Economische en Monetaire Unie en de Unie als geheel.
3.2. Voor betalingsbalansstatistieken, statistieken betreffende financiële rekeningen, statistieken van de na­
tionale rekeningen, statistieken betreffende overheidsfinanciën en prijsstatistieken stipuleert de vige­
rende Uniewetgeving al regelmatige kwaliteitsverslagen betreffende statistische gegevens die veelal
deel uitmaken van bestandsopnamen met een beschrijving van de bij de verzameling van de statistieken
toegepaste bronnen en methodes.
3.3. De door het ESS en ESCB geproduceerde kwaliteitsrapporten beoordelen onder meer of de geprodu­
ceerde statistieken stroken met de in Unierecht vastgelegde vereisten, of zij tussen de lidstaten be­
trouwbaar en vergelijkbaar zijn, en of zij geschikt zijn voor de bijbehorende doeleinden.
3.4. Het door het voorstel voorgestelde kwaliteitskader doelt op statistische gegevens voor de MIP, terwijl
andere economische en monetaire beleidsdoeleinden verwaarloosd worden. Het lijkt er aldus op dat de
verordening parallelle kwaliteitsbeoordelingen invoert en de statistische gegevens voor de MIP niet in
bestaande kwaliteitskaders integreert.
3.5. Derhalve beveelt de ECB aan de reeds bestaande kwaliteitsgarantieregelingen van het ESS en het ESCB
ook op de statistische gegevens voor de MIP toe te passen en middels het voorstel geen nieuw
(1) Zie Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de
Europese statistiek (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164) en Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november
1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische informatie door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van
27.11.1998, blz. 8).
18.1.2014
NL
18.1.2014
Publicatieblad van de Europese Unie
kwaliteitsgarantiekader in te voeren. De in Verordening (EG) nr. 223/2009 en Verordening (EG) nr.
2533/98 vastgelegde beginselen van gegevensrelevantie, kostenefficiëntie en minimalisering van de
rapportagelast ondersteunen deze methode.
4.
Versterking van kwaliteitsgarantie voor statistieken middels nauwere samenwerking tussen het ESS
en het ESCB
4.1. Aangezien het ESS en het ESCB de productieverantwoordelijkheden voor de de aan de MIP-indicatoren
ten grondslag liggende macro-economische en financiële statistieken delen, is nauwe samenwerking
tussen de twee stelsels noodzakelijk voor de kwaliteitsgarantie, zoals artikel 9 van Verordening (EG) nr.
223/2009 en artikel 2bis van Veordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad vereisen, en zoals de Raad in
haar conclusies inzake EU-statistieken van 30 november 2011 en 13 november 2012 benadrukt (1).
4.2. Gezien het bovenstaande refereert de ECB aan het door het Comité monetaire, financiële en betalings­
balansstatistieken (CMFB) geïnitieerde werk, teneinde onder het vigerende statistische kader de kwaliteit
en vergelijkbaarheid van de voor de MIP relevante gegevens te beoordelen. Het CMFB kan ook
adviseren over mogelijkheden ter ontwikkeling van de publieke opinie inzake dergelijke aangelegen­
heden. Met de nodige vooruitgang in het CMFB-werk kunnen praktische regelingen voor de samen­
werking tussen het ESS en het ESCB inzake kwaliteitsgarantiekaders voor statistische gegevens voor de
MIP in een memorandum van overeenstemming vastgelegd worden, indien zulks passend geacht wordt.
Gedaan te Frankfurt am Main, 10 oktober 2013.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
(1) Raadsconclusies inzake EU-statistieken, 3129-ste vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken, Brussel
30 november 2011 en Raadsconclusies inzake EU-statistieken, 3198-ste vergadering van de Raad Economische en
Financiële Zaken, Brussel, 13 november 2012, beschikbaar op de website van de Raad op http://www.consilium.
europa.eu
C 14/7