Lees verder... - Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar

Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar
Voorschoten
Provincie)Zuid-Holland)
Afdeling)Ruimte,)Wonen)en)Bodem)
Postbus)90602)
2509)LP)Den)Haag)
))
Betreft:)zienswijze)ontwerp-inpassingsplan)RijnlandRoute)
dossiernummer)DOS-2010-0022528)
)
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Bankrekeningnr.: 230 7345
Kamer van Koophandel: 411 658 18
Afz.: drs. J.W. van Borselen, 2252 XJ Voorschoten
Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
Voorschoten, 5 mei 2014
Betreft: Zienswijze Ontwerp PIP voor de RijnlandRoute
Geachte heer/mevrouw,
De Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten heeft kennis genomen van
het Ontwerp PIP voor de RijnlandRoute en heeft hierbij de volgende op- en aanmerkingen:
1.)Omvang)van)de)stukken)
Het)ontwerp)PIP)met)bijlagen)betreft)een)set)stukken)van)ca)40)cm)hoog)en)vele)duizenden)
pagina's)tekst.)Een)hoeveelheid)waar)ook)een)serieus)en)betrokken)inspreker)eigenlijk)niet)binnen)
de)beschikbare)tijd)doorheen)kan)komen.)Dat)betekent)dat)slechts)grondig)kennis)genomen)kon)
worden)van)de)Toelichting)met)hier)en)daar)een)kennisname)van)delen)van)de)bijlagen.)Wij)vinden)
dat)dat)het)proces)van)inspreken)en)het)indienen)van)een)zienswijze)extra)compliceert)en)voor)
'gewone')burgers)nauwelijks)diepgaand)mogelijk)maakt.)Dat)kan)ook)betekenen)dat)wij)van)
bepaalde)informatie)niet)volledig)kennis)hebben)kunnen)nemen,)waarvoor)wij)dan)ook)claimen)
daar)in)een)later)stadium)bijvoorbeeld)bij)het)beoordelen)van)het)later)te)verschijnen)PIP)in)rechte)
op)terug)te)kunnen)komen.)
))
2.)Ongelijktijdigheid)voorontwerp)PIP)en)OTB)
Kennisnemend)van)de)kaarten)van)het)ontwerp-PIP)valt)direct)op)dat)het)ontwerp-PIP)slechts)een)
deel)van)de)totale)RijnlandRoute)betreft,)omdat)de)delen,)die)vallen)onder)het)Ontwerp)Tracé)
Besluit)(OTB),)niet)meegenomen)zijn.)Dat)wordt)weliswaar)uitgelegd)door)te)verwijzen)naar)het)
binnenkort)te)verschijnen)OTB,)maar)dat)neemt)niet)weg)dat)het)project)niet)in)zijn)totaliteit)kan)
worden)overzien)en)becommentarieerd.)Juist)de)Provincie)heeft)tot)op)heden)de)RijnlandRoute)
altijd)als)één)integraal)project)gepresenteerd)en)dan)kan)het)niet)zo)zijn)dat)de)burger)in)de)
inspraak)moet)oordelen)over)ongeveer)de)helft)van)het)tracé)en)over)enige)tijd)over)de)andere)
helft)bij)het)OTB.)Daardoor)moet)het)indienen)van)zienswijzen)in)twee)delen)wordt)geknipt,)met)
ook)nog)eens)een)ongelijktijdige)inspraaktermijn.)
)
))
3.)Reactie)op)eerder)ingediende)zienswijze)
Wat)betreft)de)inspraak)op)het)voorontwerp-PIP)merken)wij)het)volgende)op:)wij)hebben)een)zeer)
uitgebreide)zienswijze)gegeven)op)het)Voorontwerp)PIP)en)op)het)MER,)waarbij)een)uitgebreide)
bijlage)was)gevoegd.)
inspraak moet oordelen over ongeveer de helft van het tracé en over enige tijd over de andere
helft bij het OTB. Daardoor moet het indienen van zienswijzen in twee delen wordt geknipt,
met ook nog eens een ongelijktijdige inspraaktermijn!
Als!het!al!onvermijdelijk!is!om!de!RijnlandRoute!op!te!knippen!in!een!ontwerp6PIP!en!een!
ontwerp6OTB,!dan!hadden!de!bevoegde!gezagen!er!voor!moeten!zorgen!dat!de!inzage6!en!
inspraaktermijn!gelijk!hadden!gelopen.!Dat!kan!alsnog!door!de!inspraaktermijn!van!dit!
ontwerp6PIP!te!verlengen!tot!de!datum,!waarop!de!inspraak!op!het!OTB!eindigt.!Pas!dan!is!
het!voor!de!burger!mogelijk!om!een!nog!steeds!in!tweeën!te!knippen!zienswijze!in!te!dienen.!
Ook!dan!kan!en!mag!nooit!aan!de!inspreker!tegengeworpen!worden!dat!de!zienswijze!in!het!
ene!geval!niet!relevant!is!omdat!die!zienswijze!bij!het!andere!ontwerp!had!moeten!worden!
ingediend.!In!brieven!van!17!april!aan!Gedeputeerde!Staten!van!Zuid6Holland!en!de!Minister!
van!Infrastructuur!en!Milieu!is!door!het!Bewonersgroepenoverleg!Rijnlandroute!verzocht!om!
de!termijn!van!terinzagelegging!te!verlengen!zodanig!dat!het!ontwerp!PIP!tegelijk!met!het!
OTB!ter!inzage!komt!te!liggen.!Daarop!is!nog!geen!reactie!ontvangen.!Daarom!maken!wij!
uitdrukkelijk!bezwaar!tegen!deze!gang!van!zaken,!waardoor!het!voor!de!bevoegde!gezagen!
mogelijk!is!om!commentaar!als!niet!ontvankelijk!te!verklaren!omdat!het!toevallig!onder!het!
verkeerde!ontwerp!besluit!is!ingediend.!Maar!klemmender!is!nog!dat!alle!insprekers!de!
mogelijkheid!wordt!ontnomen!om!het!project!in!zijn!totaliteit!te!bezien!en!daarop!in!te!
spreken.!
!!
3.#Reactie#op#eerder#ingediende#zienswijze!
Wat!betreft!de!inspraak!op!het!voorontwerp6PIP!merken!wij!het!volgende!op:!wij!hebben!
een!zeer!uitgebreide!zienswijze!gegeven!op!het!Voorontwerp!PIP!en!op!het!MER,!waarbij!
een!uitgebreide!bijlage!was!gevoegd.!
Wij!hebben!getracht!in!de!reactie/antwoord!van!de!Provincie!op!de!ingediende!zienswijzen!
op!te!maken!waar!onze!opmerkingen!(met!name!die!uit!de!bijlage)!zijn!behandeld!en!komen!
optellend!tot!een!zevental!tamelijk!oppervlakkige!reacties.!Op!ons!uitgebreide!commentaar!
op!de!verkeerskundige!aspecten!van!het!project,!zoals!behandeld!in!het!MER,!en!enkele!
andere!aspecten!wordt!in!het!geheel!niet!gereageerd!(afgaande!op!de!vermelding!van!ons!
inspraaknummer!233).!Wij!vinden!dat!een!onjuiste!wijze!van!omgaan!met!inspraak!en!daar!
maken!wij!bezwaar!tegen.!!!
!!
4.#Aanvullend#MER#op#ontwerp#PIP!
Wij!begrijpen!niet!dat!het!ontwerp6PIP,!dat!aanzienlijk!gewijzigd!is!t.o.v.!het!voorontwerp6
PIP,!niet!heeft!geleid!tot!een!aanvullend!MER.!Betoogd!kan!immers!worden!dat!de!
wijzigingen!zo!aanzienlijk!zijn,!dat!een!gehéél!nieuw!MER!op!zijn!plaats!zou!zijn.!Als!dat!dan!
al!niet!het!geval!is,!dan!is!een!aanvulling!op!het!MER!wel!het!minste!dat!gevraagd!kan!
worden.!Temeer!daar!de!Commissie!voor!de!m.e.r.!dat!ook!heeft!geadviseerd!en!de!
gedeputeerde!mevrouw!de!Bondt!dat!ook!heeft!toegezegd.!Wij!merken!in!dit!verband!ook!
op!dat!op!blz.!3!van!de!toelichting!!wordt!betoogd!dat!'de!milieueffecten!van!de!
optimalisaties!niet!zijn!berekend,!maar!beoordeeld!zijn!op!basis!van!expert!judgement.!
Daaruit!volgt!dat!de!optimalisaties!(overwegend)!milieuvoordelen!hebben'.!Dat!kan!toch!
zeker!niet!gezegd!worden!van!de!beide!tunnelmonden,!waar!alle!emissies!!van!de!tunnel!
geconcentreerd!worden!uitgestoten.!Vervolgens!wordt!betoogd!dat!de!berekening!van!de!
milieueffecten!voor!zover!nodig!alsnog!zal!plaatsvinden!voor!de!vaststelling!van!het!
definitieve!PIP.!Wij!vinden!dat!absoluut!onvoldoende.!!Wij!vragen!dan!ook!alsnog!een!
aanvulling!op!het!MER!op!te!stellen,!waarin!de!gewijzigde!plannen!systematisch!en!volledig!
worden!beoordeeld!op!alle!in!een!MER!aan!de!orde!te!stellen!onderwerpen,!alvorens!een!
besluit!te!nemen!over!het!PIP.!Dit!aanvullend!MER!dient!de!normale!procedure!te!
doorlopen,!waardoor!het!mogelijk!is!daar!een!zienswijze!op!uit!te!brengen!alvorens!het!
definitieve!PIP!wordt!vastgesteld.!
Overigens!zijn!wij!van!mening!dat!nu!de!Provincie!een!boortunnel!van!2260!meter!in!het!
ontwerp!PIP!heeft!opgenomen,!het!voor!de!hand!had!gelegen!dat!met!een!dergelijk!lange!
boortunnel!ook!gekeken!had!moeten!worden!naar!andere!trace's!voor!een!dergelijke!tunnel.!
Dan!had!een!boortunnel!onder!de!Churchilllaan!veel!meer!voor!de!hand!gelegen!omdat!in!
dat!geval!het!onnodig!gebruik!maken!van!een!route!over!de!A44!en!de!A4!had!kunnen!
worden!vermeden.!Bovendien!had!dan!een!aantasting!van!de!polders!bij!de!Stevenshof!niet!
nodig!geweest.!
!!
5.De#probleemanalyse:!!
Het!hele!project!van!de!RijnlandRoute!is!gebaseerd!op!de!noodzaak!om!de!Oost6West!
verbinding!!van!Katwijk6A446A4!te!verbeteren,!aldus!de!stellingname!ab!initio!van!de!
Provincie.!Dat!zou!nodig!zijn!omdat!de!huidige!N206!onvoldoende!mogelijkheden!biedt!om!
het!verkeer!adequaat!af!te!wikkelen,!waardoor!de!reistijd!van!A44!naar!A4!onnodig!veel!
vertraging!zou!opleveren.!Wij!hebben!nooit!bestreden!dat!er!zich!op!de!huidige!N206!
knelpunten!voordoen!en!dat!die!knelpunten!vragen!om!een!oplossing.!Wel!hebben!wij!
bestreden!dat!de!oplossing!zou!moeten!liggen!in!een!volledig!nieuw!aan!te!leggen!autoweg.!
De!noodzaak!daartoe!is!door!de!Provincie!onderbouwd!met!aannamen!over!
bevolkingsontwikkeling,!huizenbouw!en!kantorenbouw!die!uit!een!ver!verleden!stammen.!
Dat!vindt!zijn!weerslag!in!het!feit!dat!de!Provincie!in!haar!probleemanalyse!en!
probleemoplossing!uitgaat!van!het!GE!scenario.!Dat!scenario!rekent!met!een!jaarlijkse!
economische!groei!van!2,7%!in!de!periode!20062020.!Die!groei!wordt!al!6!behalve!in!2006!en!
20076!vanaf!2000!niet!meer!gehaald!en!het!is!maar!de!vraag!of!die!groeicijfers!ooit!weer!
gehaald!zullen!worden.!Zeker!is!het!uiterst!onwaarschijnlijk!dat!de!in!het!afgelopen!
decennium!gemiste!groei!zal!worden!ingehaald.!Dat!betekent!dat!alle!prognoses!die!
gebaseerd!zijn!op!het!GE!scenario!als!onrealistisch!moeten!worden!aangemerkt.!Meer!i.h.b.!
kan!dat!worden!toegespitst!op!de!aannames!voor!de!groei!van!de!aan!de!verkeersprognoses!
ten!grondslag!liggende!woningbouw,!kantorenontwikkeling!en!bedrijvigheid.!Zo!is!het!maar!
de!vraag!of!de!ontwikkeling!van!de!woningbouw!op!het!voormalige!vliegveld!Valkenburg!zich!
volgens!de!toenmalige!prognoses!zal!ontwikkelen.!De!kantorenmarkt!zal!!niet!de!beoogde!
ontwikkeling!laten!zien,!nog!afgezien!van!de!nu!al!bestaande!aanzienlijke!leegstand.!Ook!de!
ontwikkeling!van!het!Bio!Science!Park!is!veel!minder!rooskleurig!dan!toentertijd!is!
verondersteld!en!zeker!is!geen!rekening!gehouden!met!een!totaal!andere!ontwikkeling!van!
de!Greenport!Duin6!Bollenstreek,!waar!de!fysieke!volume!en!vervoersmodaliteit!van!de!
producten!totaal!anders!zal!zijn/worden!dan!het!volume!dat!verhandeld!wordt.!In!deze!
verwijzen!wij!ook!naar!de!bijlage!van!onze!zienswijze!op!het!MER!van!2!september!2012.!De!
ontwikkelingen!van!de!afgelopen!twee!jaar!hebben!de!richting!van!deze!ontwikkeling!alleen!
nog!maar!meer!beklemtoond.!Wij!vinden!dan!ook!dat!op!zijn!minst!de!toekomstige!
ontwikkelingen!moeten!worden!doorgerekend!met!een!meer!realistisch!lager!scenario.!Dat!
zal!ook!een!betekenende!invloed!hebben!op!de!MKBA,!waarvan!wij!stellen!dat!die!bij!een!
dergelijk!scenario!ver!onder!de!1!zal!zakken.!
Daarmee!komt!de!keuze!in!nota!voorkeurstracé!ter!discussie!te!staan!op!grond!waarvan!het!
nulscenario,!met!het!alleen!oplossen!van!de!knelpunten,!en!het!CA!tracé!werden!afgewezen.!
Wij!zijn!dan!ook!van!mening!dat!een!nieuwe!MKBA!ten!grondslag!moet!worden!gelegd!aan!
de!probleemanalyse!van!de!oplossing!van!de!knelpunten!op!de!huidige!N206.!
Alsdan!zal!blijken,!zo!is!onze!stellingname,!dat!het!oplossen!van!de!knelpunten!op!de!huidige!
N206!voldoende!probleemoplossend!zal!zijn!en!door!het!veel!geringere!bedrag!van!de!
kosten!beter!zal!scoren!op!de!MKBA!van!de!ZnB!variant.!!
Wij!maken!hierbij!nog!een!aantal!kanttekeningen!bij!de!tekst!van!de!Inleiding:!
6!is!er!ooit!een!serieus!antwoord!gegeven!op!de!wel!zeer!grondige!analyse!van!de!heer!Otto!
Schwerz!betreffende!de!robuustheid!van!de!RijnlandRoute.!De!simpele!constatering!dat!
twee!wegen!robuuster!zijn!dan!een!is!te!oppervlakkig,!omdat!langs!die!maatlat!alle!cruciale!
wegen!verdubbeld!zouden!moeten!worden,!denk!bijvoorbeeld!aan!de!A12!en!de!A2.!
6!ook!is!de!argumentatie!betwistbaar,!waarbij!u!de!doorstroming!(blz.!7)!van!de!
RijnlandRoute!in!de!meest!optimale!en!bijna!onrealistische!zin!(tussen!de!3!en!5!minuten)!
vergelijkt!met!de!gemiddelde!huidige!gemiddelde!reistijd!van!de!N206!(20!minuten).!
6!u!wijdt!geen!enkele!beschouwing!aan!het!feit!dat!het!Oost6West!verkeer!in!de!huidige!
plannen!van!de!Rijnlandroute!zowel!op!de!A44!als!op!de!A4!toegevoegd!worden!aan!het!
Noord6Zuid!verkeer.!Wat!als!er!een!calamiteit!plaats!vindt!op!de!A44!of!de!A4!dan!stroomt!
ook!het!Oost6West!verkeer!niet!meer.!Over!robuustheid!gesproken!!
6!u!betoogt!dat!door!de!RijnlandRoute!de!leefbaarheid!verbetert!(blz!7),!maar!u!vermeldt!
niet!dat!de!leefbaarheid!juist!verslechtert!door!een!geheel!nieuwe!weg!aan!te!leggen!door!
een!uniek!natuurgebied!en!door!een!verbinding!van!de!EHS,!waar!die!juist!op!zijn!smalst!is!
(bij!Maaldrift).!
6!ook!wordt!niet!duidelijk!wat!de!verbeteringen!zijn!voor!grote!delen!van!de!Leidse!regio,!die!
geen!gebruik!(kunnen)!maken!van!de!RijnlandRoute.!
6!als!het!om!de!snelle!aanpak!van!de!problemen!op!de!N206!gaat!(zie!blz.!21!onder!2.3.3.)!
dan!had!al!veel!eerder!een!oplossing!van!de!knelpunten!op!de!N206!gerealiseerd!kunnen!
worden,!waarvoor!vergunningstechnisch!geen!problemen!waren.!
6!het!is!nogal!merkwaardig!om!op!blz.!25!te!schrijven!dat!de!gemeenten!over!het!algemeen!
positief!zijn!over!de!Oost6Westverbinding!die!met!de!RijnlandRoute!wordt!gerealiseerd.!De!
gemeenten!Leidschendam6Voorburg,!Voorschoten,!Wassenaar!en!Zoeterwoude!hebben!zich!
altijd!tegen!dit!tracé!van!de!RijnlandRoute!uitgesproken!(zie!hun!zienswijzen!op!het!
voorontwerp!PIP).!!
Tot!zover!onze!algemene!beschouwingen!over!de!probleemanalyse.!!
!!
6.#De#verkeersontwikkelingen#in#meer#concrete#zin.!
Op!blz.!51!en!volgende!wijdt!u!een!beschouwing!aan!het!aspect!'Verkeer',!waarin!een!
opmerkelijke!tabel!voorkomt!op!blz.!52.!Deze!tabel!presenteert!de!verkeersintensiteiten!op!
de!diverse!punten!in!het!wegennet!voor!het!jaar!2030!met!en!zonder!Rijnlandroute.!Als!wij!
deze!tabel!vergelijken!met!!het!beeld!dat!in!het!Milieueffectrapport!Rijnlandroute!tweede!
fase!(definitieve!versie)!op!blz.!49!is!getoond,!dan!levert!dat!een!totaal!ander!beeld.!Daarbij!
zij!nog!benadrukt!dat!de!tabel!uit!het!MER!de!situatie!van!2020!weergeeft!en!de!tabel!op!
blz.51!van!het!ontwerp6PIP!de!situatie!van!2030.!
Als!we!dan!de!verkeersintensiteiten!van!een!aantal!punten!vergelijken!dan!levert!dat!het!
volgende!beeld!voor!de!referentiesituatie:!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!
!
Plesmanlaan!
!
!
Churchilllaan
noord!
!
!!
Verkeerstelling!
2010/2011!
Referentie 2020
MER!
Referentie 2030
PIP!
Effect RLR 2030!
!
41.761!
!
73.400!
!
63.300!
!
68.500!
!
28.986!
!
41.200!
!
20.300!
!
16.000!
Wij!constateren!vervolgens!dat:!
6!het!resultaat!van!de!aanleg!van!de!Rijnlandroute!conform!de!tabel!op!blz!52!van!het!
ontwerp6PIP!is,!!dat!overal!sprake!is!van!een!toename!van!het!verkeer!t.g.v.!de!aanleg!van!de!
Rijnlandroute!!m.u.v.!de!punten!1!(de!N441),!6,!7!en!8!(de!route!Maaldrift6Wassenaar,!N44,!
N14)!en!punt!15!(de!Churchilllaan!t.h.v.!de!Haagweg);!!
6!de!absolute!aantallen!van!de!verkeersintensiteiten!voor!bijvoorbeeld!de!Churchilllaan!en!de!
Plesmanlaan!in!2030!veel!lager!zijn!dan!de!referentie!voor!2020!in!het!MER;!
6!de!druk!op!de!Europaweg!als!gevolg!van!de!aanleg!van!de!Rijnlandroute!enorm!toeneemt.!
!!
Onze!vragen!zijn:!!
6!betekenen!de!getallen!in!de!tabel!op!blz!52!dat!het!voornaamste!resultaat!van!de!aanleg!
van!de!Rijnlandroute!een!ontlasting!betekent!voor!het!traject!A446N446N14?!Dat!er!dus!
sprake!is!van!een!verkeersverlegging!van!dat!traject!naar!de!Leidse!regio?!Dat!het!verkeer!in!
de!Leidse!regio!buiten!de!Rijnlandroute!helemaal!niet!wordt!ontlast!door!de!aanleg!van!die!
Rijnlandroute,!maar!op!de!punten!2,!3,!4,!5,!10,!11,!12,!14!en!16!toeneemt!als!gevolg!van!de!
aanleg!van!de!Rijnlandroute?!
6!is!het!juist!dat!de!verkeersintensiteit!op!de!Churchillaan!zowel!in!de!referentie!als!!met!de!
Rijnlandroute!veel!lager!ligt!dan!de!huidige!situatie!(verkeerstelling!2010/2011!28.986)!en!
zeker!dan!de!referentie!in!2020!uit!het!MER?!
6!is!het!eveneens!juist!dat!het!niet!aanleggen!van!de!Rijnlandroute!voor!de!Leidse!regio!
(m.u.v.!de!Churchilllaan)!tot!minder!verkeersintensiteit!leidt?!
!!
Wij!leiden!uit!de!door!u!gepresenteerde!cijfers!op!blz!52!van!het!ontwerp6PIP!op!basis!van!
het!nieuw!geïntroduceerde!verkeersmodel!NRM!af!dat:!
6!aanleg!van!de!Rijnlandroute!niet!leidt!tot!ontlasting!van!de!verkeersintensiteit!in!de!Leidse!
regio;!
6!uw!stellingname!in!de!nota!'Voorkeursalternatief'!dat!oplossing!van!de!knelpunten!op!de!
bestaande!route!niet!toekomstvast!was!omdat!op!den!duur!de!verkeersintensiteit!op!de!
N206!te!groot!zou!worden!niet!gestaafd!wordt!door!de!uitkomsten!van!het!NRM!model;!
6!aanleg!van!de!Rijnlandroute!alleen!maar!leidt!tot!ontlasting!van!de!Sijtwende!route!en!dus!
voor!de!Leidse!regio!geen!verkeerskundig!voordeel!oplevert.!
Wij!kunnen!dan!ook!geen!andere!conclusie!trekken!dan!dat!op!basis!van!het!NRM!model!de!
aanleg!van!de!Rijnlandroute!niet!leidt!tot!een!ontlasting!cq.!betere!afwikkeling!van!het!
verkeer!in!de!Leidse!regio;!dat!het!tegendeel!het!geval!is!en!dat!dus!de!aanleg!van!de!
Rijnlandroute!een!onwenselijke!ontwikkeling!is,!die!bovendien!onnodig!duur!is.!
!
!!
!!
6#Financiële#aspecten!
In!de!toelichting!op!het!ontwerp6PIP!is!paragraaf!8!gewijd!aan!de!Economische!
uitvoerbaarheid.!Die!paragraaf!is!wel!opmerkelijk!kort!voor!een!project!van!rond!de!€!1!mld.!!
Bij!de!opbouw!van!de!financiën!is!aangegeven!dat!er!een!dekkingstekort!is!van!€!12,7!mln.!
Dat!moet!nog!worden!versleuteld!omdat!het!budget!van!€!825,4!taakstellend!is.!Hoe!gaat!dit!
gebeuren,!mede!in!het!licht!van!de!hieronder!opgesomde!passages!in!de!toelichting!waarbij!
onze!vraag!is:!hoe!groot!is!het!bedrag,!waar!het!hier!om!kan!gaan,!is!dit!al!opgenomen!in!de!
kosten!van!het!project!en!zo!nee!hoe!gaan!deze!kosten!dan!gedekt!worden:!
6!blz.!41!van!de!toelichting:!de!kosten!van!(hogere)!geluidsschermen!langs!de!Tjalmaweg;!
6!blz.!!42!van!de!toelichting:!de!kosten!van!compensatie!voor!weidevogels!buiten!het!
plangebied;!
6!blz.!42!van!de!toelichting:!de!kosten!van!boezemwatercompensatie!buiten!het!plangebied;!
6!blz.!43!van!de!toelichting:!!maatregelen!uit!de!'Inpassingsvisie/Landschapsplan!
Rijnlandroute'!(bijlage!20);!zijn!de!(overige)!maatregelen!!verwerkt!in!het!inpassingsplan!en!
dus!ook!in!de!kosten?!
6!blz.!44!van!de!toelichting:!de!kosten!samenhangend!met!de!inpassing!van!nieuwe!
elementen,!waarbij!rekening!dient!te!worden!gehouden!met!de!fijnmazigheid;!
6!blz.!45!van!de!toelichting:!de!kosten!van!!'elk!deelgebied!zal!integraal!en!duurzaam!
ontworpen!moeten!worden,!waarbij!de!aanwezige!waarden!gerespecteerd!worden!en!
nieuwe!!kwaliteiten!kunnen!worden!toegevoegd';!
6!blz.!45!van!de!toelichting:!kosten!van!geluidwerende!voorzieningen,!bermen!en!
wegmeubilair(bruggen,!viaducten!etc.)!en!compensatie!en!mitigatie;!!
6!alle!kosten,!die!voortvloeien!uit!toevoegingen!die!u!bereid!bent!aan!te!brengen!n.a.v.!in!te!
dienen!zienswijzen!en!andere!adviezen;!
6!in!bijlage!20!'Inpassingsvisie/Landschapsplan!Rijnlandroute'!van!MTD!
Landschapsarchitecten!staan!vele!voorstellen!waarvan!wij!u!allereerst!vragen!of!deze!zullen!
worden!overgenomen!en!welke!kosten!daarmee!samenhangen!en!of!die!kosten!zijn!
verwerkt!in!het!projectbudget.!!
!!
Vervolgens!is!de!vraag!hoe!groot!de!exploitatiekosten!van!de!RijnlandRoute!zullen!zijn!en!of!
daar!budgettair!al!in!is!voorzien.!Bij!een!ontwerp!PIP!dient!een!volledige!kostendekking!
gegeven!te!worden!en!die!is!er!6!gezien!het!bovenstaande6!nu!in!ieder!geval!nog!niet.!
Bovendien!staat!in!!paragraaf!8.3!dat!deze!kosten!exclusief!BTW,!prijspeil!2013!zijn.!Kunt!u!
aangeven!hoe!de!BTW!wordt!verwerkt,!ook!in!het!licht!van!het!feit!dat!een!aantal!van!de!
kostendragers!(zoals!de!bijdragen!!van!de!Regio!Holland!Rijnland!en!de!gemeenten!
Voorschoten!en!Wassenaar)!niet!zullen!bijdragen!aan!een!eventueel!te!betalen!BTW!bedrag.!!
Het!is!u!ook!bekend!dat!zowel!Provincie!als!gemeenten!zwaar!moeten!bezuinigen.!Toch!
moeten!de!Provincie!en!de!gemeenten!zeer!hoge!bedragen!opbrengen,!waarvoor!ze!in!hun!
begrotingen!op!andere!posten!aanzienlijk!moeten!bezuinigen!voor!een!project!waarvan!wij!
eerder!hebben!aangegeven!dat!de!onderbouwing!tekortschiet.!
Hoe!kunt!u!dat!verantwoorden,!ook!in!het!licht!van!het!tekort!op!de!begroting,!de!nog!niet!
meegenomen!kosten!van!compenserende!en!mitigerende!maatregelen!en!de!nog!niet!
gedekte!exploitatiekosten!van!de!RR.!
!!
!
!
!
7#Natuur#en#landschap!
Uw!voornemen!om!de!boortunnel!met!ca!80!meter!naar!het!oosten!en!circa!200!meter!naar!
het!westen!te!verlengen!verandert!helaas!weinig!aan!de!desastreuze!gevolgen!die!de!aanleg!
van!de!RR!volgens!het!ZnB6tracé!zal!hebben!voor!het!landschap!en!de!natuur!ten!oosten!en!
westen!van!Voorschoten.!De!aanleg!van!een!volledige!aansluiting!op!de!A44!betekent!in!
feite!de!nekslag!voor!alle!plannen!om!een!betekenisvolle!ecologische!verbinding!tussen!de!
duinstreek!en!het!Groene!Hart!te!realiseren.!De!voorziene!ondergrondse!faunapassage!bij!
Maaldrift!zal!door!zijn!ligging!en!geringe!omvang!van!niet!meer!dan!symbolische!betekenis!
zijn.!In!dit!verband!willen!wij!u!wijzen!op!de!grote!investeringen!die!door!de!provincie!zijn!
gedaan!in!gebieden!als!Lentevreugd!en!het!Bentwoud,!die!moesten!dienen!als!“stepping!
stones”!in!een!robuuste!ecologische!verbindingzone,!waar!o.a.!de!ree!van!zou!profiteren.!Tot!
onze!verbazing!lezen!wij!thans!in!de!Natuurtoets!(pag.!31)!dat!de!provincie!juist!wil!
verhinderen!dat!reeën!zich!verplaatsen!richting!het!binnenland,!een!keuze!die!o.m.!
gebaseerd!zou!zijn!op!een!vermeend!overschot!van!reeën!in!het!duingebied.!Naar!onze!
mening!is!dit!een!aantoonbaar!onjuiste!premisse.!Bovendien!verhindert!een!slecht!
uitgevoerde!faunapassage!reeën!niet!om!de!A44/N44!over!te!steken;!alleen!de!kans!op!
ongelukken!is!daardoor!groter.!
!
De!Papenwegse!polder!en!Oostvlietpolder!zijn!door!de!provincie!bestemd!als!belangrijke!
weidevogelgebieden.!Bovendien!ligt!er!in!beide!polders!een!opgave!tot!realisering!van!een!
ecologische!verbindingszone!in!het!kader!van!de!Ecologische!hoofdstructuur.!Voor!zowel!de!
EHS!als!de!belangrijke!weidevogelgebieden!geldt!in!de!provincie!Zuid6Holland!het!“nee!
tenzij”!principe,!dat!inhoudt!dat!een!aantasting!van!deze!gebieden!niet!is!toegestaan!tenzij!
er!sprake!is!van!een!groot!maatschappelijk!belang!en!er!geen!reële!alternatieven!
voorhanden!zijn.!Naar!onze!mening!is!de!aanleg!van!het!ZnB6!tracé!door!de!polders!
overduidelijk!in!strijd!met!dit!uitgangspunt.!Ook!de!provinciale!ambities!zoals!verwoord!in!
het!recente!landschapsontwikkelingsplan!Duin,!Horst!en!Weide!zijn!o.i.!in!redelijkheid!niet!
meer!te!rijmen!met!de!voorliggende!plannen.!Als!reactie!hierop!heeft!de!provincie!o.a.!in!de!
Nota!van!antwoord!gesteld!dat!zij!het!als!een!“uitdaging”!beschouwt!“om!de!realisatie!van!
de!Rijnlandroute!en!de!bescherming!van!het!landschap!zoveel!mogelijk!complementair!aan!
elkaar!te!laten!zijn”.!In!dit!verband!wordt!onder!meer!verwezen!naar!de!mogelijkheden!voor!
mitigatie!en!compensatie,!die!zijn!weergegeven!in!de!Inpassingsvisie!en!het!Landschapsplan.!!
!
In!deze!documenten!komt!men!echter!niet!verder!dan!de!opsomming!van!enkele!weinig!
concrete!suggesties,!zoals!het!inpassen!van!de!weg!tussen!lage!dijken!en!het!aanleggen!van!
plasdras!gebiedjes.!Volgens!de!Natuurtoets!(pag.!40)!is!er!alleen!in!de!Papenwegse!polder!al!
sprake!van!een!compensatiebehoefte!van!29,96!ha!weidevogelgebied!als!gevolg!van!
vernietiging!van!broedbiotoop!en!extra!geluidsverstoring.!Als!wij!dan!in!het!Landschapsplan!
gaan!zoeken!naar!een!concrete!invulling!moeten!wij!constateren!dat!onder!het!hoofdstuk!
Papenwegse!polder!de!paragraaf!compensatie!en!mitigatie!geheel!ontbreekt!!Overigens!
wordt!in!de!stukken!evenals!in!de!eerdere!achtergrondrapporten!ten!onrechte!
voorbijgegaan!aan!het!belang!van!de!polders!voor!vele!soorten!trekvogels,!die!eveneens!
strikte!bescherming!genieten!ingevolge!de!Flora6!en!faunawet.!Ook!is!de!opsomming!van!
beschermde!dier6!en!plantensoorten!die!in!het!plangebied!voorkomen!nog!steeds!zeer!
willekeurig!en!kennelijk!niet!gebaseerd!op!een!gedegen!gebiedskennis!en/of!veldbiologisch!
inzicht.!Wat!betreft!het!verkrijgen!van!een!ontheffing!van!de!Flora6!en!faunawet!roepen!wij!
de!conclusie!van!de!Natuurtoets!van!het!Bureau!Mertens!in!herinnering!dat!dit!
problematisch!zal!zijn!“omdat!mitigerende!en!compenserende!maatregelen!moeilijk!zijn!te!
treffen”!en!er!reële!alternatieven!bestaan!voor!het!ZnB!tracé!(Natuurtoets!Bureau!Mertens!
2010,!pag.!56).!Wij!pleiten!er!dan!ook!met!kracht!voor!om!deze!alternatieven,!zoals!het!(bij!
voorrang)!aanpakken!van!de!knoop!Leiden6West!en!de!situatie!rond!het!
Lammenschansplein,!danwel!het!aanleggen!van!een!(boor)tunnel!volgens!het!Churchilllaan!
tracé,!alsnog!serieus!in!overweging!te!nemen.!
!!
!!
Bovenstaande!zienswijze!op!het!ontwerp!PIP!bieden!wij!u!aan!in!de!hoop!en!verwachting!dat!
u!daaraan!serieuze!aandacht!besteedt;!wij!zijn!gaarne!bereid!om!onze!zienswijze!!
desgewenst!nader!toe!de!lichten.!
Aangezien!wij!ook!deelnemen!aan!het!Bewonersgroepenoverleg!onderschrijven!wij!!de!
namens!het!Bewonersgroepenoverleg!ingediende!zienswijze.!
!!
!!
!!
De!Vereniging!tot!Behoud!van!Oud,!Groen!!
en!Leefbaar!Voorschoten!!
!
!
Hoogachtend,!
!
!
!
drs.!J.W.!van!Borselen!
secretaris!OGLV!
!
!
!
!
!!
!!