Sociaal Domein BMC rapportage gegevensuitvraag Regio Arnhem

Gegevensuitvraag Zorg en Ondersteuning
Concept / bespreekversie
Rapport
Regio Arnhem
BMC
Juni 2014
dr. ir. E.H. van der Meer MBA
dr. H.J. van Elten
Projectnummer:
Correspondentienummer:
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
INHOUD
HOOFDSTUK 1
INLEIDING
3
1.1
Context
3
1.2
Ontwikkeling van de uitvraag
3
1.3
Uitvoering van de uitvraag
3
1.4
Toetsing en schifting
4
1.5
Analyse en rapportage
4
HOOFDSTUK 2
RESPONDENTEN
5
2.1
Aantal respondenten en hun classificatie
5
2.2
Algemene kenmerken van de respondenten
6
2.3
Financiële armslag en operationele flexibiliteit
7
HOOFDSTUK 3
HUIDIGE BUDGETEN
8
3.1
Taken Jeugd
8
3.2
Taken Wmo
10
HOOFDSTUK 4
HUIDIGE CLIËNTENAANTALLEN
12
4.1
Taken Jeugd
12
4.2
Taken Wmo
14
HOOFDSTUK 5
IMPLICIETE PRIJZEN
16
HOOFDSTUK 6
ANDERS ORGANISEREN
17
6.1
Taken Jeugd
17
6.2
Taken Wmo
18
6.3
Welzijnproducten
19
HOOFDSTUK 7
ANDERS WERKEN
20
7.1
Mogelijkheden om producten te vernieuwen of verbinden
20
7.2
Mogelijkheden op het terrein van eigen kracht, arbeid en vrijwilligers
21
HOOFDSTUK 8
VERBETEREN VAN DE BEDRIJFSVOERING
22
8.1
Maatregelen die tot besparingen kunnen leiden
22
8.2
Mogelijkheden om het vervoer te optimaliseren
23
8.3
Inzichten in de huidige informatievoorziening
24
8.4
Risico’s voor de bedrijfsvoering
25
1/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
HOOFDSTUK 9
INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN CONTRACTERING
26
9.1
Beoogde overeenkomsten met gemeenten
26
9.2
Kenmerken van de huidige overeenkomsten
27
BIJLAGE: OVERZICHT RESPONDENTEN
2/28
28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1
Context
In de afgelopen periode heeft de regio Arnhem (gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven,
Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen,
Westervoort, Zevenaar) de BMC ‘Gegevensuitvraag Zorg en Ondersteuning’ laten uitvoeren.
Met een online instrument zijn aanbieders in de regio bevraagd op terreinen als
zorgconsumptie, werkwijzen en bedrijfsvoering. De belangrijkste resultaten van deze
uitvraag worden in dit rapport gepresenteerd en besproken.
1.2
Ontwikkeling van de uitvraag
De gegevensuitvraag is met medewerking van verschillende partijen ontwikkeld. De
gemeente Arnhem heeft een concept lijst met vragen gemaakt die vervolgens is aangevuld
door de regiogemeenten. De concept-uitvraag is vervolgens getoetst met enkele
zorgaanbieders. Vervolgens is de uitvraag door BMC ingevoerd in een online instrument en
voorzien van een goede afbakening:
 Consumptiecijfers dienden te worden gebaseerd op het jaar 2013
 Alleen cijfers die betrekking hebben op taken die onder verantwoordelijkheid van de
gemeente komen dienden te worden vermeld.
 Alleen cijfers die aanbieders als hoofdaannemer hebben gerealiseerd dienden te worden
vermeld (om dubbeltelling te voorkomen).
Tevens zijn door BMC enkele checks ingebouwd in de applicatie, zoals vergelijkingen tussen
sommen en totalen. Bij verschillen konden respondenten aangeven welke eventuele
verklaringen daarvoor waren.
1.3
Uitvoering van de uitvraag
Om te zorgen dat zo veel mogelijk aanbieders meededen is voorafgaand aan de uitvraag de
nodige tijd besteed aan het opzetten van een adressenbestand. Onder meer is gebruik
gemaakt van:
 Een reeds bij de gemeente Arnhem aanwezig overzicht van zorgaanbieders
 Bestanden met declaratiegegevens (w.o. Vektis)
 Contactgegevens aangeleverd door regiogemeenten.
In totaal zijn zo 601 aanbieders opgespoord, variërend van ZZP-ers tot grote namen.
Gedurende de lopende gegevensverzameling zijn hier nog 68 aanbieders bijgekomen. In
sommige gevallen zijn e-mailadressen op het internet opgezocht. Deelnemers konden in de
applicatie zelf vervolgens een meer specifiek e-mailadres opgeven.
Deelnemers hadden ongeveer een maand de tijd om gegevens aan te leveren. Toegang
werd verschaft via een unieke link (per aanbieder). Gedurende de gegevensverzameling
vervulde BMC de rol van ‘helpdesk’. Zowel per e-mail als per telefoon zijn urgente vragen
beantwoord. Antwoorden op veel voorkomende vragen zijn online en via e-mail bekend
gemaakt aan de deelnemers.
3/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
1.4
Toetsing en schifting
Na afsluiting van de uitvraag is een download van alle gegevens gemaakt en geïmporteerd
in Excel. Hier zijn aangeleverde cijfers getoetst op kwaliteit en consistentie (sommen en
totalen, zowel op het geheel van taken als op onderdelen). Naar aanleiding hiervan is 79
aanbieders gevraagd om gegevens ‘kloppend’ te maken (in een excelbestand). Van deze
aanbieders hebben er 38 correcties doorgevoerd.
Na de correctieronde waren er 134 ‘valide’ respondenten op een totaal van 238 die minimaal
één keer hebben doorgeklikt naar de uitvraag. De 104 ‘niet valide’ respondenten zijn voor het
overgrote deel kleine of nieuwe aanbieders. Voor de gemeente Arnhem verhouden de
resulterende consumptiecijfers zich op totaalniveau goed met declaratiegegevens (i.h.b.
Vektis). Op taakniveau zijn er echter afwijkingen. Gemeenten doen er dan ook goed aan de
verschillen tussen de uitvraag en de declaratiegegevens te bestuderen.
1.5
Analyse en rapportage
In de navolgende hoofdstukken zijn vrijwel alle gestelde vragen verwerkt in ‘thematische’
hoofstukken en tabellen. Hierbij is vaak een onderscheid gemaakt tussen ‘Respondenten
Jeugd’ en ‘Respondenten Wmo’. Deze respondenten hebben respectievelijk een hogere
omzet op Jeugdtaken en Awbz/Wmo taken. Deze eenvoudige tweedeling bleek vrij goed te
werken (zie paragraaf 2.1). Veel aanbieders begeven zich vooralsnog blijkbaar primair op
één van de twee domeinen.
Op een deel van de gestelde vragen konden respondenten open antwoorden geven. Veel tijd
is besteed aan het op een passende manier clusteren en tellen van antwoorden. Waar nodig
zijn ‘typische’ uitspraken verzameld en opgenomen in de rapportage.
Consumptiecijfers worden in deze rapportage per gemeente en per taak gerapporteerd.
Antwoorden van individuele respondenten zijn aan specifieke gemeenten overgedragen.
Daarbij is gekeken of respondenten consumptiecijfers voor deze gemeenten hadden
opgegeven of hadden aangegeven voornemens te zijn een contract met de gemeente af te
sluiten.
4/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 2
Respondenten
2.1
Aantal respondenten en hun classificatie


In deze rapportage zijn respondenten ingedeeld in ‘Respondenten Jeugd’ en
‘Respondenten Wmo’. Hierbij is gekeken of zij een hogere omzet hadden op Jeugdtaken
of op Awbz/Wmo taken. Te zien is dat er zo 79 ‘Respondenten Jeugd’ zijn en 55
‘Respondenten Wmo’.
Het blijkt dat respondenten Jeugd 91% van hun omzet uit jeugdtaken te halen (76 mln
euro) en respondenten Wmo halen 89% uit Wmo taken (131 mln euro). De classificatie
werkt dus goed. Veel aanbieders begeven zich vooralsnog blijkbaar primair op één van
de twee domeinen.
Aantal 'Respondenten Jeugd' en 'Respondenten Wmo' en hun omzet op 'Taken Jeugd' en
'Taken Wmo'
Respondenten Jeugd
Respondenten Wmo
Som
Geen budget opgegeven
5/28
Aantal respondenten Omzet op taken Jeugd Omzet op taken Wmo
79
76.049.921
7.142.693
55
17.297.415
130.988.623
134
93.347.336
138.131.316
102
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
2.2
Algemene kenmerken van de respondenten



De omzet van respondenten Jeugd is gemiddeld minder dan de helft van de omzet van
respondenten Wmo. Het aantal medewerkers is bijna precies de helft. Respondenten
Wmo zijn vaker Stichtingen en Respondenten Jeugd vaker eenmanszaken.
Het aantal cliënten van respondenten Jeugd is minder dan een kwart van het aantal
cliënten van respondenten Wmo. Daarmee is de omzet per cliënt in de jeugdzorg
ongeveer het dubbele van de omzet per cliënt in de Wmo.
De omzet per medewerker is hoger bij respondenten Wmo dan bij respondenten Jeugd.
Omzet, cliënten en medewerkers
Gemiddelde omzet
Gemiddeld aantal cliënten
Gemiddeld aantal medewerkers
Gemiddelde omzet per cliënt
Gemiddelde omzet per medewerker
Gemiddelde aantal cliënten per medewerker
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
1.053.071
2.696.110
1.727.453
252
1.157
623
238
478
348
4.187
4.429
1,1
2.331
5.645
2,4
2.773
4.964
1,8
Omzetverdeling
Omet > 1.000.000 euro
> 200.000 - 1.000.000
> 50.000 - 200.000
> 15.000 - 50.000
> 0 - 15.000
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
22%
36%
18%
35%
24%
13%
19%
13%
18%
4%
Som
100%
100%
28%
25%
19%
16%
12%
100%
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
32%
65%
19%
20%
29%
5%
9%
4%
4%
2%
0%
2%
0%
2%
8%
0%
Som
100%
100%
46%
19%
19%
7%
3%
1%
1%
4%
100%
Rechtsvormen (verdeling antwoorden)
Stichting
Besloten vennootschap (bv)
Eenmanszaak
Maatschap
Vennootschap onder firma (vof)
Vereniging
Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Anders / weet niet
6/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
2.3
Financiële armslag en operationele flexibiliteit



De solvabiliteit (de verhouding eigen vermogen en totaal vermogen) van respondenten
Jeugd lijkt goed en van respondenten Wmo uitstekend. Voor beide groepen ligt de deze
boven het gemiddelde van 21% voor Zvw- en AWBZ gefinancierde zorginstellingen
(http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81800ned&D1=1,24,37&D2=
0&D3=3-4&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T)).
Ook de rentabiliteit (de verhouding resultaat / eigen vermogen) ligt met respectievelijk
5% en 6% boven het landelijk gemiddelde van 2%.
Respondenten Wmo hebben een grotere flexibele schil en huren hun huisvesting vaker.
Daarmee lijken respondenten Wmo meer ‘operationele flexibiliteit’ te hebben.
Financiële armslag
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
1.053.071
2.696.110
1.727.453
5.807.153
5.180.616
5.528.692
24.598.932
14.855.901
20.268.696
279.043
335.667
306.905
824.287
8.094.381
4.277.582
Gemiddelde omzet
Gemiddeld Eigen vermogen
Gemiddeld Totale vermogen
Gemiddeld Resultaat 2013
Gemiddeld Resultaat 2012
Eigen vermogen / Totale vermogen
Resultaat 2013 / Omzet
Resultaat 2013 / Eigen vermogen
24%
26%
5%
35%
12%
6%
27%
18%
6%
Flexibiliteit arbeidscontracten (verdeling antwoorden)
Gemiddeld aantal medewerkers met een vast contract
Gemiddeld aantal medewerkers met een tijdelijk contract
Gemiddeld aantal medewerkers met een flexibel contract
Som
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
73%
59%
20%
17%
7%
24%
100%
100%
64%
18%
18%
100%
Flexibiliteit huisvesting (verdeling antwoorden)
Vierkante meter huisvesting in eigendom
Vierkante meter huisvesting gehuurd
7/28
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
66%
55%
34%
45%
Som
100%
100%
61%
39%
100%
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 3
Huidige budgeten
3.1
Taken Jeugd


Over alle respondenten gemeten is het budget voor jeugdtaken 93 miljoen euro. De
gemeente Arnhem is goed voor 32 miljoen euro.
Bijna tweederdedeel van het jeugdbudget wordt besteed aan Jeugd & Opvoedhulp (27
miljoen) en Jeugd GGZ (26 miljoen). Ook een grote post is AWBZ Verblijf (17,5 miljoen).
Budgeten taken Jeugd (1 van 2)
Som taken Jeugd
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard Overbetuwe Renkum
…
31.620.521
3.248.661
5.040.583
9.156.439 10.545.641
8.466.781
Som
93.347.336
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Informatie en advies
Som
1.088.235
41.389
100.001
241
1.229.866
95.096
5.850
600
600
102.146
108.501
19.882
8.300
6.800
143.483
497.151
53.752
140.000
150.000
840.903
238.946
83.028
90.000
80.000
491.974
185.165
1.642
336.446
36.612
559.865
2.687.932
308.797
1.166.910
355.833
4.519.472
BUREAU JEUGDZORG | Toegang en indicatiestelling
BUREAU JEUGDZORG | Meldpunt kindermishandeling AMK
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdreclassering
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdbescherming
BUREAU JEUGDZORG | Overige taken
Som
37.750
0
206.501
1.021.668
25.000
1.290.919
0
0
12.000
124.633
4.000
140.633
50.000
0
6.000
112.499
0
168.499
2.000
0
0
87.500
22.000
111.500
2.000
0
13.800
144.905
11.700
172.405
0
0
12.000
131.300
0
143.300
111.750
0
318.101
2.232.449
64.400
2.726.700
Som
2.745.346
2.003.917
1.288.360
4.945.031
54.453
11.037.107
253.009
142.000
75.000
782.000
0
1.252.009
424.657
201.263
308.000
544.599
4.078
1.482.597
430.038
171.694
132.654
1.119.422
11.606
1.865.414
661.980
317.943
41.007
1.356.899
81.988
2.459.817
419.978
381.859
176.982
834.421
62.330
1.875.570
6.900.172
4.452.420
2.579.384
13.167.217
342.736
27.441.929
Som
2.401.504
967.085
133.915
246.442
3.748.946
212.754
152.535
24.239
46.594
436.122
262.571
102.271
122.712
37.457
525.011
565.223
271.799
50.008
41.875
928.905
798.170
271.890
56.187
112.324
1.238.571
304.753
332.135
16.325
35.414
688.627
6.442.868
3.217.809
713.685
756.185
11.130.547
Som
0
2.382.277
1.140.194
44.213
3.327
0
3.570.011
0
17.140
597.271
31.291
0
0
645.702
0
98.744
676.277
0
0
0
775.021
0
544.276
452.214
102.080
5.299
6.950
1.110.819
96.214
757.561
285.735
45.286
0
0
1.088.582
0
265.934
374.204
16.675
0
0
656.813
99.344
5.230.986
6.555.581
344.385
8.626
6.950
12.146.528
Som
3.302.199
1.217.371
932.547
5.452.117
375.701
0
57.762
433.463
203.689
50.000
298.370
552.059
1.823.952
327.017
91.660
2.242.629
733.833
546.492
240.848
1.521.173
2.849.360
123.471
153.732
3.126.563
12.017.905
2.864.491
2.675.362
17.557.758
Som
0
0
235.732
0
0
235.732
0
0
29.000
0
0
29.000
0
0
12.446
0
0
12.446
0
6.943
17.663
0
0
24.606
0
10.545
72.892
0
0
83.437
3.684
0
15.237
0
0
18.921
63.684
20.392
562.877
0
0
646.953
Som
629.594
5.078.628
194.403
906.582
594.298
7.403.505
142.423
373.593
149.346
92.026
11.355
768.743
209.422
1.080.925
240.772
232.896
167.874
1.931.889
184.251
2.336.582
1.371
169.867
299.475
2.991.546
478.784
2.710.362
32.657
472.324
357.312
4.051.439
109.112
939.846
35.585
655.801
143.855
1.884.199
2.353.091
16.744.808
1.370.069
3.296.872
2.333.293
26.098.133
Som
1.222.329
1.222.329
86.545
86.545
224.599
224.599
150.936
150.936
526.825
526.825
169.736
169.736
3.225.844
3.225.844
JEUGD EN OPVOEDHULP | Ambulant
JEUGD EN OPVOEDHULP | Pleegzorg
JEUGD EN OPVOEDHULP | Dagbesteding
JEUGD EN OPVOEDHULP | Residentieel
JEUGD EN OPVOEDHULP | Overige taken
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Vervoer
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | SOM
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | PSY
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | VG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | LG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP LVG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP VG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP GGZ
AWBZ PV - JEUGD | PSY
AWBZ PV - JEUGD | SOM (alleen van toepassing op jeugd)
AWBZ PV - JEUGD | VG
AWBZ PV - JEUGD | ZG visueel
AWBZ PV - JEUGD | ZG auditief
JEUGD GGZ | Intake en diagnostiek
JEUGD GGZ | Ambulante behandeling
JEUGD GGZ | Deeltijd /Dagbehandeling
JEUGD GGZ | Klinische/residentiële behandeling
JEUGD GGZ | Overige taken
GESLOTEN JEUGDZORG | Gesloten Jeugdzorg
8/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Budgeten taken Jeugd (2 van 2)
…
Som taken Jeugd
Rheden
Rijnwaarden Rozendaal
Wageningen Westervoort Zevenaar
Som
8.358.270
1.409.295
149.596
4.764.624
3.190.263
7.396.662 93.347.336
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Informatie en advies
Som
203.465
1.942
26.600
600
232.607
30.448
3.375
300
1.200
35.323
2.189
9
700
0
2.898
8.786
0
394.081
0
402.867
103.444
9.332
2.500
5.600
120.876
126.506
88.596
67.382
74.180
356.664
2.687.932
308.797
1.166.910
355.833
4.519.472
BUREAU JEUGDZORG | Toegang en indicatiestelling
BUREAU JEUGDZORG | Meldpunt kindermishandeling AMK
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdreclassering
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdbescherming
BUREAU JEUGDZORG | Overige taken
Som
0
0
6.000
247.234
0
253.234
0
0
0
77.833
0
77.833
0
0
0
0
0
0
0
0
31.800
94.866
0
126.666
10.000
0
24.000
68.175
1.700
103.875
10.000
0
6.000
121.836
0
137.836
111.750
0
318.101
2.232.449
64.400
2.726.700
Som
782.522
430.891
150.000
1.282.272
3.400
2.649.085
188.866
59.000
26.000
38.000
3.000
314.866
2.000
0
0
0
1.700
3.700
389.381
176.572
260.307
722.990
108.416
1.657.666
250.823
228.005
28.074
352.000
0
858.902
351.572
339.276
93.000
1.189.583
11.765
1.985.196
6.900.172
4.452.420
2.579.384
13.167.217
342.736
27.441.929
Som
616.144
406.545
122.870
96.604
1.242.163
171.311
201.347
55.576
32.242
460.476
58.659
0
5.149
0
63.808
302.828
192.122
13.952
24.552
533.454
311.501
78.176
45.467
20.509
455.653
437.450
241.904
67.285
62.172
808.811
6.442.868
3.217.809
713.685
756.185
11.130.547
Som
3.130
408.114
961.179
78.531
0
0
1.447.824
0
65.270
524.488
0
0
0
589.758
0
55.271
8.537
0
0
0
63.808
0
133.634
286.404
0
0
0
420.038
0
199.530
288.062
19.948
0
0
507.540
0
303.235
961.016
6.361
0
0
1.270.612
99.344
5.230.986
6.555.581
344.385
8.626
6.950
12.146.528
Som
1.181.185
15.047
225.733
1.421.965
0
0
0
0
0
0
0
0
570.685
131.889
57.762
760.336
348.085
0
139.738
487.823
629.216
453.204
477.210
1.559.630
12.017.905
2.864.491
2.675.362
17.557.758
Som
0
2.904
63.432
0
0
66.336
0
0
31.269
0
0
31.269
0
0
0
0
0
0
60.000
0
25.104
0
0
85.104
0
0
40.102
0
0
40.102
0
0
20.000
0
0
20.000
63.684
20.392
562.877
0
0
646.953
Som
182.061
1.329.283
207.901
170.037
245.512
2.134.794
40.419
269.538
51.500
0
100.047
461.504
12.266
39.220
2.500
0
25.204
79.190
106.264
848.814
12.804
180.128
22.497
1.170.507
90.152
592.519
82.784
51.321
136.232
953.008
168.343
1.145.498
358.446
365.890
229.632
2.267.809
2.353.091
16.744.808
1.370.069
3.296.872
2.333.293
26.098.133
Som
358.086
358.086
28.024
28.024
0
0
28.024
28.024
170.024
170.024
260.716
260.716
3.225.844
3.225.844
JEUGD EN OPVOEDHULP | Ambulant
JEUGD EN OPVOEDHULP | Pleegzorg
JEUGD EN OPVOEDHULP | Dagbesteding
JEUGD EN OPVOEDHULP | Residentieel
JEUGD EN OPVOEDHULP | Overige taken
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Vervoer
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | SOM
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | PSY
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | VG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | LG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP LVG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP VG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP GGZ
AWBZ PV - JEUGD | PSY
AWBZ PV - JEUGD | SOM (alleen van toepassing op jeugd)
AWBZ PV - JEUGD | VG
AWBZ PV - JEUGD | ZG visueel
AWBZ PV - JEUGD | ZG auditief
JEUGD GGZ | Intake en diagnostiek
JEUGD GGZ | Ambulante behandeling
JEUGD GGZ | Deeltijd /Dagbehandeling
JEUGD GGZ | Klinische/residentiële behandeling
JEUGD GGZ | Overige taken
GESLOTEN JEUGDZORG | Gesloten Jeugdzorg
9/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
3.2
Taken Wmo


Over alle respondenten gemeten is het budget voor Wmo taken 138 miljoen euro. De
gemeente Arnhem is goed voor 66 miljoen.
Bijna tweederdedeel van het budget wordt besteed aan AWBZ begeleiding volwassenen
(45 miljoen) en AWBZ Verblijf (42 miljoen).
Budgeten taken Wmo (1 van 2)
Som taken Wmo
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Informatie en advies
Som
GEMEENTE OVERIGE | Hulp bij het Huishouden
Som
138.131.316
5.886.901
4.947.914
2.258.382
560.015
13.653.212
217.468
54.236
10.305
35.121
317.130
350.130
6.000
3.220
13.000
372.350
334.593
50.000
53.800
50.000
488.393
591.000
19.000
80.000
50.000
740.000
596.723
195.015
410.484
23.300
1.225.522
9.964.804
5.710.053
4.087.532
868.992
20.631.381
8.671.805
1.152.799
1.721.326
2.506.883
1.877.310
1.539.091
28.122.234
Som
13.591.122
5.042.662
119.404
578.762
19.331.950
854.366
436.411
0
37.492
1.328.269
786.186
741.595
52.200
72.957
1.652.938
2.010.640
1.949.065
38.629
215.023
4.213.357
2.560.151
1.227.516
12.655
179.303
3.979.625
1.983.588
1.034.559
41.886
85.937
3.145.970
28.865.820
14.004.889
297.628
1.507.032
44.675.369
Som
1.285.340
6.001.120
1.846.916
3.945.095
4.587.054
187.697
0
17.853.222
190.157
282.592
19.430
410.047
245.642
175
0
1.148.043
102.616
316.664
40.343
589.605
190.752
15.040
0
1.255.020
997.177
404.258
1.419.314
725.350
473.311
42.973
0
4.062.383
226.813
391.593
288.910
356.653
2.399.752
12.171
0
3.675.892
462.391
532.805
469.269
735.205
280.509
543.319
0
3.023.498
4.279.937
11.043.590
4.694.525
10.039.458
9.894.028
889.314
0
40.840.852
Som
35.908
1.506.339
11.032.408
4.790.404
5.294.035
1.392.100
0
24.051.194
0
0
30.247
0
41.148
0
0
71.395
0
11.564
14.379
0
0
0
0
25.943
27.211
177.817
1.175.807
96.509
21.348
0
0
1.498.692
0
46.384
466.585
98.182
30.206
0
0
641.357
42.917
118.609
1.265.659
1.402.002
2.080.319
212.088
0
5.121.594
193.026
2.839.291
19.428.729
8.458.086
9.100.024
2.149.232
0
42.168.388
Som
174.625
91.027
2.141
0
267.793
7.575
0
0
0
7.575
2.910
5.281
0
0
8.191
1.598.066
22.868
0
0
1.620.934
21.000
1.645
0
0
22.645
43.471
44
240.490
0
284.005
1.881.797
128.104
242.631
0
2.252.532
Som
3.500
102.000
105.500
0
0
0
0
0
0
0
4.000
4.000
0
8.000
8.000
0
7.000
7.000
3.500
277.912
281.412
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Vervoer
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | SOM
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | VG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | LG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C1
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C2
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C3
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C4
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C5
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C6
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C7
AWBZ PV - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ PV - VOLWASSENEN | VG
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG auditief
OVERIGE AWBZ | Clientondersteuning MEE
OVERIGE AWBZ | Inloopfunctie GGZ
10/28
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard Overbetuwe Renkum
…
66.081.454
2.877.168
3.780.748 10.332.259
7.268.937 11.323.182
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Budgeten taken Wmo (2 van 2)
…
Som taken Wmo
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Informatie en advies
Som
Rheden
Rijnwaarden Rozendaal
Wageningen Westervoort Zevenaar
Som
13.894.458
1.910.028
106.793
8.769.530
4.635.785
7.150.974 138.131.316
369.030
3.600
120
720
373.470
126.452
8.000
720
1.200
136.372
3.142
0
0
0
3.142
800.744
234.019
677.278
0
1.712.041
274.079
6.000
2.740
10.600
293.419
414.542
186.269
590.483
125.036
1.316.330
9.964.804
5.710.053
4.087.532
868.992
20.631.381
GEMEENTE OVERIGE | Hulp bij het Huishouden
3.825.242
731.819
69.019
2.406.667
1.123.209
2.497.064
28.122.234
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Vervoer
Som
3.072.652
1.190.564
9.200
121.371
4.393.787
405.332
531.481
12.872
47.270
996.955
34.632
0
0
0
34.632
1.352.859
718.322
2.000
70.979
2.144.160
634.666
258.565
8.782
28.256
930.269
1.579.626
874.149
0
69.682
2.523.457
28.865.820
14.004.889
297.628
1.507.032
44.675.369
Som
319.342
1.276.470
113.677
1.231.465
1.112.199
57.250
0
4.110.403
40.609
102.621
50.262
426.984
102.550
0
0
723.026
9.470
0
2.068
0
9.348
3.597
0
24.483
327.260
761.348
226.100
505.213
114.077
1.309
0
1.935.307
95.922
349.831
16.891
201.647
112.655
21.074
0
798.020
222.840
624.288
201.345
912.194
266.179
4.709
0
2.231.555
4.279.937
11.043.590
4.694.525
10.039.458
9.894.028
889.314
0
40.840.852
Som
20.085
318.848
2.699.153
1.293.122
785.274
151.373
0
5.267.855
44.558
0
0
0
0
0
0
44.558
0
0
0
0
0
0
0
0
3.273
265.543
1.298.404
237.007
274.500
393.671
0
2.472.398
19.074
287.201
1.094.157
305.082
573.194
0
0
2.278.708
0
106.986
351.930
235.778
0
0
0
694.694
193.026
2.839.291
19.428.729
8.458.086
9.100.024
2.149.232
0
42.168.388
Som
14.160
3.944
0
0
18.104
324
0
0
0
324
0
0
0
0
0
15.149
3.115
0
0
18.264
0
180
0
0
180
4.517
0
0
0
4.517
1.881.797
128.104
242.631
0
2.252.532
Som
0
16.000
16.000
0
0
0
0
0
0
0
16.000
16.000
0
10.000
10.000
0
114.912
114.912
3.500
277.912
281.412
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | SOM
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | VG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | LG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C1
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C2
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C3
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C4
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C5
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C6
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C7
AWBZ PV - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ PV - VOLWASSENEN | VG
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG auditief
OVERIGE AWBZ | Clientondersteuning MEE
OVERIGE AWBZ | Inloopfunctie GGZ
11/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 4
Huidige cliëntenaantallen
4.1
Taken Jeugd


Alle respondenten samen bedienen circa 42.000 cliënten binnen de jeugdzorg. Hierbij
kan één cliënt bij verschillende taken zijn meegeteld. De gemeente Arnhem is goed voor
15.000 cliënten.
Bijna tweederdedeel van het aantal cliënten valt onder Lokaal Preventief Jeugdbeleid
(27.000 cliënten). Daarna volgt de Jeugd GGZ (9.000 cliënten).
Cliëntenaantallen taken Jeugd (1 van 2)
Som taken Jeugd
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Informatie en advies
Som
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard Overbetuwe Renkum
…
15.350
989
3.181
4.901
4.862
2.410
Som
41.976
9.049
843
1.023
16
10.931
544
15
0
5
564
1.325
185
138
115
1.763
2.542
237
350
250
3.379
2.691
167
70
30
2.958
1.429
14
65
5
1.513
22.456
1.654
2.195
516
26.821
Som
16
0
26
134
3
179
1
0
2
17
1
21
200
0
1
12
0
213
0
0
1
13
101
115
0
0
1
20
101
122
18
0
3
18
0
39
443
2
45
307
214
1.011
Som
603
232
80
148
34
1.097
67
19
4
17
0
107
295
25
12
16
1
349
99
29
8
30
2
168
200
35
3
31
1
270
102
51
12
33
3
201
1.915
533
156
373
47
3.024
Som
188
188
27
146
549
17
17
8
24
66
41
33
17
24
115
69
53
10
26
158
51
59
11
55
176
37
40
6
34
117
627
565
154
429
1.775
Som
18
72
111
242
1
0
426
1
2
31
6
0
0
39
1
22
42
12
0
0
76
4
28
72
51
4
1
156
4
31
36
80
0
0
147
0
14
56
16
0
0
86
34
298
581
474
5
1
1.359
Som
53
27
28
108
6
0
1
7
6
1
5
12
36
6
3
45
14
4
9
27
38
3
3
44
195
53
76
324
Som
431
1.752
27
19
233
2.462
79
121
10
1
12
223
220
419
16
4
64
723
156
796
1
6
73
1.032
248
945
8
11
88
1.300
107
332
1
12
40
492
1.988
5.908
168
73
825
8.962
Som
24
24
1
1
6
6
4
4
9
9
4
4
59
59
BUREAU JEUGDZORG | Toegang en indicatiestelling
BUREAU JEUGDZORG | Meldpunt kindermishandeling AMK
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdreclassering
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdbescherming
BUREAU JEUGDZORG | Overige taken
JEUGD EN OPVOEDHULP | Ambulant
JEUGD EN OPVOEDHULP | Pleegzorg
JEUGD EN OPVOEDHULP | Dagbesteding
JEUGD EN OPVOEDHULP | Residentieel
JEUGD EN OPVOEDHULP | Overige taken
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Vervoer
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | SOM
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | PSY
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | VG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | LG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP LVG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP VG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP GGZ
AWBZ PV - JEUGD | PSY
AWBZ PV - JEUGD | SOM (alleen van toepassing op jeugd)
AWBZ PV - JEUGD | VG
AWBZ PV - JEUGD | ZG visueel
AWBZ PV - JEUGD | ZG auditief
Som
JEUGD GGZ | Intake en diagnostiek
JEUGD GGZ | Ambulante behandeling
JEUGD GGZ | Deeltijd /Dagbehandeling
JEUGD GGZ | Klinische/residentiële behandeling
JEUGD GGZ | Overige taken
GESLOTEN JEUGDZORG | Gesloten Jeugdzorg
12/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Cliëntenaantallen taken Jeugd (2 van 2)
…
Rheden
Rijnwaarden Rozendaal
Wageningen Westervoort Zevenaar
Som
863
101
1.519
1.566
2.856
Som taken Jeugd
3.378
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Informatie en advies
Som
2.000
28
106
5
2.139
513
12
0
10
535
53
0
1
0
54
7
0
416
0
423
748
67
26
30
871
1.555
86
0
50
1.691
22.456
1.654
2.195
516
26.821
Som
0
0
3
37
0
40
0
0
0
10
0
10
0
0
0
0
0
0
108
2
5
15
8
138
50
0
2
13
0
65
50
0
1
18
0
69
443
2
45
307
214
1.011
Som
192
42
7
34
0
275
42
9
1
4
0
56
1
0
0
0
0
1
94
24
21
22
5
166
131
27
2
14
0
174
89
40
6
24
1
160
1.915
533
156
373
47
3.024
Som
45
47
12
40
144
31
21
14
13
79
1
1
1
0
3
33
18
4
25
80
29
22
8
11
70
85
66
36
31
218
627
565
154
429
1.775
Som
4
15
60
35
0
0
110
0
20
33
1
0
0
54
0
0
2
1
0
0
3
0
21
49
2
0
0
72
0
12
21
22
0
0
55
2
61
68
6
0
0
135
34
298
581
474
5
1
1.359
Som
18
1
4
23
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
2
13
4
0
3
7
11
9
18
38
195
53
76
324
Som
170
412
27
6
139
754
57
95
3
0
27
182
12
15
2
0
14
43
230
416
43
5
4
698
94
218
7
3
54
376
184
387
23
6
77
677
1.988
5.908
168
73
825
8.962
Som
3
3
1
1
0
0
1
1
3
3
3
3
59
59
BUREAU JEUGDZORG | Toegang en indicatiestelling
BUREAU JEUGDZORG | Meldpunt kindermishandeling AMK
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdreclassering
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdbescherming
BUREAU JEUGDZORG | Overige taken
JEUGD EN OPVOEDHULP | Ambulant
JEUGD EN OPVOEDHULP | Pleegzorg
JEUGD EN OPVOEDHULP | Dagbesteding
JEUGD EN OPVOEDHULP | Residentieel
JEUGD EN OPVOEDHULP | Overige taken
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Vervoer
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | SOM
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | PSY
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | VG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | LG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP LVG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP VG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP GGZ
41.976
AWBZ PV - JEUGD | PSY
AWBZ PV - JEUGD | SOM (alleen van toepassing op jeugd)
AWBZ PV - JEUGD | VG
AWBZ PV - JEUGD | ZG visueel
AWBZ PV - JEUGD | ZG auditief
Som
JEUGD GGZ | Intake en diagnostiek
JEUGD GGZ | Ambulante behandeling
JEUGD GGZ | Deeltijd /Dagbehandeling
JEUGD GGZ | Klinische/residentiële behandeling
JEUGD GGZ | Overige taken
GESLOTEN JEUGDZORG | Gesloten Jeugdzorg
13/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
4.2
Taken Wmo


Alle respondenten samen bedienen bijna 42.000 cliënten binnen de Wmo. Hierbij kan
één cliënt bij verschillende taken zijn meegeteld. De gemeente Arnhem is goed voor
31.000 cliënten.
Ruim driekwart van de cliëntenaantallen zijn toe te wijzen aan Lokaal Preventief Wmo
beleid (32.000 cliënten). Op de tweede plaats staat de AWBZ Begeleiding Volwassenen
(8.500 cliënten).
Cliëntenaantallen taken Wmo (1 van 2)
Som taken Wmo
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Informatie en advies
Som
Arnhem
Doesburg
Duiven
30.790
635
965
Lingewaard Overbetuwe Renkum
…
1.307
2.086
979
Som
41.510
9.165
2.243
9.001
6.127
26.536
272
25
75
20
392
408
15
120
35
578
516
0
67
2
585
1.259
80
90
103
1.532
69
0
0
41
110
13.114
2.476
9.906
6.422
31.918
Som
2.430
780
13
439
3.662
131
83
0
27
241
198
109
5
73
385
271
205
6
196
678
281
135
3
117
536
379
184
58
125
746
5.095
2.078
91
1.283
8.547
Som
272
1.294
353
590
586
29
0
3.124
20
67
4
43
32
1
0
167
44
83
11
71
39
2
0
250
233
113
99
84
105
8
0
642
31
123
24
53
222
3
0
456
180
139
113
105
50
47
0
634
960
2.484
776
1.429
1.304
104
0
7.057
Som
3
50
307
103
105
24
0
592
0
0
1
0
1
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
2
1
6
33
2
2
0
0
44
0
1
11
4
2
0
0
18
4
5
38
29
44
3
0
123
12
97
530
181
190
35
0
1.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEMEENTE OVERIGE | Hulp bij het Huishouden
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Vervoer
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | SOM
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | VG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | LG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C1
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C2
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C3
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C4
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C5
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C6
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C7
AWBZ PV - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ PV - VOLWASSENEN | VG
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG auditief
Som
OVERIGE AWBZ | Clientondersteuning MEE
OVERIGE AWBZ | Inloopfunctie GGZ
Som
14/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Cliëntenaantallen taken Wmo (2 van 2)
…
Rheden
Rijnwaarden Rozendaal
Wageningen Westervoort Zevenaar
Som
495
18
674
613
1.440
Som taken Wmo
1.508
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Informatie en advies
Som
397
9
158
3
567
174
20
75
10
279
6
0
0
0
6
88
0
0
0
88
231
15
70
15
331
529
69
250
66
914
41.510
13.114
2.476
9.906
6.422
31.918
Som
545
181
1
97
824
91
77
1
46
215
11
0
1
0
12
313
130
0
82
525
154
42
3
23
222
291
152
0
58
501
5.095
2.078
91
1.283
8.547
Som
64
203
70
169
154
9
0
669
14
29
8
54
22
0
0
127
3
0
2
2
5
1
0
13
28
191
64
104
23
1
0
411
22
93
4
32
22
1
0
174
49
149
24
122
44
2
0
390
960
2.484
776
1.429
1.304
104
0
7.057
Som
1
10
64
24
16
2
0
117
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
33
6
5
6
0
61
1
10
28
6
15
0
0
60
0
4
14
7
0
0
0
25
12
97
530
181
190
35
0
1.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GEMEENTE OVERIGE | Hulp bij het Huishouden
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Vervoer
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | SOM
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | VG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | LG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C1
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C2
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C3
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C4
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C5
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C6
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C7
AWBZ PV - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ PV - VOLWASSENEN | VG
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG auditief
Som
OVERIGE AWBZ | Clientondersteuning MEE
OVERIGE AWBZ | Inloopfunctie GGZ
Som
15/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 5
Impliciete prijzen


In onderstaande tabel zijn de budgetten uit hoofdstuk 3 en de cliëntenaantallen uit
hoofdstuk 4 op elkaar gedeeld. Globaal zijn vergelijkbare taken van Jeugd en Wmo
naast elkaar gezet.
Mogelijk kunnen deze ‘impliciete prijzen’ in de toekomst bijdragen aan vormen van
trajectfinanciering. Nadere bestudering van met name cliëntenaantallen is dan
noodzakelijk.
Impliciete prijzen (Totaal budgeten gedeeld door totaal volumes)
Taken Jeugd
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Informatie en advies
BUREAU JEUGDZORG | Toegang en indicatiestelling
BUREAU JEUGDZORG | Meldpunt kindermishandeling AMK
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdreclassering
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdbescherming
BUREAU JEUGDZORG | Overige taken
€ / client
120
187
532
690
252
0
7.069
7.272
301
JEUGD EN OPVOEDHULP | Ambulant
JEUGD EN OPVOEDHULP | Pleegzorg
JEUGD EN OPVOEDHULP | Dagbesteding
JEUGD EN OPVOEDHULP | Residentieel
JEUGD EN OPVOEDHULP | Overige taken
3.603
8.354
16.535
35.301
7.292
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Vervoer
10.276
5.695
4.634
1.763
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | SOM
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | PSY
61.630
54.047
35.202
AWBZ PV - JEUGD | PSY
AWBZ PV - JEUGD | SOM (alleen van toepassing op jeugd)
AWBZ PV - JEUGD | VG
AWBZ PV - JEUGD | ZG visueel
AWBZ PV - JEUGD | ZG auditief
760
2.306
413
135
GEMEENTE OVERIGE | Hulp bij het Huishouden
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Vervoer
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C1
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C2
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C3
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C4
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C5
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C6
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C7
AWBZ PV - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ PV - VOLWASSENEN | VG
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG auditief
JEUGD GGZ | Intake en diagnostiek
JEUGD GGZ | Ambulante behandeling
JEUGD GGZ | Deeltijd /Dagbehandeling
JEUGD GGZ | Klinische/residentiële behandeling
JEUGD GGZ | Overige taken
1.184
2.834
8.155
45.163
2.828
GESLOTEN JEUGDZORG | Gesloten Jeugdzorg
54.675
16/28
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Informatie en advies
€ / client
5.666
6.740
3.271
1.175
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | SOM
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | VG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | LG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG auditief
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | VG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | LG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG auditief
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP LVG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP VG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP GGZ
Taken Volwassenen
OVERIGE AWBZ | Clientondersteuning MEE
OVERIGE AWBZ | Inloopfunctie GGZ
16.086
29.271
36.658
46.730
47.895
61.407
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 6
Anders organiseren
6.1
Taken Jeugd


Onderstaande tabel geeft weer op welke schaal (wijk, gebied / dorp, stad / gemeente,
regio) aanbieders taken binnen de jeugdzorg willen beleggen en in welke vorm
(individueel of collectief), rekening houden met de een beweging naar ‘zorg dichtbij’.
Alle schalen en vormen zijn vertegenwoordigd. Patronen zijn herkenbaar en verhullen
mogelijk vernieuwende ideeën.
Schaal en wijze waarop instellingen jeugdtaken zouden organiseren in het licht van het
streven van gemeenten om taken zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen. Groene velden
geven de mogelijkheid weer die het vaakst is genoemd.
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF JEUGDBELEID | Informatie en advies
BUREAU JEUGDZORG | Toegang en indicatiestelling
BUREAU JEUGDZORG | Meldpunt kindermishandeling AMK
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdreclassering
BUREAU JEUGDZORG | Jeugdbescherming
BUREAU JEUGDZORG | Overige taken
Schaal van organisatie
Wijk
Gebied/dorp
28
15
17
21
17
24
22
18
Stad/gemeente regio
11
13
12
17
4
4
1
1
Wijze van organisatie
Individueel
Collectief
41
8
2
15
12
40
41
33
9
5
3
4
5
10
5
3
1
5
23
14
7
11
10
12
27
30
29
10
35
31
24
24
17
11
13
9
10
10
JEUGD EN OPVOEDHULP | Ambulant
JEUGD EN OPVOEDHULP | Pleegzorg
JEUGD EN OPVOEDHULP | Dagbesteding
JEUGD EN OPVOEDHULP | Residentieel
JEUGD EN OPVOEDHULP | Overige taken
25
4
16
2
6
16
5
17
2
8
16
16
13
5
8
5
25
7
37
8
41
28
14
16
15
9
9
27
19
13
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | Vervoer
23
10
2
3
17
13
3
6
6
16
13
18
10
10
24
16
42
11
11
6
6
30
21
30
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | SOM
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | PSY
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | VG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | LG
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - JEUGD | ZG auditief
11
13
12
7
5
5
12
13
15
11
4
4
5
6
10
11
6
6
9
16
9
7
15
14
21
30
26
22
16
15
7
9
10
5
6
6
2
2
1
4
5
3
14
15
16
18
18
19
14
12
15
18
20
16
AWBZ PV - JEUGD | PSY
AWBZ PV - JEUGD | SOM (alleen van toepassing op jeugd)
AWBZ PV - JEUGD | VG
AWBZ PV - JEUGD | ZG visueel
AWBZ PV - JEUGD | ZG auditief
20
17
18
12
13
12
11
12
11
12
3
3
5
4
3
2
1
1
4
4
25
22
24
20
19
6
6
7
5
6
JEUGD GGZ | Intake en diagnostiek
JEUGD GGZ | Ambulante behandeling
JEUGD GGZ | Deeltijd /Dagbehandeling
JEUGD GGZ | Klinische/residentiële behandeling
JEUGD GGZ | Overige taken
8
10
2
0
8
11
12
8
3
5
26
26
17
6
9
31
25
27
42
13
55
51
22
21
20
9
10
20
19
10
0
1
3
44
17
20
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP LVG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP VG
AWBZ VERBLIJF - JEUGD | ZZP GGZ
GESLOTEN JEUGDZORG | Gesloten Jeugdzorg
17/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
6.2
Taken Wmo


Onderstaande tabel geeft weer op welke schaal (wijk, gebied / dorp, stad / gemeente,
regio) aanbieders taken binnen de Wmo willen beleggen en in welke vorm (individueel of
collectief), rekening houden met de een beweging naar ‘zorg dichtbij’.
Alle schalen en vormen zijn vertegenwoordigd. Patronen zijn herkenbaar en verhullen
mogelijk vernieuwende ideeën.
Schaal en wijze waarop instellingen Wmo taken zouden organiseren in het licht van het
streven van gemeenten om taken zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen. Groene velden
geven de mogelijkheid weer die het vaakst is genoemd.
Schaal van organisatie
Wijk
Gebied/dorp
16
20
28
23
22
23
25
20
GEMEENTE OVERIGE | Hulp bij het Huishouden
30
17
10
0
41
8
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG individueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | BG groep
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Kortdurend verblijf
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | Vervoer
27
12
1
5
24
25
9
11
11
17
21
20
11
9
20
16
58
18
23
11
6
37
21
37
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | SOM
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | PG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | VG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | LG
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ BEGELEIDING - VOLWASSENEN | ZG auditief
19
15
15
14
9
9
9
14
17
12
15
11
6
6
10
10
10
9
9
4
4
6
12
6
9
6
15
13
31
38
27
26
24
22
21
14
9
12
13
7
8
7
4
4
5
1
1
0
0
8
7
7
5
5
5
6
12
14
11
16
12
11
10
9
10
13
13
17
18
16
14
16
16
14
14
15
12
17
16
16
17
17
16
16
AWBZ PV - VOLWASSENEN | PSY
AWBZ PV - VOLWASSENEN | VG
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG visueel
AWBZ PV - VOLWASSENEN | ZG auditief
27
22
16
16
9
11
8
8
7
5
4
4
2
2
7
6
33
27
24
23
6
7
6
6
OVERIGE AWBZ | Clientondersteuning MEE
OVERIGE AWBZ | Inloopfunctie GGZ
10
13
13
16
13
12
8
4
21
16
17
24
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Individuele ondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Groepsondersteuning
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Collectieve activiteiten
LOKAAL PREVENTIEF WMO BELEID | Informatie en advies
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C1
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C2
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C3
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C4
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C5
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C6
AWBZ VERBLIJF (BESCHERMD WONEN) | GGZ C7
18/28
Stad/gemeente regio
19
8
3
14
0
0
0
0
Wijze van organisatie
Individueel
Collectief
39
3
7
17
10
40
40
30
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
6.3
Welzijnproducten


Onderstaande tabel geeft weer op welke schaal (wijk, gebied / dorp, stad / gemeente,
regio) aanbieders specifieke welzijnstaken willen beleggen en in welke vorm (individueel
of collectief), rekening houden met de een beweging naar ‘zorg dichtbij’.
Met uitzondering van de doventolk ontbreekt bij Welzijnstaken de regionale schaal.
Schaal en wijze waarop instellingen specifieke welzijnstaken zouden organiseren in het licht
van het streven van gemeenten om taken zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen.
Groene velden geven de mogelijkheid weer die het vaakst is genoemd.
VVE Peuterspeelzaalwerk
Zorgcoördinatie
Stap In & Spel aan Huis
Speelmorgen
Home Start
Actief in de Wijk
Wijkopbouwwerk
Oase
Centrale Vrijwilligersraad
Buurtbemiddeling
Arnhemse Uitdaging
Volare
Kinderwerk
Tiener- en Jongerenwerk
Coördinatie Brede School
Algemeen Maatschappelijk Werk
Sociaal Raadslieden
Hulpverlening bij schulden
Jeugdteam
Samen Starten
FO/BO CJG
Meldpunt Ontruimingen
Bemoeizorg
Zorgcoördinatie
Outreachend AMW
Formulierenbrigade
Bemiddeling bij Scheiding en Omgang
Informatie en Advies
Hulpverlening/bgeleiding diensten wonen met zorg
Hulpverlening/flexibele begeleiding
Boodschappenplusbus
Activering en ondersteuning
Recreatie en educatie
Buddyzorg
Vriendendienst
Mantelzorgondersteuning
Sociale dagopvang
Maaltijdvoorziening
Steunpunt Mantelzorg
Vrijwillige Thuishulp
Externe samenwerking
Communicatie & PR
Collectieve Preventie
Psychische problematiek jeugd
Preventie en vroegsignalering Jongeren en alcohol/Iris in Buurt
Begeleid wonen
Werk en activeren dak- en thuislozen
Anonieme hulp op afstand (Sensoor)
Doventolk
19/28
Schaal van organisatie
Wijk
Gebied/dorp
31
29
14
22
14
44
34
8
9
31
6
5
20
21
12
15
8
12
11
5
6
4
15
23
11
15
9
25
17
18
17
25
17
19
22
24
19
25
12
18
8
4
6
10
16
9
6
2
2
12
21
15
9
11
5
7
6
7
10
3
3
15
15
12
20
13
16
20
6
11
5
11
14
15
12
7
19
19
26
20
23
20
8
12
14
26
19
19
17
9
5
10
12
16
15
9
4
2
Stad/gemeente regio
4
9
7
2
11
3
1
3
26
6
16
6
4
6
15
15
22
23
11
8
9
20
16
16
13
17
25
19
15
6
9
8
5
14
9
16
7
9
18
10
18
22
22
18
11
18
20
14
12
1
2
1
1
0
0
1
0
0
1
2
2
0
0
1
2
0
1
2
0
2
4
2
3
3
0
2
2
4
4
0
3
0
1
0
3
0
0
1
0
6
5
3
14
1
11
6
11
17
Wijze van organisatie
Individueel
Collectief
4
25
15
7
15
8
1
2
3
11
3
3
3
5
4
21
21
25
13
6
9
14
19
23
18
19
21
24
26
30
4
21
5
19
18
25
4
11
8
14
4
5
2
26
11
19
11
8
15
31
21
13
19
13
27
23
12
25
16
18
10
21
20
22
13
10
11
20
14
12
9
12
19
12
16
10
23
12
8
27
22
24
7
11
16
31
25
26
16
25
23
29
16
19
19
17
14
9
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 7
Anders werken
Alle tabellen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op open vragen. Wij hebben gegeven
antwoorden geclassificeerd en vervolgens geteld.
7.1
Mogelijkheden om producten te vernieuwen of verbinden

Respondenten zien bij een breed aantal producten mogelijkheden tot vernieuwing of
verbinding. In 2015 ligt de nadruk op verbinding; in 2017 volgt meer vernieuwing.
Producten waarbij ‘vernieuwing’ of ‘verbinding’ mogelijk is in 2015 (aantal keer genoemd)
Vernieuwing
Huishoudelijke hulp
Welzijnsproducten
Begeleiding individueel
Begeleiding groep
Beschermd wonen
Persoonlijke verzorging
Buiten het sociaal domein
Verbinding
1
1
2
1
1
1
0
7
Som
Som
7
3
6
3
3
5
0
27
8
4
8
4
4
6
0
34
Producten waarbij ‘vernieuwing’ of ‘verbinding’ mogelijk is in 2017 (aantal keer genoemd)
Vernieuwing
Huishoudelijke hulp
Welzijnsproducten
Begeleiding individueel
Begeleiding groep
Beschermd wonen
Persoonlijke verzorging
Buiten het sociaal domein
Som
20/28
Verbinding
1
3
1
0
1
3
2
11
Som
2
3
1
0
2
4
1
13
3
6
2
0
3
7
3
24
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
7.2
Mogelijkheden op het terrein van eigen kracht, arbeid en vrijwilligers



Het benutten van eigen kracht vraagt volgens respondenten onder meer om versterking
van het sociale netwerk en begeleiding en training.
Stages en werkervaringsplaatsen zijn volgens respondenten een belangrijk instrument
om de AWBZ begeleiding meer arbeidsmatig vorm te geven. Voor volwassenen kan ook
gezocht worden naar betaald werk. N.B. een van de respondenten noemde een de
mogelijkheid van een ruilsysteem waarbij cliënten kunnen verdienen per gedane klus.
Ruimte voor inzet van vrijwilligers is er vooral binnen welzijnstaken.
Wijze waarop de eigen kracht van cliënten beter kan worden benut (aantal keer genoemd)
Respondenten Jeugd
Door het versterken van het sociale netwerk
Door begeleiding en training
Door het geven van voorlichting
Overige mogelijkheden
Respondenten Wmo
15
9
4
16
44
Som
Som
14
8
4
13
39
29
17
8
29
83
Wijze waarop de AWBZ begeleiding meer arbeidsmatig kan worden vormgegeven (aantal
keer genoemd)
Respondenten Jeugd
Via stages / werkervaringsplaatsen
Door koppeling aan (betaald) werk
Via job-coaching
Via scholing/opleiding
Overige mogelijkheden
Respondenten Wmo
8
2
5
3
2
20
Som
Som
10
11
7
2
0
30
18
13
12
5
2
50
Mogelijkheden om samen te werken met het sociale werkvoorzieningsbedrijf (verdeling
antwoorden)
Goede mogelijkheden, geen verdere informatie
Goede mogelijkheden; al gerealiseerd
Goede mogelijkheden; al in gesprek
Weinig/geen mogelijkheden
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
54%
38%
8%
29%
15%
25%
23%
8%
Som
100%
100%
43%
22%
22%
14%
100%
Mogelijkheden om meer vrijwilligers in te zetten (aantal keer genoemd)
Respondenten Jeugd
Inzetten als buddy
Inzetten op ontmoetingsplekken
Inzetten voor welzijnstaken
Ondersteuning bij financiele/administratieve taken
Voor het vervoer van clienten
Respondenten Wmo
8
3
17
0
4
32
Som
Som
9
4
23
3
5
44
17
7
40
3
9
76
Andere genoemde mogelijkheden om anders te werken (aantal keer genoemd)
Respondenten Jeugd
Meer wijkgericht werken.
Samenwerking
Sneller / efficiënter werken
Zelfredzaamheid vergroten / ondersteuning netwerk
Ontschotting / minder bureaucratie
Som
21/28
Respondenten Wmo
8
8
8
3
3
30
Som
9
5
4
8
5
31
17
13
12
11
8
61
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 8
Verbeteren van de bedrijfsvoering
8.1
Maatregelen die tot besparingen kunnen leiden

Innovatie de meest genoemde ‘maatregel’ om te kunnen besparen. Inleveren op kwaliteit
is geen populaire optie.
Percentage besparing dat mogelijk is met verschillende maatregelen (gemiddelde)
Meer innovatie
Efficiëncymaatregelen
Reductie van formatie op overhead
Reductie van formatie in de uitvoering
Beëindigen van dienstverlening / volumevermindering
Kwaliteit inleveren op producten/ diensten
22/28
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
8%
9%
8%
5%
8%
3%
7%
3%
6%
3%
1%
2%
8%
6%
6%
5%
5%
1%
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
8.2
Mogelijkheden om het vervoer te optimaliseren



Vervoerkosten zijn bijna 10% van de totale kosten van aanbieders.
Besparingen zijn mogelijk door samenwerking met andere aanbieders en inzet van
gekwalificeerde vrijwilligers.
Veel aanbieders willen dat de gemeente het vervoer gaat inkopen.
Kenmerken van het huidige vervoer
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
1.053.071
2.696.110
1.727.453
131.539
177.710
160.028
109
87
95
18.282
8.087
11.592
Gemiddelde omzet
Gemiddelde vervoerskosten
Gemiddeld aantal vervoerde cliënten
Gemiddeld aantal ritten
Vervoerskosten als percentage van de omzet
Vervoerskosten per (vervoerde) cliënt
Vervoerskosten per rit
Gemiddeld aantal ritten per cliënt
12%
1.211
7
168
7%
2.053
22
93
9%
1.689
14
122
Mogelijkheden om het vervoer efficiënter of goedkoper te maken (aantal keer genoemd)
Respondenten Jeugd
Meer samenwerken met andere zorgaanbieders
Meer vrijwilligers inzetten
Activiteiten dichter bij organiseren
Meer gebruik maken van groepsvervoer / OV
Cliënten mobieler maken / fietstraining
Meer in eigen beheer uitvoeren
Som
Respondenten Wmo
3
5
3
0
1
0
12
Som
10
6
3
6
4
4
33
13
11
6
6
5
4
45
Huidige inkoop van het vervoer (verdeling antwoorden)
Ingekocht
In eigen beheer
Door de gemeente verzorgd
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
33%
44%
53%
56%
13%
0%
Som
100%
100%
41%
55%
4%
100%
Gewenste inkoop van het vervoer (verdeling antwoorden)
Ingekocht
In eigen beheer
Door de gemeente verzorgd
23/28
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
22%
32%
33%
47%
44%
21%
Som
100%
100%
29%
42%
29%
100%
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
8.3
Inzichten in de huidige informatievoorziening

Een groot percentage aanbieders slaat cliëntendossiers digitaal op. Toewijzingen en
declaraties verlopen zowel via mail en post als via geautomatiseerde AWBZ-brede
Zorgregistratie (AZR). Vecozo wordt veel gebruikt bij respondenten Jeugd.
Wijze van communicatie met cliënten (aantal keer genoemd)
Respondenten Jeugd
Website/portaal
Telefonische helpdesk
Persoonlijk / e-mail / telefoon
Cliëntensysteem / Loginsysteem
Respondenten Wmo
56
48
31
24
159
Som
Som
34
35
33
17
119
90
83
64
41
278
Opslag van procesinformatie (verdeling antwoorden)
Processysteem
Word
Excel
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
71%
76%
24%
20%
5%
4%
Som
100%
100%
73%
22%
5%
100%
Opslag van cliëntdossiers (verdeling antwoorden)
Digitaal
Analoog
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
91%
86%
9%
14%
Som
100%
100%
89%
11%
100%
Archiefwetplichtigheid (verdeling antwoorden)
Nee
Ja
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
12%
19%
88%
81%
Som
100%
100%
15%
85%
100%
Wijze van uitwisseling toewijzingen en declaraties (aantal keer genoemd)
Respondenten Jeugd
Geautomatiseerd AZR
Mail
Post
Vecozo
Geautomatieerd Jeugd xml
Fa-med
Overig
Respondenten Wmo
23
21
20
22
5
3
11
105
Som
Som
38
23
15
1
1
0
5
83
61
44
35
23
6
3
16
188
Gebruik van verwijsindexen(aantal keer genoemd)
Respondenten Jeugd
VIR
VIRA
Som
24/28
Respondenten Wmo
5
4
9
Som
3
7
10
8
11
19
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
8.4
Risico’s voor de bedrijfsvoering

Aanbieders zien vooral financiële risico’s (kortingen, kortlopende contracten, prijsdruk).
Daarnaast zijn er zorgen over de kennis van inkoop bij gemeenten.
Risico’s voor de bedrijfsvoering in de komende drie jaar (aantal keer genoemd)
Respondenten Jeugd
Kortingen
Kortlopende contracten
Druk op prijs/kwaliteit
Kennis van inkoop bij de gemeente
Geen risico
Overige
Som
25/28
Respondenten Wmo
15
7
9
5
2
22
60
Som
21
8
4
1
0
13
47
36
15
13
6
2
35
107
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Hoofdstuk 9
Informatie ten behoeve van contractering
9.1
Beoogde overeenkomsten met gemeenten



In totaal zijn de 134 respondenten voornemens 922 contracten aan te gaan.
95% van de respondenten wil een rol in de sociale teams. 77% wil een vaste plaats
daarbinnen. Een enkele aanbieder deelnemer antwoordt: ‘Nee, dat maakt het traject
stroperiger en kost teveel geld dat niet direct naar de cliënt gaat. Overleg in bepaalde
gevallen in korte lijnen is wel belangrijk!’.
Daarnaast zijn er veel indicaties die in 2015 doorlopen. Gemiddeld geven respondenten
aan dat 67% doorloopt. De variatie is wel groot.
Aantal door instellingen beoogde overeenkomsten in 2015 per gemeente (N.B. exclusief
respondenten zonder huidig budget)
Respondenten Jeugd
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar
Som
70
41
52
52
54
56
49
36
40
47
51
49
597
Respondenten Wmo
Som
41
28
27
21
25
29
28
23
22
26
28
27
325
111
69
79
73
79
85
77
59
62
73
79
76
922
Percentage instellingen dat een rol in de sociale teams wil spelen (verdeling antwoorden)
Ja, een vaste rol
Ja, geen vaste rol
Nee
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo Gemiddelde
69%
86%
25%
9%
5%
5%
Som
100%
100%
77%
18%
5%
100%
Percentage doorlopende indicaties (verdeling antwoorden).
100% loopt door
> 90% tot 100%
> 80% tot 90%
> 60% tot 80%
> 40% tot 60%
> 0% tot 40%
0% loopt door
26/28
Respondenten Jeugd Respondenten Wmo
Gemiddelde
19%
28%
11%
15%
11%
18%
13%
20%
15%
5%
17%
10%
15%
5%
Som
100%
100%
22%
13%
14%
16%
11%
14%
11%
100%
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
9.2
Kenmerken van de huidige overeenkomsten


Mede doordat aanbieders van huidige financiers afkomstig zijn, brengen zij allerlei
vormen van inkoop met zich mee: aanbesteding en subsidiering, vast en variabele
bekostiging, declaratie en bevoorschotting.
Een klein deel van de aanbieders heeft op dit moment contracten die langer lopen dan
een jaar. Tussentijdse opzegging is meestal niet mogelijk.
Gehanteerde inkoopprocedure
Provincie
Percentage dat is aanbesteed
Zorgkantoor/ Zorgkantoor ZorgGemeenten
Rijk
/ AWBZ
verzekeraars
4%
16%
68%
30%
36%
Wijze waarop het bedrag van de overeenkomst tot stand is gekomen (verdeling antwoorden)
Provincie
Kostenopgaaf
P*Q
Populatiegebonden
Som
Zorgkantoor/ Zorgkantoor ZorgGemeenten
Rijk
/ AWBZ
verzekeraars
15%
14%
15%
26%
50%
69%
43%
78%
58%
40%
15%
43%
7%
16%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
Wijze van betaling
Provincie
Zorgkantoor/ Zorgkantoor ZorgGemeenten
Rijk
/ AWBZ
verzekeraars
63%
46%
83%
43%
46%
Provincie
Zorgkantoor/ Zorgkantoor ZorgGemeenten
Rijk
/ AWBZ
verzekeraars
22%
15%
14%
10%
35%
0%
8%
10%
22%
14%
Percentage waarbij sprake is van bevoorschotting
Looptijd en opzegging
Percentage met looptijd langer dan 1 jaar
Percentage met mogelijkheid tot tussentijdse opzegging
27/28
GEGEVENSUITVRAAG ZORG EN ONDERSTEUNING – CONCEPT / BESPREEKVERSIE - REGIO ARNHEM
Bijlage: overzicht respondenten
Respondenten meegenomen in de rapportage (n = 138). N.B. respondenten die geen
budgeten hebben opgegeven zijn niet meegenomen.
A&S Groep BV
Agathos Thuiszorg, onderdeel van de Leliezorggroep
Attent WWZ
Autimaat
Boriz
BOTS Begeleiding
BSO+ De Sterren
Bureau Beckers
Caleidoz Welzijn
De Amethyst
De Bascule
De Busehoek
De Gouden Leeuw Groep / Thuiszorg Rijn en IJssel
de hoogte
De Karmel Wonen en dagbesteding B.V
De Lichtenvoorde
De Opgroeiwinkel
De Rading
De Roek Zorgbedrijf
DEEZ
Dimence
Driestroom
Eleos, Stichting Gereformeerde GGZ
Entréa
EquiSpecial
Fatima Schreuder Groep
GGNet
Het Schild, centrum voor blinde en slechtziende ouderen
Het Torenkamertje, Begeleiding en behandeling voor Jong en Oud(er)
Home-Care
Horizon
Humanitas, afdeling Rijn IJssel
Innoforte
Insula Dei Huize Kohlmann
Intermetzo (voorheen LSG-Rentray en Zonnehuizen Kind & Jeugd
IrisZorg
Jan Arends/Max Ernst GGZ
JP van den Bent stichting
Karakter Kinder en Jeugdpsychiatrie
Kei-jij, kinder- en jeugdtherapei
Kinder- en Jeugdpsycholoog dr. Ursula Thomas
Kinderjeugd.nl
Klim-Op, praktijk voor orthopedagogiek en psychologie
KrekelAutismeCoaching
Kruip, Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie
Lijn5
Lindenhout
Lol als je Anders bent
Maatschap Hees-Stauthamer
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem
Marant
Melody PsyCare GGZ
Mentaal Beter
No Non Sense Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie
nova zorgboerderij
Opella
Orthopedagogen & Jeugdpsychologenpraktijk van Oene & Postma
PaardEnKracht
Pactum Jeugd-en opvoedhulp
Parachute, kinder- en jeugdpsychiatrie
Parnassia Groep
PeP Kinder- & Jeugdpsychologen te Brummen
PIT psychologen en pedagogen
Pluryn
Plushome
Praktijk Rigtering B.V
Praktijk voor Psychiatrie
28/28
Praktijk voor Psychotherapie H.A. Wolters
Pro Persona GGZ
Professionals in NAH
Psychologen Centrum Wageningen
psychologen en orthopedagogen praktijk dodewaard
Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks
psychologenpraktijk de Sterrenberg
Psychologenpraktijk de Sterrenberg
Psychologenpraktijk De Wenteling
psychologenpraktijk Derksen en Klein Herenbrink
Psychologenpraktijk Joep Kramer
Psychologenpraktijk Judith Lemmen
psychologenpraktijk marco de vries
psychologenpraktijk Roosen
Psychologische Praktijk Steigenga
Psychotherapiepraktijk de Zeeuw
Psychotherapiepraktijk Scharwachter
REBIS
Regionaal Instituut voor Dyslexie
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
RIOzorg
's Heeren Loo, Gelderland Midden
Siza
Speltherapiepraktijk Speelwijzer
St Solidez,welzijn in uitvoering, Renkum Wageningen
Stichting ARTA
Stichting De Schutse
Stichting Diafaan
Stichting DrieGasthuizenGroep inzake Stichting Catharina
Stichting Humanitas DMH
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Stichting Mikado
Stichting Ottho Gerhard Heldring en Amulatorium
Stichting Philadelphia Zorg
Stichting Pleyade
Stichting Rijnstad
Stichting Samen Zorgen
Stichting Vérian
Stichting Verma
Stichting Vreedenhoff
Stichting Welzijn Lingewaard
Stichting Woonzorg Lojal
STMG
Stumass
Stuw, welzijn en maatschappelijke ondersteuning
SWOA
Taalhulp Arnhem
Thuiszorg Diensten Centrale
Thuiszorg Groot Gelre
Thuiszorg Het Centrum
TSN Thuiszorg
Vilente
Virenze Algemeen Beheer BV
William Schrikker Groep
Woonzorgnet B.V.
ZieMij Arnhem
Zinzia Zorggroep
Zorg samen voor Elkaar
Zorg-all-in
Zorgboerderij De Hooilanden
Zorgboerderij De Munnikenhof
Zorgboerderij De Ooijsebrug
Zorgburo De Liemers
Zorgcentra Betuweland
Zorgcentrum St. Jozef Gendt
Zorgplus
Zozijn