Geannoteerde agenda Informele Transportraad 7

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer
Der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA Den Haag
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070-456 0000
F 070-456 1111
Ons kenmerk
IenM/BSK-2014/89199
Datum
Betreft
14 april 2014
Geannoteerde agenda Informele Transportraad
Geachte voorzitter,
Hierbij informeer ik u over de informele Maritieme en Transportraad van 7 en 8
mei 2014 die plaats zal hebben in Athene.
Op 7 mei zal er een informele Maritieme Raad zijn, over het maritieme
vervoersbeleid van de EU en de uitvoering van IMO Verdragen, geleid door de
Griekse minister voor Maritieme zaken en de Egeïsche Zee. Op 8 mei zit de
Griekse minister van Transport en Telecommunicatie de informele Transportraad
voor met cabotage en verkeersveiligheid op de agenda.
Maritieme Raad 7 mei
Maritiem Transportbeleid van de EU
De herziening van het ‘Maritieme Transportbeleid van de EU tot 2018’ zal het
centrale thema van de informele maritieme raad zijn. De bestaande EU maritieme
transport strategie uit 2009 richt zich op de strategische doelstellingen van de
lidstaten voor het Europese maritieme transport systeem tot 2018 en de
belangrijkste terreinen waar EU inzet zal moeten leiden tot een sterker
concurrentievermogen, terwijl tegelijkertijd de milieuprestaties van de
zeescheepvaart verbeterd worden. De strategie is bedoeld om tegenwicht te geven
aan de concurrentie van de groeiende maritieme industrieën elders in de wereld
(Azië, Latijns-Amerika). De Commissie pleit in het document voor transparante
markten en meer vrijhandelsverdragen omwille van economische groei en
werkgelegenheid. De prioritaire aspecten van de strategie zijn:
- Concurrentievermogen zeescheepvaart verhogen;
- Menselijke factor (veiligheid en sociale voorwaarden) borgen;
- Streven naar kwaliteitsscheepvaart (beveiliging, veiligheid, milieu);
- Internationale samenwerking bevorderen;
- Kustvaart en connectiviteit verhogen;
- Onderzoek en innovatie ontwikkelen.
Pagina 1 van 3
Het belangrijkste bespreekpunt zal de concept Raadsverklaring zijn over de
tussentijdse herziening van het maritieme transportbeleid. Het Voorzitterschap wil
deze verklaring op de vergadering van 7 mei vaststellen.
Voor Nederland is het van belang dat er eerst een gedegen tussentijdse evaluatie
komt, voordat het EU Maritieme Transportbeleid zal worden herzien. Nederland
pleit voor een gestructureerde aanpak en wil weten welke elementen effect
hebben gehad en welke niet. Pas daarna kunnen er nieuwe doelstellingen en
onderwerpen aan de strategie worden toegevoegd. Doel blijft: een sterk
Nederlands en Europees maritiem cluster, met hoge kwaliteit zeescheepvaart dat
gelijk oploopt met mondiale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en
milieuprestaties.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
7 april 2014
Ons kenmerk
IenM/BSK-2014/89199
Implementatie IMO Verdragen
Op de informele Maritieme Raad zal ook gesproken worden over de effectieve
implementatie van IMO Verdragen: de verdere regulering van de scheepvaart op
internationaal niveau met als doel scheepvaart veiliger, efficiënter en
milieuvriendelijker te maken. Nederland wil met betrekking tot dit onderwerp
inbrengen dat het binnen de ruimte die het Verdrag van Lissabon biedt, om
binnen IMO een eigen inbreng te hebben en te houden.
Transportraad 8 mei
Cabotage
Het Voorzitterschap beoogt de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid en de
harmonisatie voor de sociale voorwaarden op het gebied van cabotage te
bespreken. Eer wordt een debat over dit onderwerp georganiseerd na een
presentatie van Minister Cuvillier (FRA).
Het is al lang bekend dat er illegaal vervoer en oneerlijke concurrentie plaatsvindt
op de Europese wegen en dat er te weinig toezicht is op het handhaven van de
cabotage regels. Dit levert gevaren op voor de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld
chauffeurs die te lang doorrijden omdat het land van herkomst andere sociale
voorwaarden hanteert). Dit zijn voor Nederland belangrijke onderwerpen die veel
politieke aandacht hebben. Het Nederlandse standpunt is dat we cabotage niet
verder willen vrijgeven voordat de sociale voorwaarden op orde zijn en Europees
breed geharmoniseerd zijn.
Smart infrastructure en verkeersveiligheid
Op de raad zal ook gesproken worden over de uitdagingen waarvoor de
verkeersveiligheid zich gesteld ziet met de ontwikkelingen op het gebied van
smart infrastructure.
Nederland vindt dat de huidige ontwikkelingen op het gebied van intelligente
transport systemen (ITS) een positieve kunnen invloed hebben op de
verkeersveiligheid, de benutting van de weg en het milieu.
Pagina 2 van 3
Nederland heeft een relatief hoge verkeersveiligheid en implementeert ITS o.a. in
Beter Benutten projecten, vooral gericht op doorstroming, en de ITS-corridor
Rotterdam-Frankfurt-Wenen, vooral gericht op verkeersveiligheid. Er zijn diverse
uitdagingen op het gebied van de data-infrastructuur waar vooral ook de
automobielindustrie verantwoord mee moet omgaan, zoals privacy en dataeigenaarschap.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
7 april 2014
Ons kenmerk
IenM/BSK-2014/89199
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
Pagina 3 van 3