Nummer 01/15 31 december 2014

Nummer 01/15
31 december 2014
Nummer 01/15
1
31 december 2014
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum
Nederland op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum
Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in
elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat
uit 14 rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in elektronische vorm via
www.rvo.nl/octrooien. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten
te maken hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the
www.rvo.nl/octrooien. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
elektronische vorm op de website van Octrooicentrum
Nederland.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office.
Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadres
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
Telefoon: 088-6026656
Telefax: 088-6029024
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Visiting address: Netherlands Patent Office
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadress
Post Office Box: 10366
2501 HJ Den Haag
Telephone: +31(0)88 602656
Telefax: +31(0)88 6029024
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Nummer 01/15
2
31 december 2014
Page
Inhoudsopgave
Blz.
Content
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
5
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
8
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
8
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
11
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
11
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
12
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
12
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
145
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
145
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
187
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
187
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
188
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
188
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
189
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
189
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
190
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
190
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
191
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
191
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
192
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
192
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
193
Heading MED
Contains data concerning other communications.
193
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
194
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
194
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
208
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
208
Nummer 01/15
3
31 december 2014
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 01/15
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
31 december 2014
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Application number of a PCT-application or number
of European patent which is converted into a
national application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 01/15
5
31 december 2014
Rubrieken
NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
a prosthesis.
(51) A01G 9/02
(21) 1040269
(22) 24.06.2013
(54) Kunststof pot voorzien van vloeielementen.
(71) Kuma II B.V. te Waardenburg
(74) ir. Brants te Gent
(72) Egbert Cornelis Klop te
Waardenburg
Johannes Klop te Brakel
(41) 29.12.2014
(51) A01G 13/02
(21) 1040266
(21) 2013015
(22) 17.06.2014
(54) Process and apparatus for
separating metal carbonyls from
gas mixtures.
(71) Linde Aktiengesellschaft te
München, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 21.06.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) Inrichting voor het afschermen
(72) Ulvi Kerestecioglu te Geltendorf,
van perkplanten tegen slagregen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
valwind, hagel of anderszins.
(DE)
Thomas Haberle te Gmund(71) Janet Alberding te Wilp
Dümbach, BONDSREPUBLIEK
(72) Janet Alberding te Wilp
DUITSLAND (DE)
(41) 24.12.2014
(31) 102013010103
(51) B65D 85/34
A23L 1/212
(21) 1040258
(22) 18.06.2013
(54) Samenstel voor het bereiden van
een snack.
(71) Kwekerij R.J.W. Versteegen te
Helden-Grashoek
(72) Roelof Jacobus Wilhelmina
Versteegen te Helden-Grashoek
Angelique Petra Hubertina
Verstappen te Helden-Grashoek
(41) 22.12.2014
(22)
(54)
(71)
B05B 1/34
1040268
21.06.2013
Retractable injection lance for
finely dispersing liquids in gas
streams.
(71) CorrosionControl.Nu B.V. te Den
Haag
(72) Hendrik Pieter Egbert Helle te
Den Haag
(41) 24.12.2014
(51) B32B 27/40
B32B 25/04
B29C 39/12
(21) 2011026
(22) 24.06.2013
(54) Method for manufacturing a
flexible wear-resistant part of
layered polyurethane and rubber.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(41) 22.12.2014
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(51) C08J 11/28
B01J 31/18
B01J 31/16
(72) Hendrikus Johannes Zengerink te
Hengelo
Wouter Tims te Roosendaal
Wouter Rietdijk te Lelystad
(32) 18.06.2013
(21) 2011025
(22) 24.06.2013
(41) 29.12.2014
(54) Polymer degradation.
(51) B60P 3/12
(71) Ioniqa Technologies B.V. te
Eindhoven
(21) 1040259
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(54) Meesturende sleepdissel die
vloeiend en onbemand slepen
van voertuigen mogelijk maakt.
(72) Marcel Vilaplana Artigas te
Eindhoven
2011008
Luuk Mestrom te Eindhoven
19.06.2013
Rick de Groot te Eindhoven
Vincent Philippi te Eindhoven
Werkwijze voor het vervaardigen
Carlos Guerrero Sanchez te
van een warme drank, cup en
Eindhoven
houder en samenstel daarvoor,
Tonnis Hooghoudt te Eindhoven
en gebruik daarvan.
(41) 29.12.2014
Innobizzer B.V. te Heerenveen
Adriaan Ids Stork te SINT
(51) B03C 3/49
ANNAPAROCHIE
B03C 3/41
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
22.12.2014
(71) Herikon B.V. te Almelo
RIS RUBBER N.V. te Lelystad
Wear & Tear Solutions B.V. te
Roosendaal
(51) A47J 31/06
(21)
Eliane Khoury te Delft
(71) Orthopedie Technologie Nijmegen (41)
B.V. te Wijchen
(51)
(72) Harry Christiaan Antoon Jansen te (21)
Wijchen
(22)
(41) 29.12.2014
(54)
(51) B01D 53/14
B03C 3/36
B03C 3/32
B03C 3/12
B01D 53/32
(72) Adriaan Ids Stork te SINT
ANNAPAROCHIE
Antoon Siefko Oosterhuis te
Heerenveen
(21) 2011012
(41) 22.12.2014
(22) 19.06.2013
(51) A61F 2/78
A61F 2/76
(54) Gas flow cleaning device.
(21) 2010991
(74) ir. Hoog te Veenendaal
(71) Virus Free Air B.V. te Delft
(22) 18.06.2013
(71) Fransiscus Henricus Michaël van
Gestel te Hooge Mierde
Petrus Adrianus Maria van
Gisbergen te Hooge Mierde
(72) Fransiscus Henricus Michaël van
Gestel te Hooge Mierde
Petrus Adrianus Maria van
Gisbergen te Hooge Mierde
(41) 22.12.2014
(51) E01B 25/24
E01B 11/24
B65G 9/00
B61B 13/04
(21) 2011033
(22) 24.06.2013
(54) Rail element for forming part of a
rail.
(71) Sluis Cigar Machinery B.V. te
Kampen
(72) Hendrikus Johannes Timmermans
te Delft
(54) Mounting assembly for mounting
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 17.06.2013
Nummer 01/15
6
(72) Oscar Slurink te Heino
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(41) 29.12.2014
(72) Hendrik Meijer te St.
Jacobiparochie
Joris van de Wal te Willemsoord
(51) B62D 35/02
(21) 1040261
(22) 19.06.2013
(54) Underbody of motor vehicle.
(71) Stichting Automotive Technology
InMotion te Eindhoven
(72) Albert Maas te Eindhoven
Alexander Johan Kemna BSc te
Eindhoven
(41) 22.12.2014
(51) B65D 90/02
B65D 88/14
B65D 19/00
(21) 2010999
(22) 18.06.2013
(54) Airfreight pallet, method for
manufacturing an airfreight
pallet.
(71) Driessen Air Cargo Equipment
B.V. te Alkmaar
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(41) 24.12.2014
(51) C08G 63/60
C08G 63/181
(21) 1040263
(22) 19.06.2013
(71) Stichting Dutch Polymer Institute
te EINDHOVEN
Daniël Stephan van Es te
Bennekom
Shanmugam Thiyagarajan te
Wageningen
Johannes Rutger Idsard Knoop te
Wijk bij Duurstede
(54) Cool Artificial Turf.
(74) dr. Hubregtse te Beek-Ubbergen
(72) Daniël Stephan van Es te
Bennekom
Shanmugam Thiyagarajan te
Wageningen
Johannes Rutger Idsard Knoop te
Wijk bij Duurstede
24.12.2014
(51) G05D 1/02
B65G 1/04
(21) 2011021
(22) 21.06.2013
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(71) Gebr. Meijer St. Jabik B.V. te Sint
Jacobiparochie
(41) 22.12.2014
(51) E01F 8/00
(21) 2013034
(22) 19.06.2014
(54) Geluidscherm langs een
openbare weg of spoorweg.
(71) VolkerRail Nederland B.V. te
Vianen
(74) Ir. Assendelft te Lisse
(72) Thomas Arts te Vianen
1040265
(32) 20.06.2013
04.07.2013
21.06.2013
(74) dr. Hubregtse te Beek-Ubbergen
(72) Daniël Stephan van Es te
Bennekom
Shanmugam Thiyagarajan te
Wageningen
Johannes Rutger Idsard Knoop te
Wijk bij Duurstede
(54) Verzwakte canna virussen en
vaccins bevattende deze
virussen.
(72) Franciscus Maria van den Berk te
(71) Herman Gerritsma te
Son en Breugel
Aarlanderveen
(41) 24.12.2014
(74) dr. Visser-Luirink te Amsterdam
(51) B66F 9/12
(72) Herman Gerritsma te
(21) 2011022
Aarlanderveen
(22) 21.06.2013
(41) 24.12.2014
(54) Manueel in lengte verstelbare
vork voor een hefinrichting,
heftruck voorzien daarvan en
werkwijze daarvoor.
(72) Cornelis Johannes Maria van Rijn
te Zutphen
(31) 2011018
2011103
(41) 24.12.2014
(54) Systeem voor het opslaan van
producthouders en werkwijze
(51) C12N 7/04
voor toepassing van een dergelijk
(21) 2011017
systeem.
(22) 20.06.2013
(71) Vanderlande Industries B.V. te
Veghel
(71) Micronext B.V. te Zutphen
C08G 63/60
C08G 63/181
(71) Stichting Dutch Polymer Institute
te EINDHOVEN
Daniël Stephan van Es te
Bennekom
Shanmugam Thiyagarajan te
Wageningen
Johannes Rutger Idsard Knoop te
Wijk bij Duurstede
(41) 22.12.2014
(41) 29.12.2014
(54) Semi-crystalline polyester.
(54) Semi-crystalline polyester.
(72) Leendert Witlox te Amsterdam
Jurjen Possel te Leeuwarden
(72) Jacob van Spronsen te Delft
Geert-Jan Witkamp te Delft
Bart de Graaff te Delft
(51) E01C 13/08
(21) 1040257
(71) Leendert Witlox te Amsterdam
Jurjen Possel te Leeuwarden
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 21.06.2013
(51) B65D 85/816
(54) Houder voor drinkbare
vloeistoffen.
(71) Technische Universiteit Delft te
Delft
(21) 1040372
(72) Reinier Justin Kleis te Alkmaar
(41)
Robert Willem Verkuijlen te
(51)
Alkmaar
Cornelis Petrus Maria Portegies te
Alkmaar
(21)
(41) 22.12.2014
(22)
(22) 18.06.2013
31 december 2014
(51) C12P 17/04
C07D 307/68
(21) 2011027
(22) 24.06.2013
(54) Process for the preparation of
2,5-furandicarboxylic acid.
(33) Nederland
Nederland
(41) 24.12.2014
(51) E02D 7/02
(21) 2011001
(22) 18.06.2013
(54) Method of and driver for installing
foundation elements in a ground
formation.
(71) IHC Hydrohammer B.V. te
Kinderdijk
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Justin Edward Stam te
Amsterdam
(41) 22.12.2014
(51) E02D 7/02
(21) 2011003
(22) 18.06.2013
(54) Pile Driving Methods and
Systems.
(71) IHC Hydrohammer B.V. te
Kinderdijk
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Boudewijn Casper Jung te Bergen
op Zoom
(41) 22.12.2014
(51) F16B 7/04
F16B 12/52
E04B 1/58
(21) 2011004
(22) 18.06.2013
(54) Koppelsysteem voor het koppelen
van een buis met een
Nummer 01/15
7
koppelelement.
(71) Benter Beheer B.V. te Amsterdam
Adrianus Gerardus Maria
Versteeg te Geldermalsen
31 december 2014
Paul Vulto te Leiden
Thomas Hankemeier te Leiden
(74) ir. Kempes te Hilversum
(41) 24.12.2014
(41) 22.12.2014
(72) Erik Maarten Terlouw te
Amsterdam
(51) F24F 9/00
(51) G03F 7/20
(21) 2011007
(21) 2013014
(41) 22.12.2014
(22) 19.06.2013
(22) 17.06.2014
(51) E04C 2/34
E04B 2/86
(54) Air curtain device for realising an (54) Lithographic Method.
air curtain with a substantial
(71) ASML Netherlands B.V. te
vertical air flow and method there
Veldhoven
for.
(74) ir. Maas te Veldhoven
(71) Biddle B.V. te Kootstertille
(72) Andrey Nikipelov te Veldhoven
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Olav Frijns te Veldhoven
(72) Dmitri Horowitz te Leeuwarden
Gosse de Vries te Veldhoven
Patrick Johannes Hendrikus Maria
Erik Loopstra te Veldhoven
Janssen te Bolsward
Vadim Banine te Veldhoven
Pieter de Jager te Veldhoven
(41) 22.12.2014
Rilpho Donker te Veldhoven
(51) F24F 9/00
Han-Kwang Nienhuys te
F24F 11/00
Veldhoven
Borgert Kruizinga te Veldhoven
(21) 2010998
Wouter Engelen te Veldhoven
(22) 18.06.2013
Otger Luiten te Veldhoven
(54) Air curtain device measuring a
Johannes Akkermans te
temperature profile and method
Veldhoven
there for.
Leonardus Grimminck te
Veldhoven
(71) Biddle B.V. te Kootstertille
Vladimir Litvinenko te Veldhoven
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) 2011011
(22) 19.06.2013
(54) Wandelement.
(71) Unda Maris Holding N.V. te
Willemstad, Curaçao,
Nederlandse Antillen (AN)
(74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den
Haag
(72) Wilhelmus Jan Reinier Karel Snel
te Zwaag
(41) 22.12.2014
(51) E21B 43/01
E21B 19/14
E21B 15/02
E21B 15/00
E02B 17/00
B63B 35/00
(21) 2011002
(22) 18.06.2013
(54) Drilling module.
(71) Heerema Marine Contractors
Nederland B.V. te Leiden
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Freerk Weening te Surhuizum
(41) 22.12.2014
(51) F28F 25/10
(21) 2011014
(22) 20.06.2013
(54) Water cooling device.
(72) Erik van Hattem te Leiden
Frank Antonio Koopman te Leiden (71) Wacon Europe B.V. te Dordrecht
(41) 22.12.2014
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) F03D 11/04
B63B 35/00
(72) Matthieu Verboom te Dordrecht
(21) 1040267
(51) G01N 1/40
(22) 21.06.2013
(54) Werkmethoden en constructieve
uitvoeringen omtrent transport
en/of rechtop plaatsen van
buispaal.
(41) 24.12.2014
(54)
(71) Dutch Heavy Lift Concepts B.V. te (71)
Geldermalsen
(74)
(72) Martinus Marianus Maria van
(72)
Berlo te Geldermalsen
(32) 18.06.2013
11.10.2013
18.02.2014
24.01.2014
09.04.2014
26.05.2014
10.06.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
19.06.2013
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Method and Device for Receiving
Europees Octrooi Bureau
a Droplet.
Europees Octrooi Bureau
Universiteit Leiden te Leiden
Europees Octrooi Bureau
dr. Krebs te Den Haag
(41) 22.12.2014
Jan-Willem Schoonen te Leiden
Peter Lindenburg te Leiden
(21) 2011009
(22)
(31) 61/836619
61/889954
61/941332
14152443
14164037
14169803
14171782
Nummer 01/15
8
31 december 2014
NL2: Verlening van Nederlandse octrooien.
(51) A01G 13/02
Luuk Mestrom te Eindhoven
Rick de Groot te Eindhoven
Vincent Philippi te Eindhoven
Carlos Guerrero Sanchez te
Eindhoven
Tonnis Hooghoudt te Eindhoven
(21) 1040266
(22) 21.06.2013
(72) Arjo Engelbert Uit de Bosch te
Harderwijk
(47) 24.12.2014
(54) Inrichting voor het afschermen
van perkplanten tegen slagregen,
valwind, hagel of anderszins.
(47) 29.12.2014
(73) Janet Alberding te Wilp
(51) B03C 3/49
(72) Janet Alberding te Wilp
B03C 3/41
B03C 3/36
(47) 24.12.2014
B03C 3/32
(51) B65D 85/34
B03C 3/12
A23L 1/212
B01D 53/32
(21) 1040258
(21) 2011012
(51) B60P 3/12
(22)
(54) Samenstel voor het bereiden van (54)
een snack.
(73)
(73) Kwekerij R.J.W. Versteegen te
(74)
Helden-Grashoek
(72) Fransiscus Henricus Michaël van
Gestel te Hooge Mierde
Petrus Adrianus Maria van
Gisbergen te Hooge Mierde
(22) 18.06.2013
19.06.2013
Gas flow cleaning device.
Virus Free Air B.V. te Delft
(21) 1040259
(22) 18.06.2013
(54) Meesturende sleepdissel die
vloeiend en onbemand slepen
van voertuigen mogelijk maakt.
(73) Fransiscus Henricus Michaël van
Gestel te Hooge Mierde
Petrus Adrianus Maria van
Gisbergen te Hooge Mierde
(72) Roelof Jacobus Wilhelmina
Versteegen te Helden-Grashoek
Angelique Petra Hubertina
Verstappen te Helden-Grashoek
ir. Hoog te Veenendaal
(47) 22.12.2014
(72) Hendrikus Johannes Timmermans (51) E01B 25/24
te Delft
E01B 11/24
Eliane Khoury te Delft
B65G 9/00
(47) 22.12.2014
B61B 13/04
(47) 22.12.2014
(51) B05B 1/34
(21) 2011033
(51) A47J 31/06
(21) 1040268
(22) 24.06.2013
(21) 2011008
(22) 21.06.2013
(54) Rail element for forming part of a
rail.
(22) 19.06.2013
(54) Retractable injection lance for
finely dispersing liquids in gas
(54) Werkwijze voor het vervaardigen
streams.
van een warme drank, cup en
houder en samenstel daarvoor,
(73) CorrosionControl.Nu B.V. te Den
en gebruik daarvan.
Haag
(73) Innobizzer B.V. te Heerenveen
(72) Hendrik Pieter Egbert Helle te
Adriaan Ids Stork te SINT
Den Haag
ANNAPAROCHIE
(47) 24.12.2014
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Adriaan Ids Stork te SINT
ANNAPAROCHIE
Antoon Siefko Oosterhuis te
Heerenveen
(47) 22.12.2014
(51) A61F 2/78
A61F 2/76
(21) 2010991
(22) 17.06.2013
(51) B32B 27/40
B32B 25/04
B29C 39/12
(21) 2011026
(22) 24.06.2013
RIS RUBBER N.V. te Lelystad
Wear & Tear Solutions B.V. te
Roosendaal
(73) Orthopedie Technologie Nijmegen (74)
B.V. te Wijchen
(72)
(72) Harry Christiaan Antoon Jansen te
Wijchen
(51) C08J 11/28
B01J 31/18
B01J 31/16
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Oscar Slurink te Heino
(47) 29.12.2014
(51) B62D 35/02
(21) 1040261
(22) 19.06.2013
(54) Underbody of motor vehicle.
(73) Stichting Automotive Technology
InMotion te Eindhoven
(72) Albert Maas te Eindhoven
(54) Method for manufacturing a
Alexander Johan Kemna BSc te
flexible wear-resistant part of
Eindhoven
layered polyurethane and rubber.
(47)
22.12.2014
(73) Herikon B.V. te Almelo
(54) Mounting assembly for mounting
a prosthesis.
(47) 29.12.2014
(73) Sluis Cigar Machinery B.V. te
Kampen
(51) B65D 90/02
B65D 88/14
B65D 19/00
drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(21) 2010999
Hendrikus Johannes Zengerink te (22) 18.06.2013
Hengelo
(54) Airfreight pallet, method for
Wouter Tims te Roosendaal
manufacturing an airfreight
Wouter Rietdijk te Lelystad
pallet.
(47) 29.12.2014
(73) ZODIAC AIRCARGO EQUIPMENT
(51) B44D 3/12
B.V. te Alkmaar
(21) 2009790
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) 2011025
(22) 12.11.2012
(22) 24.06.2013
(54) Method for storing used painting
material and vacuum wrapper
device for packing used painting
material.
(72) Reinier Justin Kleis te Alkmaar
Robert Willem Verkuijlen te
Alkmaar
Cornelis Petrus Maria Portegies te
Alkmaar
(73) Arjo Engelbert Uit de Bosch te
Harderwijk
(47) 22.12.2014
(51) B65D 85/816
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(21) 1040257
(54) Polymer degradation.
(73) Ioniqa Technologies B.V. te
Eindhoven
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Marcel Vilaplana Artigas te
Eindhoven
Nummer 01/15
9
(22) 18.06.2013
Daniël Stephan van Es te
Bennekom
Shanmugam Thiyagarajan te
Wageningen
Johannes Rutger Idsard Knoop te
Wijk bij Duurstede
(54) Houder voor drinkbare
vloeistoffen.
(73) Leendert Witlox te Amsterdam
Jurjen Possel te Leeuwarden
(72) Leendert Witlox te Amsterdam
Jurjen Possel te Leeuwarden
(47) 22.12.2014
(51) G05D 1/02
B65G 1/04
(21) 2011021
(22) 21.06.2013
(74) dr. Hubregtse te Beek-Ubbergen
(72) Daniël Stephan van Es te
Bennekom
Shanmugam Thiyagarajan te
Wageningen
Johannes Rutger Idsard Knoop te
Wijk bij Duurstede
(47) 24.12.2014
(54) Systeem voor het opslaan van
(51) C12N 7/04
producthouders en werkwijze
voor toepassing van een dergelijk (21) 2011017
systeem.
(22) 20.06.2013
(73) Vanderlande Industries B.V. te
(54) Verzwakte canna virussen en
Veghel
vaccins bevattende deze
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
virussen.
(72) Franciscus Maria van den Berk te (73) Herman Gerritsma te
Son en Breugel
Aarlanderveen
(47) 24.12.2014
(74) dr. Visser-Luirink te Amsterdam
(51) B66F 9/12
(21) 2011022
(72) Herman Gerritsma te
Aarlanderveen
31 december 2014
foundation elements in a ground
formation.
(73) IHC Holland IE B.V. te
SLIEDRECHT
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Justin Edward Stam te
Amsterdam
(47) 22.12.2014
(51) F16B 7/04
F16B 12/52
E04B 1/58
(21) 2011004
(22) 18.06.2013
(54) Koppelsysteem voor het koppelen
van een buis met een
koppelelement.
(73) Benter Beheer B.V. te Amsterdam
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Erik Maarten Terlouw te
Amsterdam
(47) 22.12.2014
(51) E04C 2/34
E04B 2/86
(21) 2011011
(22) 21.06.2013
(47) 24.12.2014
(54) Manueel in lengte verstelbare
vork voor een hefinrichting,
heftruck voorzien daarvan en
werkwijze daarvoor.
(51) C12P 17/04
C07D 307/68
(73) Gebr. Meijer St. Jabik B.V. te Sint
Jacobiparochie
(22) 24.06.2013
(73) Unda Maris Holding N.V. te
Willemstad, Curaçao,
Nederlandse Antillen (AN)
(54) Process for the preparation of
2,5-furandicarboxylic acid.
(74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den
Haag
(73) Technische Universiteit Delft te
Delft
(72) Wilhelmus Jan Reinier Karel Snel
te Zwaag
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 22.12.2014
(72) Jacob van Spronsen te Delft
Geert-Jan Witkamp te Delft
Bart de Graaff te Delft
(51) E21B 43/01
E21B 19/14
E21B 15/02
E21B 15/00
E02B 17/00
B63B 35/00
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Hendrik Meijer te St.
Jacobiparochie
Joris van de Wal te Willemsoord
(47) 24.12.2014
(51) C08G 63/60
C08G 63/181
(21) 1040265
(22) 21.06.2013
(54) Semi-crystalline polyester.
(73) Stichting Dutch Polymer Institute
te EINDHOVEN
Daniël Stephan van Es te
Bennekom
Shanmugam Thiyagarajan te
Wageningen
Johannes Rutger Idsard Knoop te
Wijk bij Duurstede
(21) 2011027
(47) 29.12.2014
(51) E01C 13/08
(21) 1040263
(22) 19.06.2013
(54) Cool Artificial Turf.
(73) Micronext B.V. te Zutphen
(72) Cornelis Johannes Maria van Rijn
te Zutphen
(47) 22.12.2014
(22) 19.06.2013
(54) Wandelement.
(21) 2011002
(22) 18.06.2013
(54) Drilling module.
(73) Heerema Marine Contractors
Nederland SE te Leiden
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) E02D 7/02
(72) Erik van Hattem te Leiden
Frank Antonio Koopman te Leiden
(74) dr. Hubregtse te Beek-Ubbergen
(21) 2011003
(47) 22.12.2014
(72) Daniël Stephan van Es te
Bennekom
Shanmugam Thiyagarajan te
Wageningen
Johannes Rutger Idsard Knoop te
Wijk bij Duurstede
(22) 18.06.2013
(51) F03D 11/04
B63B 35/00
(47) 24.12.2014
(51) C08G 63/60
C08G 63/181
(21) 1040372
(22) 21.06.2013
(54) Semi-crystalline polyester.
(54) Pile Driving Methods and
Systems.
(73) IHC Holland IE B.V. te
SLIEDRECHT
(47)
(51)
(21)
(22)
(73) Stichting Dutch Polymer Institute
(54)
te EINDHOVEN
(22) 21.06.2013
(54) Werkmethoden en constructieve
uitvoeringen omtrent transport
en/of rechtop plaatsen van
Boudewijn Casper Jung te Bergen
buispaal.
op Zoom
(73)
Dutch Heavy Lift Concepts B.V. te
22.12.2014
Geldermalsen
E02D 7/02
(72) Martinus Marianus Maria van
2011001
Berlo te Geldermalsen
Adrianus Gerardus Maria
18.06.2013
Versteeg te Geldermalsen
Method of and driver for installing
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72)
(21) 1040267
Nummer 01/15
10
(47) 24.12.2014
(51) G01N 1/40
(51) F24F 9/00
(21) 2011009
(21) 2011007
(22) 19.06.2013
(54) Method and Device for Receiving
a Droplet.
Air curtain device for realising an
(73) Universiteit Leiden te Leiden
air curtain with a substantial
vertical air flow and method there (74) dr. Krebs te Den Haag
for.
(72) Jan-Willem Schoonen te Leiden
Biddle B.V. te Kootstertille
Peter Lindenburg te Leiden
Paul Vulto te Leiden
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Thomas Hankemeier te Leiden
Dmitri Horowitz te Leeuwarden
(22) 19.06.2013
(54)
(73)
(74)
(72)
Patrick Johannes Hendrikus Maria (47) 22.12.2014
Janssen te Bolsward
(51) G01T 1/24
(47) 22.12.2014
G01T 1/164
(51) F24F 9/00
F24F 11/00
(21) 2010986
(21) 2010998
(54) Methods and systems for signal
communication in gamma ray
detectors.
(22) 18.06.2013
(54) Air curtain device measuring a
temperature profile and method
there for.
(73) Biddle B.V. te Kootstertille
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Freerk Weening te Surhuizum
(47) 22.12.2014
(51) F28F 25/10
(21) 2011014
(22) 20.06.2013
(54) Water cooling device.
(73) Wacon Europe B.V. te Dordrecht
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Matthieu Verboom te Dordrecht
(47) 24.12.2014
(22) 17.06.2013
(73) General Electric Company te
Schenectady, New York,
,Verenigde Staten van Amerika
(US)
31 december 2014
Gary V. McBroom te Waukesha,
Wisconsin, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 13/526130
(32) 18.06.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(51) H04W 60/04
H04W 4/14
H04N 21/64
H04L 12/58
(21) 2010600
(22) 09.04.2013
(54) Enhancements to wireless
networks to support Short
Message Service (SMS
communication in the packet
switched domain.
(73) Intel Corporation te Santa Clara,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Puneet Jain te Hillsboro, Oregon,
Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(US)
(72) William Todd Peterson te Sussex,
Vivek Gupta te San Jose,
Wisconsin, Verenigde Staten van
Californië, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Chang Lyong Kim te Waukesha,
(31) 61/621939
Wisconsin, Verenigde Staten van
13/631379
Amerika (US)
(32)
09.04.2012
David Leo McDaniel te Waukesha,
28.09.2012
Wisconsin, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
James Lindgren Malaney te
Verenigde Staten van Amerika
Waukesha, Wisconsin, Verenigde (47) 24.12.2014
Staten van Amerika (US)
Nummer 01/15
11
31 december 2014
EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het Europese
octrooi aanvrage (11)
Datum Publicatie Europese
aanvrage (43)
IPC klasse (51)
Naam/Woonplaats aanvrager
(71)
Nummer 01/15
12
31 december 2014
EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
(51) A01B 35/22
(11) EP1872643
(21) EP07012637.0
(22) 28.06.2007
(31) 102006029885
102007029406
(73) Agco SA te 60026 BEAUVAIS,
Frankrijk (FR)
(72) BOITTIN, Philippe te F-60570
LABOISSIERE EN THELLE,
Frankrijk (FR)
(51) A01D 75/20
A01D 75/18
A01D 34/82
(32) 28.06.2006
25.06.2007
(11) EP2529612
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.05.2012
(54) Grubberzinken mit separatem
Scharträger
(32) 28.05.2011
(47) 24.12.2014
(21) EP12003776.7
(31) 202011101223 U
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73) Lemken GmbH & Co. KG te 46519
ALPEN, BONDSREPUBLIEK
(47)
DUITSLAND (DE)
(73)
(72) Karsten, Sebastian te 46519
ALPEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Achten, Georg te 47918
TÖNISVORST, BONDSREPUBLIEK (72)
DUITSLAND (DE)
Siebers, Josef te 46509 XANTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wohlgemut, Horst te 46519
ALPEN, BONDSREPUBLIEK
(51)
DUITSLAND (DE)
Kreiselmähwerk mit
Schutzeinrichtungen
24.12.2014
Maschinenfabrik Bernard Krone
GmbH te 48480 SPELLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
A01D 41/12
(11) EP2481275
(11) EP2526751
(22) 06.12.2011
(21) EP12003774.2
(31) 102011003354
(22) 12.05.2012
(32) 31.01.2011
(31) 102011103348
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 27.05.2011
(54) Aufstiege für eine
Arbeitsmaschine
(54) Mähmaschine
(47) 24.12.2014
(73) Maschinenfabrik Bernard Krone
GmbH te 48480 SPELLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Horstmann, Josef, Dr.-Ing. te
49479 IBBENBÜREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16P 1/04
F16D 3/84
A01B 71/08
(11) EP2503868
(21) EP10776715.4
(22) 12.11.2010
(31) 0920419
(32) 23.11.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SHAFT SHIELDING ASSEMBLY
(47) 24.12.2014
(51) G01B 21/12
A01G 23/083
(11) EP1853107
(21) EP06708990.4
(22) 01.03.2006
(31) 20055101
(32) 02.03.2005
(33) Finland
(54) METHOD AND DEVICE FOR
CORRECTING MEASUREMENT
DATA
(47) 24.12.2014
(73) Ponsse Oyj te 74200 VIEREMÄ,
Finland (FI)
Afting, Andreas te 48488
(72) MOILANEN, Tuomo te FI-87700
EMSBÜREN, BONDSREPUBLIEK
KAJAANI, Finland (FI)
DUITSLAND (DE)
(51) A01J 7/02
Lömker, Jens te 48496 HOPSTEN,
A01J 5/017
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2060169
(DE)
(21) EP07254499.2
B60R 3/02
(51) A01D 75/18
A01D 67/00
A01B 61/02
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PRAHA 6, Tsjechië (CZ)
(72) Kuhn, Jan te CZ-14200 PRAGUE 4,
Tsjechië (CZ)
Pfleger, Pavel te CZ-18200
PRAGUE 8, Tsjechië (CZ)
Mikulec, Michal te CZ-27361
VOLKA DOBRA, Tsjechië (CZ)
(21) EP11192078.1
(47) 24.12.2014
(73) Deere & Company te MOLINE, IL
61265-8098, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Fuchs, Volker te 54439
SAARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65G 45/12
B65G 15/44
A01D 87/02
(11) EP2647279
(21) EP13000828.7
(22) 19.02.2013
(31) 201225649 U
20120117
(32) 20.02.2012
20.02.2012
(33) Tsjechië
Tsjechië
(54) Belt conveyor cleaning device
(47) 24.12.2014
(22) 16.11.2007
(54) Apparatus and method for
cleaning a milking system
(47) 24.12.2014
(73) DeLaval Holding AB te 147 21
TUMBA, Zweden (SE)
(72) Thomas, Axelsson te 123 52
FARSTA, Zweden (SE)
(51) G08B 3/10
G06F 17/00
A01K 3/00
A01K 29/00
A01K 15/02
(11) EP1773112
(21) EP05760739.2
(22) 18.07.2005
(31) 2004903957
(32) 16.07.2004
(33) Australië
(54) AN APPARATUS AND METHOD
FOR THE VIRTUAL FENCING OF AN
ANIMAL
(47) 24.12.2014
(73) Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation
te CAMPBELL, ACT 2601,
Australië (AU)
(72) LEE, Caroline te ARMIDALE NSW
2350, Australië (AU)
(51) A01K 41/00
(11) EP2549857
(73) Schenck Process, S.R.O. te 161 00 (21) EP11712053.5
Nummer 01/15
13
(22) 25.03.2011
(22) 17.01.2008
(31) 2004459
(31) 07100851
(32) 25.03.2010
(32) 19.01.2007
(33) Nederland
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) INCUBATOR AND METHOD FOR
INCUBATING EGGS
(54) FUNGIZIDE MISCHUNGEN AUS 1METHYLPYRAZOL-4YLCARBONSÄUREANILIDEN UND
AZOLOPYRIMIDINYLAMINEN
(47) 24.12.2014
(73) Pas Reform BV te 7038 CH
ZEDDAM
(47) 24.12.2014
(73) BASF SE te 67056
(72) BOERJAN, Maria Leonie te NLLUDWIGSHAFEN,
6703 CN WAGENINGEN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MEIJER, Joris Hans te NL-7531 GH
(DE)
ENSCHEDE
DE VREEDE, Wilhelmus Ludovicus (72) DIETZ, Jochen te 68167
te NL-6922 AP DUIVEN
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
RIETBERG, Johannes Henricus
DUITSLAND (DE)
Maria te NL-7132 AB
SCHÖFL, Ulrich te 68782 BRÜHL,
LICHTENVOORDE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A01K 89/00
HADEN, Egon te 67259
(11) EP2272334
KLEINNIEDESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10163430.1
(DE)
(22) 20.05.2010
(31) 2009130738
(32) 29.05.2009
(33) Japan
(54) Fishing reel handle assembly
(47) 24.12.2014
(51) A61K 31/55
A01N 43/62
(11) EP2317852
(21) EP09798745.7
(22) 16.07.2009
(31) 81052
(73) Shimano Components (Malaysia)
(32) 16.07.2008
SDN BHD te 81500 PONTIAN
(JOHOR), Maleisië (MY)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Law, Bi Rong te 81500, PONTIAN, (54) PHARMACEUTICAL
JOHOR, Maleisië (MY)
FORMULATIONS CONTAINING
Bin Mohamed Faisal, Mohamed
DOPAMINE RECEPTOR LIGANDS
Shahril te PEKAN NANAS, 81500, (47) 24.12.2014
PONTIAN, JOHOR, Maleisië (MY)
(73) Richter Gedeon Nyrt. te 1103
(51) B65D 81/38
BUDAPEST, Hongarije (HU)
B65D 77/04
(72)
SARKAR, Ranajoy te PISCATAWAY
A01N 1/02
NJ 08854, Verenigde Staten van
(11) EP2571783
Amerika (US)
DEDHIYA, Mahendra, G. te
(21) EP11784192.4
POMONA NY 10970, Verenigde
(22) 18.05.2011
Staten van Amerika (US)
(31) 1153433
CHHETTRY, Anil te HOLTSVILLE NY
345631 P
11742, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 20.04.2011
18.05.2010
(51) A01P 13/02
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
suspending a double-walled
interior container within an
exterior shipping container
(47) 24.12.2014
(73) ST Reproductive Technologies,
LLC te NAVASOTA, TX 77868,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) COGNARD, Eric te F-61420
FONTENAI-LES-LOUVETS,
Frankrijk (FR)
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
47/38
47/36
43/90
43/86
43/836
43/824
43/82
43/80
43/76
43/54
43/50
43/42
43/18
39/02
37/46
25/32
31 december 2014
10041619
(32) 22.05.2000
24.08.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Selektive Herbizide auf Basis von
Heteroaryloxy-acetamiden
(47) 24.12.2014
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Feucht, Dieter, Dr. te 65760
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dahmen, Peter, Dr. te 41470
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Drewes, Mark, Dr. te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pontzen, Rolf, Dr. te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kremer, Mathias, Dr. te 1000 SAN
JOSE, Costa Rica (CR)
(51) C07D 513/04
A01N 43/90
(11) EP2521452
(21) EP11732133.1
(22) 06.01.2011
(31) 293014 P
(32) 07.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) THIAZOLO[5,4-d]PYRIMIDINES
AND THEIR USE AS
AGROCHEMICALS
(47) 24.12.2014
(73) Dow AgroSciences LLC te
INDIANAPOLIS, IN 46268,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BREWSTER, William te
INDIANAPOLIS IN 46214,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KLITTICH, Carla te ZIONSVILLE IN
46077, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RIEDER, Brent te GREENFIELD IN
46140, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SIDDALL, Thomas te ZIONSVILLE
IN 46077, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YAO, Chenglin te WESTFIELD IN
46074, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 493/04
A61P 31/18
A61K 31/34
A01N 57/00
(11) EP2381786
(21) EP09839083.4
(51) A01P 3/00
A01N 43/90
A01N 43/56
(11) EP2243362
(11) EP2066177
(22) 09.05.2001
(31) 148055 P
242818 P
(21) EP08701553.3
(31) 10025306
(32) 29.01.2009
(21) EP10158915.8
(22) 08.12.2009
Nummer 01/15
16.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
14
(54) COMPOSITIONS FOR PROTEINBASED DIETARY PRODUCTS
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(11) EP2311330
(21) EP10075420.9
(22)
(54) DIMETHYLSULFOXIDE SOLVATE OF (73) Italfarmacia S.r.l. te 00155 ROMA, (31)
DARUNAVIR
Italië (IT)
(32)
(47) 24.12.2014
(72) CAVALLO, Giovanni te I-00122
(33)
OSTIA, Italië (IT)
(73) Mapi Pharma Limited te 74140
CECCARELLI, Maurizio te I-00123 (54)
NESS ZIONA, Israël (IL)
ROMA, Italië (IT)
(72) MAROM, Ehud te 44308 KFAR
MARCHETTI, Mario te I-00161
SABA, Israël (IL)
ROMA, Italië (IT)
(47)
PICCIOLI, Piero te I-00162 ROMA,
(51) A01P 13/00
(73)
Italië (IT)
A01N 65/06
MARCHETTI, Massimiliano te I(11) EP2269462
00167 ROMA, Italië (IT)
(21) EP09724733.2
(72)
(51) A23L 1/39
(22) 24.03.2009
A23L 1/24
09.09.2010
102009041030
11.09.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verteilervorrichtung und
Verfahren zum Beschicken einer
Zigarettenstrangmaschine
24.12.2014
Hauni Maschinenbau AG te 21033
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stüber, Reinhard te 21465
REINBEK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 2008077249
2008210640
(11) EP2617297
(32) 25.03.2008
19.08.2008
(22) 15.01.2013
(51) D21H 27/00
A24D 1/02
A24C 5/46
(33) Japan
Japan
(31) TV20120009
(11) EP2452579
(32) 19.01.2012
(21) EP09847065.1
(54) HERBICIDE COMPOSITION AND
WEED CONTROL METHOD
(33) Italië
(22) 07.07.2009
(47) 24.12.2014
(54) Food sauce
(47) 24.12.2014
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PRODUCING CIGARETTE
WRAPPING PAPER
(73) SDS Biotech K. K. te TOKYO 1030004, Japan (JP)
(21) EP13151312.9
(73) Cigierre - Compagnia Generale
(47) 24.12.2014
Ristorazione S.P.A. te 33035
(72) SEKINO, Keisuke te TSUKUBA-SHI
(73) Japan Tobacco, Inc. te TOKYO
MARTIGNACCO - FRAZIONE
IBARAKI 300-2646, Japan (JP)
105-8422, Japan (JP)
TORRENEANO UD, Italië (IT)
TANAKA, Keijitsu te TSUKUBA-SHI (72) Di Giusto, Marco te 33100 UDINE, (72) KIDA, Shinzo te TOKYO 130-8603,
IBARAKI 300-2646, Japan (JP)
Japan (JP)
Italië (IT)
KANEYASU, Yousuke te TSUKUBAIZUMIYA, Takafumi te TOKYO 130(51)
A24D
3/02
SHI IBARAKI 300-2646, Japan (JP)
8603, Japan (JP)
A24C
5/32
SATO, Daisuke te IBARAKI 300SAKUMA, Yuzuru te TOKYO 1303657, Japan (JP)
(11) EP2628399
8603, Japan (JP)
(51) A23D 9/013
(21) EP13167437.6
(51) A41F 3/00
A23C 9/12
(22) 03.09.2010
A41D 13/005
A23C 20/00
(31) 102009041318
(11) EP2575515
A23C 19/09
(11) EP2037748
(21) EP07796426.0
(22) 25.06.2007
(31) 475853
(32) 26.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) YOGURT-CHEESE COMPOSITIONS
(47) 24.12.2014
(32) 15.09.2009
(21) EP11724921.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 03.06.2011
(54) Übergabetrommel der Tabak
verarbeitenden Industrie
(31) 201113150912
352210 P
(47) 24.12.2014
(32) 01.06.2011
07.06.2010
(73) HAUNI Maschinenbau AG te
21033 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 16.04.2008
(72) Meinke, Karsten te 23879 MÖLLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Meins, Thomas te 23898 LABENZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jonat, Ilmar te 22159 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schnabel, Wolfgang te 22113
OSTSTEINBEK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schlisio, Siegfried te 21502
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Roßfeldt, Niko te 21465
WENTORF BEI HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) A24C 5/39
(73) Franklin Foods Holdings Inc. te
DELRAY BEACH, FL 33484,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GUTKNECHT, Jon R. te DELRAY
BEACH, FL 33446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OVITT, John B. te FRANKLIN, VT
05457, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A23L 1/305
(11) EP2276358
(21) EP09753592.6
(22) 16.04.2009
(31) 08007424
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COOLING SUSPENDERS
(47) 24.12.2014
(73) Lion Apparel, Inc. te DAYTON, OH
45414, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CZECH, Timo te D-52388
NOERVENICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A41D 19/015
A41D 19/00
(11) EP2633771
(21) EP13000976.4
(22) 26.02.2013
(31) 2012042517
(32) 28.02.2012
(33) Japan
(54) Glove and method for producing
the same
Nummer 01/15
(47) 24.12.2014
(73) Showa Glove Co. te HYOGO 6700802, Japan (JP)
(72) Nakagawa, Eiichi te HIMEJI-SHI,
HYOGO, Japan (JP)
(51) A45D 44/00
A45C 11/00
A41G 5/02
(11) EP2696713
(21) EP12860420.4
(22) 21.08.2012
(31) 201113329957
(32) 19.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMBINED TRAY AND
APPLICATOR FOR HOLDING AND
FACILITATING APPLICATION OF
FALSE EYELASHES
(47) 24.12.2014
(73) Han, Yongho te WOODBURY, NY
11797, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Han, Yongho te WOODBURY, NY
11797, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A43B 5/06
A43B 3/26
A43B 23/02
15
11.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) HEAT TREATED PROFILE
EXTRUDED HOOK
(47) 24.12.2014
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MILLER, Philip te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SETH, Jayshree te SAINT-PAUL,
MN 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A44C 9/00
(11) EP2476335
(11) EP1855559
(21) EP06735167.6
(22) 16.02.2006
(31) 102005008553
(32) 23.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(31) 582011
(73) Wella GmbH te 65824
SCHWALBACH AM TAUNUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 14.01.2011
(54) Bijou modulaire
(47) 24.12.2014
(31) 505740
(73) De Retz, M. Renaud te 2017
BOUDRY, Zwitserland (CH)
(72) De Retz, M. Renaud te 2017
BOUDRY, Zwitserland (CH)
(51) A45D 2/00
A45D 1/04
(11) EP2449912
(47) 24.12.2014
(21) EP11306430.7
(73) NIKE Innovate C.V. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 04.11.2011
(51) B29C 49/00
B29C 43/22
A44B 18/00
(51) A45D 20/40
A45D 20/20
(22) 06.01.2012
(22) 30.06.2010
(72) DOJAN, Frederick, J. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HWANG, James te BEAVERTON,
OR 97005-6453, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MESCHTER, James, C. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 24.12.2014
(54) DEVICE FOR THE TREATMENT OF
HEAD HAIR BY MEANS OF HEAT
(33) Zwitserland
(54) ARTICLE OF FOOTWEAR HAVING
UPPER ELEMENTS
INCORPORATING TENSILE
STRANDS
(54) DEVICE FOR CONFINEMENT OF A
COSMETIC PRODUCT ON A
VOLUME OF KERATIN FIBERS, KIT
AND ASSOCIATED METHOD
(21) EP12150416.1
(21) EP10745468.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(73) 3M Innovative Properties
(FR)
Company te ST. PAUL, MN 551333427, Verenigde Staten van
(72) DEBAUGE, Anne te F-91230
Amerika (US)
MONTGERON, Frankrijk (FR)
REVENU, Christian te F-93190
(72) AUSEN, Ronald, W. te SAINT
LIVRY GARGAN, Frankrijk (FR)
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
RIVET, Thomas te F-94370 SUCY
Staten van Amerika (US)
EN BRIE, Frankrijk (FR)
UNRUH, William, C. te SAINT
(11) EP2456331
(32) 20.07.2009
31 december 2014
(31) 1059120
(32) 05.11.2010
(33) Frankrijk
(54) Appareil de coiffure à vapeur
composé d'une base et d'une
unité portable
(47) 24.12.2014
(73) SEB S.A. te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(72) Vacheron, Xavier te 69740
GENAS, Frankrijk (FR)
Tougouchi, Jérôme te 42800
GENILAC, Frankrijk (FR)
Maisonneuve, Martial te 38090
VILLEFONTAINE, Frankrijk (FR)
(72) LIEBECK, Martin te 64295
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B26B 19/38
A45D 27/46
(11) EP2491811
(21) EP12152460.7
(22) 25.01.2012
(31) 2011043045
(32) 28.02.2011
(33) Japan
(54) Holder for compact electric
device
(47) 24.12.2014
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Taniguchi, Fumio te CHUO-KU,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Sone, Daisuke te CHUO-KU,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Fukuki, Harumi te CHUO-KU,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Ueda, Yasunori te CHUO-KU,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(51) A45D 31/00
(51) A45D 19/00
(11) EP2233033
(11) EP2575529
(21) EP09162430.4
(22) 15.01.2003
(21) EP11722445.1
(22) 10.06.2009
(31) 50403
214051
316686
(22) 31.05.2011
(31) 20090026208
(31) 354756 P
1054357
(32) 27.03.2009
(32) 15.01.2002
07.08.2002
(32) 15.06.2010
03.06.2010
(54) Artificial nail sets and
manufacturing methods thereof
(11) EP1467639
(21) EP03707391.3
(33) Zuid-Korea
Nummer 01/15
16
(47) 24.12.2014
(22) 08.07.2011
(73) Chang, Sung Yong te NEW YORK,
NY 11577, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 102010036461
(72) Chang, Sung Yong te NEW YORK,
NY 11577, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) E05D 7/10
A45D 40/24
A45D 40/22
A45D 33/20
(11) EP1485561
(21) EP02784328.3
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(32) 16.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHUBKASTEN MIT ZWEI
SEITENZARGEN UND EINER
RÜCKWAND
31 december 2014
(72) Breisacher, Andreas te 79346
ENDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47B 88/04
(11) EP2266437
(21) EP10166316.9
(22) 17.06.2010
(47) 24.12.2014
(31) 202009004957 U
(73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te
32278 KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 26.06.2009
(72) BABUCKE-RUNTE, Guido te 33758
29.10.2002
SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
93919
(DE)
07.03.2002
KÄTHLER, Andreas te 32278
Verenigde Staten van Amerika
KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MAGNETIC HINGE
(DE)
24.12.2014
MERTES, Rolf te 32107 BAD
Concept Workshop Worldwide,
SALZUFLEN, BONDSREPUBLIEK
LLC te NEW YORK, NY 10022,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
FRANKE, Thomas te 32257
(US)
BÜNDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SEIDLER, David te FOREST HILLS,
STUFFEL, Andreas te 31675
NY 11375, Verenigde Staten van
BÜCKEBURG, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
A47F 9/00
MEYER, Helmut te 31675
A47F 5/10
BÜCKEBURG, BONDSREPUBLIEK
A47B 3/06
DUITSLAND (DE)
EP2661984
MEYER, Bernd te 32469
PETERSHAGEN,
EP13163378.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
11.04.2013
(DE)
1254304
ROSENTRETER, Nils te 49328
MELLE, BONDSREPUBLIEK
11.05.2012
DUITSLAND (DE)
Frankrijk
MICHELSWIRTH, Dennis te 33415
Comptoir/présentoir modulaire
VERL, BONDSREPUBLIEK
multifonctions
DUITSLAND (DE)
HERZOG, Roman te 49080
24.12.2014
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
Cergy Location Services C.L.S. te
DUITSLAND (DE)
78500 SARTROUVILLE, Frankrijk
LIMBERG, Guido te 32108 BAD
(FR)
SALZUFLEN, BONDSREPUBLIEK
Caudal, Jean te 78800 HOUILLES,
DUITSLAND (DE)
Frankrijk (FR)
ROTHE-WESEMANN, Anke te
49565 BRAMSCHE,
A47B 51/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2750547
(DE)
EP12761873.4
(51) A47B 88/00
23.08.2012
(11) EP2676574
12562011
(21) EP13171688.8
02.09.2011
(22) 12.06.2013
Oostenrijk
(31) 202012102289 U
MÖBEL MIT AUF- UND
202012102980 U
ABFAHRBAREM INNENKORPUS
(32)
21.06.2012
UND KLAPPE ZUM ABDECKEN
08.08.2012
DESSELBEN
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
24.12.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Julius Blum GmbH te 6973
(54)
Seiten- und höhenverstellbarer
HÖCHST, Oostenrijk (AT)
Frontblendenbeschlag
HOLLENSTEIN, Helmut te A-6890
(47)
24.12.2014
LUSTENAU, Oostenrijk (AT)
(73) Anton Schneider GmbH & Co KG
A47B 88/00
te 79341 KENZINGEN,
EP2592965
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP11730959.1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Öffnungsvorrichtung einer
Ausziehführung und
Ausziehführung
(47) 24.12.2014
(73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te
32278 KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Freiheit, Patrick te 32257, BÜNDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E05D 15/46
A47B 88/10
A47B 88/04
(11) EP2667746
(21) EP12702955.1
(22) 12.01.2012
(31) 1242011
7292011
(32) 28.01.2011
20.05.2011
(33) Oostenrijk
Oostenrijk
(54) MÖBELTEIL MIT EINER
DREHMOMENTÜBERTRAGENDEN
WELLE
(47) 24.12.2014
(73) Julius Blum GmbH te 6973
HÖCHST, Oostenrijk (AT)
(72) BOHLE, Wolfgang te A-6840
GÖTZIS, Oostenrijk (AT)
(51) A47B 88/04
(11) EP2636340
(21) EP13001087.9
(22) 04.03.2013
(31) 202012002378 U
(32) 08.03.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Führungseinrichtung zur Führung
eines relativ zu einem
Möbelkorpus bewegbaren
Möbelteils
(47) 24.12.2014
(73) Grass GmbH te 6973 HÖCHST,
Oostenrijk (AT)
(72) Janzen, Jörg te 6890 LUSTENAU,
Oostenrijk (AT)
(51) A47F 5/10
A47B 96/14
(11) EP2695543
(21) EP12305980.0
(22) 07.08.2012
Nummer 01/15
(54) Assembly for shelving device,
comprising a back panel
structure mounted on vertical
columns thanks to a linking
element
17
31 december 2014
(47) 24.12.2014
(22) 29.04.2013
(73) Ergomotion, Inc. te SANTA
BARBARA, CA 93101, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102012103993
(47) 24.12.2014
(51) A47F 3/14
(73) BabyBjörn AB te 170 09 SOLNA,
Zweden (SE)
(11) EP2564731
(32) 19.03.2002
19.03.2002
09.04.2002
27.08.2002
27.08.2002
(72) BERGKVIST, Håkan te SE-168 69
BROMMA, Zweden (SE)
(22) 23.08.2012
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(21) EP08762567.9
(54) AIR CONDITIONING SEAT DEVICE
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 24.12.2014
(54) DISPENSING DEVICE
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(47) 24.12.2014
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 07.05.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) CLENET, Alain te SANTA YNEZ, CA
(54) Warenbehälter
24.12.2014
93460, Verenigde Staten van
(47) 24.12.2014
HMY Group te 89470 MONETEAU,
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
ERMALOVICH, Joseph te SANTA
(73) Wanzl Metallwarenfabrik GmbH te
BARBARA, CA 93101, Verenigde
89340 LEIPHEIM,
Berthaud, Philippe te 89700
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TONNERRE, Frankrijk (FR)
(DE)
(51)
A47D
9/02
B60N 2/56
A47D 7/00
(72) Buchmann, Gerhard te 89362
B60H 3/02
OFFINGEN, BONDSREPUBLIEK
B60H 1/32
(11) EP2346378
DUITSLAND (DE)
B60H 1/24
(21) EP09827826.0
Mussinger, Thomas te 89358
B60H 1/00
(22) 11.11.2009
KAMMELTAL, BONDSREPUBLIEK
A47C 7/74
DUITSLAND (DE)
(31) 0802427
EP1486143
Galgenmiller, Markus te 89284
(32) 19.11.2008
EP03712739.6
PFAFFENHOFEN, OT
(33) Zweden
KADELTSHOFEN,
18.03.2003
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
BED
FOR
INFANTS
WITH
CRADLE
2002075725
(DE)
FUNCTION
2002075747
2002106160
2002246525
2002246526
(72) YONENO, Noriyuki te SORAKUGUN, KYOTO 619-0224, Japan (JP)
UNO, Hiroshi te NARA-SHI, NARA
631-0801, Japan (JP)
KIKUTANI, Fumitaka te SORAKUGUN, KYOTO 619-0224, Japan (JP)
NAKANO, Koichi te SAKAI-SHI,
OSAKA 599-8116, Japan (JP)
NOZAWA, Shintaro te SORAKUGUN, KYOTO 619-0237, Japan (JP)
ARIMA, Satoshi te IKOMA-SHI,
NARA 630-0121, Japan (JP)
YONEYAMA, Mitsuru te IKOMA-SHI,
NARA 630-0141, Japan (JP)
MORIYA, Yoshifumi te NARA-SHI,
NARA 631-0842, Japan (JP)
(51) A47C 20/04
A47C 19/02
(11) EP2558052
(21) EP11769350.7
(22) 08.04.2011
(31) 323095 P
942916
(32) 12.04.2010
09.11.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) A47F 1/04
(11) EP2157888
(22) 18.06.2008
(31) 0711736
(32) 18.06.2007
(73) Clarke, Stephen William te
CLITHEROE LANCASHIRE BB7
9QW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Clarke, Stephen William te
CLITHEROE LANCASHIRE BB7
9QW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A47F 5/00
A47F 3/00
A47F 11/10
(11) EP2275007
(21) EP10007013.5
(22) 07.07.2010
(31) 102009032949
(32) 14.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP12181457.8
(31) 102011111540
(32) 31.08.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Tisch
(47) 24.12.2014
(73) Wanzl Metallwarenfabrik GmbH te
89340 LEIPHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Knupfer, Robert te 89171
ILLERKIRCHBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Egger, Tobias te 67744 MEDARD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rojahn, Kirsten te 89340
LEIPHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47G 1/16
A47B 95/00
(11) EP2644060
(21) EP12161604.9
(22) 27.03.2012
(54) Befestigungsvorrichtung
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Josten, Manfred te 41235
KORSCHENBROICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Dula-Werke Dustmann & Co.
GmbH te 44225 DORTMUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Josten, Manfred te 41235
KORSCHENBROICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Lennertz, Wilhelm te 44269
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47J 31/20
(51) A47F 3/00
(21) EP09792815.4
(54) Möbel, insbesondere zur
Präsentation von Waren
(11) EP2661989
(54) BED FRAME FOR AN ADJUSTABLE (21) EP13165762.9
BED
(11) EP2480116
(22) 22.09.2009
(31) 563755
Nummer 01/15
(32) 21.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DISPOSABLE BEVERAGE PRESS
(47) 24.12.2014
(73) Smartcup, Inc. te AUBURN, CA
95603, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BACCETTI, Jeff te REDMOND, WA
98053, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A47J 31/40
(11) EP2587973
(21) EP11729299.5
(22) 30.06.2011
(31) 10167910
(32) 30.06.2010
18
31 december 2014
(ES)
APPLIANCE
Alet Vidal, Josep te 25790 OLIANA (47) 24.12.2014
(LLEIDA), Spanje (ES)
(73) Dyson Technology Limited te
Trench Roca, Lluís te 25790
MALMESBURY, WILTSHIRE SN16
OLIANA (LLEIDA), Spanje (ES)
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B26D 3/22
(72) FREDERICKSON, Clive James te
A47J 43/25
SWINDON WILTSHIRE SN5 5GG,
(11) EP2628424
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP13162718.4
(51) A47L 9/14
(22) 25.02.2009
(31) 102008013863
(32) 12.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektromotorisch betriebene
Küchenmaschine
(47) 24.12.2014
(11) EP1983875
(21) EP07710314.1
(22) 25.01.2007
(31) 761942 P
(32) 25.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VACUUM BAG ATTACHMENT
(73) Vorwerk & Co. Interholding GmbH
DEVICE AND METHOD
te 42275 WUPPERTAL,
(47)
24.12.2014
PROGRAMMING CONNECTOR FOR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BEVERAGE CAPSULES
(73) Diversey, Inc. te STURTEVANT, WI
(DE)
53177-0902, Verenigde Staten
24.12.2014
(72) Hoffmann, Sara te 51702
van Amerika (US)
BERGNEUSTADT,
Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
(72)
MATTER, Ralph te CH-8488
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Zwitserland (CH)
TURBENTHAL, Zwitserland (CH)
(DE)
OZANNE, Matthieu te F-74500
SCHEIWILLER, Christoph te CHSchomacher, Jutta te 42489
CHAMPANGES, Frankrijk (FR)
9533 KIRCHBERG SG, Zwitserland
WÜLFRATH, BONDSREPUBLIEK
VUAGNIAUX, Didier te CH-1188
(CH)
DUITSLAND (DE)
GIMEL, Zwitserland (CH)
AUERSWALD, Detlef te 88263
Arnold, Hans-Peter te 58566
KOLLEP, Alexandre te CH-1095
HORGENZELL, BONDSREPUBLIEK
KIERSPE, BONDSREPUBLIEK
LUTRY, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
GERBER, Gilles te CH-1095
(51)
A47L 9/14
(51)
B26D
3/22
LUTRY, Zwitserland (CH)
A47J 43/25
(11)
EP2098153
A47J 31/40
(11)
EP2628425
A47J 31/36
(21) EP08012059.5
(33) Europees Octrooi Bureau
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP2753218
(21) EP13162719.2
(22) 03.07.2008
(21) EP12738420.4
(22) 25.02.2009
(31) 08004271
(22) 05.07.2012
(31) 102008013863
(32) 07.03.2008
(31) 102011053294
(32) 12.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 06.09.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Staubsaugerfilterbeutel
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektromotorisch betriebene
Küchenmaschine
(47) 24.12.2014
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR HERSTELLUNG EINER
KAFFEEZUBEREITUNG
(47) 24.12.2014
(73) Eugster/Frismag AG te 8580
AMRISWIL, Zwitserland (CH)
(72) FISCHER, Daniel te CH-8590
ROMANSHORN, Zwitserland (CH)
(51) A47J 43/07
A47J 43/044
(11) EP2465396
(21) EP11380084.1
(22) 24.10.2011
(31) 201001577 P
(32) 15.12.2010
(33) Spanje
(54) Hand-held mixer with a
detachable working head
(47) 24.12.2014
(73) Electrodomesticos Taurus S.L. te
25790 OLIANA (LLEIDA), Spanje
(ES)
(72) Montraveta Montraveta, Fidel te
25790 OLIANA (LLEIDA), Spanje
(47) 24.12.2014
(73) Eurofilters Holding N.V. te 3900
OVERPELT, België (BE)
(73) Vorwerk & Co. Interholding GmbH (72) Schultink, Jan te 3900 OVERPELT,
te 42275 WUPPERTAL,
België (BE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Sauer, Ralf te 3900 OVERPELT,
(DE)
België (BE)
(72) Hoffmann, Sara te 51702
(51) A47L 11/40
BERGNEUSTADT,
A47L 11/30
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
EP2598010
(DE)
Schomacher, Jutta te 42489
(21) EP11735437.3
WÜLFRATH, BONDSREPUBLIEK
(22) 21.07.2011
DUITSLAND (DE)
(31) 102010038422
Arnold, Hans-Peter te 58566
KIERSPE, BONDSREPUBLIEK
(32) 26.07.2010
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A47L 9/28
A47L 9/04
A47L 5/30
(11) EP1838194
(21) EP06700228.7
(22) 09.01.2006
(54) BODENREINIGUNGSGERÄT
(47) 24.12.2014
(73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te
71364 WINNENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) TROFF, Gilles te 70437
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
ROPPELT, Brunhold te 73635
RUDERSBERG, BONDSREPUBLIEK
(54) CLEANER HEAD FOR A CLEANING
(31) 0500990
(32) 18.01.2005
Nummer 01/15
DUITSLAND (DE)
SCHÄFER, Rainer te 71397
LEUTENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
19
(51) A61B 18/14
A61B 1/00
(11) EP2298152
31 december 2014
(73) Boston Scientific Limited te
HAMILTON HM11, Bermuda (BM)
(72) Banik, Michael S. te BOLTON,
MASSACHUSETTS 01740,
Verenigde Staten van Amerika
(51) A47L 13/20
(22) 22.01.2003
(US)
A47L 13/16
(31) 351517 P
Boulais, Dennis R. te DANIELSON,
(11) EP1841351
366992 P
CONNECTICUT 06239, Verenigde
(21) EP06718794.8
Staten van Amerika (US)
(32) 22.01.2002
Couvillon, Jr., Lucien A. te
(22) 19.01.2006
20.03.2002
CONCORD, MASSACHUSETTS
(31) 45587
(33) Verenigde Staten van Amerika
01742, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.01.2005
Amerika (US)
(54) Electrosurgical instrument
Chin, Albert C. C. te NEWTON,
(33) Verenigde Staten van Amerika
MASSACHUSETTS 02461,
(54) CLEANING WIPE WITH VARIABLE (47) 24.12.2014
Verenigde Staten van Amerika
LOFT WORKING SURFACE
(73) Ethicon Endo-Surgery, Inc. te
(US)
CINCINNATI,
OH
45242,
Verenigde
(47) 24.12.2014
Anderson, Frank J. te MANSFIELD,
Staten van Amerika (US)
MASSACHUSETTS 02048,
(73) 3M Innovative Properties
Verenigde Staten van Amerika
Company te ST. PAUL, MN 55133- (72) Truckai, Csaba te SARATOGA, CA
95070, Verenigde Staten van
(US)
3427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Macnamara, Francis T. te
Amerika (US)
Shadduck, John H. te TIBURON,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043,
(72) HASKETT, Thomas E., 3M Center
CA 94920, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
te SAINT PAUL, MINNESOTA
Amerika
(US)
(US)
55133-3427, Verenigde Staten
Baker, James A. te PALO ALTO, CA
Fantone, Stephen D. te
van Amerika (US)
94306, Verenigde Staten van
LYNNFIELD, MASSACHUSETTS
KUNZ, Amy M., 3M Center te
Amerika (US)
01940, Verenigde Staten van
SAINT PAUL, MINNESOTA 55133Amerika (US)
3427, Verenigde Staten van
(51) A61M 16/10
Braunstein, Daniel J. te
Amerika (US)
A61M 16/04
ARLINGTON, MASSACHUSETTS
MUNRO, Jill R., 3M Center te
A61M 16/00
02474, Verenigde Staten van
SAINT PAUL, MINNESOTA 55133A61B 1/313
Amerika (US)
3427, Verenigde Staten van
A61B 1/267
Orband, Daniel G. te BOXFORD,
Amerika (US)
A61B 1/12
MASSACHUSETTS 01921,
A61B
1/07
(51) D06F 39/00
Verenigde Staten van Amerika
A61B
1/06
A47L 15/42
(US)
A61B 1/05
Saber, Michael te STONEHAM,
(11) EP2561790
A61B 1/012
MASSACHUSETTS 02180,
A61B 1/00
(21) EP12181443.8
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2611356
(22) 23.08.2012
(US)
(21) EP12727168.2
Hunter, Ian W. te LINCOLN,
(31) TO20110775
MASSACHUSETTS 01773,
(22) 26.04.2012
(32) 25.08.2011
Verenigde Staten van Amerika
(31)
201161506210
P
(33) Italië
(US)
Coppola, Patsy A. te BEDFORD,
(54) Improved water-softening device (32) 11.07.2011
MASSACHUSETTS 01730,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
Verenigde Staten van Amerika
(54) ENDOBRONCHIAL TUBE
(73) Bitron S.p.A. te 10122 TORINO
(US)
(TO), Italië (IT)
(47) 24.12.2014
Kirouac, Andrew P. te
(72) Brignone Enzo te 12025 FRAZ.
CHELMSFORD, MASSACHUSETTS
(73) Etview Ltd. te 20174 MISGAV,
MONASTERO, DRONERO
01824, Verenigde Staten van
Israël (IL)
(CUNEO), Italië (IT)
Amerika (US)
(72) DAHER, Elias te 33659
Clark, Richard J. te NORFOLK,
(51) A47L 15/50
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
MASSACHUSETTS 02056,
DUITSLAND (DE)
(11) EP2653089
Verenigde Staten van Amerika
SCHUH, Matthias Benedikt te
(US)
(21) EP12164423.1
84101 OBERSUESSBACH,
Wiesman, Richard M. te
(22) 17.04.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WAYLAND, MASSACHUSETTS
(DE)
(54) Dishwasher having at least one
01778, Verenigde Staten van
basket
(51) A61B 17/00
Amerika (US)
A61B 1/008
Mason, Timothy J. te UXBRIDGE,
(47) 24.12.2014
A61B 1/005
MASSACHUSETTS 01569,
(73) Electrolux Home Products
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2617350
Corporation N.V. te 1130
(US)
BRUSSELS, België (BE)
(21) EP13164194.6
Mehta, Neil R. te JAMAICA PLAIN,
(72) Bächer, Peter te 91301
(22) 29.03.2004
MASSACHUSETTS 02130,
FORCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
(31)
406149
DUITSLAND (DE)
(US)
(32)
01.04.2003
Forst, Klaus-Martin te 89423
Greaves, Anna E. R. te ANDOVER,
PETERSWÖRTH,
(33) Verenigde Staten van Amerika
MASSACHUSETTS 01810,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54)
Articulation
joint
(DE)
(US)
(47) 24.12.2014
Haider, Gerhard te 105 45
(51) A61B 1/253
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(21) EP10180992.9
Nummer 01/15
(11) EP2408347
(21) EP10711650.1
(22) 17.03.2010
(31) 102009013615
(32) 17.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MEDIZINISCHES, INSBESONDERE
ZAHNMEDIZINISCHES
DIAGNOSEGERÄT MIT
BILDERFASSUNGSMITTELN
(47) 24.12.2014
(73) Kaltenbach & Voigt GmbH te
88400 BIBERACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ERDMANN, Sven te 89081 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HACKEL, André te 88400
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 1/267
(11) EP2611355
(21) EP11769930.6
(22) 22.08.2011
(31) 201007321
(32) 02.09.2010
(33) Turkije
(54) A LARYNGOSCOPE
(47) 24.12.2014
(73) Yilmaz, Taner te 06800 ANKARA,
Turkije (TR)
(72) Yilmaz, Taner te 06800 ANKARA,
Turkije (TR)
(51) A61B 3/14
A61B 3/12
(11) EP2111785
(21) EP09158077.9
(22) 16.04.2009
(31) 2008110939
(32) 22.04.2008
(33) Japan
(54) Fundus camera
(47) 24.12.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
20
measurement apparatus and
method
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(22) 13.11.2012
(31) 201113295594
(32)
(73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI, (33)
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(54)
(72) Ida, Ichirou te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(47)
(51) A61B 5/0285
(73)
A61B 5/026
A61B 5/0245
(72)
(11) EP2277440
(21) EP08752576.2
(22) 12.05.2008
14.11.2011
Verenigde Staten van Amerika
Integrative atrial fibrillation
ablation
24.12.2014
Biosense Webster (Israel), Ltd. te
YOKNEAM 20692, Israël (IL)
Schwartz, Yitzhack te 34606
HAIFA, Israël (IL)
(51) A61M 16/00
A61B 5/091
(54) SELF-LUMINOUS SENSOR DEVICE (11) EP2375977
(47) 24.12.2014
(21) EP10730988.2
(73) Pioneer Corporation te
(22) 07.01.2010
KANAGAWA 212-0031, Japan (JP)
(31) 193974 P
(72) ONOE, Atsushi te
(32) 14.01.2009
TSURUGASHIMA-SHI SAITAMA
(33) Verenigde Staten van Amerika
350-2288, Japan (JP)
KIMURA, Yoshinori te
(54) DETECTION OF DYNAMIC
TSURUGASHIMA-SHI SAITAMA
HYPERINFLATION IN
350-2288, Japan (JP)
SPONTANEOUSLY BREATHING
MECHANICALLY VENTILATED
(51) A61B 5/04
PATIENTS
(11) EP2366329
(47) 24.12.2014
(21) EP10157120.6
(73) St. Michael's Hospital te
(22) 19.03.2010
TORONTO, ONTARIO MSB 1W8,
(54) Nerve monitoring device
Canada (CA)
(47) 24.12.2014
(72) SINDERBY, Christer te TORONTO
ONTARIO M6S 1W6, Canada (CA)
(73) The Magstim Company Limited te
BECK, Jennifer te TORONTO
CARMARTHENSHIRE SA34 0HR,
ONTARIO M6S 1W6, Canada (CA)
GROOT BRITTANNIË (GB)
COMTOIS, Norman te
(72) Kartush, Jack te FARMINGTON
SCARBOROUGH ONTARIO M1C
HILLS MI 48334, Verenigde Staten
1E2, Canada (CA)
van Amerika (US)
GRASSELLI, Giacomo te I-20133
(51) G06F 19/00
MILAN, Italië (IT)
A61B 5/048
(51)
A61B 5/11
A61B 5/04
(11)
EP2564774
(11) EP2642914
(21) EP11785710.2
(22) 23.11.2011
(21) EP11179842.7
(22) 02.09.2011
(32) 26.11.2010
(54) Method for evaluating the work
load of an operator in a cycle of
manual operations
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 24.12.2014
(31) 201020086
(54) ANALYSIS OF EEG SIGNALS TO
Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
DETECT HYPOGLYCAEMIA
146-8501, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
Itoh, Hiroshi te OHTA-KU TOKYO,
(73) Hypo-Safe A/S te 2800 KGS.
Japan (JP)
LYNGBY, Denemarken (DK)
Tanaka, Shinya te OHTA-KU
(72)
MADSEN, Rasmus Elsborg te
TOKYO, Japan (JP)
2800 KGS. LYNGBY, Denemarken
Takai, Motoya te OHTA-KU TOKYO,
(DK)
Japan (JP)
JENSEN, Rasmus Stig te 2800
A61B 8/04
KGS. LYNGBY, Denemarken (DK)
A61B 5/11
(51) A61N 7/02
A61B 5/024
A61B 5/055
EP2149335
A61B 5/0452
EP09009431.9
A61B 5/042
A61B 19/00
21.07.2009
A61B 18/24
2008196794
A61B 18/14
30.07.2008
(11) EP2591722
Japan
(21) EP12192456.7
Biological information
(73) Fiat Group Automobiles S.p.A. te
10135 TORINO (TO), Italië (IT)
(72) D'Aprile, Paola te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Lamacchia, Sebastiano te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Lionello, Davide te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Antonini, Bruno te I-10135
TORINO, Italië (IT)
(51) A61B 5/15
(11) EP2606823
(21) EP13000864.2
(22) 20.07.2004
(31) 10336933
(32) 07.08.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Blutentnahmesystem
Nummer 01/15
21
31 december 2014
(47) 24.12.2014
(73) Zakrytoe Akcionernoe
A61B 8/00
Obshchestvo "Impul's" te
(73) Roche Diagnostics GmbH te
(11) EP2241255
ST.PETERSBURG 197343,
68305 MANNHEIM,
(21) EP10159224.4
Russische Federatie (RU)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) REBONI, Voldemar Osvaldovich te (22) 07.04.2010
(31) 20090032529
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
ST.PETERSBURG 193076,
20100027135
BASEL, Zwitserland (CH)
Russische Federatie (RU)
JURENJA, Vitalij Valer'evich te
(32) 15.04.2009
(72) Thoes, Bruno Robert te 67657
ST.PETERSBURG 196600,
26.03.2010
KAISERSLAUTERN,
Russische Federatie (RU)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33)
Zuid-Korea
SHCHIRIY, Andrej Olegovich te
(DE)
Zuid-Korea
RESPUBLIKA MARY 424013,
Schabbach, Michael te 69469
(54)
Imaging apparatus with height
Russische
Federatie
(RU)
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
adjustment device
DUITSLAND (DE)
(51) F16M 11/08
(47) 24.12.2014
Kintzig, Hans te 67311
A61B 6/14
TIEFENTHAL, BONDSREPUBLIEK
A61B 6/10
(73) Samsung Medison Co., Ltd. te
DUITSLAND (DE)
A61B 6/00
GANGWON-DO, Zuid-Korea (KR)
Ruschke, Peter te 55257
(11) EP2574281
(72) Woo, Kyeong Gu te 135-851,
BUDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(21) EP12186450.8
DUITSLAND (DE)
Kim, Ghi Young te 135-851,
Kuhr, Hans-Juergen te 68219
(22) 27.09.2012
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) BO20110550
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 8/00
(32) 27.09.2011
(11) EP2599443
(51) A61B 6/00
(33) Italië
(21) EP12169690.0
(11) EP2502561
(54) Radiography apparatus
(22) 29.05.2012
(21) EP11305337.5
(47) 24.12.2014
(31) 20110126275
(22) 25.03.2011
(73) CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA te
(32) 29.11.2011
(54) Arc-shaped medical imaging
40026 IMOLA (BO), Italië (IT)
equipment
(72) Becca, Antonio te 40026 IMOLA, (33) Zuid-Korea
(47) 24.12.2014
(54) Diagnosis apparatus
Italië (IT)
Cavina, Massimo te 40026
(73) General Electric Company te
(47) 24.12.2014
IMOLA, Italië (IT)
SCHENECTADY, NY 12345,
(73) Samsung Medison Co., Ltd. te
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61M 5/00
GANGWON-DO, Zuid-Korea (KR)
(US)
A61M 37/00
(72) Shin, Dong-kuk te HONGCHEON(72) Martinez Ferreira, Carlos te 78533
A61B 8/12
GUN 250-875 GANGWON-DO,
BUC, Frankrijk (FR)
A61B 8/06
Zuid-Korea (KR)
A61B 8/00
(51) A61B 6/00
Kim, Jong-sik te HONGCHEON(11) EP2268206
GUN 250-875 GANGWON-DO,
(11) EP2633816
Zuid-Korea (KR)
(21)
EP09719628.1
(21) EP13156096.3
(51)
A61B 8/00
(22)
26.02.2009
(22) 21.02.2013
(31) 2012040815
(32) 28.02.2012
(33) Japan
(54) Radiographic image capturing
system
(47) 24.12.2014
(31) 48134
(11) EP2564788
(32) 13.03.2008
(21) EP12182203.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.08.2012
(54) IMAGING CATHETER WITH
INTEGRATED CONTRAST AGENT
INJECTOR
(31) 2011189022
2012150472
(47) 24.12.2014
(73) Konica Minolta Medical & Graphic,
(73) Boston Scientific Scimed, Inc. te
Inc. te TOKYO 191-8511, Japan
MAPLE GROVE, MN 55311-1566,
(JP)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Nishijima, Yuuichi te HINO-SHI,
(US)
TOKYO 191-8511, Japan (JP)
(72)
KNIGHT, Jon, M. te PLEASANTON
Suzuki, Kenichirou te HINO-SHI,
CA 94588, Verenigde Staten van
TOKYO 191-8511, Japan (JP)
Amerika (US)
Takagi, Tatsuya te HINO-SHI,
TEO, Tat-Jin te SUNNYVALE CA
TOKYO 191-8511, Japan (JP)
94087, Verenigde Staten van
(51) A61B 6/03
Amerika (US)
ROMLEY, Richard te TRACY CA
(11) EP2213235
95376, Verenigde Staten van
(21) EP08794013.6
Amerika (US)
(22) 19.05.2008
LI, Wenguang te CAMPBELL CA
95008, Verenigde Staten van
(31) 2007140023
Amerika (US)
(32) 31.10.2007
(33) Russische Federatie
(54) METHOD FOR CALIBRATING A
DIGITAL X-RAY APPARATUS
(47) 24.12.2014
(51) G01S 15/89
F16M 11/42
F16M 11/28
F16M 11/26
F16M 11/18
(32) 31.08.2011
04.07.2012
(33) Japan
Japan
(54) Information processing
apparatus, ultrasonic imaging
apparatus, and information
processing method
(47) 24.12.2014
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
(JP)
(72) Endo, Takaaki te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Ishikawa, Ryo te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Satoh Kiyohide te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(51) G06T
A61B
A61B
A61B
7/00
8/08
8/00
5/00
Nummer 01/15
(11) EP2661228
(21) EP11813435.2
22
CALIFORNIA 93117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 27.12.2011
(51) A61B 17/15
(31) 11150150
(11) EP2671523
(32) 05.01.2011
(21) EP13169109.9
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 24.05.2013
(54) DEVICE AND METHOD FOR
DETERMINING ACTUAL TISSUE
LAYER BOUNDARIES OF A BODY
(31) 201213487601
201212943
(47) 24.12.2014
(32) 04.06.2012
20.07.2012
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (33) Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
EINDHOVEN
(54)
Surgical cutting guide
(72) JEANNE, Vincent te NL-5656 AE
EINDHOVEN
(47) 24.12.2014
MÄUELER, Sebastian te NL-5656 (73) DePuy (Ireland) te RINGASKIDDY,
AE EINDHOVEN
Ierland (IE)
SHAN, Caifeng te NL-5656 AE
(72) Wolfson, David te LEEDS, WEST
EINDHOVEN
YORKSHIRE LS11 8DT, GROOT
(51) A61B 17/10
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2049023
Young, Duncan te LEEDS, WEST
YORKSHIRE LS11 8DT, GROOT
(21) EP07840462.1
BRITTANNIË (GB)
(22) 20.07.2007
Rock, Michael te LEEDS, WEST
(31) 492690
YORKSHIRE LS11 8DT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 24.07.2006
Bailey, Andrew te LEEDS, WEST
(33) Verenigde Staten van Amerika
YORKSHIRE LS11 8DT, GROOT
(54) APPARATUS FOR MANIPULATING
BRITTANNIË (GB)
OR RETRACTING TISSUE AND
Christie, Charles te WARSAW, IN
ANATOMICAL STRUCTURE
INDIANA 46581-0988, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 24.12.2014
(51) A61B 17/3207
(73) Neotract, Inc. te PLEASANTON,
A61B 17/24
CALIFORNIA 94588, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1906847
(72) CATANESE III, Joseph te SAN
LEANDRO, CALIFORNIA 94577,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LAMSON, Theodore C. te
PLEASANTON, CALIFORNIA
94566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MAKOWER, Joshua te LOS ALTOS,
CALIFORNIA 94022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NAGPURKAR, Amik te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MERRICK, Daniel te DUBLIN,
CALIFORNIA 94568, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WELCH, Jacqueline Nerney te
MORAGA CA 94556, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VECCHIOTTI, Richard G. te
REDWOOD CITY, CA 94062,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WEST, Scott H. te LIVERMORE,
CALIFORNIA 94550, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VIDAL, Claude te SANTA
BARBARA, CALIFORNIA 93111,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
REDMOND, Russell J. te GOLETA,
CALIFORNIA 93117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COLLINSON, Michael te GOLETA,
31 december 2014
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Simpson, John B. te WOODSIDE
CALIFORNIA 94062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Rosenthal, Michael H. te PALO
ALTO CALIFORNIA 95125,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Patel, Himanshu te SAN JOSE
CALIFORNIA 95125, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Venegas, Gautama te
PLEASANTON CALIFORNIA 94588,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 17/68
(11) EP2670320
(21) EP12703391.8
(22) 31.01.2012
(31) 201161437980 P
201161437944 P
(32) 31.01.2011
31.01.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM FOR PATELLAR
ADVANCEMENT IN QUADRUPEDS
(47) 24.12.2014
(73) Synthes GmbH te 4436
OBERDORF, Zwitserland (CH)
(32) 15.07.2005
(72) HORAN, Timothy, J. te WEST
CHESTER, PA 19380, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BUCK, Ryan te WEST CHESTER,
PA 19380, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BORDEAUX, Jean-Noel te WEST
CHESTER, PA 19380, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61B 17/70
(21) EP06787685.4
(22) 14.07.2006
(31) 182404
(54) ENDOSCOPE RETRIEVAL
INSTRUMENT ASSEMBLY
(47) 24.12.2014
(73) Granit Medical Innovations, LLC
te NEW YORK, NY 10028,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) NAKAO, Naomi, L. te NEW YORK,
NY 10022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B
A61B
A61B
A61B
A61B
19/00
17/3207
17/32
17/29
17/00
(11) EP2481365
(21) EP12165348.9
(22) 22.04.2004
(31) 421979
(32) 22.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and devices for cutting
tissue
(47) 24.12.2014
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
(11) EP2712560
(21) EP13183506.8
(22) 09.09.2013
(31) 201261697835 P
(32) 07.09.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Growing spinal rod system
(47) 24.12.2014
(73) K2M, Inc. te LEESBURG, VA
20175, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Strauss, Kevin R. te COLUMBIA,
MD 21044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
McClintock, Larry te GORE, VA
VIRGINIA 22637, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Mundis, Gregory te SAN DIEGO,
CA CALIFORNIA 92130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61F 2/46
A61F 2/30
A61B 19/00
A61B 17/86
A61B 17/17
A61B 17/02
Nummer 01/15
23
A61B 17/00
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BISCHOF, Daniel, F. te BULL
VALLEY, IL 60098, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MOORE, Joseph, S. te GURNEE, IL
60031, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DING, Yuanpang, Samuel te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HERMAN, Robert, E. te
LINDENHURST, IL 60046,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MAYAUDON, Veronique te 59600
GOGNIES-CHAUSSEE, Frankrijk
(FR)
SOUDANT, Gregory te B-7890
ELLEZELLES, België (BE)
LECOUR, Daniel, Baxter S.A. te
36400 LA CHÂTRE, Frankrijk (FR)
BRIERE, Yvon te 36400 LA
CHÂTRE, Frankrijk (FR)
DIMINO, George, D. te
LAFAYETTE, CA 94549, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HEI, Derek, J. te MADISON, WI
53719, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LAIRD, James te GRAYSLAKE, IL
60030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOHIUDDIN, Mahmood te
HAWTHORN WOODS, IL 60047,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2262433
(21) EP09715842.2
(22) 26.02.2009
(31) 72694
(32) 27.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TOOLS FOR PERFORMING LESS
INVASIVE ORTHOPEDIC JOINT
PROCEDURES
(47) 24.12.2014
(73) Ilion Medical LLC te
MINNEAPOLIS, MN 55402,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) STARK, John, G. te DEEPHAVEN
MN 55331, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 18/14
(11) EP1807013
(21) EP05756560.8
(22) 26.05.2005
(31) 929298
(32) 30.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITE MATERIAL BRAIDED
INSULATOR
(47) 24.12.2014
(73) Boston Scientific Limited te
BARBADOS, WEST INDIES,
Barbados (BB)
(72) YOUNG, Kimbolt te
NEWTONVILLE, MA 02460,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HUBBS, Gerald M. te LOUISVILLE,
KY 40299, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B01J 20/26
B01J 20/20
B01D 15/00
A61M 1/36
A61M 1/02
A61L 2/24
A61L 2/00
A61J 1/10
A61B 19/00
(11) EP1551324
(21) EP03759483.5
(51) A61B 19/00
(32) 11.10.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLUID PROCESSING SETS AND
ORGANIZERS FOR THE SAME
(11) EP1551274
(21) EP03770389.9
(22) 23.09.2003
(31) 413266 P
(32) 23.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROSTHETIC MITRAL VALVE
(47) 24.12.2014
(73) Medtronic 3F Therapeutics, Inc. te
LAKE FOREST CA 92630,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CALI, Douglas te -, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MYERS, Keith te -, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BIANCUCCI, Brian te -, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ARTOF, Jason te -, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NGUYEN, Christine te -, Verenigde
Staten van Amerika (US)
QUIJANO, Rodolfo te -, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61F 2/38
A61F 2/30
(11) EP2617392
(21) EP13164020.3
(22) 26.10.2010
(31) 256468 P
(32) 30.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Prosthesis with surfaces having
different textures
(21) EP13164607.7
(47) 24.12.2014
(22) 19.04.2013
(73) DePuy Synthes Products, LLC te
RAYNHAM, MA 02767-0350,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) MI20120663
(32) 20.04.2012
(33) Italië
(72) Deruntz, Stephanie M te
WARSAW, IN INDIANA 465806304, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Deffenbaugh, Daren L te
24.12.2014
WARSAW, IN INDIANA 46590,
Promev S.r.l. te LECCO, Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
Dallolio, Villiam te 23900 LECCO,
(US)
Italië (IT)
Liu, Hengda D te WARSAW, IN
INDIANA 46580-6123, Verenigde
B65D 75/00
Staten van Amerika (US)
A61C 7/08
Martin, Andrew J te ANN ARBOR,
A61C 19/02
MI MICHIGAN 48105-2276,
EP2617384
Verenigde Staten van Amerika
EP13000221.5
(US)
Rrybolt, Jeffrey A te FORT WAYNE,
16.01.2013
IN INDIANA 46804-1355,
2012007648
Verenigde Staten van Amerika
18.01.2012
(US)
Smith, Bryan J te FORT WAYNE, IN
Japan
INDIANA 46804-5224, Verenigde
Package container for orthodontic
Staten van Amerika (US)
mouthpiece
Zannis, Anthony D te FORT
24.12.2014
WAYNE, IN INDIANA 46845-9026,
Verenigde Staten van Amerika
GC Corporation te BUNKYO-KU
(US)
TOKYO 113-0033, Japan (JP)
(54) Support and guide device for a
surgical instrument, in particular
for neurosurgery
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(47) 24.12.2014
(32)
(73) Fenwal, Inc. te LAKE ZURICH, IL
60047, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Cerus Corporation te CONCORD,
CA 94520, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33)
(72) METZEL, Peyton, S. te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
(51) A61F 2/24
(11) EP2653130
(22) 24.09.2003
(31) 269444
31 december 2014
(54)
(47)
(73)
(72) Nihei, Kinya te TOKYO, Japan (JP)
(51) A61F 2/44
Nummer 01/15
24
(11) EP2161008
(21) EP11816989.5
(21) EP09175973.8
(22) 10.08.2011
(22) 26.05.2004
(31) 373575 P
(31) 473802 P
(32) 13.08.2010
(32) 27.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DUAL-MODE ILLUMINATION FOR
SURGICAL INSTRUMENT
(54) Method for assembling a
prosthetic disc for intervertebral
insertion
(47) 24.12.2014
31 december 2014
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Mahli, Arnaz te WATERTOWN, MA
MASSACHUSETTS 02472,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Deshpande, Manish te CANTON,
MA MASSACHUSETTS 02021,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Alcon Research, Ltd. te FORT
(51) B31F 1/07
WORTH, TEXAS 76134, Verenigde
B29C 59/04
Staten van Amerika (US)
Simplify Medical, Inc. te
A61F 13/51
MOUNTAIN VIEW, CA 94040,
(72) MCCOLLAM, Christopher L. te
A61F 13/15
Verenigde Staten van Amerika
IRVINE CALIFORNIA 92618,
(11) EP2219575
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08807789.6
(US)
de Villiers, Malan te 6931, IRENE,
(22) 24.09.2008
GAUTENG, Zuid-Afrika (ZA)
(51) A61F 13/00
Hähnle, Ulrich te 2155,
(31) 957055
(11) EP2296598
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
(32) 14.12.2007
(21) EP09780215.1
A61F 2/46
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22)
07.07.2009
A61B 17/17
(54) PRODUCT WITH EMBOSSMENTS
(31)
78447
EP2668931
HAVING A DECREASING LINE
(32)
07.07.2008
EP13169544.7
WEIGHT
(33) Verenigde Staten van Amerika
28.05.2013
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 201261653363 P
201213485427
(32) 30.05.2012
31.05.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TEMPERATURE REDUCING,
HEALING WOUND DRESSING
(47) 24.12.2014
(73) LABORATOIRE MEDIDOM S.A. te
6060 SARNEN, Zwitserland (CH)
(54) Tibial trial instrument
(72) MATHIES, Burkhard te CH-1271
GIVRINS, Zwitserland (CH)
(47) 24.12.2014
(51) A61F 13/00
(73) DePuy (Ireland) te CO CORK,
Ierland (IE)
(11) EP2661245
(72) Thomas, Kyle B te DENVER,
COLORADO 80211, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kilpela, Todd te RICHFIELD,
MINNESOTA 55423, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Keefer, Ryan C te WARSAW,
INDIANA 46581, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Major, Lisa M te WARSAW,
INDIANA 46582, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 05.01.2012
(21) EP12707639.6
(31) 201100096
(32) 05.01.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PRESSURE SENSOR
(47) 24.12.2014
(73) SFH Oxford Limited te DIDCOT,
OXON OX11 0EL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC. te NEENAH, WI 54956,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WILHELM, Lee, D. te BARTLETT,
TN 38002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61G 13/00
A61F 13/15
(11) EP2326297
(21) EP09781476.8
(22) 04.08.2009
(31) 08161744
(32) 04.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FLUID ABSORBING SHEET
(47) 24.12.2014
(73) ASAP-NORWAY AS te 3732 SKIEN,
Noorwegen (NO)
(32) 27.06.2008
(72) SKREOSEN, Astrid te N-3941
(72) DAVIES, Roy Frederick te OXON
PORSGRUNN, Noorwegen (NO)
OX11 0EL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A61F 13/539
HUQ, Ejaz te OXON OX11 0QX,
A61F 13/537
GROOT BRITTANNIË (GB)
A61F 13/535
BARKER, Stephen George Edward
A61F 13/534
te SURREY CR0 8UJ, GROOT
A61F 13/53
BRITTANNIË (GB)
A61F 13/49
A61F 13/15
(51) A61H 23/04
A61F 13/08
(11) EP2441420
(33) Japan
(11) EP2444041
(21) EP10786166.8
(54) VASCULAR STENT
(21) EP11182432.2
(22) 08.06.2010
(47) 24.12.2014
(22) 23.09.2011
(31) 2009141365
(51) A61L 31/00
A61F 2/88
A61F 2/82
(11) EP2301486
(21) EP09769874.0
(22) 19.06.2009
(31) 2008169358
(31) 893683
(73) Kabushiki Kaisha Kyoto Iryo
Sekkei te YAMASHINA-KU KYOTO- (32) 29.09.2010
SHI KYOTO 607-8035, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) IGAKI, Keiji te KYOTO-SHI KYOTO (54) Compression garment apparatus
607-8035, Japan (JP)
having support bladder
(51) A61F 9/008
A61F 9/007
(11) EP2603151
(47) 24.12.2014
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
(32) 12.06.2009
(33) Japan
(54) WATER ABSORBENT SHEET
(47) 24.12.2014
(73) Sumitomo Seika Chemicals Co.,
Ltd. te HYOGO 675-0145, Japan
(JP)
Nummer 01/15
(72) UEDA, Koji te HYOGO 672-8076,
Japan (JP)
HINAYAMA, Tetsuhiro te HYOGO
672-8076, Japan (JP)
HANDA, Masayoshi te HYOGO
672-8076, Japan (JP)
TSUNO, Syuji te HYOGO 6750145, Japan (JP)
(51) A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
13/56
13/505
13/493
13/474
13/47
25
(54) Bed safety rail
(22) 30.05.2009
(47) 24.12.2014
(31) 202008008079 U
(73) Merivaara Oy te 15150 LAHTI,
Finland (FI)
(32) 16.06.2008
(21) EP13169971.2
(47) 24.12.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Jääskeläinen, Tuomo te FI-15340, (54) PHARMAZEUTISCHE
LAHTI, Finland (FI)
ZUBEREITUNG IN WASSERDAMPF
DURCHLÄSSIGEN BEHÄLTERN MIT
(51) A61G 7/05
VERBESSERTER STABILITÄT
(11) EP2668873
(22) 31.05.2013
(31) 2008910
(11) EP2403448
(32) 31.05.2012
(21) EP09841223.2
(33) Nederland
(22) 06.03.2009
(54) Locking for a bed safety rail
(54) STIFFENING ELEMENT AND
ABSORBENT ARTICLE
COMPRISING SUCH AN ELEMENT
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) SCA Hygiene Products AB te 405
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) DREVIK, Solgun te SE-435 35
MÖLNLYCKE, Zweden (SE)
SAMUELSSON, Ann te SE-437 32
LINDOME, Zweden (SE)
31 december 2014
(73) Schell Industries te 5951 AV
BELFELD
(72) Driessen, Pieter Henricus
Gertruda te 5991 MN BAARLO
Goosen, Bartholomeus Victor
Gerardus te 5951 EL BELFELD
(73) G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
te 25551 HOHENLOCKSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GROTELÜSCHEN, Rolf te 24613
AUKRUG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
UECK, Henning te 25524
BEKMÜNDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZIMMECK, Thomas te 25551
HOHENLOCKSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2474293
(51) A61J 1/18
A61J 1/14
A61J 1/10
(51) A61F 13/58
A61F 13/56
(21) EP12425002.8
(11) EP2636400
(22) 10.01.2012
(21) EP13156708.3
(11) EP1976475
(31) RM20110005
RM20110124
(22) 26.02.2013
(21) EP07716457.2
(22) 10.01.2007
(31) 339259
(32) 25.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CLOSURE TAPE TAB FOR
ABSORBENT ARTICLE,
PRELAMINATED CLOSURE TAPE,
AND METHOD OF
MANUFACTURING A CLOSURE
TAPE
(47) 24.12.2014
(51) A61G 17/04
(32) 10.01.2011
16.03.2011
(33) Italië
Italië
(54) Improved coffin and
manufacturing method thereof
(47) 24.12.2014
(73) Pacini, Francesco te 67100
L'AQUILA (AQ), Italië (IT)
Pacini, Maria Beatrice te 67100
L'AQUILA (AQ), Italië (IT)
Ciuffini, Roberta te 67100
L'AQUILA (AQ), Italië (IT)
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN 55133- (72) Pacini, Francesco te 67100
3427, Verenigde Staten van
L'AQUILA (AQ), Italië (IT)
Amerika (US)
Pacini, Gianluca te 67100
L'AQUILA (AQ), Italië (IT)
(72) JACKSON, Byron M. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
(51) A63B 69/00
Verenigde Staten van Amerika
A61H 3/00
(US)
(11)
EP2408414
BATTLES, Donald R. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
(21) EP10711141.1
Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.03.2010
(US)
(31) 102009013203
EYNON, Stuart L. te BRACKNELL
(32) 17.03.2009
BERKSHIRE RG12 8HT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CLEMENT, Dyfrig E. te
(54) FALLSCHUTZVORRICHTUNG
BRACKNELL BERKSHIRE RG12
8HT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61G 7/05
(11) EP2322129
(21) EP10189755.1
(22) 03.11.2010
(31) 20096189
(32) 17.11.2009
(33) Finland
(47) 24.12.2014
(31) 201261608799 P
201313760842
(32) 09.03.2012
06.02.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Sterile openable access port and
containers including the same
(47) 24.12.2014
(73) Fenwal, Inc. te LAKE ZURICH, IL
60047, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Lynn, Daniel te SPRING GROVE, IL
ILLINOIS 60081, Verenigde Staten
van Amerika (US)
West, Richard L. te LAKE VILLA, IL
ILLINOIS 60046, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Blickhan, Bryan te LIBERTYVILLE,
IL ILLINOIS 60048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Tran, Phoung te PALATINE, IL
ILLINOIS 60047, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Davis, Shawn te BRISTOL, WI
WISCONSIN 53104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61J 1/20
(11) EP2337543
(21) EP09784036.7
(73) balance-bounce ag te 6403
KÜSSNACHT SZ, Zwitserland (CH) (22) 15.10.2009
(31) 08166702
(72) Mehr, Christian te 6403
KÜSSNACHT AM RIGI, Zwitserland (32) 15.10.2008
(CH)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) A61J 1/03
(54) SYSTEM FOR RECONSTITUTION
OF A POWDERED DRUG
(11) EP2288326
(47) 24.12.2014
(21) EP09765529.4
Nummer 01/15
(73) Novo Nordisk Health Care AG te
8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) KRAGELUND, Lasse te DK-3600
FREDERIKSSUND, Denemarken
(DK)
HANSEN, John Thrane te DK-4390
VIPPERØD, Denemarken (DK)
26
A61K 8/35
(31) 102005054976
(21) EP09745818.6
(32) 16.11.2005
(22) 15.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 08009079
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES KOSMETISCHEN
ABRASIVUMS
(32) 16.05.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1972321
(54) SUNSCREEN COMPOSITIONS
(21) EP07104431.7
(47) 24.12.2014
(22) 19.03.2007
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) JANSSEN, Anne te CH-4127
BIRSFELDEN, Zwitserland (CH)
(47) 24.12.2014
LENZ, Dirk te CH-4059 BASEL,
(73) Weisensel, Lars te 90475
Zwitserland (CH)
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
MENDROK-EDINGER, Christine te
DUITSLAND (DE)
79618 RHEINFELDEN-MINSELN,
Bauer, Jochen te 78239
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
RIELASINGEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(51)
C11D
9/34
(72) Bauer, Jochen, Dr. te 78239
C11D 9/30
RIELASINGEN-WORBLINGEN,
A61Q 19/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61K 8/44
(DE)
Klaus, Angela te 63456 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Steinke, Rudi te 63457 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weisensel, Lars te 63867
JOHANNESBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09C 3/10
A61Q 1/12
A61K 8/72
A61K 8/29
A61K 8/28
A61K 8/27
A61K 8/26
A61K 8/25
A61K 8/19
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(22) 13.11.2006
(11) EP2276454
(51) A61K 6/04
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Zahnersatzes sowie Zahnersatz
31 december 2014
(47) 24.12.2014
(73) Deb IP Limited te DENBY,
DERBYSHIRE DE5 8JZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) DANIEL, Günther te 47799
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRIEBEL, Michael te 47918
TÖNISVORST, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/28
9/24
9/00
45/06
31/426
31/425
31/155
(11) EP2296616
(11) EP1539144
(21) EP09779892.0
(21) EP03754689.2
(22) 23.06.2009
(22) 19.09.2003
(31) MU14402008
(31) 412180 P
412181 P
(32) 10.07.2008
(33) India
(54) A PERSONAL WASH COMPOSITION
(47) 24.12.2014
(73) Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON
GREATER LONDON EC4Y 0DY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 20.09.2002
20.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTISTAGE FORMULATION
CONTAINING A BIGUANIDE AND A
THIAZOLIDINEDIONE DERIVATIVE
(47) 24.12.2014
(73) Andrx Labs LLC te DAVIE, FL
(72) HOPTROFF, Michael John te
33314, Verenigde Staten van
WIRRAL MERSEYSIDE CH63 3JW,
Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
LEOPOLDINO, Sérgio Roberto te
(72) LODIN, Unchalee te NORTH MIAMI
EP2462915
CEP 13271-450 SAO PAULO,
BEACH, FL 33179, Verenigde
Brazilië (BR)
Staten van Amerika (US)
EP10806403.1
MANTHENA, Vamsi Krishna te
NANGIA, Avinash te MANSFIELD,
30.07.2010
MUMBAI 400 099, India (IN)
MA 20248, Verenigde Staten van
2009183914
PEDRO, André Messias Krell te
Amerika (US)
CEP 13271-450 SAO PAULO,
CARDINAL, John te WILMINGTON,
06.08.2009
Brazilië (BR)
DE 28412, Verenigde Staten van
Japan
PLUMMER, Christopher te
Amerika (US)
ORGANIC-INORGANIC COMPOSITE
ELLESMERE PORT CHESHIRE
GOLDFARB, Robert, I. te GOLDEN
PARTICLES AND PROCESS FOR
CH66 4LP, GROOT BRITTANNIË
BEACH, FL 333160, Verenigde
PRODUCTION THEREOF,
(GB)
Staten van Amerika (US)
DISPERSION CONTAINING THE
RAGHAVACHARI, Rajan te MUMBAI
(51)
C07H 15/234
PARTICLES, AND COSMETIC
400 099, India (IN)
A61P 31/04
CONTAINING THE PARTICLES
STEVENS, Deborah te WIRRAL
A61K 9/19
MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT
24.12.2014
A61K 9/08
BRITTANNIË (GB)
JGC Catalysts and Chemicals Ltd.
A61K 9/00
TRIVELIN, Luciano Augusto te CEP
te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA
A61K 47/24
13271-450 SAO PAULO, Brazilië
212-0013, Japan (JP)
A61K 47/02
(BR)
A61K 31/7036
NAGATA, Kensuke te KITAKYUSHU(51) C11D 3/382
SHI FUKUOKA 808-0027, Japan
(11) EP2567691
C11D 3/14
(JP)
(21) EP11180927.3
C09K 3/14
KOMATSU, Michio te KAWASAKIA61Q
19/10
(22) 12.09.2011
SHI KANAGAWA 212-0013, Japan
A61K 8/97
(54) Aqueous compositions comprising
(JP)
A61K 8/73
arbekacin
A61Q 17/04
(11) EP1951195
(47) 24.12.2014
A61K 8/58
(21) EP06829014.7
A61K 8/49
Nummer 01/15
(73) Meiji Seika Pharma Co., Ltd. te
TOKYO 104-8002, Japan (JP)
PARI Pharma GmbH te 82319
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
27
(73) PROGENICS PHARMACEUTICALS,
INC. te TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SANGHVI, Suketu, P. te KENDALL
(72) Yagi, Yukihiro te YOKOHAMA-SHI,
PARK, NJ 08824, Verenigde Staten
KANAGAWA 222-8567, Japan (JP)
van Amerika (US)
Tanaka, Masashi te YOKOHAMABOYD, Thomas, A. te
SHI, KANAGAWA 222-8567, Japan
GRANDVIEW, NY 10960,
(JP)
Verenigde Staten van Amerika
Sugano, Toshie te YOKOHAMA(US)
SHI, KANAGAWA 222-8567, Japan (51) A61P 25/28
(JP)
A61K 9/107
Shoji, Kuniko te ODAWARA-SHI,
A23L 1/304
KANAGAWA 250-0852, Japan (JP)
A23L 1/302
Sano, Nao te ODAWARA-SHI,
A23J 7/00
KANAGAWA 250-0852, Japan (JP)
(11) EP2070519
Keller, Manfred te 81379
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP09156648.9
DUITSLAND (DE)
(22) 08.05.2001
Hahn, Michael te 82152
(31) 566386
KRAILLING, BONDSREPUBLIEK
703798
DUITSLAND (DE)
Egle, Roman te 80339 MÜNCHEN, (32) 08.05.2000
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
02.11.2000
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61K 9/06
A61K 47/46
A61K 31/351
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2629756
(54) Preparation for the prevention
and/or treatment of dementia
syndromes
(21) EP11770791.9
(47) 24.12.2014
(22) 19.10.2011
(73) N.V. Nutricia te 2712 HM
ZOETERMEER
(31) 10382274
(32) 20.10.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PHARMACEUTICAL TOPICAL
COMPOSITION OF MUPIROCIN
(47) 24.12.2014
(73) Laboratorios Ojer Pharma S.L. te
31002 PAMPLONA (NAVARRA),
Spanje (ES)
(72) GONZÁLEZ OJER, Carlos te E31002 PAMPLONA, Spanje (ES)
GOÑI ALLO, Beatriz te E-31014
PAMPLONA, Spanje (ES)
PASTOR FERNÁNDEZ, Fiona te E48990 GETXO, Spanje (ES)
YÁRNOZ DE MIGUEL, Cayetana te
E-31011 PAMPLONA, Spanje (ES)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/19
9/08
47/18
47/12
45/06
31/485
31/195
31/047
(11) EP1615646
(21) EP04759349.6
(22) 08.04.2004
(31) 461611 P
(32) 08.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PHARMACEUTICAL
FORMULATIONS CONTAINING
METHYLNALTREXONE
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(73) Shire LLC te FLORENCE, KY
41042, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SHOJAEI, Amir te BETHESDA, MD
20814, Verenigde Staten van
Amerika (US)
READ, Stephanie te
PHILADELPHIA, PA 19128,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COUCH, Richard, A. te BRYN
MAWR, PA 19010, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HODGKINS, Paul te EXTON, PA
19341, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 11/06
A61K 9/50
A61K 9/20
A61K 9/16
A61K 31/44
A61K 31/166
(11) EP2258350
(21) EP10176091.6
(22) 14.03.2006
(31) 05102058
(32) 16.03.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Taste masked dosage form
containing roflumilast
(47) 24.12.2014
(72) Kiliaan, Amanda, Johanne te 6706 (73) Takeda GmbH te 78467
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
AS WAGENINGEN
DUITSLAND (DE)
Hageman, Robert Johan Joseph te
6705 CT WAGENINGEN
(72) Brück-Scheffler, Antje te 79539
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
(51) A61K 9/12
DUITSLAND (DE)
(11) EP1556009
Pontius, Alexander te LEBACH,
66822, BONDSREPUBLIEK
(21) EP03772600.7
DUITSLAND (DE)
(22) 24.10.2003
(31) 15248602
429546 P
(32) 25.10.2002
29.11.2002
(33) Israël
Verenigde Staten van Amerika
(54) COSMETIC AND
PHARMACEUTICAL FOAM
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
9/50
9/48
9/16
31/352
(11) EP2386296
(21) EP11003147.3
(22) 14.04.2011
(47) 24.12.2014
(31) 102010020425
102010022174
(73) Foamix Pharmaceuticals Ltd. te
76124 ROHOVOT, Israël (IL)
(32) 12.05.2010
21.05.2010
(72) TAMARKIN, Dov te MACCABIM,
Israël (IL)
FRIEDMAN, Doron te KARMEIYOSEF, Israël (IL)
EINI, Meir te NESS ZIONA, Israël
(IL)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61K 9/50
A61K 9/16
A61K 9/14
(11) EP2023900
(21) EP06770277.9
(22) 12.05.2006
(54) CONTROLLED DOSE DRUG
DELIVERY SYSTEM
(47) 24.12.2014
(54) Neue Darreichungsformen für
Cineol
(47) 24.12.2014
(73) Maria Clementine Martin
Klosterfrau Vertriebsgesellschaft
mbH te 50670 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Greve, Harald, Dr. te 40545
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Duchatsch, Walter, Dr. te 53721
SIEGBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 01/15
28
(51) A61L 27/58
A61L 27/18
A61K 9/64
A61K 9/62
A61K 9/52
A61K 9/50
A61K 9/00
A61K 47/34
A61K 47/12
A61K 47/02
(31) 413172 P
485132 P
(11) EP1824460
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Novartis Pharma GmbH te 1230
WIEN, Oostenrijk (AT)
(21) EP05819495.2
(22) 10.11.2005
(31) 626780 P
(32) 10.11.2004
(32) 24.09.2002
07.07.2003
(11) EP2364700
(54) FTY720 for use in the treatment
of optic neuritis
(22) 12.10.2006
(47) 24.12.2014
(32) 27.04.2006
(72)
(54) A STABILIZED POLYMERIC
DELIVERY SYSTEM
(47) 24.12.2014
(73) Tolmar Therapeutics, Inc. te FORT
COLLINS, CO 80526, Verenigde
(51)
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 17/00
A61K 31/122
(11) EP2538936
(21) EP11706137.4
(22) 25.02.2011
(31) 308771 P
(32) 26.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NITISINONE FOR TREATMENT OF
OCULOCUTANEOUS/OCULAR
ALBINISM AND FOR INCREASING
PIGMENTATION
(47) 24.12.2014
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(11) EP2255798
(21) EP10177666.4
(22) 23.09.2003
(21) EP10191108.9
(31) 412618
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Compositions and methods to
treat skin diseases characterized
by cellular proliferation and
Foster, Carolyn An te 1130, WIEN,
angiogenesis
Oostenrijk (AT)
(47)
24.12.2014
Hiestand, Peter C. te 4123,
(73) Paloma Pharmaceuticals, Inc. te
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
JAMAICA PLAIN, MA 02130,
Glue, Paul William te
Verenigde Staten van Amerika
FLEMINGTON, NJ 08822,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SHERRIS, David te JAMAICA
PLAIN, MA 02130, Verenigde
A61P 17/02
Staten van Amerika (US)
A61K 45/06
GILL, Manjinder te SAS NAGER
A61K 33/30
PUNJAB, INDIA 160062, India (IN)
A61K 33/26
MA, Fupeng te MELROSE, MA
A61K 31/315
02176, Verenigde Staten van
A61K 31/295
Amerika (US)
A61K 31/205
BHAL, Sanjivanjit Kaur te
A61K 31/155
OAKVILLE, ON L6L 6W8, Canada
EP2395989
(CA)
EP10710992.8
DUNN-DUFAULT, Robert te
ONTARIO, N1H 1X2, Canada (CA)
05.02.2010
FEHER, Miklos te NEW YORK, NY
102009008919
10023, Verenigde Staten van
13.02.2009
Amerika (US)
REDDEN, Peter te ONTARIO, L6M
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
3X3, Canada (CA)
BEHANDLUNGSLÖSUNG FÜR DIE
SCHMIDT, Jonathan te ONTARIO,
BEHANDLUNG VON WUNDEN,
N0B 1S0, Canada (CA)
INSBESONDERE FÜR DIE LIQUIDE
WUNDBEHANDLUNG
(47) 24.12.2014
(73) Nawa Heilmittel GmbH te 90482
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) The United States Of America, As (72) RIESINGER, Thomas te 90411
Represented By The Secretary,
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
Department Of Health and
DUITSLAND (DE)
Human Services te BETHESDA,
(51) A61K 31/56
MARYLAND 20892-7660,
A61K 31/167
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2488158
(US)
(21) EP10768922.6
(72) BROOKS, Brian P. te
KENSINGTON, MARYLAND 20895, (22) 15.10.2010
Verenigde Staten van Amerika
(31) 0918149
(US)
GAHL, William A. te KENSINGTON, (32) 16.10.2009
MARYLAND 20895, Verenigde
(33) GROOT BRITTANNIË
Staten van Amerika (US)
(54) IMPROVED MEDICINAL AEROSOL
(51) A61P 25/00
A61K 45/06
A61K 38/21
A61K 38/20
A61K 31/675
A61K 31/436
A61K 31/225
A61K 31/135
A61Q 17/04
A61K 8/37
A61K 31/353
A61K 31/19
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) ZHOU, Mingxing te FORT
COLLINS, COLORADO 80525,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DADEY, Eric te FORT COLLINS, CO
80525, Verenigde Staten van
Amerika (US)
31 december 2014
FORMULATIONS
(47) 24.12.2014
(73) Jagotec AG te 4132 MUTTENZ,
Zwitserland (CH)
(72) MUELLER-WALZ, Rudi te 79650
SCHOPFHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FUEG, Lise-Marie te CH-4144
ARLESHEIM, Zwitserland (CH)
(51) A61Q 19/08
(51) A61P 35/00
A61K 45/06
A61K 31/232
(11) EP1881824
(21) EP06754856.0
(22) 26.04.2006
(31) 200501141
(32) 12.05.2005
(33) Spanje
(54) USE OF DOCOSAHEXAENOIC
TRIGLYCERIDES FOR THE
TREATMENT OF TUMOROUS
DISEASES
(47) 24.12.2014
(73) Brudy Technology, S.L. te 08006
BARCELONA, Spanje (ES)
(72) DOMINGO PEDROL, J.C. te
08006BARCELONA, Spanje (ES)
(51) C07D 417/14
C07D 417/06
C07D 409/14
C07D 409/06
C07D 407/14
C07D 407/06
C07D 401/06
C07D 211/66
A61P 19/02
A61K 31/444
Nummer 01/15
A61K 31/4439
A61K 31/4436
A61K 31/4375
(11) EP2544684
(21) EP11708663.7
(22) 09.03.2011
(31) 312301 P
(32) 10.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 4,4-DISUBSTITUTED PIPERIDINE
DERIVATIVES USEFUL AS
INHIBITORS OF DIPEPTIDYL
PEPTIDASE-1 (DPP-1)
(47) 24.12.2014
(73) Janssen Pharmaceutica NV te
2340 BEERSE, België (BE)
(72) DECORTE, Bart, L. te
SOUTHAMPTON PA 18966,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DESJARLAIS, Renee, L. te SAINT
DAVIDS PA 19087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HUANG, Yifang te LANSDALE PA
19446, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PARKER, Michael, H. te
CHALFONT PA 18914, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HLASTA, Dennis, J. te
DOYLESTOWN PA 18902,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/19
47/18
47/12
45/06
31/485
31/195
31/047
29
(32) 28.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTIFUNGAL AGENTS
(47) 24.12.2014
(73) Scynexis, Inc. te DURHAM, NC
27713, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BALKOVEC, James, M. te RAHWAY,
NJ 07065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SILIPHAIVANH, Phieng te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BOUFFARD, Frances, Aileen te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PEEL, Michael, R. te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709-2878,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FAN, Weiming te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709-2878,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MAMAI, Ahmed te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709-2878,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DIMICK GRAY, Sarah, M. te
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC
27709-2878, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A61K 9/28
A61K 9/20
A61K 31/663
(11) EP1790347
(21) EP07005463.0
(22) 07.08.2003
(31) 02028745
(32) 20.12.2002
(11) EP2368554
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP10184684.8
(54) High dose ibandronate
formulation
(22) 08.04.2004
(31) 461611 P
(32) 08.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Pharmaceutical formulations
containing methylnaltrexone
(47) 24.12.2014
(73) Progenics Pharmaceuticals, Inc.
te TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Sanghvi, Suketu te KENDALL
PARK, NJ 08824, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Boyd, Thomas te GRANDVIEW, NJ
10960, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07J 71/00
A61P 31/10
A61K 31/497
(11) EP2197447
(21) EP08836095.3
(22) 25.09.2008
(31) 995719 P
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(72) PENNINGER, Josef te A-1130
VIENNA, Oostenrijk (AT)
NEELY, Graham Gregory te
ALEXANDRIA, SYDNEY, 2015,
Australië (AU)
MCMANUS, Shane te A-1030
VIENNA, Oostenrijk (AT)
NILSSON, Henrik te 1030 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
(51) A61P 41/00
A61K 31/765
(11) EP1978975
(21) EP07701070.0
(22) 01.02.2007
(31) 20060009849
(32) 01.02.2006
(33) Zuid-Korea
(54) COMPOSITION FOR INHIBITING
ADHESION
(47) 24.12.2014
(73) Samyang Biopharmaceuticals
Corporation te SEOUL 110-470,
Zuid-Korea (KR)
(72) CHOI, In-Ja te DAEJEON 305-503,
Zuid-Korea (KR)
SEO, Min-Hyo te DAEJEON-CITY,
302-775, Zuid-Korea (KR)
KIM, Bong-Oh te DAEJEON-CITY,
300-810, Zuid-Korea (KR)
SHIM, Myung-Seob te SEOUL,
137-753, Zuid-Korea (KR)
(51) A61P 31/12
A61K 9/00
A61K 47/26
A61K 47/02
A61K 33/38
(11) EP1676582
(21) EP03818872.8
(22) 31.10.2003
(31) 2003356935
(32) 16.10.2003
(33) Japan
(54)
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
(47)
BASEL, Zwitserland (CH)
(73)
(72) Kaestle, Hans-G. te 79426
BUGGINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
Meyer, Bernard te 68440
DIETWILLER, Frankrijk (FR)
ANTI-CORONAVIRUS AGENT
24.12.2014
TOAGOSEI CO., LTD. te TOKYO
105-8419, Japan (JP)
SUGIURA, Koji, c/o Toagosei Co.,
Ltd. te NAGOYA-SHI, AICHI 4550027, Japan (JP)
ONO, Yasuharu, c/o Toagosei Co.,
Ltd. te NAGOYA-SHI, AICHI 4550027, Japan (JP)
(51) A61P 29/02
A61P 29/00
A61P 25/02
A61K 31/675
(51) A61K 35/76
(11) EP2637649
(11) EP2498791
(21) EP11781808.8
(21) EP10782478.1
(22) 11.11.2011
(22) 09.11.2010
(31) 10190922
(31) 259343 P
(32) 11.11.2010
(32) 09.11.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOUNDS AND METHODS FOR (54) METHODS OF PROPAGATING
TREATING PAIN
MONKEY ADENOVIRAL VECTORS
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Akron Molecules AG te 1030
WIEN, Oostenrijk (AT)
(73) GenVec, Inc. te GAITHERSBURG,
MD 20878, Verenigde Staten van
Nummer 01/15
Amerika (US)
(72) GALL, Jason te GERMANTOWN MD
20874, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BROUGH, Douglas te
GAITHERSBURG MD 20879,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KAHL, Christoph te PORTLAND OR
97229, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCVEY, Duncan te DERWOOD MD
20855, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 35/00
A61P 1/16
A61K 36/9066
30
(22) 13.11.2006
(31) 736526 P
829516 P
(32) 12.11.2005
13.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) FGF2-related methods for
diagnosing and treating
depression
(47) 24.12.2014
(73) The Board of Trustees of the
Leland te PALO ALTO, CA 943061106, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Akil, Huda te ANN ARBOR, MI
48105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP09711201.5
Watson, Stanley J. te ANN ARBOR,
(22) 16.02.2009
MI 48105, Verenigde Staten van
(31) 29037 P
Amerika (US)
Evans, Simon J. te MILAN, MI
(32) 15.02.2008
48160, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) SOLUBLE COMPLEXES OF
Turner, Cortney te BELLEVILLE, MI
CURCUMIN
48111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 24.12.2014
Bernard, René te 10115 BERLIN,
(73) Novobion Oy te 02160 ESPOO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Finland (FI)
(DE)
(72) PARKKINEN, Jaakko te FI-02160
Kerman, Ilan te ANN ARBOR, MI
ESPOO, Finland (FI)
48105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 38/00
Thompson, Robert C. te ANN
(11) EP2320923
ARBOR, MI 48108, Verenigde
(21) EP09805288.9
Staten van Amerika (US)
Burmeister, Margit te ANN
(22) 07.08.2009
ARBOR, MI 48105, Verenigde
(31) 200628 P
Staten van Amerika (US)
188192 P
Scott, Laura J. te ANN ARBOR, MI
(32) 02.12.2008
48104, Verenigde Staten van
07.08.2008
Amerika (US)
Meng, Fan te ANN ARBOR, MI
(33) Verenigde Staten van Amerika
48103, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) TRUNCATED ANALOGUES OF
Boehnke, Michael te ANN ARBOR,
GLUCOSE-DEPENDENT
MI 48103, Verenigde Staten van
INSULINOTROPIC POLYPEPTIDE
Amerika (US)
(47) 24.12.2014
Bunney, William E. Jr. te LAGUNA
HILLS, CA 92651, Verenigde
(73) IPSEN PHARMA S.A.S. te 92100
Staten van Amerika (US)
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Vawter, Marquis P. te LAGUNA
Frankrijk (FR)
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
(72) DONG, Zheng, Xin te HOLLISTON,
Staten van Amerika (US)
MA 01746, Verenigde Staten van
Jones, Edward G. te WINTERS, CA
Amerika (US)
95694, Verenigde Staten van
SHEN, Yeelana te FRANKLIN, MA
Amerika (US)
02038, Verenigde Staten van
Choudary, Prabhakara V. te
Amerika (US)
DAVIS, CA 95616, Verenigde
DEOLIVEIRA, Daniel, B. te
Staten van Amerika (US)
BELLINGHAM, MA 02019,
Myers, Richard M. te
Verenigde Staten van Amerika
HUNTSVILLE, AL 35806,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 33/50
(US)
C12Q 1/68
Schatzberg, Alan F. te LOS ALTOS,
C12M 1/34
CA 94024, Verenigde Staten van
C07H 21/04
Amerika (US)
C07H 21/02
Li, Jun te PALO ALTO, CA 94306,
A61K 38/18
Verenigde Staten van Amerika
A61K 38/00
(US)
Absher, Devin te HUNTSVILLE, AL
(11) EP2564864
35801, Verenigde Staten van
(21) EP12193871.6
(11) EP2249852
31 december 2014
Amerika (US)
Tomita, Hiroaki te IRVINE, CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lyons, David Michael te MENLO
PARK, C 94025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A61P 35/00
A61K 38/09
A61K 38/08
(11) EP2505204
(21) EP12165896.7
(22) 10.02.2009
(31) 27741 P
08250703
(32) 11.02.2008
29.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) Method of treating prostate
cancer with the GnRH antagonist
degarelix
(47) 24.12.2014
(73) Ferring B.V. te 2132 JX
HOOFDDORP
(72) Olesen, Tine Kold te NEW YORK,
NY 10065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Persson, Bo-Eric te 1180 ROLLE,
Zwitserland (CH)
Cantor, Per te 2920
CHARLOTTENLUND, Denemarken
(DK)
van der Meulen, Egbert A te S24010 DALBY, Zweden (SE)
Jensen, Jens-Christian, Slott te
2880 BAGSVAERD, Denemarken
(DK)
(51) A61P 37/00
A61K 48/00
A61K 47/48
A61K 39/395
A61K 38/21
A61K 38/17
(11) EP1423138
(21) EP02767299.7
(22) 01.08.2002
(31) 01118811
02100735
(32) 10.08.2001
20.06.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) USE OF IL-18 INHIBITORS IN
HYPERSENSITIVITY DISORDERS
(47) 24.12.2014
(73) Merck Serono SA te 1267
COINSINS, VAUD, Zwitserland
(CH)
(72) CHVATCHKO, Yolande te CH-1232
CONFIGNON, Zwitserland (CH)
KOSCO-VILBOIS, Marie te F-74270
MINZIER, Frankrijk (FR)
(51) A61P 17/00
A61P 1/00
A61K 9/70
A61K 9/00
Nummer 01/15
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
31
47/38
47/36
47/10
38/17
38/16
31/728
(11) EP2032155
(21) EP07798148.8
(22) 06.06.2007
(31) 812349 P
862244 P
897187 P
(11) EP2432492
(32) 09.06.2006
20.10.2006
24.01.2007
(21) EP10778522.2
(22) 24.05.2010
(31) 180525 P
(32) 22.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) APPLICATION AND USES OF PRG4 (54) STABILIZED INSULIN-LIKE
GROWTH FACTOR POLYPEPTIDES
AND THERAPEUTIC MODULATION
THEREOF
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(73) LUBRIS, LLC te FRAMINGHAM, MA
Novartis Pharma GmbH te 1230
01701, Verenigde Staten van
WIEN, Oostenrijk (AT)
Amerika (US)
Schepens Eye Research Institute (72) GLASS, David Jonathan te
te BOSTON, MA 02114-2500,
CORTLANDT MANOR, NEW YORK
Verenigde Staten van Amerika
10567, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
FORNARO, Mara te CH-4052
(72) SULLIVAN, Benjamin te SAN
BASEL, Zwitserland (CH)
DIEGO, CA 92122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHMIDT, Tannin te CALGARY,
ALBERTA T3H 2L4, Canada (CA)
TRUITT, Edward, R. te SAN
DIEGO, CA 92122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TRUITT, Nicole, Barbara, Justis te
SAN DIEGO, CA 92122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SULLIVAN, David te BOSTON,
MASSACHUSETTS 02109,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61K 38/26
(11) EP2635296
(22) 03.11.2011
(31) 201161503104 P
201161503178 P
409785 P
409723 P
(32) 30.06.2011
30.06.2011
03.11.2010
03.11.2010
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) NOVEL COMPOSITION
COMPRISING GLUCAGON
(47) 24.12.2014
(73) Arecor Limited te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB4 OFE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) JEZEK, Jan te CAMBRIDGESHIRE
CB4 OFE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
DERHAM, Barry Kingston te
CAMBRIDGESHIRE CB4 OFE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61K 38/30
(11) EP2311432
(21) EP10180484.7
(22) 06.06.2003
(31) 387239 P
407003 P
(32) 07.06.2002
28.08.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11779842.1
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(51) C12N 15/15
C07K 14/81
A61P 7/00
A61P 29/00
A61K 9/00
A61K 38/55
31 december 2014
(32) 23.04.2004
09.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CELLULAR PERMISSIVITY FACTOR
FOR VIRUSES, AND USES
THEREOF
(47) 24.12.2014
(73) Zoetis P&U LLC te FLORHAM
PARK, NJ 07932, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) CALVERT, Jay, Gregory te
OTSEGO, MI 49078, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHIELDS, Shelly, Lynn te
PLAINWELL, MI 49080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SLADE, David, Ewell te PORTAGE,
MI 49024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WELCH, Siao-Kun, Wan te
KALAMAZOO, MI 49009,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 15/74
A61K 39/02
(11) EP1991263
(21) EP07752174.8
(22) 01.03.2007
(31) 778471 P
784576 P
396216
395197
(32) 01.03.2006
21.03.2006
30.03.2006
30.03.2006
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) ENGINEERED LISTERIA AND
(54) Modified kunitz domain
METHODS OF USE THEREOF
polypeptides and their use for
reducing ischemia or the onset of (47) 24.12.2014
a systemic inflammatory
(73) Aduro Biotech te BERKELEY,
response associated with a
CALIFORNIA 94710-2225,
surgical procedure
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(US)
(73) Dyax Corporation te CAMBRIDGE, (72) DUBENSKY, Thomas, W., Jr. te
MA 02139, Verenigde Staten van
PIEDMONT, CA 94611, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
SKOBLE, Justin te BERKELEY, CA
(72) Ladner, Robert, Charles te
94703, Verenigde Staten van
IJAMSVILLE, MD 21754, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
LAUER, Peter, M. te ALBANY, CA
Ley, Arthur, C. te NEWTON, MA
94706, Verenigde Staten van
02465, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
COOK, David, N. te LAFAYETTE,
(51) G01N 33/567
CA 94549, Verenigde Staten van
C12Q 1/70
Amerika (US)
C12P 21/06
(51)
C07K 16/28
C12P 21/04
C07K 16/00
A61K 39/00
A61K 51/10
(11) EP1742658
A61K 47/48
(21) EP05736317.8
A61K 39/395
A01K 67/027
(22) 05.04.2005
(31) 565214 P
634736 P
(11) EP1520588
(21) EP04007843.8
Nummer 01/15
(22) 12.07.1999
(31) 92672 P
110608 P
32
CAMBRIDGESHIRE CB4 OFE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 13.07.1998
02.12.1998
(72) Jezek, Jan te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB4 OFE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61P 7/04
A61K 47/48
(54) Uses of antibodies to
aminophospholipids for cancer
treatment
(11) EP1677829
(47) 24.12.2014
(21) EP04768770.2
(22) 07.10.2004
(31) 0323378
(73) BOARD OF REGENTS, THE
(32) 07.10.2003
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM te
AUSTIN, TEXAS 78701, Verenigde (33) GROOT BRITTANNIË
Staten van Amerika (US)
(54) FIBRINOGEN TARGETTING
MICROPARTICLES FOR
(72) Thorpe, Philip, E. te DALLAS, TX
PROMOTING HAEMOSTASIS
75214, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 24.12.2014
Ran, Sophia te RIVERTON,
(73) Haemostatix Limited te
ILLINOIS 62561, Verenigde Staten
NOTTINGHAM NG1 1GF, GROOT
van Amerika (US)
BRITTANNIË (GB)
31 december 2014
(72) Elmaleh, David te NEWTON, MA
02159, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Shoup, Timothy te WALTHAM, MA
02453, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Fischman, Alan te BOSTON,MA
02114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 9/94
C07K 14/435
A61L 2/00
(11) EP2328623
(21) EP09805986.8
(22) 27.08.2009
(31) 102008039860
09007797
PCT/EP2009/004318
(32) 27.08.2008
12.06.2009
16.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Europees Octrooi Bureau
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(51) C07F 9/06
A61K 47/24
A61K 47/14
A61K 47/10
A61K 31/675
A61K 31/454
(72) GOODALL, Alison Helena te
NOTTINGHAM NG1 1GF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MIDDLETON, Sarah Margaret te
NOTTINGHAM NG1 1GF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2234621
(21) EP08868777.7
(51) C07K 14/47
A61K 48/00
(22) 30.12.2008
(11) EP1732945
(54) VERFAHREN ZUR VERRINGERUNG
DER VIRALEN UND MIKROBIELLEN
BELASTUNG FESTSTOFFHALTIGER
AUS DEM PANKREAS VON TIEREN
GEWONNENER EXTRAKTE
(31) 6531
(21) EP05733956.6
(47) 24.12.2014
(32) 03.01.2008
(22) 07.04.2005
(73) Nordmark Arzneimittel GmbH &
Co. KG te 25436 UETERSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 560529 P
574039 P
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR TREATING DISEASES OF THE (32) 08.04.2004
NAIL
25.05.2004
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Dow Pharmaceutical Sciences,
Inc. te PETALUMA CA 94954(54) METHODS AND COMPOSITIONS
6542, Verenigde Staten van
FOR MODULATING CARDIAC
Amerika (US)
CONTRACTILITY
(72) WINCKLE, Gareth te PETALUMA,
(47) 24.12.2014
CA 94952, Verenigde Staten van (73) Sangamo BioSciences, Inc. te
Amerika (US)
RICHMOND, CA 94804, Verenigde
FIELDSON, Gregory, T. te
Staten van Amerika (US)
MORGANTOWN, WV 26505,
(72)
ZHANG, H. Steven te RICHMOND,
Verenigde Staten van Amerika
CALIFORNIA 94804, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
(51) C07K 14/00
ZHANG, Lei te DAVIS, CA 95616,
A61K 9/00
Verenigde Staten van Amerika
A61K 47/12
(US)
A61K 47/10
(51)
C07D
241/04
A61K 38/47
C07B 59/00
(11) EP2457590
A61K 51/04
(21) EP12157010.5
(11) EP2388017
(22) 01.05.2009
(31) 0807929
0902472
(32) 01.05.2008
13.02.2009
(21) EP11169725.6
(22) 24.02.2005
(31) 547206 P
(32) 24.02.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Protein formulation
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Arecor Limited te CAMBRIDGE,
(54) Catalytic radiofluorination
(72) RÄMSCH, Christian te 25436
GROSS NORDENDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHRÄDER, Thomas te 25436
UETERSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MOEST, Thomas te 25436
MOORREGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KURFÜRST, Manfred te 25436
MOORREGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61L 2/18
(11) EP2676681
(21) EP13172468.4
(22) 18.06.2013
(31) 102012105328
(32) 19.06.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zur Reinigung und
Desinfektion von Reinigungsgut
(47) 24.12.2014
(73) MMM MÜNCHENER MEDIZIN
MECHANIK GMBH te 82152
PLANEGG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Padalko, Oleksandr te 86956
SCHONGAU, BONDSREPUBLIEK
(73) The General Hospital Corporation
DUITSLAND (DE)
te BOSTON, MA 02114, Verenigde
Nickel, Kathrin te 82377
Staten van Amerika (US)
Nummer 01/15
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61L 9/18
A61L 9/16
A61L 9/12
A61L 9/04
A47C 31/00
(11) EP1723973
(21) EP06114162.8
(22) 18.05.2006
(31) 102005023611
(32) 18.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Duftstofffreisetzende Möbel,
Möbelteile und/oder
Möbelzubehörteile
(47) 24.12.2014
(73) Fritz Egger GmbH & Co. OG te
3105 UNTERRADLBERG,
Oostenrijk (AT)
(72) Steinwender, Martin, Dr. te A2380 PERCHTOLDSDORF,
Oostenrijk (AT)
33
(72) MACNEIL, Sheila te SHEFFIELD S7
1BP, GROOT BRITTANNIË (GB)
RYAN, Anthony te SHEFFIELD S7 (47)
1RX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73)
(51) A61L 27/56
A61L 27/38
(72)
A61L 27/36
A61L 27/20
(11) EP2180906
(21) EP08803456.6
(22) 01.09.2008
(31) 0757308
(32) 31.08.2007
(33) Frankrijk
(54) PROTHESE DESTINEE A
PROMOUVOIR LA
RECONSTRUCTION IN VIVO D'UN
ORGANE CREUX OU D'UNE
PARTIE D'ORGANE CREUX
(47) 24.12.2014
(73) Synolyne Pharma te 4040
HERSTAL, België (BE)
(22) 13.04.2006
(72) MAQUET, Véronique te B-4257
BERLOZ, België (BE)
GAUTIER, Sandrine te B-4000
LIEGE, België (BE)
COULIC, Véry te B-6001
MARCINELLE, België (BE)
(31) 105334
402312
(51) A61L 27/50
A61L 27/46
(32) 13.04.2005
11.04.2006
(11) EP2266636
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 19.04.2006
(54) Composite bone graft material
(32) 29.04.2005
(51) A61L 24/02
(11) EP1712244
(21) EP06007911.8
(47) 24.12.2014
(73) EBI, L.P. te PARSIPPANY, NJ
07054-0346, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP10012320.7
(31) 118081
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Multi-purpose medical implant
devices
(47) 24.12.2014
(72) Simon, Bruce J. te MOUNTAIN
(73) Warsaw Orthopedic, Inc. te
LAKES NJ 07046, Verenigde
WARSAW, IN 46581, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
Ronk, Robert M. te PIERCETON IN
46562, Verenigde Staten van
(72) McKay, William F. te MEMPHIS, TN
Amerika (US)
38133, Verenigde Staten van
D' Antonio, Paul te MORRISTOWN
Amerika (US)
NJ 07960, Verenigde Staten van
Scifert, Jeffrey L. te ARLINGTON,
Amerika (US)
TENNESSEE 38002, Verenigde
Schwardt, Jeffrey D. te PALO ALTO
Staten van Amerika (US)
CA 94306, Verenigde Staten van (51) A61L 31/12
Amerika (US)
A61L 29/12
(51) A61L 27/58
A61F 2/958
A61L 27/50
A61F 2/95
A61L 27/14
A61F 2/02
A61F 2/01
(11) EP2405952
(21) EP10709265.2
(22) 10.03.2010
(31) 0904174
(32) 11.03.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SCAFFOLDS
(47) 24.12.2014
(73) The University Of Sheffield te
SHEFFIELD S10 2TN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
31 december 2014
(11) EP1429683
(21) EP02799654.5
(22) 27.09.2002
THERAPEUTIC METHODS
UTILIZING THE SAME
24.12.2014
Boston Scientific Limited te
HAMILTON HM11, Bermuda (BM)
WEBER, Jan te MAPLE GROVE, MN
55311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61L
A61L
A61L
A61L
31/14
31/04
27/56
27/14
(11) EP1909696
(21) EP06788084.9
(22) 21.07.2006
(31) 193086
(32) 29.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITE SELF-COHERED WEB
MATERIALS
(47) 24.12.2014
(73) Gore Enterprise Holdings, Inc. te
NEWARK, DE 19714-9206,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FARNSWORTH, Ted, R. te
FLAGSTAFF, AZ 86001, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FLYNN, Charles te FLAGSTAFF, AZ
86004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WHITE, Charles, F. te CAMP
VERDE, AZ 86322, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61M 1/00
(11) EP2150289
(21) EP08826427.0
(22) 21.04.2008
(31) 790454
(32) 25.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BLOOD PUMP BEARINGS WITH
SEPARATED CONTACT SURFACES
(47) 24.12.2014
(73) Jarvik, Robert te NEW YORK, NY
10019, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Jarvik, Robert te NEW YORK, NY
10019, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 5/142
A61M 39/26
A61M 39/22
A61M 39/10
A61M 39/02
A61M 1/00
A61F 5/00
(31) 331332 P
327629 P
(11) EP2412393
(32) 28.09.2001
05.10.2001
(22) 03.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MEDICAL DEVICES COMPRISING
NANOMATERIALS AND
(21) EP11179954.0
(31) 821333 P
675527
675525
675544
Nummer 01/15
34
(32) 03.08.2006
15.02.2007
15.02.2007
15.02.2007
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
BIRDSEYE, Sharon te MARIETTA,
GA 30067, Verenigde Staten van
Amerika (US)
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Valve assembly for alternately
providing and preventing access
to a fluid pathway
(47) 24.12.2014
(73) Aspire Bariatrics, Inc. te KING OF
PRUSSIA, PA 19306, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Kamen, Dean te BEDFORD, NH
NEW HAMPSHIRE 03110,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Grant, Kevin, L. te LITCHFIELD,
NH NEW HAMPSHIRE 03052,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Soederberg, Eric, M. te BEDFORD,
NH NEW HAMPSHIRE 03110,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Altobelli, David, E. te HOLLIS, NH
NEW HAMPSHIRE 03049,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Flynn, David te MANCHESTER, NH
NEW HAMPSHIRE NH 03104,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Solovay, Kenneth, S. te WESTON,
FL FLORIDA FL 33331, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Klein, Samuel te CLAYTON, MO
MISSOURI MO 63110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Langloss, Tim te NEW YORK, NY
NEW YORK NY 10024, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F04B 19/02
B65D 33/00
A61M 31/00
A61M 1/06
(11) EP1404393
(21) EP02746576.4
(22) 19.06.2002
(31) 298895 P
(32) 19.06.2001
(47)
(73)
(72)
(11) EP2111882
(21) EP08703870.9
(22) 25.01.2008
(31) 2007018350
(32) 29.01.2007
(33) Japan
(54) NIPPLE COATING MEMBER AND
MILKING DEVICE
(47) 24.12.2014
(73) Pigeon Corporation te CHUO-KU
TOKYO 103-8480, Japan (JP)
(72) KOBAYASHI, Hiroshi te SHINJUKUKU TOKYO 162-8601, Japan (JP)
KAWAMURA, Hiroshi te SHINJUKUKU TOKYO 162-8601, Japan (JP)
AWANO, Yukinari te SHINJUKU-KU
TOKYO 162-8601, Japan (JP)
MIZUNO, Katsumi te CHIBA-SHI
CHIBA 266-0034, Japan (JP)
ONUKI, Zenichi te CHUO-KU
TOKYO 103-8480, Japan (JP)
ISHIMARU, Aki te CHUO-KU
TOKYO 103-8480, Japan (JP)
(51) F04D 3/00
F04D 29/24
A61M 1/10
(11) EP2408489
(21) EP10710247.7
(22) 18.03.2010
(31) 09075127
161125 P
(32) 18.03.2009
18.03.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) FLUID PUMP
(47) 24.12.2014
(73) ECP Entwicklungsgesellschaft
mbH te 12247 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) RÖHN, Daniel te 12437 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01D 61/30
A61M 1/16
A61G 7/05
SYSTEM FOR A PORTABLE HANDSA61B 19/02
FREE BREAST PUMP
(11) EP2682139
24.12.2014
(21) EP13174677.8
Medela Holding AG te 6340
(22) 02.07.2013
BAAR, Zwitserland (CH)
MYERS, Kenneth, E. te MARIETTA, (31) 102012105912
GA 30067, Verenigde Staten van (32) 03.07.2012
Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LUNDY, Ellen te WOODSTOCK, GA
(54) Haltevorrichtung und
30188, Verenigde Staten van
medizinisches Gerät zur
Amerika (US)
extrakorporalen Blutbehandlung
MEINCKE, Drew, W. te
mit Haltevorrichtung
WOODSTOCK, GA 30189,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(US)
(73) B. Braun Avitum AG te 34212
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(51) A61M 1/06
31 december 2014
MELSUNGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Schade, Andreas te 36199
ROTENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stenzel, Bruno te 26209 HATTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F04B 43/12
B04B 5/04
A61M 1/36
A61M 1/00
A61K 41/00
(11) EP1512421
(21) EP04255338.8
(22) 02.09.2004
(31) 654803
(32) 03.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for collecting a desired
blood component and performing
a photopheresis treatment
(47) 24.12.2014
(73) THERAKOS, INC. te EXTON, PA
19341, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Briggs, Dennis te WEST CHESTER,
PA 19380, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 5/50
A61P 3/10
A61M 5/172
A61K 38/47
A61K 38/28
(11) EP2300046
(21) EP09739183.3
(22) 28.04.2009
(31) 127044 P
125835 P
(32) 09.05.2008
28.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SUPER FAST-ACTING INSULIN
COMPOSITIONS
(47) 24.12.2014
(73) Halozyme, Inc. te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) FROST, Gregory, I. te DEL MAR CA
92014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BILINSKY, Igor te SAN DIEGO CA
92122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VAUGHN, Daniel te ENCINITAS CA
92024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SUGARMAN, Barry te SAN DIEGO
CA 92129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 5/46
A61M 5/20
(11) EP2007450
(21) EP07735010.6
(22) 11.04.2007
Nummer 01/15
(31) 0603200
35
the manufacture thereof
31 december 2014
A61M 39/02
(32) 11.04.2006
(47) 24.12.2014
(11) EP2422837
(33) Frankrijk
(73) Ambu A/S te 2750 BALLERUP,
Denemarken (DK)
(21) EP10767045.7
(54) AUTOMATIC INJECTION DEVICE
(72) Petersen, Lasse te 3300
FREDERIKSVAERT, Denemarken
Becton Dickinson France S.A.S te
(DK)
38800 LE PONT DE CLAIX,
Hoffmann, Peer te 3660
Frankrijk (FR)
STENLØSE, Denemarken (DK)
GRUNHUT, Guillaume te F-38100
(51) A61M 25/02
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(11) EP2470251
MARITAN, Lionel te F-38119
PIERRE-CHÂTEL, Frankrijk (FR)
(21) EP09791908.8
PEROT, Frédéric te F-38760 SAINT (22) 25.08.2009
PAUL DE VARCES, Frankrijk (FR)
(54) MEDICAL ARTICLE SECUREMENT
A61M 5/315
DEVICE
A61M 5/24
(47) 24.12.2014
EP1824538
(73) C.R. Bard Inc. te MURRAY HILL, NJ
EP05801548.8
07974, Verenigde Staten van
06.10.2005
Amerika (US)
(47) 24.12.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 04388068
(32) 11.10.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) INJECTION DEVICE
(47) 24.12.2014
(73) NOVO NORDISK A/S te 2880
BAGSVÆRD, Denemarken (DK)
(22) 20.04.2010
(31) 2009104633
2010033199
(32) 23.04.2009
18.02.2010
(33) Japan
Japan
(54) MEDICAL CONNECTOR
STRUCTURE
(47) 24.12.2014
(73) JMS Co., Ltd. te HIROSHIMA-SHI
HIROSHIMA 730-8652, Japan (JP)
(72) TSUNEMATSU Masahiro te
HIROSHIMA-CITY HIROSHIMA 7308652, Japan (JP)
HAYASHI Yuma te HIROSHIMACITY HIROSHIMA 730-8652, Japan
(72) AVILES, Alejandro te STONE
(JP)
MOUNTAIN, GA 30083, Verenigde
YUKI Takehiko te HIROSHIMA-CITY
Staten van Amerika (US)
HIROSHIMA 730-8652, Japan (JP)
(51) A61M 29/00
(51)
A61N 1/36
A61B 19/00
A61N 1/22
A61B 17/34
A61N 1/04
A61B 17/064
(11) EP2651504
A61B 17/02
(72) MÖLLER, Claus, Schmidt te DK3480 FREDENSBORG,
Denemarken (DK)
THØGERSEN, Klaus te DK-2920
CHARLOTTENLUND, Denemarken
(DK)
(11) EP1871456
(21) EP11708498.8
(21) EP06749740.4
(22) 17.03.2011
(22) 07.04.2006
(31) 422535 P
(31) 669514 P
700176 P
(32) 13.12.2010
(51) A61M 5/50
A61M 5/32
A61M 5/178
(32) 08.04.2005
18.07.2005
(54) HEADBAND FOR EXTERNAL
OCCIPITAL NEUROSTIMULATION
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(11) EP2455127
(21) EP10799348.7
(22) 13.07.2010
(31) 200910164711
(32) 15.07.2009
(33) China
(54) SAFE DISPOSABLE INJECTOR
WITH CHANGEABLE AND
AUTOMATICALLY RETRACTABLE
NEEDLE
(47) 24.12.2014
(73) Wuxi Yushou Medical Appliances
Co., Ltd. te DONGBEITANG,
XISHAN DISTRICT WUXI JIANGSU
214191, China (CN)
(72) JIANG, Wenjun te JIANGSU
212300, China (CN)
(51) A61M 16/04
(11) EP2594304
(21) EP13155205.1
(22) 07.04.2004
(31) 200300563
200300769
(32) 11.04.2003
22.05.2003
(33) Denemarken
Denemarken
(54) Laryngeal mask and method for
(54) SURGICAL INSTRUMENT SYSTEM
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) CEFALY Technology SPRL te 4040
HERSTAL, België (BE)
(72) MIGNOLET, Jean-Yves te B-4350
MOMALLE, België (BE)
MULLER, Pierre-Yves te CH-1245
COLLONGE BELLERIVE,
Zwitserland (CH)
RIGAUX, Pierre te B-4020 LIÈGE,
(72) VOEGELE, James, W. te
België (BE)
CINCINNATI, OH 45249, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61N 1/36
GILL, Robert, P. te MASON, OH
A61N 1/04
45040, Verenigde Staten van
(11) EP2586489
Amerika (US)
(21) EP12197261.6
HESS, Christopher, J. te
CINCINNATI, OH 45206, Verenigde (22) 01.05.2007
Staten van Amerika (US)
(31) 746060 P
WEISENBURGH, William, B. te
805359 P
MAINEVILLE, OH 45039,
PCT/IL2006/001326
Verenigde Staten van Amerika
(32)
01.05.2006
(US)
21.06.2006
GEIS, William P. te BALTIMORE,
16.11.2006
MD 21237, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
MURRAY, Michael, A. te
World Intellectual Property
BELLEVUE, , KY 41073, Verenigde
Organization (WIPO)
Staten van Amerika (US)
(International Bureau of)(4)
MORGAN, Karen, M. te
CINCINNATI, OH 45206, Verenigde (54) Improved functional electrical
Staten van Amerika (US)
stimulation systems
(51) F16L 47/06
(47) 24.12.2014
B29C 45/16
(73) Bioness Neuromodulation Ltd te
A61M 39/10
43654 RAANANA, Israël (IL)
(73) ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te
CINCINNATI, OH 45242-2839,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 01/15
36
(72) Lasko, Eyal te 40600 TEL MOND,
Israël (IL)
Springer, Shmuel te 71700
MODI'IN, Israël (IL)
Rubin, Mark te 42836 MOSHAV
NITZANAI OZ, Israël (IL)
Dar, Amit te 40692 KFAR HESS,
Israël (IL)
(51) A61N
A61N
A61N
A61N
(51) A61N 1/05
(31) 77603
(11) EP2574368
(32) 11.03.2005
(21) EP12172599.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 19.06.2012
(54) IMPLANTABLE
NEUROSTIMULATOR DEVICE
(31) 1158882
(32) 30.09.2011
1/375
1/36
1/05
1/04
(11) EP1861162
(21) EP06734238.6
(22) 02.02.2006
(47) 24.12.2014
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Sonde de stimulation épicardique
Staten van Amerika (US)
multizone
(72) WAHLSTRAND, Carl, D. te LINO
24.12.2014
LAKES, MINNESOTA 55038,
Verenigde Staten van Amerika
Sorin CRM SAS te 92140
(US)
CLAMART CEDEX, Frankrijk (FR)
SKIME, Robert, M. te COON
Ollivier, Jean-François te 91190
RAPIDS, MINNESOTA 55448,
VILLIERS LE BACLE, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
A61N 1/36
(US)
A61N 1/05
(51) A61N 5/06
EP2077892
(11) EP2505230
EP06801749.0
(21) EP12162022.3
16.08.2006
(22) 29.03.2012
AUTOMATIC FITTING FOR A
(31) 20115306
VISUAL PROSTHESIS
(32) 31.03.2011
24.12.2014
(33) Frankrijk
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(33) Finland
31 december 2014
(33) Zuid-Korea
(54) Medical apparatus
(47) 24.12.2014
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Lee, Ho-taik te 446-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Lee, Hyoung-ki te 446-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Bang, Won-chul te 446-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Shim, Mun-bo te 446-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Park, Jun-ho te 446-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) A61P 5/24
A61P 15/00
(11) EP2558076
(21) EP11713829.7
(22) 12.04.2011
(31) 10160069
(32) 15.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LOW-DOSED SOLID ORAL
DOSAGE FORMS FOR HRT
(47) 24.12.2014
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GREENBERG, Robert, J. te LOS
ANGELES, CA 90068, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WILLIAMSON, Richard te SANTA
MONICA, CA 90403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MLETZKO, Stephan te 14053
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
SCHÜRMANN, Rolf te 14513
(73) Valkee Oy te 90590 OULU, Finland
TELTOW, BONDSREPUBLIEK
(FI)
DUITSLAND (DE)
(72) Nissilä, Juuso te 91100 II, Finland
GUDE, Kerstin te 16547
(FI)
BIRKENWERDER,
Aunio, Antti te 90420 OULU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Finland (FI)
(DE)
(51) A61N 1/36
A61B 5/103
(11) EP2121135
(51) A62B 35/00
A61G 7/10
(11) EP1998849
(21) EP08719594.7
(11) EP2522398
(21) EP07754013.6
(22) 06.03.2008
(21) EP11003852.8
(22) 26.03.2007
(31) 895488 P
(22) 11.05.2011
(31) 785658 P
(32) 19.03.2007
(54) Personenhebeeinrichtung
(32) 24.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TREATMENT OPTIMIZATION
(54) COLLECTING GAIT INFORMATION
FOR EVALUATION AND CONTROL
OF THERAPY
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(72)
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51)
(73) Second Sight Medical Products,
Inc. te SYLMAR, CA 91342,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HERUTH, Kenneth, T. te EDINA,
MN 55424, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MIESEL, Keith, A. te ST.PAUL, MN
55104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOLNAR, Gregory, F. te BLAINE,
MN 55449, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Light dispensing apparatus
(51) A61N 5/10
(73)
(11)
(21)
(22)
(31)
(73) Koch, Josef te 34134 KASSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
Laufersweiler, Matthias te 34327
EINDHOVEN
KÖRLE-EMPFERSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MOREAU, Michel te VERONA,
(DE)
WISCONSIN 53593, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Koch, Josef te 34134 KASSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G10K 11/34
(DE)
A61N 7/02
Laufersweiler, Matthias te 34327
A61N 7/00
KÖRLE-EMPFERSHAUSEN,
A61B 8/08
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2564899
(DE)
EP12180093.2
(51) F16B 45/02
10.08.2012
A63B 29/02
A62B 35/00
20110089865
(32) 05.09.2011
(11) EP2525878
Nummer 01/15
37
(21) EP11704667.2
(47) 24.12.2014
(22) 11.01.2011
(73) Carnegie Mellon University te
PITTSBURGH, PA 15213,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) MI20100056
(32) 20.01.2010
(33) Italië
(72) COLLINS, Terrence, J. te
(54) SAFETY SYSTEM WITH TWO
PITTSBURGH, PA 15206-1716,
CARABINERS EACH ONE TO BE
Verenigde Staten van Amerika
HUNG TO A BELAY ELEMENT FOR
(US)
CLIMBING PURPOSES,
HORWITZ, Colin, P. te
ADVENTURE PARKS, WORKS ON
PITTSBURGH, PA 15206,
CIVIL STRUCTURES OR
Verenigde Staten van Amerika
GENERALLY WORKS REQUIRING
(US)
SAFETY ROPES
WASHBURN, Newell, R. te
PITTSBURGH, PA 15217,
(47) 24.12.2014
Verenigde Staten van Amerika
(73) 4geco S.r.l. te 23834 PREMANA
(US)
(LC), Italië (IT)
ELLIS, William te ITHACA, NY
(72) MALUGANI, Emilio te I-23832
14850, Verenigde Staten van
MARGNO (LC), Italië (IT)
Amerika (US)
BEVILACQUA, Giorgio te I-23834
ROY, Riddhi te PITTSBURGH, PA
PREMANA (LC), Italië (IT)
15217, Verenigde Staten van
VITTORI, Gabriella te I-23834
Amerika (US)
PREMANA (LC), Italië (IT)
(51) A63B 23/12
MALUGANI, Luca te I-23832
A63B 21/062
MARGNO (LC), Italië (IT)
A63B 21/02
(51) A62C 2/10
(11) EP2095849
A62C 2/06
(21) EP09153663.1
(11) EP2158007
(22) 25.02.2009
(21) EP08784213.4
(31) BO20080126
(22) 19.06.2008
(32) 27.02.2008
(31) 200700311
(33) Italië
(32) 21.06.2007
(54) Exercise machine
(33) België
(47) 24.12.2014
(54) FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
(73) Technogym S.p.A. te 47035
(47) 24.12.2014
GAMBETTOLA (FORLI' CESENA),
(73) Stöbich Brandschutz GmbH te
Italië (IT)
38644 GOSLAR,
(72) Alessandri, Nerio te 47020,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LONGIANO (FORLÌ CESENA), Italië
(DE)
(IT)
(72) FLEURY, Bert te B-9120
HAASDONK, België (BE)
SILLER, Stefan te 38729 LUTTER
AM BARENBERGE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STÖBICH, Jochen te 38685
LANGELSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KNEIN-LINZ, Robert te 52134
HERZOGENRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C11D 3/39
C02F 1/72
B01J 31/18
A62D 3/38
(11) EP2566852
(21) EP11775537.1
(22) 27.04.2011
(31) 343330 P
(32) 27.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Benini, Luca te 48015,
CANNUZZO DI CERVIA
(RAVENNA), Italië (IT)
Casadei, Marco te 47854,
MONTECOLOMBO (RIMINI), Italië
(IT)
(51) A63B 37/00
(11) EP2544775
(21) EP11708649.6
(22) 04.03.2011
(31) 312282 P
(32) 10.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GOLF BALLS USING
HYDROPHOBIC THERMOPLASTIC
POLYURETHANE AS A
COMPATIBILIZER FOR POLYMER
BLENDS
31 december 2014
(51) A63B 69/12
A63B 69/00
(11) EP2421618
(21) EP10730521.1
(22) 19.04.2010
(31) TO20090305
(32) 20.04.2009
(33) Italië
(54) SYSTEM AND METHOD FOR LIGHT
SIGNALLING
(47) 24.12.2014
(73) Buresta, Alessandro te 10152
TORINO, Italië (IT)
(72) Buresta, Alessandro te 10152
TORINO, Italië (IT)
(51) A63C
A63C
A63C
A63C
5/035
17/14
17/02
17/00
(11) EP2198936
(21) EP09015177.0
(22) 08.12.2009
(31) 102008062581
(32) 16.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schaltbare
Geschwindigkeitsregulierung für
doppelspurige Rollschuhe
(47) 24.12.2014
(73) Hardter, Paul te 73660 URBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hardter, Paul te 73660 URBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A63H
A63H
A63H
A63H
A63H
3/04
3/00
29/18
17/22
17/00
(11) EP2663377
(21) EP12700438.0
(22) 13.01.2012
(31) 201100544
(32) 13.01.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) TOY POWER SOURCE
(47) 24.12.2014
(73) Hasbro, Inc. te PAWTUCKET, RI
02862-1059, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 24.12.2014
(72) BREWER, Christopher te
MIDDLESEX TW11 9LQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
PERRIN, Steven te ESSEX CM17
0ET, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) NIKE Innovate C.V. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C 29/76
B01D 53/26
B01D 3/00
B01D 1/28
(54) CARBON SUPPORTED
TETRAAMIDO MACROCYCLIC
(72) TUTMARK, Bradley C. te
LIGAND CATALYTIC ACTIVATORS
BEAVERTON, OREGON 97005,
AND METHODS FOR MAKING THE
Verenigde Staten van Amerika
SAME
(US)
(11) EP1920809
(21) EP07291266.0
(22) 17.10.2007
Nummer 01/15
38
(31) 0609090
(32) 17.10.2006
(33) Frankrijk
(54) Nouveau procédé de
déshydratation d'alcool et
installation pour sa mise en
oeuvre
(47) 24.12.2014
(73) MAGUIN S.A. te F-02800
CHARMES, Frankrijk (FR)
(72) Doreau, Geneviève te 94320
THIAIS, Frankrijk (FR)
Touron, Jerôme te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) B01D 9/00
(11) EP1965900
(21) EP06808625.5
(22) 22.11.2006
(31) 0523707
(32) 22.11.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
31 december 2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FILTERVORRICHTUNG UND
(72) BASSETT, Laurence W. te SAINT
FILTERVERFAHREN
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
(47) 24.12.2014
Verenigde Staten van Amerika
(73) Herding GmbH Filtertechnik te
(US)
92224 AMBERG,
CANDELORA, Andrew M. te SAINT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(72) HERDING, Urs te 92224 AMBERG,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ASTLE, Robert E. te SAINT PAUL,
(DE)
MINNESOTA 55133-3427,
HAJEK, Stefan te 92224 AMBERG,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(51) F01N 3/023
(51) B01J 20/32
B01D 41/04
B01J 20/06
(11) EP2114547
B01D 53/86
(21) EP08705354.2
B01D 53/64
(22) 24.01.2008
(11) EP1861191
(31) 0700173
0701416
(21) EP06736264.0
(32) 24.01.2007
11.06.2007
(31) 71633
(22) 28.02.2006
(54) CRYSTALLISATION APPARATUS
AND METHOD WITH
TEMPERATURE CONTROLLED
ZONES
(33) Zweden
Zweden
(32) 03.03.2005
(47) 24.12.2014
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
CLEANING FILTERS
(54) METHOD FOR MERCURY REMOVAL
WITH A SORBENT
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) NiTech Solutions Limited te EAST
KILBRIDE, GLASGOW G75 0QF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Phillips 66 Company te
HOUSTON, TX 77210, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HÅKANSSON, Lars-Göran te S-217
(72)
CROSS, Joseph, B. te
74 MALMÖ, Zweden (SE)
BARTLESVILLE, OKLAHOMA
F16L 55/24
74006, Verenigde Staten van
B01D 46/10
Amerika (US)
B01D 46/00
DODWELL, Glenn, W. te
B01D 35/02
BARTLESVILLE, OKLAHOMA
EP2589423
74006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP12171658.3
JOHNSON, Marvin, M. te
12.06.2012
BARTLESVILLE, OKLAHOMA
102011085800
74006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
04.11.2011
SUGHRUE, Edward, L., II te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BARTLESVILLE, OKLAHOMA
Filter zum Einsetzen in eine
74006, Verenigde Staten van
fluidführende Rohrleitung
Amerika (US)
YAO, Jianhua te BARTLESVILLE,
24.12.2014
OKLAHOMA 74006, Verenigde
Witzenmann GmbH te 75175
Staten van Amerika (US)
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Stockforsa Invest Aktiebolag te
211 14 MALMÖ, Zweden (SE)
(72)
(72) NI, Xiongwei te EDINBURGH EH4
3LG, GROOT BRITTANNIË (GB)
LAIRD, Ian te GLASGOW G77 5FF, (51)
GROOT BRITTANNIË (GB)
LIAO, An-Ting te HARTLEPOOL
TS24 0UG, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(11)
(51) B01D 17/02
(21)
(11) EP2442879
(22)
(21) EP10727814.5
(31)
(22) 15.06.2010
(32)
(31) 0910325
(33)
(32) 16.06.2009
(54)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A WATER FILTER
(47)
(47) 24.12.2014
(73)
(73) Parker Hannifin Manufacturing
DUITSLAND (DE)
(UK) Limited te HERTFORDSHIRE
HP2 4SJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Kunzmann, Thomas te 75180
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(72) FERRARI, Lana te DEWSBURY
DUITSLAND (DE)
YORKSHIRE WF12 7RD, GROOT
Reuß, Sebastian te 76307
BRITTANNIË (GB)
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B01D 35/30
Bessler, Frank te 75446
(11) EP2229231
WIERNSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP08844576.2
DUITSLAND (DE)
(22) 07.10.2008
(51) B01D 50/00
(31) 983469 P
(32) 29.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
B01D 46/38
B01D 46/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2613865
(54) LATCH RESET FILTER UNIT
(21) EP11757238.8
(47) 24.12.2014
(22) 05.09.2011
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
(31) 102010045000
(32) 10.09.2010
(51) F23J 15/02
B01D 53/86
(11) EP2311548
(21) EP10186981.6
(22) 08.10.2010
(31) 0957084
(32) 09.10.2009
(33) Frankrijk
(54) Procédé de prédiction de l'activité
d'un catalyseur, et procédé
d'évaporation des fumées
correspondant
(47) 24.12.2014
(73) LAB SA te 69007 LYON, Frankrijk
(FR)
(72) Siret, Bernard te 69200
VENISSIEUX, Frankrijk (FR)
Nummer 01/15
Tabaries, Franck te 83190
OLLIOULES, Frankrijk (FR)
(51) B66F 9/075
B60L 11/18
B60L 1/00
B01J 37/00
B01J 29/46
B01J 29/072
B01D 53/86
(11) EP2576019
39
FILTRATION-BASED PROCESS FOR (21) EP09704533.0
PROTEIN RECOVERY
(22) 22.01.2009
(47) 24.12.2014
(31) 2008013722
(73) Danisco US Inc. te PALO ALTO, CA (32) 24.01.2008
94304, Verenigde Staten van
(33) Japan
Amerika (US)
(54) CO2-FACILITATED TRANSPORT
(72) BODO, Michael te PALO ALTO,
MEMBRANE AND
CALIFORNIA 94304, Verenigde
MANUFACTURING METHOD FOR
Staten van Amerika (US)
SAME
HENG, Meng H. te PALO ALTO,
CALIFORNIA 94304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP11723248.8
(22) 09.05.2011
(31) 102010022755
(32) 04.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51 B01D 63/08
)
B01D 61/36
(11 EP2627437
)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG (21
ZUR BESEITIGUNG VON NOX UND )
N2O
(22
(47) 24.12.2014
)
(73) ThyssenKrupp Uhde GmbH te
(31
44141 DORTMUND,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32
(DE)
)
(72) SCHWEFER, Meinhard te 59872
(33
MESCHEDE, BONDSREPUBLIEK
)
DUITSLAND (DE)
GROVES, Michael te 58285
GEVELSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PERBANDT, Christian te 44357
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SIEFERT, Rolf te 33378 RHEDAWIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F01N 3/20
B01D 53/94
B01D 53/56
(11) EP2488283
(21) EP10823687.8
31 december 2014
EP11764474.0
21.09.2011
102010048160
11.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(73) Renaissance Energy Research
Corporation te OSAKA-SHI, OSAKA
541-0043, Japan (JP)
(72) OKADA, Osamu te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0043, Japan (JP)
TERAMOTO, Masaaki te OSAKASHI OSAKA 541-0043, Japan (JP)
YEGANI, Reza te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0043, Japan (JP)
MATSUYAMA, Hideto te KOBE
HYOGO 657-8501, Japan (JP)
SHIMADA, Keiko te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0043, Japan (JP)
MORIMOTO,Kaori te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0043, Japan (JP)
(51) E02B 15/04
B01D 69/02
(54 MEHRSTUFIGE
B01D 17/02
)
MEMBRANDESTILLATIONSVORRICHTUNG
(11) EP1874445
(47 24.12.2014
(21) EP06750686.5
)
(73 AAA Water Technologies AG te 6330(22) 18.04.2006
)
CHAM, Zwitserland (CH)
(72 HEINZL, Wolfgang te 83561
)
RAMERBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C02F 1/44
C02F 1/00
B01D 65/02
B01D 61/22
(11) EP2158958
(31) 673043 P
(32) 19.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR RECOVERY OF
SPILLED OIL OR OTHER VISCOUS
FLUID
(47) 24.12.2014
(73) The Regents of the University of
California te OAKLAND, CA
94607, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 01.10.2010
(21) EP09168696.4
(31) 0901329
1000404
(22) 26.08.2009
(31) 102008039676
(32) 16.10.2009
21.04.2010
(32) 26.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Zweden
Zweden
(72) BROJE, Victoria te SANTA
BARBARA, CALIFORNIA 93110,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) ADDITIVE TO UREA SOLUTIONS
(54) Einrichtung und Verfahren zum
Rückspülen von
Filtermembranmodulen
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(51) E02B 15/04
B01D 69/02
B01D 17/02
(73) PROPPABORT AB te 641 92
KATRINEHOLM, Zweden (SE)
(73) Inge Watertechnologies AG te
86926 GREIFENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Sebelius, Sara te 136 43
HANDEN, Zweden (SE)
(51) C07K 14/37
B01D 61/22
B01D 61/16
B01D 61/14
(11) EP2464446
(21) EP10742695.9
(22) 10.08.2010
(31) 232728 P
(32) 10.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CROSS-FLOW MEMBRANE
(72) Berg, Peter te 86919, UTTING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Winkler, Roland te 86899,
LANDSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 8/06
B01D 71/40
B01D 71/38
B01D 69/12
B01D 69/00
(11) EP2239048
(11) EP2656906
(21) EP13165636.5
(22) 18.04.2006
(31) 673043 P
(32) 19.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
recovery of spilled oil or other
viscous fluid
(47) 24.12.2014
(73) The Regents of the University of
California te OAKLAND, CA
94607, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Broje, Victoria te SANTA
BARBARA, CA CALIFORNIA 93110,
Nummer 01/15
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B01D 71/68
B01D 69/08
B01D 67/00
(11) EP2567750
(21) EP11180543.8
(22) 08.09.2011
(54) Hollow fiber membrane
(47) 24.12.2014
(73) Gambro Lundia AB te 220 10
LUND, Zweden (SE)
(72) Krause, Bernd te 72414
RANGENDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zweigart, Carina te 72355
SCHOEMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hornung, Markus te 72147
NEHREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Menda, Ralf te 72411
BODELSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01F 7/22
B01F 7/00
B01F 15/00
(11) EP2620210
(21) EP13152420.9
(22) 23.01.2013
(31) 201261590188 P
201213614356
(32) 24.01.2012
13.09.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Impeller assembly
(47) 24.12.2014
(73) SPX Corporation te CHARLOTTE,
NC 28277, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Markle, Stephen L. te HOLLEY, NY
NEW YORK 14470, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Mccarrol, Michael E. te WEST
HENRIETTA, NY NEW YORK 14586,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C09D 17/00
B01F 17/00
(11) EP2183328
(21) EP08784980.8
(22) 23.07.2008
(31) 102007039781
(32) 23.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
40
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) FECHNER, Björn te 65817
EPPSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHAEFER, Carsten te 84453
MÜHLDORF AM INN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WÖRNDLE, Alexander te 60313
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01J 2/22
A61K 9/20
A61K 9/16
A61K 31/54
(11) EP1786548
(21) EP05756680.4
(22) 28.06.2005
(31) 04076894
(32) 30.06.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) GRANULES COMPRISING A ßLACTAM ANTIBIOTIC
(47) 24.12.2014
(73) DSM Sinochem Pharmaceuticals
Netherlands B.V. te 2613 AX
DELFT
(31) 201101054
(32) 09.02.2011
(33) Zuid-Afrika
(54) METHOD OF PREPARING A
CATALYST PRECURSOR, METHOD
OF PREPARING A CATALYST AND A
HYDROCARBON SYNTHESIS
PROCESS
(47) 24.12.2014
(73) Sasol Technology (Proprietary)
Limited te 2196 JOHANNESBURG,
Zuid-Afrika (ZA)
(72) BARRADAS, Sean te 9585 PARYS,
Zuid-Afrika (ZA)
VISAGIE, Jacobus, Lucas te 1947
SASOLBURG, Zuid-Afrika (ZA)
LEDWABA, Lesibana, Peter te
1449 ALBERTON, Zuid-Afrika (ZA)
NIEMEYER, Dirk te 25541
GERMANY, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F01N 3/035
C04B 38/00
C04B 35/82
C04B 35/80
C04B 35/636
C04B 35/634
C04B 35/50
C04B 111/00
B01J 37/00
B01J 35/04
B01J 29/78
B01J 29/74
B01J 23/888
B01J 23/83
B01J 23/30
B01D 53/94
(72) RIJKERS, Marinus, Petrus,
Wilhelmus, Maria te NL-6181 DH
ELSLOO
DUCHATEAU, Alexander, Lucia,
Leonardus te B-3620 LANAKEN,
België (BE)
MOMMERS, Johannes, Helena,
Michael te NL-6142 CA
(11) EP2531280
EINIGHAUSEN
BOESTEN, Jozef, Maria, Mathias te (21) EP11704303.4
NL-6336 WC HULSBERG
(22) 01.02.2011
(51) C07C 31/04
(31) 300279 P
C07C 29/151
(32) 01.02.2010
B01J 8/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
B01J 8/02
B01J 8/00
(54) NOx ABSORBER CATALYSTS
(11) EP2571612
(47) 24.12.2014
(21) EP10727676.8
(73) Johnson Matthey Public Limited
Company te LONDON EC4A 4AB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 17.06.2010
(31) 201000444
(32) 20.05.2010
(33) Denemarken
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
THE SEPARATION OF A LIQUID
FROM A GAS FEED STREAM IN A
CATALYTIC REACTOR
(47) 24.12.2014
(73) Haldor Topsøe A/S te 2800 KGS.
LYNGBY, Denemarken (DK)
(72) THORHAUGE, Max te DK-2730
HERLEV, Denemarken (DK)
(54) WÄSSRIGE
(51) C10G 2/00
PIGMENTPRÄPARATIONEN MIT
B01J 37/08
NICHTIONISCHEN ADDITIVEN AUF
B01J 23/888
ALLYL- UND VINYLETHERBASIS
B01J 21/08
(47) 24.12.2014
(11) EP2673081
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
31 december 2014
(21) EP12700736.7
(22) 05.01.2012
(72) DOTZEL, Ralf te 90489
NUERNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEPPELT, Rainer te 96215
LICHTENFELS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MOUNTSTEVENS, Elizabeth Hazel
te ROYSTON HERTFORDSHIRE
SG8 9HX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
MÜNCH, Jörg Werner te 96215
LICHTENFELS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PHILLIPS, Paul Richard te
ROYSTON HERTFORDSHIRE SG8
5YR, GROOT BRITTANNIË (GB)
SCHEDEL, Hubert te D-96328
KÜPS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SWALLOW, Daniel te SANDY
BEDFORDSHIRE SG19 3DP,
Nummer 01/15
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B01J 27/19
(11) EP1701792
41
1492, Japan (JP)
MATSUHISA, Yuuji te KAKEGAWASHI SHIZUOKA 437-1492, Japan
(JP)
(21) EP05704433.1
(51) B05D 3/02
B01J 37/04
B01J 37/03
2004001574
B01J 37/02
09.01.2004
B01J 37/00
Zuid-Korea
B01J 35/04
B01J 35/02
METHOD FOR PRODUCING
B01J 35/00
HETEROPOLYACID CATALYST
B01J 29/85
24.12.2014
B01J 29/76
LG Chem Ltd. te SEOUL 150-721,
B01J 23/72
Zuid-Korea (KR)
B01J 23/44
HWANG, Gyo-Hyun te DAEJEON
(11) EP2635375
305-762, Zuid-Korea (KR)
(21) EP11740558.9
LEE, Won-Ho te DAEJEON 302(22) 01.07.2011
741, Zuid-Korea (KR)
KIL, Min-Ho te DAEJEON 305-340, (31) 201000991
Zuid-Korea (KR)
201001111
(22) 04.01.2005
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) B01J 37/28
B01J 37/08
B01J 37/02
B01J 35/10
B01J 35/04
B01J 35/00
B01J 23/89
B01J 23/652
B01J 23/63
B01J 23/58
B01J 23/42
B01J 23/40
B01J 21/04
B01D 53/94
(11) EP2147720
(21) EP08752466.6
(22) 08.05.2008
(31) 2007123036
(32) 08.05.2007
(33) Japan
(54) EXHAUST GAS PURIFICATION
CATALYST, AND EXHAUST GAS
PURIFICATION APPARATUS AND
EXHAUST GAS PURIFICATION
METHOD EACH USING THE
CATALYST
(47) 24.12.2014
(32) 02.11.2010
09.12.2010
(33) Denemarken
Denemarken
(54) METHOD FOR THE PREPARATION
OF A CATALYSED PARTICULATE
FILTER AND CATALYSED
PARTICULATE FILTER
(47) 24.12.2014
(73) Haldor Topsøe A/S te 2800 KGS.
LYNGBY, Denemarken (DK)
(72) JOHANSEN, Keld te DK-3600
FREDERIKSSUND, Denemarken
(DK)
(21 EP11770362.9
)
(22 10.10.2011
)
(31 102010048784
)
(32 18.10.2010
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 PROBENTRÄGEREINRICHTUNG MIT
)
PROBENDATENVERSCHLÜSSELUNG
UND VERFAHREN ZU DEREN
ANWENDUNG
(47 24.12.2014
)
(73 Fraunhofer-Gesellschaft zur
)
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(72 FUHR, Günter, R. te 13187 BERLIN,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
ZIMMERMANN, Heiko te 60596
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
WICK, Haiko te 66793
SAARWELLINGEN-REISBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
IHMIG, Frank te 66280 SULZBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(51) B02C
B02C
B02C
B02C
7/14
7/12
7/11
7/06
(11) EP1990094
(51) B01J 37/02
B01J 35/04
B01J 23/63
B01J 23/46
B01J 23/40
B01J 23/04
B01J 21/08
B01D 53/94
(21) EP07737734.9
(11) EP2629881
(47) 24.12.2014
(21) EP11785787.0
(73) Nara Machinery Co., Ltd. te OHTAKU, TOKYO 143-0002, Japan (JP)
(22) 20.10.2011
(31) 413550 P
201017870
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
(32) 15.11.2010
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHI22.10.2010
KEN, 471-8571, Japan (JP)
Cataler Corporation te SHIZUOKA (33) Verenigde Staten van Amerika
437-1492, Japan (JP)
GROOT BRITTANNIË
(72) SUZUKI, Tadashi te AICHI-GUN
(54) NOx STORAGE COMPONENT
AICHI 480-1192, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
KATO, Satoru te AICHI-GUN AICHI
(73) Johnson Matthey Public Limited
480-1192, Japan (JP)
Company te LONDON EC4A 4AB,
TAKAHASHI, Naoki te AICHI-GUN
GROOT BRITTANNIË (GB)
AICHI 480-1192, Japan (JP)
KANAZAWA, Takaaki te TOYOTASHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan
(JP)
YAMATO, Masanori te TOYOTA-SHI
, AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)
YOSHIMOTO, Kazuhiro te TOYOTASHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan
(JP)
TAKEUCHI, Michihiko te
KAKEGAWA-SHI SHIZUOKA 437-
31 december 2014
(72) COOPER, Jonathan, Ashley te
HERTFORDSHIRE CM23 3ER,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HOWARD, Michael, Anthony te
HERTFORDSHIRE SG8 7XH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51 B01L 3/00
)
(11 EP2629890
)
(22) 26.02.2007
(31) 2006049555
(32) 27.02.2006
(33) Japan
(54) PARTICULATE CRUSHING SIZING
APPARATUS
(72) WAKAMATSU, Yoshihiro te
SAPPORO-SHI, HOKKAIDO
0060815, Japan (JP)
ICHIKI, Azusa te OHTA-KU, TOKYO
1430002, Japan (JP)
(51) B02C 18/18
B02C 18/14
(11) EP2065092
(21) EP08020705.3
(22) 28.11.2008
(31) 102007058127
(32) 30.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung und Verfahren zum
Auflösen des Verbundes von im
Verbund vorliegendem
Aufgabegut
(47) 24.12.2014
(73) PALLMANN MASCHINENFABRIK
GMBH + CO. KG te D-66482
Nummer 01/15
ZWEIBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Pallmann, Hartmut te 66482
ZWEIBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B05B 3/04
B05B 3/00
(11) EP1807216
(21) EP05851317.7
(22) 03.11.2005
(31) 624609 P
(32) 03.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WATER DEFLECTION ASSEMBLY
(47) 24.12.2014
(73) Nelson Irrigation Corporation te
WALLA WALLA, WA 99362-2271,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GRANT, Stuart Francis te LONG
BEACH, CALIFORNIA 90815,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G05B 13/02
B05B 17/06
B05B 17/00
B05B 12/12
B05B 1/30
A61M 16/00
A61M 15/00
A61M 11/00
A61L 9/14
A61L 2/24
A61L 2/22
A47K 5/12
42
(11) EP2641663
B08B 3/02
(21) EP13172392.6
(11) EP1927408
(22) 10.02.2009
(21) EP07022332.6
(54) Self-sensing dispensing device
(22) 16.11.2007
(47) 24.12.2014
(31) 861401 P
938479
(73) Henkel AG&Co. KGAA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (32) 28.11.2006
DUITSLAND (DE)
12.11.2007
(72) Feriani, Amir te 2012 AUVERNIER, (33) Verenigde Staten van Amerika
Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
Zaugg, Cedric te 2000
(54) Automated detection and control
NEUCHATEL, Zwitserland (CH)
system and method for high
Sandoz, Jean-Paul te 2036
pressure water wash application
CORMONDRÈCHE, Zwitserland
and collection applied to aero
(CH)
compressor washing
Hess, Joseph te 2022 BEVAIX,
(47)
24.12.2014
Zwitserland (CH)
(73) EcoServices, LLC te
(51) B05C 17/005
WETHERSFIELD, CT 06109,
B01F 15/00
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2221114
(US)
(21) EP10152758.8
(72) Alvestig, Per G. te SE-17840
EKERO, Zweden (SE)
(22) 05.02.2010
Nordlund, Sebastian te SE-16571
(31) 09152495
HASSELBY, Zweden (SE)
(32) 11.02.2009
(51) B08B 3/02
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2683497
(54) Zwischenstück zur Verbindung
eines Vorratsbehälters mit einem (21) EP11709069.6
statischen Mischer
(22) 07.03.2011
(47) 24.12.2014
(54) HOCHDRUCKREINIGUNGSGERÄT
(73) Sulzer Mixpac AG te 9469 HAAG,
Zwitserland (CH)
(47) 24.12.2014
(72) Von Rotz, André te 6060,
SARNEN/OW, Zwitserland (CH)
Baldelli, Enrico te 6460,
ALTDORF/UR, Zwitserland (CH)
(11) EP2641662
(51) G02B 6/38
B08B 1/00
(21) EP13172388.4
(11) EP2641667
(22) 10.02.2009
31 december 2014
(21) EP13171527.8
(54) Self-sensing dispensing device for (22) 28.02.2008
a cleaning solution or fabric
(31) 2007049028
softener
2007077954
(47) 24.12.2014
2007191087
2007317696
(73) Henkel AG&Co. KGAA te 40589
2007317697
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 28.02.2007
23.03.2007
(72) Feriani, Amir te 2012 AUVERNIER,
23.07.2007
Zwitserland (CH)
07.12.2007
Zaugg, Cedric te 2000
07.12.2007
NEUCHATEL, Zwitserland (CH)
Sandoz, Jean-Paul te 2036
(33) Japan
CORMONDRÈCHE, Zwitserland
Japan
(CH)
Japan
Hess, Joseph te 2022 BEVAIX,
Japan
Zwitserland (CH)
Japan
(51) G05B 13/02
(54) Optical connector cleaning tool
B05B 17/06
(47) 24.12.2014
B05B 17/00
(73) FUJIKURA LTD. te KOTO-KU TOKYO
B05B 12/12
135-8512, Japan (JP)
B05B 1/30
A61M 16/00
(72) Fujiwara, Kunihiko te CHIBA, 285A61M 15/00
8550, Japan (JP)
A61M 11/00
(51) F01D 25/00
A61L 9/14
B64F 5/00
A61L 2/24
B08B 9/00
A61L 2/22
B08B 3/14
A47K 5/12
(73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te
71364 WINNENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) RUCKWIED, David te 71679
ASPERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHWARZ, Alexandra te 71579
SPIEGELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BREUER, Christoph te 70734
FELLBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KASSULAT, Bernd te 71394
KERNEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 9/02
C21D 9/50
C21D 9/46
C21D 9/08
C21D 9/00
C21D 8/10
C21D 8/02
C21D 1/30
B60G 7/00
B21D 31/00
B21C 37/08
(11) EP2675928
(21) EP12704795.9
(22) 17.02.2012
(31) TO20110139
(32) 18.02.2011
(33) Italië
(54) METHOD FOR MANUFACTURING
HIGH-STRENGTH STEEL SHEET
PARTS SUBJECT IN USE TO
Nummer 01/15
FATIGUE STRESSES
(47) 24.12.2014
(73) Sistemi Sospensioni S.p.A. te
20011 CORBETTA (MILANO), Italië
(IT)
43
DUITSLAND (DE)
LIEFTUCHT, Dirk te 48739
LEDGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PLOCIENNIK, Uwe te 40882
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
31 december 2014
SCHENK, Peter te 89168
NIEDERSTOTZINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 67/00
B22F 3/105
(51) B23Q 1/64
B23Q 1/54
B23Q 1/48
B23B 39/00
B23B 35/00
(11) EP2477769
(11) EP2353757
(21) EP10770556.8
(21) EP09830246.6
(51) B21D 19/04
B21D 19/02
(22) 14.09.2010
(22) 31.08.2009
(11) EP2524741
(31) 0956387
(31) 2008307777
(32) 17.09.2009
(32) 02.12.2008
(33) Frankrijk
(33) Japan
(54) PROCEDE DE REALISATION D'UN
OBJET PAR TRAITEMENT LASER A
PARTIR D'AU MOINS DEUX
MATERIAUX PULVERULENTS
DIFFERENTS ET INSTALLATION
CORRESPONDANTE
(54) METHOD OF WORKPIECE BORING
BY A 5-AXIS MACHINING DOUBLEHOUSING MACHINE TOOL
(72) SANTINI, Andrea te I-10093
COLLEGNO (TORINO), Italië (IT)
BORGNA, Guido te I-10139
TORINO, Italië (IT)
MONCHIERO, Piero te I-10137
TORINO, Italië (IT)
(21) EP11290229.1
(22) 16.05.2011
(54) Device for flanging the end of a
metal tube
(47) 24.12.2014
(73) ALCATEL LUCENT te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) Kohnen, Wolfgang te 30179
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
(73) Phenix Systems te 63200 RIOM,
Frankrijk (FR)
(47) 24.12.2014
(73) Yamazaki Mazak Corporation te
NIWA-GUN AICHI 480-0197, Japan
(JP)
(47) 24.12.2014
(72) OKADA, Satoshi te NIWA-GUN
AICHI 480-0197, Japan (JP)
(72) TEULET, Patrick te F-63200 RIOM,
NAKANISHI, Masazumi te NIWAFrankrijk (FR)
GUN AICHI 480-0197, Japan (JP)
UEMURA, Kazuki te NIWA-GUN
(51) B23B 29/04
AICHI 480-0197, Japan (JP)
B23B 27/00
MANABE, Yasushi te NIWA-GUN
(11) EP2416911
AICHI 480-0197, Japan (JP)
KURAMOCHI, Yuji te NIWA-GUN
(21) EP10718292.5
AICHI 480-0197, Japan (JP)
(22) 10.03.2010
(51)
B23K 7/06
(31) 19789909
B21B 45/00
(32) 05.04.2009
(11) EP2523774
(33) Israël
(21) EP11700333.5
(54) CUTTING TOOL ASSEMBLY AND
(22) 10.01.2011
TOOL HOLDER THEREFOR
(73) GIANETTI RUOTE S.R.L. te 20816
CERIANO LAGHETTO (MB), Italië
(IT)
(47) 24.12.2014
(31) 102010004563
(73) Iscar Ltd. te 24959 TEFEN, Israël
(IL)
(32) 14.01.2010
(72) Finzi, Andrea te I-20050,
TREGASIO FRAZIONE DI
TRIUGGIO (MILANO), Italië (IT)
Bazzoni, Davide te I-21040,
CISLAGO (VARESE), Italië (IT)
Perris Magnetto, Gabriele te I10098, RIVOLI (TORINO), Italië
(IT)
(72) HECHT, Gil te 22443 NAHARIYA,
Israël (IL)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR INLINEOBERFLÄCHENBEHANDLUNG VON
BRAMMEN
(51) B22D 2/00
B22D 11/20
B22D 11/18
(31) 102009044167
(51) B21D 53/30
(11) EP2138250
(21) EP09163363.6
(22) 22.06.2009
(31) TO20080491
(32) 23.06.2008
(33) Italië
(54) Method for manufacturing discs
for wheels, particularly for
commercial vehicles
(11) EP2293891
(21) EP09768964.0
(22) 23.06.2009
(31) 102008029742
(32) 25.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KOKILLE ZUM GIESSEN VON
METALL
(47) 24.12.2014
(51) B23Q 17/00
B23B 31/28
(11) EP2473302
(21) EP10752287.2
(22) 29.07.2010
(32) 02.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM EINSPANNEN
EINES WERKZEUGS ODER EINES
WERKSTÜCKS SOWIE
VORRICHTUNG ZUR
DURCHFÜHRUNG DES
VERFAHRENS
(47) 24.12.2014
(73) Röhm GmbH te 89567
SONTHEIM/BRENZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) SMS Siemag AG te 40237
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (72) HANGLEITER, Eugen te 89568
DUITSLAND (DE)
HERMARINGEN,
(72) SCHULZE, Stephan te 40668
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(73) SMS Siemag AG te 40237
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BILGEN, Christian te 40477
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BÖCHER, Tilmann te 40489
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NEUMANN, Luc te 40223
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GATHMANN, Marcel te 40223
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLINKENBERG, Christian te 58313
HERDECKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B23K 9/18
B23K 9/028
(11) EP2735394
Nummer 01/15
44
(21) EP12008424.9
GELTING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schlagintweit, Rolf te 82335
BERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 19.12.2012
31 december 2014
(22) 15.03.2004
(54) A method of making an elevator
load bearing member having a
jacket with at least one rough
exterior surface
(54) Schweißkopf einer
Unterpulverschweißanlage und
Unterpulverschweißanlage mit
einem solchen Schweißkopf
(51) B23Q 11/08
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(11) EP2621673
(73) Richter Maschinenfabrik AG te
37235 HESSISCH LICHTENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11782535.6
(73) Otis Elevator Company te
FARMINGTON, CT 06032,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 28.09.2011
(31) 202010013677 U
(32) 28.09.2010
(72) Richter, Axel te 37235 HESSISCH
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LICHTENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) TELESKOPISCHE
SCHUTZABDECKUNG
(51) F16H 55/17
F16H 48/06
B23K 26/20
(11) EP2468447
(21) EP10843870.6
(22) 22.01.2010
(54) WELDED STRUCTURE AND
WELDING METHOD
(47) 24.12.2014
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
(73) Arno Arnold GmbH te 63179
OBERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MANG, Wolf-Matthias te 63179
OBERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KREUTZER, Thomas te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) UCHIDA, Keisuke c/o TOYOTA
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te
TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 4718571, Japan (JP)
IWATANI, Shingo c/o TOYOTA
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te
TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 4718571, Japan (JP)
ENDO, Takahito c/o TOYOTA
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te
TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 4718571, Japan (JP)
KURAMOTO, Go c/o TOYOTA
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te
TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 4718571, Japan (JP)
KAMITAKE, Jun c/o TOYOTA
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te
TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 4718571, Japan (JP)
TSUNEKAWA, Hirokazu c/o
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(51) G10L 13/04
G06F 3/16
B23Q 17/00
B23Q 1/03
(51) B23Q 1/62
(22)
(11) EP2353775
(31)
(21) EP11153113.3
(32)
(22) 02.02.2011
(33)
(31) 202010001761 U
(54)
(11) EP2586564
(21) EP12190228.2
(22) 26.10.2012
(31) MO20110274
(32) 28.10.2011
(33) Italië
(54) Wood machining method and
apparatus
(47) 24.12.2014
(73) SCM Group S.p.A. te 47900
RIMINI, Italië (IT)
(72)
(51)
(11)
(21)
(32) 03.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Verschieben
eines Gegenstandes
(47) 24.12.2014
(73) Hering, Michael te 82538
GELTING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schlagintweit, Rolf te 82335
BERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hering, Michael te 82538
(47)
(73)
(72) Logan, Douglas E. te BRISTOL, CT
06010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Thompson, Mark S. te TOLLAND,
CT 06084, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Scherrick, Kathryn R. te BRISTOL,
CT 06010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Veronesi, William A. te
HARTFORD, CT 06114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Pitts, John te AVON, CT 06001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mello, Ary O. te FARMINGTON, CT
06032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
O'Donnell, Hugh J. te
LONGMEADOW, MA 01106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wesson, John P. te VERNON, CT
06066, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Perron, Willilam C. te BRISTOL CT
06010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Phillips, Richard te 1733
TREVAUX, Zwitserland (CH)
Schreiner, Peter te 4142
MÜNCHENSTEIN, Zwitserland
(CH)
Jotti, Pierangelo te 5524
NIEDERWIL, Zwitserland (CH)
(51) B24B 23/06
B24B 21/22
Ratti, Federico te 47922 VISERBA
B24B 1/04
DI RIMINI, Italië (IT)
(11) EP2611571
B23Q 39/02
(21) EP11749172.0
EP2500133
(22) 29.08.2011
EP12001706.6
(31) 102010040140
13.03.2012
(32) 02.09.2010
FI20110040
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
18.03.2011
(54) WERKZEUGMASCHINE,
Italië
INSBESONDERE
HANDWERKZEUGMASCHINE
Tool head for machine tools or
working centres, and machine
(47) 24.12.2014
comprising said head
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
24.12.2014
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Paolino Bacci S.r.l. te 56021
CASCINA, (PI), Italië (IT)
(72) KELLER-SORNIG, Peter te CH-
(72) Ruggieri, Alberto te 56025
PONTEDERA (PI), Italië (IT)
(51) D07B 5/00
B24B 1/00
(11) EP2316613
(21) EP10013551.6
5105 AUENSTEIN, Zwitserland
(CH)
HEJTMANN, Georg te 74395
MUNDELSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DI NICOLANTONIO, Aldo te CH4565 RECHERSWIL, Zwitserland
Nummer 01/15
(CH)
DELFINI, Stefano te CH-2544
BETTLACH, Zwitserland (CH)
MATERNA, Ralf te CH-8606
GREIFENSEE, Zwitserland (CH)
SCHOCH, Adrian te CH-8532
WARTH, Zwitserland (CH)
TROENDLE, Dieter te CH-8212
NEUHAUSEN, Zwitserland (CH)
45
(DE)
(72) NEUMANN, Rainer te 45699
HERTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B25F 5/00
B25D 17/04
31 december 2014
(72) COFFIN, David te HAMDEN,
CONNECTICUT 06517, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B26D 7/06
B26D 7/00
(11) EP2543485
(11) EP2233252
(21) EP12174954.3
(21) EP10002956.0
(22) 04.07.2012
(51) B24D 13/10
B24B 39/00
B24B 29/00
A46B 17/00
A46B 13/00
(22) 19.03.2010
(31) 102011106946
102011111601
(11) EP2618965
(54) Power tool
(21) EP11764515.0
(47) 24.12.2014
(22) 23.09.2011
(31) 102010046398
(32) 24.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BÜRSTENAGGREGAT
(47) 24.12.2014
(73) MONTI-WERKZEUGE GMBH te
53773 HENNEF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2009070707
(32) 23.03.2009
(33) Japan
(32) 08.07.2011
25.08.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73) Makita Corporation te ANJO, AICHI
446-8502, Japan (JP)
(47)
(72) Watanabe, Masahiro te ANJO-SHI (73)
AICHI 446-8502, Japan (JP)
Furusawa, Masanori te ANJO-SHI
AICHI 446-8502, Japan (JP)
Kasuya, Yoshihiro te ANJO-SHI
(72)
AICHI 446-8502, Japan (JP)
Vorrichtung zum Aufschneiden
von Lebensmittelprodukten
24.12.2014
Weber Maschinenbau GmbH
Breidenbach te 35236
BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
te , Onbekend (ZZ)
(51) B26B 21/44
B26B 21/40
(51) B27B 5/29
(11) EP2233257
(21) EP07835197.0
(21) EP10168421.5
(22) 09.11.2007
(22) 24.07.2001
(31) 0602394
(31) 626194
(32) 09.11.2006
(32) 28.07.2000
(33) Zweden
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HUB DEVICE
(11) EP2283972
(54) Razor heads with intermediate
guard elements
(47) 24.12.2014
(21) EP10168656.6
(47) 24.12.2014
(22) 07.07.2010
(73) EVEREADY BATTERY COMPANY,
INC. te ST. LOUIS, MO 63141,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) JANNASCHK, Volker te 53639
KÖNIGSWINTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B25B 5/16
B25B 5/12
B25B 5/00
(31) 202009010848 U
(32) 13.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) Pennella, Andrew Joseph te
Fixierelement
MILFORD, CT 06460, Verenigde
Staten van Amerika (US)
24.12.2014
Rivers, David Francis te
Horst Witte Gerätebau Barskamp
WALLINGFORD, CT 06492,
KG te 21354 BLECKEDE,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
Richard, Paul Donald te SHELTON,
Witte, Andreas te 21354
CT 06484, Verenigde Staten van
BLECKEDE, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51) B26B 21/44
B25B 7/16
B26B 21/40
B25B 7/12
B26B 21/22
B25B 27/10
(11) EP2593278
EP2493663
(21) EP11807423.6
EP10776939.0
(22) 13.07.2011
22.10.2010
(31) 364092 P
102009050865
(32) 14.07.2010
27.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SKIN ENGAGING MEMBER FOR A
MONTAGEZANGE MIT LÖSBARER
RAZOR CARTRIDGE
GEGENKLINKE
(47) 24.12.2014
24.12.2014
(73) Eveready Battery Company, Inc.
Vulkan Lokringte ST. LOUIS, MISSOURI 63141,
Rohrverbindungen GmbH & Co.
Verenigde Staten van Amerika
KG te 44653 HERNE,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2079568
(73) Twinblade Technologies Holding
Sweden AB te 390 06 KALMAR,
Zweden (SE)
(72) ERICSSON, Hans te 386 93
FÄRJESTADEN, Zweden (SE)
(51) B29B 7/26
B29B 7/18
(11) EP2377663
(21) EP10731195.3
(22) 07.01.2010
(31) 2009004242
2009004179
(32) 13.01.2009
13.01.2009
(33) Japan
Japan
(54) BATCH MIXER
(47) 24.12.2014
(73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho
te CHUO-KU KOBE-SHI HYOGO
651-8585, Japan (JP)
(72) NAOI, Masaki te TAKASAGO-CHI,
HYOGO 676-8670, Japan (JP)
TANAKA, Yusuke te TAKASAGOCHI, HYOGO 676-8670, Japan (JP)
UCHIDA, Taro te TAKASAGO-CHI,
HYOGO 676-8670, Japan (JP)
(51) B29B 9/06
(11) EP2464498
(21) EP10745168.4
(22) 12.08.2010
Nummer 01/15
46
31 december 2014
(31) 102009037398
OEYNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (31) 160472 P
DUITSLAND (DE)
(32) 16.03.2009
(72) Schmuhl, Jörg, Dr. te 15711
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
KÖNIGS WUSTERHAUSEN,
MESSERKOPFHALTERUNG EINES
(54) MULTI-PURPOSE ADHESIVES AND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
UNTERWASSERGRANULATORS
METHODS OF MAKING AND USING
(DE)
THEREOF
24.12.2014
Klose, Reinhard te 31737
(47)
24.12.2014
RINTELN,
BONDSREPUBLIEK
Automatik Plastics Machinery
DUITSLAND (DE)
GmbH te 63762 GROSSOSTHEIM,
(73) Rainforest Technologies, LLC te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LAS VEGAS, NV 89117, Verenigde
(51) B29C 49/78
(DE)
Staten van Amerika (US)
B29C 49/16
B29C 49/06
DAHLHEIMER, Stefan te 63801
(72) ARANGO, Juan te CHATSWORTH
KLEINOSTHEIM,
GA 30705, Columbia (CO)
(11) EP1905569
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B65B 51/30
(21) EP07117138.3
(DE)
B65B 51/22
(22) 25.09.2007
G01F 15/18
B29C 65/74
(31) TV20060169
B29C 31/06
B29C 65/08
(32) 26.09.2006
EP2636500
(11) EP2632695
(32) 13.08.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP13157895.7
(22) 05.03.2013
(31) 102012101835
(32) 05.03.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dosiereinrichtung zur Dosierung
fließfähiger Stoffe
(33) Italië
(21) EP11766999.4
(54) Apparatus and relative operating (22) 07.10.2011
method for blow moulding plastic
(31) 102010043089
containers and recovering
(32) 29.10.2010
compressed blow moulding gas
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(73) ACQUA MINERALE SAN
BENEDETTO S.p.A. te I-30037
SCORZE' (PROV. OF VENEZIA),
Italië (IT)
(54) SIEGELBACKE ZUR SIEGELUNG
EINES PACKSTOFFS MITTELS
ULTRASCHALL
(73) UNICOR GmbH te 97437
HASSFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
(72) NEUBAUER, Gerhard te 97486
KÖNIGSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) LAYERED PRODUCT FOR LASER
BONDING, SHOE, AND PROCESS
FOR PRODUCING SHOE
(72) Watanabe, Tatsufumi c/o Kuraray
Co., Ltd. te OKAYAMA 710-0801,
Japan (JP)
Tanaka, Junichi c/o Kuraray Co.,
Ltd. te OKAYAMA 710-0801, Japan
(JP)
Nagasawa, Atsushi c/o Kuraray
Co., Ltd. te OKAYAMA 710-0801,
Japan (JP)
Hiramatsu, Shinji c/o Kuraray Co.,
Ltd. te OKAYAMA 710-0801, Japan
(JP)
Fujisawa, Katsuya c/o Kuraray
Co., Ltd. te OKAYAMA 710-0801,
Japan (JP)
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(72) Zoppas, Enrico c/o Acqua
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
Minerale San Benedetto S.p.A. te
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
30037 SCORZE', Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
Birnbach, Boguslaw te 64319
PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK (51) C09J 5/02
(72) IPPERS, Juergen te 47929
C08J 7/18
DUITSLAND (DE)
GREFRATH, BONDSREPUBLIEK
C08J 5/12
DUITSLAND (DE)
B29C 47/12
B29C 65/00
WIEDUWILT, Ulrich te 73529
EP2200804
SCHWÄBISCH GMÜND,
(11) EP1849580
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP08759078.2
(21) EP07112115.6
(DE)
06.06.2008
(22) 08.03.2004
(51)
B29C 65/50
102007049653
(31) 2003061444
B29C 65/16
12.10.2007
2003061445
A43D 86/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 07.03.2003
A43D 25/06
07.03.2003
A43B 13/12
VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN
VON THERMOPLASTISCHEN
(33) Japan
(11) EP2489497
WELLROHREN
Japan
(21) EP09850398.0
24.12.2014
(54) Plastic bonding method
(22) 15.10.2009
(73) Birnbach, Boguslaw te 64319
PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(51) B29C 47/92
B29C 47/90
B29C 47/88
(11) EP2153970
(21) EP09010565.1
(22) 17.08.2009
(31) 102008037875
(32) 15.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) KURARAY CO., LTD. te OKAYAMA
710-0801, Japan (JP)
(54) Verfahren zum Betreiben einer
Extrusionslinie für Hohlprofile aus (51)
Kunststoff
(11)
(47) 24.12.2014
(21)
(73) IBA GmbH te 32547 BAD
(22)
(47) 24.12.2014
(73) ASICS Corporation te KOBE-SHI
HYOGO 6508555, Japan (JP)
(72) TATEISHI, Junichiro te KOBE-SHI
HYOGO 650-8555, Japan (JP)
IMAZATO, Katsuhiro te KOBE-SHI
HYOGO 650-8555, Japan (JP)
MORI, Sadaki te KOBE-SHI HYOGO
650-8555, Japan (JP)
HARANO, Kenichi te KOBE-SHI
HYOGO 650-8555, Japan (JP)
KITAYAMA, Hironori te KOBE-SHI
HYOGO 650-8555, Japan (JP)
(51) B29C 70/54
B29C 65/00
(11) EP2687357
EP2408608
(21) EP12176588.7
EP10753931.4
(22) 16.07.2012
15.03.2010
(54) Method and system for producing
Nummer 01/15
fiber composite components
(47) 24.12.2014
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Seegel, Hauke te 21683 STADEBUETZFLETH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Fastert, Claus te 21706
DROCHTERSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Fideu, Paulin te 21682 STADE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B32B 27/08
B32B 1/08
(11) EP1537989
(21) EP04292760.8
(22) 24.11.2004
(31) 0314062
(32) 01.12.2003
(33) Frankrijk
(54) Utilisation d'un tuyau à base de
polymère fluoré greffé par
irradiation pour le transport
d'essence en station service
(47) 24.12.2014
47
(72) VERLOOP, Willem, Cornelis te NL- (31) 787448
1970 CA IJMUIDEN
(32) 26.05.2010
JANSEN, Maurice, Jean, Robert te
(33) Verenigde Staten van Amerika
NL-1970 CA IJMUIDEN
(54) A MULTILAYER SHEET AND
(51) D04H 1/541
METHODS OF MAKING AND
D04H 1/54
ARTICLES COMPRISING THE
B32B 5/26
MULTILAYER SHEET
(11) EP2374922
(47) 24.12.2014
(21) EP11160397.3
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
(22) 30.03.2011
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(31) 2010087920
(72) JANSEN, Bernardus, Johannes,
Paulus te NL-4617GE BERGEN OP
(32) 06.04.2010
ZOOM
(33) Japan
MAAS, Christianus, Johannes,
(54) Composite material using
Jacobus te NL-4411DM RILLAND
stretchable nonwoven fabric
VOLKERS, Andries, Adriaan te NL4724ET WOUW
(47) 24.12.2014
(73) JNC Corporation te CHIYODA-KU
(51) D06M 15/277
TOKYO, Japan (JP)
B32B 5/02
JNC Fibers Corporation te TOKYO,
B32B 27/12
Japan (JP)
(11) EP1718462
(72) Fujiwara, Toshikatsu te SHIGA
(21) EP04785151.4
524-0001, Japan (JP)
(22) 27.09.2004
Terakawa, Taiju te SHIGA 5240001, Japan (JP)
(31) 785218
785445
(51) B44C 5/04
B44C
B32B
B32B
B32B
5/00
5/22
27/04
17/04
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(11) EP2619002
(72) Bonnet, Anthony te 27170
BEAUMONT LE ROGER, Frankrijk
(FR)
Chopinez, Fabrice te 27000
EVREUX, Frankrijk (FR)
Sebire, Pascal te 27300 SAINTAUBIN LE VERTUEUX, Frankrijk
(FR)
Werth, Michael te 27300 BERNAY,
Frankrijk (FR)
O'Brien, Gregory te
DOWNINGTOWN 19335
PENNSYLVANIA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Zerafati, Saeid te 19085
VILLANOVA PA MONTGOMERY,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 21.09.2011
(51) B32B 5/20
B32B 27/18
B32B 15/04
(11) EP2673136
(21) EP12703251.4
(22) 07.02.2012
(31) 11000981
(32) 08.02.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR PRODUCING A
LAMINATE, LAMINATE, METHOD
FOR PRODUCING A PART
THEREFROM, AND PART
PRODUCED
(47) 24.12.2014
(73) Tata Steel IJmuiden BV te 1970
CA IJMUIDEN
31 december 2014
(21) EP11770344.7
(31) 10010014
(32) 21.09.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FEUERFESTES LAMINAT
(47) 24.12.2014
(73) FunderMax GmbH te 9300 ST.
VEIT AN DER GLAN, Oostenrijk
(AT)
Johns Manville Europe GmbH te
86399 BOBINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ULLRICH, Gerald te A-7035
STEINBRUNN, Oostenrijk (AT)
HORVATH, Michael te A-1220
WIEN, Oostenrijk (AT)
KETZER, Michael te 97903
COLLENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GLEICH, Klaus, Friedrich te
HIGHLAND RANCH CO 80126,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08K
C08K
C08K
C08K
B32B
B32B
B32B
B32B
5/42
5/00
3/24
3/00
27/36
27/20
27/18
27/08
(11) EP2576214
(21) EP11727793.9
(22) 25.05.2011
(32) 24.02.2004
24.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TREATED TEXTILE SUBSTRATE
AND METHOD FOR MAKING A
TEXTILE SUBSTRATE
(47) 24.12.2014
(73) Milliken & Company te
SPARTANBURG, SC 29303,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WANG, Yunzhang te DUNCAN,
SOUTH CAROLINA 29334,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MCBRIDE, Daniel, T. te CHESNEE,
SOUTH CAROLINA 29323,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KOHLMAN, Randolph, S. te
BOILING SPRINGS, SOUTH
CAROLINA 29316, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B32B 27/34
B32B 27/32
(11) EP2588318
(21) EP11723478.1
(22) 06.06.2011
(31) MU19312010
(32) 02.07.2010
(33) India
(54) FLEXIBLE PACKAGING FILM
COMPRISING POLYAMIDE AND
POLYOLEFIN
(47) 24.12.2014
(73) Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON,
GREATER LONDON EC4P 0DY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Nummer 01/15
Hindustan Unilever Limited te
MUMBAI 400 099, India (IN)
(72) DAS, Sandip te ANDHERI (EAST)
MUMBAI 400 099, India (IN)
GHOSHAL, Sanjay te ANDHERI
(EAST) MUMBAI 400 099, India
(IN)
LAWANIA, Mudit te ANDHERI
(EAST) MUMBAI 400 099, India
(IN)
(51) C09J 7/02
C08J 7/04
B32B 3/30
B32B 27/34
B32B 27/32
B32B 27/08
B05D 3/02
(11) EP2611609
(21) EP11764089.6
(22) 31.08.2011
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP2527144
(21) EP12004015.9
(22) 23.05.2012
(31) 102011103129
(32) 25.05.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM HEIßVERPRESSEN VON MIT
KLEBSTOFF VERSEHENDEN
KOMPONENTENSTAPELN ZUR
HERSTELLUNG VON SANDWICHLEICHTBAUPLATTEN MIT
INTEGRIERTEM
HOLZRAHMENKERN
31 december 2014
PFAFFENHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B41F
B41F
B41F
B41F
B41F
B41F
15/42
15/36
15/30
15/18
15/14
15/08
(11) EP2722178
(21) EP13187545.2
(22) 07.10.2013
(31) 1260006
(32) 19.10.2012
(47) 24.12.2014
(33) Frankrijk
(73) Wemhöner Surface Technologies
GmbH & Co. KG te 32052
HERFORD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Dispositif d'impression
sérigraphique à un actionneur
principal
(47) 24.12.2014
(72) Linhorst, Christian te 33824
(73) MACHINES DUBUIT te 93160
WERTHER, BONDSREPUBLIEK
NOISY LE GRAND, Frankrijk (FR)
31.08.2010
DUITSLAND (DE)
(72) Dumenil, François te 77390
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Melies, Hans te 33449
CHAUMES EN BRIE, Frankrijk (FR)
LANGENBERG, BONDSREPUBLIEK
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
DUITSLAND (DE)
EINER KUNSTSTOFFFOLIE MIT
(51) B41F 23/04
EINER AUSGEHÄRTETEN
(51) B41F 5/24
(11) EP2697066
POLYSILOXAN-BESCHICHTUNG
B41F 5/18
(21) EP12754071.4
24.12.2014
B41F 35/00
(22) 06.08.2012
B41F 13/00
Huhtamaki Films Germany GmbH
(31) 201113676
& Co. KG te 91301 FORCHHEIM,
(11) EP2502746
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 08.08.2011
(21) EP12160279.1
(DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 20.03.2012
FÜRST, Michael te 91332
(54) IMPROVED HOUSING FOR INK
(31)
BO20110142
HEILIGENSTADT,
CURING APPARATUS
(32) 23.03.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
24.12.2014
(DE)
(33) Italië
PFEFFERMANN, Herbert te 91301
(73) GEW (EC) Limited te REDHILL
(54) Apparatus and method for rapid
FORCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
SURREY RH1 5NB, GROOT
cleaning of a central drum of
DUITSLAND (DE)
BRITTANNIË (GB)
flexographic printing machines
(72) RAE, Malcolm te REDHILL SURREY
D21H 19/82
(47) 24.12.2014
RH1 5NB, GROOT BRITTANNIË
C09D 175/04
(73) Elettra S.R.L. te 23887 OLGIATE
(GB)
C08J 7/04
MOLGORA (LC), Italië (IT)
HICKS, James te REDHILL SURREY
B32B 27/40
RH1 5NB, GROOT BRITTANNIË
(72) Corti, Marco te 23900 LECCO,
EP2399741
(GB)
Italië (IT)
EP09840260.5
Fumagalli, Riccardo te 23848
(51) B41J 3/36
10.07.2009
OGGIONO, PROVINCE OF LECCO,
B41J 29/13
Italië (IT)
200900469
B41J 29/02
B41J 2/185
(51) B41F 13/46
19.02.2009
B41J 2/175
(11)
EP2006100
Spanje
B41J 2/17
(21) EP08010933.3
USE OF A FILM FOR THE
B41J 2/165
LAMINATION OF PRINTED MATTER (22) 17.06.2008
B41J 2/01
AND PRODUCTION METHOD OF
(11)
EP2679390
(31) 102007028454
SUCH FILM
(21)
EP13185925.8
(32) 18.06.2007
24.12.2014
(22)
10.03.2006
Taghleef Industries S.L. te 23680 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31)
2005098859
(54) Steuerungsverfahren für eine
ALCALÁ LA REAL-JAÉN, Spanje
2005098898
Rollendruckmaschine
(ES)
2006048723
(47) 24.12.2014
DEL BARRIO PÉREZ, Javier te E2006048733
23680 ALCALÁ LA REAL-JAÉN,
(73) manroland web systems GmbH te
(32)
30.03.2005
Spanje (ES)
86153 AUGSBURG,
30.03.2005
LOPEZ QUESADA, Manuel te EBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
24.02.2006
23680 ALCALÁ LA REAL-JAÉN,
(DE)
24.02.2006
Spanje (ES)
(72) Nägele, Rudolf, Dr. te 86316
(33) Japan
B32B 37/12
FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK
Japan
B32B 37/06
DUITSLAND (DE)
Japan
B30B 5/06
Schulmeister, Peter te 85276
Japan
B30B 15/06
(31) 102010036022
(32)
48
Nummer 01/15
49
(54) Liquid ejection apparatus
(21) EP09825989.8
(47) 24.12.2014
(22) 30.09.2009
(73) Seiko Epson Corporation te
TOKYO 163-0811, Japan (JP)
(31) 2008290128
(21) EP00303800.7
(22) 05.05.2000
(31) 12607799
36634199
2000112062
2000126770
(73) SICPA HOLDING SA te 1008
PRILLY, Zwitserland (CH)
(72) Degott, Pierre te 1023 CRISSIER,
Zwitserland (CH)
Despland, Claude-Alain te 1008
Japan
PRILLY, Zwitserland (CH)
Schmid, Mathieu te 1005
CONVEYING DEVICE, RECORDING
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
DEVICE, AND METHOD OF
Amerasinghe, Cédric te 1031
MOUNTING RECORDING MEDIUM
MEX, Zwitserland (CH)
24.12.2014
(51) B42D 25/00
Seiko I Infotech Inc. te CHIBA-SHI,
(11) EP2005450
CHIBA 261-8507, Japan (JP)
OKAZAKI, Takahiro te CHIBA-SHI (21) EP07755229.7
CHIBA 261-8507, Japan (JP)
(22) 10.04.2007
(32) 12.11.2008
(72) Kumagai, Toshio te NAGANO 392- (33)
8502, Japan (JP)
(54)
Kobayashi, Atsushi te NAGANO
392-8502, Japan (JP)
Shinada, Satoshi te NAGANO 392(47)
8502, Japan (JP)
(73)
(51) B41J 2/04
(11) EP1052097
31 december 2014
(72)
(51) B41M 5/28
B41M 3/14
(31) 790919 P
(11) EP2509794
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10724343.8
(32) 11.04.2006
(31) 267673 P
(54) SECURITY IMAGE COATED WITH A
SINGLE COATING HAVING VISUALY
DISTINCT REGIONS
(32) 08.12.2009
(47) 24.12.2014
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) JDS Uniphase Corporation te
MILPITAS, CA 95035, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) A liquid jetting apparatus
(73) SICPA HOLDING SA te 1008
PRILLY, Zwitserland (CH)
(32) 06.05.1999
24.12.1999
13.04.2000
27.04.2000
(47) 24.12.2014
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO, Japan (JP)
(22) 19.05.2010
(54) MARKING BASED ON CHIRAL
LIQUID CRYSTAL POLYMERS
(47) 24.12.2014
(72) TILLER, Thomas te CH-1030
BUSSIGNY, Zwitserland (CH)
GREMAUD, Frédéric te CH-1663
EPAGNY, Zwitserland (CH)
CALLEGARI, Andrea te CH-1022
CHAVANNES-PRES-RENENS,
Zwitserland (CH)
(72) Katakura, Takahiro, C/o Seiko
Epson Corporation te SUWA-SHI,
NAGANO, Japan (JP)
Nakamura, Yuichi, c/o Seiko
Epson Corporation te SUWA-SHI,
NAGANO, Japan (JP)
(51) B41M 7/02
Kojima, Teruhito, c/o Seiko Epson
B41M 7/00
Corporation te SUWA-SHI,
B41M 5/00
NAGANO, Japan (JP)
(11) EP2752303
(51) F16K 15/14
(21) EP13195245.9
B41J 2/175
(22) 02.12.2013
(11) EP2250410
(31) 2013000604
(21) EP09716382.8
(32) 07.01.2013
(22) 20.02.2009
(33) Japan
(31) 40048
(54) Image forming method
(32) 29.02.2008
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
(54) DUAL SEATING QUICK CONNECT
143-8555, Japan (JP)
VALVE
(72) Nagashima, Hidefumi te OHTA(47) 24.12.2014
KU, TOKYO 143-8555, Japan (JP)
Namba, Michihiko te OHTA-KU,
(73) Eastman Kodak Company te
TOKYO 143-8555, Japan (JP)
ROCHESTER, NY 14650,
Nagai, Kiyofumi te OHTA-KU,
Verenigde Staten van Amerika
TOKYO 143-8555, Japan (JP)
(US)
(72) SCOTT, David R. te ROCHESTER
NEW YORK 14650, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PRICE, Brian G. te ROCHESTER
NEW YORK 14650, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65H 23/32
B65H 23/16
B65H 23/04
B41J 15/16
B41J 11/00
(11) EP2366552
(72) RAKSHA, Vladimir, P. te SANTA
ROSA, CA 95403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PHILLIPS, Roger, W. te SANTA
ROSA, CA 95405, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MARKANTES, Charles, T. te SANTA
ROSA, CALIFORNIA 95401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COOMBS, Paul, G. te SANTA
ROSA, CA 95405, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B42D 25/00
(11) EP2310986
(21) EP09767746.2
(22) 18.06.2009
(31) 141800
(32) 18.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PERSONALIZING ID DOCUMENT
IMAGES
(47) 24.12.2014
(73) L-1 SECURE CREDENTIALING, INC.
te BIRLINGTON, MA 01803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP11153523.3
(72) JONES, Robert te ANDOVER, MA
01810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ANDELIN, Victor, L. te
KENDALLVILLE, IN 46755,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BI, Daoshen te BOXBOROUGH,
MA 01719, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 07.02.2011
(51) B43K 25/02
(54) Device displaying a dynamic
visual motion effect and method
for producing same
(11) EP2351652
(51) B42D 25/00
B42D 15/00
B41M 3/14
B05D 3/14
(11) EP2484455
(47) 24.12.2014
(21) EP08877284.3
(22) 10.10.2008
Nummer 01/15
50
(54) CLIP MOUNTING STRUCTURE FOR (51) C08K 3/04
WRITING IMPLEMENT
C08C 19/44
B60C 13/02
(47) 24.12.2014
B60C 1/00
(73) Kotobuki & Co., Ltd. te KAWAGOE(11)
EP2425990
SHI SAITAMA 350-0815, Japan (JP)
(21)
EP10769842.5
(72) KAGEYAMA, Hidehei te SAITAMA
350-0815, Japan (JP)
ODAKA, Tadao te SAITAMA 3500815, Japan (JP)
(51) B44C 1/175
(11) EP2492110
(21) EP10825000.2
(22) 21.10.2010
(31) 2009242247
(22) 30.04.2010
(31) 2009111530
(32) 30.04.2009
(33) Japan
(54) TIRE
(47) 24.12.2014
(73) Bridgestone Corporation te
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
(32) 21.10.2009
(72) MATSUO, Shigeaki te KODAIRASHI TOKYO 187-8531, Japan (JP)
YAMAGUCHI, Masashi te
ACTIVATING AGENT FOR
KODAIRA-SHI TOKYO 187-8531,
HYDRAULIC TRANSFER FILM AND
Japan (JP)
HYDRAUYLIC TRANSFER METHOD
(51)
B60C 5/00
24.12.2014
B60C 13/02
Taica Corporation te MINATO-KU
B60C 13/00
TOKYO 108-0074, Japan (JP)
B60C 11/13
IKEDA, Wataru te TOKYO 108B60C 11/04
0074, Japan (JP)
B60C 11/01
YOSHII, Youichiro te TOKYO 108- (11) EP2644409
0074, Japan (JP)
(21) EP13172541.8
B60B 5/02
(22) 08.02.2008
B60B 1/04
(31) 2007031163
B60B 1/02
2007039421
B60B 1/00
2007039424
EP2657042
2007174333
EP13002164.5
(32) 09.02.2007
24.04.2013
20.02.2007
20.02.2007
1201255
02.07.2007
27.04.2012
(33) Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) Japan
Japan
(54) Rayon pour roue de cycle et roue
Japan
de cycle comportant un tel rayon
Japan
(47) 24.12.2014
(54) Pneumatic tire
(73) MAVIC S.A.S. te 74370 METZ(47) 24.12.2014
TESSY, Frankrijk (FR)
(73) Bridgestone Corporation te
(72) Davoine, Michel te 74540
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
GRUFFY, Frankrijk (FR)
(72)
Yamaguchi, Masashi te TOKYO,
Righini, Claude te 74290 VEYRIER
187-8531, Japan (JP)
DU LAC, Frankrijk (FR)
Normand, Joseph te 73420 MERY, (51) C08L 9/00
Frankrijk (FR)
C08L 7/00
C08K 3/04
(51) B60B 21/06
B60C 15/06
B60B 1/04
B60C 1/00
(11) EP2678172
(11) EP2433819
(21) EP12701122.9
(21) EP10777756.7
(22) 25.01.2012
(22) 18.05.2010
(31) PD20110050
(31) 2009119923
(32) 22.02.2011
(32) 18.05.2009
(33) Italië
(33) Japan
(54) A METHOD FOR THE
MANUFACTURE OF SELF-LOCKING (54) HEAVY-DUTY PNEUMATIC TIRE
(47) 24.12.2014
NIPPLES
(33) Frankrijk
(47) 24.12.2014
(73) ALPINA RAGGI S.p.A. te 23871
LOMAGNA (LC), Italië (IT)
(72) CAPPELLOTTO, Guido te I-20043
ARCORE (MI), Italië (IT)
(73) Bridgestone Corporation te
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
(72) KATSUBE Yoshihiro te KODAIRASHI TOKYO 187-8531, Japan (JP)
(51) B60D 1/62
31 december 2014
B60D 1/36
B60D 1/06
(11) EP2316668
(21) EP10188246.2
(22) 20.10.2010
(31) 102009046180
(32) 29.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Anhängekupplung
(47) 24.12.2014
(73) SCAMBIA Industrial
Developments Aktiengesellschaft
te 9494 SCHAAN, Liechtenstein
(LI)
(72) Wieczorek, Romeo te 73732,
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Riehle, Jörg te 71679, ASPERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F41H 7/02
B60F 3/00
(11) EP2066506
(21) EP07802277.9
(22) 12.09.2007
(31) 102006046355
(32) 28.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FAHRZEUG MIT
AUFTRIEBSKÖRPER
(47) 24.12.2014
(73) Rheinmetall Landsysteme GmbH
te 29345 UNTERLÜSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHMIDT, Dieter te 34277
FULDABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GERLACH, Klaus-Peter te 34302
GUXHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60J 3/04
(11) EP2583847
(21) EP12188703.8
(22) 16.10.2012
(31) 102011084730
(32) 18.10.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
Reduzierung der Blendwirkung
(47) 24.12.2014
(73) Signum Bildtechnik GmbH te
80686 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Aiteanu, Dorin te 82335 BERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D07B 1/22
B60P 7/08
B60P 7/06
B60P 7/02
B60J 7/06
B60J 5/06
Nummer 01/15
(11) EP2429845
(21) EP10774430.2
(22) 13.05.2010
(31) 2009902145
(32) 13.05.2009
(33) Australië
(54) STRAP FOR A VEHICLE SIDE
CURTAIN OR LOAD RESTRAINT
(47) 24.12.2014
51
H01M 10/6563
H01M 10/6557
H01M 10/625
H01M 10/613
H01M 10/60
B60K 1/04
B60K 1/00
(11) EP2611637
(21) EP11779848.8
(22) 30.08.2011
(31) 2010194529
(73) Polyweld Pty Ltd te
CAMPBELLFIELD, VICTORIA 3061, (32) 31.08.2010
Australië (AU)
(33) Japan
(72) DONALDSON, Stuart te
(54) ELECTRICITY STORAGE DEVICE
CAMPBELLFIELD VICTORIA 3061,
AND VEHICLE
Australië (AU)
(47) 24.12.2014
(51) B60J 7/06
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
B60J 7/02
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHI(11) EP2571705
KEN, 471-8571, Japan (JP)
Yazaki Corporation te MINATO-KU
(21) EP11730356.0
TOKYO 108-8333, Japan (JP)
(22) 08.04.2011
(72) KOSAKI, Akihiro te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
17.05.2010
FUKUDA, Shigeru te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
Frankrijk
OZAKI, Shigeto te TOYOTA-SHI
MODULE DE TOIT SOUPLE POUR
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
VEHICULE AUTOMOBILE ET
MIZUNO, Yasutoshi te TOYOTA-SHI
PROCEDE DE MONTAGE D'UN TEL
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
MODULE DANS LE PAVILLON D'UN
HARA, Toshiyuki te TOYOTA-SHI
VEHICULE AUTOMOBILE
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
24.12.2014
KUMAGAI, Takanori te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571JP, Japan (JP)
Peugeot Citroën Automobiles SA
IIDA, Kenji te TOYOTA-SHI AICHIte 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY,
KEN 471-8571, Japan (JP)
Frankrijk (FR)
NAKAGAWA, Isao te TOYOTA-SHI
GUINOIS, Pascal te F-91680
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
BRUYERES LE CHATEL, Frankrijk
KOBAYASHI, Makoto te TOYOTA(FR)
SHI AICHI-KEN 471-8571, Japan
B60J 7/14
(JP)
B60J 7/043
OGASAWARA, Shigeyuki te
MAKINOHARA-SHI SHIZUOKA 421EP2461995
0407, Japan (JP)
EP10734904.5
AZUMA, Shinsuke te KOSAI-SHI
26.06.2010
SHIZUOKA 431-0431, Japan (JP)
FUJIWARA, Yoshiaki te KOSAI-SHI
102009036046
SHIZUOKA 431-0431, Japan (JP)
04.08.2009
(31) 1053802
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
31 december 2014
(31 102006018672
)
(32 21.04.2006
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 MULTIFUNKTIONSBEDIENEINRICHTUNG
)
UND RADIONAVIGATIONSSYSTEM FÜR
EIN KRAFTFAHRZEUG
(47 24.12.2014
)
(73 Volkswagen Aktiengesellschaft te
)
38440 WOLFSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(72 MEDLER, Andreas te 38268 LENGEDE,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
MICHAELIS, Jan te 10711 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
HAUSCHILD, Frank te 10587 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
HAN, Kyoung Sun te 10825 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(51) H01M 10/44
B60L 11/18
(11) EP2309617
(21) EP09800270.2
(22) 03.06.2009
(31) 2008192388
(32) 25.07.2008
(33) Japan
(54) CHARGE/DISCHARGE SYSTEM
AND ELECTRIC VEHICLE
(47) 24.12.2014
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(72) ICHIKAWA, Shinji te AICHI-KEN,
471-8571, Japan (JP)
ISHIKAWA, Tetsuhiro te AICHI-KEN,
471-8571, Japan (JP)
(51) B60R 13/01
B60N 2/36
B60N 2/30
(11) EP2279902
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60K 15/04
(21) EP10305807.9
(54) DACHMODUL
(11) EP2562024
(22) 21.07.2010
(47) 24.12.2014
(21) EP11178820.4
(31) 0955147
(73) Daimler AG te 70327 STUTTGART, (22) 25.08.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Deckellos verschließbarer
(DE)
Tankstutzenabschluss
(72) BREULING, Andreas te 75365
(47) 24.12.2014
CALW, BONDSREPUBLIEK
(73) Gerdes GmbH te 50170 KERPEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GUCKEL, Martin te 75242
(DE)
NEUHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(72)
Gerdes, Ralf te 50937 KÖLN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HEIDT, Erich te 71272
(DE)
RENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHRADER, Jürgen te 71093 WEIL
IM SCHÖNBUCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02J 7/00
H01M 2/20
H01M 2/10
(32) 23.07.2009
(33) Frankrijk
(54) Véhicule automobile avec un
plancher partiellement pivotant
(47) 24.12.2014
(73) Faurecia Automotive Industrie te
92000 NANTERRE, Frankrijk (FR)
(72) Decorme, Jacques te 08090,
MONTCY NOTRE DAME, Frankrijk
(FR)
(51 B60K 35/00
)
(51) B60P 3/22
(11 EP2013054
)
(21) EP10009365.7
(11) EP2301800
(21 EP07723865.7
)
(22) 09.09.2010
(22 02.04.2007
)
(32) 21.09.2009
(31) 202009012992 U
Nummer 01/15
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zur Abgabe von
flüssigen Medien aus einzelnen
Kammern eines Tankwagens
(47) 24.12.2014
(73) Saeta GmbH & Co. KG te 22880
WEDEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Haar, Thomas te 25469
HALSTENBEK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05B 33/08
F21S 8/10
B60Q 1/38
B60Q 1/28
(11) EP2701949
(21) EP12723597.6
(22) 19.04.2012
(31) 102011018573
(32) 26.04.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANSTEUERVORRICHTUNG FÜR
EINE
BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG
EINES KRAFTFAHRZEUGS UND
KRAFTFAHRZEUG
(47) 24.12.2014
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BAIER, Thomas te 85049
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BERLITZ, Stephan te 86529
SCHROBENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B64D 11/00
B60Q 3/02
(11) EP2148798
(21) EP08735702.6
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
52
DUITSLAND (DE)
GEISSLER, Friedemann te 04828
BENNEWITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KALBE, Dirk te 04435
SCHKEUDITZ, OT GLESIEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PENNDORF, Hans Joachim te
02877 GÖRLITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60R 1/00
(11) EP2731828
(21) EP13752903.8
(22) 27.08.2013
(31) 201213596044
(32) 27.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REARVIEW IMAGING SYSTEMS
FOR VEHICLE
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(51) H02H 3/087
H01H 9/10
G07C 5/08
B60R 16/03
(11) EP2626251
(21) EP13152294.8
(22) 23.01.2013
(31) 1250095
(32) 09.02.2012
(33) Zweden
(54) Device and method for improving
safety in a vehicle
(47) 24.12.2014
(73) Scania CV AB te 151 87
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) Poli, Ninos te 151 60 SÖDERTÄLJE,
Zweden (SE)
Brunnsåker, Magnus te 151 71
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(51) B60R 21/02
(11) EP2674333
(73) FotoNation Limited te BALLYBRIT, (21)
GALWAY, Ierland (IE)
(22)
(72) CORCORAN, Peter te GALWAY,
(54)
Ierland (IE)
BIGIOI, Petronel te COUNTY
(47)
GALWAY, Ierland (IE)
STEC, Piotr te GALWAY, Ierland
(IE)
(51) B60R 9/04
(11) EP2543548
(21) EP12175437.8
(22) 06.07.2012
(31) 102011051613
(32) 06.07.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Befestigungssystem für einen
Kraftfahrzeugdachträger
(47) 24.12.2014
EP12171453.9
11.06.2012
Foldable compartment divider for
a vehicle
24.12.2014
(73) Volvo Car Corporation te 40 531
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) von Eichwald, Tor te 422 43
HISINGS BACKA, Zweden (SE)
Rignell, Jonas te 41455
GÖTEBORG, Zweden (SE)
English, Nick te SHREWSBURY,
SY3 8RS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Warwick, Brian te WREXHAM,
LL13 0QL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) B60R 21/13
(11) EP2566726
(73) DURA Automotive Body & Glass
(21) EP11716499.6
02.04.2008
Systems GmbH te 58840
(22) 08.04.2011
102007020397
PLETTENBERG, BONDSREPUBLIEK
(31) 102010036776
27.04.2007
DUITSLAND (DE)
102010016784
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Fürst, Klaus te 58511
(32)
30.07.2010
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG
04.05.2010
DUITSLAND
(DE)
FÜR DIE BELEUCHTUNG VON
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FAHRZEUGINNENRÄUMEN
(51) B60R 9/055
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
24.12.2014
(11) EP2308721
(54) RAHMENVORRICHTUNG FÜR EIN
Bombardier Transportation GmbH (21) EP10186397.5
ÜBERROLLSCHUTZSYSTEM UND
te 10785 BERLIN,
ÜBERROLLSCHUTZSYSTEM MIT
(22) 04.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EINER RAHMENVORRICHTUNG
(31) 1037386
(DE)
(47)
24.12.2014
SBF Spezialleuchten Wurzen te
(32) 12.10.2009
(73)
Salzburger Aluminium AG te 5651
04808 WURZEN,
(33) Nederland
LEND, Oostenrijk (AT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Attachment device for a roof rack
(DE)
(72) GARNWEIDNER, Peter te A-5112
(47) 24.12.2014
LAMPRECHTSHAUSEN, Oostenrijk
WEISE, Gerd te 02829
(AT)
MARKERSDORF, OT
(73) Hapro International B.V. te 4421
LINDHUBER, Georg te A-4952
PFAFFENDORF, BONDSREPUBLIEK
RR KAPELLE
WENG, Oostenrijk (AT)
DUITSLAND (DE)
(72) Meissner, Michael te 4421 EP,
TIRSCHLER, Bernd te 02828
KAPELLE
(51) B60R 21/201
GÖRLITZ, BONDSREPUBLIEK
van Rooijen, Joost Marinus te
(11) EP2473380
DUITSLAND (DE)
4421 ME, KAPELLE
CZEKAY, Dietmar Dr. te 51375
(21) EP10767949.0
Toetenel, Oscar te 3022 BM,
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
ROTTERDAM
(22) 31.08.2010
Nummer 01/15
53
31 december 2014
(31) 102009040246
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 02.09.2009
(54) LENKSCHLOSSVORRICHTUNG FÜR (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EIN KRAFTFAHRZEUG
(54) Verfahren und System zur
(47) 24.12.2014
Steuerung eines Antriebs eines
Fahrzeugs
(73) Marquardt GmbH te 78604
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GASSACKMODUL FÜR EIN
FAHRZEUGINSASSENRÜCKHALTESYSTEM
(47) 24.12.2014
(73) Takata AG te 63743
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HAMELS, Stefan te 73557
NUTLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FECHNER, Tobias te 63743
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60R 22/38
(11) EP2621767
(21) EP11757184.4
(22) 10.09.2011
(31) 102010046980
(32) 30.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SELBSTSPERRENDER
GURTAUFROLLER
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
RIETHEIM-WEILHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 02.09.2010
(47) 24.12.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KUSKE, Tim te 78549
SPAICHINGEN, BONDSREPUBLIEK (72) Richter, Jens te FARMINGTON
DUITSLAND (DE)
HILLS, 483313418, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16L 25/00
Yilman, Sinan te 73655
F16K 31/00
PLUEDERHAUSEN,
B60T 17/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2415648
(DE)
(21) EP11175633.4
Glora, Michael te 71706
MARKGROENINGEN,
(22) 27.07.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102010038766
(DE)
(32) 02.08.2010
(51) B62D 6/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B62D 5/09
(54) Zugfahrzeugkupplung
B62D 5/04
B62D 5/00
(47) 24.12.2014
(11)
EP2409895
(73) DEERE & COMPANY te MOLINE,
ILLINOIS 61265-8098, Verenigde (21) EP11005813.8
Staten van Amerika (US)
(22) 15.07.2011
(72) Kneer, Bernd te 68519
VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
24.12.2014
DUITSLAND (DE)
Mayer, Klaus te 64754
Autoliv Development AB te 447
HESSENECK-KAILBACH,
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BOSSE, Uwe te 20255 HAMBURG,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
H02P
27/06
(DE)
H02M 3/155
HEINE, Volkmar te 22589
F02D 29/02
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
B60W 20/00
DUITSLAND (DE)
B60W 10/26
BUTENOP, Klaus Werner te 25379
B60W 10/08
HERZHORN, BONDSREPUBLIEK
B60W 10/06
DUITSLAND (DE)
B60K 6/445
B60R 22/46
(11) EP2133251
EP2493727
(21) EP08721530.7
EP10771006.3
(22) 29.02.2008
13.10.2010
(31) 2007093187
102009051453
(32) 30.03.2007
30.10.2009
(33) Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CONTROLLER AND CONTROL
SICHERHEITSGURTAUFROLLER
METHOD OF HYBRID VEHICLE
MIT EINER STRAFFVORRICHTUNG
(47) 24.12.2014
24.12.2014
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
Autoliv Development AB te 447
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHI83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
KEN, 471-8571, Japan (JP)
KRAUS, Juri te 22179 HAMBURG, (72) YAMADA, Kenji te TOYOTA-SHI,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)
(DE)
ITOH, Takeshi te KARIYA-SHI AICHI
CLUTE, Günter te 25336
448-8661, Japan (JP)
ELMSHORN, BONDSREPUBLIEK
(51)
B60W 20/00
DUITSLAND (DE)
B60W 10/08
B60R 25/02
B60W 10/06
EP2539188
B60K 6/46
EP11707580.4
(11) EP2426022
(31) 102010031707
(32) 21.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Einstellen eines
Rückstellmoments
(47) 24.12.2014
(73) AUDI AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Koch, Tilo te 85057 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 5/04
(11) EP2272735
(21) EP10168731.7
(22) 07.07.2010
(31) 2009162055
(32) 08.07.2009
(33) Japan
(54) Electric power steering system
(47) 24.12.2014
(73) JTEKT Corporation te OSAKA-SHI
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(72) Suzuki, Hiroshi te OSAKA-SHI
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Yamano, Naoki te OSAKA-SHI
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Tamaizumi, Terutaka te OSAKASHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Nambu, Akira te OSAKA-SHI
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(51) H02K 3/28
B62D 6/00
B62D 5/04
(22) 24.02.2011
(21) EP11177824.7
(11) EP2613993
(31) 102010009547
(22) 17.08.2011
(21) EP11779849.6
(32) 26.02.2010
(31) 102010040137
(22) 06.09.2011
Nummer 01/15
(31) 2010200282
(32) 07.09.2010
(33) Japan
(54) ELECTRIC POWER STEERING
APPARATUS
(47) 24.12.2014
(73) JTEKT CORPORATION te OSAKASHI, OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(72) SUZUKI, Hiroshi te OSAKA 5428502, Japan (JP)
(51) B62D 43/04
(11) EP2431261
(21) EP11382288.6
(22) 08.09.2011
(31) 201031375
(32) 15.09.2010
(33) Spanje
(54) Safety device for a spare-wheel
pick-up system
54
Staten van Amerika (US)
SCHUTT, Randy, L. te HOLLAND
MI 49424, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B62D 65/18
B62D 65/02
(11) EP2424772
(21) EP10716491.5
(22) 23.04.2010
(31) 102009019741
(32) 02.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANLAGE ZUR MONTAGE VON
KAROSSERIETEILEN
(47) 24.12.2014
(73) ThyssenKrupp System
Engineering GmbH te 74076
HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STEIN, Hans te 09337
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Batz, S.Coop. te 48140 IGORRE,
(DE)
Spanje (ES)
SCHULZE, Jens te 09217
Corral Rodriguez, Pedro te 38700
BURGSTÄDT, BONDSREPUBLIEK
CASTRO URDIALES, Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
Puente del Monte, José María te
GEBAUER, Wolfgang te 08066
48920 PORTUGALETE, Spanje
ZWICKAU, BONDSREPUBLIEK
(ES)
DUITSLAND (DE)
Garrido Ramos, José Ignacio te
(51) F16C 33/62
39700 CASTRO URDIALES, Spanje
B62M 3/00
(ES)
(11) EP2110301
B62D 53/08
(21) EP08425259.2
EP2212184
(22) 17.04.2008
EP08841258.0
(54) Assembly of bicycle components
22.10.2008
in mutual rotation and bicycle
924128
comprising such an assembly
25.10.2007
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ROTATING FIFTH WHEEL HITCH
KINGPIN ASSEMBLY
(47) 24.12.2014
(73) SAF-Holland, Inc. te HOLLAND,
MICHIGAN 49422-2099,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HUNGERINK, Gerald, W. te
HOLLAND MI 49423, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DUPAY, Steven, C. te HOLLAND MI
49424, Verenigde Staten van
Amerika (US)
POLANIC, Richard, T. te
HUDSONVILLE MI 49426,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TERPSMA, Eric, M. te HOLLAND MI
49423, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOWE, Jason, D., C. te HOLLAND
MI 49423, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KEATLEY, Justin, D. te ZEELAND
MI 49464, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DYKSTRA, Daniel, R. te GRAND
RAPIDS MI 49544, Verenigde
31 december 2014
(54) BUOY FOR MOORING AND
SUPPLYING SERVICES TO
PLEASURE CRAFT
(47) 24.12.2014
(73) Baeza Ochoa De Ocariz, Rodrigo
te 28250 TORRELODONES,
MADRID, Spanje (ES)
Monedero Montero De Espinosa,
Jose Ignacio te 28406 MADRID,
Spanje (ES)
Saez Vicente-Mazariegos, Jose
Maria te 28230 LAS ROZAS,
MADRID, Spanje (ES)
Chinchilla Alvargonzalez, Jose
Manuel te 28046
TORRELODONES, MADRID, Spanje
(ES)
(72) Baeza Ochoa De Ocariz, Rodrigo
te 28250 TORRELODONES,
MADRID, Spanje (ES)
Monedero Montero De Espinosa,
Jose Ignacio te 28406 MADRID,
Spanje (ES)
Saez Vicente-Mazariegos, Jose
Maria te 28230 LAS ROZAS,
MADRID, Spanje (ES)
Chinchilla Alvargonzalez, Jose
Manuel te 28046
TORRELODONES, MADRID, Spanje
(ES)
(51) B63B 29/02
(11) EP2554470
(21) EP12178921.8
(22) 01.08.2012
(31) TO20110711
(32) 01.08.2011
(33) Italië
(54) Boat building method, in
particular for a leisure boat
(47) 24.12.2014
(73) CAMPAGNOLO S.r.l. te 36100
VICENZA (VI), Italië (IT)
(73) Monte Carlo Yachts S.p.A. con
socio unico te TORINO, Italië (IT)
(72) Meggiolan, Mario te 36051
CREAZZO (VICENZA), Italië (IT)
(72) Iarrera, Fabrizio te 10131
TORINO, Italië (IT)
Zerbola, Giovanni te 34010
SGONICO, Italië (IT)
(51) B63B 35/44
B63B 1/10
(11) EP2691289
(21) EP11784796.2
(22) 16.09.2011
(54) MODULAR SEMI-SUBMERSIBLE
STRUCTURE AND METHOD FOR
MAKING SUCH STRUCTURE
(51) B63B 35/44
B63B 35/08
B63B 3/14
(11) EP2271548
(21) EP08869972.3
(22) 31.12.2008
(47) 24.12.2014
(31) 6486
(73) Fincantieri S.p.A. te 34121
TRIESTE, Italië (IT)
(32) 02.01.2008
(72) GONAN, Roberto te I-34121
TRIESTE, Italië (IT)
(54) OFFSHORE FLOATING
PRODUCTION, STORAGE, AND
OFF-LOADING VESSEL FOR USE IN
ICE-COVERED AND CLEAR WATER
APPLICATIONS
(51) B63J 3/04
B63B 22/02
(11) EP2143630
(21) EP08750414.8
(22) 27.03.2008
(31) 200700868
(32) 02.04.2007
(33) Spanje
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(73) Srinivasan, Nagan te MISSOURI
CITY, TX 77459, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Srinivasan, Nagan te MISSOURI
CITY, TX 77459, Verenigde Staten
Nummer 01/15
van Amerika (US)
55
B65B 9/15
(51) B64C 25/52
(11) EP2535277
(11) EP2641831
(21) EP11004935.0
(21) EP12400007.6
(22) 16.06.2011
(54) Vorrichtung und Verfahren zum
Herstellen von Zündmittel
Helicopter skid type landing gear
enthaltenden Sprengmitteln
24.12.2014
(47) 24.12.2014
AIRBUS HELICOPTERS
(73) Poly-clip System GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND GmbH te 86609
te 65795 HATTERSHEIM,
DONAUWÖRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
(72)
Hanten, Jürgen te 61231 BAD
Engleder, Alexander te 86609
NAUHEIM, BONDSREPUBLIEK
DONAUWÖRTH,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 22.03.2012
(54)
(47)
(73)
(72)
(DE)
Görlich, Stefan te 86609
DONAUWÖRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
31 december 2014
143-8555, Japan (JP)
(72) Harada, Susumu te SAITAMA,
340-0802, Japan (JP)
Suzuki, Takashi te SAITAMA, 3400802, Japan (JP)
Abe, Tsuyoshi te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Arai, Tomoaki te TOKYO 1438555, Japan (JP)
(51) E05D 11/10
B65D 83/08
B65D 43/24
B65D 43/22
B65D 43/16
(11) EP2351692
(21) EP09826028.4
(51) B65C 3/06
(22) 29.10.2009
(11) EP2630045
(31) 2008292490
(21) EP11799306.3
(32) 14.11.2008
(22) 19.10.2011
(33) Japan
(51) B65G 21/14
B64F 1/32
(31) VR20100199
(32) 21.10.2010
(54) FREELY OPENED/CLOSED
CONTAINER
(11) EP2588373
(33) Italië
(47) 24.12.2014
(21) EP11729291.2
(54) DEVICE FOR FORMING AND
TRANSFERRING A SLEEVE-LIKE
LABEL TO A CONTAINER TO BE
LABELED
(73) Unicharm Corporation te EHIME
799-0111, Japan (JP)
(22) 24.06.2011
(31) 201105638
201010997
(32) 04.04.2011
30.06.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) CONVEYOR APPARATUS FOR
LOADING AND UNLOADING AN
AIRCRAFT
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Sacmi Verona S.P.A. te 40026
IMOLA (BO), Italië (IT)
(72) PEDERCINI, Maurizio te I-46045
MARMIROLO, Italië (IT)
MARASTONI, Daniele te I-40017
SAN GIOVANNI IN PERSICETO,
Italië (IT)
LANFREDI, Paolo te I-46014
CASTELLUCCHIO, Italië (IT)
(73) Mallaghan Engineering Ltd. te
DUNGANNON, TYRONE BT71 6LA, (51) B65C 9/42
GROOT BRITTANNIË (GB)
B65C 9/18
(72) MALLAGHAN, Ronan te
(11) EP2310276
DUNGANNON TYRONE BT71 6LA,
(21) EP09784904.6
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 10.08.2009
(51) B65G 47/22
(31) 0814617
B65B 7/16
(32) 11.08.2008
(11) EP2673196
(21) EP12704543.3
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 10.02.2012
(54) A LABELLING MACHINE
(31) 201102457
(47) 24.12.2014
(72) HAYASHI Hiroo te SHIKOKUCHUOSHI EHIME 799-0111, Japan (JP)
BANDOH Takeshi te
SHIKOKUCHUO-SHI EHIME 7990111, Japan (JP)
UEDA Takahiro te SHIKOKUCHUOSHI EHIME 799-0111, Japan (JP)
HAYASHI Masaho te TOKYO 1628001, Japan (JP)
UEMATSU Hiroshi te KASHIWA-SHI
CHIBA 277-8565, Japan (JP)
UENISHI Toshihiko te FUKUOKASHI FUKUOKA 815-0031, Japan
(JP)
OCHI Norio te FUKUOKA-SHI
FUKUOKA 815-0031, Japan (JP)
(51) B65D 43/24
(11) EP2628688
(21) EP13155375.2
(22) 15.02.2013
(31) 1251442
(32) 16.02.2012
(33) Frankrijk
(54) Coffre de rangement
(73) Videojet Technologies, Inc. te
WOOD DALE, IL 60191, Verenigde (47) 24.12.2014
GROOT BRITTANNIË
Staten van Amerika (US)
(73) Etablissements Georges David te
CONTAINER SEALING APPARATUS
01100 OYONNAX, Frankrijk (FR)
(72) McNESTRY, Martin te
24.12.2014
DERBYSHIRE DE75 7HA, GROOT (72) David, Hervé te 01100 OYONNAX,
BRITTANNIË (GB)
Frankrijk (FR)
ISHIDA EUROPE LIMITED te
BIRMINGHAM WEST MIDLANDS
(51) B65D 19/44
(51) B65D 51/28
B32 3DB, GROOT BRITTANNIË
(11) EP2431291
(11) EP2616354
(GB)
(21) EP11181116.2
(21) EP11776848.1
VINE, Lee Michael te POOLE
(32) 11.02.2011
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
DORSET BH16 5EE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
NEALE, Graham Andrew Charles
te BOURNEMOUTH DORSET BH8
8JS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) F42B 33/02
F42B 3/087
C06B 21/00
(22) 13.09.2011
(22) 15.09.2011
(31) 2010210016
(31) UD20100167
(32) 17.09.2010
(32) 17.09.2010
(33) Japan
(33) Italië
(54) Pallet apparatus
(54) CLOSING DEVICE FOR A
CONTAINER AND CONTAINER
COMPRISING SAID CLOSING
(47) 24.12.2014
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
Nummer 01/15
56
31 december 2014
DEVICE
B65G 19/22
(47) 24.12.2014
EP2406158
(73)
EP10710650.2
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(73) Durapod Systems Limited te
AUCKLAND 1072, Nieuw-Zeeland (11)
(NZ)
Biofarma SPA te 33036 MERETO
(21)
(72)
MENDES, Tomas Antonio Dos
DI TOMBA, Italië (IT)
(22)
Santos te AUCKLAND 0618,
SCARPA, Germano te I-33100
(31)
Nieuw-Zeeland (NZ)
UDINE, Italië (IT)
HARGRAVES, Kenneth Christie te (32)
COGOLO, Luigi te I-33100 UDINE,
AUCKLAND 1025, Nieuw-Zeeland
(33)
Italië (IT)
(NZ)
(54)
B65D 75/58
(51) B65G 1/06
EP1796968
B65G 1/04
(47)
EP05857999.6
(11) EP2683629
(73)
25.01.2005
(21) EP12708824.3
782218
(22) 08.03.2012
(32) 19.02.2004
(31) 102011014394
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 11.03.2011
(54) CONICAL REINFORCED RESEALABLE DISPENSER
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Pinar Holdings LLC te MIAMI
BEACH, FL 33139, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WEYTS, Pieter te MIAMI BEACH,
FL 33139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65D
B65D
B65D
B65D
83/08
77/02
53/02
43/16
(54) ZIRKULARES ROAMING
(73) SSI Schäfer Peem GmbH te 8051
GRAZ, Oostenrijk (AT)
(72) WINKLER, Max te A-8010 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(51) E01B 25/26
B65G 9/00
B65G 17/20
(11) EP2688819
(21) EP12707772.5
(11) EP2351696
(22) 09.03.2012
(21) EP09826029.2
(31) 201130411 P
(22) 29.10.2009
(32) 22.03.2011
(31) 2008292587
(33) Spanje
(32) 14.11.2008
(33) Japan
(54) OPENABLE AND CLOSABLE
CONTAINER
(47) 24.12.2014
(73) Unicharm Corporation te EHIME
799-0111, Japan (JP)
(72) BANDOH Takeshi te
SHIKOKUCHUO-SHI EHIME 7990111, Japan (JP)
HAYASHI Masaho te TOKYO 1628001, Japan (JP)
UEMATSU Hiroshi te KASHIWA-SHI
CHIBA 277-8565, Japan (JP)
UENISHI Toshihiko te FUKUOKASHI FUKUOKA 815-0031, Japan
(JP)
OCHI Norio te FUKUOKA-SHI
FUKUOKA 815-0031, Japan (JP)
(51) B65D 90/62
B65D 88/68
B65B 39/00
A47F 1/03
A47F 1/02
(11) EP2097339
(21) EP07860947.6
(22) 11.10.2007
(31) 55047206
(32) 11.10.2006
(33) Nieuw-Zeeland
(54) DISPENSING APPARATUS
(47) 24.12.2014
05.03.2010
102009003595
10.03.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KRATZER FÜR
KETTENKRATZFÖRDERER
24.12.2014
Caterpillar Global Mining Europe
GmbH te 44534 LÜNEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FISCHER, Frank te 44534 LÜNEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KLINGBEIL, Willi te 59368 WERNE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KÖHLER, Matthias te D-44534
LÜNEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TILLESSEN, Uwe te 59174
KAMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WIRTZ, Jörg te 58454 WITTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WIEJACK-SYMANN, Elmar te
46539 DINSLAKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65G 47/14
(11) EP2686257
(54) AUTOMATIC DEVICE FOR THE
CHANGE OF RAIL FOR OVERHEAD (21) EP12709233.6
(22) 07.03.2012
RAILS
(31) 201113047418
(47) 24.12.2014
(73) Carrillo Lostao, Luis te 08940
BARCELONA, Spanje (ES)
(32) 14.03.2011
(72) Carrillo Lostao, Luis te 08940
BARCELONA, Spanje (ES)
(54) ARTICLE FEED SYSTEM FOR
ALIGNING AND SINGULATING
ARTICLES
(51) B65G 17/46
B65G 17/24
(11) EP2181056
(21) EP08827952.6
(22) 22.08.2008
(31) 957306 P
(32) 22.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BELT CONVEYORS WITH
RETRACTABLE WALL SEGMENTS
(47) 24.12.2014
(73) Laitram, LLC te HARAHAN, LA
70123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) COSTANZO, Mark te RIVER
RIDGE, LOUISIANA 70123,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PRESSLER, Eric, M. te NEW
ORLEANS, LOUISIANA 70124,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B65G 19/24
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PAPSDORF, Clifford, Theodore te
LOVELAND, OHIO 45140,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MERS-KELLY, Michael, John te
HARTFORD, MAINE 04220,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RICHARDS, Christopher, Michael
te POLAND, MAINE 04274,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B65G 69/28
B65G 69/00
(11) EP2660170
(21) EP13002318.7
(22) 30.04.2013
(31) 201213461409
Nummer 01/15
57
(32) 01.05.2012
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
MINATO-KU TOKYO 105-8001,
Japan (JP)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) B65H 9/16
B65H 7/20
B65H 7/02
Safety barrier systems for loading
B65H 5/06
docks
B65H 43/08
24.12.2014
B65H 29/12
Rite-Hite Holding Corporation te (11) EP2287098
MILWAUKEE, WI 53223-0043,
(21) EP09750404.7
Verenigde Staten van Amerika
(22) 03.03.2009
(US)
(31) 2008134141
Wiegel, Aaron J. te BENTON, WI
31 december 2014
53803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Grant, Donald P. te DUBUQUE, IA
52003, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dondlinger, Jason te BELLEVUE,
IA 52031, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Korman, Joseph te DUBUQUE, IA
52001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Snyder, Ronald P. te DUBUQUE, IA
52002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65H 18/26
B65H 18/08
(33) Japan
B65H 18/02
B65H 16/10
(54) PAPER SHEET CONVEYING DEVICE
B65H 16/08
AND PAPER SHEET CONVEYING
SYSTEM
(11) EP2366647
(47) 24.12.2014
(21) EP11157727.6
(32) 22.05.2008
(73) DUPLO SEIKO CORPORATION te
KINOKAWA-SHI, WAKAYAMA 6496551, Japan (JP)
(22) 05.10.2011
(72) OOTA, Ryuichi te KINOKAWA-SHI
WAKAYAMA 649-6551, Japan (JP)
OIWA, Hideki te KINOKAWA-SHI
WAKAYAMA 649-6551, Japan (JP)
FUNASE, Masasuke te KINOKAWASHI WAKAYAMA 649-6551, Japan
(JP)
MAEDA, Takaaki te KINOKAWA-SHI
WAKAYAMA 649-6551, Japan (JP)
(31) 946972
(51) B65H 5/08
(51) B65H 1/04
(11) EP2452902
(21) EP11183947.8
(32) 16.11.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Improved pick unit
(47) 24.12.2014
(73) NCR Corporation te DULUTH,
GEORGIA 30096, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Peters, Ken te DUNDEE TAYSIDE
DD2 1RE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Burke, Gordon te KIRRIEMUIR
TAYSIDE DD8 4DJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Leeper, Kevin te CARNOUSTIE
TAYSIDE DD7 7QB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B65H 9/00
B65H 3/44
B65H 1/04
(11) EP2364939
(21) EP11154765.9
(22) 17.02.2011
(31) 102010011196
(32) 11.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2323935
(21) EP09780739.0
(22) 16.07.2009
(31) 102008040899
102009000893
(32) 31.07.2008
16.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM TRANSPORT VON FLACHEN
WERKSTÜCKEN
(22) 10.03.2011
(31) 2010060753
2010267550
(32) 17.03.2010
30.11.2010
(33) Japan
Japan
(54) Rolled paper driving apparatus
and image forming apparatus
(47) 24.12.2014
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Morinaga, Shigeru te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Wakamatsu, Kazuhiro te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Yamada, Masahiko te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Niihara, Takayuki te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Maeyama, Yuichiro te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Ogawa, Masato te TOKYO 1438555, Japan (JP)
(51) B65H 19/22
(47) 24.12.2014
(11) EP2517993
(73) Windmöller & Hölscher KG te
49525 LENGERICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP12166056.7
(72) HÄGER, Christian te 48488
EMSBÜREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TAUSCH, Carsten te 49080
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65H 7/02
B65H 3/12
B65H 1/02
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Bereitstellung und Übergabe von (11) EP2301869
Druckplatten
(21) EP10174687.3
(47) 24.12.2014
(72) Watanabe, Tetsuo te TOKYO 1058001, Japan (JP)
Saimei, Kazuya te TOKYO 1058001, Japan (JP)
Hirayama, Takashi te TOKYO
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
(22) 31.08.2010
(73) Heidelberger Druckmaschinen AG (31) 2009221969
te 69115 HEIDELBERG,
2009258182
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 28.09.2009
(DE)
11.11.2009
(72) Trilk, Axel te 24145, KIEL,
(33) Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan
(DE)
(54) Paper sheet pick up device
(22) 27.04.2012
(31) 11163919
(32) 27.04.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Web winders and/or methods of
operating a web winder
(47) 24.12.2014
(73) Atlas Converting Equipment
Limited te KEMPSTON, BEDFORD,
BEDFORSHIRE MK42 7XT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Cugnoni, Daniel te 1802
CORSEAUX, Zwitserland (CH)
Gonzalo, Marcos te CAMBRIDGE
CB2 1JH, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65H 75/18
B65H 54/02
(11) EP2151410
(21) EP09010068.6
(22) 04.08.2009
(31) 102008037150
Nummer 01/15
(32) 08.08.2008
58
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(11) EP2552822
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(73) Mitsubishi Electric Corporation te (21) EP11709965.5
CHIYODA-KU TOKYO 100-8310,
Verfahren zum Betrieb einer
(22) 25.03.2011
Japan (JP)
Vorrichtung welche eine
(31) 10158240
Speichereinrichtung mit
(72) ANDO, Eiji te TOKYO 100-8310,
(32) 29.03.2010
elektronischem Prozessorelement
Japan (JP)
aufweist
KOIZUMI, Yoshihiko te TOKYO 100- (33) Europees Octrooi Bureau
8310, Japan (JP)
(54) BEVERAGE DISPENSING
24.12.2014
APPARATUS COMPRISING SELF(51)
B66D 3/26
MASCHINENFABRIK NIEHOFF
REGULATED FLOW CONTROL
B66C 13/00
GMBH & CO. KG te D-91126
MEANS
B66C 11/12
SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK
B63B 21/04
(47) 24.12.2014
DUITSLAND (DE)
(11) EP2703331
(73) Anheuser-Busch InBev S.A. te
Müller, Bernd, Dr. te 91126
1000 BRUSSELS, België (BE)
SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK (21) EP12306050.1
DUITSLAND (DE)
(72) PEIRSMAN, Daniel te B-1000
(22) 03.09.2012
BRUSSEL, België (BE)
B66B 1/46
(54) Traction system using a multiVANDEKERCKHOVE, Stijn te BB66B 1/24
tendon cable with a deflection
1000 BRUSSEL, België (BE)
B66B 1/18
angle
(51)
B67D 3/00
EP2277815
(47) 24.12.2014
B65D 55/16
EP08764448.0
(73) Soletanche Freyssinet te 92500
B65D 51/20
21.05.2008
RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR)
B65D 51/18
ELEVATOR GROUP MANAGEMENT (72) Jakob, Ueli te 3292 BUSSWIL,
B65D 5/72
SYSTEM
Zwitserland (CH)
B65D 47/00
Abbühl, Markus te 3765
B65D 43/18
24.12.2014
OVERWIL, Zwitserland (CH)
B65D 43/14
Mitsubishi Electric Corporation te
Joss, Beat te CH-3325 HETTISWIL,
B65D 41/04
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
Zwitserland (CH)
B65D 41/00
MITSUDA, Masayuki te NAGOYA(11)
EP2074052
(51) B66F 9/08
SHI AICHI 461-8670, Japan (JP)
(21) EP07814669.3
KOBA, Yoshimasa te TOKYO 100- (11) EP2653433
8310, Japan (JP)
TAKESHIMA, Koji te TOKYO 1008310, Japan (JP)
(51) B66B 5/00
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(22) 04.09.2007
(22) 05.04.2013
(31) 824322 P
893883 P
849860
(31) 102012103483
(32) 20.04.2012
(32) 01.09.2006
08.03.2007
EP06774106.6
04.09.2007
(54) Hydraulischer Neigeantrieb eines
26.06.2006
Hubgerüstes eines
(33) Verenigde Staten van Amerika
RETRACTABLE STOP FOR
Flurförderzeugs
Verenigde Staten van Amerika
MAINTAINING OVERHEAD
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
CLEARANCE ABOVE AN ELEVATOR
(54)
DISPENSING CLOSURE WITH
(73)
STILL
GmbH
te
22113
HAMBURG,
CAR
OBSTRUCTED, OFFSET, NONBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
24.12.2014
LINEAR FLOW PROFILE
(DE)
Otis Elevator Company te
(47) 24.12.2014
(72) Scharf, Stephan te 22087
FARMINGTON, CT 06032-2568,
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(73) MWV Slatersville, LLC. te
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
SLATERSVILLE RI 02876,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) B67B 3/20
GONZALEZ RODIL, Jose Manuel te
(US)
(11) EP2497744
E-28850 MADRID, Spanje (ES)
(72)
SKILLIN, Cliford te BLACKSTONE,
CERVERA MORALES, Francisco
(21) EP12151923.5
MA 01540, Verenigde Staten van
Manuel te E-28805 MADRID,
(22) 20.01.2012
Amerika (US)
Spanje (ES)
ROMANOV, Sergey te CRANSTON,
(31)
102011005306
CABALLERO GARCIA, Jose Juan te
RI 02920, Verenigde Staten van
E-28529 MADRID, Spanje (ES)
(32) 09.03.2011
Amerika (US)
DEL RIO SANZ, Fernando te E(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRANNON, Patrick, J. te
28250 28250, Spanje (ES)
WARWICK, RI 02888, Verenigde
DE MIGUEL URQUIJO, Antonio te (54) Verschließwerkzeug
Staten van Amerika (US)
E-MADRID 28019, Spanje (ES)
(47) 24.12.2014
MONZON SIMON, Andres te E(51) C01C 1/02
(73) Krones AG te 93073
28925 MADRID, Spanje (ES)
C01B 21/072
NEUTRAUBLING,
C01B 21/068
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B66B 11/08
(11) EP2038198
(21)
(21) EP13162428.0
B66B 11/04
B66B 11/02
B66B 11/00
(11) EP2154099
(21) EP07744553.4
(22) 01.06.2007
(54) ELEVATOR DEVICE
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2403800
(21) EP10714558.3
(72) Schönfelder, Markus te 93059
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK (22) 26.02.2010
DUITSLAND (DE)
(31) 102009011311
(51) B67D 1/12
(32) 03.03.2009
B67D 1/08
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B67D 1/04
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
Nummer 01/15
VON AMMONIAK
(47) 24.12.2014
(73) Spawnt Private S.à.r.l. te 1148
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
59
HELSINKI, Finland (FI)
KNUUTTILA, Pekka te FI-06400
PORVOO, Finland (FI)
JOKELA, Pekka te FI-02660
ESPOO, Finland (FI)
(72) AUNER, Norbert te 61479
(51) C03C 3/06
GLASHÜTTEN, BONDSREPUBLIEK
C03B 19/14
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2178804
PANDEY, Banibrata te
HYDERABAD-500016, India (IN)
(21) EP08794601.8
(51) C02F 3/28
C02F 3/00
C02F 1/44
31 december 2014
Smyth, Derek te ESSEX, CM24
8TD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H01B 5/14
H01B 1/08
C23C 14/34
C04B 35/00
C03C 17/245
(11) EP2495224
(21) EP10826509.1
(22) 18.07.2008
(22) 13.10.2010
(31) 881599
(31) 2009245293
(32) 27.07.2007
(32) 26.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(31) 929035
(54) METHOD OF MAKING FUSED
SILICA HAVING LOW OH AND OD
LEVELS
(54) INDIUM OXIDE SINTERED BODY
AND INDIUM OXIDE
TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM
(32) 26.08.2004
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(11) EP1807361
(21) EP05791555.5
(22) 24.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(73) Corning Incorporated te CORNING (73) JX Nippon Mining & Metals
NY 14831, Verenigde Staten van
Corporation te TOKYO 100-8164,
ANOXIC BIOLOGICAL REDUCTION
Amerika (US)
Japan (JP)
SYSTEM AND METHOD
(72)
KHRAPKO,
Rostislav
R
te
(72)
IKISAWA Masakatsu te
24.12.2014
CORNING, NEW YORK 14830,
KITAIBARAKI-SHI IBARAKI 319IMANS LLC te PHOENIX, AZ
Verenigde Staten van Amerika
1535, Japan (JP)
85034, Verenigde Staten van
(US)
TAKAMI Hideo te KITAIBARAKI-SHI
Amerika (US)
LEBLOND, Nicolas te PAINTED
IBARAKI 319-1535, Japan (JP)
Juby, Graham John Gibson te
POST, NEW YORK 14870,
(51) H01L 41/187
IRVINE, CA 92620, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
C04B 35/495
Staten van Amerika (US)
(US)
C04B 35/468
TINGLEY, James E te SWAIN, NEW
D21C 11/06
(11) EP2663538
YORK 14884, Verenigde Staten
D21C 11/00
van Amerika (US)
(21) EP12714078.8
C10K 3/04
C10K 1/10
C10J 3/00
C10G 45/58
C10G 3/00
C10G 2/00
C02F 9/00
C02F 3/00
C02F 11/10
C02F 103/36
C02F 103/28
C02F 103/16
C02F 103/02
C02F 101/34
C02F 1/00
C01B 3/52
C01B 3/48
C01B 3/38
C01B 13/02
(11) EP2238084
(21) EP08775215.0
(22) 18.07.2008
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(11) EP2671853
(21) EP12171106.3
(22) 06.06.2012
(54) Magnetic floor surface
(47) 24.12.2014
(22) 27.02.2012
(31) 2011041881
(32) 28.02.2011
(33) Japan
(54) PIEZOELECTRIC MATERIAL,
PIEZOELECTRIC ELEMENT, LIQUID
DISCHARGE HEAD, ULTRASONIC
MOTOR, AND DUST REMOVING
DEVICE
(47) 24.12.2014
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
University of Yamanashi te
YAMANASHI 400-8510, Japan (JP)
(72) WATANABE, Takayuki te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
MURAKAMI, Shunsuke te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
KUMADA, Nobuhiro te YAMANASHI
400-8510, Japan (JP)
(73) 3M Innovative Properties
(51) C07C 29/88
Company te ST. PAUL,
C07C 29/149
MINNESOTA 55144, Verenigde
09.11.2007
Staten van Amerika (US)
(11) EP2702027
30.04.2008
!OBAC Limited te GUERNSEY GY1 (21) EP12720736.3
Finland
1EW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 26.04.2012
Finland
(72) Robinson, Ian te NORTH
(31) 201113094588
Co-treatment of wastewater from
ALLERTON NORTH YORKSHIRE
201113094488
a biomass-to-liquid process and a
DL7 8TA, GROOT BRITTANNIË
201113292914
pulp and/or paper production
(GB)
process as well an integrated
Jobling, Wayne te
(32) 26.04.2011
factory
NORTHALLERTON NORTH
26.04.2011
YORKSHIRE DL7 8FL, GROOT
09.11.2011
24.12.2014
BRITTANNIË (GB)
(33) Verenigde Staten van Amerika
UPM-Kymmene Oyj te 00130
Spreadborough, Ian te WINDSOR
Verenigde Staten van Amerika
HELSINKI, Finland (FI)
SL4 2ES, GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
KUKKONEN, Petri te FI-00330
(GB)
(54) PROCESS TO RECOVER ALCOHOL
(31) 20075794
20085400
(32)
(51) E04F 13/08
C09D 7/12
C09D 175/04
C09D 175/02
C08K 3/34
C08K 3/22
C08G 18/79
C08G 18/73
C08G 18/38
C04B 41/63
C04B 41/48
C04B 41/00
C04B 26/16
C04B 111/60
C04B 111/00
Nummer 01/15
WITH SECONDARY REACTORS
FOR ESTERIFICATION OF ACID
(47) 24.12.2014
(73) Celanese International
Corporation te DALLAS, TX
75234, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LEE, David te SEABROOK TEXAS
77586, Verenigde Staten van
Amerika (US)
OROSCO, Adam te HOUSTON
TEXAS 77059, Verenigde Staten
van Amerika (US)
RIBEIRO, Claudio te HOUSTON
TEXAS 77007, Verenigde Staten
van Amerika (US)
WARNER, R. Jay te HOUSTON
TEXAS 77059, Verenigde Staten
van Amerika (US)
DECK, Robert Alan te RICHMOND
TEXAS 77406, Verenigde Staten
van Amerika (US)
DUFF, Emily te LEAGUE CITY
TEXAS 77573, Verenigde Staten
van Amerika (US)
JOHNSTON, Victor J. te HOUSTON
TEXAS 77059, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C07C 51/31
(11) EP2640686
(21) EP11791611.4
(22) 18.11.2011
(31) 201019701
(32) 19.11.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) NITROUS OXIDE-CONTAINING
IONIC LIQUIDS AS CHEMICAL
REAGENTS
(47) 24.12.2014
(73) Invista Technologies S.A R.L. te
9000 ST. GALLEN, Zwitserland
(CH)
(72) AKI, Sudhir te CH-9000 ST.
GALLEN, Zwitserland (CH)
WHISTON, Keith te CH-9000 ST.
GALLEN, Zwitserland (CH)
BELHOCINE, Tayeb te BELFAST
BT7 1NN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
SEDDON, Kenneth, Richard te
BELFAST BT7 1NN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51 C08K 5/11
)
C07C 69/704
(11 EP2297083
)
(21 EP09757374.5
)
(22 05.05.2009
)
(31 102008002168
)
60
31 december 2014
(47 24.12.2014
)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
AROMATISCHER AMINE
(73 Evonik Degussa GmbH te 45128
)
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
(72 GRASS, Michael te 45721
)
HALTERN AM SEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BUCHHOLZ, Stefan te 63456
HANAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BÜSCHKEN, Wilfried te 45721
HALTERN AM SEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51 H01L 51/00
)
C07C 211/61
C07C 211/54
C07C 209/10
(11 EP2616428
)
(21 EP11757542.3
)
(22 16.08.2011
)
(31 102010045405
)
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MERKEL, Michael te 40223
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WILKE, Karl-Heinz te 47447
MOERS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEHNER, Peter te HOUSTON, TX
77005, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LAGO, Andre te 22607 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETERICH, Erwin te 50769 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07C 323/16
C07C 255/31
A01P 7/04
A01N 53/00
(11) EP2552883
(21) EP11718791.4
(32 15.09.2010
)
(22) 18.03.2011
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(32) 31.03.2010
(47 24.12.2014
)
(47) 24.12.2014
(31) 2010081658
(33) Japan
(54 MATERIALIEN FÜR ORGANISCHE
(54) PYRETHRINOID-TYPE ESTERS AS
)
ELEKTROLUMINESZENZVORRICHTUNGEN PESTICIDES
(73 Merck Patent GmbH te 64293
)
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Sumitomo Chemical Company
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
(72) MATSUO, Noritada te
(72 PFLUMM, Christof te 60316 FRANKFURT AMAGASAKI-SHI HYOGO 661)
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 0035, Japan (JP)
(DE)
MORI, Tatsuya te TOYONAKA-SHI
PARHAM, Amir, Hossain te 65929
OSAKA 561-0802, Japan (JP)
FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
(51) C07C 263/10
DUITSLAND (DE)
BROCKE, Constanze te 64521 GROSS(11) EP2445869
GERAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10723607.7
(DE)
(22) 16.06.2010
MONTENEGRO, Elvira te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) 220740 P
DUITSLAND (DE)
(32) 26.06.2009
VOGES, Frank te 67098 BAD
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUERKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
HEIL, Holger te 60389 FRANKFURT AM
OF ISOCYANATES, PREFERABLY
MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DIISOCYANATES AND
(DE)
POLYISOCYANATES WITH SOLVENT
BUESING, Arne te 65929 FRANKFURT AM RECIRCULATION
MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND(47) 24.12.2014
(DE)
(73) BASF SE te 67056
(51) C07C 211/46
LUDWIGSHAFEN,
C07C 209/36
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2663544
(32 03.06.2008
)
(21) EP12700264.0
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(31) 102011002497
(22) 06.01.2012
(32) 11.01.2011
(54 ZITRONENSÄUREESTERGEMISCHE (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
UND IHRE VERWENDUNG
(72) SCHELLING, Heiner te 67281
KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PENZEL, Ulrich te 01945 TETTAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/15
STROEFER, Eckhard te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EIERMANN, Matthias te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SPEIER, Jon S. te BATON ROUGE
LOUISIANA 70810, Verenigde
Staten van Amerika (US)
THIELE, Kai te B-2040
ANTWERPEN, België (BE)
BOCK, Michael te 67152
RUPPERTSBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
61
(51) C07D 417/12
C07D 409/12
C07D 405/12
C07D 405/04
C07D 403/12
C07D 231/38
C07D 231/22
A61P 7/00
A61K 31/427
A61K 31/4155
A61K 31/4152
(11) EP2236500
(21) EP09703490.4
(22) 04.01.2009
(31) 200810000346
31 december 2014
NIESTROJ, André J. te 06193
SENNEWITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEISER, Ulrich te 06108
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SOMMER, Robert te 06114
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 235/02
(11) EP2571855
(21) EP11783980.3
(22) 12.05.2011
(31) 34530310 P
(32) 17.05.2010
(51) C07C 311/00
A61P 29/00
(32) 10.01.2008
(11) EP2593427
(54)
(54) BICYCLO-SUBSTITUTED
PYRAZOLON AZO DERIVATIVES,
PREPARATION PROCESS AND
PHARMACEUTICAL USE THEREOF (47)
(73)
(47) 24.12.2014
(21) EP11748997.1
(22) 07.07.2011
(31) 201161488972 P
201161473287 P
363355 P
(54)
(47)
(73)
(72)
(33) Verenigde Staten van Amerika
NOVEL
PROLYLCARBOXYPEPTIDASE
INHIBITORS
24.12.2014
Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Jiangsu Hengrui Medicine Co.,
Ltd. te LIANYUNGANG, JIANGSU
222002, China (CN)
Shanghai Hengrui Pharmaceutical (72) DEBENHAM, John, S. te RAHWAY
NEW JERSEY 07065-0907,
Co. Ltd. te MINHANG DISTRICT
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
SHANGHAI 200245, China (CN)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TANG, Peng Cho te SHANGHAI
Verenigde Staten van Amerika
SHEN, Dong-Ming te RAHWAY
200245, China (CN)
NEW JERSEY 07065-0907,
SULFONAMIDE DERIVATIVES AS
LÜ, Hejun te SHANGHAI 200245,
Verenigde Staten van Amerika
NAV1.7 INHIBITORS FOR THE
China (CN)
(US)
TREATMENT OF PAIN
ZHENG, Hao te SHANGHAI
GRAHAM, Thomas, H. te RAHWAY
24.12.2014
200245, China (CN)
NEW JERSEY 07065-0907,
CHEN, Yiqian te SHANGHAI
Pfizer Limited te SANDWICH,
Verenigde Staten van Amerika
200245, China (CN)
KENT CT13 9NJ, GROOT
(US)
FEI,
Hongbo
te
SHANGHAI
BRITTANNIË (GB)
CLEMENTS, Matthew, J. te
200245, China (CN)
BELL, Andrew, Simon te KENT
RAHWAY NEW JERSEY 07065WANG, Shenglan te SHANGHAI
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
0907, Verenigde Staten van
200245,
China
(CN)
(GB)
Amerika (US)
WANG, Li te SHANGHAI 200245,
BROWN, Alan, Daniel te KENT
ZHANG, Yong te RAHWAY NEW
China (CN)
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
JERSEY 07065-0907, Verenigde
(GB)
(51) C07D 417/12
Staten van Amerika (US)
DE GROOT, Marcel, John te KENT
C07D 413/12
(51) C07D 409/04
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
C07D 409/12
C07D 405/04
(GB)
C07D 405/12
C07D 237/36
LEWTHWAITE, Russell, Andrew te
C07D 401/12
C07D 237/28
KENT CT13 9NJ, GROOT
C07D 235/06
A61P 35/00
BRITTANNIË (GB)
C07D 233/54
A61P 25/00
MARSH, Ian, Roger te KENT CT13
A61P 25/00
A61K 31/502
9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
A61K 31/4184
(11) EP2313376
MILLAN, David, Simon te KENT
A61K 31/4164
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
(21) EP09784493.0
(11) EP2142514
(GB)
(22) 09.07.2009
(21)
EP08736364.4
PEREZ PACHECO, Manuel te KENT
(31) 0803974
(22)
18.04.2008
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(32) 11.07.2008
(31) 912531 P
RAWSON, David, James te KENT
(33) Frankrijk
(32) 18.04.2007
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
(54) DERIVES DE 1-BENZYL-CINNOLIN(33) Verenigde Staten van Amerika
(GB)
4-(1H)-ONE SUBSTITUES, LEUR
SCIAMMETTA, Nunzio te KENT
(54) THIOUREA DERIVATIVES AS
PREPARATION ET LEUR
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
GLUTAMINYL CYCLASE
APPLICATION EN THERAPEUTIQUE
(GB)
INHIBITORS
STORER, Robert, Ian te KENT
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(73) Probiodrug AG te 06120
(GB)
(FR)
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
STUPPLE, Paul, Anthony te KENT
(72) BARBAGALLO, Elodie te F-75013
DUITSLAND (DE)
CT13 9NJ, GROOT BRITTANNIË
PARIS, Frankrijk (FR)
(GB)
(72) BUCHHOLZ, Mirko te 06114
RINALDI-CARMONA, Murielle te FSWAIN, Nigel, Alan te KENT CT13
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
75013 PARIS, Frankrijk (FR)
9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
(32) 23.05.2011
08.04.2011
12.07.2010
(33)
(33) China
Nummer 01/15
ROUX, Pascale te F-75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
VERNHET, Claude te F-75013
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) C07D 407/06
C07D 239/42
C07D 207/34
A61P 9/10
A61P 9/00
A61P 3/06
A61K 31/505
A61K 31/40
(11) EP2614822
(21) EP13163283.8
(22) 10.03.2010
(31) 0904104
(32) 10.03.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Atorvastatin Derivatives
(47) 24.12.2014
(73) Redx Pharma Limited te
LIVERPOOL L69 3GA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Lindsay, Derek te LIVERPOOL L69
3GA, GROOT BRITTANNIË (GB)
Jackson, Peter te LIVERPOOL L69
3GA, GROOT BRITTANNIË (GB)
Hindley, Stephen te LIVERPOOL
L69 3GA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Bhamra, Inder te LIVERPOOL L69
3GA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C07D 249/08
(11) EP2118077
(21) EP08725339.9
(22) 08.02.2008
(31) 900225 P
993709 P
(32) 08.02.2007
13.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TRIAZOLE COMPOUNDS THAT
MODULATE HSP90 ACTIVITY
(47) 24.12.2014
(73) Synta Pharmaceuticals Corp. te
LEXINGTON, MA 02421,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHIMMANAMADA, Dinesh, U. te
ARLINGTON, MA 02474,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BURLISON, Joseph, A. te NORTH
READING, MA 01864, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YING, Weiwen te GROTON, MA
01450, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SUN, Lijun te HARVARD, MA
01451, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHWEIZER, Stefan, Michael te
MEMPHIS, TN 38103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHANG, Shijie te NASHUA, NH
03062, Verenigde Staten van
62
Amerika (US)
DEMKO, Zachary te SOMERVILLE,
MA 02144, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JAMES, David te BOSTON, MA
02210, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PRZEWLOKA, Teresa te
TEWKSBURY, MA 01876,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 413/10
C07D 261/04
C07C 319/14
C07C 251/40
(11) EP2298749
(21) EP10177806.6
(22) 04.05.1999
(31) 19852095
19820722
(32) 12.11.1998
11.05.1998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung von
Thioethern
(47) 24.12.2014
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rheinheimer, Joachim te 67063,
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
von Deyn, Wolfgang te 67435,
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gebhardt, Joachim te 67157,
WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rack, Michael te 69214,
EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lochtman, Rene te 68163,
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Götz, Norbert te 67547, WORMS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Keil, Michael te 67251,
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Witschel, Matthias te 67098, BAD
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hagen, Helmut te 67227,
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mißlitz, Ulf te 67433, NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Baumann, Ernst te 67346,
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D
C07D
C07D
C07D
413/14
413/10
413/04
263/18
(11) EP2638022
31 december 2014
(21) EP11785233.5
(22) 04.11.2011
(31) 412541 P
(32) 11.11.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OXAZOLIDINONES AS
MODULATORS OF MGLUR5
(47) 24.12.2014
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
PRINCETON, NJ 08543, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DEGNAN, Andrew P. te
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HUANG, Hong te CONNECTICUT
06492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SNYDER, Lawrence B. te
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YANG, Fukang te CONNECTICUT
06492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GILLMAN, Kevin W. te
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PARKER, Michael F. te
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 265/18
(11) EP2627642
(21) EP11772887.3
(22) 14.10.2011
(31) 393216 P
10013632
(32) 14.10.2010
14.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF
CYCLIC CARBAMATES
(47) 24.12.2014
(73) Lonza Ltd te 3930 VISP,
Zwitserland (CH)
(72) BRENNER, Meinrad te CH-3940
STEG, Zwitserland (CH)
CARREIRA, Erick, M. te CH-8126
ZUMIKON, Zwitserland (CH)
CHINKOV, Nicka te IL-19236
MISHMAR HAEMEK, Israël (IL)
LORENZI, Miriam te CH-3904
NATERS, Zwitserland (CH)
WARM, Aleksander te CH-1974
ARBAZ, Zwitserland (CH)
ZIMMERMANN, Lothar te CH-3900
BRIGERBAD, Zwitserland (CH)
(51) C07D 271/06
A61P 9/12
A61P 9/10
A61P 9/04
A61P 7/10
A61P 43/00
A61P 31/00
A61P 3/10
A61P 3/06
A61P 3/04
A61P 3/00
A61P 27/12
Nummer 01/15
A61P 25/00
A61P 19/06
A61P 13/12
A61P 1/18
A61K 31/4245
(11) EP2628733
(21) EP11832583.6
(22) 13.10.2011
(31) 2011022325
2010231471
(32) 04.02.2011
14.10.2010
(33) Japan
Japan
(54) ACYLBENZENE DERIVATIVE
(47) 24.12.2014
63
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GUESSREGEN, Stefan te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAACK, Torsten te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RITTER, Kurt te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TSCHANK, Georg te 65926
FRANKFURT AMMAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
31 december 2014
(21) EP10720187.3
(22) 16.04.2010
(31) 09382051
(32) 16.04.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Antiepileptic,
hypocholesterolemic and
neuroprotective compound
(47) 24.12.2014
(73) Neuron Biopharma, S.A. te 18100
ARMILLA - GRANADA, Spanje (ES)
(72) BURGOS MUÑOZ, Javier Santos te
E-18100 ARMILLA - GRANADA,
Spanje (ES)
ADRIO FONDEVILA, José Luis te E18100 ARMILLA - GRANADA,
Spanje (ES)
RAMOS MARTÍN, Maria del
Carmen te E-18100 ARMILLA GRANADA, Spanje (ES)
SIERRA ÁVILA, Saleta te E-18100
ARMILLA - GRANADA, Spanje (ES)
ALFARO SÁNCHEZ, Juan María te
E-18100 ARMILLA - GRANADA,
Spanje (ES)
RAMÍREZ MORENO, Carlos te E18100 ARMILLA - GRANADA,
Spanje (ES)
CAMPOY GARCÍA, Sonia te E18100 ARMILLA - GRANADA,
Spanje (ES)
VELASCO ALVAREZ, Javier te E18100 ARMILLA - GRANADA,
Spanje (ES)
RUMBERO SÁNCHEZ, Ángel te E18100 ARMILLA - GRANADA,
Spanje (ES)
(51) C07D 419/10
C07D 291/06
A61P 3/10
(72) YAMANOI, Shigeo te SHINAGAWAA61K 31/54
KU, TOKYO 140-8710, Japan (JP)
(11) EP2683702
KATAGIRI, Takahiro te
(21) EP12707761.8
SHINAGAWA-KU, TOKYO 1408710, Japan (JP)
(22) 07.03.2012
NAMIKI, HIDENORI te
(31) 11305238
SHINAGAWA-KU, TOKYO 140(32) 08.03.2011
8710, Japan (JP)
HATTA, Madoka te SHINAGAWA(33) Europees Octrooi Bureau
KU, TOKYO 140-8710, Japan (JP)
(54) NEUE SUBSTITUIERTE PHENYLMATSUMOTO, Koji te SHINAGAWAOXATHIAZINDERIVATE,
KU, TOKYO 140-8710, Japan (JP)
VERFAHREN ZU DEREN
TAKAHASHI, Kanako te
HERSTELLUNG, DIESE
SHINAGAWA-KU. TOKYO 140VERBINDUNGEN ENTHALTENDE
8710, Japan (JP)
ARZNEIMITTEL UND DEREN
YOSHITOMI, Tomomi te
VERWENDUNG
SHINAGAWA-KU, TOKYO 140(47) 24.12.2014
8710, Japan (JP)
OCHIAI, Yuichi te SHINAGAWA-KU, (73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(51) C07D 401/12
TOKYO 140-8710, Japan (JP)
(FR)
C07D 213/74
(51) C07D 419/14
(72) BOEHME, Thomas te 65926
C07D 213/63
C07D 419/10
FRANKFURT AM MAIN,
A61P 35/00
C07D 291/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61K 31/4427
A61P 3/10
(DE)
(11) EP2235001
A61K 31/54
RITTER, Kurt te 65926
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
te TOKYO 103-8426, Japan (JP)
(11) EP2683701
(21) EP12707597.6
(22) 07.03.2012
(31) 11305246
(32) 08.03.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) MIT BENZYL- ODER
HETEROMETHYLENGRUPPEN
SUBSTITUIERTE
OXATHIAZINDERIVATE,
VERFAHREN ZU DEREN
HERSTELLUNG, IHRE
VERWENDUNG ALS MEDIKAMENT
SOWIE SIE ENTHALTENDES
ARZNEIMITTEL UND DEREN
VERWENDUNG
(47) 24.12.2014
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) BOEHME, Thomas te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ENGEL, Christian te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ENGEL, Christian te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GUESSREGEN, Stefan te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAACK, Torsten te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TSCHANK, Georg te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 309/30
A61P 9/00
A61P 31/12
A61P 3/00
A61P 25/28
A61P 25/08
A61K 31/366
(11) EP2420496
(21) EP09703743.6
(22) 22.01.2009
(31) 22848 P
121931 P
(32) 23.01.2008
12.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR PREPARING
PYRIDINONE COMPOUNDS
(47) 24.12.2014
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
PRINCETON, NJ 08543, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LIVINGSTON, Robert C. te
BURLINGAME, CALIFORNIA
94010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GALLAGHER, William P. te NEW
BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 417/14
C07D 413/14
C07D 401/14
A61P 41/00
Nummer 01/15
A61P 35/00
A61K 31/506
A61K 31/4545
(11) EP2254888
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP11771075.6
(22) 11.10.2011
(31) 10382266
(32) 13.10.2010
31 december 2014
(73) GlaxoSmithKline LLC te
WILMINGTON, DELAWARE 19808,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BURGESS, Joelle, Lorraine te
COLLEGEVILLE, PA 19426,
18.02.2009
Verenigde Staten van Amerika
(54) 3-AMINO-PYRAZOLE DERIVATIVES
66724 P
(US)
USEFUL AGAINST TUBERCULOSIS
JOHNSON, Neil te COLLEGEVILLE,
22.02.2008
(47) 24.12.2014
PA 19426, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
(73) Glaxo Group Limited te
Amerika (US)
NOVEL AMINOPYRIDINE
BRENTFORD, MIDDLESEX TW8
KNIGHT, Steven, D. te
DERIVATIVES HAVING AURORA A
9GS, GROOT BRITTANNIË (GB)
COLLEGEVILLE, PA 19426,
SELECTIVE INHIBITORY ACTION
Verenigde Staten van Amerika
(72) CASTRO PICHEL, Julia te 28760
(US)
24.12.2014
MADRID, Spanje (ES)
LAFRANCE, Louis te
FERNANDEZ
MENENDEZ,
Raquel
MSD K.K. te CHIYODA-KU TOKYO
COLLEGEVILLE, PA 19426,
te 28760 MADRID, Spanje (ES)
102-8667, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
FERNANDEZ VELANDO, Esther
KATO, Tetsuya te TSUKUBA-SHI,
(US)
Pilar te 28760 MADRID, Spanje
IBARAKI 3002611, Japan (JP)
MILLER, William, H. te
(ES)
KAWANISHI, Nobuhiko te
COLLEGEVILLE, PA 19426,
GONZALEZ DEL VALLE, Silvia te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI 3002611,
Verenigde Staten van Amerika
28760 MADRID, Spanje (ES)
Japan (JP)
(US)
MALLO-RUBIO, Araceli te 28760
MITA, Takashi te TSUKUBA-SHI,
NEWLANDER, Kenneth te
MADRID, Spanje (ES)
IBARAKI 3002611, Japan (JP)
COLLEGEVILLE, PA 19426,
(51) C07D 471/04
NONOSHITA, Katsumasa te
Verenigde Staten van Amerika
A61P 3/10
TSUKUBA-SHI, IBARAKI 3002611,
(US)
A61K 31/407
Japan (JP)
ROMERIL, Stuart te
OHKUBO, Mitsuru te TSUKUBACOLLEGEVILLE, PA 19426,
(11) EP2321317
SHI, IBARAKI 3002611, Japan (JP) (21) EP09777657.9
Verenigde Staten van Amerika
(US)
C07H 15/12
(22) 05.08.2009
ROUSE, Meagan, B. te
C07D 407/12
(31) 08290822
COLLEGEVILLE, PA 19426,
A61P 17/10
Verenigde Staten van Amerika
(32) 01.09.2008
A61K 31/351
(US)
(33)
Europees
Octrooi
Bureau
EP2604605
TIAN, Xinrong te COLLEGEVILLE,
(54) FUSED PYRROLIDINOEP11816582.8
PA 19426, Verenigde Staten van
CYCLOPROPANE DERIVATIVES AS
Amerika (US)
09.08.2011
SELECTIVE 11-BETAVERMA, Sharad, Kumar te
20100077209
HYDROXYSTEROID
COLLEGEVILLE, PA 19426,
11.08.2010
DEHYDROGENASE TYPE 1
Verenigde Staten van Amerika
INHIBITORS
(US)
Zuid-Korea
SUAREZ, Dominic te
(47)
24.12.2014
THEANINE DERIVATIVE,
COLLEGEVILLE, PA 19426,
PREPARATION METHOD THEREOF, (73) Merck Patent GmbH te 64293
Verenigde Staten van Amerika
AND USE THEREOF FOR
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(US)
ALLEVIATING ACNE
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 491/10
24.12.2014
(72) VALEUR, Eric te F-91220
C07D 471/10
BRETIGNY SUR ORGE, Frankrijk
Amorepacific Corporation te
C07D 317/00
(FR)
SEOUL 140-777, Zuid-Korea (KR)
C07D 221/00
LEPIFRE, Franck te F-91400
C07D 211/76
YOO, Jae Won te YONGIN-SI
SACLAY, Frankrijk (FR)
C07D 211/70
GYEONGGI-DO 446-729, ZuidROCHE, Didier te F-91400
C07D 209/00
Korea (KR)
SACLAY, Frankrijk (FR)
A01N 43/90
YUN, Yu Na te YONGIN-SI
CARNIATO, Denis te F-91460
GYEONGGI-DO 446-729, Zuid(11)
EP1880996
MARCOUSSIS, Frankrijk (FR)
Korea (KR)
CHRISTMANN-FRANCK, Serge te
(21) EP07019400.6
KIM, Seo Young te YONGIN-SI
F-92160 ANTONY, Frankrijk (FR)
(22) 04.06.2003
GYEONGGI-DO 446-729, ZuidSCHMIDLIN, Fabien te F-91590
Korea (KR)
(31) 0213715
MONDEVILLE, Frankrijk (FR)
LEE, Jin Young te YONGIN-SI
(32) 14.06.2002
(51) C07D 519/00
GYEONGGI-DO 446-729, ZuidC07D 471/04
(33) GROOT BRITTANNIË
Korea (KR)
A61P 35/00
KIM, Jun Oh te YONGIN-SI
(54) SPIROINDOLINEPIPERIDINE
A61K 31/437
GYEONGGI-DO 446-729, ZuidDERIVATIVES
Korea (KR)
(11) EP2566479
(47) 24.12.2014
CHO, Jun Cheol te YONGIN-SI
(21) EP11803965.0
(73) Syngenta Limited te GUILDFORD
GYEONGGI-DO 446-729, Zuid(22) 05.05.2011
SURREY GU2 7YH, GROOT
Korea (KR)
BRITTANNIË (GB)
(31) 332314 P
C07D 417/14
Syngenta Participations AG te
(32) 07.05.2010
A61P 31/06
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
A61K 31/427
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Hughes, David, John te
A61K 31/425
(54) AZAINDAZOLES
BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT
EP2627653
BRITTANNIË (GB)
(47) 24.12.2014
(21) EP09711943.2
(22)
64
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 01/15
Worthington, Paul, Anthony te
BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Russell, Charles, Adam te
BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Clarke, Eric, Daniel te BERKSHIRE
RG42 6EY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Peace, James, Edward te
BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Ashton, Mark, Richard te OXON
OX14 4SD, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Coulter, Thomas, Stephen te
OXON OX14 4SD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Roberts, Richard, Spurring te
08024 BARCELONA, Spanje (ES)
Molleyres, Louis-Pierre te 4058
BASEL, Zwitserland (CH)
Cederbaum, Fredrik te 4058
BASEL, Zwitserland (CH)
Cassayre, Jerome te 4058 BASEL,
Zwitserland (CH)
Maienfisch, Peter te 4058 BASEL,
Zwitserland (CH)
(51) C07D 487/10
C07D 471/10
(11) EP2563791
(21) EP11775165.1
(22) 25.04.2011
(31) 327804 P
(32) 26.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A PROCESS OF A QUATERNARY
AMMONIUM SALT USING
PHOSPHATE
65
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MATTER, Hans te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HERLING, Andreas te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 487/04
(11) EP2576558
(21) EP11724855.9
(22) 24.05.2011
(31) 347968 P
(32) 25.05.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 22.04.2004
(31) MU04132003
(73) CADILA HEALTHCARE LIMITED te
AHMEDEBAD 380 015, GUJARAT,
India (IN)
(72) BOTT, Craig te CLARE, MI 48617,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HAMILTON, Christopher te
MIDLAND, MI 48642, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROTH, Gary te MIDLAND, MI
48640, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 18.10.2010
19.10.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP04770646.0
(47) 24.12.2014
(11) EP2328898
(32) 09.09.2008
(11) EP1618111
(73) Dow AgroSciences LLC te
INDIANAPOLIS, IN 46268,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 099135360
PCT/EP2010/065746
(31) 08290845
(51) C07D 495/04
(47) 24.12.2014
(51) C07D 487/04
A61K 31/407
(22) 02.09.2009
GROOT BRITTANNIË (GB)
MURRAY, Peter John te IMPERIAL
COLLEGE LONDON SW7 2AZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HARDY, George te EAST SUSSEX
TN32 5EJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
BROOKFIELD, Frederick Arthur te
OXFORDSHIRE OX14 4SA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BROWN, Christopher John te
OXFORDSHIRE OX14 4SA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 25.04.2003
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
(33) India
OF 5-SUBSTITUTED-8ALKOXY[1,2,4]TRIAZOLO[1,5(54) SALTS OF CLOPIDOGREL AND
C]PYRIMIDIN-2-AMINES
PROCESS FOR PREPARATION.
(51) C07D 487/04
A61P 35/00
(47) 24.12.2014
A61P 19/02
A61P 17/00
(73) Sumitomo Dainippon Pharma Co.,
A61P 11/06
Ltd. te OSAKA-SHI OSAKA 541A61P 11/00
8524, Japan (JP)
A61K 31/519
(72) AE, Nobuyuki te OSAKA-SHI
(11)
EP2630149
OSAKA 554-0022, Japan (JP)
FUJIWARA, Yuji te OSAKA-SHI
(21) EP11787742.3
OSAKA 554-0022, Japan (JP)
(22) 18.10.2011
(21) EP09778259.3
31 december 2014
(33) Taiwan
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(72) LOHRAY, Braj, Bhushan Cadila
Healthcare Limited te
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
India (IN)
LOHRAY, Vidya, Bhushan Cadila
Healthcare Limited te
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
India (IN)
DAVE, Mayank, G. Cadila
Healthcare Limited te
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
India (IN)
(51) C07D 495/04
(11) EP2634191
(21) EP13002731.1
(22) 23.03.2010
(31) MU06652009
171355 P
MU22132009
251994 P
MU29062009
294470 P
(32) 23.03.2009
21.04.2009
23.09.2009
15.10.2009
16.12.2009
12.01.2010
(33) India
(54) QUINAZOLIN-4(3H)-ONE
Verenigde Staten van Amerika
DERIVATIVES USED AS PI3 KINASE
India
INHIBITORS
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
India
(73) Respivert Limited te HIGH
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
WYCOMBE, BUCKINGHAMSHIRE
(54) Process for preparing derivatives
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
HP12 4EG, GROOT BRITTANNIË
of thienopyrimidinedione
(FR)
(GB)
(47) 24.12.2014
(72) ZOLLER, Gerhard te 65926
(72) KING-UNDERWOOD, John te
(73) Glenmark Pharmaceuticals S.A. te
FRANKFURT AM MAIN,
WORCESTERSHIRE GL19 3PW,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GROOT BRITTANNIË (GB)
Zwitserland (CH)
(DE)
ITO, Kazuhiro te IMPERIAL
(54) 2-HETEROARYL-PYRROLO[3,4C]PYRROL- DERIVATE UND IHRE
VERWENDUNG ALS SCD
INHIBITOREN
VOSS, Marc, Dietrich te 65926
COLLEGE LONDON SW7 2AZ,
(72) Kumar, Sukeerthi te 400 708 NAVI
Nummer 01/15
MUMBAI, India (IN)
Thomas, Abraham te 400 705
NAVI MUMBAI, India (IN)
Waghmare, Nayan Taterao te 410
503 DIST-PUNE, India (IN)
Margal, Sanjay te 400 709 NAVI
MUMBAI, India (IN)
Khairatkar-Joshi, Neelima te 400
602 THANE, India (IN)
Mukhopadhyay, Indranil te 400
706 NAVI MUMBAI, India (IN)
(51) C07D 498/04
A61P 31/06
A61K 31/5365
A61K 31/506
A61K 31/497
A61K 31/4439
A61K 31/424
(11) EP2459570
(21) EP10740807.2
(22) 30.07.2010
(31) 230422 P
(32) 31.07.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NITROIMIDAZOOXAZINE
ANALOGUES AND THEIR USES
(47) 24.12.2014
(73) Global Alliance For Tb Drug
Development te NEW YORK, NY
10005, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) THOMPSON, Andrew, M. te
MOUNT WELLINGTON AUCKLAND
1051, Nieuw-Zeeland (NZ)
DENNY, William, Alexander te
AUCKLAND 2010, Nieuw-Zeeland
(NZ)
BLASER, Adrian te WAITAKERE
CITY 0614, Nieuw-Zeeland (NZ)
MA, Zhenkun te WESTFIELD NJ
07090, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 498/06
A61P 31/14
A61K 31/53
(11) EP2566872
(21) EP11717099.3
(22) 14.04.2011
(31) 201113086704
331037 P
(32) 14.04.2011
04.05.2010
66
WALLINGFORD, CONNECTICUT
06492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PENDRI, Annapurna te
WALLINGFORD, CONNECTICUT
06492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LI, Guo te WALLINGFORD,
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GERRITZ, Samuel te
WALLINGFORD, CONNECTICUT
06492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHAI, Weixu te WALLINGFORD,
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCOLA, Paul Michael te
WALLINGFORD, CONNECTICUT
06492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SUN, Li-Qiang te WALLINGFORD,
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MULL, Eric te WALLINGFORD,
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07F 9/72
A61P 35/00
(11) EP1979368
(21) EP07717781.4
(22) 16.01.2007
(31) 759218 P
763008 P
(51) C07H 17/08
C07H 1/00
(11) EP2619214
(21) EP11764133.2
(22) 19.09.2011
(31) 15392010
(32) 20.09.2010
(33) Zwitserland
(54) NOVEL PROCESS FOR THE
PREPARATION OF 9-DEOXO-9AAZA-9A-HOMOERYTHROMYCIN A
MODIFIED IN THE C-4'' OF THE
CLADINOSE RING BY AN EPOXIDE
GROUP
(47) 24.12.2014
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) GARCIA, Rafael te 08520 LES
FRANQUESES DEL VALLES,
BARCELONA, Spanje (ES)
MARTORELL, Oriol te 08520 LES
FRANQUESES DEL VALLES,
BARCELONA, Spanje (ES)
CODONY, Albert te 08520 LES
FRANQUESES DEL VALLES,
BARCELONA, Spanje (ES)
(51) C07H 17/08
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07853088.8
(11) EP2081945
(22) 02.11.2007
(54) COMPOUNDS AND METHODS FOR
(31) 856739 P
THE TREATMENT OF CANCER
(32) 03.11.2006
(47) 24.12.2014
(73) The Texas A&M University System (33) Verenigde Staten van Amerika
te COLLEGE STATION, TX 77843- (54) SELECTIVE REDUCTION OF
3369, Verenigde Staten van
SPINOSYN FACTORS ET-J AND ET-L
Amerika (US)
TO SPINETORAM
(72) ZINGARO, Ralph, A. te COLLEGE
STATION, TX 77840, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 51/50
H01L 51/00
C09K 11/07
C07F 15/00
(11) EP2594573
(21) EP12192840.2
(54) COMPOUNDS FOR THE
TREATMENT OF HEPATITIS C
(31) 201113296806
(22) 15.11.2012
(32) 15.11.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Bristol-Myers Squibb Company te (54) Novel heteroleptic iridium
PRINCETON, NJ 08543, Verenigde
complexes
Staten van Amerika (US)
(47) 24.12.2014
(72) WANG, Tao te WALLINGFORD,
CONNECTICUT 06492, Verenigde (73) Universal Display Corporation te
EWING, NJ 08618, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
YIN, Zhiwei te WALLINGFORD,
CONNECTICUT 06492, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHANG, Zhongxing te
Elshenawy, Zeinab te EWING, NJ
08618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Xia, Chuanjun te EWING, NJ
08618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 13.01.2006
26.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(72) Ma, Bin te EWING, NJ 08618,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 24.12.2014
(73) Dow AgroSciences LLC te
INDIANAPOLIS IN 46268-1054,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PODHOREZ, David E. te
MIDLAND, MI 48640, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROTH, Gary A. te MIDLAND, MI
48674, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOLZAHN, David C. te MIDLAND,
MI 48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ADAWAY, Timothy te MIDLAND, MI
48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 5/02
C12N 5/00
C07H 21/04
C07H 21/02
A61K 48/00
A01N 63/00
(11) EP2397486
Nummer 01/15
(21) EP11181439.8
(22) 21.09.2007
(31) 846831 P
(32) 21.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
67
C07D 498/06
C07D 498/04
C07D 231/54
A61P 31/18
A61P 31/14
A61P 31/12
(54) Phytases, nucleic acids encoding (11) EP2691412
them and methods for making
(21) EP12716538.9
and using them
(22) 29.03.2012
(47) 24.12.2014
(31) 201105293
(73) Verenium Corporation te SAN
DIEGO CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Steer, Brian te SAN DIEGO, CA
92109, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dycaico, Mark te SAN DIEGO, CA
92129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kline, Katie te SAN DIEGO, CA
92111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Trefzer, Axel te 2264 KR
LEIDSCHENDAM
Todaro, Tom te SAN DIEGO, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Solbak, Arne te SAN DIEGO, CA
92126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
El-Farrah, Fatima te CARDIFF, CA
92007, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Alvarado, Alberto te SAN DIEGO,
CA 92110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Frey, Gerhard te SAN DIEGO, CA
91129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 15/11
C12N 15/00
C07H 21/04
A61K 48/00
(11) EP2218727
(21) EP10075221.1
(22) 02.06.2004
(31) 475272 P
540042 P
858500
(32) 02.06.2003
28.01.2004
01.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MODULATION OF C-REACTIVE
PROTEIN EXPRESSION
201113629
201202060
(32) 29.03.2011
08.08.2011
07.02.2012
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
31 december 2014
(GB)
WILKINSON, Barrie te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB21 6AD, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) G01N 33/68
G01N 33/00
G01N 30/88
G01N 30/72
C12N 9/02
C07K 7/00
(11) EP2488545
(21) EP10824088.8
(22) 14.10.2010
(31) 252430 P
252648 P
(32) 16.10.2009
17.10.2009
(54) MACROCYCLIC COMPOUND AND
METHODS FOR ITS PRODUCTION
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(54) MASS SPECTROMETRY
QUANTITATION OF P450 PROTEIN
ISOFORMS IN HEPATOCYTES
(73) Neurovive Pharmaceutical AB te
223 81 LUND, Zweden (SE)
(72) MOSS, Steven James te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB21 6AD, GROOT BRITTANNIË
(GB)
GREGORY, Matthew Alan te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB21 6AD, GROOT BRITTANNIË
(GB)
WILKINSON, Barrie te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB21 6AD, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 24.12.2014
(51) C07K 5/065
C07K 5/06
C07D 498/06
C07D 498/04
C07D 231/54
A61P 31/18
A61P 31/14
A61P 31/12
(11) EP2470555
(73) DH Technologies Development
Pte. Ltd. te SINGAPORE,
Singapore (SG)
(72) WILLIAMSON, Brian, L. te
ASHLAND, MA 01721, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PURKAYASTHA, Subhasish te
ACTON, MA 01720, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07K 7/62
(21) EP10757791.8
(22) 29.09.2010
(31) 256344 P
(32) 30.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP12716539.7
(54) METHOD FOR PURIFICATION OF
COLISTIN AND PURIFIED COLISTIN
COMPONENTS
(22) 29.03.2012
(47) 24.12.2014
(31) 201105293
201113629
201202060
(73) Xellia Pharmaceuticals ApS te
2300 KØBENHAVEN, Denemarken
(DK)
(32) 29.03.2011
08.08.2011
07.02.2012
(72) KOCH, Torben te DK-2400
KØBENHAVN NV, Denemarken
(DK)
OVERBALLE-PEDERSEN, Carsten
te DK-2650 HVIDOVRE,
Denemarken (DK)
(11) EP2691413
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) MACROCYCLIC COMPOUNDS AND (51) C12N 7/04
C07K 14/04
METHODS FOR THEIR
A61P 31/22
(73) Isis Pharmaceuticals, Inc. te
PRODUCTION
A61K 39/39
CARLSBAD, CA 92010, Verenigde (47) 24.12.2014
A61K 39/25
Staten van Amerika (US)
(73) Neurovive Pharmaceutical AB te
(11) EP1858917
(72) Crooke, Rosanne M. te
223 81 LUND, Zweden (SE)
CARLSBAD, CA 92009, Verenigde
(21) EP06707446.8
(72)
MOSS, Steven James te
Staten van Amerika (US)
(22) 01.03.2006
CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE
Graham, Mark J. te SAN
CB21 6AD, GROOT BRITTANNIË
(31) 0504436
CLEMENTE, CA 92672, Verenigde
(GB)
Staten van Amerika (US)
(32) 03.03.2005
GREGORY, Matthew Alan te
(51) C07K 5/065
(33) GROOT BRITTANNIË
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
C07K 5/06
CB21 6AD, GROOT BRITTANNIË
(54) VARICELLA ZOSTER VIRUS
(47) 24.12.2014
Nummer 01/15
68
VACCINE
(72) LIU, Liping te MANASSAS, VA
20112, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
BOT, Adrian te VALENCIA, CA
te 1330 RIXENSART BRUSSELS,
91354, Verenigde Staten van
België (BE)
Amerika (US)
(72) HANON, Emmanuel J.,
GONG, Jian te NORTHRIDGE, CA
GlaxoSmithKline Biologicals sa te
91325, Verenigde Staten van
B-1330 RIXENSART, België (BE)
Amerika (US)
STEPHENNE, Jean,
DIAMOND, David, C. te WEST
GlaxoSmithKline Biologicals sa te
HILLS, CA 91304, Verenigde
B-1330 RIXENSART, België (BE)
Staten van Amerika (US)
(47) 24.12.2014
(51) C12N 15/31
C12N 1/21
C12N 1/15
C07K 16/12
C07K 14/335
A61K 39/00
A61K 38/16
A61K 38/00
A23L 1/305
A23K 1/16
(11) EP2391641
(21) EP10703916.6
(22) 02.02.2010
(31) 20090031
364128
(32) 02.02.2009
02.02.2009
(51) G01N 33/50
C12N 15/12
C07K 16/18
C07K 14/47
A61K 38/00
(11) EP2119726
(21) EP08008944.4
(22) 14.05.2008
(54) Novel and powerful MHC-class II
peptides derived from survivin
and neurocan
(47) 24.12.2014
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
te 72076 TÜBINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rammensee, Hans-Georg, Prof.
Dr. te 72070 TÜBINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Lactobacillus rhamnosus pili and
(DE)
pilus polypeptides
Stevanovic, Stefan, Prof. Dr. te
72074 TÜBINGEN,
24.12.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Valio Ltd. te 00370 HELSINKI,
(DE)
Finland (FI)
Gouttefanges, Cécile, Dr. te
de VOS, Willem Meindert te NL72070 TÜBINGEN,
6717 LM EDE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PALVA, Airi te FI-00780 HELSINKI,
(DE)
Finland (FI)
(51) C07K 14/47
PALVA, Ilkka te DECEASED,
A61K 39/00
Finland (FI)
A61K 38/00
REUNANEN, Justus te FI-04230
(11)
EP2178548
KERAVA, Finland (FI)
von OSSOWSKI, Ingemar te FI(21) EP08796301.3
00790 HELSINKI, Finland (FI)
(22) 18.07.2008
SATOKARI, Reetta te FI-21610
(31) 961206 P
KIRJALA, Finland (FI)
VESTERLUND, Satu te FI-21110
(32) 19.07.2007
NAANTALI, Finland (FI)
(33) Verenigde Staten van Amerika
KANKAINEN, Matti te FI-00180
(54) SURVIVIN PEPTIDES AS CANCER
HELSINKI, Finland (FI)
VACCINES
SALUSJÄRVI, Tuomas te FI-02300
ESPOO, Finland (FI)
(47) 24.12.2014
TYNKKYNEN, Soile te FI-00270
(73) Health Research, INC. te
HELSINKI, Finland (FI)
BUFFALO, NY 14263, Verenigde
(33) Finland
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(11) EP1896498
(72)
(21) EP06784999.2
(22) 16.06.2006
(31) 691889 P
(32) 17.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EPITOPE ANALOGUES
(47) 24.12.2014
(73) MannKind Corporation te
VALENCIA, CA 91355, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 723917 P
808106 P
(32) 06.10.2005
25.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) VEGF ANALOGS AND METHODS
OF USE
(47) 24.12.2014
(73) Trophogen, Inc. te ROCKVILLE,
MD 20850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SZKUDLINSKI, Mariusz W. te
ROCKVILLE, MARYLAND 20850,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WEINTRAUB, Bruce D. te
ROCKVILLE, MARYLAND 20850,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07K 14/65
A61P 5/06
A61K 38/30
A61K 38/27
(11) EP1901770
(21) EP06784529.7
(22) 01.06.2006
(31) 687617 P
(32) 02.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GH AND IGF-1 FOR TREATMENT
OF GROWTH DISORDERS
(47) 24.12.2014
(73) Ipsen Biopharmaceuticals, Inc. te
BRISBANE, CA 94005, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CLARK, Ross G. te AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
(51) G01N 33/50
G01N 33/15
C12N 5/10
C07K 14/745
C07K 14/47
A61P 35/00
A61K 39/00
(11) EP2476693
(21) EP12151714.8
(22) 21.02.2008
(31) 902949 P
(32) 21.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Peptide vaccines for cancers
expressing HIG2 tumorassociated antigens
CIESIELSKI, Michael te ORCHARD
PARK, NY 14127, Verenigde
(47) 24.12.2014
Staten van Amerika (US)
(73) Oncotherapy Science, Inc. te
FENSTERMAKER, Robert, A. te
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 213ORCHARD PARK, NY 14127,
0012, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Tsunoda, Takuya te KAWASAKI(US)
SHI, KANAGAWA 213-0012, Japan
C07K 14/475
(JP)
A61K 38/18
Ohsawa, Ryuji te KAWASAKI-SHI,
EP1948219
KANAGAWA 213-0012, Japan (JP)
EP06836213.6
(51) G01N 33/68
G01N 33/574
06.10.2006
Staten van Amerika (US)
(51) C07K 14/47
31 december 2014
Nummer 01/15
C07K 14/78
(11) EP1572225
(21) EP03793149.0
(22) 20.08.2003
(31) 405494 P
419462
(32) 23.08.2002
21.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) THROMBOSPONDIN FRAGMENTS
AND USES THEREOF IN CLINICAL
ASSAYS FOR CANCER AND
GENERATION OF ANTIBODIES
AND OTHER BINDING AGENTS
(47) 24.12.2014
(73) W2 Holdings, Inc. te
PHILADELPHIA, PA 19107,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Williams, Kevin Jon te
PHILADELPHIA, PA 19096,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 15/67
C07K 16/46
C07K 16/00
(11) EP1769000
(21) EP05774883.2
(22) 15.07.2005
(31) 04016890
(32) 16.07.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) EXPRESSION-ENHANCED
POLYPEPTIDES
69
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 27.08.2010
(54) ANTI MIF ANTIBODIES
(32) 28.08.2009
(47) 24.12.2014
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Baxter Healthcare S.A. te 8152
GLATTPARK (OPFIKON),
Zwitserland (CH)
Dyax Corporation te CAMBRIDGE,
MA 02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KERSCHBAUMER, Randolf te A3400 KLOSTERNEUBURG,
Oostenrijk (AT)
SCHEIFLINGER, Friedrich te A1090 VIENNA, Oostenrijk (AT)
RIEGER, Manfred te A-2100
KORNEUBURG, Oostenrijk (AT)
THIELE, Michael te A-1030
VIENNA, Oostenrijk (AT)
MUDDE, C. Geert te A-2384
BREITENFURT, Oostenrijk (AT)
MUELLBERG, Juergen te
LEXINGTON, MA 02420,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HOET, Rene te 3705 TB ZEIST
(51) C07K 16/24
A61K 39/395
(11) EP2328930
(21) EP09782017.9
(22) 20.08.2009
(31) 90264 P
(32) 20.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTIBODIES DIRECTED AGAINST
PYROGLUTAMATE MONOCYTE
(73) Amgen Research (Munich) GmbH
CHEMOATTRACTANT PROTEIN-1
te 81477 MÜNCHEN,
(MCP-1 N1PE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(DE)
(47) 24.12.2014
(72) HOFFMANN, Patrick te 81477
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MITTELSTRASS, Silke te 81477
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HENNECKE, Jens te 81477
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAUM, Tobias te 81477
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12N 15/13
C07K 16/24
A61P 35/00
A61P 13/12
A61P 1/00
A61K 39/395
(11) EP2231707
(21) EP08869976.4
(22) 30.12.2008
(31) 18988 P
94685 P
(32) 04.01.2008
05.09.2008
31 december 2014
(31) 238015 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTIKINE ANTIBODIES THAT BIND
TO MULTIPLE CC CHEMOKINES
(47) 24.12.2014
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
te TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ALLISON, Dan te LAKE FOREST
PARK, WA 98155, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RAPORT, Carol te BOTHELL, WA
98012, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/543
C07K 16/26
(11) EP2562185
(21) EP12181706.8
(22) 24.08.2012
(31) 2011182204
(32) 24.08.2011
(33) Japan
(54) Antibody against human TSH and
canine TSH
(47) 24.12.2014
(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO
106-8620, Japan (JP)
(72) Kasagi, Noriyuki te
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA,
258-8577, Japan (JP)
Watanabe, Yuya te
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA,
258-8577, Japan (JP)
(51) C12N 15/82
C07K 16/28
C07K 16/00
(11) EP2368913
(73) Probiodrug AG te 06120
(21) EP11163178.4
HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK
(22) 11.07.2007
DUITSLAND (DE)
(31) 06450095
(72) CYNIS, Holger te 06110 HALLE/
SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DEMUTH, Hans-Ulrich te 06120
HALLE/ SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GANS, Kathrin te 06114 HALLE/
SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KAMPFER, Sonja te 82110
GERMERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAHFELD, Jens-Ulrich te 06120
LIESKAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHILLING, Stephan te 06130
HALLE/ SAALE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07K 16/24
A61P 29/00
A61K 39/395
(11) EP2470671
(21) EP10812667.3
(32) 11.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Glyco-engineered antibodies
(47) 24.12.2014
(73) Greenovation Biotech GmbH te
79111 FREIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schuster, Manfred te 2191
SCHRICK, Oostenrijk (AT)
Kircheis, Ralf te 1230 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
Nechansky, Andreas te 2522
OBERWALTERSDORF, Oostenrijk
(AT)
Jost, Wolfgang te 79111
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gorr, Gilbert te 79112 FREIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C08L 19/00
Nummer 01/15
C08C 19/44
C08C 19/25
B60B 1/00
(11) EP2486065
(21) EP10770750.7
(22) 07.10.2010
(31) 0957030
70
DIE IM WÄSSRIG-ALKALISCHEN
LÖSLICH SIND
(47) 24.12.2014
(72)
(33) Frankrijk
(54) ELASTOMERE DIENIQUE
FONCTIONNALISE ET
COMPOSITION DE CAOUTCHOUC
LE CONTENANT.
(47) 24.12.2014
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
(51)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
(11)
Zwitserland (CH)
(72) MARECHAL, Jean-Marc te F-63400 (21)
CHAMALIERES, Frankrijk (FR)
(22)
DE LANDTSHEER, Stéphanie te
(31)
MOSCOU 115184,
Russische Federatie (RU)
FAVROT, Jean-Michel te F-63800
COURNON D'AUVERGNE, Frankrijk
(FR)
(11) EP2110394
(21) EP08710981.5
(22) 08.02.2008
(31) 2007030953
(32) 09.02.2007
(33) Japan
(54) PHOTOCURABLE LIQUID RUBBER
COMPOSITION
(47) 24.12.2014
(73) Bridgestone Corporation te
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
(22) 07.10.2010
(31) 102009046922
(32) 20.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SUBSTANZPOLYMERISATION VON
(METH)ACRYLAT-COPOLYMEREN,
(33) Zuid-Korea
(54) PREPARATION METHOD OF
POLYMERISATION CATALYST FOR
PRODUCTION OF POLYETHYLENE
WITH BROAD MOLECULAR
WEIGHT DISTRIBUTION
POPPE, Dirk te 60385 FRANKFURT
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
(47) 24.12.2014
DUITSLAND (DE)
(73) HANWHA CHEMICAL
JANAS, Wolfgang te
CORPORATION te SEOUL 100-797,
63826GEISELBACH,
Zuid-Korea (KR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KIM, Myoung-Un te YUSEONG-GU,
(DE)
DAEJEON 305-720, Zuid-Korea
KLEINSTEINBERG, Frank te 46519
(KR)
ALPEN, BONDSREPUBLIEK
KIM, Jin-Dong te YUSEONG-GU,
DUITSLAND (DE)
DAEJEON 305-720, Zuid-Korea
CHRISTOFZIK, Anja te 44805
(KR)
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
NA, Yong-Hwan te NAM-GU,
DUITSLAND (DE)
INCHEON 420-020, Zuid-Korea
C08G 83/00
(KR)
C08F 4/00
(51) C08F 8/20
EP2744834
C08F 12/16
EP12756351.8
(11) EP1293518
24.08.2012
201170468
201170482
201170578
201270003
201270002
201270260
(32) 24.08.2011
30.08.2011
21.10.2011
02.01.2012
02.01.2012
16.05.2012
(33) Denemarken
Denemarken
Denemarken
Denemarken
Denemarken
Denemarken
(54) POLYMERS COMPRISING
PHOTOINITIATOR MOIETIES AND
DYE MOIETIES
(47) 24.12.2014
(73) Lambson Limited te WETHERBY,
(72) KITANO, Hajime te KODAIRA-SHI
WEST YORKSHIRE, GROOT
TOKYO 187-8531, Japan (JP)
BRITTANNIË (GB)
YAMADA, Chikara te KODAIRA-SHI
(72) MADSEN, Niels Joergen te DKTOKYO 187-8531, Japan (JP)
3450 ALLEROED, Denemarken
AKAMA, Shuuyou te KODAIRA-SHI
(DK)
TOKYO 187-8531, Japan (JP)
NIELSEN, Christian B. te DK-2400
(51) C09D 133/10
COPENHAGEN NV, Denemarken
C09D 133/08
(DK)
C09D 133/06
SEHNAL, Petr te YORK NORTH
C08F 220/26
YORKSHIRE YO24 2TF, GROOT
C08F 220/18
BRITTANNIË (GB)
C08F 220/06
ANDERSON, David George te
C08F 2/02
YORK NORTH YORKSHIRE YO30
1XZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2501725
(21) EP10760731.9
(32) 17.10.2003
(73) Evonik Röhm GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 08.10.2009
(51) C08L 19/00
C08L 15/00
C08F 290/04
C08C 19/44
31 december 2014
(51) C08F 4/64
C08F 4/02
C08F 10/00
(11) EP1713836
(21) EP04793505.1
(22) 15.10.2004
(31) 2003072532
(21) EP02028732.2
(22) 07.04.1998
(31) 852462
(32) 07.05.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for brominating
polystyrenic resins
(47) 24.12.2014
(73) ALBEMARLE CORPORATION te
BATON ROUGE, LA 70801-1765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Dadgar, Billie B. te BATON
ROUGE, LA 70808, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Balhoff, Donald E. te BATON
ROUGE, LA 70809, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kolich, Charles H. te BATON
ROUGE, LA 70816, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ao, Meng-Sheng te BATON
ROUGE, LA 70817, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lin, Homer C. te BATON ROUGE,
LA 70816, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08F 8/20
(11) EP2189479
(21) EP10001768.0
(22) 07.04.1998
(31) 852462
(32) 07.05.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for brominating
polystryrenic resins
(47) 24.12.2014
(73) Albemarle Corporation te BATON
ROUGE, LA 70801-1765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Dadgar, Billie B. te MAGNOLIA,
ARKANSAS 71753, Verenigde
Nummer 01/15
Staten van Amerika (US)
Balhoff, Donald E. te BATON
ROUGE, LA 70809, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kolich, Charles H. te BATON
ROUGE, LA 70816, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ao, Meng-Sheng te GLEN ELLYN,
ILLINOIS 60137-7903, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lin, Homer C. te BATON ROUGE,
LA 70816, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C09J 187/00
C09J 133/08
C08L 87/00
C08L 77/00
C08G 81/02
C08F 8/30
71
(11) EP2691426
(51) C08L 59/00
C08K 5/00
C08K 3/00
11160432
C08G 2/00
30.03.2011
C04B 35/00
C01B 31/00
Europees Octrooi Bureau
B22F 3/12
PROCESS FOR RADICALLY CURING
B22F 3/02
A COMPOSITION
(11) EP2607396
24.12.2014
(21) EP12194386.4
DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
(22) 27.11.2012
HEERLEN
(22) 29.03.2012
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) HILKER, Iris te NL-6100 AA ECHT
JANSEN, Johan, Franz, Gradus,
Antonius te NL-6100 AA ECHT
ARFSTEN, Nanning, Joerg te NL6100 AA ECHT
(21) EP11788740.6
(22) 16.11.2011
(11) EP2691427
(31) 422402 P
(21) EP12711168.0
(32) 13.12.2010
(22) 29.03.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 11160435
(54) BLENDS OF GRAFTED
COPOLYMER AND POLYAMIDE
(32) 30.03.2011
(47) 24.12.2014
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR RADICALLY CURING
A COMPOSITION
(47) 24.12.2014
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) CLAPPER, Jason D. te SAINT PAUL,
(72) HILKER, Iris te NL-6100 AA ECHT
MINNESOTA 55133-3427,
JANSEN, Johan, Franz, Gradus,
Verenigde Staten van Amerika
Antonius te NL-6100 AA ECHT
(US)
ARFSTEN, Nanning, Joerg te NLLEWANDOWSKI, Kevin M. te
6100 AA ECHT
SAINT PAUL, MINNESOTA 551333427, Verenigde Staten van
(51) G02C 7/00
Amerika (US)
G02B 1/04
HAMER, Craig E. te SAINT PAUL,
C08F 290/06
MINNESOTA 55133-3427,
C08F 220/18
Verenigde Staten van Amerika
(11)
EP2586802
(US)
(21) EP12785738.1
(51) C08F 210/02
(22) 12.03.2012
C08F 2/38
(11) EP2632961
(21) EP11770304.1
(22) 05.10.2011
(31) 408124 P
(32) 29.10.2010
(47)
(73)
(72)
(51)
(31) 2011111319
2011112443
(32) 18.05.2011
19.05.2011
(33) Japan
Japan
(31) 2011262956
(32) 30.11.2011
(33) Japan
(54) Composition for injection
molding, sintered compact, and
method for producing sintered
compact
(47) 24.12.2014
(73) Seiko Epson Corporation te
TOKYO 163-0811, Japan (JP)
(72) Hamakura, Nobuyuki te AOMORI,
039-1161, Japan (JP)
Nakamura, Hidefumi te AOMORI,
039-1161, Japan (JP)
(51) C09D
C09D
C09D
C09D
C09D
C08G
C08G
C08G
C08G
5/02
175/16
175/04
161/28
151/08
18/75
18/68
18/32
18/10
(11) EP2678363
(21) EP12705687.7
(22) 24.02.2012
(31) 11155808
201161446064 P
(32) 24.02.2011
24.02.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER FARB- UND/ODER
EFFEKTGEBENDEN
MEHRSCHICHTIGEN LACKIERUNG
(47) 24.12.2014
(73)
(54) RADICALLY POLYMERIZABLE
COMPOSITION, CURED PRODUCT
ETHYLENE-BASED POLYMERS AND
AND PLASTIC LENS
(72)
PROCESSES FOR THE SAME
(47) 24.12.2014
24.12.2014
(73) DIC Corporation te TOKYO 174Dow Global Technologies LLC te
8520, Japan (JP)
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KOBAYASHI Nobuo te ICHIHARASHI CHIBA 290-8585, Japan (JP)
OSBY, John O. te LAKE JACKSON
KONDO Akihiro te SAKURA-SHI
TX 77566, Verenigde Staten van
CHIBA 285-8668, Japan (JP)
Amerika (US)
(51)
MIYAWAKI Atsuhisa te SAKURADEMIRORS, Mehmet te
SHI CHIBA 285-8668, Japan (JP)
PEARLAND TX 77584, Verenigde
IKUSHIMA Naoya te SAKURA-SHI
Staten van Amerika (US)
(11)
CHIBA 285-8668, Japan (JP)
C08L 37/00
HATSUSAKA Kazuaki te
(21)
C08F 224/00
KITAADACHI-GUN SAITAMA 362(22)
C08F 220/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
8577, Japan (JP)
(21) EP12710973.4
(51) C08L 37/00
C08F 224/00
C08F 220/00
(11) EP2651983
31 december 2014
BASF Coatings GmbH te 48165
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEINMETZ, Bernhard te 97535
RÜTSCHENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
JANKOWSKI, Peggy te 97261
GÜNTERSLEBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C08L 33/06
C08J 5/18
C08J 3/20
EP2115048
EP08728626.6
31.01.2008
Nummer 01/15
72
(31) 2007052264
(22) 03.08.2011
(32) 02.03.2007
(31) 10382216
(33) Japan
(32) 04.08.2010
(54) (METH)ACRYLIC PIGMENTED FILM, (33) Europees Octrooi Bureau
MARKING FILM, RECEPTOR SHEET (54) MODIFIED PHYLLOSILICATE
AND METHOD FOR PREPARING
(47) 24.12.2014
THE SAME
(73) INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
(47) 24.12.2014
EMBALAJE, TRANSPORTE Y
(73) 3M Innovative Properties
LOGISTICA ITENE te 46980
Company te SAINT PAUL, MN
PATERNA (VALENCIA), Spanje (ES)
55133-3427, Verenigde Staten
(72)
AUCEJO ROMERO, Susana te
van Amerika (US)
46980 PATERNA, Spanje (ES)
(72) ABE, Hidetoshi te TOKYO
JORDÁ BENEYTO, María te 46980
1588583, Japan (JP)
PATERNA, Spanje (ES)
FURUSAWA, Masaaki te TOKYO
ALONSO SORIANO, José María te
1588583, Japan (JP)
46980 PATERNA, Spanje (ES)
TAKAMATSU, Yorinobu te TOKYO
GALLUR BLANCA, Miriam te
1588583, Japan (JP)
46980 PATERNA, Spanje (ES)
BERMÚDEZ SALDAÑA, José María
(51) C08K 5/00
te 46980 PATERNA, Spanje (ES)
C08J 9/18
HORTAL RAMOS, Mercedes te
(11) EP2371885
46980 PATERNA, Spanje (ES)
(21) EP09835042.4
(51) C08K 5/00
(22) 25.12.2009
(11) EP2691454
(31) 2008333885
(21) EP12730070.5
(32) 26.12.2008
(22) 30.03.2012
(33) Japan
(31) 201161469873 P
(54) PRE-EXPANDED PARTICLES,
(32) 31.03.2011
PROCESS FOR PRODUCING THE
SAME AND EXPANDED MOLDED
(33) Verenigde Staten van Amerika
ARTICLE
(54) CURABLE FLUOROELASTOMER
(47) 24.12.2014
(73) Sekisui Plastics Co., Ltd. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-0047,
Japan (JP)
(72) GONDO, Yuichi te KOKA-SHI
SHIGA 528-0056, Japan (JP)
MATSUMURA, Hideyasu te KOKASHI SHIGA 528-0056, Japan (JP)
(51) H01B 3/00
C08K 3/04
C08K 3/00
(11) EP2585517
(21) EP11727475.3
(22) 27.06.2011
(31) 10167465
(32) 28.06.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) THERMALLY CONDUCTIVE
POLYMER COMPOSITION
(47) 24.12.2014
COMPOSITION
(47) 24.12.2014
(73) E.I. Du Pont De Nemours and
Company te WILMINGTON,
DELAWARE 19898, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BISH, Christopher, John te
KENNETT SQUARE, PA 19348,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MORKEN, Peter, Arnold te
WILMINGTON, DE 19810,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) D21H 21/12
D21H 19/44
C09D 7/12
C09D 7/00
C09D 5/02
C08K 5/20
C08K 5/09
B01D 19/04
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(11) EP2392392
(72) JANSSEN, Robert Hendrik
Catharina te NL-6191 PC BEEK
DIJK, VAN, Hans Klaas te NL6133VA SITTARD
FEIJTS, Pascal Jozef Maria te NL6042 JD ROERMOND
WENNEKES, Johannes Albertus te
CH 2564 BELLMUND, Zwitserland
(CH)
(22) 29.01.2010
(51) C08K 3/34
(11) EP2601251
(21) EP11738754.8
(21) EP10735668.5
(31) 2009022035
(32) 02.02.2009
(47)
(73)
(72)
KYOTO 605-0995, Japan (JP)
IZUMI, Yoshihide te KYOTO-SHI
KYOTO 605-0995, Japan (JP)
(51) C08L 67/00
C08K 5/098
B29C 65/16
(11) EP2683768
(21) EP12707305.4
(22) 06.03.2012
(31) 11157353
(32) 08.03.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LASERTRANSPARENTE POLYESTER
MIT CARBONSÄURESALZEN
(47) 24.12.2014
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BENTEN, Rebekka von te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EIBECK, Peter te 67346 SPEYER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C08K 7/14
(11) EP2706092
(21) EP13192261.9
(22) 28.08.2012
(54) Polyamidformmasse und deren
Verwendung
(47) 24.12.2014
(73) EMS-PATENT AG te 7013 DOMAT /
EMS, Zwitserland (CH)
(72) Stöppelmann, Georg te 7402
BONADUZ, Zwitserland (CH)
Bertram, Sabine te 7013
DOMAT/EMS, Zwitserland (CH)
Pfleghar, Mark te 7013
DOMAT/EMS, Zwitserland (CH)
(51) C08K 9/06
(11) EP2611859
(21) EP11757579.5
(22) 02.09.2011
(31) 10175238
(32) 03.09.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) HYDROPHOBE,
FUNKTIONALISIERTE PARTIKEL
(47) 24.12.2014
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DEUERLEIN, Stephan te 67061
LUDWIGSHAFEN,
DEFOAMING AGENT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
24.12.2014
(DE)
DOMKE, Imme te 68165
San Nopco Limited te KYOTOMANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
CITY, KYOTO 605-0995, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
MATSUMURA, Yohei te KYOTO-SHI
MICHAILOVSKI, Alexej te 67061
KYOTO 605-0995, Japan (JP)
LUDWIGSHAFEN,
HISADA, Nobuo te KYOTO-SHI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
(54)
31 december 2014
Nummer 01/15
(DE)
RIEGER, Reinhold te 67591
OFFSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CHAROENSIRISOMBOON, Piyada
te 68165 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EICHHOLZ, Christian te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BAYER, Robert te 74889
SINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D04H 3/16
D04H 1/56
D04H 1/00
D01F 6/46
D01F 6/30
D01F 6/04
D01D 5/12
D01D 10/02
C08L 23/08
C08L 23/04
(11) EP2227505
(21) EP09790180.5
(22) 09.07.2009
(31) 79453
(32) 10.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FIBERS MADE FROM
POLYETHYLENE COMPOSITIONS
AND METHOD OF MAKING THE
SAME
(47) 24.12.2014
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) PEPPER, Randy, E. te LAKE
JACKSON TX 77566, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KAPUR, Mridula te LAKE JACKSON
TX 77566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CLAASEN, Gert, J. te CH-8805
RICHTERSWIL, Zwitserland (CH)
KNICKERBOCKER, Edward, N. te
LAKE JACKSON TX 77566,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WIKER, Nathan, J. te HOUSTON TX
77098, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MICHIE, William, J., Jr. te
MISSOURI CITY TX 77459,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DAVIS, Mark, B. te LAKE JACKSON
TX 77566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08L 23/08
(11) EP2591050
(21) EP11730495.6
(22) 24.06.2011
(31) PCT/ES2010/070466
(32) 06.07.2010
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
73
31 december 2014
(54) ETHYLENE POLYMER BLENDS AND (31) 373419 P
ORIENTED ARTICLES WITH
(32) 13.08.2010
IMPROVED SHRINK RESISTANCE
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(54) NPE-FREE EMULSIFIERS FOR
(73) Dow Global Technologies LLC te
WATER-BLOWN POLYURETHANE
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
SPRAY FOAM
Staten van Amerika (US)
(47) 24.12.2014
(72) SANDKUEHLER, Peter te E-43003
(73) Air Products and Chemicals, Inc.
TARRANGONA, Spanje (ES)
te ALLENTOWN, PA 18195-1501,
MARTIN, Jill te PEARLAND, TX
Verenigde Staten van Amerika
77584, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
(51) C08L 23/10
C08K 5/1575
C08K 5/107
C08K 5/06
(11) EP2554591
(21) EP11762504.6
(22) 08.03.2011
(31) 2010076183
2010076182
(32) 29.03.2010
29.03.2010
(33) Japan
Japan
(54) TRANSPARENTIZATION AGENT
COMPOSITION CONTAINING
SORBITOL COMPOUND AND
METHOD FOR PRODUCING
POLYPROPYLENE RESIN
COMPOSITION USING THIS
SORBITOL COMPOUND
(47) 24.12.2014
(72) ANDREW, Gary Dale te
WALNUTPORT PENNSYLVANIA
18088, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VINCENT, Jean Louise te
BETHLEHEM PENNSYLVANIA
18020, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MILLER, Timothy J. te
NORTHAMPTON PENNSYLVANIA
18067, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZARKOV, Goran te MACUNGIE
PENNSYLVANIA 18062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G02B 6/44
G02B 6/02
G02B 1/04
C08L 77/06
C08L 77/00
(11) EP2746340
(21) EP12199085.7
(22) 21.12.2012
(73) Adeka Corporation te TOKYO 116- (54) Flammgeschützte Polyamid8554, Japan (JP)
Formmasse und deren
(72) HARUNA, Toru te SAITAMA-SHI
Verwendung
SAITAMA 336-0022, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
TANJI, Naoko te SAITAMA-SHI
(73) EMS-PATENT AG te 7013 DOMAT /
SAITAMA 336-0022, Japan (JP)
EMS, Zwitserland (CH)
MARTIN, Daniel Yataro te
SAITAMA-SHI SAITAMA 336-0022, (72) Dr.Bühler, Friedrich, Severin te
Japan (JP)
7430 THUSIS, Zwitserland (CH)
Dipl.-Ing. Garcia, Gabriel te 7013
(51) C08L 33/06
DOMAT/EMS, Zwitserland (CH)
(11) EP2694583
Dr. Hoffmann, Botho te 7013
DOMAT/EMS, Zwitserland (CH)
(21) EP12720251.3
(22) 05.04.2012
(31) 1101046
(32) 07.04.2011
(33) Frankrijk
(54) NOUVEAU MATERIAU ACRYLIQUE
RENFORCE AU CHOC
(47) 24.12.2014
(73) Arkema France te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(72) BOUTILLIER, Jean-Marc te F64230 SAUVAGNON, Frankrijk
(FR)
DISSON, Jean-Pierre te F-69390
VERNAISON, Frankrijk (FR)
(51) C08L 75/08
C08G 18/28
C08G 18/12
(11) EP2603560
(21) EP11749292.6
(22) 11.08.2011
(51) C08L 91/00
C08L 77/06
C08L 101/16
C08J 5/00
(11) EP2401328
(21) EP10746674.0
(22) 22.02.2010
(31) 155994 P
(32) 27.02.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BIORENEWABLE THERMOPLASTIC
ELASTOMERS
(47) 24.12.2014
(73) PolyOne Corporation te AVON
LAKE, OH 44012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) QIAN, Guoqiang te BUFFALO
GROVE ILLINOIS 60089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 01/15
VENKATASWAMY, Krishna te
CRYSTAL LAKE ILLINOIS 60014,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F16J 15/02
F16J 15/00
C08L 83/04
C08K 5/05
C08K 3/36
C08J 9/02
C08J 9/00
C08G 77/20
C08G 77/12
B41J 27/04
B41F 17/00
(11) EP2614116
(21) EP11755377.6
(22) 25.08.2011
(31) 1003553
(32) 06.09.2010
(33) Frankrijk
(54) COMPOSITION SILICONE POUR
MOUSSE ÉLASTOMÈRE
(47) 24.12.2014
74
(47) 24.12.2014
(73) Shell Internationale Research
Maatschappij B.V. te 2596 HR
DEN HAAG
Colange, Jacques te 92708
COLOMBES CEDEX, Frankrijk (FR)
31 december 2014
(72) TAKADA, Yoichi te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
MATSUMOTO, Nobuyuki te OHTAKU, TOKYO, 1468501, Japan (JP)
TSUJI, Itaru te OHTA-KU, TOKYO,
1468501, Japan (JP)
TAKADA, Yuko te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
HAKAMADA, Shin-ichi te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
SUGAMA, Sadayuki te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
TSUJIMURA, Masashi te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
FUJIOKA, Fumiaki te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
(72) CHUGHTAI, Majid Jamshed te
CHESTER, CHESHIRE CH2 4NU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
LEBAS, David te 76600 PETIT
COURONNE, Frankrijk (FR)
STRICKLAND, David te
MANCHESTER GREATER
MANCHESTER, M22 5SB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
COLANGE, Jacques te 92708
COLOMBES CEDEX, Frankrijk (FR) (51) C09D 11/00
C09B 67/00
(51 C09D 7/12
C09B 45/32
)
C09D 5/02
C09B 44/08
C09D 1/02
C09B 35/60
(11 EP2665780
(11) EP1863885
)
(21) EP06708268.5
(21 EP12708295.6
(22) 14.02.2006
)
(31) 05101243
(22 06.03.2012
(73) Bluestar Silicones France te
69007 LYON, Frankrijk (FR)
)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 24.12.2014
(32) 18.02.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) BLANC, Delphine te F-69007
(54) CONCENTRATED DYE SOLUTION
LYON, Frankrijk (FR)
(32 07.04.2011
(47) 24.12.2014
CANPONT, Dominique te F-69620, )
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
Frankrijk (FR)
(33 Oostenrijk
ROAD TOWN, TORTOLA,
)
(51) H01L 33/56
Britse Maagdeneilanden (VG)
H01L 23/29
(54 VERWENDUNGSFERTIGE
(72)
PEDRAZZI, Reinhard te 4054
C08L 83/04
)
INNENRAUMBESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUN
BASEL, Zwitserland (CH)
G
(11) EP2573141
(51) C09D 11/10
(47 24.12.2014
(21) EP12183862.7
C09D 11/00
)
(22) 11.09.2012
(11) EP2256170
(73 Baumit Beteiligungen GmbH te 2754 WALDEGG,
(31) 2011206291
(21) EP10164113.2
)
Oostenrijk (AT)
(32) 21.09.2011
(22)
27.05.2010
(72 LORENZ, Jürgen te A-2700 NEUSTADT,
Oostenrijk
(33) Japan
)
(AT)
(31) 474946
CHAJDAS, Agathe, Irene te A-2700 WIENER
(54) Silicone resin sheet, producing
(32) 29.05.2009
NEUSTADT, Oostenrijk (AT)
method thereof, encapsulating
(33) Verenigde Staten van Amerika
sheet, and light emitting diode
(51) C09D 11/00
device
(54) Tunable fluorescent UV curable
C09B 67/46
gel inks containing fluorescent
(47) 24.12.2014
C09B 29/33
monomers for food packaging
B41M
5/00
(73) NITTO DENKO CORPORATION te
applications
B41J
2/01
IBARAKI-SHI, OSAKA 567-8680,
(47)
24.12.2014
Japan (JP)
(11) EP1845138
(73) Xerox Corporation te
(72) Mitani, Munehisa te OSAKA, 567- (21) EP06700884.7
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
8680, Japan (JP)
(22) 16.01.2006
Verenigde Staten van Amerika
Katayama, Hiroyuki te OSAKA,
(US)
(31) 2005010309
567-8680, Japan (JP)
2005010308
(72)
Chretien, Michelle te
(51) C08L 95/00
2005010306
MISSISSAUGA ONTARIO L5M 7J5,
C08L 9/06
Canada (CA)
(32) 18.01.2005
C08L 53/02
Chopra, Naveen te OAKVILLE
18.01.2005
C08K 3/06
ONTARIO L6H 5W4, Canada (CA)
18.01.2005
C08K 3/04
Odell, Peter G. te MISSISSAUGA
(33)
Japan
(11) EP2539401
ONTARIO L5J 1L3, Canada (CA)
Japan
Belelie, Jennifer L. te OAKVILLE
(21) EP11704465.1
Japan
ONTARIO L6N 4A5, Canada (CA)
(22) 23.02.2011
(54) INK, INK SET, INK JET RECORDING
(51) C09D 11/00
METHOD, INK CARTRIDGE, AND
(31) 10305176
INK JET RECORDING APPARATUS (11) EP2662422
(32) 23.02.2010
(54) Bituminous composition
comprising a high amount of
sulphur
(31 4952011
)
(21) EP13002320.3
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
(22) 30.04.2013
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan (31) 2012107782
(JP)
Nummer 01/15
(32) 09.05.2012
(33) Japan
(54) Ink, ink cartridge, and inkjet
recording method
(47) 24.12.2014
(73) Canon Kabushiki Kaisha te
TOKYO, Japan (JP)
75
08.06.2011
(51) C09D 11/00
(11) EP2641942
(21) EP13154232.6
(22) 06.02.2013
(31) 2012066136
(32) 22.03.2012
(33) Japan
(54) Ink composition, ink set and
image forming method
(47) 24.12.2014
(73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(72) Ikoshi, Masao te ASHIGARAKAMIGUN, KANAGAWA 258-8577,
Japan (JP)
Nishimura, Naoko te
ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA
258-8577, Japan (JP)
(51) C09D 11/02
(11) EP2546312
(21) EP12175393.3
(22) 06.07.2012
(31) 201113182579
(32) 14.07.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Stretchable ink composition
(47) 24.12.2014
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Wu, Yiliang te OAKVILLE,
ONTARIO L6H 0C6, Canada (CA)
Zhang, Qi te MILTON, ONTARIO
L6H 7L3, Canada (CA)
Zhou, Ke te OAKVILLE, ONTARIO
L6H 0C6, Canada (CA)
Qi, Yu te OAKVILLE, ONTARIO L6H
7L3, Canada (CA)
Hu, Nan-Xing te OAKVILLE,
ONTARIO L6H 7V3, Canada (CA)
(51) C09D 17/00
(11) EP2688965
(21) EP12727491.8
(22) 31.05.2012
(31) 201161493088 P
201161494598 P
(32) 03.06.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) C09D 5/16
C09D 183/12
(54) AQUEOUS COATING
COMPOSITIONS
(11) EP2691487
(47) 24.12.2014
(22) 28.03.2012
(73) Rohm and Haas Company te
PHILADELPHIA, PA 19106,
(72) Nishino, Yuki te TOKYO, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
Hakamada, Shin-ichi te TOKYO,
(US)
Japan (JP)
Yamasaki, Kousuke te TOKYO,
Japan (JP)
Shiiba, Kenichi te TOKYO, Japan
(JP)
Okamura, Daiji te TOKYO, Japan
(JP)
31 december 2014
(72) BOHLING, James, Charles te
LANSDALE, PA 19446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BROWNELL, Arnold, Stan te
LANSDALE, PA 19446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FINEGAN, Catherine, Ann te
WARRINGTON, PA 18976,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PRESSLEY, Ozzie, Moore te
CHELTENHAM, PA 19012,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZHANG, Wei te AMBLER, PA
19002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51 C09D 175/04
)
C08G 18/80
C08G 18/79
C08G 18/62
C08G 18/28
C08G 18/10
(11 EP2294151
)
(21) EP12710740.7
(31) 11160561
201161474855 P
(32) 31.03.2011
13.04.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) FOUL PREVENTING COATING
COMPOSITION
(47) 24.12.2014
(73) Akzo Nobel Coatings International
B.V. te 6824 BM ARNHEM
(72) WILLIAMS, David, Neil te
NEWCASTLE UPON TYNE TYNE
AND WEAR NE13 8AR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
STARK, David, Anthony te
SINGAPORE 276952, Singapore
(SG)
TYSON, Lyndsey te NEWCASTLE
UPON TYNE TYNE AND WEAR NE3
1DH, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C09J 9/00
C09J 103/08
(11) EP2675858
(21) EP12705831.1
(22) 16.02.2012
(21 EP09768997.0
)
(31) 102011004340
(22 25.06.2009
)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31 102008030304
)
(32 25.06.2008
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(32) 17.02.2011
(54) KLEBESTIFT AUF BASIS VON
STÄRKEMISCHETHERN
(47) 24.12.2014
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
(54 VERWENDUNG TEILSILANISIERTER
)
VERBINDUNGEN AUF
POLYISOCYANATBASIS ALS
VERNETZUNGSMITTEL IN
BESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNGE
N UND
BESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG
ENTHALTEND DIE VERBINDUNGEN
(47 24.12.2014
)
(73 BASF Coatings GmbH te 48165
)
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 GROENEWOLT, Matthijs te 48147
)
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HESENER, Simone te 48165 MÜNSTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(51)
STÜBBE, Wilfried te 48268 GREVEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11)
NIEMEIER, Manuela te 48317
(21)
DRENSTEINFURT, BONDSREPUBLIEK
(22)
DUITSLAND (DE)
(31)
WESTHOFF, Elke te 48565 STEINFURT,
HOFFMANN, Heinz-Peter te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HRZIBEK, Martin te 42781 HAAN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MÜLLER, Wolf-Rüdiger te 40724
HILDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NEUHAUSEN, Ulrich te 40545
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MAIER, Wolfgang te 40721
HILDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHRIEFERS, Mathias te 41239
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C09K 5/10
EP2247686
EP09703293.2
15.01.2009
18285
Nummer 01/15
(32) 23.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
76
hybrid and fabrication method
thereof
(54) HEAT TRANSFER APPARATUS AND (47) 24.12.2014
METHODS INCLUDING
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
HYDROFLUOROCARBONATES
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(47) 24.12.2014
SNU R&DB Foundation te SEOUL
(73) 3M Innovative Properties
151-742, Zuid-Korea (KR)
Company te SAINT PAUL, MN
(72)
Kang, Jong Hyuk te SUWON-SI
55133-3427, Verenigde Staten
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
van Amerika (US)
Shin, Junghan te YONGIN-SI
(72) BULINSKI, Michael J. te SAINT
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Park, Jae, Byung te SEOCHO-GU
Verenigde Staten van Amerika
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(US)
Lee, Dong-Hoon te YANGSAN-SI
COSTELLO, Michael G. te SAINT
GYEONGSANGNAM-DO, ZuidPAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
Char, Kookheon te GWANAK-GU
(US)
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
FLYNN, Richard M. te SAINT PAUL,
Lee, Seonghoon te GWANAK-GU,
MINNESOTA 55133-3427,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
Bae, Wanki te GWANAK-GU
(US)
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
LAMANNA, William M. te SAINT
Lim, Jaehoon te GWANAK-GU
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
(51) H01L 51/52
(US)
H01L 51/50
(51) E21B 21/06
H01L 51/42
C09K 8/36
H01L 51/05
(11) EP2553041
C09K 11/06
C07D 519/00
(21) EP11715013.6
C07D 487/04
(22) 31.03.2011
C07D 417/14
(31) 751793
C07D 403/14
C07D 333/18
(32) 31.03.2010
C07D 249/08
(33) Verenigde Staten van Amerika
C07D 207/452
(54) RECONDITIONING AND REUSE OF
C07C 69/54
WELLBORE SERVICING FLUIDS
C07C 43/215
(47) 24.12.2014
(11) EP2483368
(73) Halliburton Energy Services, Inc. (21) EP10773132.5
te DUNCAN, OK 73536, Verenigde (22) 29.09.2010
Staten van Amerika (US)
(31) 0917083
(72) HARVEY, Timothy Neal te
(32) 30.09.2009
HUMBLE, TEXAS 77346,
Verenigde Staten van Amerika
(33) GROOT BRITTANNIË
(US)
(54) ELECTROLUMINESCENT
MORRIS, Ronald G te THE
MATERIALS COMPRISING
WOODLANDS, TEXAS 77382,
FLUORENE DERIVATIVES
Verenigde Staten van Amerika
(47)
24.12.2014
(US)
EZELL, Ryan te SPRING, TEXAS
(73) Lomox Limited te ABERCYNON,
77386, Verenigde Staten van
MID GLAMORGAN CF45 4SN,
Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H05B 33/20
C09K 11/89
C09K 11/88
C09K 11/70
C09K 11/62
C09K 11/56
C09K 11/02
C08F 8/42
(72) KOCH, Gene Karl te PONTYPRIDD
CF37 1AT SOUTH WALES, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2371926
(11) EP2417228
(21) EP10013605.0
(22) 13.10.2010
(31) 20100025437
(32) 22.03.2010
(33) Zuid-Korea
(54) Light emitting device including
quantum dot-block copolymer
(51) C10L
C10L
C10L
C10L
C10L
10/10
10/00
1/223
1/16
1/14
(21) EP10713759.8
(22) 07.04.2010
(31) 167924 P
(32) 09.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FUEL COMPOSITION AND ITS USE
31 december 2014
(47) 24.12.2014
(73) Shell Oil Company te HOUSTON,
TX 77252-2463, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Shell Internationale Research
Maatschappij B.V. te 2596 HR THE
HAGUE
(72) PAGGI, Raymond, Edward te
WINCHESTER VIRGINIA 22601,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RUSSO, Joseph, Michael te KATY
TEXAS 77450, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SHEA, Timothy, Michael te THE
WOODLANDS TEXAS 77380,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C10L 1/32
C10L 1/12
(11) EP2620486
(21) EP11826874.7
(22) 21.09.2011
(31) 2010213072
(32) 24.09.2010
(33) Japan
(54) WATER-MIXED FUEL AND
METHOD FOR PRODUCING SAME
(47) 24.12.2014
(73) Marinex Corporation te NAGASAKI
857-0852, Japan (JP)
(72) FUKUDA, Toshiro te SASEBO-SHI
NAGASAKI 857-0851, Japan (JP)
SHIGEMATSU, Toshinobu te
SASEBO-SHI NAGASAKI 857-1193,
Japan (JP)
SHIMADA, Hideki te SASEBO-SHI
NAGASAKI 857-1193, Japan (JP)
(51) C10N 40/20
C10M 175/04
C10M 175/02
C10M 175/00
C10M 173/00
(11) EP2358850
(21) EP09747837.4
(22) 04.11.2009
(31) 102008059439
(32) 27.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) RÜCKGEWINNUNG VON
SCHMIERSTOFFEN AUS
GEBRAUCHTEN
KÜHLSCHMIERSTOFFEN
(47) 24.12.2014
(73) Hydro Aluminium Deutschland
GmbH te 41515 GREVENBROICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KUDERMANN, Gerhard te 53347
ALFTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SEIFERTH, Oliver te 51143 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C11D 3/40
C11D 1/02
Nummer 01/15
(11) EP2630222
(21) EP11764778.4
(22) 07.10.2011
(31) 10188483
(32) 22.10.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) IMPROVEMENTS RELATING TO
LAUNDRY PRODUCTS
(47) 24.12.2014
77
(51) C12N 11/02
C12M 3/00
C12M 1/00
(11) EP2348097
(21) EP09821871.2
(22) 11.08.2009
(31) 2008271850
(32) 22.10.2008
(33) Japan
(73) Unilever PLC, a company
registered in England and Wales
under company no. 41424 te
GREATER LONDON EC4Y 0DY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(54) CELL PATTERN RECOVERY TOOL
(72) BIRD, Nigel, Peter te WIRRAL
MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BURGESS, Karl te WIRRAL
MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MOLE, Vincent, Charles te
WIRRAL MERSEYSIDE CH63 3JW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
WILCOCKS, Paula te WIRRAL
MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) OKANO, Teruo te TOKYO 1628666, Japan (JP)
YAMATO, Masayuki te TOKYO 1628666, Japan (JP)
SHIMIZU, Tatsuya te TOKYO 1628666, Japan (JP)
KURODA, Masatoshi te TOKYO
162-8001, Japan (JP)
(51) C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
7/08
3/48
3/20
3/10
3/08
3/04
17/06
17/00
11/00
10/04
1/28
1/04
(47) 24.12.2014
(73) TOKYO WOMEN'S MEDICAL
UNIVERSITY te SHINJUKU-KU
TOKYO 162-8666, Japan (JP)
Dai Nippon Printing Co., Ltd. te
TOKYO 162-8001, Japan (JP)
(51) C12M 1/02
B01F 7/00
(11) EP2656909
31 december 2014
MASSACHUSETTS 02446,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WEINBERG, Eli, J. te BOSTON,
MASSACHUSETTS 02199,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FIERING, Jason, O. te BOSTON,
MASSACHUSETTS 02210,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KIM, Ernest, S. te
MASSACHUSETTS 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ADAMS, William, James, Jr. te
CAMBRIDGE, MA 02140,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 5/07
(11) EP2383332
(21) EP09837490.3
(22) 08.01.2009
(54) METHOD FOR CULTURE OF
ANIMAL HEPATOCYTE
(47) 24.12.2014
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
(72) TAKAHASHI, Ryosuke te TOKYO
100-8220, Japan (JP)
25.04.2012
HISADA, Akiko te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Fermentation device and method
SONODA, Hiroshi te TOKYO 100comprising a stirring device
8220, Japan (JP)
24.12.2014
(51) C12N 7/00
Thöni Industriebetriebe GmbH te
C12N 15/861
6410 TELFS, Oostenrijk (AT)
C12M 3/06
Köll, Thomas te 6410 TELFS,
(11) EP2350268
Oostenrijk (AT)
(21) EP09744140.6
C12M 3/00
(22) 29.10.2009
EP2382305
(31) 198122 P
EP10701276.7
08168181
14.01.2010
(32) 03.11.2008
(21) EP12165574.0
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP2617804
(11)
(21) EP13164167.2
(21)
(22) 21.01.2008
(22)
(31) 675415
(31) 145037 P
(32) 15.02.2007
(32) 15.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) FAST DISSOLVING SOLID
DETERGENT
(54) High-throughput biological
screening
(54) METHOD FOR THE PRODUCTION
OF ADENOVIRAL VECTORS
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) ECOLAB INC. te ST. PAUL, MN
55102, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) The Charles Stark Draper
Laboratory, Inc. te CAMBRIDGE,
MA 02139-3563, Verenigde
Staten van Amerika (US)
The Brigham and Women's
Hospital te BOSTON, MA 02115,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Crucell Holland B.V. te 2333 CN
LEIDEN
(72) Bartelme, Michael te EDEN
PRAIRIE, MN 55346, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Marquardt, Julie te SAVAGE, MN
55378, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) GARCIA-CARDENA, Guillermo te
Lentsch, Steve E. te ST. PAUL, MN
CAMBRIDGE, MA 02139,
55116, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
Man, Victor F. te ST. PAUL, MN
MACK, Peter te ST. PAUL, MN
55108, Verenigde Staten van
55127, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Leafblad, Brian Robert te INVER
BORENSTEIN, Jeffrey, T. te
GROVE HEIGHTS, MN 55076,
NEWTON, MA 02464, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
KHALIL, Ahmad, S. te BROOKLINE,
03.11.2008
(72) LUITJENS, Alfred te NL-2333 CN
LEIDEN
LEWIS, John Alfred te LITTLE
COMPTON RHODE ISLAND 02837,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 7/04
C12N 7/01
C12N 7/00
C07K 14/11
A61K 39/145
(11) EP2465927
(21) EP12159225.7
(22) 20.05.2005
(31) 574553 P
657554 P
Nummer 01/15
(32) 25.05.2004
28.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Influenza hemagglutinin and
neuraminidase variants
(47) 24.12.2014
(73) MedImmune, LLC te
GAITHERSBURG MD 20878,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
78
(51) C12N 9/16
C12N 15/82
C12N 15/55
C12N 1/21
C12N 1/19
A23K 1/165
A23J 3/34
A01K 67/033
A01K 67/027
(11) EP2365064
(21) EP11155829.2
(22) 19.03.2007
(72) Yang, Chin-Fen te SAN JOSE, CA,
(31) 200600484
Verenigde Staten van Amerika
200600581
(US)
KEMBLE, George te SARATOGA,
(32) 04.04.2006
CA CALIFORNIA, Verenigde Staten
25.04.2006
van Amerika (US)
(33) Denemarken
Denemarken
(51) C12P 13/22
C12P 13/12
(54) Phytase variants
C12P 13/08
(47) 24.12.2014
C12N 9/80
(73) Novozymes A/S te 2880
C12N 9/78
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
C12N 9/10
C12N 9/02
(72) De Maria, Leonardo te 2000
FREDERIKSBERG, Denemarken
(11) EP2471942
(DK)
(21) EP10811606.2
Andersen, Carsten te 3500
(22) 01.07.2010
VAERLOESE, Denemarken (DK)
Skov, Lars Kobberoee te 2750
(31) 2009197575
BALLERUP, Denemarken (DK)
(32) 28.08.2009
Soerensen, Mikael Blom te 2000
(33) Japan
FREDERIKSBERG, Denemarken
(DK)
(54) PROCESS FOR PRODUCTION OF LAMINO ACID
(51) C12N 9/22
(47) 24.12.2014
C12N 15/90
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 104- (11)
8315, Japan (JP)
(21)
(72) DOI, Hidetaka te KAWASAKI-SHI
(22)
KANAGAWA 210-8681, Japan (JP)
(31)
USUDA, Yoshihiro te KAWASAKI-
EP2360244
SHI KANAGAWA 210-8681, Japan
(JP)
(51) C12P 7/10
C12N 9/04
(11) EP2179036
(21) EP08779227.1
(22) 11.07.2008
(31) 0701797
(32) 31.07.2007
(33) Zweden
(54) POLYPEPTIDE HAVING NADH
DEPENDENT HMF REDUCTASE
ACTIVITY
18.10.2006
727512 P
(32) 18.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Rationally-designed
meganucleases with altered
sequence specificity and DNAbinding affinity
(47) 24.12.2014
(73) Precision Biosciences te
DURHAM, NORTH CAROLINA
27701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(47) 24.12.2014
(73) C5 Ligno Technologies in Lund AB
te 221 00 LUND, Zweden (SE)
(72) HAHN-HÄGERDAL, Bärbel te S223 61 LUND, Zweden (SE)
LIDÉN, Gunnar te S-224 71 LUND,
Zweden (SE)
MODIG, Tobias te S-244 39
KÄVLINGE, Zweden (SE)
ALMEIDA, João te TAGUATINGA DF
72130-410, Brazilië (BR)
LAADAN, Boaz te 40500 EVENYEHUDA, Israël (IL)
GORWA-GRAUSLUND, Marie, F te
S-22647 LUND, Zweden (SE)
EP10191904.1
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
31 december 2014
(54) High fidelity restriction
endonucleases
(47) 24.12.2014
(73) NEW ENGLAND BIOLABS, INC. te
IPSWICH, MA 01938, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Zhu, Zhenyu te BEVERLY, MA
01915, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Blanchard, Aine te WAKEFIELD,
MA 01880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Xu, Shuang-Yong te LEXINGTON,
MA 02420, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Guan, Shengxi te IPSWICH, MA
01938, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wei, Hua te NEW BRUNSWICK, NJ
08901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Zhang, Penghua te LEXINGTON,
MA 02421, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sun, Dapeng te ARLINGTON, MA
02474, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Chan, Siu-hong te IPSWICH, MA
01938, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 9/36
C12N 15/56
C11D 3/386
A61Q 11/00
A61K 8/64
A61K 38/47
A23K 1/165
(11) EP1718742
(21) EP05700649.6
(22) 16.02.2005
(31) 200400300
(32) 25.02.2004
(33) Denemarken
(54) FUNGAL CELL WALL DEGRADING
ENZYME
(47) 24.12.2014
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(72) WU, Wenping te HAIDAN
DISTRICT BEIJING 100085, China
(CN)
SCHNORR, Kirk, Matthew te 2840
Hellinga, Homme W. te DURHAM,
HOLTE, Denemarken (DK)
NC 27705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 9/42
Smith, James Jefferson te
(11) EP2401369
DURHAM, NC 27703, Verenigde
(21) EP10746947.0
Staten van Amerika (US)
Jantz, Derek te DURHAM, NC
(22) 26.02.2010
27705, Verenigde Staten van
(31) 155751 P
Amerika (US)
(32) 26.02.2009
C12N 9/22
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP2390319
(54) BETA-GLUCOSIDASE VARIANT
EP11075108.8
ENZYMES AND RELATED
14.07.2008
POLYNUCLEOTIDES
959203 P
(47) 24.12.2014
(32) 12.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Codexis, Inc. te REDWOOD CITY,
CA 94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 01/15
(72) BAIDYAROY, Dipnath te
REDWOOD CITY CALIFORNIA
94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CLARK, Louis te REDWOOD CITY
CALIFORNIA 94063, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NEWMAN, Lisa, M. te REDWOOD
CITY CALIFORNIA 95112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHING, Charlene te REDWOOD
CITY CALIFORNIA 94063,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12P 21/06
C12N 9/58
C12N 9/48
A23L 1/03
A23J 3/34
A23J 3/00
(11) EP2139996
(21) EP08749160.1
79
Amerika (US)
BOBROWICZ, Piotr te LEBANON,
NH 03766, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COOK, W. James te LEBANON, NH
03766, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 9/52
C12N 5/071
C12N 15/09
C12N 15/00
C12N 1/21
C07K 19/00
C07K 14/78
(11) EP2363461
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(32) 25.04.2007
(73)
(47) 24.12.2014
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) LINKE, Diana te 31547 BAD
REHBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRINGS, Ulrich te 31628
LANDESBERGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZORN, Holger te D-35392
GIESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RABE, Swen te 78357
MUEHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ULMER, Helge te 91438 BAD
WINDSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12N 9/90
C12N 15/81
(11) EP2245151
(21) EP09711666.9
(22) 09.02.2009
(31) 66409
188723
(32) 20.02.2008
12.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) VECTORS AND YEAST STRAINS
FOR PROTEIN PRODUCTION
(47) 24.12.2014
(73) GlycoFi, Inc. te LEBANON, NH
03766, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHOI, Byung-kwon te LEBANON,
NH 03766, Verenigde Staten van
(21) EP09721396.1
(22) 16.03.2009
(31) 69834
(32) 17.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTI-HUMAN DLK-1 ANTIBODY
HAVING ANTI-TUMOR ACTIVITY IN
VIVO
(47) 24.12.2014
(73) Livtech Inc. te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 216-0001, Japan (JP)
(72) NAKAMURA, Koji te FUCHU-SHI
TOKYO 183-0033, Japan (JP)
TAJIMA, Rie te 67000
2008295922
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
19.11.2008
KUMAR, Shankar te PLEASANTON,
CALIFORNIA 94588, Verenigde
Japan
Staten van Amerika (US)
FUSION COLLAGENASE TO WHICH
TSO, J. Yun te MENLO PARK,
AFFINITY TAG IS ATTACHED, AND
CALIFORNIA 94025, Verenigde
METHOD FOR PRODUCING SAME
Staten van Amerika (US)
24.12.2014
TSURUSHITA, Naoya te PALO
ALTO, CALIFORNIA 94306,
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. te
Verenigde Staten van Amerika
TOKYO 104-8002, Japan (JP)
(US)
Tohoku University te AOBA-KU
SENDAI-SHI MIYAGI 980-8577,
(51) C12N 5/10
Japan (JP)
C12N 15/09
(22) 06.11.2009
(31) 07008458
(54) PEPTIDASES FROM
BASIDIOMYCETES
A61K 39/00
(11) EP2275537
(21) EP09827488.9
(22) 25.04.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
31 december 2014
(72) FUKUSHIMA Takayoshi te
ODAWARA-SHI KANAGAWA 2500852, Japan (JP)
YOKOYAMA Kengo te ODAWARASHI KANAGAWA 250-0852, Japan
(JP)
MURASHIMA Koichiro te
ODAWARA-SHI KANAGAWA 2500852, Japan (JP)
GOTO Masafumi te SENDAI-SHI
MIYAGI 980-8577, Japan (JP)
YAMAGATA Youhei te SENDAI-SHI
MIYAGI 980-8577, Japan (JP)
(51) C12N 15/00
(11) EP2585591
(21) EP11726837.5
(22) 23.06.2011
(31) 10167301
(32) 25.06.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) POLYNUCLEOTIDES HAVING
LEADER SEQUENCE FUNCTION
(47) 24.12.2014
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(72) UDAGAWA, Hiroaki te ICHIKAWA
CHIBA 272-0035, Japan (JP)
TAIRA, Rikako te URAYASU CHIBA
279-0012, Japan (JP)
TAKAGI, Shinobu te FUNABASHI
CHIBA 274-0825, Japan (JP)
(51) G01N 33/574
C12P 21/08
C12N 15/02
C07K 16/30
C07K 16/28
A61P 35/00
A61K 39/395
C07K 19/00
C07K 14/405
A61P 27/02
A61K 48/00
A61K 38/00
(11) EP2465931
(21) EP10808264.5
(22) 10.08.2010
(31) 2009185455
(32) 10.08.2009
(33) Japan
(54) LIGHT-RECEIVING CHANNEL
RHODOPSIN HAVING IMPROVED
EXPRESSION EFFICIENCY
(47) 24.12.2014
(73) Tohoku University te AOBA-KU
SENDAI-SHI MIYAGI 980-8577,
Japan (JP)
(72) TOMITA, Hiroshi te SENDAI-SHI
MIYAGI 980-8577, Japan (JP)
SUGANO, Eriko te SENDAI-SHI
MIYAGI 980-8577, Japan (JP)
(51) C12N 15/11
C07H 21/04
(11) EP1893758
(21) EP06747938.6
(22) 20.06.2006
(31) 692844 P
(32) 20.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HYBRIDIZATION-STABILIZING
CONSTRUCT
(47) 24.12.2014
(73) Oligomer Sciences AB te 182 60
DJURSHOLM, Zweden (SE)
Nummer 01/15
(72) SMITH, Edvard te S-112 42
STOCKHOLM, Zweden (SE)
SVAHN, Mathias te S-120 66
STOCKHOLM, Zweden (SE)
GE, Rongbin te QUINCY, MA
02169, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 15/11
A61K 31/7088
(11) EP2340308
(21) EP10737580.0
(22) 30.07.2010
(31) 09166893
(32) 30.07.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
80
2134 BE HOOFDDORP
VAN OMMEN, Garrit-Jan
Boudewijn te NL-1015 LW
AMSTERDAM
31 december 2014
C12N 1/21
C07K 14/56
C07K 14/54
(11) EP1200603
(51) C12N 15/63
C12N 15/12
C12N 15/113
A61K 48/00
(21) EP00954596.3
(11) EP2641970
(32) 09.08.1999
(21) EP13162209.4
(33) Oostenrijk
(22) 13.11.2006
(54) PRODUCTION OF PROTEINS BY
AUTOPROTEOLYTIC CLEAVAGE
(31) 738103 P
(32) 17.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 07.08.2000
(31) 136899
(47) 24.12.2014
(73) Sandoz AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(54) Modulation of gene expression by
(72) RÜMENAPF, Tillmann te D-35440
oligomers targeted to
LINDEN, BONDSREPUBLIEK
chromosomal DNA
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
THIEL, Heinz-Jürgen te D-35396
(47) 24.12.2014
GIESSEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Board of Regents, The University
DUITSLAND (DE)
(73) ISARNA Therapeutics GmbH te
of Texas System te AUSTIN, TX
WINDISCH, Jörg te A-6233
80807 MÜNCHEN,
78701, Verenigde Staten van
KRAMSACH, Oostenrijk (AT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
KNAUSEDER, Franz te A-6322
(DE)
(72) Corey, David Reid te DALLAS, TX
KIRCHBICHL, Oostenrijk (AT)
(72) SCHLINGENSIEPEN, Karl-Hermann
75390-9046, Verenigde Staten
te 93093 DONAUSTAUF,
van Amerika (US)
(51) G06F 19/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Shames, David S. te DALLAS, TX
G06F 17/30
(DE)
75390-9046, Verenigde Staten
C12N 15/67
JASCHINSKI, Frank te 93083
van Amerika (US)
C12N 15/30
OBERTRAUBLING,
Janowski, Bethany A. te DALLAS,
C12N 15/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TX 75390-9046, Verenigde Staten
C12N 1/21
(DE)
van Amerika (US)
A61P 33/06
ROTHAMMER, Tanja te 94353
Minna, John D. te DALLAS, TX
A61K 39/015
HAIBACH, BONDSREPUBLIEK
75390-9046, Verenigde Staten
(11) EP1569674
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
(21) EP03768878.5
SCHNEIDER, Anneliese te 82340 (51) C12Q 1/68
(22) 12.11.2003
FELDAFING, BONDSREPUBLIEK
C12P 19/34
DUITSLAND (DE)
(31) 425719 P
C12N 15/31
(54) Combination of dacarbazine and
an inhibitor of the TGF-beta
system
(51) C12N 15/113
A61K 31/7105
(11) EP2344637
C07K 14/33
C07H 21/04
C07H 21/00
(32) 12.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 05.09.2008
(54) EXPRESSION, PURIFICATION AND
USES OF A PLASMODIUM
FALCIPARUM LIVER STAGE
ANTIGEN 1 POLYPEPTIDE
(32) 27.10.2008
(31) 970492 P
(47) 24.12.2014
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(32) 06.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Walter Reed Army Institute of
Research te SILVER SPRING, MD
20910-7500, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP09788160.1
(22) 13.01.2009
(31) PCT/NL2008/050673
(54) METHODS AND MEANS FOR
EFFICIENT SKIPPING OF EXON 45
IN DUCHENNE MUSCULAR
DYSTROPHY PRE-MRNA
(47) 24.12.2014
(11) EP2195433
(21) EP08800272.0
(54) DETECTION OF TOXIGENIC
STRAINS OF CLOSTRIDIUM
DIFFICILE
(47)
(73)
(73) Prosensa Technologies B.V. te
2333 AL LEIDEN
(72)
Prosensa B.V. te 2333 AL LEIDEN
Prosensa Holding BV te 2333 AL
LEIDEN
Academisch Ziekenhuis Leiden te
2333 ZA LEIDEN
(72) DE KIMPE, Josephus Johannes te
3521 BE UTRECHT
PLATENBURG, Gerardus Johannes (51)
te NL-2252 XR VOORSCHOTEN
VAN DEUTEKOM, Judith Christina
Theodora te NL-3329 AA
DORDRECHT
AARTSMA-RUS, Annemieke te NL-
(72) LANAR, David, E. te TAKOMA
PARK, MD 20912, Verenigde
24.12.2014
Staten van Amerika (US)
HILLIER, Collette, J. te ODENTON,
Geneohm Sciences Canada, Inc.
MD 21113, Verenigde Staten van
te QUEBEC CITY, QUÉBEC G1V
Amerika (US)
2K8, Canada (CA)
LYON, Jeffrey, A. te SILVER
PAQUETTE, Nancy te QUEBEC,
SPRING, MD 20910, Verenigde
QUÉBEC G2G 2B2, Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
ROCHETTE, Marie-Eve te QUÉBEC
ANGOV, Evelina te BETHESDA,
CITY, QUÉBEC G1M 3Z7, Canada
MD 20814, Verenigde Staten van
(CA)
Amerika (US)
LABOURDETTE, Rachel te
KUMAR, Sanjai te
QUÉBEC CITY, QUÉBEC G1G 3B8,
GAITHERSBURG, MD 20878,
Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
C12R 1/19
(US)
C12P 21/06
ROGERS, William c/o Dept. of
C12N 9/50
State te WASHINGTON, DC
C12N 15/70
20521-2020, Verenigde Staten
C12N 15/62
van Amerika (US)
C12N 15/57
BARBOSA, Arnoldo te BETHESDA,
Nummer 01/15
MD 20814, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 15/82
(11) EP2154252
(21) EP09009228.9
(22) 15.07.2009
(31) 2008184479
(32) 16.07.2008
(33) Japan
(54) Methods for producing secreted
proteins
(47) 24.12.2014
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
81
050, Zuid-Korea (KR)
KIM, Seong-bo te SEOUL 120-110,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Dong-hoon te GWACHEON-SI
GYEONGGI-DO 427-040, ZuidKorea (KR)
LEE, Woon-hwa te SEOUL 137949, Zuid-Korea (KR)
SON, Dae-Ho te INCHEON 406722, Zuid-Korea (KR)
JI, Seung-bae te SEOUL 100-095,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Kang-pyo te SEOUL 131-765,
Zuid-Korea (KR)
(51) C12P 7/14
C12P 7/08
C12P 19/14
C12N 9/26
(72) Migiwa, Keiko te TOYONAKA-SHI
OSAKA, Japan (JP)
Matsushima, Yutaka te KOBE-SHI
HYOGO, Japan (JP)
Nagasawa, Akitsu te KOBE-SHI
HYOGO, Japan (JP)
(11) EP2673368
(51) C12N 15/861
C12N 15/85
C12N 15/63
C12N 15/40
C12N 15/11
C07K 14/08
A61K 39/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2318537
(21) EP09804421.7
(22) 07.08.2009
(21) EP12703420.5
(22) 06.02.2012
(31) 201161439957 P
(32) 07.02.2011
31 december 2014
(32) 07.11.2005
12.04.2006
07.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR INCREASING AMPLIFICATION
EFFICIENCY
(47) 24.12.2014
(73) Quanta Biosciences, Inc. te
GAITHERSBURG, MD 20877,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) RASHTCHIAN, Ayoub te
GAITHERSBURG, MD 20882,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SCHUSTER, David, M. te
POOLESVILLE, MD 20837,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/68
C12Q 1/68
(54) PROCESS FOR LIQUEFYING
STARCH IN THE PRESENCE OF
PYRIDOXAMINE
(11) EP2198046
(47) 24.12.2014
(31) 0719531
(73) Novozymes North America, Inc.
te FRANKLINTON, NC 27525,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP08806515.6
(22) 06.10.2008
(32) 05.10.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) MOLECULAR ADAPTORS
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) CRAIG, Joyce te PITTSBORO,
NORTH CAROLINA 27312,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) OPTIMIZED PROMOTER
SEQUENCE
(51) G01N 33/58
C12Q 1/04
(47) 24.12.2014
(11) EP2245178
(72) BAYLEY, John Hagan te OXFORD
OX1 3TA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
WU, Haichen te OXFORD OX1
3TA, GROOT BRITTANNIË (GB)
MAGLIA, Giovanni te OXFORD
OX1 3TA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
ASTIER, Yann te APTD. 12 OEIRAS
2781-901, Portugal (PT)
(31) 86948 P
(32) 07.08.2008
(73) Her Majesty The Queen In Right (21) EP09706944.7
of Canada as represented by The (22) 30.01.2009
Minister of Health te WINNIPEG,
(31) 08001949
MANITOBA R3E 3P6, Canada (CA)
(32) 01.02.2008
(72) KOBINGER, Gary te WINNIPEG
MANITOBA R3E 3P6, Canada (CA) (33) Europees Octrooi Bureau
(54) IDENTIFICATION OF ANTIBIOTIC
(51) C12P 7/18
RESISTANCE USING LABELLED
C12P 19/02
ANTIBIOTICS
(11) EP2495329
(47) 24.12.2014
(21) EP09850895.5
(73) miacom Diagnostics GmbH te
(22) 30.10.2009
40225 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PROCESS FOR ECONOMICALLY
(DE)
MANUFACTURING XYLOSE FROM
HYDROLYSATE USING
(72) THRIPPLETON, Ian te 41564
ELECTRODIALYSIS AND DIRECT
KAARST, BONDSREPUBLIEK
RECOVERY METHOD
DUITSLAND (DE)
STEIN, Walter te 40474
(47) 24.12.2014
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(73) CJ Cheiljedang Corporation te
DUITSLAND (DE)
SEOUL 100-095, Zuid-Korea (KR)
(72) LEE, Joo-hang te ANSAN-SI
GYEONGGI-DO 426-210, ZuidKorea (KR)
AN, Jun-gap te JUNG-GU SEOUL
100-095, Zuid-Korea (KR)
PARK, Seung-won te YONGIN-SI
GYEONGGI-DO 446-911, ZuidKorea (KR)
KIM, Taek-beom te SEOUL 152-
(73) ISIS Innovation Limited te
SUMMERTOWN, OXFORD OX2
7SG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C12Q 1/68
C12P 19/34
C07H 21/04
C07H 21/02
C07H 19/00
(11) EP2163652
(21) EP09180993.9
(22) 28.01.2003
(31) 352402 P
(32) 28.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12Q 1/68
(54) Preparing crude biological
extracts using protease, suitable
for preparing cDNA
(11) EP1920064
(47) 24.12.2014
(21) EP06786694.7
(73) Life Technologies Corporation te
CARLSBAD, CA 92008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 07.07.2006
(31) 733785 P
744703 P
696784 P
(72) Pasloske, Brittan L. te AUSTIN, TX
78704, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 01/15
Quoc, Hoang te AUSTIN, TX
78747, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
(11) EP2619318
(21) EP11757670.2
(22) 20.09.2011
(31) 10178114
(32) 21.09.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
82
31 december 2014
(72) FLETCHER, Stephen John te
TARINGA, QLD 4068, Australië
(AU)
(11) EP2274447
(51) C12Q 1/68
C07H 21/04
(22) 19.03.2009
(11) EP2527460
(21) EP12005855.7
(22) 26.05.2005
(31) 575789 P
677852 P
(32) 27.05.2004
(54) MICROWAVE-DRIVEN RNA
03.05.2005
POLYMERIZATION BY RNA
POLYMERASES OF CALICIVIRUSES (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(54) Methods for prediction of clinical
(73) RiboxX GmbH te 01445
outcome to epidermal growth
RADEBEUL, BONDSREPUBLIEK
factor receptor inhibitors by
DUITSLAND (DE)
cancer patients
(72) ROHAYEM, Jacques te 01277
(47) 24.12.2014
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
(73) The Regents of The University of
DUITSLAND (DE)
Colorado te BOULDER, CO 80309,
(51) G01N 33/48
Verenigde Staten van Amerika
G01N 1/16
(US)
C12Q 1/68
(72)
Garcia, Marileila Varella te
C12M 1/34
GREENWOOD VILLAGE, CO
(11) EP2597161
80111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP11809787.2
Bunn, Paul A., Jr. te DENVER, CO
(22) 01.06.2011
80220, Verenigde Staten van
(31) 20100071651
Amerika (US)
Cappuzzo, Federico te DENVER,
(32) 23.07.2010
CO 80224, Verenigde Staten van
(33) Zuid-Korea
Amerika (US)
(54) METHOD OF MANUFACTURING
Franklin, Wilbur A. te DENVER, CO
MICRO CHAMBER PLATE WITH
80209-2634, Verenigde Staten
BUILT-IN SAMPLE AND ANALYTIC
van Amerika (US)
MICRO CHAMBER PLATE,
Hirsch, Fred R. te DENVER, CO
ANALYTIC MICRO CHAMBER PLATE
80230, Verenigde Staten van
AND APPARATUS SET FOR
Amerika (US)
MANUFACTURING ANALYTIC
(51)
G01N 33/543
MICRO CHAMBER PLATE WITH
G01N 33/536
BUILT-IN SAMPLE
G01N 33/53
(47) 24.12.2014
C12Q 1/68
(73) Bioneer Corporation te DAEJEON
C07H 21/04
306-220, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2520668
C12N 7/00
(21) EP09721869.7
(31) 38375 P
(32) 20.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL DIVERGENT
PICORNAVIRUS:COSAVIRUS
(47) 24.12.2014
(73) Blood Systems, Inc. te
SCOTTSDALE, AZ 85257,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DELWART, Eric te SAN
FRANCISCO, CA 94118, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KAPOOR, Amit te PACIFICA, CA
94044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VICTORIA, Joseph te SAN
FRANCISCO, CA 94115, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C21C 5/50
C21C 5/46
(11) EP2678454
(21) EP12717843.2
(22) 23.02.2012
(31) MI20110280
(32) 24.02.2011
(33) Italië
(54) TILTABLE OXYGEN CONVERTER
(47) 24.12.2014
(73) Danieli & C. Officine Meccaniche,
S.p.A. te 33041 BUTTRIO, Italië
(IT)
(72) POLONI, Alfredo te I-34070
FOGLIANO REDIPUGLIA, Italië (IT)
(51) C21D 9/18
C21D 9/00
C21D 6/00
C21D 1/18
C21D 1/06
C14B 1/22
C14B 1/02
B26D 1/43
B23P 15/40
(72) PARK, Han Oh te DAEJEON 305761, Zuid-Korea (KR)
SONG, Gu Young te DAEJEON 305762, Zuid-Korea (KR)
BAE, Jung A te DAEJEON 305-769,
Zuid-Korea (KR)
(21) EP12169115.8
(51) C12Q 1/68
C12N 9/22
C07H 21/04
(54) A molecular prognostic signature (21) EP13700864.5
(22) 14.01.2013
for predicting breast cancer
distant metastasis, and uses
(31) 102012200425
thereof
(32) 12.01.2012
(47) 24.12.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Celera Corporation te ALAMEDA,
CA 94502, Verenigde Staten van (54) MESSER SOWIE VERFAHREN ZU
DESSEN HERSTELLUNG
Amerika (US)
(47)
24.12.2014
(72) Lau, Kit te FREMONT, CA 94555,
(11) EP2616557
(21) EP11824356.7
(22) 16.09.2011
(31) 2010904161
(32) 16.09.2010
(33) Australië
(54) CAPTURE BASED NUCLEIC ACID
DETECTION
(47) 24.12.2014
(73) Australian Centre for Plant
Functional Genomics Pty Ltd. te
URRBRAE, SOUTH AUSTRALIA
5064, Australië (AU)
(22) 31.01.2008
(31) 898963 P
(32) 31.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wang, Alice te LAFAYETTE, CA
94549, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/70
C12Q 1/68
C12P 19/34
(11) EP2732056
(73) Heusch GmbH & Co. KG te 52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WOLFF, Christoph te 52393
HÜRTGENWALD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C22F 1/08
Nummer 01/15
C22C 9/06
83
(31) 0500031
(11) EP1537249
(32) 07.01.2005
(21) EP03754452.5
(33) Zweden
(22) 05.09.2003
(54) COMPOSITE MATERIALS AND
METHOD OF ITS MANUFACTURE
(31) 410592 P
(32) 13.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AGE-HARDENING COPPER-BASE
ALLOY
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Westin, Gunnar te 114 55
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Pohl, Annika te 135 52 TYRESÖ,
Zweden (SE)
Ekstrand, Asa te 186 91
VALLENTUNA, Zweden (SE)
(73) GBC Metals, LLC te EAST ALTON
IL 62024, Verenigde Staten van
(72) Westin, Gunnar te 114 55
Amerika (US)
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Wieland-Werke AG te 89070 ULM,
Pohl, Annika te 135 52 TYRESÖ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Zweden (SE)
(DE)
Ekstrand, Asa te 186 91
VALLENTUNA, Zweden (SE)
(72) CARON, Ronald, N. te BRANFORD,
CT 06405, Verenigde Staten van (51) C22C 30/00
Amerika (US)
C22C 19/07
ROBINSON, Peter, W. te GLEN
(11) EP1838889
CARBON, IL 62034, Verenigde
(21) EP05852470.3
Staten van Amerika (US)
TYLER, Derek, E. te CHESHIRE, CT (22) 30.11.2005
06410, Verenigde Staten van
(31) 631638 P
Amerika (US)
(32) 30.11.2004
BOEGEL, Andreas te D-89264
WEISSENHORN,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WELDABLE, CRACK-RESISTANT
(DE)
COBALT-BASED ALLOY
KUHN, Hans-Achim te D-89257
(47) 24.12.2014
ILLERTISSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) KENNAMETAL INC. te LATROBE,
SEEGER, Joerg te D-89073 ULM,
PA 15650, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
(72) WU, James, B. C. Deloro Stellite
(51) C22F 1/06
C22C 23/02
C22C 23/00
B22D 21/00
B22D 17/00
(11) EP2706127
(21) EP13183125.7
(22) 05.09.2013
(31) 2012194953
(32) 05.09.2012
(33) Japan
(54) Complex magnesium alloy
member and method for
producing same
(47) 24.12.2014
(73) Kabushiki Kaisha Toyota Chuo
Kenkyusho te AICHI-KEN 4801192, Japan (JP)
Holdings Corp. te ST. LOUIS, MO
63141, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HELLINGER, Volker te 56070
KOBLENZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
YAO, Matthew, X. te BELLEVILLE,
ONTARIO K8N 1G2, Canada (CA)
(51) C22C 38/12
C22C 38/08
C22C 38/04
C22C 38/02
C22C 38/00
B23K 9/23
B23K 9/18
B23K 35/30
B23K 35/02
B21C 37/08
(11) EP2130937
(21) EP08722890.4
(72) Kawabata, Hiroyuki te AICHI-KEN,
AICHI 480-1192, Japan (JP)
Kato, Hajime te AICHI-KEN, AICHI
480-1192, Japan (JP)
Iwata, Yasushi te AICHI-KEN,
AICHI 480-1192, Japan (JP)
Ueda, Isamu te AICHI-KEN, AICHI
480-1192, Japan (JP)
(22) 19.03.2008
(51) C22C 29/12
C04B 35/117
C01F 7/30
(47) 24.12.2014
(11) EP1836326
(21) EP06700064.6
(22) 03.01.2006
31 december 2014
(72) Hayakawa,Naoya te TOKYO 1000011, Japan (JP)
Kawabata,Fumimaru te TOKYO
100-0011, Japan (JP)
Sakaguchi ,Shuichi te TOKYO 1000011, Japan (JP)
Okatsu ,Mitsuhiro te TOKYO 1000011, Japan (JP)
Ota,Makoto te KANAGAWA 2510014, Japan (JP)
Nishiyama,Shigeki te KANAGAWA
251-0014, Japan (JP)
Nagatani,Kaoru te KANAGAWA
2501-0014, Japan (JP)
Ishizaki,Keito te KANAGAWA 2510014, Japan (JP)
(51) C22C 38/60
C22C 38/52
C22C 38/48
C22C 38/46
C22C 38/44
C22C 38/42
C22C 38/04
C22C 38/02
C21D 1/26
(11) EP2470682
(21) EP10771635.9
(22) 23.08.2010
(31) 102009038386
(32) 24.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WEICHMAGNETISCHER
FERRITISCHER CHROMSTAHL
(47) 24.12.2014
(73) Zapp Precision Metals GmbH te
58239 SCHWERTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KLOSS-ULITZKA, Gisbert te 58809
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PACHER, Oskar te A-8041 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
SCHNABEL, Günter te 58099
HAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C22C 38/44
C22C 38/42
(11) EP2668306
(21) EP12703212.6
(22) 30.01.2012
(31) 201113016606
(32) 28.01.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 2007084399
(54) HIGH STRENGTH, HIGH
TOUGHNESS STEEL ALLOY
(32) 28.03.2007
(47) 24.12.2014
(33) Japan
(73) CRS Holdings, Inc. te
WILMINGTON DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) HIGH-STRENGTH WELDED STEEL
PIPE AND PROCESS FOR
MANUFACTURING IT
(73) JFE Steel Corporation te TOKYO
100-0011, Japan (JP)
Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho
te CHUO-KU KOBE-SHI HYOGO
651-8585, Japan (JP)
(72) NOVOTNY, Paul, M. te MOHNTON
PA 19540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01F 7/06
C23C 2/40
C23C 2/00
Nummer 01/15
84
B65G 43/00
B21B 37/00
B05C 13/02
(73) Council of Scientific & Industrial
Research te NEW DELHI 110 001,
India (IN)
(11) EP2678460
(72) Sushil, Kumar te 110001 NEW
DELHI, India (IN)
Prakash, Narain Dixit te 110001
NEW DELHI, India (IN)
Chandra, Mohan Singh te 110001
NEW DELHI, India (IN)
(21) EP12711242.3
(22) 21.02.2012
(31) MI20110268
(32) 22.02.2011
(51) C23C 16/52
C23C 16/44
(54) ELECTROMAGNETIC DEVICE FOR
(11)
EP2576859
STABILIZING AND REDUCING THE
DEFORMATION OF A STRIP MADE (21) EP11727912.5
OF FERROMAGNETIC MATERIAL,
(22) 28.05.2011
AND RELATED PROCESS
(31) 351349 P
(47) 24.12.2014
(32) 04.06.2010
(73) Danieli & C. Officine Meccaniche,
(33) Verenigde Staten van Amerika
S.p.A. te 33041 BUTTRIO, Italië
(IT)
(54) VACUUM PROCESSING DEVICE
(33) Italië
(72) GUASTINI, Fabio te I-34070
(47) 24.12.2014
DOLEGNA DEL COLLIO, Italië (IT) (73) Oerlikon Advanced Technologies
MINEN, Michele te I-33100 UDINE,
AG te 9496 BALZERS,
Italië (IT)
Liechtenstein (LI)
(51) F01D 5/28
(72) BAZLEN, Rolf te CH-9400
F01D 25/00
RORSCHACH, Zwitserland (CH)
C23C 4/08
(51)
H01B 1/22
C23C 30/00
C23C 18/30
C22C 19/05
C08J 7/06
(11) EP2612949
B32B 15/02
(21) EP13000305.6
B22F 9/24
B22F 7/08
(22) 31.05.2011
B22F 7/04
(31) 10005771
B22F 1/00
(32) 02.06.2010
B05D 3/10
B05D 3/04
(33) Europees Octrooi Bureau
A61L 2/238
(54) Legierung, Schutzschicht und
A01N 59/16
Bauteil
(11) EP1991365
(47) 24.12.2014
(21) EP07750244.1
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
(22) 08.02.2007
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 771306 P
(DE)
771504 P
(72) Schmitz, Friedhelm te 46537
(32) 08.02.2006
DINSLAKEN, BONDSREPUBLIEK
08.02.2006
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Stamm, Werner te 45481
Verenigde Staten van Amerika
MÜLHEIM AN DER RUHR,
(54)
METHODS FOR FORMING SILVERBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NANOPARTICLE TREATED
(DE)
SURFACES
(51) H01J 37/32
(47)
24.12.2014
C23C 16/509
C23C 16/455
(73) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. te
C23C 16/26
NEENAH, WISCONSIN 54956,
C23C 16/04
Verenigde Staten van Amerika
C23C 16/02
(US)
B65D 23/02
(72) KARANDIKAR, Bhalchandra M. te
(11) EP2589680
(21) EP13000454.2
(22) 27.01.2010
(31) DE03132009
(32) 18.02.2009
(33) India
(54) Apparatus for the deposition of
diamondlike carbon as protective
coating on an inner surface of a
shaped object
(47) 24.12.2014
TIGARD, OREGON 97223,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GIBBINS, Bruce L. te LAKE
OSWEGO, OREGON 97035,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C25D 5/50
C25D 5/48
C25D 5/36
C25D 3/56
C23C 28/00
C23C 2/28
31 december 2014
C23C 2/26
C23C 10/60
C23C 10/28
C22C 38/60
C22C 38/32
C22C 38/18
C22C 38/06
C22C 38/04
C22C 38/02
C22C 28/00
C21D 8/04
C21D 8/02
C21D 1/673
B32B 15/01
(11) EP2495352
(21) EP10826927.5
(22) 28.10.2010
(31) 2009247384
2010102849
2010218094
(32) 28.10.2009
28.04.2010
29.09.2010
(33) Japan
Japan
Japan
(54) HOT-PRESSED MEMBER AND
PROCESS FOR PRODUCING SAME
(47) 24.12.2014
(73) JFE Steel Corporation te TOKYO
100-0011, Japan (JP)
(72) NAKAMARU, Hiroki te TOKYO 1000011, Japan (JP)
NAKAJIMA, Seiji te TOKYO 1000011, Japan (JP)
MIYOSHI, Tatsuya te TOKYO 1000011, Japan (JP)
MASUOKA, Hiroyuki te TOKYO
100-0011, Japan (JP)
OOTSUKA, Shinji te TOKYO 1000011, Japan (JP)
(51) C23C 28/04
(11) EP1893788
(21) EP06795456.0
(22) 16.06.2006
(31) PCT/FR2005/007063
(32) 16.06.2005
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) POLYMER ARTICLE HAVING A THIN
COATING FORMED ON AT LEAST
ONE OF ITS SIDE BY PLASMA
(47) 24.12.2014
(73) Innovative Systems &
Technologies te 22300 LANNION,
Frankrijk (FR)
(72) BELDI, Nasser te F-22300
LANNION, Frankrijk (FR)
CHOLLET, Patrick te F-22300
LANNION, Frankrijk (FR)
(51) F16L 13/14
F16D 1/027
C25D 7/10
C25D 7/04
C25D 15/00
C23C 4/06
Nummer 01/15
(11) EP2415908
(21) EP11176072.4
(22) 01.08.2011
(31) 102010038947
(32) 05.08.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verbindungsanordnung und
Verfahren zur Herstellung eines
hülsenförmig ausgebildeten
Verbindungselements
(47) 24.12.2014
(73) Aktiebolaget SKF te 41 550
GÖTEBORG, Zweden (SE)
85
(72) CHEN, Xuemin te SHENZHEN
GUANGDONG 518000, China (CN)
YE, Qingdong te SHENZHEN
GUANGDONG 518000, China (CN)
LI, Jianguo te SHENZHEN
GUANGDONG 518000, China (CN)
LIU, Chaowen te SHENZHEN
GUANGDONG 518000, China (CN)
YU, Yueming te SHENZHEN
GUANGDONG 518000, China (CN)
(51) C30B
C30B
C30B
C30B
9/10
29/36
19/04
17/00
31 december 2014
D01D 5/04
D01D 5/00
C08F 222/10
C08F 220/22
(11) EP2537964
(21) EP11744669.0
(22) 16.02.2011
(31) 2010031878
(32) 16.02.2010
(33) Japan
(54) FINE FIBERS WITH MODIFIED
SURFACE
(11) EP2484815
(47) 24.12.2014
(72) Gläntz, Wolfgang te 97422
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Liesegang, Hans-Jürgen te 26419
SCHORTENS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Horling, Peter te 97453
SCHONUNGEN-MAINBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP10820359.7
(73) University of Fukui te FUKUI
9108507, Japan (JP)
Nissan Chemical Industries, Ltd.
te CHIYODA-KU TOKYO 1010054,
Japan (JP)
(51) C30B 29/48
C30B 11/00
(73) Fuji Electric Co., Ltd. te
KAWASAKI-SHI 210-9530, Japan
(JP)
(11) EP1944393
(21) EP08300008.3
(22) 07.01.2008
(31) 0752615
(32) 10.01.2007
(33) Frankrijk
(54) Dispositif pour réaliser la
croissance d'un matériau semiconducteur
(47) 24.12.2014
(73) SOCIETE FRANCAISE DE
DETECTEURS, INFRAROUGESSOFRADIR te F-92290 CHATENAY
MALABRY, Frankrijk (FR)
(22) 15.09.2010
(31) 2009224291
(32) 29.09.2009
(33) Japan
(54) METHOD FOR PRODUCING SiC
SINGLE CRYSTAL
(47) 24.12.2014
(72) RYO, Mina te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 210-0856, Japan (JP)
YONEZAWA, Yoshiyuki te
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 2100856, Japan (JP)
SUZUKI, Takeshi te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 210-0856, Japan (JP)
(51) D04H 1/728
D01F 1/10
D01D 5/00
A61L 27/58
A61L 27/56
A61L 27/54
A61L 27/36
A61L 27/24
(72) PALTRIER, M. Sylvain te 38340
VOREPPE, Frankrijk (FR)
(11) EP2643502
(51) H05B 6/36
F27D 99/00
F27B 14/06
C30B 13/20
C22C 21/00
(22) 23.11.2011
(11) EP2476785
(54)
(21) EP11801624.5
(31) 201010110166
(32) 05.02.2010
(33) China
(51) D04H 1/02
(11) EP2386672
(21) EP11163379.8
(22) 21.04.2011
(31) 764479
(32) 21.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Foaming porous pad for use with
a motorized device
(47) 24.12.2014
(73) Johnson & Johnson Consumer
Companies, Inc. te SKILLMAN, NJ
08558, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Batchvarova, Nikoleta te
PRINCETON JUNCTION, NJ 08550,
Verenigde Staten van Amerika
24.11.2010
(US)
Gubernick, David te CHERRY HILL,
Europees Octrooi Bureau
NJ 08003, Verenigde Staten van
METHOD FOR PRODUCING A
Amerika (US)
SHEET MATERIAL AND DEVICE
Murphy, Mark te FLEMINGTON, NJ
FOR CARRYING OUT THE METHOD
08822, Verenigde Staten van
24.12.2014
Amerika (US)
SpinPlant GmbH te 04109
(51) D04H 1/4209
LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2695981
DUITSLAND (DE)
(21) EP13179598.1
GANEY, Timothy te TAMPA
(31) 10192393
(32)
(33)
(21) EP10763299.4
(22) 11.05.2010
(72) OGATA, Nobuo te FUKUI-SHI
FUKUI 910-8507, Japan (JP)
SHIMADA, Naoki te FUKUI-SHI
FUKUI 910-8507, Japan (JP)
HARAGUCHI, Masayuki te
FUNABASHI-SHI CHIBA 274-8507,
Japan (JP)
ODOI, Keisuke te TOKYO 1010054, Japan (JP)
(47)
(73)
(54) ELECTROMAGNETIC INDUCTION
(72)
ELECTRIC MELTING FURNACE
FLORIDA 33604, Verenigde Staten
USED FOR CONTROLLING
van Amerika (US)
AVERAGE NOMINAL DIAMETER OF
MEISEL, Jörg te 14163 BERLIN,
TIB2 AGGREGATES IN AL-TI-B
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ALLOY
(DE)
(47) 24.12.2014
(51) D04H 1/728
D04H 1/42
(73) Sun Xing Chemical &
D01F 6/94
Metallurgical Materials
D01F 6/92
(Shenzhen) Co. Ltd. te
D01F 6/52
SHENZHEN, GUANGDONG
D01F 6/36
518000, China (CN)
D01F 1/10
(22) 07.08.2013
(31) 102012214301
(32) 10.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Odor-free binder for mineral wool
and mineral wool product thereby
bound
(47) 24.12.2014
(73) Saint-Gobain Isover te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
Nummer 01/15
86
(72) Hünig, Hagen te 69221
DOSSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32)
(51) D06F 37/04
D06F 37/02
(33)
(11) EP2673411
(21) EP12702475.0
(22) 25.01.2012
102005023750
102005045469
18.05.2005
19.05.2005
22.09.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
31 december 2014
BACKSTROM, Johan te
MORRISTOWN, NEW JERSEY
07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) D21H 21/30
D21H 21/16
D21H 17/66
(11) EP2260146
(31) 201101157
(54) PULPER ZUM RECYCELN EINES
GEMENGES
(21) EP09724296.0
(32) 08.02.2011
(47) 24.12.2014
(33) Turkije
(73) Boltersdorf, Hans-Joachim te
56656 BROHL-LÜTZING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 08102906
08171223
08171480
(54) DRUM TYPE FRONT LOADING
LAUNDRY TREATING MACHINE
(47) 24.12.2014
(22) 12.03.2009
(32) 26.03.2008
10.12.2008
12.12.2008
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BOLTERSDORF, Hans-Joachim te
56656 BROHL-LÜTZING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ÖZKAN, Süleyman te 59500
TEKIRDAG, Turkije (TR)
(51) D21F 3/02
(11) EP2169113
(54) IMPROVED OPTICAL
BRIGHTENING COMPOSITIONS
(51) D06F 39/00
D06F 35/00
(21) EP08790569.1
(47) 24.12.2014
(22) 24.06.2008
(11) EP2426245
(31) 2007166372
(21) EP10401154.9
(32) 25.06.2007
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(22) 01.09.2010
(33) Japan
(54) Verfahren zum Betreiben einer
Waschmaschine mit
Dampferzeugungseinrichtung
und Waschmaschine
(54)
(47) 24.12.2014
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47)
(73)
(72)
(72) Bensmann, Annette te 49124
GEORGSMARIENHÜTTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Sieding, Dirk te 44534 LÜNEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E04D 5/10
E04D 5/02
D06N 5/00
(11) EP2660386
(21) EP12166698.6
(22) 03.05.2012
(54) A process for manufacturing a
waterproofing membrane
(47) 24.12.2014
(73) S.A. Imperbel N.V. te 1651 LOT,
België (BE)
(72) Getlichermann, Michel te 1360
PERWEZ, België (BE)
Godeaux, Xavier te 1360
PERWEZ, België (BE)
Aerts, Hans te 1651 LOT, België
(BE)
Bertrand, Eric te 1360 PERWEZ,
België (BE)
(51) D21B 1/34
(11) EP1882061
(21) EP06753178.0
(22) 18.05.2006
(31) 102005023566
(51)
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(72) JACKSON, Andrew, Clive te CH4142 MÜNCHENSTEIN BL,
SHOE PRESS BELT FOR PAPERZwitserland (CH)
MAKING MACHINE AND PROCESS
PUDDIPHATT, David te CH-4203
FOR PRODUCING THE SAME
GRELLINGEN, Zwitserland (CH)
KLEIN, Cedric te F-67170
24.12.2014
BRUMATH, Frankrijk (FR)
Ichikawa Co., Ltd. te TOKYO 113(51)
E01B 27/08
0033, Japan (JP)
(11)
EP2601350
ISHINO, Atsushi te TOKYO 1130033, Japan (JP)
(21) EP11730590.4
SUZUKI, Nobuharu te TOKYO 113(22) 07.07.2011
0033, Japan (JP)
(31) 47810 U
YAMAZAKI, Shintaro te TOKYO
113-0033, Japan (JP)
(32) 02.08.2010
SAWADA, Takeshi te TOKYO 113- (33) Oostenrijk
0033, Japan (JP)
(54) ANLAGE ZUR REINIGUNG EINER
KAWAMATA, Tomoyuki te TOKYO
SCHOTTERBETTUNG
113-0033, Japan (JP)
(47)
24.12.2014
D21G 9/00
(11) EP2576899
(21) EP11789001.2
(22) 24.05.2011
(31) 790951
(32) 31.05.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Plasser & Theurer Export von
Bahnbaumaschinen Gesellschaft
m.b.H. te 1010 WIEN, Oostenrijk
(AT)
(72) THEURER, Josef te A-1010 WIEN,
Oostenrijk (AT)
BRUNNINGER, Manfred te A-4203
ALTENBERG, Oostenrijk (AT)
(54) CLOSED-LOOP MONITORING AND
(51) E01C 5/06
IDENTIFICATION OF CD
(11) EP2331752
ALIGNMENT FOR PAPERMAKING
PROCESSES
(21) EP09778500.0
(47) 24.12.2014
(22) 12.09.2009
(73) Honeywell Asca Inc. te
MISSISSAUGA, ON L5L 3S6,
Canada (CA)
(72) CHU, Danlei te MORRISTOWN,
NEW JERSEY 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GHERGHE, Cristian te
MORRISTOWN, NEW JERSEY
07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 102008048757
(32) 24.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ERDREICHABDECKUNG AUS
FORMSTEINEN
(47) 24.12.2014
(73) SF-Kooperation GmbH BetonKonzepte te 28717 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/15
(72) STEFFEN, Stephan te 28355
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E01C
E01C
E01C
E01C
E01C
23/088
23/07
23/01
19/48
19/00
(11) EP2558643
(21) EP11715663.8
(22) 14.04.2011
(31) 102010014903
(32) 14.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
87
(47 24.12.2014
)
(11) EP2630306
(73 Leica Geosystems AG te 9435
)
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(22) 13.05.2011
(72 BÜHLMANN, Andreas te CH-3658
)
MERLINGEN, Zwitserland (CH)
(51) E01F 15/00
(11) EP2401436
(21) EP10746924.9
(22) 26.02.2010
(31) 156319 P
(32) 27.02.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG (54) SAFETY TRAILER
(47) 24.12.2014
FÜR EINE
BODENBEARBEITUNGSMASCHINE (73) Concaten Inc. te GOLDEN, CO
80401, Verenigde Staten van
(47) 24.12.2014
Amerika (US)
(73) BOMAG GmbH te 56154
BOPPARD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GROENEWEG, Kevin, K. te
GOLDEN CO 80401, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WACHSMANN, Steffen te 56068
KOBLENZ, BONDSREPUBLIEK
(51) E01F 15/14
DUITSLAND (DE)
E01F 15/08
LAUX, Robert te 56566 NEUWIED,
E01D 19/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2472007
(DE)
(21) EP12160488.8
(51) E01C 19/48
(22) 04.02.2010
E01C 19/40
(54) Brücken(11) EP2366831
Fahrbahnbegrenzungssystem und
(21) EP10002897.6
Verfahren zu dessen Herstellung
(22) 18.03.2010
(47) 24.12.2014
(54) Verfahren zum Steuern des
Prozesses beim Einbauen eines
Belages und Strassenfertiger
(47) 24.12.2014
(73) TSS Technische SicherheitsSysteme GmbH te 50679 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Joseph Vögele AG te 67067
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bunz, Dr., Wolfgang te 41747
VIERSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Buschmann, Martin, Dipl.-Ing. te
67435 NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weiser, Ralf te 68526
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Eul, Achim te 68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2077354
(51 E01C 19/48
)
E01C 19/00
(11 EP2142707
)
(21 EP08749394.6
)
(22 08.05.2008
)
(31 07107972
)
(32 10.05.2007
)
(33 Europees Octrooi Bureau
)
31 december 2014
(51) E01F 15/14
(21) EP09250020.6
(22) 06.01.2009
(31) 19488
(32) 07.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Crash attenuator
(47) 24.12.2014
(73) ENERGY ABSORPTION SYSTEMS,
INC. te CHICAGO, IL 60601,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LaTurner, John F. te CARMICHAEL,
CA 95608, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Buehler, Michael J. te ROSEVILLE,
CA 95678, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sindorf, Brent S. te ROSEVILLE,
CA 95678, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) E04G 13/00
E02D 27/02
(54 SEITWÄRTSDRIFTKORRIGIEREINRICHTUNGE02D 27/01
)
(21) EP11728073.5
(31) FI20100214
(32) 20.10.2010
(33) Italië
(54) ASSEMBLABLE DISPOSABLE
SHUTTERING FOR
CONSTRUCTING MODULAR
FORMWORKS FOR MAKING
CONCRETE FOUNDATIONS
(47) 24.12.2014
(73) Martigli, Fabrizio te 50050
CAPRAIA E LIMITE (FI), Italië (IT)
Martigli, Maddalena te 50050
CAPRAIA E LIMITE (FI), Italië (IT)
Serafini, Monica te 50050
CAPRAIA E LIMITE (FI), Italië (IT)
(72) Martigli, Fabrizio te 50050
CAPRAIA E LIMITE (FI), Italië (IT)
Martigli, Maddalena te 50050
CAPRAIA E LIMITE (FI), Italië (IT)
Serafini, Monica te 50050
CAPRAIA E LIMITE (FI), Italië (IT)
(51) H01Q 1/12
E04H 12/10
E02D 27/42
(11) EP2431532
(21) EP11179891.4
(22) 02.09.2011
(31) 2005351
(32) 15.09.2010
(33) Nederland
(54) Mast and a mast base
(47) 24.12.2014
(73) Schuuring Mobiel B.V. te 3846 BM
HARDERWIJK
Industriële Handelsmaatschappij
Spijkerman B.V. te 3824 MR
AMERSFOORT
(72) Schieving, Harrie te 6956 AG
SPANKEREN
Hagen, Gerrit te 3853 ET ERMELO
(51) H01R 4/02
H01R 39/64
E02F 3/36
B66C 3/16
A01G 23/00
(11) EP2669439
(21) EP12425100.0
(22) 29.05.2012
(54) Rotary joint for an
electrohydraulic transmission
(47) 24.12.2014
(73) Bini Giorgio te 40043
MARZABOTTO (PROVINCE OF
BOLOGNA), Italië (IT)
(72) Bini, Giorgio te 40043
MARZABOTTO (BOLOGNA), Italië
(IT)
(51) E02F 9/22
E02F 3/43
E02F 3/28
B66F 9/22
B66F 9/065
Nummer 01/15
B66F 17/00
88
(21) EP04724490.0
(11) EP2635748
(22) 31.03.2004
(21) EP11782202.3
(31) 2003901522
(22) 02.11.2011
(32) 02.04.2003
(31) 201018467
(33) Australië
(32) 02.11.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
31 december 2014
(73) Geberit International AG te 8645
JONA, Zwitserland (CH)
(72) Oertli, Daniel te 8608 BUBIKON,
Zwitserland (CH)
(51) E03F 9/00
(11) EP2151529
(54) WATER RECOVERY SYSTEMS AND
(21) EP09009197.6
CONTROL VALVES
(22) 15.07.2009
(47) 24.12.2014
(54) MACHINE EQUIPPED WITH A
(31) 102008036080
HOSE BURST PROTECTION
(73) Innovative Environmental
SYSTEM AND METHOD FOR
Solutions Pty Ltd te UPPER
(32) 04.08.2008
MANUFACTURING SAID MACHINE.
BROOKFIELD QLD 4069, Australië (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(AU)
(47) 24.12.2014
(54) Verfahren zur Kanalreinigung
(72)
Willsford, Andrew, Donald te
(73) J.C.Bamford Excavators Limited te
(47) 24.12.2014
UPPER
BROOKFIELD,
QLD
4069,
UTTOXETER, STAFFORDSHIRE
Australië (AU)
(73) KEG Kanalreinigungstechnik
ST14 5JP, GROOT BRITTANNIË
Murray, Christopher, James te
GmbH te 09217 BURGSTÄDT(GB)
BROOKFIELD QLD 4069, Australië
HERRENHEIDE, BONDSREPUBLIEK
(72) OWSTON, Edward te STOKE-ON(AU)
DUITSLAND (DE)
TRENT STAFFORDSHIRE ST10 2JX,
(72)
Hörger, Kurt te 09217
(51)
E03C
1/04
GROOT BRITTANNIË (GB)
BURGSTÄDT-HERRENHEIDE,
E03C 1/02
(51) F04B 49/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E03C 1/01
F04B 17/05
(DE)
(11)
EP1650360
F02D 29/04
(51)
E04F 11/18
E02F 9/22
(21) EP05109706.1
E04B 2/72
E02F 9/20
(22) 19.10.2005
(11) EP2670927
(11) EP2130980
(31) 20041369
(21) EP11776320.1
(21) EP09006989.9
(32) 22.10.2004
(22) 21.10.2011
(22) 26.05.2009
(33) Finland
(31) 163112011
(31) 20080052098
(54) Faucet with additional discharge
(32) 31.01.2011
(32) 03.06.2008
port
(33) Zwitserland
(33) Zuid-Korea
(47) 24.12.2014
(54) System and method of controlling (73) ORAS OY te 26101 RAUMA,
torque of plural variable
Finland (FI)
displacement hydraulic pumps in (72) Rautavuori, Janne te 27230
construction equipment
LAPPI, Finland (FI)
(47) 24.12.2014
Toivonen, Ari te 27100 EURAJOKI,
Finland (FI)
(73) Volvo Construction Equipment
Holding Sweden AB te 635 81
ESKILSTUNA, Zweden (SE)
(51) E03C 1/28
(11)
(72) Kim, Dong Soo te
(21)
GYEONGSANGNAM-DO, 645-752,
(22)
Zuid-Korea (KR)
(31)
(51) F15B 13/01
E02F 9/22
E02F 3/85
E02F 3/84
EP2354335
EP11000426.4
20.01.2011
202010001240 U
(32) 21.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BEFESTIGUNGSANORDNUNG FÜR
GLASGELÄNDER
(47) 24.12.2014
(73) Guhl, Beat te 8561 OTTOBERG,
Zwitserland (CH)
(72) Guhl, Beat te 8561 OTTOBERG,
Zwitserland (CH)
(51) E06B 7/28
E05C 17/40
E04F 10/06
E04F 10/04
(11) EP2279319
(21) EP09730867.0
(22) 07.04.2009
(21) EP10851806.9
(54) Sanitäre Unterputzeinrichtung
mit zugehörigem
Verkleidungselement
(22) 18.05.2010
(47) 24.12.2014
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DOUBLE CHECK VALVE FOR
CONSTRUCTION EQUIPMENT
(73) Haas, Thomas te 90427
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) DOUBLE-DOOR STOP APPARATUS
(11) EP2546421
(47) 24.12.2014
(73) Volvo Construction Equipment AB
te 631 85 ESKILSTUNA, Zweden (72) Haas, Thomas te 90427
HERZOGENAURACH,
(SE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) PARK, Sung-Bok te CHANGWON(DE)
SI, GYEONGSANGNAM-DO 641(51)
E03D 9/08
850, Zuid-Korea (KR)
JEE, Se-Rib te CHANGWON-SI,
(11) EP2687641
GYEONGSANGNAM-DO 641-430, (21) EP12177378.2
Zuid-Korea (KR)
(22) 20.07.2012
(51) F24D 17/00
(54) Dusch-WC mit Wärmepumpe zum
E03C 1/02
Erwärmen des Duschwassers
E03B 1/04
(47)
24.12.2014
(11) EP1608821
(31) 0806594
(32) 11.04.2008
(47) 24.12.2014
(73) McGrory, Michael te GRIMSBY
DN40 2JW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Halliday, David te STRATHCLYDE
G776UJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) McGrory, Michael te GRIMSBY
DN40 2JW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Halliday, David te STRATHCLYDE
G776UJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) E04F 13/08
(11) EP1749950
(21) EP06016200.5
(22) 03.08.2006
Nummer 01/15
89
31 december 2014
(31) BO20050526
(51) E04G 11/50
(11) EP2586940
(32) 05.08.2005
(11) EP2526243
(21) EP12007329.1
(33) Italië
(21) EP11701071.0
(22) 25.10.2012
(54) Fixing device for a panel and kit (22) 19.01.2011
comprising such fixing device and (31) 102010001041
panel
(32) 20.01.2010
(47) 24.12.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) PREAM S.R.L. te 61030
(54) SCHALUNGSELEMENT MIT EINEM
MONTEFELCINO (PESAROTRÄGER
URBINO), Italië (IT)
(47)
24.12.2014
(72) Morelli, Giuseppe te 61034
FOSSOMBRONE (PU), Italië (IT)
(51) E06B 1/60
E04F 15/024
E04F 13/08
C08J 3/24
(73) DOKA GmbH te 3300
AMSTETTEN, Oostenrijk (AT)
(31) 1103253
(32) 25.10.2011
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de verrouillage d'un
ouvrant
(47) 24.12.2014
(73) LA CROISEE D.S. te 16350
CHAMPAGNE MOUTON, Frankrijk
(FR)
(72) HOLAWE, Walter te A-3371
NEUMARKT, Oostenrijk (AT)
(72) Lecointe, Xavier te F-16700
RUFFEC, Frankrijk (FR)
(11) EP2314794
(51) E05B 45/08
E05B 15/02
(21) EP10187193.7
(11) EP1991748
(22) 12.10.2010
(21) EP07701422.3
(51) E05B 65/00
D06F 39/14
D06F 37/42
A47L 15/42
(31) 102009045910
(22) 31.01.2007
(32) 22.10.2009
(31) 2006900906 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 23.02.2006
(54) Ausgleichselement
(33) Australië
(47) 24.12.2014
(54) A DOOR STRIKE
(73) HILTI Aktiengesellschaft te 9494
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(47) 24.12.2014
(72) Pfeil, Armin te 86916 KAUFERING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E04F 15/02
(11) EP1945881
(21) EP06831089.5
(22) 07.11.2006
(31) 0511299
0602616
(32) 07.11.2005
24.03.2006
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) PROCÉDÉ DE MONTAGE DE
LAMES SUR UNE STRUCTURE DE
SUPPORT ET ORGANE DE
FIXATION AMÉLIORÉ.
(47) 24.12.2014
(73) Deck Systeme SARL te 67350
NIEDERMODERN, Frankrijk (FR)
(72) ANDRES, Wilfried te F-67350
NIEDERMODERN, Frankrijk (FR)
JUNG, Eric te F-67350
ENGWILLER, Frankrijk (FR)
(51) E04G 7/28
E04G 1/15
(11) EP2189592
(21) EP08169693.2
(22) 21.11.2008
(54) Locking device for modular
scaffolding or similar
(47) 24.12.2014
(73) Haki AB te 280 63 SIBBHULT,
Zweden (SE)
(72) Oskarsson, Ulf Peter te 280 63
SIBBHULT, Zweden (SE)
(73) SHANGHAI ONE TOP
CORPORATION te NANQIAO TOWN
FENGXIAN, SHANGHAI, China
(CN)
Dierckx, Amélie te 03700 DENIA,
Spanje (ES)
Lequy, Michel te 1410
WATERLOO, België (BE)
(11) EP2369101
(21) EP11002161.5
(22) 16.03.2011
(31) 1000251
10003649
(32) 18.03.2010
01.04.2010
(33) Zweden
Europees Octrooi Bureau
(54) Safety device for securing an
appliance
(47) 24.12.2014
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSELS, België (BE)
(72) MACKLE, Michael, Trevor te
MATRAVILLE, NEW SOUTH WALES (72) Marzorati, Luca te 20030 SEVESO
(MB), Italië (IT)
2036, Australië (AU)
(51) E05B 85/26
(51) E05C 5/04
E05B 81/14
E05C 3/04
E05B 41/00
E05B 17/00
(11) EP2161398
(11) EP2616614
(22) 04.09.2009
(21) EP11752525.3
(22) 31.08.2011
(31) 202010012699 U
(32) 17.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DREHSPANNVERSCHLUSS MIT
ERKENNBARKEIT DER
VERSCHLUSSSTELLUNG
(21) EP09011356.4
(31) 94074 P
(32) 04.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Vehicle latch with secondary
engagement between cam and
auxiliary pawl
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Magna Closures SpA te 57010
GUASTICCE (LI), Italië (IT)
(73) EMKA BESCHLAGTEILE GmbH &
Co. KG te 42551 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Taurasi, Marco te 57124
LIVORNO, Italië (IT)
Taviani, Corrado te 50054
FUCECCHIO (FI), Italië (IT)
(72) ALAN, Turgay te 42859
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SKOPNIK, Jörg te 45529
HATTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05C 19/00
E05B 53/00
E05B 47/00
(51) E05C
E05C
E05B
E05B
E05B
(22) 17.05.2011
9/10
9/00
9/08
63/00
15/02
(11) EP2400090
(21) EP11166453.8
(31) PI20100061
(32) 21.05.2010
(33) Italië
Nummer 01/15
90
(54) An anti-intrusion device for doors (11) EP2601366
and windows in general
(21) EP11741118.1
(47) 24.12.2014
(22) 03.08.2011
(73) De Gennaro, Roberto te 40139
(31) 102010036897
BOGOGNA (BO), Italië (IT)
(32) 06.08.2010
(72) De Gennaro, Roberto te 40139
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BOGOGNA (BO), Italië (IT)
(51) F25D 23/02
E05D 9/00
E05D 5/06
(11) EP2283195
(21) EP09737979.6
(22) 08.04.2009
(31) 102008021340
(32) 29.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHARNIERELEMENT UND
GEHÄUSE FÜR EIN
HAUSHALTSGERÄT
(47) 24.12.2014
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) RAAB, Alfred te 73460
HÜTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Dorma GmbH & Co. KG te 58256
ENNEPETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) VOGLER, Thomas te 32108 BAD
SALZUFLEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WALHORN, Oliver te 33824
WERTHER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHIEBETÜRSYSTEM
(47) 24.12.2014
(72) Wolf, Gernot te 6850 DORNBIRN,
Oostenrijk (AT)
(51) E06B 7/23
E06B 1/52
E05D 15/16
(11) EP2586952
(21) EP13000360.1
(22) 20.05.2009
(11) EP2503085
(54) Tor mit Isolierstoffanordnung
(21) EP12001950.0
(47) 24.12.2014
(22) 20.03.2012
(73) Hörmann KG Brockhagen te
33803 STEINHAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102011014622
(32) 21.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(22) 03.04.2009
(73) Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG te D-42579
HEILIGENHAUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Italië
(32) 05.04.2007
(31) 102008028678
(21) EP09157340.2
(32) 04.04.2008
(31) 102007016815
(51) E05D 15/44
E05D 15/34
E05D 15/30
(11) EP2107198
(31) TN20080002
(22) 19.03.2008
(54) MODULARER SCHIEBETÜRWAGEN (73) Wolf, Gernot te 6850 DORNBIRN,
Oostenrijk (AT)
(47) 24.12.2014
(54) Vorrichtung zum Festlegen einer
Offenstellung eines Flügels eines
Parallel-Ausstellfensters, einer
Parallel-Ausstelltür oder
dergleichen
(51) E05D 7/10
E05D 5/12
E05D 11/10
31 december 2014
(32) 17.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Hörmann, Martin J. te 33617
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Brinkmann, Michael te 33790
HALLE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E06B 1/62
(11) EP2101027
(21) EP09152552.7
(22) 11.02.2009
(31) 202008003670 U
(72) Montefusco, Sven te 46149
(32) 14.03.2008
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
24.12.2014
(54) Dichtungsband und Verwendung
M2 Snc di Castellani Fabio & C. te (51) E05F 15/12
eines Dichtungsbandes
38070 PREORE (TN), Italië (IT)
(11) EP2325427
(47)
24.12.2014
Castellani, Fabio te I-38070,
(21) EP10306235.2
(73) Tremco illbruck Produktion GmbH
RAGOLI (TN), Italië (IT)
(22) 10.11.2010
te 92439 BODENWÖHR,
E05D 15/18
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31)
0957977
E05D 15/06
(DE)
(32)
12.11.2009
EP2064406
(72)
Godzieba, Jorg te 39175,
(33) Frankrijk
EP07803308.1
GERWISCH, BONDSREPUBLIEK
(54) DISPOSITIF DE PAUMELLE
DUITSLAND (DE)
06.09.2007
MOTORISÉÉ POUR PORTE
200600452
(51)
E06B 3/263
BATTANTE TRÈS LOURDE ET
E06B 3/22
PORTE BATTANTE TRÈS LOURDE
06.09.2006
ÉQUIPÉE
D'UN
TEL
DISPOSITIF
(11)
EP1245775
België
(47)
24.12.2014
(21) EP02003876.6
MODULAR RAIL SYSTEM FOR
(54) Shutter-stop device for hinges
with removable hinge-pin
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73) Baumert (société par actions
SUSPENDING SLIDING DOORS
simplifiée Unipersonelle) te FAND SLIDING DOOR SYSTEM
67150 SCHAEFFERSHEIM,
WITH USER ACCESSIBLE BRAKING
Frankrijk (FR)
/ STOPPING ELEMENT
(72)
Bourget, M. Christian te 28500,
(47) 24.12.2014
MÉZIÈRES-EN-DROUAIS, Frankrijk
(73) RUBELKO te 2970 SCHILDE,
(FR)
België (BE)
(72) DRIES, Rudi te 2970 SCHILDE,
België (BE)
(51) E05F 15/14
E05D 15/06
(51) E05D 15/06
(11) EP2129854
(21) EP08734677.1
(22) 21.02.2002
(31) 10116049
(32) 30.03.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kunststoffprofil
(47) 24.12.2014
(73) Ensinger GmbH te 71154
NUFRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 01/15
91
(72) Ensinger, Wilfried te 71154
NUFRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Koch, Michael te 70565
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2297424
(51) E06B 3/22
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2191090
(54) METHODS, SYSTEMS, AND
BOTTOM HOLE ASSEMBLIES
INCLUDING REAMER WITH
VARYING EFFECTIVE BACK RAKE
(21) EP08801519.3
(22) 06.08.2008
(31) 102007039009
(32) 17.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Tür- oder FensterRahmenbaugruppe aus
Kunststoff-Extrudat und
faserverstärktem Co-Extrudat
(47) 24.12.2014
(21) EP09733707.5
(22) 23.04.2009
(31) 47355
(32) 23.04.2008
(47) 24.12.2014
(73) Baker Hughes Incorporated te
HOUSTON, TX 77027, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MEISTER, Matthias te THE
WOODLANDS, TEXAS 773803615, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Rehau AG + Co te 95111 REHAU, (51) E21B 19/08
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E21B 19/02
(DE)
B66D 1/58
(72) NEUKIRCHNER, Jörg te 91056
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ECKERT, Stefan te 91301
FORCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TIPPENHAUER, Horst te 91080
MARLOFFSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FISCHER, Markus te 90763
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E06B 9/262
(11) EP2682559
(21) EP12174748.9
(22) 03.07.2012
(54) Window blind assembly
(47) 24.12.2014
(73) Lin, Shih-Ming te CHIAYI HSIEN
608, Taiwan (TW)
(72) Lin, Shih-Ming te CHIAYI HSIEN
608, Taiwan (TW)
(51) E21B 7/26
E21B 17/04
E21B 17/03
(11) EP2558672
(21) EP11717182.7
(22) 08.04.2011
(31) 102010015465
(32) 16.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ERDBOHRVORRICHTUNG
(47) 24.12.2014
(11) EP2443308
(21) EP10789096.4
(22) 17.06.2010
(31) 486882
(32) 18.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DRUM LOAD MONITORING
31 december 2014
AB10 1HA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) CARR, Brian, S. te BURLINGTON,
KY 41005, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROBERTSON, Graham te
EDINBURGH EH4 7EN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
CADY, Eric te FLORENCE, KY
41042, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F01D 5/00
F01D 25/28
F01D 25/16
(11) EP2422049
(21) EP10717298.3
(22) 16.03.2010
(31) BS20090051
(32) 18.03.2009
(33) Italië
(54) IMPROVED TURBINE FOR THE
EXPANSION OF GAS/VAPOUR
(47) 24.12.2014
(73) Turboden SRL te 25124 BRESCIA,
Italië (IT)
(72) GAIA, Mario te 25124 BRESCIA,
Italië (IT)
BINI, Roberto te 25124 BRESCIA,
Italië (IT)
(51) F01D 9/04
F01D 5/28
(73) Services Pétroliers Schlumberger
F01D 5/18
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
(11) EP1916388
Schlumberger Holdings Limited te
(21) EP07253212.0
TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(22) 15.08.2007
Schlumberger Technology B.V. te
(31) 582594
2514 JG THE HAGUE
PRAD Research and Development (32) 18.10.2006
Limited te ROAD TOWN,
(33) Verenigde Staten van Amerika
TORTOLA,
(54) Vane with enhanced heat transfer
Britse Maagdeneilanden (VG)
(47) 24.12.2014
Schlumberger Technology
Corporation te SUGARLAND,
(73) United Technologies Corporation
TEXAS 77478, Verenigde Staten
te HARTFORD, CT 06101,
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BRADY, Dominic te FREEMANTLE
SOUTHAMPTON S015 3ET,
(72) Chon, Young H. te FARMINGTON,
GROOT BRITTANNIË (GB)
CT 06032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) E21B 43/08
B07B 1/46
(51) F01D 5/30
F01D 5/08
(11) EP2076653
F01D 11/00
(21) EP07815023.2
(11) EP2184444
(22) 28.09.2007
(21) EP09174688.3
(31) 827470 P
(22) 30.10.2009
862805
(31) 265155
(32) 29.09.2006
27.09.2007
(32) 05.11.2008
(47) 24.12.2014
(73) TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG (33) Verenigde Staten van Amerika
te 57368 LENNESTADT,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PERIPHERAL SEALING SYSTEM
(DE)
FOR PRE-TENSIONED SCREENS
(72) PÜTTMANN, Franz-Josef te 57368
(47)
24.12.2014
LENNESTADT, BONDSREPUBLIEK
(73) M-I LLC te HOUSTON, TX 77072,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(51) E21B 10/30
(US)
E21B 10/26
United Wire Limited te ABERDEEN
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Blade attachment apparatus for a
turbine
(47) 24.12.2014
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 01/15
(72) Kneeland, Andrew Ray te
SIMPSONVILLE, SC 29681,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Muriithi, Kahwai Gachago te
SIMPSONVILLE, SC 29680,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F01D 5/30
(11) EP2557272
(21) EP12177099.4
(22) 19.07.2012
(31) 201113893
(32) 12.08.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Rotor stage for a gas turbine
engine and corresponding
method of separating oil from an
internal flow
(47) 24.12.2014
92
B21K 1/22
(11) EP2549067
(21) EP12176575.4
(22) 16.07.2012
(31) 102011079520
(32) 21.07.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Herstellen eines
Ventils
(47) 24.12.2014
(73) MAHLE International GmbH te
70376 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Müller, Alexander te 72218
WILDBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dohme, Lars te 31515
WUNSTORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Rolls-Royce plc te LONDON SW1E (51) F01L 3/04
6AT, GROOT BRITTANNIË (GB)
C22C 38/26
(72) Burt, Alexander te BRISTOL, BS9
C22C 19/05
3PZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2682571
Sadler, Keith te BRISTOL, BS7 9LJ,
(21) EP13173046.7
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 20.06.2013
(51) F01K 23/10
(31) 201270414
(11) EP2395206
(32) 06.07.2012
(21) EP11169328.9
(33) Denemarken
(22) 09.06.2011
(54) An exhaust valve spindle for an
(31) 10165506
exhaust valve in an internal
(32) 10.06.2010
combustion engine and a method
of manufacturing the exhaust
(33) Europees Octrooi Bureau
valve spindle
(54) Power plant with CO2 capture
and compression
(47) 24.12.2014
(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(72) Hoffmann, Jürgen te 5417
UNTERSIGGENTHAL, Zwitserland
(CH)
Nagel, Holger te 70188
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Li, Hongtao te 5000 AARAU,
Zwitserland (CH)
(47) 24.12.2014
(73) MAN DIESEL & TURBO, FILIAL AF
MAN DIESEL & TURBO SE,
TYSKLAND te 2450 KØBENHAVN
SV, Denemarken (DK)
(72) Bihlet, Uffe te 2450
COPENHAGEN SV, Denemarken
(DK)
(51) F02B 37/18
F02B 37/00
F01N 3/20
F01N 13/10
31 december 2014
(22) 18.09.2009
(54) EXHAUST EMISSION CONTROL
DEVICE FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINE
(47) 24.12.2014
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(72) TSUJIMOTO, Kenichi te TOYOTASHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan
(JP)
INOUE, Mikio te TOYOTA-SHI,
AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)
(51) F01N 9/00
F01N 3/035
F01N 3/025
(11) EP2159392
(21) EP09010854.9
(22) 25.08.2009
(31) 229869
(32) 27.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for
controlling exhaust stream
temperature
(47) 24.12.2014
(73) Corning Inc. te CORNING, NY
14831, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) He, Suhao te PAINTED POST, NEW
YORK 14870, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Heibel, Achim Karl-Erich te
CORNING, NEW YORK 14830,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Qiu, Wenbin te HORSEHEADS,
NEW YORK 14845, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16L 51/02
F01N 3/20
F01N 13/18
(11) EP2315925
(21) EP09781892.6
(22) 17.08.2009
(31) 102008044708
(32) 28.08.2008
(51) F01L 1/14
(11) EP2372122
(11) EP2677124
(21) EP08879150.4
(21) EP13168887.1
(22) 26.12.2008
(22) 23.05.2013
(54) EXHAUST PURIFYING DEVICE FOR (47) 24.12.2014
INTERNAL COMBUSTION ENGINE
(73) Emitec Gesellschaft für
WITH SUPERCHARGER
Emissionstechnologie mbH te
(47) 24.12.2014
53797 LOHMAR,
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHI(DE)
KEN, 471-8571, Japan (JP)
(72) HODGSON, Jan te 53840
(31) 2012138596
(32) 20.06.2012
(33) Japan
(54) Roller lifter for internal
combustion engine
(47) 24.12.2014
(72)
(73) OTICS Corporation te NISHIO-CITY
AICHI 444-0392, Japan (JP)
(51)
(72) Fujii, Hiroki te NISHIO-CITY, AICHI
444-0392, Japan (JP)
Masegi, Kiyoshi te NISHIO-CITY,
AICHI 444-0392, Japan (JP)
(11)
(51) F01L 3/02
OKADA, Yoshihiro te TOYOTA-SHI,
AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)
F01N
F01N
F01N
F01N
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCR-SYSTEM MIT
KOMPENSATIONSELEMENT
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BRÜCK, Rolf te 51429 BERGISCH
GLADBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
3/38
3/36
3/24
3/025
(51) F01N 13/18
EP2447494
(11) EP2514941
(21) EP09849539.3
(21) EP12164945.3
Nummer 01/15
93
31 december 2014
(22) 20.04.2012
(47) 24.12.2014
(33) Japan
(31) 102011007856
(73) Maxiscoot GmbH te 66115
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
WARMING UP EXHAUST GAS
PURIFYING CATALYST
(32) 21.04.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schalldämpfer
(72) Burgard, Alexander te 66115
(47) 24.12.2014
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Eberspächer Exhaust Technology
(DE)
GmbH & Co. KG te 66539
Burgard, Michael te 57540
NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
PETITE-ROSSELLE, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
(73) IHI Corporation te TOKYO 1358710, Japan (JP)
(72) SHIMIZU, Masahiro te TOKYO 1358710, Japan (JP)
SHINAGAWA, Kazuhiko te TOKYO
135-8710, Japan (JP)
MIYAGI, Yoshiyuki te TOKYO 1358710, Japan (JP)
(72) Wirth, Georg te 73230
KIRCHHEIM/TECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F02D 9/16
F02B 29/04
(51) F02M 25/07
F01P 7/16
(21) EP10713845.5
(51) F02B 39/16
F02B 37/12
(22) 12.04.2010
(11) EP2518291
(31) 102009017555
102009025036
102010011372
102010011373
(21) EP12158614.3
(11) EP2553232
(21) EP11712225.9
(22) 28.03.2011
(31) 1052413
(32) 31.03.2010
(33) Frankrijk
(11) EP2419614
(32) 17.04.2009
10.06.2009
12.03.2010
12.03.2010
(54) DISPOSITIF DE REFROIDISSEMENT (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
POUR UN CIRCUIT DE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
RECIRCULATION DE GAZ
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D'ECHAPPEMENT D'UN MOTEUR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(54) LADELUFTKANAL FÜR EINEN
VERBRENNUNGSMOTOR
(73) Valeo Systemes Thermiques te
78320 LE MESNIL SAINT DENIS,
(47) 24.12.2014
Frankrijk (FR)
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
(72) ODILLARD, Laurent te F-72390 LE
LUART, Frankrijk (FR)
LEMARCHAND, Yoann te F-95830
FREMECOURT, Frankrijk (FR)
LATROY, Olivier te F-93100
MONTREUIL, Frankrijk (FR)
(51) F01P 11/02
(11) EP2599977
(21) EP12188985.1
(22) 18.10.2012
(31) 1151038
(32) 04.11.2011
(33) Zweden
(54) Arrangement for venting a
radiator in a cooling system
(47) 24.12.2014
(73) Scania CV AB te 151 87
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) Jahns, Dieter te 151 63
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MANN+HUMMEL GmbH te 71638
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DIEM, Johannes te 71287
WEISSACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DEHNEN, Ulrich te 70806
KORNWESTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
REHMANN, Achim te 75249
KIESELBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HUURDEMAN, Bernhard te 71691
FREIBERG A.N., BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HUMMEL, Karl-Ernst te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 08.03.2012
(31) 2011096684
(32) 25.04.2011
(33) Japan
(54) Internal combustion engine
control apparatus
(47) 24.12.2014
(73) Nissan Motor Co., Ltd te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2210023, Japan (JP)
(72) Kashiwagi, Hideaki te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA 243-0123, Japan (JP)
(51) F02B 75/10
(11) EP1646774
(21) EP04755171.8
(22) 14.06.2004
(31) 462026
(32) 13.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FUEL TREATMENT DEVICE USING
A MAGNETIC FIELD
(47) 24.12.2014
(73) Lisseveld, Wout te FT. MYERS
BEACH, FL 33932, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Lisseveld, Wout te FT. MYERS
BEACH, FL 33932, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F02D 23/00
F02D 17/02
(11) EP2495419
(21) EP09850845.0
(22) 30.10.2009
(22) 18.11.2011
(51) F02M 25/07
F02B 37/24
F02B 37/18
F02B 37/10
F02B 37/00
F01N 3/24
F01N 3/20
B01D 53/86
(31) 102011054445
(11) EP2302184
(32) 12.10.2011
(21) EP09754510.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 25.03.2009
(72) OGISO, Makoto te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
AOYAMA, Taro te TOYOTA-SHI,
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
(54) Befestigungseinrichtung für
Zweitaktmotor
(31) 2008142458
(51) F02F 11/00
(32) 30.05.2008
(11) EP2082125
(51) F02F 1/22
F02B 75/02
F02B 25/14
F02B 25/00
(11) EP2581581
(21) EP11189650.2
(54) CONTROL SYSTEM FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINE
(47) 24.12.2014
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
Nummer 01/15
94
(21) EP07863999.4
Koga, Shohei te KOTO-KU TOKYO
135-0061, Japan (JP)
Imai, Ryoji te KOTO-KU TOKYO
135-8710, Japan (JP)
(22) 06.11.2007
(31) 856961 P
(32) 06.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) F02M 1/02
(11)
(54) A LOW-STRESS MOLDED GASKET
(21)
AND METHOD OF MAKING SAME
(22)
(47) 24.12.2014
(31)
(73) Garlock Sealing Technologies LLC
te PALMYRA, NY 14522, Verenigde
(32)
Staten van Amerika (US)
(72) TANNER, T. Scott te PALMYRA,
NEW YORK 14522, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PITOLAJ, Stefan te WALWORTH,
NEW YORK 14568, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F02K 3/075
F02K 3/072
F02K 3/02
F02K 1/09
B64C 11/48
(11) EP2686539
(21) EP12714780.9
(22) 14.03.2012
(31) 1152064
(32) 14.03.2011
(33) Frankrijk
(54) TURBOMACHINE A HELICE(S)
POUR AERONEF, A TUYERE
MOBILE
(47) 24.12.2014
(11) EP2366626
(21) EP11156832.5
(22) 03.03.2011
(31) 2010048223
(32) 04.03.2010
(33) Japan
(54) Liquid propellant tank and vapor
jet emitting device including
same
(47) 24.12.2014
(73) Japan Aerospace Exploration
Agency te CHOFU-SHI, TOKYO
182-8522, Japan (JP)
IHI Aerospace Co., Ltd. te KOTOKU, TOKYO 135-0061, Japan (JP)
EP08253803.4
25.11.2008
992866 P
242853
06.12.2007
30.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Carburetor and automatic choke
assembly for an engine
(47) 24.12.2014
(73) Briggs & Stratton Corporation te
WAUWATOSA, WI 53222,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DUITSLAND (DE)
(51) F03D 11/04
F03D 1/06
F03D 1/04
F03D 1/00
F03B 3/14
F03B 3/12
F03B 3/10
F03B 3/04
F03B 17/06
F03B 13/26
F03B 13/10
F03B 11/02
(11) EP2220363
(21) EP08849879.5
(22) 14.11.2008
(31) 2007906277
2007906280
2008904025
(32) 16.11.2007
16.11.2007
06.08.2008
(72) Roth, David D. te NORTH FOND
DU LAC WISCONSIN 54937,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Australië
Australië
Australië
(51) F28F 9/00
F02M 35/10
F02M 25/07
F02B 29/04
(47) 24.12.2014
(11) EP2722516
(72) URCH, Michael, John te PRESTONS
NSW 2170, Australië (AU)
(21) EP13306411.3
(22) 15.10.2013
(31) 1259972
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
(32)
(FR)
(33)
(72) DRON, Sébastien te F-94230
CACHAN, Frankrijk (FR)
(54)
TANTOT, Nicolas, Jérôme, Jean te
F-75012 PARIS, Frankrijk (FR)
(51) F02K 9/60
F02K 9/42
B64G 1/40
EP2067976
31 december 2014
19.10.2012
Frankrijk
Répartiteur intégrant un
échangeur de chaleur et son
procédé de fabrication
(47) 24.12.2014
(54) A POWER GENERATOR
(73) Elemental Energy Technologies
Limited te SYDNEY NSW 2000,
Australië (AU)
(51) F03B 3/12
F03B 17/06
F03B 13/26
(11) EP2356331
(21) EP09827928.4
(22) 25.09.2009
(31) 400617
116540 P
(32) 09.03.2009
(73) Systèmes Moteurs (Société par
20.11.2008
Actions Simplifiée) te 92300
LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR) (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) Ancel, Benoît te 68420
EGUISHEIM, Frankrijk (FR)
(54) TAPERED HELICAL AUGER
Becker, Nicolas te 68000
TURBINE TO CONVERT
COLMAR, Frankrijk (FR)
HYDROKINETIC ENERGY INTO
ELECTRICAL ENERGY
(51) F02M 37/00
E02D 3/074
E01C 19/35
(11) EP2529051
(21) EP11702395.2
(22) 25.01.2011
(31) 102010005597
(32) 25.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BODENVERDICHTUNGSGERÄT MIT
(72) Yamamoto, Takayuki te
ABKLEMMBARER
SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA
KRAFTSTOFFLEITUNG
252-5210, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
Mori, Osamu te SAGAMIHARA-SHI
KANAGAWA 252-5210, Japan (JP) (73) BOMAG GmbH te 56154
BOPPARD, BONDSREPUBLIEK
Kishino, Yoshihiro te KOTO-KU
DUITSLAND (DE)
TOKYO 135-0061, Japan (JP)
Tamura, Masayuki te KOTO-KU
(72) LAUGWITZ Niels te 56112
TOKYO 135-0061, Japan (JP)
LAHNSTEIN, BONDSREPUBLIEK
(47) 24.12.2014
(73) Anderson, Winfield Scott Jr. te
PALM BEACH GARDENS, FL
33410, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Anderson, Winfield Scott Jr. te
PALM BEACH GARDENS, FL
33410, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F03B 13/18
(11) EP2539578
(21) EP11703144.3
(22) 02.02.2011
(31) 102010009653
(32) 27.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WELLENENERGIEANLAGE
Nummer 01/15
(47) 24.12.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HAGEMANN, Benjamin te 70839
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHARMANN, Nik te 97082
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F03D 1/00
(11) EP2358996
(21) EP09755887.8
(22) 13.11.2009
(31) 200801598
115271 P
(32) 17.11.2008
17.11.2008
95
(72) MATSUSHITA, Takatoshi te
NAGASAKI-SHI NAGASAKI 8508610, Japan (JP)
(51) F03D 11/04
F03D 11/00
F03D 1/00
(11) EP2159420
(21) EP08764815.0
(22) 28.05.2008
(31) 2007161652
(32) 19.06.2007
(33) Japan
(54) METHOD OF REPLACING WIND
WHEEL FACILITY
(47) 24.12.2014
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
te TOKYO 108-8215, Japan (JP)
31 december 2014
(31) 201103694
(32) 03.03.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) BEARING FOR A WIND TURBINE
(47) 24.12.2014
(73) Ricardo UK Ltd. te SUSSEX BN43
5FG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) WHEALS, Jonathan Charles te
KENILWORTH WARWICKSHIRE
CV8 2SW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
GUERN, Pierre Marc te
LEAMINGTON SPA WARWICKSHIRE
CV31 2RB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) F03G 6/06
F03G 6/00
(54) METHOD OF LIFTING A WIND
TURBINE NACELLE
(11) EP2757259
(72) NUMAJIRI, Tomohiro te NAGASAKI- (21) EP13151511.6
SHI NAGASAKI 850-8610, Japan
(22) 16.01.2013
(JP)
(54) Solar Thermal Power System
(51) F03D 11/00
(47) 24.12.2014
(11) EP2453135
(33) Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(73) Vestas Wind Systems A/S te 8200 (21) EP09723623.6
AARHUS N, Denemarken (DK)
(22) 09.07.2009
(72) STORGAARD PEDERSEN, Gunnar, (54) WIND POWER GENERATOR
K. te DK-6900 SKJERN,
(47) 24.12.2014
Denemarken (DK)
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
(51) H02K 7/18
te TOKYO 108-8215, Japan (JP)
F03D 9/00
(72)
MATSUO, Takeshi te NAGASAKIF03D 11/00
SHI NAGASAKI 851-0392, Japan
F03D 1/06
(JP)
(11) EP1394406
ARINAGA, Shinji te NAGASAKI-SHI
NAGASAKI 851-0392, Japan (JP)
(21) EP03019056.5
SATO, Shinsuke te NAGASAKI-SHI
(22) 22.08.2003
NAGASAKI 851-0392, Japan (JP)
(31) 10239366
MATSUSHITA, Takatoshi te
(32) 28.08.2002
NAGASAKI-SHI NAGASAKI 8508610, Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SHIBATA, Masaaki te NAGASAKI(54) Getriebelose Windturbine mit
SHI NAGASAKI 850-8610, Japan
vielpoligem Synchrongenerator
(JP)
(47) 24.12.2014
(51) F03D 11/00
(73) Klinger, Friedrich, Prof. Dr.-Ing. te
(11) EP2302214
66119 SAARBRÜCKEN,
(21) EP10177921.3
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 21.09.2010
(72) Klinger, Friedrich, Prof. Dr.-Ing. te (31) 566935
66119 SAARBRÜCKEN,
(32) 25.09.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(51) H02K 7/14
F03D 9/00
F03D 11/00
F03D 1/06
(11) EP2148089
(21) EP08752007.8
(22) 24.04.2008
(31) 2007132456
(32) 18.05.2007
(33) Japan
(54) Method and system for cooling a
wind turbine structure
(47) 24.12.2014
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Gao, Meng te PUDONG NEW
DISTRICT SHANGHAI 201203,
China (CN)
(54) WIND-DRIVEN GENERATOR
(51) F16C 19/52
F03D 11/00
(47) 24.12.2014
(11) EP2681449
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
te TOKYO 108-8215, Japan (JP)
(21) EP12709687.3
(22) 29.02.2012
(47) 24.12.2014
(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(72) Conte, Enrico te 8125
ZOLLIKERBERG, Zwitserland (CH)
Marchal, Nicolas te 8006 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(51) F04B 1/053
F04B 1/04
F02M 63/02
F02M 59/10
F02M 37/04
(11) EP2652326
(21) EP11778860.4
(22) 31.10.2011
(31) 102010063363
(32) 17.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HOCHDRUCKPUMPE
(47) 24.12.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHOETZ, Alfons te 71254
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHETTER, Markus te 73207
PLOCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04B 1/22
(11) EP2679818
(21) EP13172383.5
(22) 18.06.2013
(31) 1256159
(32) 28.06.2012
(33) Frankrijk
(54) Pompe hydraulique a pistons
axiaux pouvant fonctionner dans
les deux sens de rotation
(47) 24.12.2014
(73) Hydro Leduc te 54120
AZERAILLES, Frankrijk (FR)
Nummer 01/15
96
(72) Porel, Louis-Claude te 88700
JEANMENIL, Frankrijk (FR)
(11) EP1515046
(51) F04B 49/00
F04B 1/113
(22) 06.05.2003
(11) EP2623782
(21) EP12006544.6
(22) 01.11.2007
(31) 864060 P
864291 P
(32) 02.11.2006
03.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP03721033.3
(31) 2002175429
(32) 17.06.2002
(33) Japan
31 december 2014
TAOYUAN HSIEN, Taiwan (TW)
(51) F04D 29/32
F01D 5/02
F01D 21/04
B64C 11/02
(11) EP2462352
(21)
(54) METHOD OF SUPPRESSING NOISE
(22)
IN A SCROLL COMPRESSOR
(31)
(47) 24.12.2014
(32)
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te
(33)
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323,
Japan (JP)
(54)
(72) YAMAJI, Hiroyuki, Rinkai Factory,
Metering and pumping devices
Sakai Plant te SAKAI-SHI, OSAKA
592-8331, Japan (JP)
24.12.2014
KATO, Katsumi, Rinkai Factory,
University Of Southern California
Sakai Plant te SAKAI-SHI, OSAKA
te LOS ANGELES, CA 90089-2561,
592-8331, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
HIGUCHI, Masahide, Shiga Plant
(US)
te KUSATSU-SHI, SHIGA 525Khoshnevis, Behrokh te MARINA
0044, Japan (JP)
DEL REY CA 90292, Verenigde
(51) F04D 29/62
Staten van Amerika (US)
F04D 29/08
F04C 2/18
F04D 13/10
F04C 15/00
F04D 1/06
EP2048362
(11) EP2366905
EP10735009.2
23.07.2010
0955516
05.08.2009
Frankrijk
MOYEU D'HÉLICE À PALES À
CALAGE VARIABLE
(47) 24.12.2014
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) BOSTON, Eric, Jacques te F-77240
CESSON, Frankrijk (FR)
BOURU, Michel, André te F-77950
MONTEREAU SUR LE JARD,
Frankrijk (FR)
JABLONSKI, Laurent te F-77000
MELUN, Frankrijk (FR)
JOLY, Philippe, Gérard, Edmond te
F-77000 VAUX LE PENIL, Frankrijk
(FR)
(21) EP08105497.5
(21) EP11158552.7
(22) 06.10.2008
(22) 16.03.2011
(51) F15B 11/042
E02F 9/22
(31) 0758289
(31) VI20100075
(11) EP2418390
(32) 12.10.2007
(32) 18.03.2010
(21) EP10813619.3
(33) Frankrijk
(33) Italië
(22) 17.08.2010
(54) Pompe hydraulique à engrenage
externe et pourvue de moyens
d'isolation acoustique
(54) Improved tight multi-stage pump (31) 2009204340
(32) 04.09.2009
(47) 24.12.2014
(33) Japan
(73) CALPEDA S.p.A. te I-36050
MONTORSO VICENTINO (VI), Italië (54) HYDRAULIC CONTROL DEVICE OF
JTEKT HPI te 94430
(IT)
OPERATING MACHINE
CHENNEVIERES SUR MARNE,
(72)
Matteazzi,
Giuliano
te
36040,
(47)
24.12.2014
Frankrijk (FR)
BRENDOLA (VI), Italië (IT)
(73)
Caterpillar SARL te 1208 GENEVA,
Fischer, François te 94360, BRY
Zamberlan, Fiorenzo te 36070,
Zwitserland (CH)
SUR MARNE, Frankrijk (FR)
TRISSINO (VI), Italië (IT)
Graissaguel, Laurent te 94210, LA
(72) NISHIKAWA, Hiroyasu te TOKYO
(51) F04D 25/16
VARENNE SAINT HILAIRE,
158-8530, Japan (JP)
F04D 25/08
Frankrijk (FR)
AKIYAMA, Seiichi te TOKYO 158F04D 25/06
Lesther, Nicaïse te 94000,
8530, Japan (JP)
F04D
25/04
CRETEIL, Frankrijk (FR)
SHIMIZU, Yusuke te TOKYO 158F04D 19/02
8530, Japan (JP)
F04C 7/00
F04D 19/00
DOI, Atsunobu te TOKYO 158F04C 29/12
F03G 7/00
8530, Japan (JP)
F04C 27/00
F03D 1/02
SHIMAHARA, Sei te TOKYO 158F04C 19/00
F03D 1/00
8530, Japan (JP)
EP2558727
(11) EP2365225
NAKANISHI, Manabu te KOBE-SHI
HYOGO 652-0863, Japan (JP)
EP11718129.7
(21) EP11157166.7
SHIBATA, Masashi te KOBE-SHI
31.03.2011
(22) 07.03.2011
HYOGO 652-0863, Japan (JP)
20105386
(31) 99106915
(51) F21W 121/00
14.04.2010
(32) 10.03.2010
F21V 21/088
Finland
F16B 2/12
(33) Taiwan
A47G 7/04
LIQUID RING PUMP AND METHOD (54) Fan assembly
FOR OPERATING A LIQUID RING
(11) EP2601864
(47) 24.12.2014
PUMP
(21) EP12193745.2
(73) Delta Electronics, Inc. te
24.12.2014
TAOYUAN HSIEN 333, Taiwan (TW) (22) 22.11.2012
Evac International Oy te 02630
(31) 1151153
(72) Chang, Shun-Chen te 333,
ESPOO, Finland (FI)
TAOYUAN HSIEN, Taiwan (TW)
(32) 05.12.2011
LAPPALAINEN, Vesa te FI-01520
Hsu, Chia-Ming te 333, TAOYUAN
(33) Zweden
VANTAA, Finland (FI)
HSIEN, Taiwan (TW)
(54) Assembly comprising a rain
Liu,
Chieh-Cheng
te
333,
F04C 18/02
gutter and a device for
(47) 24.12.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
Nummer 01/15
suspending an object from said
rain gutter and use of said device
97
SKANDERBORG, Denemarken
(DK)
(47) 24.12.2014
(72) NIELSEN, Hans te 7830
VINDERUP, Denemarken (DK)
(73) Hammarlunda i Sverige AB te 237
21 BJÄRRED, Zweden (SE)
(51) F16B 37/12
(72) Jansson, Jimmy te 240 35
(11) EP2483569
HARLÖSA, Zweden (SE)
(21) EP10763624.3
(51) F16B 5/02
(11) EP2399038
(21) EP10704503.1
(22) 04.02.2010
(31) 102009010060
(32) 21.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DÄMPFUNGSVORRICHTUNG
(47) 24.12.2014
(73) fischerwerke GmbH & Co. KG te
72178 WALDACHTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LINKA, Martin te 72160 HORB
A.N., BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BÖHMEL, Philipp te 70565
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16B
F16B
F16B
F16B
37/12
33/02
25/10
25/00
(11) EP2497962
(21) EP12158461.9
(22) 07.03.2012
(31) 102011001176
(32) 09.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Gewindehülse
(47) 24.12.2014
(73) RAMPA Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Färber, Wolfgang te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16B
F16B
F16B
F16B
5/04
5/02
37/06
19/10
(22) 04.10.2010
(31) 102009048160
(32) 02.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) EINFORMBARER
DRAHTGEWINDEEINSATZ,
VERFAHREN ZU SEINER
HERSTELLUNG, BAUTEIL MIT
EINFORMBAREM
DRAHTGEWINDEEINSATZ SOWIE
EIN VERFAHREN ZU SEINER
HERSTELLUNG
(47) 24.12.2014
(73) Böllhoff Verbindungstechnik
GmbH te 33649 BIELEFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GRUBERT, Klaus, Friedrich te
31675 BÜCKEBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STUMPF, Michael te 33611
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SUTZ, Xavier te F-73420
VOGLANS, Frankrijk (FR)
RINTELMANN, Jochen te 06844
DESSAU-ROSSLAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16B 39/30
F16B 39/284
(11) EP1961978
(21) EP06821977.3
(22) 20.10.2006
(31) 2005333796
(32) 18.11.2005
(33) Japan
(54) LOOSENING PREVENTIVE
FASTENER FOR SCREW TOOL,
AND METHOD AND DEVICE FOR
MANUFACTURING THE SAME
(47) 24.12.2014
(73) Totsu, Katsuyuki te TOKYO 1310045, Japan (JP)
31 december 2014
(54) Vehicle bearing device
(47) 24.12.2014
(73) JTEKT Corporation te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(72) Takimoto, Masao te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Kotani, Ryoichiro te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(51) F16C 23/08
(11) EP2458236
(21) EP11380094.0
(22) 21.11.2011
(31) 201031738
(32) 26.11.2010
(33) Spanje
(54) Système pour l'application de
charges de flexion sur un axe
rotatif
(47) 24.12.2014
(73) Fundación Centro de Tecnologias
Aeronáuticas te 01510 MIÑANO
ALAVA, Spanje (ES)
(72) Manquique Cantera, Nerea te
01510 MIÑANO ALAVA, Spanje
(ES)
Neve Lete, Mikel te 01510
MIÑANO ALAVA, Spanje (ES)
Madruga Angulo, Oscar te 01510
MIÑANO ALAVA, Spanje (ES)
Jorge Aldave, Lagoba te 01510
MIÑANO ALAVA, Spanje (ES)
Piñán Alonso, Javier te 01510
MIÑANO ALAVA, Spanje (ES)
Sáez de Ocariz Granja, Idurre te
01510 MIÑANO ALAVA, Spanje
(ES)
Eiriz Gervás, Ignacio te 01510
MIÑANO ALAVA, Spanje (ES)
(51) F16C 33/58
(11) EP1873410
(21) EP07011934.2
(22) 19.06.2007
(31) 102006030727
(32) 30.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Laufbahnelement einer
Radialwälzlagerung und
Verfahren zur dessen Herstellung
(47) 24.12.2014
(73) AB SKF te 415 50 GÖTEBORG,
Zweden (SE)
(72) Totsu, Katsuyuki te TOKYO 1310045, Japan (JP)
(72) Schweitzer, Ferdinand te 3352 ST.
PETER/AU, Oostenrijk (AT)
(32) 23.05.2007
(51) F16C
F16C
F16C
F16C
(33) Denemarken
(11) EP2503165
(51) F16C 33/64
F16C 33/62
F16C 33/14
B32B 15/01
B22D 13/02
(54) MOUNTING/ASSEMBLY ELEMENT
FOR ASSEMBLING WORKPIECES,
PARTICULARLY OVERLAPPING
PLATES AND/OR COMPONENTS
(21) EP12160143.9
(11) EP2171295
(21) EP08748816.9
(22) 22.05.2008
(31) 200700755
(47) 24.12.2014
(73) Red Horse A/S te 8660
41/00
33/64
33/58
19/38
(22) 19.03.2012
(31) 2011065423
(32) 24.03.2011
(33) Japan
(11) EP2538099
(21) EP11816068.8
(22) 29.07.2011
(31) 201010252962
(32) 13.08.2010
(33) China
Nummer 01/15
(54) PRODUCTION PROCESS OF A
BEARING RING MATERIAL
(47) 24.12.2014
(73) Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd
te WUAN, HEBEI 056300, China
(CN)
Beijing Changxing Kaida
Composite Material Development
Co., Ltd. te BEIJING 100070,
China (CN)
Tang, Yong te SICHUAN 611130,
China (CN)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
98
DUITSLAND (DE)
31 december 2014
(33) Finland
(51) F16D 63/00
B60T 17/00
(54) MASS DAMPER
(11) EP2410197
(73) Wärtsilä Finland Oy te 65380
VAASA, Finland (FI)
(21) EP10170120.9
(47) 24.12.2014
(72) MIKONAHO, Heikki te 20740
TURKU, Finland (FI)
TIENHAARA, Hannu te 20811
TURKU, Finland (FI)
(47) 24.12.2014
ANDERSSON, Peter te 02044 VTT,
Finland (FI)
(73) Hansen Industrial Transmissions
KLINGE, Paul te 02044 VTT,
te 2650 EDEGEM, België (BE)
TANG, Yong te SICHUAN 611130,
Finland (FI)
(72)
De
Munck,
Thierry
te
2610,
China (CN)
KOKKONEN, Petteri te 02044 VTT,
WILRIJK,
België
(BE)
WANG, Lihui te WUAN HEBEI
Finland (FI)
Celik, Mehmet te 4822 RT, BREDA
056300, China (CN)
SAINIO, Hannu te 02044 VTT,
Goos,
Eric
te
2550,
KONTICH,
LI, Chibo te WUAN HEBEI 056300,
Finland (FI)
België
(BE)
China (CN)
(51) F16F 9/346
BAO, Shanqin te WUAN HEBEI
(51) F16D 65/092
F16F 9/02
056300, China (CN)
(11) EP2443359
GAO, Jie te WUAN HEBEI 056300,
(11) EP2267332
(21) EP10725674.5
China (CN)
(21) EP10166348.2
SONG, Yafeng te WUAN HEBEI
(22) 15.06.2010
(22) 17.06.2010
056300, China (CN)
(31) TO20090457
HUANG, Xiaobin te WUAN HEBEI
(31) 2009148392
(32) 15.06.2009
056300, China (CN)
(32) 23.06.2009
(33) Italië
F16C 33/64
(33) Japan
(54) BRAKE PLATE
B23Q 39/04
(54) Shock absorber
B23P 15/00
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
B23B 3/30
(73) ITT Manufacturing Enterprises
(73) Kayaba Industry Co., Ltd. te
EP1761712
LLC te WILMINGTON, DE 19801,
TOKYO 105-6111, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
EP04802895.5
(72)
Noguchi, Nobuhiro te TOKYO 105(US)
07.12.2004
6111, Japan (JP)
(72)
SANTAMARIA
RAZO,
Diego,
A.
te
102004029600
I-12032 BARGE, Italië (IT)
(51) F16F 15/123
18.06.2004
MARTINOTTO, Luca te I-12032
(11) EP2607742
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BARGE, Italië (IT)
(21) EP12191468.3
DONZELLI, Daniele te I-12032
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
BARGE,
Italië
(IT)
(22) 06.11.2012
VON KONZENTRISCH INEINANDER
LAGERBAREN DREHTEILEN
(47) 24.12.2014
(73) Scherer, Frank te 63776
MÖMBRIS-DÖRNSTEINBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Scherer, Frank te 63776
MÖMBRIS-DÖRNSTEINBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16C 35/06
F16C 33/60
F16C 33/36
F16C 19/38
F03D 11/00
(11) EP1519058
(21) EP04020704.5
(22) 01.09.2004
(31) 20314660 U
(32) 23.09.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 20.07.2010
(54) Brake system for an industrial
gearbox
(51) F16F 1/38
B60G 21/055
(31) 1162182
(11) EP1998069
(33) Frankrijk
(21) EP08009165.5
(32) 26.05.2007
(54) AMORTISSEUR DE TORSION POUR
EMBRAYAGE A FRICTION DE
VEHICULE AUTOMOBILE ET SES
PROCÉDÉS DE FABRICATION ET
DE DÉMONTAGE ASSOCIÉS
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(54) Elastische Lagerbuchse,
insbesondere Stabilisatorlager
eines Kraftfahrzeugs
(73) Valeo Embrayages te 80009
AMIENS CEDEX 2, Frankrijk (FR)
(22) 17.05.2008
(31) 102007024740
(47) 24.12.2014
(73) Jörn GmbH te 71336
WAIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Mursinsky, Jörg te 71364
WINNENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schwaiger, Franz te 85757
KARLSFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Windkraftanlage mit Lagerung für (51)
Rotor
(11)
(47) 24.12.2014
(21)
(73) AB SKF te 415 50 GÖTEBORG,
(22)
Zweden (SE)
(31)
(72) Pickel, Edgar te 97334
SOMMERACH, BONDSREPUBLIEK (32)
F16F 7/10
EP2671000
EP11796733.1
23.11.2011
(32) 21.12.2011
(72) Dast, Pascal te 80750
FIENVILLERS, Frankrijk (FR)
(51) F16F 15/131
(11) EP2556268
(21) EP11715976.4
(22) 23.03.2011
(31) 1052703
(32) 09.04.2010
(33) Frankrijk
(54) DOUBLE VOLANT AMORTISSEUR
EN PARTICULIER POUR VEHICULE
AUTOMOBILE
(47) 24.12.2014
20115091
(73) Valeo Embrayages te 80009
AMIENS CEDEX 2, Frankrijk (FR)
31.01.2011
(72) AIRALDI, Alfio te I-12047 ROCCA
Nummer 01/15
DE BALDI (CN), Italië (IT)
BILLO, Alberto te I-12080
MONASTERO DI VASCO, Italië (IT)
LANFRANCO, Gianbattista te I10046 POIRINO (TO), Italië (IT)
ROST, Jon te F-80000 AMINENS,
Frankrijk (FR)
(51) F16H 3/66
F16H 3/44
(11) EP2467618
(21) EP10745233.6
(22) 19.08.2010
(31) 102009028709
(32) 20.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MEHRSTUFENGETRIEBE
(47) 24.12.2014
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GUMPOLTSBERGER, Gerhard te
88045 FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SIBLA, Christian te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECK, Stefan te 88097
ERISKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAUPT, Josef te 88069
TETTNANG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BAUKNECHT, Gert te 88048
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZIEMER, Peter te 88069
TETTNANG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16H 3/66
F16H 3/62
99
(DE)
(22) 21.11.2011
(54) MEHRSTUFENGETRIEBE IN
PLANETENBAUWEISE
(11) EP2655931
(47) 24.12.2014
(21) EP11785413.3
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 21.11.2011
(31) 102010063670
(32) 21.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MEHRSTUFENGETRIEBE
(47) 24.12.2014
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GUMPOLTSBERGER, Gerhard te
88048 FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SIBLA, Christian te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECK, Stefan te 88097
ERISKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WECHS, Michael te 88138
SIGMARSZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16H 3/66
F16H 3/62
(11) EP2655932
(21) EP11785414.1
(22) 21.11.2011
(31) 102010063643
(32) 21.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) GUMPOLTSBERGER, Gerhard te
88048 FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WAFZIG, Jürgen te 88097
ERISKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SIBLA, Christian te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECK, Stefan te 88097
ERISKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WECHS, Michael te 88138
SIGMARSZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16H 3/66
(11) EP2467620
(21) EP10747611.1
(22) 19.08.2010
(31) 102009028672
(32) 20.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MEHRSTUFENGETRIEBE
(47) 24.12.2014
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GUMPOLTSBERGER, Gerhard te
88045 FRIEDRICHSHAFEN,
24.12.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZF Friedrichshafen AG te 88038
SIBLA, Christian te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
GUMPOLTSBERGER, Gerhard te
BECK, Stefan te 88097
88048 FRIEDRICHSHAFEN,
ERISKIRCH, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
HAUPT, Josef te 88069
SIBLA, Christian te 88045
TETTNANG, BONDSREPUBLIEK
FRIEDRICHSHAFEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BAUKNECHT, Gert te 88048
(DE)
FRIEDRICHSHAFEN,
BECK, Stefan te 88097
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ERISKIRCH, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
ZIEMER, Peter te 88069
WECHS, Michael te 88138
TETTNANG, BONDSREPUBLIEK
SIGMARSZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51)
F16H 3/72
F16H 3/66
(54) MEHRSTUFENGETRIEBE
(47)
(73)
(72)
(31) 102010063490
(32) 20.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MEHRSTUFENGETRIEBE IN
PLANETENBAUWEISE
(47) 24.12.2014
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FELLMANN, Martin te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECK, Stefan te 88097
ERISKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GUMPOLTSBERGER, Gerhard te
88048 FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16H 3/66
F16H 3/62
(11) EP2655927
(21) EP11784678.2
31 december 2014
(51)
F16H 3/62
F16H 3/44
(11) EP2195554
(21) EP08837246.1
(11) EP2655933
(22) 06.10.2008
(21) EP11785415.8
(31) 998773 P
211236
(22) 21.11.2011
(31) 102010063632
(32) 21.12.2010
(32) 12.10.2007
16.09.2008
Nummer 01/15
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH-EFFICIENCY VEHICULAR
TRANSMISSION
(47) 24.12.2014
(73) Means Industries, Inc. te
SAGINAW, MI 48601-2893,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KIMES, John, W. te WAYNE MI
48184, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F16H 49/00
(11) EP2184514
(21) EP09013675.5
(22) 30.10.2009
(31) 102008053914
(32) 30.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Spannungswellengetriebe
(47) 24.12.2014
(73) Ovalo GmbH te 65555 LIMBURG
A. D. LAHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(51) F16H 57/04
F16D 43/10
F16D 25/12
F01M 1/02
100
(72) ARNOLD, Jörg te 88090
IMMENSTAAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEINHAUSER, Klaus te 88079
KRESSBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HERBETH, Valentine te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
POPP, Christian te 88079
KRESSBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMIDT, Thilo te 88074
MECKENBEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZIEMER, Peter te 88069
TETTNANG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DIOSI, Gabor te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MARGRAF, Christoph te 88682
SALEM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16H 61/4183
F16H 61/4035
F03C 1/24
F01C 1/04
(11) EP2620675
(21) EP13153178.2
(11) EP1950460
(22) 30.01.2013
(21) EP08250286.5
(31) 1250849
(22) 23.01.2008
(32) 30.01.2012
(31) 2007016492
(33) Frankrijk
(32) 26.01.2007
(54) Crabotage désynchronisé d'un
appareil hydraulique
(33) Japan
(54) Engine unit and straddle-type
vehicle provided with the same
(47) 24.12.2014
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
(72) Ishida, Yousuke c/o Yamaha
Hatsudoki Kabushiki Kaisha te
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
Oishi, Akifumi c/o Yamaha
Hatsudoki Kabushiki Kaisha te
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
(51) F16H 61/04
(11) EP2376814
(21) EP10700250.3
(22) 13.01.2010
(47) 24.12.2014
(73) Poclain Hydraulics Industrie te
60410 VERBERIE, Frankrijk (FR)
(72) Prigent, André te 60410
VERBERIE, Frankrijk (FR)
Lambey, Julien te 60410
VERBERIE, Frankrijk (FR)
(51) F16J 15/32
F16J 15/16
F16J 15/00
31 december 2014
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16K 1/226
(11) EP2657583
(21) EP13162420.7
(22) 05.04.2013
(31) 102012103726
(32) 27.04.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Drei-fach-exzentrische
Absperrarmatur
(47) 24.12.2014
(73) Metso Automation MAPAG GmbH
te 86497 HORGAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Wagner, Christian te 86391
STADTBERGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05D 7/01
F16K 3/08
(11) EP2549156
(21) EP11005939.1
(22) 20.07.2011
(54) Ventiloberteil für Armaturen
(47) 24.12.2014
(73) Flühs Drehtechnik GmbH te D58515 LÜDENSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Thurau, Friedrich te 58849
HERSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16K 7/04
F16K 31/02
(11) EP2668424
(21) EP12703471.8
(22) 22.01.2012
(31) 1150530
(32) 24.01.2011
(33) Frankrijk
(54) PINCH VALVE
(11) EP2495467
(47) 24.12.2014
(21) EP12155862.1
(73) Fluid Automation Systems S.A. te
1290 VERSOIX, Zwitserland (CH)
(22) 17.02.2012
(31) 102011004901
202011003372 U
(32) 01.03.2011
01.03.2011
(72) DEPERRAZ, Nicolas te 74890
BONS-EN-CHABLAIS, Frankrijk
(FR)
(51) F16K 27/04
F16K 11/078
(31) 102009000253
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 15.01.2009
(54) Dichtungssystem
(21) EP12157387.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(22) 28.02.2012
(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINER GETRIEBEVORRICHTUNG
(47) 24.12.2014
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2634464
(54) Einhandhebelmischerkartusche
(73) SAF-HOLLAND GmbH te 63856
BESSENBACH, BONDSREPUBLIEK (47) 24.12.2014
DUITSLAND (DE)
(73) Flühs Drehtechnik GmbH te
(72) Christ, Armin te 63856
58515 LÜDENSCHEID,
BESSENBACH, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
Drewes, Olaf te 63743
(72) Lange, Lutz te 58511
Nummer 01/15
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
101
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK (51) F16K 31/06
DUITSLAND (DE)
(11) EP2539614
F16K 17/08
(21) EP11702166.7
F16K 15/02
(22) 25.01.2011
EP2116749
(31) 102010009400
EP09006032.8
(32) 26.02.2010
30.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
2008122081
(54) ELEKTROMAGNETISCHES
08.05.2008
HYDRAULIKVENTIL
Japan
(47) 24.12.2014
(54) Backflow preventer
(47) 24.12.2014
(73) Schaeffler Technologies GmbH &
Co. KG te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Shinshu University te
MATSUMOTO-SHI, NAGANO 3908621, Japan (JP)
(72) HOPPE, Jens te 91056 ERLANGEN,
Nippo Valve Company Ltd. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MATSUMOTO NAGANO 399-8750,
(DE)
Japan (JP)
KONIAS, Stefan te 91054
(72) Matsubara, Masaharu te
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
NAGANO, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Takeda, Yuichi te NAGANO, Japan
WANG, Yi te 90762 FÜRTH,
(JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G05D 7/01
(DE)
F16K 47/04
(51)
F16K 99/00
F16K 31/126
B01L 3/00
F16K 27/02
(11) EP2501971
F16K 17/30
(11) EP2317189
(21) EP10796464.5
(21) EP09802661.0
(22) 17.11.2010
(22) 22.07.2009
(31) 0900719
(31) 2008192919
(32) 18.11.2009
(32) 26.07.2008
(33) Hongarije
(54) VALVE STRUCTURE FOR A
MICROFLUIDIC CHANNEL
(54) CONSTANT FLOW RATE CONTROL
(47) 24.12.2014
DEVICE
(73) Budapesti Müszaki Es
(47) 24.12.2014
Gazdasagtudomanyi Egyetem te
(73) Fuji Bellows Co., Ltd te
1111 BUDAPEST, Hongarije (HU)
KANAGAWA 242-0012, Japan (JP)
(33) Japan
(72) KOJIMA, Hiroki te YAMATO-SHI
KANAGAWA 242-0012, Japan (JP)
NAKAMURA, Takanobu te
YAMATO-SHI KANAGAWA 2420012, Japan (JP)
OGURI, Takeo te YAMATO-SHI
KANAGAWA 242-0012, Japan (JP)
SUZUKI, Takatomo te YAMATO-SHI
KANAGAWA 242-0012, Japan (JP)
(72) SÁNTHA, Hunor te H-2600 VÁC,
Hongarije (HU)
HARSÁNYI, Gábor te H-1158
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(51) F16K 31/06
F16K 27/02
B60T 8/36
(11) EP2441995
(21) EP09812506.5
(22) 11.06.2009
(54) ELECTROMAGNETIC VALVE
CONTROL DEVICE, AND
ACTUATOR
(47) 24.12.2014
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(72) UECHI, Masaaki te TOYOTA-SHI,
AICHI 471-8571, Japan (JP)
NAKAMURA, Eiji te TOYOTA-SHI,
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(51) F16L 33/207
31 december 2014
(32) 29.12.2010
31.12.2009
(33) Turkije
Turkije
(54) A QUICK CONNECTOR ELEMENT
(47) 24.12.2014
(73) Teklas Kaucuk Sanayi Ve Ticaret
A.S. te 41400 KOCAELI, Turkije
(TR)
(72) BICICI, Banu te 41400 KOCAELI,
Turkije (TR)
BOZKURTLU, Murat te 41400
KOCAELI, Turkije (TR)
SONMEZ, Salih Bekir te 41400
KOCAELI, Turkije (TR)
(51) F16L 37/23
(11) EP2674658
(21) EP13172087.2
(22) 14.06.2013
(31) 1255596
(32) 15.06.2012
(33) Frankrijk
(54) Elément de raccord fluidique et
ensemble correspondant
(47) 24.12.2014
(73) STAUBLI FAVERGES te 74210
FAVERGES, Frankrijk (FR)
(72) Tiberghien, Alain-Christophe te
74320 SEVRIER, Frankrijk (FR)
Durieux, Christophe te 73200
GILLY SUR ISERE, Frankrijk (FR)
Marques Barroca, Serafim te
73460 FRONTENEX, Frankrijk (FR)
(51) F16L 55/124
F16L 41/06
F16L 41/04
(11) EP2562457
(21) EP12007818.3
(22) 15.03.2011
(31) TO20100208
(32) 18.03.2010
(33) Italië
(21) EP09734384.2
(54) System and process for
intercepting and bypassing gases
on risers
(22) 06.04.2009
(47) 24.12.2014
(31) 102008020833
(73) Ravetti, Roberto te 15030
ROSIGNANO MONFERRATO (AL),
Italië (IT)
(11) EP2268958
(32) 25.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PRESSVERBINDUNG
(47) 24.12.2014
(72) Ravetti, Roberto te 15030
ROSIGNANO MONFERRATO (AL),
Italië (IT)
(73) HENCO Industries NV te 2200
HERENTALS, België (BE)
(51) F16L 41/12
(72) HENDRICKX, Willy te B-2200
HERENTALS, België (BE)
(21) EP12162961.2
(51) F16L 37/14
F16L 37/088
F16L 33/035
(11) EP2519766
(21) EP10816359.3
(22) 30.12.2010
(31) 201011091
200910068
(11) EP2647898
(22) 03.04.2012
(54) Vorrichtung zum Verbinden einer
Düse oder eines abzweigenden
Rohres mit einem Rohr
(47) 24.12.2014
(73) Minimax GmbH & Co. KG te
23840 BAD OLDESLOE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/15
(72) Zlatintsis, Chrysafis te 23554
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 59/22
F16L 59/21
F16L 59/18
102
(21) EP09719740.4
(22) 13.03.2009
(31) 102008014317
(32) 14.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.01.2012
(54) LEUCHTE MIT GETRENNTEN
LEUCHTMITTELN FÜR
DIREKTBELEUCHTUNG UND
INDIREKTBELEUCHTUNG
(31) 201131163 P
(47) 24.12.2014
(11) EP2729726
(21) EP12700931.4
(32) 08.07.2011
(33) Spanje
(54) ENCASEMENT FOR HEAT
TRANSFER FLUID CONDUITS.
(47) 24.12.2014
(73) Aislamientos Suaval, S.A. te
33469 CARREÑO (ASTURIAS),
Spanje (ES)
KLAUS, Oostenrijk (AT)
(51) H01L 51/52
F21Y 105/00
F21V 21/02
F21V 17/16
F21V 15/01
F21S 8/04
(11) EP2565532
(21) EP12182287.8
(22) 30.08.2012
(31)
(73) Zumtobel Lighting GmbH te 6850
(32)
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(33)
(72) KELLER, Katherina te 88131
LINDAU, BONDSREPUBLIEK
(54)
DUITSLAND (DE)
(47)
PETSCHULAT, Manfred te 6922
(73)
WOLFURT, Oostenrijk (AT)
(51) F21S 8/12
(72) SUAREZ-VALDES SUAREZ, Jose
Guillermo te 33469 CARREÑO
(ASTURIAS), Spanje (ES)
(11) EP2196726
(51) H05B 33/02
G02B 17/08
F21Y 101/02
F21W 131/103
F21V 7/00
F21V 5/04
F21V 5/00
F21V 29/00
F21V 23/00
F21V 19/00
F21V 15/01
F21V 13/04
F21S 9/03
F21S 8/08
F21S 8/00
F21S 2/00
(31) 2008313278
(11) EP2337995
(22) 24.11.2009
(21) EP09812588.3
(31) 2008313277
(22) 15.09.2009
(32) 09.12.2008
(31) 97211 P
97216 P
238348 P
(33) Japan
(32) 15.09.2008
15.09.2008
31.08.2009
31 december 2014
(21) EP09014617.6
(22) 24.11.2009
(32) 09.12.2008
(33) Japan
(54) Vehicular illumination lamp
(47) 24.12.2014
(73) Koito Manufacturing Co., Ltd. te
TOKYO 108-8711, Japan (JP)
HALIFAX, NOVA SCOTIA B3S 1B7, (21)
Canada (CA)
(22)
(72) JOSEFOWICZ, Jack Yitzhak te
(31)
HALIBUT BAY, NOVA SCOTIA B3V
(32)
1R1, Canada (CA)
(33)
ROY, John Adam Christopher te
CHESTER BASIN, NOVA SCOTIA
(54)
B0J 1K0, Canada (CA)
CHAFFEY, Adam Frederick te
TIMBERLEA, NOVA SCOTIA B3T
(47)
1N4, Canada (CA)
(73)
(51) G02B 6/00
F21S 8/06
(72)
(11) EP2281143
EP10179163.0
24.12.2014
Panasonic Corporation te OSAKA
571-8501, Japan (JP)
(21) EP08757632.8
(22) 06.06.2008
(31) 200710069222
(32) 07.06.2007
China
HIGH POWER LED LAMP
24.12.2014
Zhejiang Mingchuang Optoelectronic Technology Co., Ltd. te
JINHUA ZHEJIANG 321000, China
(CN)
(72) FANG, Xiaoming te JINHUA,
ZHEJIANG 321017, China (CN)
WANG, Xiao te JINHUA, ZHEJIANG
321017, China (CN)
SU, Guangyao te JINHUA,
ZHEJIANG 321017, China (CN)
(51) F21Y 101/02
F21V 29/02
(11)
(72) Mochizuki, Mitsuyuki te
(21)
SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA, Japan
(22)
(JP)
(31)
(54) LIGHT EMITTING DIODE ROADWAY (51) F21Y 101/02
F21V 5/04
LIGHTING OPTICS
(32)
F21V 14/00
(47) 24.12.2014
(33)
(11) EP2302295
(73) LED Roadway Lighting Ltd. te
(54)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Illumination device
(11) EP2151626
(21) EP09014618.4
(73) Koito Manufacturing Co., Ltd. te
TOKYO 108-8711, Japan (JP)
Japan
(51) F21Y 101/02
F21V 29/00
(11) EP2196727
(47) 24.12.2014
30.08.2011
(72) Kawachi, Hideharu te OSAKA,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Korera, Ryusuke te OSAKA,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(33)
(72) Mochizuki, Mitsuyuki te
SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA, Japan (54)
(JP)
(47)
(51) F21S 8/12
(73)
(54) Vehicular illumination lamp
2011186905
EP2233832
EP10157307.9
23.03.2010
102009014486
23.03.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Anordnung zur Lichtabgabe mit
Leuchtelementen
24.09.2010
(47) 24.12.2014
102009042906
(73) Zumtobel Lighting GmbH te 6850
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
24.09.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Anordnung zur Lichtabgabe mit
Lichtquelle und optischem
Element
(72) Vamberszky, Klaus te 6900
BREGENZ, Oostenrijk (AT)
(51) F23N 5/00
F23N 1/02
F23L 9/02
24.12.2014
F23L 7/00
Zumtobel Lighting GmbH te 6850
F23K 3/02
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
F23C 99/00
F23C 9/00
Ladstätter, Gerald te 6833
Nummer 01/15
F22B 35/00
(11) EP2251599
(21) EP08720361.8
(22) 06.03.2008
(54) METHOD AND APPARATUS OF
CONTROLLING EXHAUST GAS IN
OXYFUEL COMBUSTION BOILER
(47) 24.12.2014
(73) IHI Corporation te TOKYO 1358710, Japan (JP)
Electric Power Development Co.,
Ltd. te TOKYO 104-8165, Japan
(JP)
103
(22) 26.01.2011
(31) 872777
714074
299272 P
(32) 31.08.2010
26.02.2010
28.01.2010
DE VAUX, Frankrijk (FR)
Italië (IT)
Antonini, Luciano te 62032
CAMERINO (MC), Italië (IT)
(51) F24D
F24D
F24D
F24D
3/08
19/10
17/02
12/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2527750
(54) METHOD FOR HIGH EFFICIENCY
POWER GENERATION USING A
CARBON DIOXIDE CIRCULATING
WORKING FLUID
(31) 1154258
(72) TERUSHITA, Shuuhei te TOKYO
(47) 24.12.2014
135-8710, Japan (JP)
YAMADA, Toshihiko te TOKYO 135- (73) Palmer Labs, LLC te DURHAM,
NORTH CAROLINA 27701,
8710, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
WATANABE, Shuzo te TOKYO 135(US)
8710, Japan (JP)
8 Rivers Capital, LLC te DURHAM,
UCHIDA, Terutoshi te TOKYO 135NORTH CAROLINA 27701,
8710, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(51) F23D 14/64
(US)
(11) EP2166285
(72) ALLAM, Rodney, John te
CHIPPENHAM WILTSHIRE SN14
(21) EP09170672.1
6LY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 18.09.2009
PALMER, Miles, R. te CHAPEL
(31) 0805138
HILL, NORTH CAROLINA 27516,
Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.09.2008
(US)
(33) Frankrijk
BROWN, Glenn, William, Jr. te
(54) Mélangeur pour chaudière
DURHAM, NORTH CAROLINA
27705, Verenigde Staten van
(47) 24.12.2014
Amerika (US)
(73) Guillot Industrie te 01190 PONT
(72) Renard, Jérôme te 71000 MACON,
Frankrijk (FR)
Chapuis, David te 01960
PERONNAS, Frankrijk (FR)
Collet, Matthieu te 01000 BOURG
EN BRESSE, Frankrijk (FR)
31 december 2014
(51) G09F 13/04
F24C 7/08
(11) EP2710304
(21) EP12726210.3
(22) 10.05.2012
(31) VR20110104
(21) EP12305542.8
(22) 15.05.2012
(32) 17.05.2011
(33) Frankrijk
(54) Chaudière thermodynamique
(47) 24.12.2014
(73) Hildenbrand, Bernard te 1912
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(72) Hildenbrand, Bernard te 1912
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(51) F24D
F24D
E04C
E04C
E04C
3/16
3/14
2/52
2/32
2/04
(11) EP2667102
(21) EP12004010.0
(22) 23.05.2012
(54) Verbundbauelement für eine
Fußboden-, Wand- oder
Deckenklimatisierungsvorrichtun
g eines Gebäudes
(47) 24.12.2014
(73) INCOTEC Gmbh & Co. KG te
90518 ALTDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Meier, Willibald te 90559
BURGTHANN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F23R 3/36
F23D 17/00
(32) 16.05.2011
(11) EP2400216
(21) EP11169973.2
(54) A DEVICE FOR DISPLAYING
GRAPHICAL SYMBOLS
(51) F24D 19/08
F24D 19/00
F24D 17/00
(22) 15.06.2011
(47) 24.12.2014
(11) EP2388533
(31) 10167024
(73) Interel Trademarks B.V. te 1013
AS AMSTERDAM
(21) EP11166898.4
(72) BENONI, Andrea te I-37010
VERONA, Italië (IT)
(31) 1053965
(51) F24C 15/02
E05F 1/12
(33) Frankrijk
(32) 23.06.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Lance of a Reheat Burner
(47) 24.12.2014
(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(72) Eroglu, Adnan te 5417
UNTERSIGGENTHAL, Zwitserland
(CH)
Buss, Johannes te 77749
HOHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ciani, Andrea te 8005 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(51) F23M 5/08
F23M 5/00
F23L 7/00
F02C 1/00
(11) EP2529158
(21) EP11705069.0
(33) Italië
(11) EP2119969
(21) EP09159999.3
(22) 12.05.2009
(31) TO20080363
(32) 15.05.2008
(33) Italië
(54) Oven door
(47) 24.12.2014
(22) 20.05.2011
(32) 21.05.2010
(54) Installation de chauffe-eau
améliorée
(47) 24.12.2014
(73) Electricité de France te 75008
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) Radulescu, Mihai te 77250,
MORET SUR LOING, Frankrijk (FR)
(51) F24H 3/00
F24D 19/00
(11)
(73) Indesit Company, S.p.A. te 60044
(21)
FABRIANO (AN), Italië (IT)
(22)
(72) Perticara', Giuseppe te 62100
MACERATA, Italië (IT)
(54)
Pelizzoli, Riccardo te 35010 SAN
(47)
GIORGIO DELLE PERTICHE (PD),
EP2187144
EP08019898.9
14.11.2008
Elektrischer Flachheizkörper
24.12.2014
Nummer 01/15
(73) H.M. Heizkörper GmbH + Co. KG
te 37351 DINGELSTÄDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
104
(32) 20.08.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Flow enhanced tunnel freezer
31 december 2014
F41A 7/08
F41A 17/18
(11) EP2198231
(72) Muhr, Christian te 37351
KEFFERHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 24.12.2014
(21) EP08785838.7
(73) Linde, Inc. te NEW PROVIDENCE,
NJ 07974, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 06.09.2008
(31) 102007048468
(51) F24J 2/46
F24J 2/12
F24J 2/10
E04H 5/02
E04H 14/00
B23Q 27/00
(72) NEWMAN, Michael, D. te
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
McCORMICK, Stephen, A. te
WARRINGTON, PA 18976,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BOYLES, D., Scott te TELFORD, PA
18969, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MUSCATO, Robert te MONMOUTH
JUNCTION, NJ 08852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2625472
(21) EP11861321.5
(22) 26.05.2011
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MAKING STATIONERY PARABOLIC
SOLAR COLLECTOR
(47) 24.12.2014
(73) Ozkul, Tarik te 34844 ISTANBUL,
Turkije (TR)
(72) Ozkul, Tarik te 34844 ISTANBUL,
Turkije (TR)
(51) H05K 7/20
F25D 31/00
(11) EP2591646
(21) EP11706742.1
(51) F24J 2/52
E04D 13/14
(22) 10.02.2011
(11) EP2721354
(32) 06.07.2010
(21) EP12713937.6
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102010026297
(32) 09.10.2007
(54) ANTRIEB FÜR EINE WAFFE MIT
VORZUGSWEISE LINEARER
MUNITIONSZUFÜHRUNG
(47) 24.12.2014
(73) Rheinmetall Waffe Munition
GmbH te 29345 UNTERLÜSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHNEIDER, Hubert te 78661
DIETINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F42B 8/24
F42B 8/20
(11) EP1852671
(21) EP06716856.7
(22) 02.02.2006
(31) 2005103573
(32) 14.02.2005
(33) Russische Federatie
(54) ÜBUNGSSET
(54) SYSTEM UND VERFAHREN ZUR
(47) 24.12.2014
KÜHLUNG
EINER
RECHENANLAGE
(31) 201170278
(73) Federal State Unitary Enterprise
(47)
24.12.2014
(32) 01.06.2011
"State Research and Production
(73)
Sam
Technologies
GmbH
te
(33) Denemarken
Enterprise "Bazalt" te MOSCOW
07743 JENA, BONDSREPUBLIEK
105318, Russische Federatie (RU)
(54) A ROOF MOUNTING DEVICE
DUITSLAND (DE)
Federal State Budgetary
(47) 24.12.2014
(72) HEILAND, Peter te 65479
Institution "Federal Agency for
RAUNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Jual Holding A/S te 7130
Legal Protection of Military,
DUITSLAND (DE)
JUELSMINDE, Denemarken (DK)
Special and Dual Use Intellectual
BIRKNER, Andreas te 07743 JENA,
Activity Results" te MOSCOW
(72) JEPSEN, Henrik te DK-8960
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
123995, Russische Federatie (RU)
RANDERS SØ, Denemarken (DK)
(DE)
(72) KORENKOV, Vladimir
(51) F25C 1/14
(51) F26B 23/00
Vladimirovich te MOSCOW,
(11) EP2616750
F26B 11/16
115304, Russische Federatie (RU)
(21) EP11782020.9
SERGIENKO, Sergei Vladimirovich
(11) EP2511636
te MOSCOW, 107258,
(22) 08.09.2011
(21) EP11162682.6
Russische Federatie (RU)
(31) 102010045099
(22) 15.04.2011
USHAKOV, Vyacheslav
(32) 13.09.2010
Mikhailovich te MOSCOW,
(54) Method for drying liquids,
129110, Russische Federatie (RU)
slurries, pastes, cakes and moist
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VANKOV, Petr Nikolaevich te
particles
that
forms
particulate
(54) VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG
MOSCOW, 107150,
matter through drying in a direct
VON SCHERBENEIS
Russische Federatie (RU)
superheated steam dryer
(47) 24.12.2014
ZNAKHURKO, Valery Alekseevich
(47) 24.12.2014
te MOSCOW, 117216,
(73) Maja-Maschinenfabrik Hermann
(73) Epcon Evaporation Technology AS
Russische Federatie (RU)
Schill GmbH & Co. KG te 77694
te 7079 FLATÅSEN, Noorwegen
IVENEV, Nikolai Nikolaevich te
KEHL-GOLDSCHEUER,
(NO)
LYUBERTSY, MOSKOVSKAYA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
OBLAST, 14003,
(72) Halvorsen, Geir te 7514,
(DE)
Russische Federatie (RU)
STJØRDAL,
Noorwegen
(NO)
(72) SCHILL, Joachim te 77694 KEHL,
Evenmo, Kjetil Olav te 7049,
(51) F42B 30/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
F42B 12/58
(DE)
Gotaas, Carl Ivar te 7020,
F42B 12/32
(51) F25D 3/12
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
F42B 12/14
F25D 3/11
Hauan, Jørgen Guldberg te 7056,
F42B 12/12
RANHEIM, Noorwegen (NO)
(11) EP1543276
F42B 12/10
Skjervold, Bård Egil te 7027,
F42B 12/00
(21) EP03749062.0
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
F42B 10/00
(22) 15.08.2003
F42B 1/02
(51) F41A 9/50
(31) 404720 P
(22) 30.03.2012
Nummer 01/15
105
(11) EP2092266
F42B 19/01
F42B 15/22
F41H 13/00
F41H 11/00
C06D 5/00
B63G 8/28
(21) EP07827316.6
(22) 04.11.2007
(31) 17922406
(32) 13.11.2006
(33) Israël
(11) EP2391593
(54) WARHEAD FOR INTERCEPTING
SYSTEM
(21) EP10736131.3
(47) 24.12.2014
(31) 362547
(73) Rafael Advanced Defense
Systems Ltd. te 31021 HAIFA,
Israël (IL)
(32) 30.01.2009
(22) 26.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) ROTKOPF, Menachem te 34757
HAIFA, Israël (IL)
(54) BUOYANCY DISSIPATER AND
METHOD TO DETER AN ERRANT
VESSEL
(51) F42B 10/44
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(54) Tire shape inspection method and
tire shape inspection device
(47) 24.12.2014
(73) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO
SHO te KOBE-SHI, HYOGO 6518585, Japan (JP)
(72) Takahashi, Eiji te KOBE-SHI,
HYOGO, 651-2271, Japan (JP)
Sakoda, Naokazu te KOBE-SHI,
HYOGO, 651-2271, Japan (JP)
(51) G02B 5/10
G02B 26/08
G01C 15/00
(11) EP2607844
(21) EP12193513.4
(22) 21.11.2012
(11) EP2459956
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73) Raytheon Company te WALTHAM, (31) 102011089557
MA 02451-1449, Verenigde
EP10742659.5
(32) 22.12.2011
Staten van Amerika (US)
30.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) DUPONT, James, H. te BOWIE AZ (54) Lasersystem zur Erzeugung einer
230527 P
85605, Verenigde Staten van
linienförmigen Lasermarkierung
31.07.2009
Amerika (US)
(47)
24.12.2014
PATTERSON, William, N. te
Verenigde Staten van Amerika
TUCSON
AZ
85749,
Verenigde
(73)
HILTI Aktiengesellschaft te 9494
DEPLOYABLE FAIRING AND
Staten van Amerika (US)
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
METHOD FOR REDUCING
LOEHR, Richard, D. te TUCSON AZ (72) Dang, Lieu-Kim te 9473 GAMS,
AERODYNAMIC DRAG ON A GUN85742-8830, Verenigde Staten
LAUNCHED ARTILLERY SHELL
Zwitserland (CH)
van Amerika (US)
24.12.2014
(51) G01P 21/00
(51) G01C 23/00
G01P 15/18
Raytheon Company te WALTHAM,
G01B 11/24
G01C 25/00
MA 02451-1449, Verenigde
G01B 11/02
G01C 17/38
Staten van Amerika (US)
General Dynamics Ordnance And (11) EP2577225
(11) EP2543961
Tactical Systems te BOTHELL, WA (21) EP11721778.6
(21) EP12187416.8
98011, Verenigde Staten van
(22) 26.05.2011
(22) 23.05.2008
Amerika (US)
(31) 1002220
(31) 2007137927
MCDERMOTT, Brian, K. te
(32) 27.05.2010
WOODINVILLE WA 98077,
(32) 24.05.2007
Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(33) Japan
(US)
(54) DISPOSITIF ET PROCEDE DE
(54) Physical amount measuring
GREENWOOD, Kevin, R. te
DETERMINATION D'UNE
device and physical amount
TUCSON AZ 85749, Verenigde
INFORMATION DE PROFONDEUR A
measuring method
Staten van Amerika (US)
PARTIR D'UN CAPTEUR OPTIQUE
STREETER, James, D. te TUCSON
(47) 24.12.2014
SUSCEPTIBLE D'ETRE EN
AZ 85712-3137, Verenigde Staten
DEPLACEMENT
(73) Asahi Kasei EMD Corporation te
van Amerika (US)
CHIYODA-KU TOKYO 101-8101,
(47) 24.12.2014
Japan (JP)
F42B 10/66
(73) SYSNAV te 27200 VERNON,
(72)
Yamashita, Masaya te TOKYO
EP2470856
Frankrijk (FR)
101-8101, Japan (JP)
EP10773423.8
(72) VISSIERE, David te F-27200
Kitamura, Toru te TOKYO 101VERNON,
Frankrijk
(FR)
20.04.2010
8101, Japan (JP)
HILLION, Mathieu te F-91430
548583
(51) G01C 19/56
VAUHALLAN, Frankrijk (FR)
27.08.2009
G01C 19/00
(51) G06T 7/00
Verenigde Staten van Amerika
(11)
EP2558820
G01B 11/25
(54) METHOD OF CONTROLLING
MISSILE FLIGHT USING ATTITUDE (11)
CONTROL THRUSTERS
(21)
(47) 24.12.2014
(22)
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
MA 02451, Verenigde Staten van (31)
Amerika (US)
(72) KINSEY JR, Lloyd te PAHOA,
HAWAII 96778, Verenigde Staten
van Amerika (US)
COOK, James M. te TUCSON,
ARIZONA 85713, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F42B 3/04
B60C 19/00
(21) EP11723495.5
EP2634529
(22) 18.04.2011
EP13002466.4
(31) 1001627
03.06.2009
(32) 16.04.2010
2008147184
2009025942
2009025899
(33) Frankrijk
(32) 04.06.2008
06.02.2009
06.02.2009
(33) Japan
Japan
Japan
(54) MESURE GYROSCOPIQUE PAR UN
GYROSCOPE VIBRANT EN
PRECESSION
(47) 24.12.2014
(73) SAGEM DEFENSE SECURITE te
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) LIGNON, Christian te F-75015
Nummer 01/15
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) G01C 19/5684
(11) EP2616773
(21) EP11769896.9
(22) 05.09.2011
(31) 201015585
(32) 17.09.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ANGULAR VELOCITY SENSOR
(47) 24.12.2014
(73) Atlantic Inertial Systems Limited
te SOUTHWAY PLYMOUTH PL6
6DE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) FELL, Christopher, Paul te
SOUTHWAY PLYMOUTH PL6 6DE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G06T 7/00
G06T 17/05
G06K 9/64
G01C 21/32
G01C 21/26
(11) EP2470863
(21) EP09807578.1
(22) 31.12.2009
(31) 272164 P
(32) 25.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DIGITAL MAP EDITING PROCESS
USING ACTIVE CONTOUR
MANIPULATION
(47) 24.12.2014
(73) Tomtom Belgium N.V. te 9050
GENT, België (BE)
(72) BEKAERT, Tim te B-8501 HEULE,
België (BE)
CLARYSSE, Pascal te B-9050
GENT, België (BE)
106
31 december 2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(54) ANSCHLUSSANORDNUNG FÜR
EINE SENSORANORDNUNG UND
SENSORANORDNUNG
(73) Panasonic Industrial Devices
Europe Gmbh te 21337
LÜNEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ZEISKE, Karsten te 29223 CELLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STEINBRINK, Ronald te 99086
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLUGE, Sven te EISENACH 99817,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ORTMANN, Stefan te
SCHWARZHAUSEN 99891,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHULZE, Steffen te 99817
EISENACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MATTHIE, Daniel te EISENACH
99817, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIEBETRAU, Jens te MIHLA 99826,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WEISHAEUTEL, Frank te 99869
WANGENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEYERSDORFER, Jan te FOERTHA
99819, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01S 7/521
G01S 3/80
G01S 15/87
G01S 15/46
G01S 15/42
G01S 15/02
G01S 13/46
G01G 15/02
(51) G01F 1/12
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1660846
(21) EP04763799.6
(22) 04.08.2004
(31) 10337675
(32) 16.08.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2681586
(21) EP12719819.0
(22) 27.02.2012
(31) 201161448950 P
201113198122
(32) 03.03.2011
04.08.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEMS, METHODS, APPARATUS,
AND COMPUTER-READABLE
MEDIA FOR SOURCE
LOCALIZATION USING AUDIBLE
SOUND AND ULTRASOUND
(47) 24.12.2014
(72) VISSER, Erik te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOMEYER, Brian te SAN DIEGO,
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G08G 5/06
G01C 21/34
(54) ANORDNUNG ZUM
GLEICHRICHTEN EINER
FLUIDSTRÖMUNG
(11) EP2533014
(47) 24.12.2014
(21) EP12701830.7
(21) EP12170861.4
(73) Elster GmbH te 55252 MAINZKASTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 21.01.2012
(22) 05.06.2012
(31) 1101785
(32) 10.06.2011
(33) Frankrijk
(72) LÖTZ-DAUER, Volker te 65207
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Procédé de création d'un chemin (51) H03M 1/18
de roulage sur une zone
G01R 17/12
aéroportuaire et dispositif associé
G01L 1/22
(47) 24.12.2014
G01G 3/142
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
(11) EP2673599
SEINE, Frankrijk (FR)
(21) EP12708648.6
(72) Lafon, Stephanie te 33700
(22) 09.02.2012
MERIGNAC, Frankrijk (FR)
Michel, François te 33160 SAINT (31) 102011010945
102011013658
MEDARD EN JALLES, Frankrijk (FR)
(32)
10.02.2011
(51) G01D 11/30
11.03.2011
(11) EP2470868
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10728675.9
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 05.07.2010
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR SIGNALAUSWERTUNG VON
(31) 102009028963
WÄGEZELLEN MIT
(32) 28.08.2009
DEHNMESSSTREIFEN
(51) G01G 23/01
(11) EP2673602
(31) 102011000554
(32) 08.02.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WÄGEZELLE SOWIE VERFAHREN
ZUM JUSTIEREN EINER
WÄGEZELLE
(47) 24.12.2014
(73) Sartorius Lab Instruments GmbH
& Co. KG te 37075 GÖTTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LAUBSTEIN, Michael te 37077
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01H 1/00
(11) EP1749191
(21) EP05750431.8
(22) 14.05.2005
(31) 102004026711
(32) 28.05.2004
Nummer 01/15
107
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01N 1/40
F16L 19/00
31 december 2014
Staten van Amerika (US)
(54) FLUG-SENSOR FÜR
ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN
ZUM EINSATZ IN FLUGZEUGEN
(11) EP2557409
(51) G01R 31/26
G01N 21/66
(47) 24.12.2014
(21) EP11177373.5
(11) EP2568275
(22) 12.08.2011
(21) EP11777502.3
(54) Assembly of a cartridge and a
cartridge clamp, a cartridge
clamp for use in such an
assembly and a cartridge for use
in such an assembly
(22) 31.03.2011
(47) 24.12.2014
(54) ELECTROLUMINESCENCE SAMPLE
ANALYSIS APPARATUS
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) EDER, Johannes te 85591
VATERSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HECHTENBERG, Kurt-Volker te
83052 BRUCKMÜHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HALM, Jürgen te 27777
GANDERKESEE/REDHORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Spark Holland B.V. te 7800 AJ
EMMEN
(72) Tamminga, Peter Simon te 7800
AJ EMMEN
Camstra, Jeroen te 7800 AJ
EMMEN
(11) EP2673610
(32)
(21) EP11784407.6
(33)
(22) 08.11.2011
(54)
(22)
(31)
(31) 1722011
(32) 09.02.2011
(47)
(33) Oostenrijk
(73)
(72)
(47) 24.12.2014
(73) Kristl, Seibt & Co. Gesellschaft
m.b.H. te 8052 GRAZ, Oostenrijk
(AT)
(51)
(51) G01N 1/06
(31) 224772 P
(11) EP2141478
(32) 10.07.2009
(21) EP09006778.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.05.2009
(54)
(11)
(21)
(22)
(31) 102008031137
(32) 01.07.2008
(47)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
(54) Hubeinstellung für
Rotationsmikrotom
(47) 24.12.2014
(51) G01N 30/60
(47) 24.12.2014
(73) Dongguk University IndustryAcademic Cooperation
Foundation te SEOUL 100-715,
Zuid-Korea (KR)
(72) CHO, Hoon Young te SEONGNAMSI GYEONGGI-DO 463-410, ZuidKorea (KR)
EP08723856.4
LEE, Dong Wha te JUNG-GU,
19.03.2008
SEOUL 100-715, Zuid-Korea (KR)
KWAK, Dong Wook te SEONGNAM07075209
SI GYEONGGI-DO 463-734, Zuid19.03.2007
Korea (KR)
Europees Octrooi Bureau
CHOI, Hyun Yul te GWANGJU-SI
GYEONGGI-DO 464-040, ZuidCORROSION SIMULATOR AND THE
Korea (KR)
CORRESPONDING METHOD
(51
G01N
21/956
24.12.2014
)
G01N 21/47
Avantium International B.V. te
G01B 11/30
1014 BV AMSTERDAM
G01B 11/24
GRUTER, Gerardus, Johannes,
(11 EP2593775
Maria te NL-2106 BA HEEMSTEDE
)
MOONEN, Roelandus, Hendrikus,
(21 EP11730668.8
Wilhelmus te 1014 BV
)
AMSTERDAM
DE JONG, Jan, Peter te NL-1031
(22 08.07.2011
CM AMSTERDAM
)
KNOWLES, David, Michael te NL(31 102010031227
1031 CM AMSTERDAM
)
G02B 21/16
(32 12.07.2010
G02B 21/08
)
G02B 21/02
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01N 21/64
)
EP2454569
(54 VORRICHTUNG ZUR PRÜFUNG VON
EP10797972.6
)
MIKROSTRUKTURIERUNGSQUALITÄT
12.07.2010
(47 24.12.2014
(72) BAUER, Robert te A-8041 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
ETTL, Wolfgang te A-8010 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
GRITSCH, Christian te A-8451
HEIMSCHUH, Oostenrijk (AT)
WASTIAN, Michael te A-8504
PREDING, Oostenrijk (AT)
(72) Fank, Reiner te 69231
MALSCHENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Zuid-Korea
(11) EP2126546
(21)
(73) Microm International GmbH te
69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 06.05.2010
(51) G01N 17/00
(51) G01M 17/007
G01M 13/00
G01M 1/10
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR SIMULATION EINES
TRANSLATORISCH ODER
ROTATORISCH BEWEGTEN
KÖRPERS
(31) 20100042633
(72)
)
(73 Fraunhofer-Gesellschaft zur
)
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
EMISSION DETECTION FOR MULTIBONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
PHOTON MICROSCOPY
(72 MEYER, Udo te 28777 BREMEN,
24.12.2014
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
The U.S.A. as represented by the
MARTIN, Susanne te 28211
Secretary, Department of Health
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
and Human Services te
DUITSLAND (DE)
BETHESDA, MD 20892-7660,
DIECKHOFF, Stefan te 28865
Verenigde Staten van Amerika
LILIENTHAL, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
COMBS, Christian, A. te
(51) G01N 23/223
BETHESDA, MD 20892, Verenigde
(11) EP1920240
Staten van Amerika (US)
KNUTSON, Jay, R. te BETHESDA, (21) EP06782839.2
MD 20892, Verenigde Staten van (22) 14.08.2006
Amerika (US)
(31) 2005241153
BALABAN, Robert, S. te
BETHESDA, MD 20892, Verenigde (32) 23.08.2005
Nummer 01/15
108
(33) Japan
(32) 07.03.2007
(54) X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
TO DETERMINE LEVELS OF
HAZARDOUS SUBSTANCES
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(54) GASSENSOR ZUR MESSUNG
EINER GASKOMPONENTE IN
EINEM GASGEMISCH
(47) 24.12.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) TANI, Yoshiyuki te OSAKA, 5406207, Japan (JP)
(72) WAHL, Thomas te 75172
IWAMOTO, Hiroshi te OSAKA, 540PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
6207, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
HISAZUMI, Takao te OSAKA, 540SCHUMANN, Bernd te 71277
6207, Japan (JP)
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
IWATA, Yukihiro te OSAKA, 540DUITSLAND (DE)
6207, Japan (JP)
THIEMANN-HANDLER, Sabine te
70435 STUTTGART,
(51) G01N 33/30
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01N 33/28
(DE)
G01N 27/02
CRAMER, Berndt te 71229
(11) EP2163887
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP09000244.5
DUITSLAND (DE)
SCHICHLEIN, Helge te 70197
(22) 09.01.2009
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(31) 102008047366
DUITSLAND (DE)
(32) 15.09.2008
(51) G01N 30/60
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01N 30/56
(54) Verfahren und
B01D 15/22
Schaltungsanordnung zur
B01D 15/20
Messung physikalischer Grössen
B01D 15/14
in Fluiden sowie deren
(11) EP2430438
Verwendung
(21) EP10775163.8
(47) 24.12.2014
(22) 10.05.2010
(73) Kuipers, Ulrich te 57462 OLPE,
(31) 0900653
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 15.05.2009
Mauntz, Manfred te 65760
(33) Zweden
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
(54) FILTER HOLDER IN A
DUITSLAND (DE)
CHROMATOGRAPHY COLUMN
(72) Kuipers, Ulrich te 57462 OLPE,
(47)
24.12.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) GE Healthcare Bio-Sciences AB te
Mauntz, Manfred te 65760
75184 UPPSALA, Zweden (SE)
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
(72) GEBAUER, Klaus te S-751 84
DUITSLAND (DE)
UPPSALA, Zweden (SE)
(51) G01N 33/22
G01N 27/18
(11) EP2645098
(21) EP13158709.9
(22) 12.03.2013
(31) 2012072203
(32) 27.03.2012
(33) Japan
GEORGESCU, Mircea te S-751 84
UPPSALA, Zweden (SE)
(51) G01N 33/50
A61K 45/00
A61K 31/56
(11) EP2190481
(21) EP08781940.5
(22) 17.07.2008
(31) 959866 P
(54) Electric power generating system
(32) 17.07.2007
and gas measuring system
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(73) Azbil Corporation te CHIYODA-KU (54) METHODS TO IDENTIFY AND
ENRICH FOR POPULATIONS OF
TOKYO 100-6419, Japan (JP)
OVARIAN CANCER STEM CELLS
(72) Ooishi, Yasuharu te TOKYO, 100AND SOMATIC OVARIAN STEM
6419, Japan (JP)
CELLS AND USES THEREOF
(51) G01N 27/419
(47) 24.12.2014
G01N 27/407
(73) The General Hospital Corporation
(11) EP2132559
te BOSTON, MA 02114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08708256.6
(72)
DONAHOE, Patricia K. te BOSTON,
(22) 28.01.2008
MASSACHUSETTS 02114,
(31) 102007011049
Verenigde Staten van Amerika
31 december 2014
(US)
SZOTEK, Paul P. te INDIANAPOLIS,
INDIANA 46202, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MACLAUGHLIN, David T. te
GLOUCESTER, MASSACHUSETTS
01930, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PREFFER, Frederic te CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02140,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PIERETTI-VANMARCKE, Rafael te
BOSTON, MASSACHUSETTS
02114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DOMBKOWSKI, David Michael te
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/68
G01N 33/50
(11) EP2479572
(21) EP12154627.9
(22) 25.03.2008
(31) 908094 P
(32) 26.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Predictive renal safety
biomarkers and biomarker
signatures to monitor kidney
function
(47) 24.12.2014
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) Maurer, Gerard te 68510
STETTEN, Frankrijk (FR)
Roth, Daniel Robert te CH-2822
COURROUX, Zwitserland (CH)
Dieterle, Frank te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Perentes, Elias te F-68300 SAINT
LOUIS, Frankrijk (FR)
Stadtler, Frank te 79589 BINZEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Cordier, Andre te CH-4054 BASEL,
Zwitserland (CH)
Mahl, Andreas te CH-4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Vonderscher, Jacky te SAN DIEGO,
CA 92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wahl, Daniel te CH-4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Grenet, Olivier te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(51) G01N
G01N
G01N
G01N
33/68
33/569
33/543
33/52
(11) EP2243029
(21) EP09763800.1
(22) 15.06.2009
(31) 131973
145393
160142
186453
P
P
P
P
(32) 13.06.2008
Nummer 01/15
109
16.01.2009
13.03.2009
12.06.2009
31 december 2014
(21) EP12002502.8
(51) G01P 5/26
(22) 15.10.2008
(11) EP2259076
(31) 20070795
(21) EP10162191.0
(32) 24.10.2007
(22) 06.05.2010
(33) Finland
(31) 102009023679
(54) CD73 as a biomarker for
monitoring development of
diseases and assessing the
efficacy of therapies
(32) 03.06.2009
(54) DEVICE FOR RAPID
DETERMINATION OF DISEASEASSOCIATED THIOL COMPOUNDS
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(73) Faron Pharmaceuticals OY te
(73) Alt Bioscience, LLC. te
20520 TURKU, Finland (FI)
LEXINGTON, KY 40508, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Jalkanen, Sirpa te 20760
PIISPANRISTI, Finland (FI)
(72) BURGESS-CASSLER, Anthony te
Salmi, Marko te 20900 TURKU,
LEXINGTON,KY 40508, Verenigde
Finland (FI)
Staten van Amerika (US)
jalkanen, Markku te 20760
HALEY, Boyd, E. te LEXINGTON,KY
PIISPANRISTI, Frankrijk (FR)
40508, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/68
(51) G01N 33/92
G01N 33/543
B01D 39/00
(11) EP1498732
(21) EP04254307.4
(22) 16.07.2004
(31) 488027 P
(32) 17.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2488661
(21) EP10762931.3
(22) 08.10.2010
(31) 09173058
(32) 14.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Acute kidney injury risk testing
(47) 24.12.2014
(54) A one-step assay for high-density (73) Oberbauer, Rainer te 1190 WIEN,
Oostenrijk (AT)
lipoprotein cholesterol
Wilflingseder, Julia te 4675
(47) 24.12.2014
WEIBERN, Oostenrijk (AT)
(73) ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, (72) MAYER, Bernd te A-1180 VIENNA,
INC. te ROCHESTER, NY 14626Oostenrijk (AT)
5101, Verenigde Staten van
PERCO, Paul te A-1080 VIENNA,
Amerika (US)
Oostenrijk (AT)
KAINZ, Alexander te A-1210
(72) DiMagno, Theodore John te
VIENNA, Oostenrijk (AT)
PENFIELD, NEW YORK 14526,
Verenigde Staten van Amerika
(51) G01P 5/10
(US)
G01F 1/698
Arter, Thomas Charles te
(11)
EP2592425
ROCHESTER, NEW YORK 14612,
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP12275154.8
(US)
(22) 28.09.2012
(51) G01N 35/00
G01N 33/543
(31) 201161559257 P
201213448075
(11) EP2240776
(32) 14.11.2011
16.04.2012
(21) EP09707965.1
(22) 02.02.2009
(31) 08101328
(32) 06.02.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(73)
(72)
(51)
(11)
(54) Anemometer detecting thermal
time constant of sensor
(47) 24.12.2014
(54) Verfahren zur Ermittlung der
Geschwindigkeit von in einer
strömenden Lösung dispergierten
Partikeln
(47) 24.12.2014
(73) Forschungszentrum Jülich GmbH
te 52425 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Foundation of Research and
Technology - Hella ( FORTH) te
71110 HERAKLION, KRETA,
Griekenland (GR)
(72) Lang, Peter te 52349 DÜREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Lopinet, Benoit te 71110
HERAKLION, TZALIKAKI, GRAZI,
Griekenland (GR)
(51) G01R 15/18
(11) EP2618166
(21) EP12187532.2
(22) 05.10.2012
(31) 101102240
(32) 19.01.2012
(33) Taiwan
(54) Electrical sensor for a two-wire
power cable
(47) 24.12.2014
(73) Industrial Technology Research
Institute te TAIWAN, Taiwan (TW)
(72) Cheng, Shih-Hsien te KAOHSIUNG
CITY, Taiwan (TW)
Du, Ming-Jhe te TAINAN CITY,
Taiwan (TW)
Cheng, Yu-Ting te NEW TAIPEI
CITY, Taiwan (TW)
Chen, Yung-Chang te CHANGHUA
CITY, Taiwan (TW)
(51) G01T 1/17
G01R 19/00
(11) EP1762854
(21) EP06120041.6
(22) 04.09.2006
(31) 0509223
(73) Linear Technology Corporation te (32) 09.09.2005
MILPITAS, CA 95035-7417,
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
24.12.2014
(US)
(54) Dispositif de mesure d'impulsions
de courant très brèves
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (72) Heath, Jeffery Lynn te SANTA
EINDHOVEN
BARBARA, CA 93105, Verenigde
(47) 24.12.2014
Staten van Amerika (US)
KAHLMAN, Josephus, A., H., M. te
(73) Commissariat à l'Énergie
Kleeburg, Harry Joseph te
5656 AE EINDHOVEN
Atomique et aux Énergies
GOLETA, CA 93117, Verenigde
Alternatives te 75015 PARIS,
G01N 33/574
Staten van Amerika (US)
Frankrijk (FR)
G01N 33/573
Stewart, Heath Dixon te SANTA
C12N 9/16
(72) Ouvrier-Buffet, Patrice te 74410
BARBARA, CA 93109, Verenigde
C07K 14/705
SAINT JORIOZ-FRANCE, Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(FR)
EP2503338
(54) MAGNETIC BEAD ACTUATION
USING FEEDBACK FOR FTIR
BIOSENSOR
(47)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 01/15
110
Rostaing, Jean-Pierre te 38260 LA (22)
CÔTE SAINT ANDRÉ, Frankrijk
(31)
(FR)
(32)
(51) H01P 1/207
(33)
H01P 1/06
(54)
G01R 29/08
(11) EP2122373
(21) EP08708893.6
(22) 12.02.2008
(31) 0753258
(32) 14.02.2007
(33) Frankrijk
(54) ANTENNE ADAPTABLE POUR
ESSAIS DE COMPATIBILITE
ELECTROMAGNETIQUE
(47) 24.12.2014
(73) Airbus Operations te 31060
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
20.07.2011
102010039766
25.08.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM STEUERN EINER
SYNCHRONMASCHINE
(11) EP2671091
(21) EP11704564.1
(22) 03.02.2011
(54) MAGNETIC FIELD SENSING
DEVICE
(47) 24.12.2014
(73) Sensitec GmbH te 35633
LAHNAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP10162371.8
(22) 10.05.2010
(31) 102009027578
(32) 09.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) EISENHARDT, Martin te 71272
RENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
(51) H04W 4/02
H04W 24/00
G01S 5/02
G01S 1/00
(31) 52571 P
437484
(32) 12.05.2008
07.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Bistatischer Radarsensor für
Kraftfahrzeuge
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Brueggemann, Oliver te 75248,
OELBRONN-DUERRN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Walter, Thomas te 71272,
RENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Steinbuch, Dirk te 71299,
WIMSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01S 7/40
G01S 13/93
(11)
(54) Providing base station almanac to (21)
mobile station
(22)
(47) 24.12.2014
(31)
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
(32)
DIEGO, CA 92121-1714,
(72) GLASER, Steffen J. te 85748
GARCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BRAUN, Michael te 81541
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H02P 29/00
H02P 25/02
H02P 23/14
H02P 21/14
G01R 35/00
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(21) EP11733882.2
(11) EP2273282
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) LOREIT, Uwe te 35580 WETZLAR,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(72)
Moeglein, Mark Leo te SAN
WEBER, Sebastian te 35584
DIEGO, CA 92121-1714,
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
(51) G01R 33/58
Burroughs, Kirk Allan te SAN
G01R 33/46
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2585844
(US)
(21) EP11735820.0
(51) H04W 72/02
(22) 20.06.2011
H04W 64/00
(31) 102010024699
H04W 28/04
H04L 5/00
(32) 23.06.2010
G01S 5/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01S 5/06
(54) KOOPERATIVE PULSE
(11) EP2676152
(47) 24.12.2014
(21) EP12707403.7
(73) Technische Universität München
(22) 15.02.2012
te 80333 MÜNCHEN,
(31) 201161444235 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 18.02.2011
(11) EP2609444
(51) G01S 7/35
G01S 7/03
G01S 13/48
(47) 24.12.2014
(11) EP2639595
(72) GODARD, Maël te 92358 LE
PLESSIS-ROBINSON, Frankrijk (FR) (21) EP13020017.3
(22) 11.05.2009
(51) G01R 33/09
G01R 33/00
31 december 2014
(54) METHOD AND ARRANGEMENT
FOR POSITIONING A WIRELESS
DEVICE
(47) 24.12.2014
(72) WIGREN, Torbjörn te S-756 53
UPPSALA, Zweden (SE)
SIOMINA, Iana te S-170 66
SOLNA, Zweden (SE)
EP2392944
EP11161098.6
05.04.2011
102010029699
04.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Radarsensor und Verfahren zur
Detektion von Niederschlag mit
einem Radarsensor
(47) 24.12.2014
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bechler, Dirk te 76185
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01S 7/497
G01S 17/93
G01S 17/89
(11) EP2096460
(21) EP09002217.9
(22) 17.02.2009
(31) 2008048548
(32) 28.02.2008
(33) Japan
(54) Calibration device and calibration
method for range image sensor
(47) 24.12.2014
(73) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA te
KARIYA-SHI, AICHI-KEN 448-8650,
Japan (JP)
(72) Kakinami, Toshiaki te KARIYA-SHI,
AICHI-KEN, 448-8650, Japan (JP)
(51) G08G 5/02
G01S 13/91
G01S 13/87
G01S 13/82
Nummer 01/15
111
(11) EP2237067
Daita, Lalitaprasad te SAN DIEGO,
Zuid-Korea (KR)
CA 92121-1714, Verenigde Staten
Kim, Kyu-Seok te YONGIN-SI
van Amerika (US)
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Rowitch, Douglas te SAN DIEGO,
Seo, Jeong-Min te SEONGNAM-SI
CA 92121-1714, Verenigde Staten
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
van Amerika (US)
(51) G02B 6/036
Riley, Wyatt Thomas te SAN
G02B 6/02
DIEGO, CA 92121-1714,
(11)
EP2144095
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP09007568.0
(21) EP10159171.7
(22) 06.04.2010
(31) 0901645
(32) 03.04.2009
(33) Frankrijk
(54) Système et procédé d'aide à
l'appontage d'un aeronef
(47) 24.12.2014
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(72) Garrec, Patrick te 33700
MÉRIGNAC, Frankrijk (FR)
Cornic, Pascal te 29200 BREST,
Frankrijk (FR)
Barraux, Eric te 29200 BREST,
Frankrijk (FR)
(51) G01S 7/487
G01S 17/93
G01S 17/10
(11) EP1678520
(21) EP04762446.5
(22) 22.07.2004
(31) 10351067
(32) 31.10.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR ENTFERNUNGSMESSUNG
31 december 2014
(51) G01T 1/115
G01T 1/11
G01T 1/02
(22) 08.06.2009
(11) EP2256518
(32) 07.07.2008
06.12.2008
(21) EP09382080.1
(22) 26.05.2009
(54) Process and equipment for the
measurement of ionizing
radiation doses in patients
(47) 24.12.2014
(73) Dosibiologica S.L. te 28806
ALCALA DE HENARES, Spanje
(ES)
(72) Corpas Rivera, LUIS te 28004,
MADRID, Spanje (ES)
Garcia, Diego Alberto Angel te
46011, VALENCIA, Spanje (ES)
(31) 78589 P
329561
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A stretcher optical fiber, a
stretcher module, and a method
for constructing a stretcher
module
(47) 24.12.2014
(73) OFS Fitel, LLC te NORCROSS GA
30071, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Gruner-Nielsen, Lars te 2700
BRONSHOJ, Denemarken (DK)
(51) G02B 5/30
G02B 1/04
(51) H05K 7/18
G02B 6/44
(11) EP2672298
(11) EP2183629
(47) 24.12.2014
(21) EP13170907.3
(21) EP08829934.2
(73) Conti Temic microelectronic
GmbH te 90411 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 06.06.2013
(22) 02.09.2008
(31) 2012129014
(31) 967798 P
221117
(72) BEUSCHEL, Michael te 85134
STAMMHAM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZÖRKLER, Gerhard te 86529
SCHROBENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01S 19/34
(11) EP2634600
(21) EP13020020.7
(32) 06.06.2012
(33) Japan
(32) 07.09.2007
31.07.2008
(54) Polarizing film including modified
(33) Verenigde Staten van Amerika
PVA, and optical laminate with
Verenigde Staten van Amerika
the polarizing film
(54)
FIBER OPTIC ADAPTER MODULE
(47) 24.12.2014
AND TRAY
(73) Nitto Denko Corporation te
(47)
24.12.2014
IBARAKI-SHI, OSAKA 567-8680,
(73)
Corning Cable Systems LLC te
Japan (JP)
HICKORY NC 28602, Verenigde
(72) Haida, Nobuyuki te IBARAKI-SHI,
Staten van Amerika (US)
OSAKA 5678680, Japan (JP)
(72) DENNIS, Robert W te HICKORY,
NORTH CAROLINA 28601,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ESPARZA, Fernando M te
G02F 1/13357
REYNOSA, Mexico (MX)
G02B 6/00
GONZALEZ, Juan M te RIO BRAVO,
EP2187247
Mexico (MX)
UGOLINI, Alan W te HICKORY,
EP09009788.2
NORTH CAROLINA 28601,
29.07.2009
Verenigde Staten van Amerika
20080114097
(US)
VALDEZ, Cesar E te REYNOSA,
17.11.2008
Mexico (MX)
Zuid-Korea
VASQUEZ, Mariano P te REYNOSA
Backlight assembly using flexible
88730, Mexico (MX)
light guiding film and liquid
(51)
G02B
27/46
crystal display module using the
G02B 27/00
same
G02B 15/04
24.12.2014
G02B 15/00
Samsung Display Co., Ltd. te
G02B 13/00
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
(11) EP2328007
Zuid-Korea (KR)
(21) EP10182521.4
Han, Byung-Woong te INCHEON,
Goto, Shusaku te IBARAKI-SHI,
OSAKA 5678680, Japan (JP)
Kitagawa, Takeharu te IBARAKISHI, OSAKA 5678680, Japan (JP)
(22) 26.06.2009
(31) 76512 P
400595
(32) 27.06.2008
09.03.2009
(51)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11)
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33)
(21)
(54) Methods and apparatuses for use
(22)
with mode-switchable navigation
(31)
radio
(32)
(47) 24.12.2014
(54)
(72) Farmer, Dominic te SAN DIEGO,
CA 92121-1714, Verenigde Staten (47)
van Amerika (US)
(73)
Wu, Jie te SAN DIEGO, CA 921211714, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
Nummer 01/15
(22) 19.09.2006
(31) 718522 P
779712 P
(32) 19.09.2005
06.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TASK-BASED IMAGING SYSTEMS
(47) 24.12.2014
(73) CDM Optics, Inc. te BOULDER, CO
80303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Silveira, Paulo, E.X. te BOULDER,
CO 80301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Narayanswamy, Ramkumar te
BOULDER, CO 80303, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Cormack, Robert, H. te BOULDER,
CO 80304, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Johnson, Gregory, E te BOULDER,
CO 80303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dowski, Edward, R., Jr. te
LAFAYETTE, CO 80026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G02B 6/38
G02B 6/32
G02B 6/26
G02B 3/00
G02B 23/24
A61B 1/07
(11) EP2267509
(21) EP10167164.2
112
31 december 2014
(72) HOPF, Christian te 35578
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NOEL, Alexander te 35410
HUNGEN-NONNENROTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RUMPF, Horst te 35745
HERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02C
G02C
G02C
G02B
7/10
7/08
7/06
5/18
(21) EP08794407.0
(22) 03.07.2008
P
P
P
P
(11) EP2407822
(21) EP10750485.4
(22) 09.02.2010
(31) 2009061993
(32) 13.03.2009
(32) 03.07.2007
24.10.2007
13.11.2007
03.12.2007
24.03.2008
24.03.2008
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(33) Japan
(54) ARRAY SUBSTRATE, LIQUID
CRYSTAL PANEL, LIQUID CRYSTAL
DISPLAY DEVICE, AND
TELEVISION RECEIVER
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(22) 24.06.2010
(54) LENS WITH A DIFFRACTIVE
OPTICAL POWER REGION
(31) 2009151202
(47) 24.12.2014
(32) 25.06.2009
(73) Pixeloptics Inc. te ROANOKE, VA
24019, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Japan
(54) Optical fiber connection structure
(72) KOKONASKI, William te GIG
and endoscope system
HARBOR, WA 98335, Verenigde
(47) 24.12.2014
Staten van Amerika (US)
(73) Fujifilm Corporation te MINATOHADDOCK, Joshua, N. te
KU TOKYO 106-0031, Japan (JP)
ROANOKE, VA 24011, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Shimotsu, Shinichi te KANAGAWA,
CLARKE, Roger te CAMBRIDGE
Japan (JP)
CB1 8RG, GROOT BRITTANNIË
(51) G02B 27/01
(GB)
B60K 37/02
SHUPNICK, Mark-Mattison te
PETALUMA, CA 94952, Verenigde
(11) EP2616872
Staten van Amerika (US)
(21) EP11771047.5
BLUM, Ronald, D. te ROANOKE,
(22) 16.09.2011
VA 24018, Verenigde Staten van
(31) 102010046008
Amerika (US)
(32) 18.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HEAD-UP-DISPLAY MIT EINEM
PROJEKTIONSSCHIRM UND EINER
VORRICHTUNG ZUR BEWEGUNG
UND POSITIONIERUNG EINES
PROJEKTIONSSCHIRMS UND
VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES
SOLCHEN HEAD-UP-DISPLAYS
(47) 24.12.2014
(51) G02F 1/13357
F21V 14/00
(11) EP2488915
(21) EP10771272.1
(22) 13.10.2010
(31) 251652 P
(32) 14.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73) Johnson Controls GmbH te 51399
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
(47)
DUITSLAND (DE)
(73)
(72) MAMMEN, Neil N. te SUNNYVALE
CALIFORNIA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
PENNA, Ashley N. te SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 941034938, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NINAN, Ajit N. te SUNNYVALE
CALIFORNIA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G09G 3/36
G02F 1/1368
G02F 1/1362
G02F 1/1343
G02F 1/133
(11) EP2171526
(31) 929570
982182
987556
991899
39079
39081
Corporation te SAN FRANCISCO,
CA 94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
VARIABLE FLOWER DISPLAY
BACKLIGHT SYSTEM
24.12.2014
Dolby Laboratories Licensing
(47) 24.12.2014
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(72) SUGIHARA, Toshinori te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
TSUBATA, Toshihide te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(51) G02F 1/225
G02F 1/025
(11) EP2684095
(21) EP12713580.4
(22) 02.03.2012
(31) 102011005422
(32) 11.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTROOPTISCHER MODULATOR
(47) 24.12.2014
(73) Technische Universität Berlin te
10623 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
IHP GmbH-Innovations for High
Performance Microelectronics /
Leibniz-Institut für innovative
Mikroelektronik te 15236
FRANKFURT / ODER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MEISTER, Stefan te 12587
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
AL-SAADI, Aws te 10559 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EICHLER, Hans, Joachim te 12105
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRANKE, Bülent te 13353 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/15
ZIMMERMANN, Lars te 10623
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TILLACK, Bernd te 15234
FRANKFURT (ODER),
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04N 5/33
G03B 11/00
113
(21) EP12178027.4
(22) 26.07.2012
(54) Fixation de cadran sur platine
d'horlogerie
(47) 24.12.2014
(73) ETA SA Manufacture Horlogère
Suisse te 2540 GRENCHEN,
Zwitserland (CH)
(22) 25.09.2009
(72) Leoni, Stéphane te 2608
COURTELARY, Zwitserland (CH)
Altenhoven, Thierry te 2800
DELÉMONT, Zwitserland (CH)
(31) 252063
(51) G05B 17/02
(11) EP2350739
(21) EP09793026.7
(32) 15.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2310919
(21) EP09780640.0
(54) INFRARED CAMERA FILTER WHEEL (22)
SYSTEMS AND METHODS
(31)
(47) 24.12.2014
(32)
(73) Flir Systems, Inc. te
(33)
WILSONVILLE, OR 97070,
(54)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47)
(72) BANKS, Calvin te NICEVILLE,
FLORIDA 32578, Verenigde Staten (73)
van Amerika (US)
CROMWELL, Brian te NICEVILLE,
FLORIDA 32578, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G03G 9/087
G03G 9/08
(11) EP1890195
(21) EP05751032.3
(22) 06.06.2005
(54) PROCESS FOR PRODUCING
BINDER RESIN FOR
ELECTROSTATIC CHARGE IMAGE
DEVELOPING TONER
(47) 24.12.2014
(11) EP2631717
(21) EP13152185.8
(22) 22.01.2013
(31) 2012019168
(32) 31.01.2012
(33) Japan
(54) Image forming apparatus and
toner case
(47) 24.12.2014
(51) G04B 19/14
(11) EP2690509
21.07.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SCHALTUNG ZUR NACHBILDUNG
EINER ELEKTRISCHEN LAST
24.12.2014
(11) EP2188682
(21) EP08803919.3
(22) 09.09.2008
(72) HAMMANN, Gerhard te 70825
KORNTAL-MÜNCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H03K 17/98
H01H 25/06
G05G 5/06
G05G 1/08
(11) EP2687936
(21) EP13003365.7
(22) 03.07.2013
(31) 102012014535
(32) 21.07.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Drehknebel-Bedienvorrichtung
(47) 24.12.2014
(73) Diehl AKO Stiftung & Co. KG te
88239 WANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 01.08.2006
(31) 05107104
102005044115
102007045594
102007045620
(32) 01.08.2005
12.09.2005
14.09.2007
17.09.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WERKZEUGMASCHINE
(54) GALS-SCHALTUNG UND
VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER
GALS-SCHALTUNG
24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Index-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky te 73730
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BECK, Eberhard te 73773
AICHWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) IHP GmbH-Innovations for High
Performance Microelectronics /
Leibniz-Institut für innovative
Mikroelektronik te 15236
FRANKFURT / ODER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GRASS, Eckhard te 12589
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRSTIC, Milos te 15232
FRANKFURT/ODER,
EP1896914
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP05759373.3
(DE)
24.06.2005
WINKLER, Frank te 16341
PANKETAL, BONDSREPUBLIEK
ADAPTIVER SPIEGEL EINER OPTIK
DUITSLAND (DE)
EINER
LASERBEARBEITUNGSMASCHINE (51) H04M 1/725
(51) G05D 7/06
G02B 26/08
B23K 26/06
(11)
(21)
(73) Kyocera Document Solutions Inc.
(22)
te CHUO-KU OSAKA 540-8585,
(54)
Japan (JP)
(72) Eto, Daisuke te OSAKA 540-8585,
Japan (JP)
102008034109
GmbH + Co. KG te 71254
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
dSPACE digital signal processing (72) Heimann, Uwe te DE - 88239
and control engineering GmbH te
WANGEN, BONDSREPUBLIEK
33102 PADERBORN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Prinz, Michael te DE - 88299
(DE)
LEUTKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHULTE, Thomas te 33098
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
(51) H04L 25/08
DUITSLAND (DE)
G06F 21/00
BRACKER, Jörg te 33129
G06F 1/10
DELBRÜCK, BONDSREPUBLIEK
G06F 1/08
DUITSLAND (DE)
(11) EP1913457
(51) G05B 19/409
(21) EP06778101.3
(31)
(73) NIPPON CARBIDE KOGYO
KABUSHIKI KAISHA te TOKYO 1088466, Japan (JP)
(32)
(72) TERABAYASHI, Takashi te
YONEYAMAMINAMI-CHO, TOCHIGI (33)
3270818, Japan (JP)
MASUKO, Kazuhiro Nippon
Carbide Kogyo Kabushiki Kaisha (54)
(47)
te TOCHIGI 3270816, Japan (JP)
(51) G03G 21/16
15.07.2009
31 december 2014
(47) 24.12.2014
(73) TRUMPF Werkzeugmaschinen
H04M 1/02
G06F 3/0481
G06F 3/0354
Nummer 01/15
G06F 3/01
G06F 1/16
(11) EP1830247
(21) EP07004093.6
(22) 28.02.2007
(31) 102006009877
(32) 03.03.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bewegungssensitive Interaktion
mit technischen Geräten
(47) 24.12.2014
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Marterer, Rainer te 95469
SPEICHERSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04M 1/725
H01H 13/83
G06F 3/023
(11) EP2428873
(21) EP11006627.1
(22) 11.08.2011
(31) 99130678
(32) 10.09.2010
(33) Taiwan
(54) Portable electronic device and
switching method of icons
(47) 24.12.2014
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(72) Chiang, Ching-Liang te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY 330,
Taiwan (TW)
Ou, Tsung-Yuan te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
Wang, Yi-Shen te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(51) G06F 3/044
G06F 3/041
(11) EP2535793
(21) EP12172040.3
114
(22) 13.01.2004
(31) 341835
602529
(32) 13.01.2003
23.06.2003
(51) G06F 3/06
(47) 24.12.2014
(21) EP07075121.9
(73) ARM Limited te CHERRY HINTON
CAMBRIDGE CB1 9NJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 04.02.2004
(31) 358350
(32) 05.02.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Tape storage emulation for open
systems environments
(47) 24.12.2014
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06F 9/38
G06F 9/30
(72) Coni, Philippe te 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC, Frankrijk (FR)
Sontag, Yves te 33200
BORDEAUX, Frankrijk (FR)
(11) EP1849061
(51) H04L 12/66
G06F 3/06
(31) 62221
(11) EP1584022
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04701784.3
(54) UNALIGNED MEMORY ACCESS
(33) Frankrijk
(54) Dispositif tactile multitouches à
détection capacitive multifréquence
APPARATUS
(11) EP1832970
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(32) 17.06.2011
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BRIDGES, Jeffrey Todd te
RALEIGH, NORTH CAROLINA
27606, Verenigde Staten van
(54) INTEGRATED-CIRCUIT
Amerika (US)
IMPLEMENTATION OF A STORAGEAUGSBURG, Victor Roberts te
SHELF ROUTER AND A PATH
CARY, NORTH CAROLINA 27511,
CONTROLLER CARD FOR
Verenigde Staten van Amerika
COMBINED USE IN HIGH(US)
AVAILABILITY MASS-STORAGEDIEFFENDERFER, James Norris te
DEVICE SHELVES THAT MAY BE
APEX, NORTH CAROLINA 27539,
INCORPORATED WITHIN DISK
Verenigde Staten van Amerika
ARRAYS
(US)
(47) 24.12.2014
SARTORIUS, Thomas Andrew te
(73) Sierra Logic, Inc. te ROSEVILLE,
RALEIGH, NORTH CAROLINA
CA 95747, Verenigde Staten van
27614, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(72) STEINMETZ, Joseph, H. te
(51) G06F 9/38
ROSEVILLE, CA 95747, Verenigde
G06F 9/30
Staten van Amerika (US)
G06F 11/34
KOMPELLA, Murthy te ROSEVILLE,
(11) EP2643751
CA 95678, Verenigde Staten van
(21) EP11801809.2
Amerika (US)
WAKELEY, Matthew, P. te
(22) 29.11.2011
ROSEVILLE, CA 95747-6319,
(31) 201100505
Verenigde Staten van Amerika
(32) 13.01.2011
(US)
SCOTTEN, Jeffrey, Douglas te
(33) GROOT BRITTANNIË
ROSEVILLE, CA 95746, Verenigde (54) PROCESSING APPARATUS, TRACE
Staten van Amerika (US)
UNIT AND DIAGNOSTIC
(47) 24.12.2014
(31) 1101860
PREDICTION
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) Bitner, Haim te 4333 RAANANA,
Israël (IL)
Akirav, Shay te RAMAT-GAN
52523, Israël (IL)
Krikler, Samuel te 65257 TELAVIV, Israël (IL)
Bash, Shira te WESTERN GALILEE
22825, Israël (IL)
Drobchenko, Elena te RAANANA
43253, Israël (IL)
(22) 14.06.2012
31 december 2014
(21) EP06735444.9
(22) 16.02.2006
(32) 17.02.2005
(72) HORLEY, John te CAMBRIDGE CB1
9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
CRASKE, Simon te CAMBRIDGE
CB1 9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
GIBBS, Michael te CHERRY
HINTON CB1 9NJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
GILKERSON, Paul te CHERRY
HINTON CB1 9NJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G06F 9/38
(11) EP2602711
(21) EP12185670.2
(22) 24.09.2012
(31) 201113313691
(32) 07.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Next fetch predictor training with
hysteresis
(47) 24.12.2014
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Beaumont-Smith, Andrew J. te
CUPERTINO, CA 95014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Gunna, Ramesh te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 01/15
(51) G06F 11/20
G06F 11/10
G06F 11/07
(11) EP2634696
(21) EP12188300.3
(22) 12.10.2012
(31) 2012044848
(32) 29.02.2012
(33) Japan
(54) Information processing
apparatus, control method, and
control program
115
31 december 2014
(21) EP03751824.8
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Dorogusker, Jesse te LOS ALTOS,
CA CALIFORNIA CA94022,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 01.08.2003
(31) 400423 P
(32) 01.08.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NETWORK BUS COUPLER AND
SYSTEM
(51) G06F 15/00
G05B 23/02
(47) 24.12.2014
(11) EP2115608
(73) Bell Helicopter Textron Inc. te
HURST, TX 76053, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08727702.6
(22) 15.01.2008
(31)
(72) MCLEOD, David te KELLER, TX
(32)
(47) 24.12.2014
76248, Verenigde Staten van
(33)
Amerika
(US)
(73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKIWADE, Rex, D. te ROSAMOND, CA (54)
SHI, KANAGAWA 211-8588, Japan
93560, Verenigde Staten van
(JP)
Amerika (US)
(47)
(72) Koinuma, Hideyuki te KANAGAWA,
(51) G06F 13/16
211-8588, Japan (JP)
(73)
Izui, Hiroyuki te KANAGAWA, 211- (11) EP2585930
8588, Japan (JP)
(21) EP11741497.9
(51) G06F 3/06
G06F 11/14
(11) EP2161661
(21) EP09250038.8
(22) 08.01.2009
(31) 2008218584
(32) 27.08.2008
(33) Japan
(54) Computer system and backup
method therefor
(47) 24.12.2014
(73) Hitachi Ltd. te CHIYODA-KU
TOKYO, Japan (JP)
(72) Satoyama, Ai te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Eguchi, Yoshiaki te TOKYO 1008220, Japan (JP)
(51) G06F 21/56
G06F 11/20
G06F 11/14
(11) EP2642392
(21) EP13159868.2
(22) 19.03.2013
(31) 2012064785
(22) 21.06.2011
(31) 820300
(32) 22.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BANDWIDTH ADAPTIVE MEMORY
COMPRESSION
(47) 24.12.2014
(73) Advanced Micro Devices, Inc. te
SUNNYVALE, CA 94088,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP13166560.6
(22) 15.03.2010
(31) 160601 P
160644 P
(32) 16.03.2009
16.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
31.01.2007
Verenigde Staten van Amerika
HEAT EXCHANGER FOULING
DETECTION
24.12.2014
Fisher-Rosemount Systems, Inc.
te AUSTIN, TX 78759, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MILLER, John, Philip te EDEN
PRAIRIE, MN 55347, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 17/30
(11) EP1875390
(21) EP06740401.2
(22) 31.03.2006
(31) 113248
(32) 23.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(72) O'CONNOR, James, Michael te
AUSTIN, TEXAS 78717, Verenigde (47)
Staten van Amerika (US)
(73)
(51) G06F 13/38
(11) EP2642402
669696
HIERARCHICAL TREE OF
DETERMINISTIC FINITE AUTOMATA
24.12.2014
Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WILLIAMS, John J., Jr. te
PLEASANTON, CALIFORNIA
94566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06F 17/30
(11) EP2275949
(21) EP09765348.9
(22) 04.05.2009
(54) Accessory and mobile computing (31) 200810115249
device communication
(33) Japan
(32) 19.06.2008
(54) Semiconductor integrated circuit (47) 24.12.2014
(33) China
device and system using the
(73) Apple Inc. te CUPERTINO, CA
(54) CONTENT IDENTIFICATION
same
95014, Verenigde Staten van
METHOD AND SYSTEM, CONTENT
Amerika
(US)
(47) 24.12.2014
MANAGEMENT CLIENT AND
SERVER
(73) Renesas Electronics Corporation (72) Holden, Paul te CUPERTINO,
CA95014, Verenigde Staten van (47) 24.12.2014
te KANAGAWA 211-8668, Japan
Amerika (US)
(JP)
Bolton, Lawrence te CUPERTINO, (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(72) Yamada, Hiromichi te TOKYO,
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
CA CALIFORNIA CA95014,
100-8220, Japan (JP)
GUANGDONG 518129, China (CN)
Verenigde Staten van Amerika
Kanekawa, Nobuyasu te TOKYO,
(US)
(72) GAO, Hongtao te SHENZHEN
100-8220, Japan (JP)
Ganatra, Nitin te CUPERTINO,
GUANGDONG 518129, China (CN)
Yamada, Tsutomo te TOKYO, 100CA95014, Verenigde Staten van
LIU, Yijun te SHENZHEN
8220, Japan (JP)
Amerika (US)
GUANGDONG 518129, China (CN)
Hagiwara, Kesami te KAWASAKIAdler, Mitchell te CUPERTINO,
(51) G06F 17/50
SHI, KANAGAWA, 211-8668, Japan
CA95014, Verenigde Staten van
(JP)
(11) EP2088522
Amerika (US)
Schubert, Emily te CUPERTINO,
(51) G06F 13/00
(21) EP08017424.6
CA CALIFORNIA CA 95014,
(11) EP1525608
(32) 22.03.2012
Nummer 01/15
(22) 02.10.2008
(31) 102008004451
(32)
(33)
(54)
(47)
116
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
31 december 2014
Zweden (SE)
(72) BJÖRKLUND, Andreas te S-223 52
LUND, Zweden (SE)
15.01.2008
(72) ZHU, Lejun te SHANGHAI 200241,
EDSÖ, Tomas te S-222 41 LUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
China (CN)
Zweden (SE)
Verfahren und Vorrichtung zur
ZHANG, Yuman te SHANGHAI
(51) G06T 7/00
Emulation von
200241, China (CN)
G06K 9/62
Hardwarebeschreibungsmodellen
LU, Kecheng te SHANGHAI
(11)
EP2686809
zur Herstellung von Prototypen
200336, China (CN)
für integrierte Schaltungen
(21)
EP12707137.1
(51) G06K 9/46
24.12.2014
(22) 13.02.2012
G06K 9/00
(73) Synopsys, Inc. te MOUNTAIN
VIEW, CA 94043, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Mauersberger, Heiko te 99330
CRAWINKEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1774470
(31) 201161453155 P
(21) EP05765449.3
(32) 16.03.2011
(22) 27.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 2004190306
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
INTELLIGENT LINKING OF
MEDICAL DATA
(32) 28.06.2004
(51) G06F 19/00
(33) Japan
(11) EP1745401
(54) Face recognition method and
apparatus therefor
(21) EP05743059.7
(22) 28.04.2005
(31) 565847 P
860050
653083 P
(32) 28.04.2004
04.06.2004
16.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
IDENTIFYING COMPLEX REPLIKIN
PATTERNS OF AMINO ACIDS
(47) 24.12.2014
(73) Bogoch, Samuel te NEW YORK,
NY 10128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bogoch, Elenore S. te NEW YORK,
NY 10028, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bogoch, Samuel Winston te
OAKLAND, CA 94609, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Borsanyi, Anne Elenore te
BROOKLINE, MA 02466,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Bogoch, Samuel te NEW YORK,
NY 10128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bogoch, Elenore S. te NEW YORK,
NY 10028, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bogoch, Samuel Winston te
OAKLAND, CA 94609, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Borsanyi, Anne Elenore te
BROOKLINE, MA 02466,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 21/10
(11) EP2050012
(21) EP06775333.5
(47) 24.12.2014
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
(JP)
(72) SUZUKI, Takashi c/o CANON
KABUSHIKI KAISHA te TOKYO
1468501, Japan (JP)
MORI, Katsuhiko c/o CANON
KABUSHIKI KAISHA te TOKYO
1468501, Japan (JP)
MATSUGU, Masakazu c/o CANON
KABUSHIKI KAISHA te TOKYO
1468501, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(72) QIAN, Yuechen te 5656 AE
EINDHOVEN
SEVENSTER, Merlijn te 5656 AE
EINDHOVEN
(51) G06K 19/06
B29C 45/14
(11) EP1864249
(21) EP05729405.0
(22) 23.03.2005
(11) EP2698743
(54) METHOD FOR MAKING
CONTACTLESS SMART CARDS
WITH INTEGRATED ELECTRONICS
USING ISOTROPIC THERMOSET
ADHESIVE MATERIALS WITH HIGH
QUALITY EXTERIOR SURFACES
AND SMART CARDS PRODUCED
BY SAID METHOD
(21) EP13193103.2
(47) 24.12.2014
(22) 07.09.2011
(73) Cardxx, Inc te ENGLEWOOD, CO
80110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06K 9/00
B60Q 9/00
B60Q 1/24
B60Q 1/08
(54) Driver assisting system and
method for a motor vehicle
(47) 24.12.2014
(73) Autoliv Development AB te 447
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(72) Hedberg, Ognjan te 58222
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51) G06K 9/22
G06F 3/0488
G06F 3/0354
G06F 3/03
(11) EP1620828
(21) EP04730395.3
(22) 29.04.2004
(31) 0301248
466036 P
(32) 29.04.2003
29.04.2003
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(72) REED, Paul te SHORELINE, WA
98177, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06T 7/00
(11) EP2176833
(21) EP08773853.0
(22) 03.07.2008
(31) 102007033486
(32) 18.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUR
ERMITTLUNG DER POSITION UND
ORIENTIERUNG EINER KAMERA
RELATIV ZU EINEM REALEN
OBJEKT
(47) 24.12.2014
(73) metaio GmbH te 80797
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) DYNAMIC CONTENT PLAY
CONTROL
(54) METHODS, APPARATUS,
(72) MEIER, Peter te 80799 MÜNCHEN,
COMPUTER PROGRAM AND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STORAGE MEDIUM FOR POSITION
(DE)
DECODING
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(51) G06T 7/00
(73) Anoto AB te 227 22 LUND,
(11) EP2620909
(22) 09.08.2006
Nummer 01/15
(21) EP12462003.0
(22) 24.01.2012
117
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G07D 7/12
(54) Method, system and computer
C09B 67/08
readable medium for automatic
segmentation of a medical image (11) EP2322580
(47) 24.12.2014
(21) EP10188334.6
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 22.06.2006
(72) Kriston, Andras te 6722 SZEGED,
Hongarije (HU)
Fidrich, Marta te 6722 SZEGED,
Hongarije (HU)
Kovacs, Ferenc te 6722 SZEGED,
Hongarije (HU)
Nyiri, Gergely te 6722 SZEGED,
Hongarije (HU)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G06T 19/00
G06T 17/10
G06T 15/40
(11) EP2483868
(21) EP10751951.4
(22) 10.09.2010
(31) 200970141
(32) 02.10.2009
(33) Denemarken
(54) CONNECTIVITY DEPENDED
GEOMETRY OPTIMIZATION FOR
REAL-TIME RENDERING
(47) 24.12.2014
(73) LEGO A/S te 7190 BILLUND,
Denemarken (DK)
(31) 173620
(32) 01.07.2005
10122572
289872 P
290133 P
291880 P
10139033
(32) 29.09.2000
30.01.2001
06.04.2001
09.05.2001
09.05.2001
10.05.2001
18.05.2001
15.08.2001
(54) Systems and methods for
creating optical effects on media (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
to prevent counterfeit
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) 3DTL, Inc. te SUNNYVALE, CA
Verenigde Staten van Amerika
94089, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Downing, Elizabeth te
SUNNYVALE, CA 94089,
(54) Gaserzeuger oder Hitzeerzeuger,
Verenigde Staten van Amerika
Rauchgaserzeuger sowie
(US)
Verfahren zum Prüfen eines
(51) G07D 7/20
(11) EP2195791
(21) EP08801571.4
(22) 13.08.2008
(31) 102007038754
(32) 16.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG FÜR DIE
KALIBRIERUNG VON SENSOREN
(47) 24.12.2014
(72) ERSTVANG, Jesper Martin te DK- (73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
7184 VANDEL, Denemarken (DK)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
JAKOBSEN, Jakob Sprogøe te DK(DE)
7190 BILLUND, Denemarken (DK)
JAKOBSEN,Tue te DK-7184
(72) WUNDERER, Bernd te 82319
VANDEL, Denemarken (DK)
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G07C 9/00
G01S 1/68
31 december 2014
Gasmelders oder eines
Hitzemelders
(47) 24.12.2014
(73) Tormaxx GmbH te 41199
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Koch, Hubert te 41199
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G08G 1/00
(11) EP2245606
(21) EP09710432.7
(22) 12.02.2009
(31) 65799 P
(32) 14.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1987370
(51) G07D 9/00
G07D 11/00
(21) EP07711197.9
(11) EP2261869
(47) 24.12.2014
(22) 16.02.2007
(21) EP08739470.6
(31) 102006007780
(22) 31.03.2008
(32) 20.02.2006
(54) BANKNOTE STORAGE CASSETTE
AND BANKNOTE HANDLING
MACHINE
(73) LoJack Corporation te
WESTWOOD, MA 02090,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SENSOR-/AKTOR-ANORDNUNG
(47) 24.12.2014
UND VERFAHREN ZUM
LOKALISIEREN BZW. LEITEN VON (73) Glory Ltd. te HIMEJI-SHI HYOGO
670-8567, Japan (JP)
BEWEGLICHEN OBJEKTEN
UND/ODER PERSONEN AUF EINER (72) INOUE, Norishige te HIMEJI-SHI
FLÄCHE MIT HILFE EINER
HYOGO 670-8567, Japan (JP)
SENSOR-/AKTOR-ANORDNUNG
TAKAHASHI, Kazuhiko te HIMEJISHI HYOGO 670-8567, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
NAKAGAWA, Keijyu te HIMEJI-SHI
(73) Future-Shape GmbH te 85635
HYOGO 670-8567, Japan (JP)
HÖHENKIRCHEN(51)
G08B
29/14
SIEGERTSBRUNN,
G01N 33/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2273467
(72) STEINHAGE, Axel te 85614
KIRCHSEEON, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LAUTERBACH, Christl te 85635
HÖHENKIRCHENSIEGERTSBRUNN,
(21) EP10010682.2
(22) 01.10.2001
(31) 10048760
10104330
10117469
(54) ASSET RECOVERY SYSTEM
(72) ARPIN, Claude te LONGUEUIL,
QUEBEC J4N 1N5, Canada (CA)
DUVALL, William, R. te SUDBURY
MA 01776, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIPOWSKI, Joseph, T. te NORWELL,
MA 02061-1261, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RAMADORAI, Arvind, K. te
ARLINGTON MA 02476, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WOOTERS, Thomas, A. te
BOSTON MA 02110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 7/18
G08G 1/16
G01C 21/00
B60R 1/00
(11) EP2544161
(21) EP11750312.8
Nummer 01/15
(22) 14.02.2011
118
31 december 2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72 SCHARRER, Sebastian te 91217
HERSBRUCK, BONDSREPUBLIEK
(54) Speech recognition using multiple )
DUITSLAND (DE)
language models
03.03.2010
FIESEL, Wolfgang te 90596
(47) 24.12.2014
Japan
SCHWANSTETTEN SÜD,
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
SURROUNDING AREA
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
PICKEL, Jörg te 91224
MONITORING DEVICE FOR
DUITSLAND (DE)
POMMELSBRUNN,
VEHICLE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(72)
WENG,
Fuliang
te
MOUNTAIN
24.12.2014
NEUSINGER, Matthias te 91189
VIEW, CA 94040, Verenigde
Honda Motor Co., Ltd. te MINATOROHR, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
KU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
FENG, Zhe te MOUNTAIN VIEW,
AIMURA, Makoto te WAKO-SHI
CA 94043, Verenigde Staten van (51) G10L 19/12
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
Amerika (US)
G10L 19/06
NAKAMURA, Yusuke te WAKO-SHI
XU, Kui te PALO ALTO, CA 94303,
G10L 19/02
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1988544
(US)
G09F 3/10
(21) EP07738019.4
ZHAO, Lin te SUNNYVALE, CA
G09F 3/02
94087, Verenigde Staten van
(22) 08.03.2007
EP2267684
Amerika (US)
(31) 2006066771
EP10167229.3
(51) G10L 15/22
2007032746
(31) 2010047161
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 24.06.2010
G08C 17/02
(31) 102009030841
(11) EP2423915
(32) 26.06.2009
(21) EP11005826.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 15.07.2011
(54) Mehrlagiges Etikett zum
Aufkleben auf eine gekrümmte,
insbesondere zylindrische
Oberfläche eines Gegenstandes
(31) 20100084745
(47) 24.12.2014
(54) Mobile terminal and controlling
method thereof
(73) Schreiner Group GmbH & Co. KG
te 85764 OBERSCHLEISSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Seidl, Peter te 81371 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G10H 1/34
G10H 1/00
G10F 1/02
(11) EP2544176
(21) EP12006888.7
(22) 06.03.2008
(31) 2007088700
(32) 29.03.2007
(33) Japan
(54) Musical instrument capable of
producing after-tones and
automatic playing system
(47) 24.12.2014
(32) 31.08.2010
(33) Zuid-Korea
(47) 24.12.2014
(33) Japan
Japan
(54) CODING DEVICE AND CODING
METHOD
(47) 24.12.2014
(73) Panasonic Intellectual Property
Corporation of America te
TORRANCE, CA 90503, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) LG Electronics Inc. te
(72) YAMANASHI, Tomofumi c/o
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.
721, Zuid-Korea (KR)
te CHUO-KU OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
(72) Joh, Jaemin te SEOUL 153-801,
SATO, Kaoru c/o Matsushita
Zuid-Korea (KR)
Electric Industrial Co., Ltd. te
Lee, Injik te SEOUL 153-801,
CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan
Zuid-Korea (KR)
(JP)
Cha, Sunhwa te SEOUL 153-801,
MORII, Toshiyuki c/o Matsushita
Zuid-Korea (KR)
Electric Industrial Co., Ltd. te
Jung, Daesung te SEOUL 153-801,
CHUO-KU2OSAKA 540-6207,
Zuid-Korea (KR)
Japan (JP)
(51 H04S 3/00
OSHIKIRI, Masahiro c/o
)
G10L 19/008
Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd. te CHUO-KU OSAKA 540(11 EP2240929
6207, Japan (JP)
)
(21 EP09711228.8
)
(51) G10L 21/038
(22 10.02.2009
)
(21) EP12787141.6
(31
(73) YAMAHA CORPORATION te
)
HAMAMATSU-SHI SHIZUOKA-KEN,
(32
Japan (JP)
)
(72) Ohta, Tetsuo te HAMAMATSU-SHI
(33
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
)
(51) G10L 15/32
(54
G10L 15/30
)
G10L 15/197
G10L 15/193
G10L 15/18
G10L 15/06
(47
(11) EP2700071
)
(21) EP12718009.9
(73
(22) 19.04.2012
)
(31) 201161477533 P
(32) 20.04.2011
(32) 10.03.2006
13.02.2007
102008009024
14.02.2008
(11) EP2774148
(22) 19.10.2012
(31) 201161555090 P
(32) 03.11.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BANDWIDTH EXTENSION OF
AUDIO SIGNALS
VORRICHTUNG UND VERFAHREN
(47) 24.12.2014
ZUM SYNCHRONISIEREN VON
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
MEHRKANALERWEITERUNGSDATEN
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
MIT EINEM AUDIOSIGNAL UND ZUM
Zweden (SE)
VERARBEITEN DES AUDIOSIGNALS
(72) SVERRISSON, Sigurdur te 196 35
24.12.2014
KUNGSÄNGEN, Zweden (SE)
NORVELL, Erik te 112 15
Fraunhofer-Gesellschaft zur
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Förderung der angewandten
GRANCHAROV, Volodya te 171 67
Forschung e.V. te 80686
SOLNA, Zweden (SE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(51) G10L 25/69
DUITSLAND (DE)
Nummer 01/15
119
(11) EP2465113
18.03.2002
26.04.2002
31.10.2002
27.11.2002
(21) EP10751828.4
(22) 09.08.2010
(31) 09010501
10161830
(32) 14.08.2009
04.05.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD, COMPUTER PROGRAM
PRODUCT AND SYSTEM FOR
DETERMINING A PERCEIVED
QUALITY OF AN AUDIO SYSTEM
(47) 24.12.2014
(73) Koninklijke KPN N.V. te 2516 CK
THE HAGUE
Nederlandse Organisatie voor
Toegepast
-Natuurwetenschappelijk
Onderzoek TNO te 2628 VK
DELFT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
(73)
(72)
(21) EP08783143.4
(22) 20.06.2008
(31) 929336 P
(32) 22.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MALENOWSKY, Vladimir te
SHERBROOKE, QUÉBEC J1K 1L7,
Canada (CA)
JELINEK, Milan te SHERBROOKE,
QUÉBEC J1L 2W8, Canada (CA)
VAILLANCOURT, Tommy te
SHERBROOKE, QUÉBEC J1N 2K1,
Canada (CA)
SALAMI, Redwan te VILLE STLAURENT, QUEBEC H4R 2Y3,
Canada (CA)
(51) G11B
G11B
G11B
G11B
G11B
G11B
7/26
7/259
7/243
7/126
7/006
7/0045
(11) EP1475784
(21) EP03705130.7
(22) 13.02.2003
(31) 2002034827
2002074818
2002126491
2002317858
2002344557
(32) 13.02.2002
(11) EP2312587
(54) OPTICAL RECORDING METHOD
FOR REWRITABLE OPTICAL
RECORDING MEDIUM
(11) EP2162880
(73) VoiceAge Corporation te VILLE
MONT-ROYAL, QUEBEC H3R 2H6,
Canada (CA)
(51) G11B 33/12
(21) EP10174998.4
(51) G10L 25/78
G10L 19/22
(47) 24.12.2014
0075, Japan (JP)
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(72) BEERENDS, John te 4584 PG
HENGSTDIJK
VAN VUGT, Jeroen te 2518 VD
THE HAGUE
(54) METHOD AND DEVICE FOR
ESTIMATING THE TONALITY OF A
SOUND SIGNAL
31 december 2014
(51)
(22) 02.09.2010
(31) 102009045818
(32) 19.10.2009
(54) Aufnahmeeinrichtung zur
Aufnahme eines Datenspeichers,
Datenspeicher sowie Verfahren
24.12.2014
zur Entnahme eines
Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd.
Datenspeichers aus der
te CHIYODA-KU TOKYO 101-0052,
Aufnahmeeinrichtung und
Japan (JP)
Verwendung eines elektronischen
OHNO, Takashi, c/o Mitsubishi
Schlüssels
Chemical Corp. te YOKOHAMA(47) 24.12.2014
SHI, KANAGAWA 227-8502, Japan
(73) DResearch Digital Media Systems
(JP)
GmbH te 10319 BERLIN,
KUBO, Masae, c/o Mitsubishi
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Chemical Corp. te YOKOHAMA(DE)
SHI, KANAGAWA 227-8502, Japan
(JP)
(72) Weber, Dr. Michael te 12683,
HORIE, Michikazu, c/o Mitsubishi
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Chemical Corp. te YOKOHAMADUITSLAND (DE)
SHI, KANAGAWA 227-8502, Japan
(51) G11C 11/16
(JP)
MIZUNO, Masaaki, c/o Mitsubishi (11) EP2575136
Chemical Corp. te YOKOHAMA(21) EP11290456.0
SHI, KANAGAWA 227-8502, Japan
(22) 30.09.2011
(JP)
HOSHINO, Hiroyuki, c/o Mitsubishi (54) Self-reference magnetic random
access memory (MRAM) cell
Chemical Corp. te YOKOHAMAcomprising ferromagnetic layers
SHI, KANAGAWA 227-8502, Japan
(JP)
(47) 24.12.2014
OKAMURO, Akio, c/o Mitsubishi
(73) Crocus Technology S.A. te 38025
Chem. Media Co., Ltd te MINATOGRENOBLE CEDEX, Frankrijk (FR)
KU, TOKYO 108-0014, Japan (JP)
(72) Prejbeanu, Ioan Lucian te 38170
G11B 7/24
SEYSSINET PARISET, Frankrijk
G11B 7/126
(FR)
G11B 7/09
Lombard, Lucien te 38000
G11B 7/007
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
G11B 7/005
(51) G11C 16/34
G11B 7/0045
G11C 16/04
G11B 27/36
G11C 11/56
G11B 27/32
G11B 27/30
(11) EP2218073
G11B 27/24
(21) EP08845348.5
G11B 20/18
(22) 15.10.2008
G11B 20/12
G11B 20/10
(31) 932096
G11B 19/12
(32) 31.10.2007
(11) EP1840899
(21) EP07112638.7
(22) 14.02.2001
(31) 2000054412
(32) 25.02.2000
(33) Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MEMORY CELL PROGRAMMING
(47) 24.12.2014
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,
ID 83716-9632, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) ARITOME, Seiichi te ZHUDONG
(54) Recording medium, recording
HSINCHU COUNTY 310, Taiwan
apparatus, and reading apparatus
(TW)
(47) 24.12.2014
(51) G21C 3/62
(73) Sony Corporation te TOKYO 108G21C 3/58
0075, Japan (JP)
G21C 3/00
(72) Iida, Michihiko te TOKYO 108(11) EP2539900
0075, Japan (JP)
Akimori, Toshihiro te TOKYO 108- (21) EP11701397.9
0075, Japan (JP)
(22) 25.01.2011
Kagami, Nobutake te TOKYO 108(31) 709708
Nummer 01/15
(32) 22.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NUCLEAR FUEL, NUCLEAR FUEL
ELEMENT, NUCLEAR FUEL
ASSEMBLY AND A METHOD OF
MANUFACTURING NUCLEAR FUEL
(47) 24.12.2014
(73) Westinghouse Electric Sweden AB
te 721 83 VÄSTERAS, Zweden
(SE)
(72) HALLSTADIUS, Lars te S-725 92
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
LAHODA, Edward, J. te
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
15218-1352, Verenigde Staten
van Amerika (US)
WALLENIUS, Janne te S-195 47
MÄRSTA, Zweden (SE)
JOLKKONEN, Mikael te S-752 17
UPPSALA, Zweden (SE)
POMIRLEANU, Radu te
SEWICKLEY, PENNSYLVANIA
15143, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAY, Sumit te COLUMBIA, SOUTH
CAROLINA 29212, Verenigde
Staten van Amerika (US)
120
325, Taiwan (TW)
Tsai, Ying-Ming te PINGJHEN CITY,
TAOYUAN COUNTY 324, Taiwan
(TW)
Huang, Sun-Rong te LONGTAN
TOWNSHIP, TAOYUAN COUNTY
325, Taiwan (TW)
Lu, Chien-Hsin te LONGTAN
TOWNSHIP, TAOYUAN COUNTY
325, Taiwan (TW)
Chang, Mao-Hsung te HUKOU
TOWNSHIP, HSINCHU COUNTY
303, Taiwan (TW)
Chen, Jenn-Tzong te NANGANG
DISTRICT 115, TAIPEI CITY, Taiwan
(TW)
(51) H01B 3/18
H01B 1/24
H01B 1/04
(11) EP2421008
(21) EP11177675.3
(22) 16.08.2011
(31) 201013939
(32) 20.08.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Bond lead
(51) G21C 17/06
(47) 24.12.2014
(11) EP2278591
(73) AIRBUS OPERATIONS LIMITED te
FILTON BRISTOL BRISTOL BS99
7AR, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP10169208.5
(22) 12.07.2010
(31) 102009027831
102009028793
(32) 20.07.2009
21.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Ermitteln der Verformung eines
Brennelementes eines
Druckwasserreaktors
(47) 24.12.2014
(73) AREVA GmbH te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hummel, Wolfgang te 92318,
NEUMARKT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Feller, Timo te 90489,
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G21G 4/00
(11) EP1916669
(21) EP06122962.1
(22) 25.10.2006
(54) Separation Device for
Radioisotope Tl-201
(47) 24.12.2014
(73) Atomic Energy Council - Institute
of Nuclear Energy Research te
LUNGTAN, TAOYUAN, TAIWAN,
Taiwan (TW)
(72) Lin, Wuu-Jyh te 325, LONGTAN
TOWNSHIP, TAOYUAN COUNTY,
Taiwan (TW)
Duh, Ting-Shien te LONGTAN
TOWNSHIP, TAOYUAN COUNTY
31 december 2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Self-Sealing Electrical Cable
Having a Finned Inner Layer.
(47) 24.12.2014
(73) Southwire Company, LLC te
WILMINGTON, DE 19808,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Spruell, Stephen Lee te
CAROLLTON, GA GEORGIA 30117,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Robertson, Scott Mitchell te
SHARPSBURG, GA GEORGIA
30277, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ware, John Nicholas, Jr, te VILLA
RICA, GA GEORGIA 30180,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01R 43/28
H01B 13/02
(11) EP2599093
(21) EP11743159.3
(22) 26.07.2011
(31) 2010166697
(32) 26.07.2010
(33) Japan
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
FABRICATING TWISTED PAIR
(72) Limmack, Andrew Paul te
CABLE
BRISTOL, BRISTOL BS99 7AR,
(47)
24.12.2014
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Yazaki Corporation te MINATO-KU
West, Colin John te BRISTOL,
TOKYO 108-8333, Japan (JP)
BRISTOL BS99 7AR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) SUZUKI, Yasuhiro te SHIZUOKA
Sutton, David Alistair te BRISTOL,
421-0407, Japan (JP)
BRISTOL BS99 7AR, GROOT
FUJITA, Hirokazu te SHIZUOKA
BRITTANNIË (GB)
421-0407, Japan (JP)
YAMADA, Takahiro te SHIZUOKA
(51) H01B 3/44
421-0407, Japan (JP)
C08F 210/02
(51) H01B 17/28
(11) EP2318209
(21) EP09777028.3
(11) EP2556519
(22) 08.07.2009
(21) EP11711930.5
(31) 08252349
08252356
(22) 05.04.2011
(32) 10.07.2008
10.07.2008
(32) 07.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) ELECTRICAL BUSHING
(54) PROCESS FOR PREPARING A
CABLE
(47) 24.12.2014
(73) Borealis AG te 1220 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
(72) SMEDBERG, Annika te S-471 61
MYGGENAS, Zweden (SE)
(51) H01B 7/282
H01B 7/18
H01B 13/32
(11) EP2444981
(21) EP12150448.4
(22) 04.04.2002
(31) 851475
(32) 08.05.2001
(31) 10159180
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 24.12.2014
(73) ABB Research Ltd. te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) BÖRJESSON, Jan-Åke te SE-771 42
LUDVIKA, Zweden (SE)
ERIKSSON, Göran te 72335
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
LAIHONEN, Sari te 72482
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
PRADHAM, Manoj te S-74632
BÅLSTA, Zweden (SE)
SJÖBERG, Peter te SE-771 43
LUDVIKA, Zweden (SE)
UNGE, Mikael te SE-722 46
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(51) H01F 41/02
H01F 1/057
H01F 1/055
Nummer 01/15
H01F 1/053
121
31 december 2014
(31) 0906113
(31) 1000684
(11) EP2234123
(32) 17.12.2009
(32) 18.02.2010
(21) EP10003185.5
(33) Frankrijk
(33) Frankrijk
(22) 25.03.2010
(54) Dispositif d'inversion de phases à (54) CIRCUIT DE DETECTION DES
bagues de contact
POSITIONS DE CONTACTEURS
DANS UNE TURBOMACHINE
(47) 24.12.2014
(31) 2009079104
(32) 27.03.2009
(33) Japan
(54) Rare-earth bonded magnet
(47) 24.12.2014
(73) Schneider Electric Industries SAS (47) 24.12.2014
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
Frankrijk (FR)
(FR)
(72) Dedina, Grégory te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
Brozek, Arnaud te 38050
Menjo, Noboru te KITASHA-GUN,
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
NAGANO 389-0293, Japan (JP)
(FR)
Uchiyama, Kinji te KITASHA-GUN,
NAGANO 389-0293, Japan (JP)
(51) H01H 9/32
Takeda, Yuki te KITASHA-GUN,
H01H 1/40
NAGANO 389-0293, Japan (JP)
(11) EP2541570
H01F 6/00
(21) EP11171944.9
F25J 1/00
(22) 29.06.2011
F17C 13/00
(54) Electric switch for high currents,
EP2684198
in particular with a high short
EP12712218.2
circuit withstand performance in
06.03.2012
the kA-range
102011013577
(47) 24.12.2014
(73) Minebea Co., Ltd. te NAGANO
389-0293, Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 10.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUR
SPEICHERUNG VON
WASSERSTOFF UND VON
MAGNETISCHER ENERGIE SOWIE
EIN VERFAHREN ZU IHREM
BETRIEB
(47) 24.12.2014
(73) Karlsruher Institut Für
Technologie (KIT) te 76131
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) NEUMANN, Holger te 76356
WEINGARTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SANDER, Michael te 76344
EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STORN, Maxime te F-77550
MOISSY CRAMAYEL CEDEX,
Frankrijk (FR)
(51) H01H 25/06
H01H 19/32
H01H 19/11
B60Q 1/14
(11) EP2677529
(21) EP13173169.7
(22) 21.06.2013
(31) 2012139637
(32) 21.06.2012
(33) Japan
(54) Rotary switch device
(47) 24.12.2014
(73) Raychem International te CO.
CLARE, Ierland (IE)
Tyco Electronics UK Ltd. te
SWINDON, WILTSHIRE SN3 5HH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) KABUSHIKI KAISHA TOKAI RIKA
DENKI SEISAKUSHO te NIWAGUN, AICHI 480-0195, Japan (JP)
(72) Normoyle, Brendan te CO.
LIMERICK, Ierland (IE)
McGann, Melvyn te
CHELMSFORD, ESSEX CM2 6HA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Allen, Leslie te MANNINGTREE,
ESSEX CO11 1UQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H02B 13/02
H01H 33/02
(51) H01H
H01H
H01H
H01H
3/12
3/02
13/50
13/04
(11) EP2657948
(21) EP13001661.1
(22) 30.03.2013
(72) Nishimura, Tadao te NIWA-GUN,
AICHI 480-0195, Japan (JP)
(11) EP2437277
(21) EP10011389.3
(22) 29.09.2010
(54) Medium voltage circuit breaker
arrangement
(47) 24.12.2014
(73) ABB Technology AG te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) Reuber Dr., Christian te 47877
WILLICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01H 47/32
H01F 7/18
(31) VI20120094
(11) EP2149890
(32) 23.04.2012
(51) H01H 50/44
H01H 50/36
H01H 49/00
(33) Italië
(11) EP2284859
(54) Switch control apparatus for
electric plants
(21) EP09734325.5
(21) EP08161604.7
(22) 31.07.2008
(54) A single coil actuator for low and
medium voltage applications.
(47) 24.12.2014
(73) ABB Technology AG te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) Di Maio, Luciano te 20162
MILANO, Italië (IT)
De Natale, Gabriele Valentino te
20126 MILANO, Italië (IT)
(47) 24.12.2014
(22) 10.04.2009
(31)
(73) Pizzato Elettrica S.r.l. te 36063
(32)
MAROSTICA (VICENZA), Italië (IT)
(33)
(72) Pizzato, Marco te 36063
MAROSTICA (VICENZA), Italië (IT) (54)
Zonta, Simone te 36061
(47)
BASSANO DEL GRAPPA (VI), Italië (73)
(IT)
(51) H01H 51/00
H01H 15/06
H01H 1/36
(51) H01H 9/16
H01H 47/00
G01R 31/00
F02K 1/76
(11) EP2337045
(11) EP2537171
(21) EP10354077.9
(21) EP11708921.9
(22) 15.11.2010
(22) 11.02.2011
2008113583
24.04.2008
Japan
ELECTROMAGNET FOR RELAY
24.12.2014
Panasonic Corporation te OSAKA
571-8501, Japan (JP)
(72) KATO, Yoshimasa te OSAKA 5718686, Japan (JP)
(51) H01H
H01H
H01H
H01H
H01H
9/16
71/46
71/12
71/04
71/02
Nummer 01/15
(11) EP2546855
(21) EP12176116.7
(22) 12.07.2012
(31) 20110070578
(32) 15.07.2011
(33) Zuid-Korea
(54) Apparatus of modular trip
mechanism and auxiliary
mechanism for circuit breaker
(47) 24.12.2014
(73) LSIS Co., Ltd. te DONGAN-GU,
ANYANG-SI GYEONGGI-DO 431080, Zuid-Korea (KR)
(72) Sohn, Jong Mahn te
CHUNGCHEONGBUK, Zuid-Korea
(KR)
(51) H01J
H01J
H01J
H01J
37/28
37/244
37/141
37/14
(11) EP2082413
(21) EP07817401.8
(22) 15.11.2007
(31) 20060721
(32) 16.11.2006
(33) Tsjechië
(54) SCANNING ELECTRON
MICROSCOPE
(47) 24.12.2014
(73) Tescan, S.r.O. te 623 00 BRNO,
Tsjechië (CZ)
(72) JIRUSE, Jaroslav te 678 01
BLANSKO, Tsjechië (CZ)
LOPOUR, Filip te 623 00 BRNO,
Tsjechië (CZ)
(51) H01J 49/06
(11) EP2160751
(21) EP08769997.1
(22) 02.06.2008
(31) 764100
24868
125013
(32) 15.06.2007
30.01.2008
21.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ION TRANSPORT DEVICE AND
MODES OF OPERATION THEREOF
(47) 24.12.2014
(73) Thermo Finnigan LLC te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SENKO, Michael, W. te
SUNNYVALE, CA 94086,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KOVTOUN, Viatcheslav, V. te
SANTA CLARA, CA 95050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ATHERTON, Paul, R. te SAN JOSE,
CA, Verenigde Staten van
122
Amerika (US)
DUNYACH, Jean, Jacques te SAN
JOSE, CA 95126, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WOUTERS, Eloy, R. te SAN JOSE,
CA 95126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SPLENDORE, Maurizio te WALNUT
CREEK, CA 94598, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SIEBERT, William te LOS ALTOS,
CA 94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01J 49/42
H01J 49/02
H01J 49/00
(11) EP2543059
(21) EP11707539.0
(22) 28.02.2011
(31) 716138
31 december 2014
(11) EP1573796
(21) EP03777875.0
(22) 28.10.2003
(31) 321310
(32) 17.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SULFIDE ENCAPSULATION
PASSIVATION TECHNIQUE
(47) 24.12.2014
(73) Skyworks Solutions, Inc. te
WOBURN, MA 01801, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MARSH, Philbert, Francis te
PLENTYWOOD MT 59254,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WHELAN, Colin, S. te WAKEFIELD,
MA 01880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 02.03.2010
(51) H01L 33/20
H01L 33/16
H01L 31/0236
(54) A QUADRUPOLE MASS
H01L 21/3063
SPECTROMETER WITH ENHANCED
(11) EP1668710
SENSITIVITY AND MASS
RESOLVING POWER
(21) EP04788908.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(22) 21.09.2004
(73) Thermo Finnigan LLC te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 676953
(72) SCHOEN, Alan, E. te SARATOGA
CA 95070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GROTHE, JR., Robert, A. te
BURLINGAME CA 94010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H05B 41/39
H01J 61/72
H01J 61/52
H01J 61/28
H01J 61/20
(11) EP2415068
(21) EP10710782.3
(22) 26.02.2010
(31) 102009014942
(32) 30.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LIGHT EMITTING DIODE WITH
POROUS SIC SUBSTRATE AND
METHOD FOR FABRICATING
(47) 24.12.2014
(73) Cree, Inc. te DURHAM, NC 27703,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LI, Ting te VENTURA, CA 93004,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
IBBETSON, James te SANTA
BARBARA, CA 93111, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KELLER, Bernd te SANTA
BARBARA, CA 93111, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 30.03.2009
(51) H05K 3/34
H05K 1/02
H01L 23/498
(54) DIMMBARE AMALGAMLAMPE UND
H01L 21/60
VERFAHREN ZUM BETREIBEN DER
(11) EP2269216
AMALGAMLAMPE BEI DIMMUNG
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(21) EP09721759.0
(22) 19.03.2009
(73) Heraeus Noblelight GmbH te
63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK (31) 51330
DUITSLAND (DE)
(32) 19.03.2008
(72) VORONOV, Alex te 63452 HANAU,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD OF MANUFACTURING A
(DE)
SEMICONDUCTOR PACKAGE WITH
SPITZENBERG, Klaus te 63533
A REINFORCEMENT STRUCTURE
MAINHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
SCHILLING, Franz-Josef te 63579
FREIGERICHT, BONDSREPUBLIEK (73) ATI Technologies ULC te
MARKHAM, ONTARIO L3T 7X6,
DUITSLAND (DE)
Canada (CA)
(51) H01L 21/338
(72) TOPACIO, Roden te MARKHAM,
H01L 21/3213
ONTARIO L3R 4S8, Canada (CA)
H01L 21/02
Nummer 01/15
ZBRZEZNY, Adam te
SCARBOROUGH, ONTARIO M1C
2E3, Canada (CA)
(51) H01L 23/373
H01L 23/367
F21Y 105/00
F21Y 101/02
F21V 29/00
F21K 99/00
(11) EP2397754
(21) EP11177204.2
(22) 22.03.2007
(31) 102006013873
102006055965
102006058417
(32) 23.03.2006
24.11.2006
08.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Trägerkörper für Bauelemente
oder Schaltungen
(47) 24.12.2014
(73) CeramTec GmbH te 73207
PLOCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kluge, Dr. Claus Peter te 95195
RÖSLAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05K 1/02
H01L 23/538
(11) EP1629534
(21) EP04752929.2
(22) 21.05.2004
(31) 452873
(32) 02.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FOLDABLE SUBSTRATE WITH
GROUND PLANE HAVING A
PARTICULAR SHAPE AND
CORRESPONDING
MANUFACTURING METHOD
(47) 24.12.2014
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) REID, Geoffery te MESA, AZ
85202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JAECK, Edward te GILBERT AZ
85296, Verenigde Staten van
Amerika (US)
123
België (BE)
(51) H01L 27/32
(11) EP2270896
(21) EP09700056.6
(22) 30.01.2009
(31) 2008047043
(32) 28.02.2008
(33) Japan
(54) ORGANIC EL DISPLAY PANEL
(47) 24.12.2014
31 december 2014
Ltd. te TOKYO 101-0021, Japan
(JP)
(72) Ooshika, Yoshikazu te TOKYO,
101-0021, Japan (JP)
(51) H01L 33/50
H01L 33/44
(11) EP2132792
(21) EP08715550.3
(22) 06.03.2008
(31) 102007014374
102007018837
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(32) 26.03.2007
20.04.2007
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(11) EP2628195
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) YOSHIDA, Hidehiro te OSAKA 540BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
6201, Japan (JP)
(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
OKUMOTO, Kenji te OSAKA 540EINES
6207, Japan (JP)
LUMINESZENZDIODENCHIPS UND
YAMAMURO, Keisei te OSAKA 540LUMINESZENZDIODENCHIP
6207, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
(51) H01S 5/323
(73) OSRAM Opto Semiconductors
H01L 33/32
GmbH te 93055 REGENSBURG,
H01L 33/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1177585
(DE)
(21) EP00911365.5
(72) ALBRECHT, Tony te 93077 BAD
ABBACH, BONDSREPUBLIEK
(22) 27.03.2000
DUITSLAND (DE)
(31) 8707899
FISCHER, Helmut te 93138
9542099
LAPPERSDORF, BONDSREPUBLIEK
9815899
DUITSLAND (DE)
11305099
WEININGER, Irene te 93055
25423899
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
(32) 29.03.1999
DUITSLAND (DE)
01.04.1999
(51)
H01L 33/62
05.04.1999
H01L 33/22
21.04.1999
H01L 25/16
08.09.1999
(54) NITRIDE SEMICONDUCTOR
DEVICE
(21) EP11776558.6
(22) 10.10.2011
(31) 392328 P
(32) 12.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(54) PEC BIASING TECHNIQUE FOR
LEDS
(73) Nichia Corporation te ANAN-SHI,
TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (47) 24.12.2014
(72) TANIZAWA, Koji, Nichia Corp. te
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
ANAN-SHI, TOKUSHIMA 774-8601,
EINDHOVEN
Japan (JP)
(72) WEI, Yajun te CA 95131,
Verenigde Staten van Amerika
(51) H01L 33/12
(US)
H01L 21/02
(11) EP2615650
(51) H01L 41/04
(21) EP13000146.4
(11) EP2583321
(51) H01L 45/00
H01L 27/24
G11C 13/00
(22) 11.01.2013
(21) EP11748991.4
(31) 2012004719
2013002657
(22) 08.06.2011
(11) EP2498291
(32) 13.01.2012
10.01.2013
(32) 15.06.2010
(21) EP11157426.5
(22) 09.03.2011
(54) Resistive memory element and
related control method
(47) 24.12.2014
(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België
(BE)
(72) Goux, Ludovic te 4280 HANNUT,
(33) Japan
Japan
(54) III-nitride epitaxial substrate and
deep ultraviolet light emitting
device using the same
(47) 24.12.2014
(73) DOWA Electronics Materials Co.,
(31) 354718 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AN APPARATUS AND METHOD
FOR REDUCING ENERGY
CONSUMPTION IN MONITORING
MEANS OF A PLURALITY OF
PIEZOELECTRIC COMPONENTS
(47) 24.12.2014
(73) Aito B.V. te 1506 GC ZAANDAM
Nummer 01/15
(72) RÖNNING, Kasper te FI-02650
ESPOO, Finland (FI)
TANHUA, Sakari te FI-02610
ESPOO, Finland (FI)
LAITINEN, Pauli te FI-00440
HELSINKI, Finland (FI)
VAN DALEN, Harry te NL-1826JA
ALKMAAR
(51) H01L 41/273
H01L 41/083
H01L 41/047
(11) EP2232599
(21) EP09703799.8
(22) 22.01.2009
(31) 102008005681
(32) 23.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PIEZOELEKTRISCHES
VIELSCHICHTBAUELEMENT
124
(72) Oh, Il-Soo te 446-711 GYUNGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Lee, Chang-Ho te 446-711
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Ko, Hee-Joo te 446-711 GYUNGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Cho, Se-Jin te 446-711 GYUNGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Song, Hyung-Jun te 446-711
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Yun, Jin-Young te 446-711
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Lee, Jong-Hyuk te 446-711
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
2/12
2/10
2/02
10/6563
10/647
10/613
(11) EP2581960
(47) 24.12.2014
(21) EP12178093.6
(73) Epcos AG te 81669 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 26.07.2012
31 december 2014
798198
(32) 22.04.2009
30.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Battery pack enclosure with
controlled thermal runaway
release system
(47) 24.12.2014
(73) Tesla Motors, Inc. te PALO ALTO,
CA 94304, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Hermann, Weston Arthur te PALO
ALTO, CA 94301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Mehta, Vineet Haresh te
MOUNTIAN VIEW, CA 94043,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Prilutsky, Alex te SAN MATEO, CA
94404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) DERNOVSEK, Oliver te A-8501
(32) 10.10.2011
LIEBOCH, Oostenrijk (AT)
03.04.2012
GLAZUNOV, Alexander te A-8530
(33)
Verenigde Staten van Amerika
DEUTSCHLANDSBERG, Oostenrijk
Verenigde Staten van Amerika
(AT)
(54)
Battery pack
(51) H01L 41/12
(51) H01M 6/50
H01M 2/10
H01M 10/6567
H01M 10/625
H01M 10/615
H01M 10/613
H01M 10/42
B65D 81/26
B60L 11/18
(11) EP2545564
(11) EP2701219
(21) EP11710420.8
(22) 28.02.2011
(31) 102010010801
(32) 09.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AKTUATOR
(47) 24.12.2014
(73) Eto Magnetic GmbH te 78333
STOCKACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) LAUFENBERG, Markus te 78333
STOCKACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THODE, Oliver te 78333
STOCKACH - WAHLWIES,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01L
H01L
H01L
B82Y
51/54
51/52
27/32
10/00
(11) EP2375467
(31) 201161545382 P
201213438736
(47) 24.12.2014
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lee, Hyun-Ye te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(51) H01M 2/12
H01M 2/04
(11) EP2689480
(21) EP12700641.9
(22) 11.01.2012
(31) MI20110478
(32) 25.03.2011
(33) Italië
(54) COVER FOR ELECTROLYTIC
BATTERIES WITH CENTRALIZED
DEGASSING
(47) 24.12.2014
(73) ACCUMA S.p.A. te 20129 MILANO,
Italië (IT)
(21) EP13168071.2
(22) 16.05.2013
(31) 12181567
(32) 23.08.2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Energiespeicher
(47) 24.12.2014
(73) MAGNA STEYR Battery Systems
GmbH & Co OG te 8141
ZETTLING, Oostenrijk (AT)
(72) Dämon, Peter te 8301
LASSNITZHÖHE, Oostenrijk (AT)
Roepke, Stefan te 8041 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
Steiner, Mario te 8144
TOBELBAD, Oostenrijk (AT)
Trathnigg, Thomas te 8010 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(51) H01M 2/20
H01M 10/48
H01M 10/42
(72) GIBELLINI, Folco te CH-6922
MORCOTE, Zwitserland (CH)
(11) EP2737561
(22) 25.07.2012
(54) Organic light emitting diode
display and method for
manufacturing the same
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
(47) 24.12.2014
(11) EP2244318
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
446-711, Zuid-Korea (KR)
(21) EP10003915.5
(21) EP11160132.4
(22) 29.03.2011
(31) 20100032336
(32) 08.04.2010
(33) Zuid-Korea
2/34
2/12
2/10
2/08
10/658
10/653
10/625
10/48
(22) 13.04.2010
(31) 386684
(21) EP12748264.4
(31) 2011165126
(32) 28.07.2011
(33) Japan
(54) BATTERY PACK
(47) 24.12.2014
(73) Yazaki Corporation te MINATO-KU
TOKYO 108-8333, Japan (JP)
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571,
Japan (JP)
Nummer 01/15
125
(72) FURUYA, Yoshinobu te SHIZUOKA (73) Delphi Technologies, Inc. te TROY,
437-1421, Japan (JP)
MI 48007, Verenigde Staten van
OGASAWARA, Shigeyuki te
Amerika (US)
SHIZUOKA 437-1421, Japan (JP)
(72) Hold, Klaus te 42897 REMSCHEID,
INOUE, Hideki te OTA-KU TOKYO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan (JP)
(DE)
NAGATA, Shuichi te AICHI-KEN
Rosemann, Achim te 58332
471-8571, Japan (JP)
SCHWELM, BONDSREPUBLIEK
SYOJI, Takao te SHIZUOKA 437DUITSLAND (DE)
1421, Japan (JP)
Hirsch, Krystian te 42489
WÜLFRATH, BONDSREPUBLIEK
(51) H01M 4/70
DUITSLAND (DE)
H01M 2/26
H01M 2/22
(51) H01M 2/36
H01M 10/0587
H01M 10/06
H01M 10/04
(11) EP2369657
(11) EP2299522
(21) EP11002402.3
(21) EP10250058.4
(22) 23.03.2011
(22) 14.01.2010
(31) 316549 P
(31) 243908 P
(32) 23.03.2010
(32) 18.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Battery watering system
(54) Method of manufacturing
(47) 24.12.2014
electrode assembly for
(73) Jones, William E. M. te FREEPORT,
rechargeable battery
Bahamas (BS)
(47) 24.12.2014
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(72) Sohn, Young-Bae te YONGIN-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H01M 2/34
H01M 2/30
H01M 2/26
H01M 2/22
H01M 10/04
B23K 26/20
B23K 20/16
B23K 1/005
B23K 1/00
31 december 2014
(32) 29.03.2004
(33) Zuid-Korea
(54) Method for fabricating a cathode
(47) 24.12.2014
(73) LG Chem, Ltd. te
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) Park, Hey Woong te 305-753
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Yu, Ji-Sang te 305-338 DAEJEON,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Sung-Woo te 305-340
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Kim, Min Su te 302-775 DAEJEON,
Zuid-Korea (KR)
(51) H01M 8/10
H01M 8/04
(11) EP2320505
(21) EP09809604.3
(22) 28.08.2009
(31) 2008221401
(32) 29.08.2008
(33) Japan
(54)
(72) Jones, William E.M. te FREEPORT,
BS, Verenigde Staten van
(47)
Amerika (US)
(73)
(51) H01M 4/62
H01M 4/38
H01M 4/1395
(72)
H01M 4/134
(11) EP2490285
(21) EP10823175.4
(22) 06.10.2010
(31) 2009236986
(32) 14.10.2009
FUEL BATTERY POWER
GENERATION SYSTEM
24.12.2014
Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
UMEDA, Takahiro te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
YASUMOTO, Eiichi te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
UNOKI, Shigeyuki te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
SUGAWARA, Yasushi te OSAKASHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP)
SHIBATA, Soichi te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
SAKAI, Osamu te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(11) EP2579356
(33) Japan
(21) EP11792635.2
(54) NEGATIVE ELECTRODE FOR NONAQUEOUS ELECTROLYTE
SECONDARY BATTERY, AND
PROCESS FOR PRODUCTION
(51) H01M 8/24
THEREOF
H01M 8/04
(47) 24.12.2014
(11) EP2580800
(22) 02.06.2011
(31) 794949
(32) 07.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BATTERY MODULE AND METHODS (73) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA
JIDOSHOKKI te KARIYA-SHI, AICHI
FOR JOINING A CELL TERMINAL
448-8671, Japan (JP)
OF A BATTERY TO AN
INTERCONNECTION MEMBER
(72) HIROSE, Takayuki te KARIYA-SHI
AICHI 448-8671, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
MIYOSHI, Manabu te KARIYA-SHI
(73) LG Chem. Ltd. te
AICHI 448-8671, Japan (JP)
YOUNGDUNGPO-GU SEOUL 150MURASE, Hitotoshi te KARIYA-SHI
721, Zuid-Korea (KR)
AICHI 448-8671, Japan (JP)
(72) KHAKHALEV, Alex te TROY,
GODA, Hideki te OSAKA-SHI
MICHIGAN 48098, Verenigde
OSAKA 538-0053, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
IZUMOTO, Kazuhiro te OSAKA-SHI
OSAKA 538-0053, Japan (JP)
(51) H02H 3/00
H01M 2/30
(51) H01M 4/58
B60K 28/14
C01G 53/00
(11) EP1742280
(21) EP05013818.9
(22) 27.06.2005
(54) Anschlusseinheit zum Verbinden
von elektrischen Komponenten
mit einer Kraftfahrzeugbatterie
(47) 24.12.2014
C01G 51/00
C01G 49/00
C01G 45/00
(11) EP2398099
(21) EP11175941.1
(22) 29.03.2005
(31) 20040021205
(21) EP11715446.8
(22) 16.04.2011
(31) 102010023671
(32) 12.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BRENNSTOFFZELLENSYSTEM MIT
EINER IN EINEM GEHÄUSE
ANGEORDNETEN
BRENNSTOFFZELLE
(47) 24.12.2014
(73) Daimler AG te 70327 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MERTH, Rainer te 89073 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PFITZER, Stefan te 73249
WERNAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 8/12
H01M 8/06
Nummer 01/15
H01M 8/04
(11) EP2645462
(21) EP13160906.7
(22) 25.03.2013
(31) 2012071364
(32) 27.03.2012
(33) Japan
(54) Solid oxide fuel cell system
126
31 december 2014
CARTER, W., Craig te JAMAICA
COLORADO 80401, Verenigde
PLAIN MA 02130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(51) H01M 2/14
HO, Bryan, Y. te CAMBRIDGE MA
H01M 2/10
02139, Verenigde Staten van
H01M 10/0525
Amerika (US)
H01M 10/04
DUDUTA, Mihai te CAMBRIDGE
MA 02139, Verenigde Staten van (11) EP2555305
Amerika (US)
(21) EP11763040.0
(51) H01M 8/24
H01M 8/10
(22) 31.03.2011
(73) Toto Ltd. te FUKUOKA 802-8601,
Japan (JP)
(11) EP2109176
(32) 01.04.2010
(21) EP08790831.5
(72) MATSUO, Takuya te KITAKYUSHUSHI, FUKUOKA 8028601, Japan
(JP)
OTSUKA, Toshiharu te
KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA
8028601, Japan (JP)
TSUCHIYA, Katsuhisa te
KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA
8028601, Japan (JP)
(33) Zuid-Korea
(22) 03.07.2008
(54) ELECTRODE ASSEMBLY HAVING A
NOVEL STRUCTURE AND A
PRODUCTION METHOD FOR THE
SAME
(47) 24.12.2014
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
8/24
8/12
8/04
8/02
8/00
(11) EP2652824
(21) EP11785798.7
(22) 26.10.2011
(31) 2010278726
(32) 15.12.2010
(33) Japan
(54) FUEL CELL STACK
(47) 24.12.2014
(31) 2007181265
(32) 10.07.2007
(33) Japan
(54) FUEL CELL
(47) 24.12.2014
(73) Seiko Instruments Inc. te CHIBASHI CHIBA 261-8507, Japan (JP)
(72) OZAKI, Toru te CHIBA-SHI CHIBA
261-8507, Japan (JP)
IWASAKI, Fumiharu te CHIBA-SHI
CHIBA 261-8507, Japan (JP)
YUZURIHARA, Kazutaka te CHIBASHI CHIBA 261-8507, Japan (JP)
SARATA, Takafumi te CHIBA-SHI
CHIBA 261-8507, Japan (JP)
TAMACHI, Tsuneaki te CHIBA-SHI
CHIBA 261-8507, Japan (JP)
YANASE, Norimasa te CHIBA-SHI
CHIBA 261-8507, Japan (JP)
ISHISONE, Noboru te CHIBA-SHI
CHIBA 261-8507, Japan (JP)
(51) H01M 6/40
H01M 6/18
H01M 4/66
SHINOHARA, Masashi te WAKOH01M 4/525
SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
H01M 4/485
H01M 4/40
H01M 8/20
H01M 4/38
H01M 8/18
H01M 4/02
B60L 11/18
H01M 2/16
EP2297810
H01M 2/10
EP09762935.6
H01M 2/02
H01M 10/0562
12.06.2009
H01M 10/052
175741
H01M 10/04
60972
(11) EP2229706
05.05.2009
(21) EP09701359.3
12.06.2008
(22) 09.01.2009
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 20506
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54) HIGH ENERGY DENSITY REDOX
FLOW DEVICE
(47) 24.12.2014
(73) Massachusetts Institute of
Technology te CAMBRIDGE, MA
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
24M Technologies, Inc. te
MASSACHUSETTS 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHIANG, Yet-ming te
FRAMINGHAM MA 01701,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 11.01.2008
(31) 20100029828
(47) 24.12.2014
(73) LG Chem, Ltd. te
YOUNGDUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) CHO, Jihoon te DAEJEON 305-340,
Zuid-Korea (KR)
KIM, Dongmyung te DAEJEON
305-759, Zuid-Korea (KR)
KIM, Kiwoong te DAEJEON 305762, Zuid-Korea (KR)
HWANG, Sung-Min te CHEONGJUSI CHUNGCHEONGBUK-DO 361300, Zuid-Korea (KR)
JUNG, Hyun-Chul te DAEJEON
305-509, Zuid-Korea (KR)
KWON, Sungjin te DAEJEON 302828, Zuid-Korea (KR)
KIM,Hyeong te DAEGU 701-801,
Zuid-Korea (KR)
MIN, Ki Hong te GWACHEON-SI
GYEONGGI-DO 427-735, ZuidKorea (KR)
(51) H01P 5/10
H01P 5/02
(11) EP2387096
(21) EP11003075.6
(22) 12.04.2011
(31) 768542
(32) 27.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Transmission line impedance
transformer and related methods
(47) 24.12.2014
(73) Harris Corporation te
MELBOURNE, FL 32919,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72)
(54) THIN FILM ENCAPSULATION FOR
THIN FILM BATTERIES AND OTHER
DEVICES
(51)
(47) 24.12.2014
(73) Infinite Power Solutions, Inc. te
LITTLETON, CO 80127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11)
(72) NEUDECKER, Bernd J. te
(21)
LITTLETON COLORADO 80127,
(22)
Verenigde Staten van Amerika
(31)
(US)
SNYDER, Shawn W. te GOLDEN
Mui, Andrew te ROCHESTER NY
14620, Verenigde Staten van
Amerika (US)
H01Q
H01Q
H01Q
H01Q
9/42
9/04
5/00
1/24
EP1935054
EP06794135.1
28.09.2006
20055554
20065116
Nummer 01/15
127
(32) 14.10.2005
15.02.2006
(11) EP2158645
(33) Finland
Finland
(22) 01.06.2007
(54) ADJUSTABLE ANTENNA
(47) 24.12.2014
(73) Pulse Finland Oy te 90440
KEMPELE, Finland (FI)
(72) MILOSAVLJEVIC, Zlatoljub te
90440 KEMPELE, Finland (FI)
ISOHÄTÄLÄ, Anne te 90820
KELLO, Finland (FI)
MIKKOLA, Jyrki te 69600
KAUSTINEN, Finland (FI)
(51) H04Q 1/14
H01R 4/24
H01R 13/68
H01R 13/66
H01R 13/432
H01R 107/00
(11) EP2495815
(21) EP12157646.6
(22) 01.03.2012
(31) 202011003533 U
(32) 04.03.2011
(21) EP07795680.3
(54) A CABLE CONNECTOR
COMPRISING A JACKET SLEEVE
(47) 24.12.2014
31 december 2014
H01S
H01S
H01S
H01S
H01S
3/113
3/108
3/082
3/08
3/06
(11) EP2443706
(21) EP10734262.8
(73) Cooper Technologies Company te (22) 17.06.2010
HOUSTON, TX 77002, Verenigde
(31) 0902987
Staten van Amerika (US)
(32) 19.06.2009
(72) HUGHES, David Charles te
RUBICON, WI 53078, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MAKAL, Mitchell te MENOMONEE
FALLS, WI 53051, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GEBHARD, Michael John, Sr. te
WAUKESHA, WI 53188, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROSCIZEWSKI, Paul Michael te
EAGLE, WI 53119, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01R 13/645
(11) EP2182592
(21) EP09011114.7
(22) 31.08.2009
(33) Frankrijk
(54) GÉNÉRATEUR ET SYSTÈME LASER
A SOUS CAVITÉS COUPLÉES
(47) 24.12.2014
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique te 75794 PARIS
CEDEX 16, Frankrijk (FR)
Compagnie Industrielle Des
Lasers Cilas (Cilas) te 45000
ORLEANS, Frankrijk (FR)
(72) COUDERC, Vincent te F-87430
VERNEUIL / VIENNE, Frankrijk (FR)
LEPROUX, Philippe, Paul te F87000 LIMOGES, Frankrijk (FR)
DOUTRE, Florent te F-06000
NICE, Frankrijk (FR)
PAGNOUX, Dominique te F-87100
LIMOGES, Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008054015
(54) Kontaktfeder einer
Verteilereinrichtung einer
Telekommunikationsanlage
(32) 30.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 24.12.2014
(54) Steckverbinder
(51) H01S 5/183
H01S 5/028
(47) 24.12.2014
(11) EP2641305
(73) Lumberg Connect GmbH te
58579 SCHALKSMÜHLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11778577.4
(73) CCS Technology, Inc. te
WILMINGTON, DE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Kittler, Lars, Dipl.-Ing. te 58239
SCHWERTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Breuer-Heckel, Mike, Dipl.-Ing. te
44143 DORTMUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01R 13/11
H01R 13/05
(11) EP2432079
(21) EP11009725.0
(22) 10.11.2010
(72) Pfaffenbach, Dirk te 58553
HALVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pellizari, Dirk te 42327
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wiegen, Sandra te 58553
HALVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rentrop, Frank te 58509
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 2009274696
(51) H05K 9/00
H01R 13/658
(32) 02.12.2009
(11) EP2306597
(33) Japan
(21) EP10175965.2
(54) Terminal fitting, female terminal (22) 09.09.2010
fitting and method of establishing (31) 200920169528 U
an electric contact of a terminal
(32) 10.09.2009
fitting
(33) China
(47) 24.12.2014
(73) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. te (54) Sliding expansion data card
YOKKAICHI-CITY, MIE 510-8503,
(47) 24.12.2014
Japan (JP)
(73) Huawei Device Co., Ltd. te
(72) Nakamura, Keiichi te YOKKAICHILONGGANG DISTRICT SHENZHEN
CITY MIE 510-8503, Japan (JP)
GUANGDONG 518129, China (CN)
Ishikawa, Ryotaro te YOKKAICHI- (72) Liang, Luoyi te SHENZHEN
CITY MIE 510-8503, Japan (JP)
GUANGDONG 518129, China (CN)
Zheng, Song te YOKKAICHI-CITY
Zhang, Xialing te SHENZHEN
MIE 510-8503, Japan (JP)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H01R 13/56
H01R 13/53
(51) H01S 3/23
H01S 3/117
(22) 28.10.2011
(31) 102010044082
102011084047
(32) 17.11.2010
05.10.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) POLARISATIONSSTABILE
OBERFLÄCHENEMITTIERENDE
LASERDIODE
(47) 24.12.2014
(73) Vertilas GmbH te 85748
GARCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) AMANN, Markus-Christian te
80935 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ORTSIEFER, Markus te 80939
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROSSKOPF, Jürgen te 82515
WOLFRATSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02B 1/38
H01H 9/20
(11) EP2624386
(21) EP12153488.7
(22) 01.02.2012
(54) Interlocking device for a
switchgear
(47) 24.12.2014
Nummer 01/15
(73) ABB Technology AG te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) Carelli, Vittorio te 26900 LODI,
Italië (IT)
Colleoni, Roberto te 24067
SARNICO (BG), Italië (IT)
Rambaldini, Simone te 20037
PADERNO DUGNANO (MI), Italië
(IT)
(51) H02G 3/30
H02G 3/04
128
31 december 2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(72 BRAND, Friedrich-Eckhard te 32683
)
BARNTRUP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PFÖRTNER, Steffen te 31832
SPRINGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PÖTZSCH, Bernd te 32756
DETMOLD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11)
H02K 7/09
H02K 41/03
H02K 3/28
H02K 3/18
H02K 16/00
H02K 15/00
H02K 1/27
E05F 15/18
E05D 15/06
EP1647655
(51) H02J 3/30
(21) EP05019301.0
(11) EP2375517
(11) EP1656722
(22) 06.09.2005
(21) EP11002251.4
(21) EP04809577.2
(31) 102004050337
(22) 18.03.2011
(22) 16.08.2004
(32) 17.10.2004
(31) 102010014530
(31) 495499 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 10.04.2010
(32) 15.08.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Flachkabel-Umlenkvorrichtung
und Installationssatz für eine
elektrische Installation mit
Funktionserhalt im Brandfall
(54) Schiebetür mit einem
Antriebssystem mit einer
Magnetreihe
(54) METHODS, SYSTEMS AND
(47) 24.12.2014
APPARATUS FOR REGULATING
(73) Dorma GmbH + Co. KG te 58256
FREQUENCY OF GENERATED
ENNEPETAL, BONDSREPUBLIEK
POWER USING FLYWHEEL ENERGY
DUITSLAND (DE)
STORAGE SYSTEMS WITH
VARYING LOAD AND/OR POWER
(72) Busch, Sven te 44139
GENERATION
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Woertz AG te 4132 MUTTENZ 1,
Zwitserland (CH)
(72) Onodi, Tamas te 8800 THALWIL,
Zwitserland (CH)
(51) H02G 3/14
(11) EP2388874
(21) EP11166716.8
(22) 19.05.2011
(31) 20105547
(32) 19.05.2010
(33) Finland
(54) Fastening part for fastening a
cover plate to a junction box
(47) 24.12.2014
(73) Schneider Electric Finland Oy te
02650 ESPOO, Finland (FI)
(72) Lindroos, Kaj te FI-07955,
TESJOKI, Finland (FI)
Matiskainen, Mikko te FI-07970,
RUOTSINPYHTÄÄ, Finland (FI)
Riuttala, Raimo te FI-47200,
ELIMÄKI, Finland (FI)
(73) Beacon Power, LLC te
TYNGSBORO, MA 01879,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CAPP, F. William te MINNEAPOLIS,
MN 55416, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LAZAREWICZ, Matthew, L. te
BOXFORD, MA 01921, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ARSENEAUX, James, A. te
WESTFORD, MA 01886, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DRESENS, Paul te WAYLAND, MA
01778, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROJAS, Hernan, Alex te SALEM,
NH 03079, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H02K 7/18
F03B 11/00
(11) EP2681443
(51 H02H 9/04
)
H02H 3/04
(21) EP12706249.5
(11 EP2377218
)
(31) 1151606
(21 EP10701449.0
)
(33) Frankrijk
(32
)
(33
)
(54
)
(47
)
(73
)
(32) 28.02.2011
(11) EP2260567
(21) EP09715486.8
(22) 20.02.2009
(31) TO20080137
(32) 27.02.2008
(33) Italië
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
WINDING AND TERMINATING
CORES OF DYNAMOELECTRIC
MACHINES
(47) 24.12.2014
(73) ATOP S.p.A. te 50021 BARBERINO
VAL D'ELSA (FIRENZE), Italië (IT)
(72) MUGELLI, Maurizio te I-53037
ULIGNANO - SAN GIMIGNANO (SI),
Italië (IT)
PONZIO, Massimo te I-50028
TAVERNELLE VAL DI PESA (FI),
Italië (IT)
(51) H02K 7/10
H02K 16/00
B64D 15/12
B64C 27/12
(11) EP2629407
(21) EP13155316.6
(54) AILETTE ET INSTALLATION DE
(22) 14.02.2013
CONVERSION D'ÉNERGIE
HYDRAULIQUE COMPRENANT UNE (31) 201261600328 P
102009004673
TELLE AILETTE
(32) 17.02.2012
(47) 24.12.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
12.01.2009
(73) ALSTOM Renewable Technologies (54) Electrical generator for rotating
te 38100 GRENOBLE, Frankrijk
structure
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(FR)
(47) 24.12.2014
(72) VUILLEROD, Gérard te F-38100
(73) Bell Helicopter Textron Inc. te
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZELEMENT
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
FORT WORTH, TX 76101,
MAZZOUJI, Farid te F-38210
Verenigde Staten van Amerika
VOUREY, Frankrijk (FR)
24.12.2014
(US)
BOMCHIL, Yoann te F-38600
Université du Québec à
FONTAINE,
Frankrijk
(FR)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG te
Chicoutimi te CHICOUTIMI,
32825 BLOMBERG,
(51) H02N 15/00
QUÉBEC G7H 2B1, Canada (CA)
(22 07.01.2010
)
(31
)
(22) 27.02.2012
(51) H02K 15/095
Nummer 01/15
(72) Aubert, Roger te FORT WORTH,
TX TEXAS 76101, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sinusas, Eric te FORT WORTH, TX
TEXAS 76101, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Truchon, Martin te CHICOUTIMI,
QUÉBEC G7H 2B1, Canada (CA)
Boussetoua, Mohammed te
CHICOUTIMI, QUÉBEC G7H 2B1,
Canada (CA)
Ouhrouche, Mohand te
CHICOUTIIMI, QUÉBEC G7H 2B1,
Canada (CA)
Mercier, Carol te CHICOUTIMI,
QUÉBEC G7H 2B1, Canada (CA)
Fortin, Guy te CHICOUTIMI,
QUÉBEC G7H 2B1, Canada (CA)
Perron, Jean te CHICOUTIMI,
QUÉBEC G7H 2B1, Canada (CA)
(51) H02K 35/02
(11) EP2550725
(21) EP11703701.0
(22) 17.02.2011
(31) 102010028622
102010003151
102010003152
(32) 05.05.2010
23.03.2010
23.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) INDUKTIONSGENERATOR
(47) 24.12.2014
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) RUFF, Eduard te 91275
AUERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02M 3/156
(11) EP2323246
(21) EP11000952.9
(22) 17.09.2010
(31) 243228 P
(32) 17.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
129
USING A WAVE PROPAGATION
MEDIUM AND OPERATING
METHOD THEREOF
(47) 24.12.2014
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) SANDER, Sverker te S-427 36
BILLDAL, Zweden (SE)
(51) H02P
H02P
H02P
D06F
6/20
29/02
1/02
37/30
(11) EP2628240
(22) 04.07.2011
(31) 1002829
(32) 06.07.2010
(33) Frankrijk
(54) MODULE DE DÉCOUPLAGE
MÉCANIQUE D'UN RÉSONATEUR À
GRAND COEFFICIENT DE QUALITÉ
(47) 24.12.2014
(73) Office National d'Etudes et de
Recherches Aérospatiales
(ONERA) te 92320 CHÂTILLON,
Frankrijk (FR)
(31) 102010042492
(32) 15.10.2010
(51) H03H 17/02
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2337223
(22) 05.10.2011
(54) ANTRIEBSVORRICHTUNG ZUM
(21) EP10194523.6
ANTREIBEN EINER KOMPONENTE (22) 01.09.2006
EINES HAUSGERÄTS, HAUSGERÄT
(31) 762592 P
UND VERFAHREN ZUM
744559 P
BETREIBEN EINES HAUSGERÄTS
(32)
27.01.2006
(47) 24.12.2014
10.04.2006
(73) BSH Bosch und Siemens
(33)
Verenigde Staten van Amerika
Hausgeräte GmbH te 81739
Verenigde Staten van Amerika
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(54) Efficient filtering with a complex
DUITSLAND (DE)
modulated filterbank
(72) ALBAYRAK, Hasan, Gökcer te
13469 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BÖTTGER, Torsten te 01445
RADEBEUL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LAUBE, Falk te 13158 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SKRIPPEK, Jörg te 14641
WUSTERMARK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H03F
H03F
H03F
H03F
H03F
H03F
H03F
3/30
3/24
3/195
3/193
3/19
1/34
1/14
(11) EP2485391
(73) Linear Technology Corporation te (32) 06.05.2010
MILPITAS, CA 95035-7417,
(33) China
Verenigde Staten van Amerika
(54) POWER AMPLIFIER AND METHOD
(US)
FOR AMPLIFYING SIGNALS BASED
(72) Hawkes, Charles, Edward te
ON THE SAME
CARY, NORTH CAROLINA 27511, (47) 24.12.2014
Verenigde Staten van Amerika
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(US)
SHENZHEN, GUANGDONG
(51) H02M 3/158
518129, China (CN)
H02M 11/00
(72) HOU, Zhaozheng te SHENZHEN,
(11) EP2580856
GUANGDONG 518129, China (CN)
(21) EP10721528.7
(51) H03H 9/24
(54) POWER CONVERSION DEVICE
(21) EP11746592.2
(72) BAHRIZ, Michaël te F-77370 LA
CHAPELLE RABLAIS, Frankrijk (FR)
LE TRAON, Olivier te F-31430
VAUHALLAN, Frankrijk (FR)
(21) EP11770400.7
(21) EP10851004.1
(54) Dc/dc converter having a fast and
(22) 27.10.2010
accurate average current limit
(31) 201010164401
(47) 24.12.2014
(22) 11.06.2010
31 december 2014
H03H 9/02
(11) EP2591549
(47) 24.12.2014
(73) Dolby International AB te 1101
CN AMSTERDAM ZUID-OOST
(72) Villemoes, Lars te 175 56,
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
(51) H03K 17/975
H03K 17/96
H03K 17/955
(11) EP2559164
(21) EP11731620.8
(22) 08.04.2011
(31) 201006011
201002622
(32) 23.08.2010
14.04.2010
(33) Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
(54) PRESSURE DEPENDENT
CAPACITIVE SENSING CIRCUIT
SWITCH CONSTRUCTION
(47) 24.12.2014
(73) Bruwer, Frederick Johannes te
PAARL 7646, Zuid-Afrika (ZA)
(72) Bruwer, Frederick Johannes te
PAARL 7646, Zuid-Afrika (ZA)
(51) H03M 3/00
(11) EP1929635
(21) EP06805352.9
(22) 29.09.2006
(31) 102005046699
(32) 29.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHALTUNGSANORDNUNG UND
Nummer 01/15
VERFAHREN ZUM AUSLESEN
EINES SENSORS MIT EINEM
SIGMA-DELTA-WANDLER
(47) 24.12.2014
(73) Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg te 79088 FREIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MANOLI, Yiannos te 79104
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BUHMANN, Alexander te 79110
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04N 19/00
H03M 7/30
(11) EP1653628
(21) EP05109583.4
(22) 14.10.2005
(31) 977701
(32) 29.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
130
(21) EP10746620.3
(11) EP2639966
(22) 05.02.2010
(21) EP13158687.7
(31) 394852
(22) 12.03.2013
(32) 27.02.2009
(31) 1252338
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 15.03.2012
(54) PROTECTIVE SHROUD FOR
HANDHELD DEVICE
(33) Frankrijk
(47) 24.12.2014
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PAEK, Timothy S. te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BADGER, Eric Norman te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROSENFELD, Daniel Allen te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Lossless adaptive golomb/rice
encoding and decoding of integer (51) H04B 1/52
data using backward-adaptive
(11) EP2622750
rules
(21) EP11767229.5
(47) 24.12.2014
(22) 30.09.2011
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON 98052- (31) 201113045848
6399, Verenigde Staten van
388217 P
Amerika (US)
(32) 11.03.2011
(72) Malvar, Henrique S. te REDMOND,
30.09.2010
WASHINGTON 98052, Verenigde (33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) H03M 13/11
(54) ANTENNA SWITCH WITH ESD
H03M 13/05
ISOLATION
(11) EP1829222
(47) 24.12.2014
(21) EP05778539.6
(22) 18.07.2005
(31) 636700 P
108949
(32) 15.12.2004
19.04.2005
(73) ST-Ericsson SA te 1228 PLAN-LESOUATES, Zwitserland (CH)
(72) VISSER, Hendrik te NL-6605 RB
WIJCHEN
ESSINK, Berend Hendrik te NL7051GH VARSSEVELD
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04B 1/52
H04B 1/10
(47) 24.12.2014
(22) 07.06.2012
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) DUPLEXER-LESS TRANSCEIVER
AND COMMUNICATION
APPARATUS
(72) BLANKENSHIP, Yufei, W. te
STREAMWOOD, IL 60107,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BLANKENSHIP, T., Keith te
STREAMWOOD, IL 60107,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CLASSON, Brian, K. te PALATINE,
IL 60067, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(54) STRUCTURED LDPC DESIGN WITH (11) EP2672631
VECTOR ROW GROUPING
(21) EP12171223.6
(51) H04B 1/38
(11) EP2401855
31 december 2014
(47) 24.12.2014
(54) Méthode d'estimation aveugle
d'un code d'embrouillage d'une
liaison montante wcdma
(47) 24.12.2014
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Bouvier des Noes, Mathieu te
38000 GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(51) H04B 1/7136
(11) EP2575260
(21) EP11306253.3
(22) 29.09.2011
(54) M-ary sequence clock spreading
(47) 24.12.2014
(73) ST-Ericsson SA te 1228 PLAN-LESOUATES, Zwitserland (CH)
(72) Journet, Fabien te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(51) H04B 1/7163
H03M 1/12
(11) EP2367293
(21) EP11156901.8
(22) 04.03.2011
(31) 313748 P
(32) 14.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Low-rate sampling of pulse
streams
(47) 24.12.2014
(73) Technion Research &
Development Foundation te
HAIFA 32000, Israël (IL)
(72) Eldar, Yonina te 32298, HAIFA,
Israël (IL)
Tur, Ronen te 42524, NETANYA,
Israël (IL)
Friedman, Zvi te KIRYAT BIALIK,
Israël (IL)
(51) H04M 3/34
H04M 3/18
H04B 3/46
H04B 3/32
(11) EP2704331
(21) EP12306034.5
(22) 30.08.2012
(72) Sjöland, Henrik te SE-246 51
LÖDDEKÖPINGE, Zweden (SE)
Andersson, Stefan te SE-224 79
LUND, Zweden (SE)
Tired, Tobias te SE-226 50 LUND,
Zweden (SE)
Wernehag, Johan te SE-212 33
MALMÖ, Zweden (SE)
(54) Method and device for
determining a parameter that
characterizes a number of spare
positions to be used for
cancelling the crosstalk of lines
joining a digital subscriber line
vectoring group
(51) H04B 1/7103
H04B 1/7073
(73) ALCATEL LUCENT te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
(47) 24.12.2014
Nummer 01/15
131
Frankrijk (FR)
(72) Wahibi, Issam te 1030
SCHAERBEEK, België (BE)
Drooghaag, Benoît te 1421
OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC,
België (BE)
DIEGO, CALIFORNIA 92130,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KADOUS, Tamer te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92131, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04B 7/26
(51) H04B 5/00
(11) EP2702706
(11) EP2689537
(21) EP11722611.8
(21) EP12706459.0
(22) 29.04.2011
(22) 17.02.2012
(31) 102011014887
(32) 23.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DECENTRALISED CONTROL OF
INTERFERENCE REDUCTION IN A
WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM
(54) ANLAGE MIT EINEM STATIONÄREN (47) 24.12.2014
TEIL UND EINEM DAZU RELATIV
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
BEWEGBAR ANGEORDNETEN
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
MOBILTEIL
Zweden (SE)
(47) 24.12.2014
(72) BEHRAVAN, Ali te S-113 61
(73) Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG te
76646 BRUCHSAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HUA, Zhidong te 76131
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMIDT, Josef te 76676
GRABEN-NEUDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04B 7/06
H04B 7/04
(11) EP1869799
(21) EP06739643.2
(22) 24.03.2006
(31) 665120 P
691808 P
710402 P
233844
(32) 24.03.2005
16.06.2005
22.08.2005
21.09.2005
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
BEAMFORMING FEEDBACK IN
MULTI ANTENNA
COMMUNICATION SYSTEMS
(47) 24.12.2014
STOCKHOLM, Zweden (SE)
ASTELY, David te S-168 56
BROMMA, Zweden (SE)
QIAN, Yu te BEIJING 100085,
China (CN)
(51) H04J 14/02
H04B 10/032
(11) EP2518912
(21) EP11164359.9
(22) 29.04.2011
31 december 2014
(31) 201161481159 P
(32) 30.04.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WDM TELECOMMUNICATIONS
LINK WITH COHERENT
DETECTION AND OPTICAL
FREQUENCY COMB SOURCES
(47) 24.12.2014
(73) RWTH Aachen te 52056 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Witzens, Jeremy te 50935 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04L 27/34
H04L 25/03
H04L 1/00
(11) EP2255473
(21) EP09716431.3
(22) 02.03.2009
(31) 33120
335405
(32) 03.03.2008
15.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A LAYERED RECEIVER
STRUCTURE
(47) 24.12.2014
(54) Optical line termination node and
(73) NTT DoCoMo, Inc. te CHIYODA-KU
passive optical network
TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
(72) RAMPRASHAD, Sean, A. te LOS
(73) ADVA Optical Networking SE te
ALTOS CA 94024, Verenigde
82152 MARTINSRIED / MÜNCHEN,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SUNDBERG, Carl-Erik, W. te
(DE)
SUNNYVALE CA 94085, Verenigde
(72) Grobe, Klaus te 82152 PLANEGG,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
H04L
1/00
(DE)
H04B 7/06
(51) H04L 27/02
H04B 7/04
H04L 25/49
(11) EP2621122
H04B 10/50
(21) EP11827999.1
(11) EP2618531
(22) 30.06.2011
(21) EP12401006.7
(31) 201010507716
(22) 20.01.2012
(32) 30.09.2010
(54) Method and device for
(33) China
transmitting a low-frequency
signal over a data transmission
(54) METHOD AND TERMINAL FOR
link using a digital high bit-rate
FEEDING BACK CHANNEL
signal
INFORMATION
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
(73) ADVA Optical Networking SE te
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde
82152 MARTINSRIED / MÜNCHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) CHEN, Yijian te SHENZHEN,
(72) SAMPATH, Hemanth te SAN
(DE)
GUANGDONG 518057, China (CN)
DIEGO, CALIFORNIA 92130,
(72) Eiselt, Michael te 99334
LI, Yu Ngok te SHENZHEN,
Verenigde Staten van Amerika
KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
GUANGDONG 518057, China (CN)
(US)
DUITSLAND (DE)
XU, Jun te SHENZHEN,
KHANDEKAR, Aamod te SAN
Lawin, Mirko te 98617
GUANGDONG 518057, China (CN)
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
MEININGEN, BONDSREPUBLIEK
ZHANG, Junfeng te SHENZHEN,
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
GUANGDONG 518057, China (CN)
(US)
LI, Shupeng te SHENZHEN,
GORE, Dhananjay Ashok te SAN (51) H04J 14/00
GUANGDONG 518057, China (CN)
DIEGO, CALIFORNIA 92122,
(11) EP2705622
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04L 5/00
(21) EP12717724.4
(US)
H04L 27/26
(22) 27.04.2012
GOROKHOV, Alexei te SAN
H04L 1/00
Nummer 01/15
(11) EP2634945
(21) EP12157556.7
132
GROSS, James te STOCKHOLM,
11425, Zweden (SE)
(22) 29.02.2012
(51) H04L 1/16
(54) Method and a device for
increasing the amount of
information bits comprised in a
symbol
(11) EP2008390
(21) EP06733450.8
(22) 19.04.2006
31 december 2014
(32) 06.04.2010
(33) Japan
(54) Subframe based, semi-static
signaling of cross-carrier control
format indicator in
heterogeneous networks.
(47) 24.12.2014
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
SELECTIVE ACKNOWLEDGEMENT (73) NEC Corporation te TOKYO 1088001, Japan (JP)
(73) Mitsubishi Electric R&D Centre
(47) 24.12.2014
Europe B.V. te 1119 NS SCHIPHOL
(72) NG, Boon Loong te MULGRAVE,
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
RIJK
VIC 3170, Australië (AU)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Mitsubishi Electric Corporation te
(51) H04L 5/00
Zweden (SE)
CHIYODA-KU TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
(72) TIMNER, Ylva te S-977 51 LULEÅ, (11) EP2637345
(47) 24.12.2014
(72) Ciochina, Cristina te 35708
RENNES CEDEX 7, Frankrijk (FR)
Castelain, Damien te 35708
RENNES CEDEX 7, Frankrijk (FR)
(51) H04W 52/02
H04L 1/18
H04L 1/00
(11) EP2642681
(21) EP12835705.0
(22) 28.09.2012
(31) 201110294559
201110293846
201110295132
Zweden (SE)
PERSSON, Håkan te S-171 59
SOLNA, Zweden (SE)
AXELSSON, Håkan te S-582 15
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51) H04W 76/04
H04W 52/02
H04L 1/18
(11) EP2148460
(21) EP09009634.8
(22) 24.07.2009
(31) 83513 P
(32) 24.07.2008
(32) 30.09.2011
30.09.2011
30.09.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) China
China
China
(47) 24.12.2014
(54) WIRELESS DIGITAL
COMMUNICATION METHOD AND
SYSTEM
(47) 24.12.2014
(73) Goertek Inc. te WEI FANG,
SHANDONG 261031, China (CN)
(72) GAO, Qiang te WEIFANG
SHANDONG 261031, China (CN)
WANG, Chongle te WEIFANG
SHANDONG 261031, China (CN)
ZENG, Xiaobo te WEIFANG,
SHANDONG 261031, China (CN)
(51) H04L 1/08
(11) EP2695321
(21) EP12716312.9
(54) Method and apparatus for
improving HARQ operation
(32) 09.03.2012
31.10.2012
07.03.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of handling control
channel and related
communication device
(47) 24.12.2014
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(72) Tseng, Li-Chih te PEITOU TAIPEI
CITY, Taiwan (TW)
(51) H04L 9/08
(51) H04L 1/20
H04B 1/707
(21) EP13167508.4
(11) EP1723744
(21) EP05701211.4
(22) 27.01.2005
(31) 799322
800167
(32) 12.03.2004
12.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 08.04.2011
(47) 24.12.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) JONSSON, Elias te S-211 29
MALMÖ, Zweden (SE)
(51) H04W 88/06
H04W 72/00
H04W 48/08
(73) RWTH Aachen te 52062 AACHEN,
H04W 28/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H04L 5/00
(DE)
(11) EP2556715
(72) DOMBROWSKI, Christian te 52134
(21) EP11766000.1
HERZOGENRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 01.04.2011
(DE)
(31) 2010087494
(47) 24.12.2014
(31) 201261608643 P
201261720401 P
201313787841
(72) Chih-Yao, Wu te 330 TAOYUAN
CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(31) 102011001911
(54) VERFAHREN FÜR EINEN SENDER
FÜR EIN MEHRKANALKOMMUNIKATIONSSYSTEM ZUR
VERSENDUNG VON ECHTZEITDATEN
(22) 08.03.2013
(73) Innovative Sonic Limited te
EBENE 72201, Mauritius (MU)
(54) A METHOD AND APPARATUS FOR
RECEIVED SIGNAL QUALITY
ESTIMATION
(22) 05.04.2012
(21) EP13001162.0
(11) EP2665224
(22) 13.05.2013
(31) 1254466
(32) 15.05.2012
(33) Frankrijk
(54) Procédé de distribution d'une clef
numérique de chiffrement vers
des terminaux de
télécommunication
(47) 24.12.2014
(73) Airbus DS SAS te 78990
ELANCOURT, Frankrijk (FR)
Cassidian Finland OY te 00380
HELSINKI, Finland (FI)
(72) Prat, Julien te 75017 PARIS,
Frankrijk (FR)
Mouffron, Marc te 78470 SAINTREMY-LES-CHEVREUSE, Frankrijk
(FR)
Rinne, Simo te 01800
KLAUKKALA, Finland (FI)
Kauhanen, Lari-Mikko te 40520
JYVÄSKYLÄ, Finland (FI)
(51) H04L 9/30
(11) EP2625818
(21) EP11761619.3
(22) 28.09.2011
(31) 11306214
10306103
Nummer 01/15
133
31 december 2014
(32) 23.09.2011
08.10.2010
(21) EP06825712.0
(21) EP12171766.4
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(22) 10.10.2006
(22) 13.06.2012
(31) 257141
(54) Method and energy management
unit for load scheduling in
building automation
(32) 24.10.2005
(54) PUBLIC KEY ENCRYPTION SYSTEM
(33) Verenigde Staten van Amerika
BASED ON QUADRATIC
(54) Class-based bandwidth
RESIDUOSITY ASSUMPTION OF
partitioning
HIGHER DIMENSIONS
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ALESSIO, Davide te F-92443 ISSY- (72)
LES-MOULINEAUX CEDEX,
Frankrijk (FR)
JOYE, Marc te F-92443 ISSY-LESMOULINEAUX CEDEX, Frankrijk
(FR)
(51) H04L 9/32
H04L 9/30
H04L 9/08
(11) EP2341659
(21) EP09823021.2
(22) 12.08.2009
(31) 200810168359
(32) 28.10.2008
(33) China
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(54) KEY DISTRIBUTION METHOD AND (32)
SYSTEM
(33)
(47) 24.12.2014
(54)
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
(72) MA, Jingwang te GUANGDONG
518057, China (CN)
JIA, Qian te GUANGDONG
518057, China (CN)
YU, Wantao te GUANGDONG
518057, China (CN)
(51) H04L 29/06
H04L 12/18
(11) EP2299636
(21) EP09773203.6
(22) 03.07.2009
(31) 2008176343
(32) 04.07.2008
(33) Japan
(54) STREAMING COMMUNICATION
DEVICE, STREAMING
COMMUNICATION METHOD, AND
STREAMING COMMUNICATION
SYSTEM
(47) 24.12.2014
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(47)
(73)
(47) 24.12.2014
(73) ABB AG te 68309 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hansen, Ewa te 722 23
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
Bag, Gargi te 723 44 VÄSTERÅS,
PAN, Rong te SUNNYVALE,
Zweden (SE)
CALIFORNIA 94087, Verenigde
Stoll, Pia te 72346 VÄSTERÅS,
Staten van Amerika (US)
Zweden (SE)
TRIMBLE, Stanley Arthur te
Rossebø, Judith te N-0852 OSLO,
LIVERMORE, CALIFORNIA 94550,
Noorwegen (NO)
Verenigde Staten van Amerika
Lennvall, Tomas te 722 21
(US)
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
BONOMI, Falvio Giovanni te PALO
Rizvanovic, Larisa te 724 71
ALTO, CALIFORNIA 94301,
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04L 7/00
(US)
H04L 29/08
H04L 12/26
H04L 29/00
H04L 12/54
EP2562972
H04H 20/86
EP11772114.2
(11) EP2235857
22.04.2011
(21) EP09705115.5
2010099914
(22) 12.01.2009
23.04.2010
(31) 24355
Japan
(32) 01.02.2008
USABLE BANDWIDTH
(33) Verenigde Staten van Amerika
MEASUREMENT SYSTEM,
TRANSMISSION DEVICE, USABLE (54) SIGNALLING THE PRESENCE OF
BANDWIDTH MEASUREMENT
EXTENSION FRAMES
METHOD AND RECORDING
(47) 24.12.2014
MEDIUM
(73) Nokia Corporation te 02610
24.12.2014
ESPOO, Finland (FI)
NEC Corporation te TOKYO 108(72) HIMMANEN, Heidi te FI-20740
8001, Japan (JP)
TURKU, Finland (FI)
(72) OSHIBA Takashi te TOKYO 1088001, Japan (JP)
(51) H04L 12/26
(11) EP2611084
(21) EP12199482.6
(22) 27.12.2012
PEKONEN, Harri te FI-21260
RAISIO, Finland (FI)
VESMA, Jussi te FI-20320 TURKU,
Finland (FI)
(51) H04W 88/06
H04L 29/06
H04L 12/66
(31) 201161580487 P
201213461467
(11) EP1222777
(32) 27.12.2011
01.05.2012
(22) 29.09.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Data integrity scoring and
visualization for network and
customer experience monitoring
(47) 24.12.2014
(21) EP00967090.2
(31) 408725
436458
439946
(32) 29.09.1999
08.11.1999
12.11.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) YONEDA, Takahiro te OSAKA-SHI, (73) Tektronix, Inc. te BEAVERTON,
OREGON 97077-0001, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
MURAMOTO, Eiichi te OSAKA-SHI,
(54) MULTIPLE WIRELESS
(72) Wilkinson, Robert Todd te PLANO,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
COMMUNICATION PROTOCOL
TX TEXAS 75025, Verenigde
METHODS AND APPARATUSES
(51) H04L 12/835
Staten van Amerika (US)
(47) 24.12.2014
H04L 12/823
(51) H04L 12/28
H04L 12/801
(73) Intel Corporation te SANTA
H02J 3/12
H04L 12/26
CLARA, CA 95054, Verenigde
G06F 1/32
H04L 12/24
Staten van Amerika (US)
(11) EP2675112
(11) EP1941287
(72) NEVO, Ron te BEAVERTON, OR
Nummer 01/15
97006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZEHAVI, Ephraim te 34987 HAIFA,
Israël (IL)
GINOSAR, Ran te 36001 NOFIT,
Israël (IL)
MONELLO, Breet, A. te LAKE
OSWEGO, OR 94037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
134
Verenigde Staten van Amerika
(US)
31 december 2014
H04L 25/02
(11) EP2663041
(51) H04L 12/813
(21) EP13179317.6
(11) EP1847081
(22) 04.02.2004
(21) EP06709661.0
(31) 379650
(22) 07.02.2006
(32) 05.03.2003
(31) 0502483
05255164
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 07.02.2005
22.08.2005
(54) Channel delay spread estimation
with subtraction of training
symbol autocorrelation
(21) EP07719639.2
(33) GROOT BRITTANNIË
Europees Octrooi Bureau
(47) 24.12.2014
(22) 27.04.2007
(54) POLICING NETWORKS
(31) 795962 P
(47) 24.12.2014
(32) 28.04.2006
(73) BRITISH TELECOMMUNICATIONS
public limited company te
LONDON EC1A 7AJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H04W 76/04
H04L 12/66
(11) EP2014020
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WLAN AND WWAN CONNECTION
MIGRATION METHODS AND
APPARATUS
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Maltsev, Alexander te 603163
NIZHNY NOVGOROD,
Russische Federatie (RU)
Pudeyev, Andrey te 603038
NIZHNY NOVGOROD,
Russische Federatie (RU)
Sadri, Ali te SAN DIEGO, CA
CALIFORNIA 92128, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) JACQUET, Arnaud te IPSWICH
SUFFOLK IP4 2JA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
BRISCOE, Robert John te
ON N2K 0A7, Canada (CA)
WOODBRIDGE, SUFFOLK IP13
(72) KEZYS, Vytautas, Robertas te
9NW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H04L 27/36
HAMILTON, ONTARIO L9K 1M3,
DI CAIRANO-GILFEDDER, Carla te
H04L 27/34
Canada (CA)
FELIXSTOWE SUFFOLK IP11 7AE,
H04L 27/18
TODD, Terence, D. te HAMILTON,
GROOT BRITTANNIË (GB)
H04B 10/556
ONTARIO L9C 2B4, Canada (CA)
SALVATORI, Alessandro te I-19121
H04B 10/54
LA
SPEZIA,
Italië
(IT)
H04B 10/516
(51) H04L 12/751
(11) EP2571217
H04L 12/707
(51) H04L 12/863
(47) 24.12.2014
(11) EP1561311
(11) EP2528287
(21) EP11290408.1
(21) EP03758161.8
(21) EP12175768.6
(22) 13.09.2011
(22) 22.10.2003
(22) 07.08.2009
(31) 286477
(31) 536587
87074 P
(54) Method for transmitting optical
signals with adaptive bitrate and
a corresponding transmitter.
(32) 01.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DYNAMIC LOAD DISTRIBUTION
USING LOCAL STATE
INFORMATION
(47) 24.12.2014
(73) Nokia Corporation te 02610
ESPOO, Finland (FI)
(72) HEINER, Andreas te FIN-02280
ESPOO, Finland (FI)
BALANDIN, Sergey te FIN-00920
HELSINKI, Finland (FI)
(51) H04L 12/801
(11) EP2664110
(21) EP12701194.8
(22) 05.01.2012
(31) 201113006142
(32) 13.01.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
IMPLEMENTING PERIODIC EARLY
DISCARD IN ON-CHIP BUFFER
MEMORIES OF NETWORK
ELEMENTS
(47) 24.12.2014
(73) ALCATEL LUCENT te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) FRANCINI, Andrea te
MOORESVILLE NC 28115,
(32) 06.08.2009
07.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(73) ALCATEL LUCENT te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) Bertran-Pardo, Oriol , Alcatel Bell
Labs France te 91620 NOZAY,
Frankrijk (FR)
Salsi, Massimiliano , Alcatel Bell
(47) 24.12.2014
Labs France te 91620 NOZAY,
Frankrijk (FR)
(73) Qualcomm, Inc. te SAN DIEGO,
Renaudier, Jérémie , Alcatel Bell
CA 92121-1714, Verenigde Staten
Labs France te 91620 NOZAY,
van Amerika (US)
Frankrijk (FR)
(72) Kumar, Vanitha, A. te SAN DIEGO,
CA CALIFORNIA 92121, Verenigde (51) H04L 5/00
Staten van Amerika (US)
H04L 27/26
Qiu, Bin te SAN DIEGO, CA
H04B 7/04
CALIFORNIA 92121, Verenigde
H04B 7/02
Staten van Amerika (US)
(11) EP2382748
Raina, Ashwini te SAN DIEGO, CA
(21) EP09806007.2
CALIFORNIA 92121, Verenigde
(54) Efficient packet handling for
timerbased packet discard in a
wireless communication system
Staten van Amerika (US)
Maheshwari, Shailesh te SAN
DIEGO, CA CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Xiao, Gang, A. te SAN DIEGO, CA
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Gowda, Yateesh, S. te SAN
DIEGO, CA CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 27/26
(22) 29.12.2009
(31) 08368027
(32) 31.12.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS AND RECEIVER FOR
INTERFERENCE CANCELLATION
OF INTERFERING BASE STATIONS
IN A SYNCHRONIZED OFDM
SYSTEM
(47) 24.12.2014
(73) ST-Ericsson SA te 1228 PLAN-LESOUATES, Zwitserland (CH)
Nummer 01/15
135
31 december 2014
(72) ANCORA, Andrea te F-06300
NICE, Frankrijk (FR)
TOMATIS, Fabrizio te 06700
SAINT-LAURENT-DU-VAR, Frankrijk
(FR)
(51) H04L 29/06
(51) H04L 29/08
H04L 29/02
(31) 798152 P
(11) EP1758316
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05757340.4
(54) DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT
USING TRUSTED PROCESSING
TECHNIQUES
(51) H04L 29/06
G05B 19/41
(47) 24.12.2014
(11) EP2656580
(73) InterDigital Technology
Corporation te WILMINGTON, DE
19809, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP12714986.2
(22) 14.06.2005
(31) 200410048239
200410048771
(32) 14.06.2004
18.06.2004
(33) China
China
(DE)
AUST, Andreas Matthias te 30177
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOEHLER, Ralf te 30455
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GLAESER, Frank te 30449
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2052524
(21) EP07872510.8
(22) 04.05.2007
(32) 05.05.2006
(22) 30.03.2012
(31) 102011007199
(32)
(72) CHA, Inhyok te YARDLEY, PA
19067, Verenigde Staten van
(33)
Amerika (US)
(54)
SHAH, Yogendra, C. te EXTON, PA
19341, Verenigde Staten van
(47) 24.12.2014
Amerika (US)
SINGHAL, Amit X te KING OF
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
PRUSSIA PA 19403, Verenigde
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
(47)
Staten van Amerika (US)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(73)
(72) QING, Wu Huawei Administration (51) H04L 29/06
Building te GUANGDONG 518129, (11) EP2263362
China (CN)
(21) EP08803947.4
CHEN, Yuepeng Huawei
(54) METHOD FOR ENSURING
RELIABILITY IN A NETWORK
INCLUDING A SEPARATE BEARER
CONTROL LAYER
Administration Building te
GUANGDONG 518129, China (CN)
FAN, Lingyuan Huawei
Administration Building te
GUANGDONG 518129, China (CN)
WU, Dengchao Huawei
Administration Building te
GUANGDONG 518129, China (CN)
ZOU, Ting Huawei Administration
Building te GUANGDONG 518129,
China (CN)
(51) H04W 76/02
H04W 36/02
H04L 29/06
(22) 10.09.2008
(31) 58251
(32) 28.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(21) EP03749571.0
(22) 10.09.2003
(51) H04L 29/06
(31) 410737 P
616331
(11) EP2294779
(32) 12.09.2002
09.07.2003
(22) 29.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09772398.5
(31) 102008030939
(32) 02.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SYSTEM FOR EFFICIENT
RECOVERY OF NODE-B BUFFERED (54) OPTIMIZED SELECTION OF A
DATA FOLLOWING MAC LAYER
TRANSMISSION PROTOCOL
RESET
RESPECTING THRESHOLDS
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) InterDigital Technology
Corporation te WILMINGTON, DE
19809, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) TERRY, Stephen, E. te
NORTHPORT, NY 11768,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHAO, Yi-Ju te MINNETONKA, MN
55345, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERFAHREN UND
KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG
ZUM KRYPTOGRAPHISCHEN
SCHÜTZEN EINER FELDGERÄTDATENKOMMUNIKATION
24.12.2014
Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FALK, Rainer te 85586 POING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04L 29/08
(11) EP2023579
(54) METHOD AND ARRANGEMENT
RELATING TO A COMMUNICATION (21) EP08252532.0
DEVICE
(22) 24.07.2008
(47) 24.12.2014
(31) 782489
(72) LIWELL, Marcus te S-211 30
MALMÖ, Zweden (SE)
ANDERSSON, Stefan te S-230 41
KLÅGERUP, Zweden (SE)
(11) EP1547322
12.04.2011
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(32) 24.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Extensible web services system
(47) 24.12.2014
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Tian, Lifen te WEST CALDWELL
07006, NEW JERSEY, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
(11) EP2544429
(21) EP12172742.4
(22) 20.06.2012
(31) 2011139146
(32) 23.06.2011
(33) Japan
(54) Transfer apparatus, transfer
network system, and transfer
method
(47) 24.12.2014
(72) KUBSCH, Stefan te 31559
HOHNHORST, BONDSREPUBLIEK (73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU,
DUITSLAND (DE)
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
SIEMENS, Eduard te 31319
(72) Fujioka, Shinya te TOKYO, 100SEHNDE, BONDSREPUBLIEK
8220, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Ashi, Yoshihiro te TOKYO, 100BROCKE, Jens te 30880 LAATZEN,
8220, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Mizutani, Masahiko te TOKYO,
Nummer 01/15
136
100-8220, Japan (JP)
H04B 5/00
(51) H04W 8/26
H04L 29/08
(11) EP2506543
(11) EP2664122
(22) 22.02.2012
(21) EP12700183.2
(31) 2011074425
(22) 12.01.2012
(32) 30.03.2011
(31) 11305028
(33) Japan
(32) 12.01.2011
(54) Communication terminal,
communication method, and
program
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP12156554.3
(54) PROCEDE D'ETABLISSEMENT
D'UN CANAL DE COMMUNICATION (47) 24.12.2014
IP BIDIRECTIONNEL DANS UN
(73) FeliCa Networks, Inc. te TOKYO,
RESEAU DE
141-0032, Japan (JP)
TELECOMMUNICATIONS
(72) Sekita, Suguru te TOKYO, 108(47) 24.12.2014
0075, Japan (JP)
(73) Gemalto SA te 92190 MEUDON,
(51) H04M 1/2745
Frankrijk (FR)
H04M 1/247
(72) MOREL, Didier te F-13009
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
BARRAS, Cyril te F-83470 SAINT
MAXIMIN LA STE BAUME, Frankrijk
(FR)
FINE, Jean-Yves te F-13010
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
PHAN, Ly-Thanh te F-92350 LE
PLESSIS ROBINSON, Frankrijk (FR)
(51) H04L 29/08
(11) EP2624524
(21) EP13153890.2
(47) 24.12.2014
(73) Galuszka, Andrzej Jaroslaw te
5573 REMICH, Luxemburg (LU)
(72) Galuszka, Andrzej Jaroslaw te
5573 REMICH, Luxemburg (LU)
(51) H04M 1/725
G06F 17/30
(11) EP2555498
(21) EP10850976.1
(22) 20.07.2010
(31) 201010168822
(32) 05.05.2010
(33) China
(54) MULTIMEDIA MESSAGE SAVING
METHOD AND MOBILE TERMINAL
(47) 24.12.2014
(21) EP10190059.5
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
(22) 04.03.2008
(54) Systems and methods for
providing a call log on a mobile
device
(72) CAO, Gang te SHENZHEN
GUANGDONG 518057, China (CN)
(51) H04M 3/56
H04M 3/54
H04M 3/533
BlackBerry Limited te WATERLOO,
H04L 29/06
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(11) EP2124415
Lee, John Jong-Suk te WATERLOO
(21) EP09159817.7
ONTARIO N2L 3L3, Canada (CA)
Vymenets, Leonid te
(22) 08.05.2009
MISSISSAUGA ONTARIO L4W 0B5, (31) 123344
Canada (CA)
Oerton, Kevin John te WATERLOO (32) 19.05.2008
ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA) (33) Verenigde Staten van Amerika
Scott, Sherryl Lee Lorraine te
(54) Voice over content centric
WATERLOO ONTARIO N2L 3W8,
networks
Canada (CA)
(47) 24.12.2014
H04M 1/60
(73) Palo Alto Research Center
EP2560349
Incorporated te PALO ALTO,
CALIFORNIA 94304, Verenigde
EP10849718.1
Staten van Amerika (US)
24.08.2010
(47) 24.12.2014
(73)
(72)
(31) 201261594017 P
201213590746
(32) 02.02.2012
21.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
FOR ACTIVATION OF AN
EMERGENCY MODE
(11) EP2378745
(22) 04.02.2013
(54) Content distribution network
supporting popularity-based
caching
31 december 2014
(51)
(11)
(21)
(22)
(73) Comcast Cable Communications,
(72) Stewart, Paul J te LOS ALTOS, CA
LLC te PHILADELPHIA, PA 19103, (31) 201010144405
94022, Verenigde Staten van
(32) 12.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(33) China
Jacobson, Van L te WOODSIDE,
CA 94062, Verenigde Staten van
(72) Fliam, Richard Joseph te
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
Amerika (US)
PHILADELPHIA, PA PENNSYLVANIA
SWITCHING AUDIO CHANNELS OF
Plass, Michael F te MOUNTAIN
19103, Verenigde Staten van
A COMMUNICATION MODULE
VIEW, CA 94040, Verenigde
Amerika (US)
(47) 24.12.2014
Staten van Amerika (US)
Flanagan, Kevin Christopher te
Smetters, Diana K te BELMONT,
PHILADELPHIA, PA PENNSYLVANIA (73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
CA 94002, Verenigde Staten van
19103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(72) LUO, Zushun te SHENZHEN
Broome, Gregory Allen te
GUANGDONG 518057, China (CN) (51) H04N 101/00
PHILADELPHIA, PA PENNSYLVANIA
H04N 1/00
(51) H04M 11/04
19103, Verenigde Staten van
H04L 29/06
H04M
1/725
Amerika (US)
G06F 9/445
G08B 25/01
Burgess, Jason te PHILADELPHIA,
G06F 21/10
G08B
21/02
PA PENNSYLVANIA 19103,
G06F 21/00
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2507981
G06F 17/30
(US)
(21) EP10784792.3
G06F 12/02
Commeau, Gabriel te
G06F 12/00
(22)
30.11.2010
PHILADELPHIA, PA PENNSYLVANIA
(11) EP2326074
(31) 91625
19103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP10197005.1
(32) 30.11.2009
(51) H04W 4/00
H04M 1/725
H04L 29/14
(33) Luxemburg
(22) 07.09.2006
(54) MOBILE TELEPHONE EQUIPPED
(31) 718155 P
468251
Nummer 01/15
(32) 15.09.2005
29.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Content-aware digital media
storage device and methods of
using the same
(47) 24.12.2014
(73) Eye-Fi, Inc. te MENLO PARK, CA
94025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Feinberg, Eugene te MOUNTAIN
VIEW, CA 94041, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Koren, Yuval te MOUNTAIN VIEW,
CA 94041, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ozceri, Berend te SUNNYVALE, CA
94087, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gillat, Ziv te MOUNTAIN VIEW, CA
94040, Verenigde Staten van
Amerika (US)
137
(33) China
China
(73) Omron Corporation te KYOTO-SHI, (73) Texmag GmbH
Vertriebsgesellschaft te 8800
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
THALWIL, Zwitserland (CH)
Shanghai Jiaotong University te
(72) Eisen, Jürgen te 86199
SHANGHAI 200240, China (CN)
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
(72) ZHAO, Yuming te SHANGHAI
DUITSLAND (DE)
200240, China (CN)
Zwerger, Lars te 86163
LIU, Jiapeng te SHANGHAI
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
200240, China (CN)
DUITSLAND (DE)
XIAO, Yanfeng te SHANGHAI
(51)
(11) EP2086215
(21)
(21) EP09250247.5
(22)
(22) 29.01.2009
(31)
(32) 29.01.2008
(33) Japan
(11)
(32)
200240, China (CN)
(51) H04N 5/335
SHEN, Feng te SHANGHAI
H04N 5/32
200240, China (CN)
H04N 5/225
SUWA, Masaki te KYOTO-SHI
H04N 3/14
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
H01L 27/146
KIMACHI, Masatoshi te KYOTO-SHI (11) EP2278791
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
(21) EP10184199.7
H04N 5/225
(22) 09.07.2001
EP2183909
(31) 2000208306
EP08768644.0
2000210066
19.06.2008
(32) 10.07.2000
11.07.2000
945179 P
141150
(33) Japan
Japan
20.06.2007
18.06.2008
(54) Image pickup apparatus
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus and method for
Verenigde Staten van Amerika
determining the embeddability of
(54)
DEVICES, SYSTEMS AND
supplemental information into an
METHODS REGARDING IMAGES
image
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Ishikawa, Masaaki te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Shimura, Hiroshi te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Guan, Haike te YOKOHAMA-SHI
KANAGAWA-KEN 225-0011, Japan
(JP)
Ishizu, Taeko te TOKYO 143-8555,
Japan (JP)
Yoshida, Hiroyuki te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Saitoh, Takashi te TOKYO 1438555, Japan (JP)
(73) Microscan Systems, Inc. te
RENTON, WA 98057, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MESSINA, Michael C. te
HOOKSETT, NEW HAMPSHIRE
03106, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DUNN, Sheila Bergeron te
MASON, NEW HAMPSHIRE 03048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04N 5/235
(11) EP2567535
(21) EP08788847.5
(51) H04N 9/64
H04N 5/243
H04N 5/235
H04N 5/217
H04N 5/21
H04N 5/20
H04N 5/14
H04N 1/409
G06T 5/00
(22) 02.07.2008
(11) EP2187620
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(21) EP08783573.2
(22) 28.07.2008
(11) EP2703773
(21) EP12006112.2
(54) DIGITAL IMAGE PROCESSING AND (22) 28.08.2012
ENHANCING SYSTEM AND
(54) Sensor zum Erfassen einer
METHOD WITH FUNCTION OF
laufenden Warenbahn
REMOVING NOISE
(47)
24.12.2014
(47) 24.12.2014
(51) H04N 1/32
G06T 1/00
(31) 2008018295
31 december 2014
(31) 968215
(32) 02.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CAMERA SYSTEM AND METHOD
FOR OPERATING A CAMERA
SYSTEM
(47) 24.12.2014
(31) 200710044216
200710044217
(72) THORN, Karl, Ola te S-271 46
MALMO, Zweden (SE)
(32) 26.07.2007
26.07.2007
(51) H04N 5/235
G01B 11/00
(47) 24.12.2014
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(72) Tashiro, Kazuaki te TOKYO TOKYO
146-8501, Japan (JP)
Kaifu, Noriyuki te TOKYO TOKYO
146-8501, Japan (JP)
Kochi, Tetsunobu te TOKYO
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
Yuki, Osamu te TOKYO TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(51) H04N 5/374
(11) EP2408194
(21) EP11354022.3
(22) 12.05.2011
(31) 1002066
1002360
1002909
(32) 17.05.2010
03.06.2010
09.07.2010
(33) Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
(54) Capteur d'image en technologie
CMOS à forte cadence vidéo
(47) 24.12.2014
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Cazaux, Yvon te 38100
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Giffard, Benoit te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Nummer 01/15
138
(51) H04N 7/173
H04N 7/16
H04N 5/445
(47) 24.12.2014
(11) EP1484915
(72) KO, Woo Suk te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
MOON, Sang Chul te SEOUL 137724, Zuid-Korea (KR)
(21) EP04014533.6
(22) 25.02.1999
(31) 34939
85607 P
139798
(32) 04.03.1998
15.05.1998
25.08.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Program guide system with
monitoring of advertisement
usage and user activities
(47) 24.12.2014
(73) United Video Properties, Inc. te
SANTA CLARA, CA 95050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Thomas, William L. te BIXBY,
OKLAHOMA 74008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hassell, Joel G. te GOLDEN,
COLORADO 80403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Knudson, Edward B. te
LITTLETON, COLORADO 80127,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Marshall, Connie T. te MUSKOGEE,
OKLAHOMA 74403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lemmons, Thomas R. te SAND
SPRINGS, OKLAHOMA 74063,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Boyle, Franklin E. te TULSA,
OKLAHOMA 74136, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Berezowski, David M. te TULSA,
OKLAHOMA 74133, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kern, Donald C. te BROKEN
ARROW, OKLAHOMA 74011,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Ellis, Michael D. te BOULDER,
COLORADO 80304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 7/015
H04L 5/00
H04L 27/26
H04L 25/03
H04L 1/00
H04H 60/07
H04H 40/18
H04B 7/04
(11) EP2536133
(21) EP11740064.8
(22) 07.02.2011
(31) 302522 P
(32) 08.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
RECEIVING A BROADCAST SIGNAL
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(51) H04N 7/15
(11) EP1976292
(21) EP08003747.6
(22) 29.02.2008
31 december 2014
Vu, Khac Tri te 1935, ZAVENTEM,
België (BE)
Uytterhoeven, Geert te 1935,
ZAVENTEM, België (BE)
Hostyn, Tom Frans Maurits te
1935, ZAVENTEM, België (BE)
Onishi, Manabu te TOKYO, Japan
(JP)
Shimizu, Shunkichi te TOKYO,
Japan (JP)
Nishikawa, Takahiro te TOKYO,
Japan (JP)
(32) 02.03.2007
(51) H04N 5/353
H04N 13/02
H04N 13/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2403255
(31) 102007010664
(21) EP11169690.2
(54) Verfahren und
Videokommunikationssystem zur (22) 13.06.2011
Einspeisung von Avatar(31) 2010151401
Informationen in einen
(32) 01.07.2010
Videodatenstrom
(33) Japan
(47) 24.12.2014
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kaspar, Bernhard te 64646
HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Englert, Roman te 53913
BUSCHHOVEN GEM. SWISTTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kremer, Thomas te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Milczewsky, Klaus te 64342
SEEHEIM-JUGENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04N 7/173
H04N 5/783
H04N 5/00
H04N 21/6587
H04N 21/472
H04N 21/443
H04N 21/442
H04N 21/44
H04N 21/438
H04N 21/433
H04L 29/06
(54) Image pickup apparatus
(47) 24.12.2014
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(72) Tajiri, Shinichiro te MINATO-KU,
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(51) H04N 21/658
H04N 21/6377
H04N 19/34
(11) EP1040668
(21) EP99923815.7
(22) 17.06.1999
(31) 110616
(32) 06.07.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SCALABLE VIDEO CODING
SYSTEM
(47) 24.12.2014
(73) Funai Electric Co., Ltd. te DAITO,
OSAKA 574-0013, Japan (JP)
PHILIPS AB te 164 85
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(22) 12.07.2007
(72) RADHA, Hayder te NL-5656 AA
EINDHOVEN
CHEN, Yingwei te NL-5656 AA
EINDHOVEN
COHEN, Robert, A. te NL-5656 AA
EINDHOVEN
(31) 2006194925
(51) H04N 19/61
(32) 14.07.2006
(11) EP1726163
(33) Japan
(21) EP05708850.2
(54) Data transmission system,
receiving apparatus, receiving
method as well as computer
program product
(22) 25.02.2005
(11) EP1879393
(21) EP07112395.4
(47) 24.12.2014
(31) 04100847
(32) 03.03.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VIDEO PROCESSING CIRCUIT AND
(73) Sony Corporation te TOKYO,
METHOD OF VIDEO PROCESSING
Japan (JP)
(47)
24.12.2014
Sony Service Center (Europe) N.V.
te 1935 ZAVENTEM, België (BE)
(73) Callahan Cellular L.L.C. te
WILMINGTON, DE 19808,
(72) Saito, Tomonobu te TOKYO, Japan
Verenigde Staten van Amerika
(JP)
(US)
Oobayashi, Tsuyoshi te TOKYO,
Japan (JP)
(72) VAN DER WOLF, Pieter te NL-5656
Nummer 01/15
139
AA EINDHOVEN
(DE)
RIEMENS, Abraham, K. te NL(51) H04R 1/08
5656 AA EINDHOVEN
H04R 1/02
GANGWAL, Om, P. te NL-5656 AA
H04R 1/00
EINDHOVEN
(11) EP1685740
(51) H04N 21/44
(21) EP04795110.8
H04N 21/2381
(22) 14.10.2004
H04N 21/236
H04N 21/234
(31) 686036
(11) EP2311260
(32) 14.10.2003
(21) EP08794446.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 09.07.2008
(54)
(54) CONSTANT BIT RATE PADDING OF (47)
MPEG TRANSPORT STREAMS
(73)
(47) 24.12.2014
(73) Ericsson Television Inc. te
DULUTH, GA 30096, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) NORONHA, JR., Ciro, A. te PALO
ALTO, CA 94306, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 21/44
H04N 21/438
(11) EP2580917
(21) EP11725092.8
Protective cover assembly
24.12.2014
Gore Enterprise Holdings, Inc. te
NEWARK, DE 19714-9206,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
31 december 2014
(31) 200801518
(32) 04.11.2008
(33) Denemarken
(54) Asymmetric adjustment
(47) 24.12.2014
(73) GN ReSound A/S te 2750
BALLERUP, Denemarken (DK)
(72) Ypma, Alexander te 5508 AE
VELDHOVEN
De Vries, Aalbert te 5611 XD
EINDHOVEN
Leenen, Joseph Renier Gerardus
M te 5503 XH VELDHOVEN
Geurts, Job te 5624 GM
EINDHOVEN
(51) H04R 25/00
G10L 21/02
(72) BANTER, Chad, A. te BEAR, DE
19701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REIS, Bradley, E. te WEST LAKE,
OH 44145, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2663094
(51) H04R 1/10
(47) 24.12.2014
(11) EP2190213
(73) Oticon A/S te 2765 SMØRUM,
Denemarken (DK)
(21) EP12167267.9
(22) 09.05.2012
(54) Methods and apparatus for
processing audio signals
(22) 14.06.2011
(21) EP09176862.2
(31) 10173106
10305633
(22) 24.11.2009
(31) 277219
(32) 17.08.2010
14.06.2010
(32) 24.11.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Detecting the repositioning of an
(51) H04R 31/00
earphone using a microphone
H04R 11/02
and associated action
(11)
EP2591616
(47) 24.12.2014
(54) Receiver and method at the
receiver for enabling channel
change with a single decoder
(47) 24.12.2014
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Pontoppidan, Niels Henrik te DK2765 SMØRUM, Denemarken (DK)
Lunner, Thomas te DK-2765
SMØRUM, Denemarken (DK)
Vatti, Marianna te DK-2765
SMØRUM, Denemarken (DK)
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP11749585.3
(21) EP09174982.0
(54) METHOD AND EQUIPMENT FOR
REPORTING SUPPORT CAPABILITY
OF CELL TO UPLINK HIGH-ORDER
(22) 30.06.2011
(31) 833639
(72) Lee, Jae Han te SAN JOSE, CA
(32) 09.07.2010
95143, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(72) GAUTIER, Eric te F-35576
Sander, Wendell B te LOS GATOS, (54) DRIVE PIN FORMING METHOD
CESSON SEVIGNE, Frankrijk (FR)
CA 95032, Verenigde Staten van
FOR A BALANCED ARMATURE
LAURENT, Anthony te F-35576
Amerika (US)
TRANSDUCER AND BALANCED
CESSON SEVIGNE, Frankrijk (FR)
ARMATURE TRANSDUCER
HOWSON, Christopher te F-35576 (51) H04R 1/40
CESSON SEVIGNE, Frankrijk (FR)
(47) 24.12.2014
H04R 1/34
H04R 1/32
(51) H04Q 9/00
(73) Shure Acquisition Holdings, Inc.
H04R 1/20
G01B 21/04
te NILES, IL 60714, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2471276
(11) EP2061015
(72) BEDWELL, Kevin M. te CHICAGO
(21) EP10827252.7
(21) EP08013041.2
HEIGHTS ILLINOIS 60411,
(22) 14.10.2010
(22) 19.07.2008
Verenigde Staten van Amerika
(31) 200907238
(31) 102007054838
(US)
FROHLICH, Lajos te FOREST PARK
(32) 30.10.2009
(32) 16.11.2007
ILLINOIS 60130, Verenigde Staten
(33) Singapore
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van Amerika (US)
(54) OMNIDIRECTIONAL SPEAKER
(54) Tastsystem und Verfahren zum
(51)
H04W 4/00
Betrieb eines Tastsystems
(47) 24.12.2014
(11)
EP2139252
(47) 24.12.2014
(73) Dream Audiolab Pte. Ltd. te
(21)
EP07845766.0
VERTEX 408868, Singapore (SG)
(73) Dr. Johannes Heidenhain GmbH te
83301 TRAUNREUT,
(22)
30.11.2007
(72) TAN, Kok Leong te SINGAPORE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
536469, Singapore (SG)
(31) 200710087252
(DE)
(32) 21.03.2007
(51) H04R 25/00
(72) Eisenberger, Christian te 83324
(33) China
RUHPOLDING, BONDSREPUBLIEK (11) EP2182742
DUITSLAND (DE)
Gröll, Klaus te 83329 WAGING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 04.11.2009
Nummer 01/15
MODULATION
(47) 24.12.2014
140
(21) EP11003432.9
(51) H04W 8/22
(22) 15.08.2007
(11) EP2468049
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
(31) 200610109839
GUANGDONG 518057, China (CN)
200610140897
200610167371
(72) KE, Yazhu te GUANGDONG
518057, China (CN)
ZHANG, Jian te GUANGDONG
518057, China (CN)
(32) 16.08.2006
13.10.2006
31.12.2006
(51) H04W 4/02
H04L 29/08
H04L 12/58
(33) China
China
China
(11) EP1561351
(54) Method and apparatus for
transmitting/receiving in
emergency services
(21) EP03748475.5
(22) 13.10.2003
(31) 283808
31 december 2014
(47) 24.12.2014
(21) EP10776802.0
(22) 12.10.2010
(31) 0919329
201001725
(32) 04.11.2009
03.02.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) POWER MANAGER AND METHOD
(47) 24.12.2014
(73) Roke Manor Research Limited te
ROMSEY HAMPSHIRE SO51 0ZN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
GUANGDONG 518129, China (CN) (72) CHAPMAN, Thomas Malcolm te
ROMSEY, HAMPSHIRE SO51 0ZN,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Zhao, Peng te SHENZHEN
GROOT BRITTANNIË (GB)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(54) METHOD AND APPARATUS
FORD, Alan te ROMSEY,
PROVIDING USER
(51) H04W 4/22
HAMPSHIRE SO51 0ZN, GROOT
PROGRAMMABLE, PERSONALIZED
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2668794
LOCATION-AWARE SERVICES
TONER, Benedict te ROMSEY,
(21) EP11701132.0
(47) 24.12.2014
HAMPSHIRE SO51 0ZN, GROOT
(22) 26.01.2011
BRITTANNIË (GB)
(73) Nokia Corporation te 02610
WEST, Abigail te ROMSEY,
ESPOO, Finland (FI)
(54) RELAYING CONTACT
HAMPSHIRE SO51 0ZN, GROOT
INFORMATION
BETWEEN
A
(72) CHASKAR, Hemant te WOBURN,
BRITTANNIË (GB)
PRIVATE EMERGENCY POINT AND
MA 01801-6497, Verenigde
ZAKRZEWSKI, Robert te ROMSEY,
A PUBLIC EMERGENCY POINT
Staten van Amerika (US)
HAMPSHIRE SO51 0ZN, GROOT
(47) 24.12.2014
(51) H04W 72/00
BRITTANNIË (GB)
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
H04W 4/06
(51)
H04W 12/04
(Publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(11) EP2101510
H04L 29/06
Zweden (SE)
(21) EP07816833.3
(11)
EP2338294
(72) HELLWIG, Karl te 97539
(22) 15.11.2007
WONFURT, BONDSREPUBLIEK
(21) EP09787132.1
DUITSLAND (DE)
(31) 200610114653
(22) 08.09.2009
NOLLE, Matthias te NL-6417 HM
(32) 20.11.2006
(31) 08305561
HEERLEN
(33) China
HELIN, Timo te 52134
(32) 17.09.2008
HERZOGENRATH,
(54) A METHOD,SYSTEM AND BASE
(33) Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STATION FOR TRANSMITTING
(54) A METHOD FOR COMMUNICATING
(DE)
BROADCAST SERVICES DATA
IN A NETWORK, A
FAGERHOLT,
Carl
Anders
te
S-431
OVER A SINGLE FREQUENCY
COMMUNICATION DEVICE AND A
50 MÖLNDAL, Zweden (SE)
NETWORK
SYSTEM THEREFOR
(47) 24.12.2014
(51) H04W 8/18
(47) 24.12.2014
H04W 4/16
(73) China Academy of
(73) Philips Intellectual Property &
H04W 12/08
Telecommunications Technology
Standards GmbH te 20099
H04M
3/42
te HAIDIAN DISTRICT BEIJING
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
100191, China (CN)
(11) EP1947876
DUITSLAND (DE)
(72) WANG, Yingmin te BEIJING
(21) EP08000466.6
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
100083, China (CN)
EINDHOVEN
(22) 11.01.2008
DING, Yu te BEIJING 100083,
(72)
MAAS, Martijn te NL-5656AE
(31)
102007003094
China (CN)
EINDHOVEN
YANG, Jiajun te BEIJING 100083,
(32) 16.01.2007
GARCIA MORCHON, Oscar te NLChina (CN)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
5656AE EINDHOVEN
MAO, Lei te BEIJING 100083,
(54) Betrieb von mobilen Endgeräten, (51) H04W 12/04
China (CN)
mobiles Endgerät und
YANG, Junyun te BEIJING 100083,
(11) EP2484135
MobilfunkteilnehmerChina (CN)
Identifikations-Modul zur Nutzung (21) EP10768329.4
(51) H04W 8/26
mit einem mobilen Endgerät
(22) 30.09.2010
H04W 76/00
(47)
24.12.2014
(31) 571014
H04W 4/22
(73) Vodafone Holding GmbH te
H04W 12/12
(32) 30.09.2009
40213 DÜSSELDORF,
H04M 3/42
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H04M 11/04
(54) Method and device for
(DE)
H04M 1/725
establishing a wireless link key
H04L 9/32
(72) Liss, Peter te 40213
G08B 25/08
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (47) 24.12.2014
DUITSLAND (DE)
(11) EP2375629
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
(32) 29.10.2002
Nummer 01/15
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) XIAO, Lu te SAN DIEGO CA
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KIM, Yong, Jin te SAN DIEGO
CA92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
JIA, Zhanfeng te SAN DIEGO CA
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
JULIAN, David, Jonathan te SAN
DIEGO CA 92121-1714, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 80/02
H04W 72/04
H04W 48/02
H04W 12/06
H04L 29/06
141
(11) EP2661114
(11) EP2683192
(22) 03.05.2012
(21) EP12305797.8
(54) Method, apparatus and computer (22) 02.07.2012
program product for selecting a
(54) Apparatus, method and computer
Primary Scrambling Code in a
program product for determining
Femto Cell
at a base station transceiver a
(47) 24.12.2014
measurement configuration for a
mobile station transceiver in
(73) ALCATEL LUCENT te 92100
relation to a sequence of frames
BOULOGNE-BILLANCOURT,
with reduced or suspended
Frankrijk (FR)
transmission
(72) Razavi, Rouzbeh te
(47)
24.12.2014
BLANCHARDSTOWN, DUBLIN 15,
Ierland (IE)
(73) ALCATEL LUCENT te 92100
Claussen, Holger te STRAFFAN,
BOULOGNE-BILLANCOURT,
CO KILDARE, Ierland (IE)
Frankrijk (FR)
(72) Weber, Andreas te 74251
LEHRENSTEINSFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stanze, Oliver te 70499
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
EP2603030
DUITSLAND (DE)
EP11192891.7
Bestard Bennasar, Antoni te
70197 STUTTGART,
09.12.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Interference management in
(DE)
wireless communication networks
Link, Martin te 71711 STEINHEIM
24.12.2014
AN DER MURR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) (51) H04W 88/12
(21) EP12701551.9
(22) 12.01.2012
(11)
(31) 201161434524 P
(21)
(32) 20.01.2011
(22)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(54) Method, cognitive radio device
and spectrum manager for
authenticating and authorizing a
plurality of cognitive radio slave
devices
(47)
(73)
(72) Bucknell, Paul te BRIGHTON,
MIDDLESEX BN2 1SP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
Chebbo, Hind te UXBRIDGE,
EINDHOVEN
MIDDLESEX UB8 3SY, GROOT
WANG, Jianfeng te NL-5656 AE
BRITTANNIË (GB)
EINDHOVEN
Ogunbekun, Jumoke te HAYES,
GHOSH, Monisha te NL-5656 AE
MIDDLESEX UB4 8FE, GROOT
EINDHOVEN
BRITTANNIË (GB)
H04W 16/00
Tesanovic, Milos te HAYES,
H04B 17/00
MIDDLESEX UB4 8FE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
EP2150071
(47) 24.12.2014
(73)
(72)
(51)
(11)
H04W 24/10
(21) EP12360032.2
(51) H04W 72/12
H04W 72/08
H04W 4/00
H04W 16/14
H04J 11/00
(11) EP2666317
31 december 2014
H04W 76/06
H04W 52/02
H04W 28/10
H04L 29/08
H04L 29/06
(11) EP2627119
(21) EP11835648.4
(22) 31.10.2011
(31) 201010524989
(32) 29.10.2010
(33) China
(21) EP08752147.2
(51) H04W 24/10
(22) 25.04.2008
(11) EP2432273
(31) 2007120259
(21) EP10777341.8
(54) METHOD AND DEVICE FOR
DELAYED RELEASE OF
TEMPORARY BLOCK FLOW
(32) 27.04.2007
(22) 10.05.2010
(47) 24.12.2014
(33) Japan
(31) 200910084575
(54) AREA FORMING METHOD IN
DESIGNATED BASE STATION,
MOBILE STATION, AND BASE
STATION
(32) 18.05.2009
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
(47) 24.12.2014
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODAKU TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(33) China
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
REPORTING MEASUREMENT
REPORT BETWEEN NETWORK
ELEMENTS
(47) 24.12.2014
(72) YANG, Kai te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H04W 52/28
(11) EP2429247
(21) EP10290477.8
(72) INOUE, Yuki te TOKYO 100-6150, (73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
(22) 06.09.2010
Japan (JP)
GUANGDONG 518057, China (CN)
CHO, Keizo te TOKYO 100-6150,
(54) Method for operating a wireless
(72) XU, Xibao te SHENZHEN
Japan (JP)
communication network, base
GUANGDONG 518057, China (CN)
MORI, Shinichi te TOKYO 100station of a wireless
SONG, Luoting te SHENZHEN
6150, Japan (JP)
communication network, terminal
GUANGDONG 518057, China (CN)
HOSONO, Hiroyuki te TOKYO 100of a wireless communication
HUANG, He te SHENZHEN
6150, Japan (JP)
network and wireless
GUANGDONG 518057, China (CN)
ISHII, Akira te TOKYO 100-6150,
communication network
CONG, Jin te SHENZHEN
Japan (JP)
(47)
24.12.2014
GUANGDONG 518057, China (CN)
IGARASHI, Kei te TOKYO 100(73)
ALCATEL LUCENT te 92100
6150, Japan (JP)
(51) H04W 84/04
BOULOGNE-BILLANCOURT,
H04W
72/12
(51) H04W 72/04
Frankrijk (FR)
H04W 36/00
H04W 16/10
Nummer 01/15
(72) Hofmann, Dirk te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wild, Thorsten te 70435
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 56/00
(11) EP2494826
(21) EP10773789.2
(22) 26.10.2010
142
MA, Xueli te GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
WANG, Zongjie te GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
ZHANG, Yuanyu te GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
YAN, Kun te GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
HE, Chuanfeng te GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
YANG, Bo te GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
(31) 280071 P
909256
(51) H04W 72/04
H04W 16/28
(32) 29.10.2009
21.10.2010
(11) EP2501192
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 28.02.2011
(54) METHOD FOR RANGE EXTENSION
IN WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEMS
(47) 24.12.2014
(73) ALCATEL LUCENT te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(21) EP11290105.3
(54) Method of assigning radio
resources to mobile terminals
based on the relative distance
between said mobile terminals
and a base station
(47) 24.12.2014
(73) ALCATEL LUCENT te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) CHENG, Fang-Chen te RANDOLPH
NJ 07869, Verenigde Staten van (72) Halbauer, Hardy te 76275
Amerika (US)
ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
LEE, Jung Ah te PITTSTOWN NJ
DUITSLAND (DE)
08867, Verenigde Staten van
Saur, Stephan te 70567
Amerika (US)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 72/04
(51)
H04W 72/04
(11) EP1737167
H04L 5/00
(21) EP06012516.8
(11) EP2584852
(22) 19.06.2006
(21) EP13150829.3
(31) 20050054677
(22) 02.08.2010
(32) 23.06.2005
(31) 2009903831
(33) Zuid-Korea
(32) 14.08.2009
(54) System and method for
calculating bandwidth of mobile (33) Australië
terminal for streaming service
(54) Detecting a downlink control
structure for carrier aggregation
(47) 24.12.2014
(47) 24.12.2014
(73) LG Electronics Inc. te
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150- (73) NEC Corporation te MINATO-KU,
721, Zuid-Korea (KR)
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
(72) Kim, Young-Han te ANYANG,
(72) Ng, Boon Loong te MULGRAVE
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
VICTORIA, 3170, Australië (AU)
(51) H04W 72/04
H04L 5/00
H04B 7/06
H04B 7/04
(11) EP2408246
(21) EP09841312.3
(22) 10.03.2009
(54) COMMUNICATION METHOD
UTILIZING UPLINK MULTIPLE
INPUT MULTIPLE OUTPUT
TECHNIQUE AND SYSTEM
THEREOF
31 december 2014
(11) EP2220902
(21) EP08767135.0
(22) 07.05.2008
(31) 12510 P
(32) 10.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED SCHEDULING IN A
CELLULAR SYSTEM
(47) 24.12.2014
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) PARKVALL, Stefan te S-113 25
STOCKHOLM, Zweden (SE)
ASTELY, David te S-168 56
BROMMA, Zweden (SE)
(51) H04W 76/04
H04W 76/02
H04W 36/28
(11) EP2560455
(21) EP12005328.5
(22) 20.07.2012
(31) 201161509587 P
(32) 20.07.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Systems and methods for
multiple radio access bearer
traffic throttling
(47) 24.12.2014
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(72) Shu, Haw-Wei te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
Chang, Te-Chin te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
Huang, Chien-Jen te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY 330,
Taiwan (TW)
Hsu, Chin-Hsin te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(51) H04W 88/04
(11) EP2187675
(21) EP08829039.0
(51) H04W 72/06
(22) 28.08.2008
(11) EP2687059
(31) 2007229174
(21) EP12707402.9
(32) 04.09.2007
(22) 15.02.2012
(33) Japan
(31) 201161452887 P
(54) WIRELESS RELAY APPARATUS AND
WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM
(32) 15.03.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.12.2014
(54) METHOD AND NODE SUPPORTING
(73) Nippon Telegraph and Telephone
CELL RESELECTION IN LOAD
Corporation te TOKYO 100-8116,
BALANCED NETWORK
Japan (JP)
(47) 24.12.2014
NTT Broadband Platform, Inc. te
(47) 24.12.2014
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
TOKYO 101-0047, Japan (JP)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
(72) TOKUYASU, Tomohiro te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
Zweden (SE)
MUSASHINO-SHI TOKYO 180GUANGDONG PROVINCE 518129, (72) EKEMARK, Sven te S-743 40
8585, Japan (JP)
China (CN)
STORVRETA, Zweden (SE)
UMEUCHI, Makoto te
(72) LI, Jing te GUANGDONG
MUSASHINO-SHI TOKYO 180(51) H04W 74/00
PROVINCE 518129, China (CN)
Nummer 01/15
143
8585, Japan (JP)
2008086059
MANABE, Toshihiro te
(32) 19.02.2008
MUSASHINO-SHI TOKYO 18011.03.2008
8585, Japan (JP)
28.03.2008
HOJO, Hiroshi te TOKYO 101(33)
Japan
0047, Japan (JP)
Japan
NAGATA, Kengo te MUSASHINOJapan
SHI TOKYO 180-8585, Japan (JP)
KOBAYASHI, Tadao te TOKYO 101- (54) INDUCTION HEAT COOKING
DEVICE
0047, Japan (JP)
(47) 24.12.2014
(51) H04W 88/10
(73) Panasonic Corporation te
(11) EP2120507
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
(21) EP09169575.9
Japan (JP)
(22) 03.01.2007
(72) NOGUCHI, Shintaro te OSAKA-SHI
(31) 756457 P
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
796176 P
SAKAKIBARA, Kuniaki te OSAKA882777 P
SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP)
ISHIO, Yoshiaki te OSAKA-SHI,
(32) 04.01.2006
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
29.04.2006
TOMINAGA, Hiroshi te OSAKA-SHI,
29.12.2006
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
WATANABE, Kenji te OSAKA-SHI,
Verenigde Staten van Amerika
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and systems for
providing efficient operation of
multiple modes in a WLAN
system
(47) 24.12.2014
(73) InterDigital Technology
Corporation te WILMINGTON, DE
19809, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Grandhi, Sudheer A. te
MAMARONECK, NY 10543,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sammour, Mohammed te
MONTREAL QUÉBEC H4R 2L5,
Canada (CA)
Levy, Joseh S. te MERRICK, NY
11566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H05B 33/08
(11) EP1790200
(21) EP05787239.2
(22) 13.09.2005
(31) 0420632
(32) 17.09.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) LIGHT EMITTING DIODE (LED)
CONTROL
(47) 24.12.2014
31 december 2014
lighting circuit
(47) 24.12.2014
(73) Koito Manufacturing Co., Ltd. te
TOKYO 108-8711, Japan (JP)
(72) Kitagawa, Takayoshi te
SHIZUOKA-SHI SHIZUOKA, Japan
(JP)
(51) H05B 33/14
H05B 33/04
H01L 51/52
H01L 33/44
(11) EP1492390
(21) EP04014267.1
(22) 17.06.2004
(31) 2003184354
(32) 27.06.2003
(33) Japan
(54) Display device and method of
manufacturing thereof
(47) 24.12.2014
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(72) Sakakura, Masayuki te ATSUGISHI KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
Godo, Hiromichi te ATSUGI-SHI
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
Tsuchiya, Kaoru te ATSUGI-SHI
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
(73) Dialight Europe Limited te
NEWMARKET SUFFOLK CB8 0AX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H05K 1/05
C25D 11/02
(72) ROUTLEDGE, Gordon,LumiDrives
Limited te KARESBOROUGH,
NORTH YORKSHIRE HG5 8LF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP06700690.8
(51) H05B 1/02
A47J 31/54
(51) H05B 33/08
(32) 15.01.2005
(11) EP2257118
(21) EP10165431.7
(21) EP10163736.1
(22) 09.06.2010
(47) 24.12.2014
(51) H05B 33/08
(31) 0612805
(11) EP2642826
(32) 28.06.2006
(21) EP13003187.5
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 26.06.2012
(54) Control system for controlling the
manufacture of printed circuit
boards and method of operating
(22) 25.05.2010
(31) MI20090920
(32) 25.05.2009
(33) Italië
(54) A control circuit for the self
shutoff of an automatic machine
particularly for the production of
coffee
(47) 24.12.2014
(73) De'Longhi Appliances S.r.l. te
31100 TREVISO, Italië (IT)
(72) De' Longhi, Giuseppe te 31100
TREVISO, Italië (IT)
(51) H05B 6/12
H05B 6/06
(11) EP2247159
(21) EP09713147.8
(11) EP2395815
(11) EP1842403
(22) 16.01.2006
(31) 0500878
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ELECTRICAL POWER SUBSTRATE
(73) Keronite International Limited te
(54) Leuchtmittel mit LED und
GREAT ABINGTON CAMBRIDGE
Treiberschaltung sowie Verfahren
CB21 6GP, GROOT BRITTANNIË
zum Betreiben eines
(GB)
Leuchtmittels
(72)
MORSE, Robert te
(47) 24.12.2014
NORTHUMBERLAND NE66 3DW,
(73) ATLAS ELEKTRONIK GmbH te
GROOT BRITTANNIË (GB)
28309 BREMEN,
(51) H05K 3/46
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H05K 3/00
(DE)
(11)
EP2050322
(72) Wittschief, Norbert te 28332,
ACHIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP07733383.9
DUITSLAND (DE)
(22) 27.06.2007
(31) 2011141546
(22) 19.02.2009
(32) 27.06.2011
(31) 2008036828
2008061303
(54) Semiconductor light source
(33) Japan
(47) 24.12.2014
(73) XACTPCB Ltd. te TYNE & WEAR
Nummer 01/15
NE30 1AR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) KELLEY, Andrew, Gavin te DH8
0DE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
BAUELEMENTEN UND
MODULEINHEITEN IN
GERÄTESCHRÄNKEN
(47) 24.12.2014
31 december 2014
(11) EP2609801
(21) EP11760586.5
(22) 23.08.2011
(31) 20101185
(73) Knürr GmbH te 94424 ARNSTORF,
(32) 24.08.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2392202
(33) Noorwegen
(DE)
EP10704086.7
(54) WELL LOGGING TOOL
(72) EBERMANN, Heiko te 01109
18.01.2010
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 24.12.2014
DUITSLAND (DE)
102009006924
(73) Norwegian Well Solutions AS te
TREPTE, Wolfgang te 01665
02.02.2009
3046 DRAMMEN, Noorwegen (NO)
ZEHREN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) HØVIK, Thomas te N-3046
DUITSLAND (DE)
DRAMMEN, Noorwegen (NO)
VERFAHREN UND ANORDNUNG
(51) H05K 7/20
ZUM KÜHLEN VON ELEKTRISCHEN
E21B 47/01
UND ELEKTRONISCHEN
(51) H05K 7/20
(11)
144
Nummer 01/15
145
31 december 2014
EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
(51) A01J 7/04
(11) EP2355652
(21) EP09752529.9
(22) 09.11.2009
(31) 198839 P
(32) 10.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 03.07.2007
(22) 30.08.2007
(31) 0613288
807716 P
(31) 2006286378
(32) 04.07.2006
19.07.2006
(33) Japan
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(54) PRESERVATION AND
CONTROLLED DELIVERY/
RELEASE OF SPERMATOZOA.
(54) Method and device for
automatically bringing a fluid into (73)
contact with the teats of an
animal.
(74)
(73) GEA Farm Technologies GmbH te (72)
59199 BÖNEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) WILMERT, Wolfgang, Schulze te
48599 GRONAU-EPE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FRENSER, Reinhard te 33378
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
AUSTERMANN, Michael te 59387
ASCHEBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THEIS, Christelle te 58640
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TORGERSON, Kevin, L. te
HOLMEN WI 54636, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 01.10.2014
(51) A01K 45/00
A01K 31/04
A01K 31/00
(11) EP2624684
(21) EP11767818.5
(22) 30.09.2011
(31) 2005448
(32) 04.10.2010
(33) Nederland
(54) DEVICE AND METHOD FOR
CLEANING A SUPPORT
STRUCTURE FOR POULTRY
HOLDERS.
Spermvital AS te 2317 HAMAR,
Noorwegen (NO)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
KOMMISRUD, Elisabeth te 2335
STANGE, Noorwegen (NO)
HOFMO, Peer, Ola te 2315
HAMAR, Noorwegen (NO)
KLINKENBERG, Geir te 7072
HEIMDAL, Noorwegen (NO)
(47) 03.09.2014
(51) A01P 1/00
A01N 59/08
A01N 59/00
A01N 37/04
A01N 35/04
A01N 35/02
(11) EP2296463
(21) EP09729373.2
(22) 01.04.2009
(31) 08154448
124637
09151791
207005
(32) 11.04.2008
18.04.2008
30.01.2009
06.02.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITION HAVING BIOCIDE
ACTIVITY FOR AQUEOUS
PREPARATIONS.
(73) Omya International AG te 4665
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) DI MAIUTA, Nicola te CH-4528
(73) Marel Stork Poultry Processing
ZUCHWIL, Zwitserland (CH)
B.V. te 5831 AV BOXMEER
SCHWARZENTRUBER, Patrick te
5245 HABSBURG, Zwitserland
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'S(CH)
HERTOGENBOSCH
BURI, Matthias te CH-4852
(72) VAN DEN NIEUWELAAR, Adrianus
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
Josephes te NL-5421 XG GEMERT
GANE, Patrick Arthur Charles te
PETERS, Erik Hendrikus Werner te
CH-4852 ROTHRIST, Zwitserland
NL-5831 CX BOXMEER
(CH)
STALS, Peter Simon Gerardus te
(47) 17.09.2014
NL-5735 CT AARLE-RIXTEL
(47) 12.11.2014
(51) A01N 1/02
(11) EP2048943
(21) EP07793911.4
(51) A23C 9/156
A23C 9/152
A23C 11/00
(11) EP1958515
(21) EP07806390.6
(32) 20.10.2006
(54) MILK PRODUCT AND PROCESS
FOR PRODUCING THE SAME.
(73) UCC Ueshima Coffee Co., Ltd. te
KOBE-SHI, HYOGO 650-0015,
Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SHIMIZU, Kazuya te TAKATSUKISHI OSAKA 569-0036, Japan (JP)
KASHIWAI, Hajime te TAKATSUKISHI OSAKA 569-0036, Japan (JP)
SAGIYA, Kazuo te SUMIDA-KU
TOKYO 130-0021, Japan (JP)
KIZAKI, Kazuhiko te SUMIDA-KU
TOKYO 130-0021, Japan (JP)
(47) 29.10.2014
(51) A23G 1/18
A23G 1/00
(11) EP2319328
(21) EP09175246.9
(22) 06.11.2009
(54) Process for tempering chocolate.
(73) Kraft Foods R & D, Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Rose, Mehran te 85662,
HOHENBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Paggios, Konstantinos te 81541,
MUNICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Thiele, Martin te 83607,
HOLZKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Riedel, Uwe te 79594 INZLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 03.09.2014
(51) B65D 85/80
B65D 85/73
B65D 81/32
A23L 2/40
(11) EP2595497
(21) EP11738368.7
(22) 19.07.2011
(31) 201012106
(32) 19.07.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) IMPROVEMENTS IN CONTAINERS.
(73) Kraft Foods R & D, Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) YAUK, Kate, Aurial te 81679
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CLARK, Jo-Ann te BOAT OF
GARTEN INVERNESS SHIRE PH24
3BT, GROOT BRITTANNIË (GB)
MASSEY, Ayse, Tulay te BANBURY
Nummer 01/15
OXFORDSHIRE OX16 1AA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HENSON, Sian te COVENTRY
WEST MIDLANDS CV5 8EJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SCAROLA, Leonard, S. te CARY,
NC 27519, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 03.09.2014
(51) A23L 2/78
(11) EP2592952
(21) EP11736189.9
(22) 08.07.2011
(31) 10169379
(32) 13.07.2010
146
(54) POCKET SYSTEMS FOR
GARMENTS.
(72) MAROIS, Caroline te LAFAYETTE,
COLORADO 80026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCKINNEY, Sue te BROOMFIELD,
COLORADO 80020, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 24.09.2014
(51) A42B 3/14
(11) EP2542107
(21) EP11716099.4
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
FOR DEACIDIFYING FRUIT JUICE.
(31) 339435 P
(22) 03.03.2011
(73) Nederlandse Organisatie voor
(32) 04.03.2010
toegepast(33) Verenigde Staten van Amerika
natuurwetenschappelijk
onderzoek TNO te 2628 VK DELFT (54) WORM DRIVE ADJUSTMENT FOR
HEADGEAR SUSPENSION.
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73) Artisent, LLC te SIMPSON, PA
(72) BUSSMANN, Paulus Josephus
18407, Verenigde Staten van
Theodorus te NL-7325 AG
Amerika (US)
APELDOORN
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
VROON, Ronald Cornelis te NL(72) ROGERS, David, Charles te
6721 BP BENNEKOM
BOSTON MA 02110, Verenigde
(47) 03.09.2014
Staten van Amerika (US)
(51) A24D 3/02
NOORDZIJ, Duco, W. te ROXBURY
MA 02119, Verenigde Staten van
(11) EP2449899
Amerika (US)
(21) EP12154101.5
STOKES, Peter, L. te CAMBRIDGE
(22) 08.12.2008
MA 02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 38399507
KOENIG, Leonard, Manfred te
(32) 10.12.2007
BOSTON MA 02127, Verenigde
(33) Polen
Staten van Amerika (US)
(54) Method of preparing segments in (47) 17.09.2014
groups in a process of producing
(51) B29D 35/14
multisegment filters and
A43B 7/12
apparatus for preparing
A43B 7/06
segments in groups in a process
of producing multisegment filters. (11) EP2298100
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP2387334
(21) EP10732177.0
(22) 15.01.2010
(31) 355638
154257 P
(32) 16.01.2009
20.02.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) A44B 18/00
(11) EP1729607
(21) EP04722156.9
(22) 20.03.2004
(31) 102004012067
(32) 12.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PROCESS FOR CREATING
ADHESION ELEMENTS ON A
SUBSTRATE MATERIAL.
(73) Gottlieb Binder GmbH & Co. KG
te 71088 HOLZGERLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) TUMA, Jan te 71083
HERRENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.09.2014
(51) A45D 26/00
(11) EP2373192
(21) EP09799154.1
(22) 02.12.2009
(31) 19564208
(32) 02.12.2008
(33) Israël
(54) HAIR REMOVAL DEVICE AND
METHOD.
(73) Perach, Benjamin te 38222
HADERA, Israël (IL)
Perach, Sharon te 38222
HADERA, Israël (IL)
(74) drs. ir. Smit te Frankfurt am Main
(22) 28.08.2009
(72) Perach, Benjamin te 38222
HADERA, Israël (IL)
Perach, Sharon te 38222
HADERA, Israël (IL)
(54) Vapor-permeable shoe.
(47) 03.09.2014
(73) Geox S.p.A. te 31044
MONTEBELLUNA LOCALITÀ
BIADENE (TREVISO), Italië (IT)
(51) A47B 49/00
(21) EP09425335.8
(72) Cieslikowski, Bartosz te 26-400
PRZYSUCHA, Polen (PL)
Dominiak, Ryszard te 02-776
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
WARSZAWA, Polen (PL)
Sikora, Leszek te 26-600 RADOM, (72) Polegato Moretti, Mario te 31035
Polen (PL)
CROCETTA DEL MONTELLO (PROV.
OF TREVISO), Italië (IT)
(47) 03.09.2014
(51) A41D 27/20
A41D 13/00
BIADENE (TREVISO), Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) Dashamerica, Inc. te LOUISVILLE, (72) Polegato Moretti, Mario te 31035
COLORADO 80027, Verenigde
CROCETTA DEL MONTELLO (PROV.
Staten van Amerika (US)
OF TREVISO), Italië (IT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 10.09.2014
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Philip Morris Products S.A. te
2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland
(CH)
31 december 2014
(47) 10.09.2014
(51) B29D 35/14
A43B 7/12
A43B 7/06
(11) EP2298101
(21) EP09425336.6
(22) 28.08.2009
(54) Insert for vapor-permeable and
waterproof soles.
(73) Geox S.p.A. te 31044
MONTEBELLUNA LOCALITÀ
(11) EP2353437
(21) EP11000291.2
(22) 15.01.2011
(31) 102010007130
202010014345 U
(32) 05.02.2010
18.10.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Corner cabinet, in particular
kitchen corner cabinet, with a
fitting.
(73) Kesseböhmer Holding e.K. te
49152 BAD ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Nummer 01/15
147
(72) Kreyenkamp, Reiner te 49152
BAD ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Baro, Dietmar te 49080
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Martling, Frank te 49152 BAD
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(47) 10.09.2014
(22) 08.08.2012
(51) F16L 29/02
A61G 7/057
A47C 27/08
(31) 102011110793
(11) EP1405001
(54) Coffee machine and brewing
assembly for same.
(21) EP02748995.4
(22) 01.07.2002
(31) 0116998
(32) 12.07.2001
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) CONNECTOR.
(72) Colleoni, Paolo te 24016 SAN
PELLEGRINO, Italië (IT)
(47) 03.09.2014
(51) A47J 31/36
(11) EP2561778
(21) EP12179706.2
(32) 22.08.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) FRANKE Kaffeemaschinen AG te
4663 AARBURG, Zwitserland (CH)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) te , Onbekend (ZZ)
(47) 01.10.2014
(73) Huntleigh Technology Limited te (51) B01D 45/08
A47L 9/14
BEDFORDSHIRE LU5 5XF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1787564
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(21) EP06006750.1
(72) SMITH, Anthony, George te
(22) 30.03.2006
BOREHAM WOOD, HERTFORSHIRE (31) 05025480
WD6 2RB, GROOT BRITTANNIË
05027013
(GB)
06003723
(47) 27.08.2014
(32) 22.11.2005
(51) D04B 21/16
A47C 31/10
A47C 31/00
A47C 27/22
A47C 27/12
A47C 27/00
(11) EP2611334
(21) EP11746563.3
(22) 23.08.2011
(31) 102010039958
(32) 30.08.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MATTRESS WITH A SPACER
TEXTILE.
09.12.2005
23.02.2006
(21) EP12176619.0
(22) 16.07.2012
(31) TO20110619
(32) 14.07.2011
(33) Italië
(54) Brewing unit for brewed
beverage-making machines.
(73) N&W Global Vending S.p.A. te
VALBREMBO, Italië (IT)
(47) 27.08.2014
(51) G06K 9/00
A61B 5/117
A61B 3/107
A61B 3/10
(11) EP2319392
(21) EP09800082.1
(22) 13.03.2009
(31) 200802215
(32) 24.07.2008
(33) Spanje
(54) BIOMETRIC RECOGNITION
THROUGH EXAMINATION OF THE
SURFACE MAP OF THE POSTERIOR
SURFACE OF THE CORNEA.
(73) Universidad Complutense de
Madrid te 28040 MADRID, Spanje
(ES)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) SÁNCHEZ RAMOS, Celia te E28037 MADRID, Spanje (ES)
(47) 27.08.2014
(51) G01N 21/17
A61B 8/08
A61B 5/00
(11) EP1493380
(21) EP04251910.8
(22) 31.03.2004
(31) 2003190336
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 02.07.2003
(33) Japan
(54) Holding plate with a deflection
device for a vacuum cleaner dust (54) Method and apparatus for
forming an image.
bag.
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
(73) Eurofilters Holding N.V. te 3900
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
OVERPELT, België (BE)
(72) Kanayama, Shoichi, K.K. Toshiba
(72) Sauer, Ralf te 3900 OVERPELT,
te TOKYO 105-8001, Japan (JP)
België (BE)
Itsumi, Kazuhiro, c/o K.K. Toshiba
Schultink, Jan te 3900 OVERPELT,
te TOKYO 105-8001, Japan (JP)
België (BE)
(47)
10.09.2014
(47) 22.10.2014
(21) EP10798984.0
(72) ESSERS, Heinz-Willy te 41849
WASSENBERG, BONDSREPUBLIEK (22) 02.12.2010
DUITSLAND (DE)
(31) 09177794
(47) 24.09.2014
266170 P
(11) EP2545823
MALMQVIST, Michael te S-260 40
VIKEN, Zweden (SE)
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(73) Heinrich Essers GmbH & Co. KG.
Seidenweberei te 41849
WASSENBERG, BONDSREPUBLIEK (51) A61H 5/00
A61B 3/08
DUITSLAND (DE)
(11) EP2506754
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) A47J 31/36
31 december 2014
(32) 02.12.2009
03.12.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) AN APPARATUS AND METHOD
FOR ESTABLISHING AND/OR
IMPROVING BINOCULAR VISION.
(73) RetCorr AB te 260 40 VIKEN,
Zweden (SE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) VENDEL, Joar te S-260 40 VIKEN,
Zweden (SE)
(51) A61M 1/00
A61B 17/22
A61B 17/00
(11) EP1981413
(21) EP07762841.0
(22) 01.02.2007
(31) 764206 P
793588 P
(32) 01.02.2006
20.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) AN APPARATUS FOR INCREASING
BLOOD FLOW THROUGH AN
OBSTRUCTED BLOOD VESSEL.
(73) THE CLEVELAND CLINIC
FOUNDATION te CLEVELAND, OH
44195, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
Nummer 01/15
(72) FIORELLA David te SOLON, OH
44139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WOO, Henry te PEPPER PIKE, OH
44124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
148
(73) Konstantinos, Giotis P. te 117-43
ATHENS, Griekenland (GR)
(21) EP12196070.2
(72) MUSLET, Iyad te MASON OH
45040, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BLAND, David, G. te MASON OH
45040, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CANCIO, Leopoldo, V. te VERO
BEACH FL 32963, Verenigde
Staten van Amerika (US)
AUTRAN, Jean-philippe Marie te
CINCINNATI, OH 45220, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 07.12.2012
(47) 01.10.2014
(31) 202011052539 U
(51) F24F 9/00
F24F 3/16
A61G 13/10
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Konstantinos, Giotis P. te 117-43
ATHENS, Griekenland (GR)
(47) 12.11.2014
(47) 03.09.2014
(51) A61B 17/22
(51) A61B 19/08
A61B 19/02
(11) EP1448108
(21) EP02795525.1
(22) 17.10.2002
(31) 348188 P
272126
(11) EP2609889
(32) 19.10.2001
16.10.2002
(32) 29.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Verzamelbakje.
(54) CONTROL SYSTEM FOR
ROTATIONAL ANGIOPLASTY
DEVICE.
(73) Cardiovascular Systems, Inc. te
MINNEAPOLIS MN 55402,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SHTURMAN, Leonid te
GREENWICH, CT 06830,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MOROV, Georgy, Vasilevich te
125040 MOSCOW,
Russische Federatie (RU)
MALGICHEV, Vladimir,
Alekseevich te MOSCOW 115304,
Russische Federatie (RU)
(47) 24.09.2014
(51) A61B 17/29
(11) EP2653121
(21) EP13157127.5
(22) 28.02.2013
(31) 201213451046
(32) 19.04.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Instrument tip assembly having
self-threading back hub.
(73) Microline Surgical, Inc. te
BEVERLY, MA 01915, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Ryll, Paul David te BEVERLY, MA
01915, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Aliski, Peter te BEVERLY, MA
01915, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 08.10.2014
(51) A61B
A61B
A61B
A61B
19/00
17/34
17/32
17/00
(11) EP2234550
(21) EP07848755.0
(22) 27.12.2007
(54) HAIR TRANSPLANTING DEVICE.
31 december 2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Winkelmann, Wolfgang te 72076
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2417957
(21) EP11008912.5
(22) 02.11.2009
(31) 110068 P
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(32) 31.10.2008
(72) Winkelmann, Wolfgang te 72076
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 17.09.2014
(73) Avidicare AB te 223 81 LUND,
Zweden (SE)
(51) A61F 13/49
A61F 13/15
(11) EP2403456
(54) Surgical theater ventilating
devices and methods.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(32) 02.03.2009
(72) Kristensson, Dan te 26263
ÄNGELHOLM, Zweden (SE)
Kristensson, Jan te 26265
ÄNGELHOLM, Zweden (SE)
Svensson, Päl te 30244
HALMSTAD, Zweden (SE)
(33) Japan
(47) 24.09.2014
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
MANUFACTURING ABSORBENT
ARTICLE.
(51) A61H 23/04
(21) EP10748870.2
(22) 02.03.2010
(31) 2009048652
(73) Unicharm Corporation te EHIME
799-0111, Japan (JP)
(11) EP2441427
(21) EP11196010.0
(22) 06.12.2007
(74) ir. Zeeuw te Valbonne SophiaAntipolis
(31) 634749
(51) C08L 23/16
C08J 5/18
B32B 27/32
B32B 27/12
B32B 25/14
B32B 25/10
B32B 25/04
A61F 13/20
A61F 13/15
(73) THE HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN te TORONTO, ON M5G
1X8, Canada (CA)
(32) 06.12.2006
(72) YAMAMOTO, Hiroki te KANONJI(33) Verenigde Staten van Amerika
SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP) (54) System for performing remote
(47) 24.09.2014
ischemic preconditioning.
(11) EP2242465
(21) EP09703318.7
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Caldarone, Christopher te
TORONTO, ONTARIO M4W 2A6,
Canada (CA)
Redington, Andrew te TORONTO,
ONTARIO M4V 2V7, Canada (CA)
(47) 03.09.2014
(32) 24.01.2008
(51) B65D 83/04
B65D 81/38
B65D 73/00
A61J 1/03
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2547307
(54) ELASTOMERIC MATERIALS.
(21) EP11710413.3
(22) 23.01.2009
(31) 23107 P
(73) Clopay Plastic Products Company, (22) 18.03.2011
Inc. te MASON, OH 45040,
(31) 315273 P
Verenigde Staten van Amerika
201070107
(US)
315258 P
201070108
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Nummer 01/15
(32) 18.03.2010
18.03.2010
18.03.2010
18.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
Denemarken
(54) A SYSTEM FOR OPENING A
MEDICAL BLISTER PACKAGE.
(73) MedComb Holding ApS te 1620
COPENHAGEN V, Denemarken
(DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
149
31 december 2014
LEYDET, Damia te F-75013 PARIS, (51) A61Q 7/00
Frankrijk (FR)
A61P 17/14
MOUSSEL, Arnaud te F-75013
A61K 9/00
PARIS, Frankrijk (FR)
A61K 8/42
A61K 31/167
(47) 03.09.2014
(11) EP2695611
(51) A61K 9/72
A61K 9/127
A61K 31/495
A61K 31/47
(11) EP2079443
(21) EP07867260.7
(22) 23.10.2007
(31) 862753 P
(21) EP12179384.8
(22) 06.08.2012
(54) Eprotirome for use in the
prevention and/or treatment of
hair disorders and compositions
thereof.
(73) Dr. August Wolff GmbH & Co. KG
Arzneimittel te 33611 BIELEFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WAGNER, John te 3500 VÆRLØSE, (32) 24.10.2006
Denemarken (DK)
(33) Verenigde Staten van Amerika
WAGNER, Flemming te 1825
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54) DUAL ACTION, INHALED
FREDERIKSBERG C, Denemarken
FORMULATIONS PROVIDING BOTH (72) Soeberdt, Michael te 33605
(DK)
AN IMMEDIATE AND SUSTAINED
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
(47) 03.09.2014
RELEASE PROFILE.
DUITSLAND (DE)
Knie, Ulrich te 32105 BAD
(73) Aradigm Corporation te
(51) C03C 3/087
SALZUFLEN, BONDSREPUBLIEK
HAYWARD, CA 94545, Verenigde
C03C 27/02
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
C03C 11/00
Abels, Christoph te 33619
A61K 6/027
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1578384
(72) CIPOLLA, David C. te SAN
DUITSLAND (DE)
RAMON, CA 94583, Verenigde
(21) EP03814610.6
(47)
01.10.2014
Staten van Amerika (US)
(22) 17.10.2003
BLANCHARD, James te EL
(51) C07H 5/06
(31) 436202 P
GRANADA, CA 94018, Verenigde
C07D 309/10
646171
Staten van Amerika (US)
A61P 37/04
(32) 23.12.2002
A61K 39/39
(47) 27.08.2014
22.08.2003
A61K 31/35
(51) A61K 9/16
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11)
EP2231145
A61K 9/127
Verenigde Staten van Amerika
(21)
EP08872320.0
(11) EP1280520
(54) PRESSABLE GLASS-CERAMICS
(22)
05.12.2008
(21) EP01935126.1
WITH TEXTURED
(31) 992460 P
MICROSTRUCTURE.
(22) 08.05.2001
(73) Ivoclar Vivadent AG te 9494
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 568818
208896 P
216621 P
(72) BRODKIN, Dmitri te LIVINGSTON, (32) 10.05.2000
02.06.2000
NJ 07039, Verenigde Staten van
07.07.2000
Amerika (US)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 03.09.2014
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61K 9/50
Verenigde Staten van Amerika
A61K 9/16
(54)
PHOSPHOLIPID-BASED POWDERS
A61K 9/00
FOR DRUG DELIVERY.
(11) EP2560612
(73) Novartis AG te 4002 BASEL,
(21) EP11722553.2
Zwitserland (CH)
(22) 20.04.2011
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 1053034
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(72) WEERS, Jeffry, G. te HALF MOON
21.04.2010
BAY, CA 94019, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Frankrijk
TARARA, Thomas, E. te
METHOD FOR PREPARING
BURLINGAME, CA 94010,
PHARMACEUTICAL
Verenigde Staten van Amerika
COMPOSITIONS INTENDED FOR
(US)
ORAL ADMINISTRATION
DELLAMARY, Luis, A. te SAN
COMPRISING ONE OR MORE
MARCOS, CA 92069-1846,
ACTIVE INGREDIENTS AND THE
Verenigde Staten van Amerika
COMPOSITIONS COMPRISING
(US)
SAME.
RIESS, Jean, G. te F-06950
SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
FALICON, Frankrijk (FR)
(FR)
SCHUTT, Ernest, G. te SAN
DIEGO, CA 92129, Verenigde
ir. Kempes te Hilversum
Staten van Amerika (US)
LESOT, Axelle te F-75013 PARIS,
(47) 24.09.2014
Frankrijk (FR)
(32) 05.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) USE OF GLYCOSYLCERAMIDES
FOR ENHANCING THE IMMUNE
RESPONSE TO ANTIGENS.
(73) Wittycell te 51100 REIMS,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) SERRA, Vincent te F-91070
BONDOUFLE, Frankrijk (FR)
(47) 17.09.2014
(51) C07D 495/04
A61K 31/435
(11) EP2561872
(21) EP12193759.3
(22) 16.12.2005
(31) 636634 P
636633 P
(32) 17.12.2004
17.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) 3, 5-DISUBSTITUTED AND 3,5,7TRISUBSTITUTED-3H-OXAZOLO
[4,5-d]PYRIMIDIN-2-ONE
COMPOUNDS AND PRODRUGS
THEREOF.
(73) Anadys Pharmaceuticals, Inc. te 1
DNA WAY SOUTH SAN
Nummer 01/15
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Webber, Stephen, E. te SAN
DIEGO, CA CALIFORNIA 92122,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Haley, Gregory, J. te DEL MAR, CA
CALIFORNIA 92014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lennox, Joseph, R. te SAN DIEGO,
CA CALIFORNIA 92126, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Xiang, Alan, Xin te SAN DIEGO,
CA CALIFORNIA 92131, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Rueden, Erik, J. te SAN DIEGO, CA
CALIFORNIA 92126, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 10.09.2014
(51) A61P 9/00
A61P 43/00
A61P 29/00
A61P 13/12
A61P 11/00
A61K 31/4704
A61K 31/4412
A61K 31/44
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
150
C07D 213/64
A61K 31/506
A61K 31/4439
A61K 31/4427
A61K 31/4418
A61K 31/4412
(47) 22.10.2014
(21) EP10803646.8
(51) A61K 9/19
A61K 31/7004
A61K 31/198
(22) 06.12.2010
(31) 287035 P
(32) 16.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) N-LINKED HYDROXAMIC ACID
DERIVATIVES USEFUL AS
ANTIBACTERIAL AGENTS.
(73) Pfizer Inc. te NEW YORK, NY
10017, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Intermune, Inc. te BRISBANE, CA
94005, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 9/20
A61K 9/14
A61K 31/496
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(11) EP2276465
(72) BLATT, Lawrence, M. te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SEIWERT, Scott, D. te SEATTLE,
WA 98119, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BEIGELMAN, Leonid te SAN
MATEO, CALIFORNIA 94402,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RADHAKRISHNAN, Ramachandran
te FREMONT, CALIFORNIA 94539,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP09722765.6
(51) C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
413/12
413/10
409/04
407/10
407/04
401/12
401/10
401/08
401/04
PA 15228, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ADDICKS, William te
MORGANTOWN WV 26505-2900,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2512474
(72) BROWN, Matthew Frank te
GROTON, CONNECTICUT 06340,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHE, Ye te GROTON,
CONNECTICUT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MARFAT, Anthony te MYSTIC CT
EP1928454
06355, Verenigde Staten van
EP06759440.8
Amerika (US)
MELNICK, Michael Joseph te
09.05.2006
PORTAGE MI 49024, Verenigde
679471 P
Staten van Amerika (US)
732230 P
MONTGOMERY, Justin Ian te
10.05.2005
GROTON, CONNECTICUT 06340,
01.11.2005
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
REILLY, Usa te GROTON,
Verenigde Staten van Amerika
CONNECTICUT 06340, Verenigde
PYRIDONE DERIVATIVES FOR
Staten van Amerika (US)
MODULATING STRESS-ACTIVATED
(47) 05.11.2014
PROTEIN KINASE SYSTEM.
(47) 24.09.2014
31 december 2014
(22) 18.03.2009
(31) 70332 P
(11) EP2436386
(21) EP09845198.2
(22) 27.05.2009
(54) Stabilized and lyophilized
formulation of anthracycline
compounds.
(73) Dainippon Sumitomo Pharma Co.,
Ltd. te OSAKA 541-8524, Japan
(JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) HIROFUJI, Hajimu te EHIME
7920001, Japan (JP)
HASHIMOTO, Hotaka te IBARAKISHI OSAKA 567-0878, Japan (JP)
TANAKA, Kazunari te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-0878, Japan (JP)
(47) 24.09.2014
(51) C07F 7/02
C01B 33/12
A61K 33/00
(11) EP2526954
(21) EP12169275.0
(22) 24.05.2012
(31) 1154620
11167640
(32) 26.05.2011
26.05.2011
(33) Frankrijk
Europees Octrooi Bureau
(54) Liquid biological composition
comprising a bioavailable silicon
complex, method for producing
same and use thereof.
(73) Dexsil Labs te 6180 COURCELLES,
België (BE)
(32) 21.03.2008
(72) Rinaldi, Giuseppe te 7170
MANAGE, België (BE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.08.2014
(54) Extended release formulation
containing a wax.
(51) A61P 19/10
A61K 33/30
A61K 33/06
A61K 31/593
A61K 31/19
A23L 1/304
A23L 1/303
(73) Mylan Pharmaceuticals, Inc. te
MORGANTOWN, WV 26505,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) CHATTARAJ, Sarat, C. te
MORGANTOWN WV 26505,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BHAT, Pavan te MORGANTOWN
WV 26505, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REDELMAN, Glenn, A. te
MORGANTOWN WV 26508,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WARGO, David, J. te PITTSBURGH
(11) EP2257300
(21) EP09706709.4
(22) 28.01.2009
(31) 23997
(32) 28.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FORMULAS COMPRISING
CALCIUM, MAGNESIUM, ZINC,
AND VITAMIN D3 FOR THE
PREVENTION AND AMELIORATION
Nummer 01/15
OF OSTEOPOROSIS.
(73) Beauty Pearl Group Limited te
HONG KONG SAR, China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) TAM, Yun Kau te EDMONTON,
ALBERTA T6R 3A5, Canada (CA)
LIN, Ge te HONG KONG, SAR,
China (CN)
(47) 27.08.2014
(51) A61P 35/00
A61K 35/76
(11) EP2590663
(21) EP11767905.0
(22) 29.06.2011
(31) 10007007
(32) 07.07.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) USE OF PARVOVIRUS FOR
ELIMINATING CANCER STEM
CELLS (CSCS).
(73) Deutsches
Krebsforschungszentrum te
69120 HEIDELBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg te 69117
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) ROMMELAERE, Jean te 69118
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LACROIX, Jeannine te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHLEHOFER, Jörg te 69181
LEIMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WITT, Olaf te 69198
SCHRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DEUBZER, Hedwig, Elisabeth te
69121 HEIDELBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KERN, Sonja te 69121
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEROLD-MENDE, Christel te
69245 BAMMENTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GELETNEKY, Karsten te 69120
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEUCHS, Barbara te 69121
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.09.2014
(51) A61P 7/04
A61K 38/36
(11) EP2521566
(21) EP11700052.1
(22) 07.01.2011
(31) 10150391
(32) 08.01.2010
151
31 december 2014
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Fibrinogen preparations enriched
in fibrinogen with an extended
alpha chain.
(73) ProFibrix BV te 2333 CR LEIDEN
(74) dr. Ringeling te DELFT
(73) The Board of Trustees of the
Leland Stanford Junior University
te PALO ALTO, CA 94306,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1984018
(72) HAUSCH, Felix te CH-8032
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
GRAY, Gary te STANFORD, CA
94305, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHAN, Lu te STANFORD, CA
94305, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KHOSLA, Chaitan te PALO ALTO,
CA 94306, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP07716858.1
(47) 13.04.2011
(22) 22.01.2007
(51) G01N 33/569
C08B 37/00
C07H 15/04
A61K 39/07
(72) GRIMBERGEN, Joseph te NL-2162
LJ LISSE
KOOPMAN, Jacob te NL-2351 CA
LEIDERDORP
BOUT, Abraham te NL-2751 XL
MOERKAPELLE
(47) 03.09.2014
(51) A61K 38/46
(31) 760378 P
(32) 20.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Intraventricular enzyme delivery
for lysosomal storage diseases.
(73) Genzyme Corporation te
CAMBRIDGE, MA 02142,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) DODGE, James te FRAMINGHAM,
MA 01701-9322, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PASSINI, Marco te FRAMINGHAM,
MA 01701-9322, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHIHABUDDIN, Lamya te
FRAMINGHAM, MA 01701-9322,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHENG, Seng te FRAMINGHAM,
MA 01701-9322, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2099824
(21) EP07846571.3
(22) 13.11.2007
(31) 102006053385
(32) 13.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ENTEROCOCCUS FAECALIS
AND/OR ENTEROCOCCUS
FAECIUM ANTIGEN.
(73) Universitätsklinikum Freiburg te
79106 FREIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(21) EP03711089.7
(72) HÜBNER, Johannes te 79106
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOLST, Otto te 23843 BAD
OLDESLOE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THEILACKER, Christian te 79104
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KACZYNSKI, Zbigniew te 80-180
GDANSK, Polen (PL)
(22) 14.02.2003
(47) 03.09.2014
(31) 357238
380761
392782
422933
428033
435881
(51) A61P 33/10
A61P 31/04
A61K 39/08
A61K 31/429
(47) 01.10.2014
(51) A61P 1/14
A61K 38/48
(11) EP1572127
P
P
P
P
P
P
(11) EP2376113
(21) EP09839765.6
(32) 14.02.2002
14.05.2002
28.06.2002
31.10.2002
20.11.2002
20.12.2002
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(22) 15.12.2009
(31) 57401808
(32) 24.12.2008
(33) Nieuw-Zeeland
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) COMPOSITIONS AND DOSAGE
REGIMES COMPRISING A
CLOSTRIDIAL VACCINE AND
LEVAMISOLE.
(73) Bayer New Zealand Limited te
HAMILTON 3204, Nieuw-Zeeland
(NZ)
(54) ENZYME TREATMENT OF
FOODSTUFFS FOR CELIAC SPRUE. (74) ir. Kempes te Hilversum
Nummer 01/15
152
(72) LEECH, Wayne, Frederick te 2023
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
VALLEY, NY 10579, Verenigde
Staten van Amerika (US)
31 december 2014
A61K 47/40
A61K 31/4184
(47) 24.09.2014
(47) 08.10.2014
(11) EP2400987
(51) C12N 7/04
C07K 14/18
A61K 39/12
(51) C12P 1/04
C07K 16/28
C07H 21/04
A61K 39/395
A61K 39/00
(21) EP10745872.1
(11) EP2303320
(21) EP09769297.4
(11) EP1819358
(22) 24.06.2009
(21) EP05826666.9
(31) 08159009
(22) 18.11.2005
(32) 25.06.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ATTENUATED PESTIVIRUS.
(73) Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH te 55216 INGELHEIM AM
RHEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
(72) MEYERS, Gregor te 72141
WALDDORFHAESLACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TEWS, Birke Andrea te F-59021
LILLE, Frankrijk (FR)
SCHUERMANN, Eva-Maria te
72074 TUEBINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 10.09.2014
(51) C07K 16/22
A61K 39/395
(11) EP2187964
(21) EP08782673.1
(22) 08.08.2008
(31) 964224 P
994526 P
62860 P
79259 P
(32) 10.08.2007
20.09.2007
28.01.2008
09.07.2008
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) HIGH AFFINITY HUMAN
ANTIBODIES TO HUMAN NERVE
GROWTH FACTOR.
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
te TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
(72) REINHARDT, Joel, C. te MOUNT
KISCO, NY 10549, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MACDONALD, Lynn te WHITE
PLAINS, NY 10605, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TORRES, Richard te NEW YORK,
NY 10023, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MORRA, Marc, R. te BEACON
FALLS, CT 06403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MARTIN, Joel, H. te PUTNAM
(31) 628815 P
(32) 18.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 24.02.2010
(31) 271364
208541
711979
279293
269944
P
P
P
P
(32) 20.07.2009
25.02.2009
24.02.2010
19.10.2009
01.07.2009
(54) ANTIBODIES AGAINST VASCULAR (33) Verenigde Staten
Verenigde Staten
ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR
Verenigde Staten
RECEPTOR-1.
Verenigde Staten
(73) ImClone LLC te BRIDGEWATER, NJ
Verenigde Staten
08807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) BENDAMUSTINE
CYCLOPOLYSACCHARIDE
COMPOSITIONS.
(72) WU, Yan te FLEMINGTON, NJ
(73) SUPRATEK PHARMA, INC. te
08822, Verenigde Staten van
QUEBEC H9S 1A9, Canada (CA)
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
HICKLIN, Daniel, J. te UPPER
MONTCLAIR, NJ 07043, Verenigde (72) POPEK, Tomasz te EDMONTON,
Staten van Amerika (US)
ALBERTA T5K 2L2, Canada (CA)
BOHLEN, Peter te NEW YORK, NY
PATEL, Kishore te PIERREFONDS
10021, Verenigde Staten van
QC H9K 1S7, Canada (CA)
Amerika (US)
ALAKHOV, Valery te ILE BIZARD
QC H9E 1K6, Canada (CA)
(47) 17.09.2014
PIETRZYNSKI, Grzegorz te
(51) A61P 37/02
MONTREAL QC H1N 1P2, Canada
A61P 35/00
(CA)
A61K 39/395
(47) 03.09.2014
(11) EP1648513
(51) C07K 14/745
(21) EP04786018.4
A61K 47/48
(22) 30.07.2004
(11) EP2318050
(31) 0309440
(21) EP09790935.2
(32) 31.07.2003
(22) 29.07.2009
(33) Frankrijk
(31) 184567
(54) USE OF ADCC-OPTIMIZED
(32) 01.08.2008
ANTIBODIES FOR TREATING
(33) Verenigde Staten van Amerika
PATIENTS ANSWERING WEAKLY
TO ANTIBODY TREATMENT.
(54) FACTOR VIII POLYMER
CONJUGATES.
(73) Laboratoire Français du
Fractionnement et des
(73) Baxter International Inc. te
Biotechnologies te 91940 LES
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
ULIS, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
Baxter Healthcare SA te 8152
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
GLATTPARK (OPFIKON),
(72) BOUREL, Dominique te F-59110
Zwitserland (CH)
LA MADELEINE, Frankrijk (FR)
JORIEUX, Sylvie te F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
(FR)
DE ROMEUF, Christophe te F59000 LILLE, Frankrijk (FR)
KLEIN, Philippe te 59000- LILLE,
Frankrijk (FR)
GAUCHET, Christine te 59320SÉDEQUIN, Frankrijk (FR)
BIHOREAU, Nicolas te F-91400
ORSAY, Frankrijk (FR)
GAUCHET, Christine te 59320
SEQUEDIN, Frankrijk (FR)
(47) 24.09.2014
(51) A61K 47/42
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) TURECEK, Peter te A-3400
KLOSTERNEUBURG, Oostenrijk
(AT)
SIEKMANN, Juergen te A-1210
VIENNA, Oostenrijk (AT)
(47) 03.09.2014
(51) B65B 55/06
A61L 2/24
A61L 2/06
(11) EP2485772
(21) EP10763192.1
(22) 08.10.2010
(31) 09172650
Nummer 01/15
153
(32) 09.10.2009
(72) HENROTIN, Yves te B-4052
BEAUFAYS, België (BE)
KESTELOOT, Frédéric te B-4540
STERILIZATION APPARATUS AND
AMPSIN, België (BE)
METHOD FOR CONTROLLING OF A
SANCHEZ, Christelle te B-4870
STERILIZATION APPARATUS.
FRAIPONT, België (BE)
Sanofi-Aventis Deutschland
(47) 24.09.2014
GmbH te 65929 FRANKFURT AM
(51) C12N 7/00
MAIN, BONDSREPUBLIEK
C12N 5/078
DUITSLAND (DE)
A61L 27/38
ir. Kempes te Hilversum
A61L 27/36
HUEFNER, Gerhard te 65926
A61L 27/24
FRANKFURT AM MAIN,
A61F 2/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2491961
(DE)
(21) EP09850622.3
HENRICH, Matthias te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
(22) 17.11.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 20090101387
(DE)
(32) 23.10.2009
WILLEMS, Michael te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
(33) Zuid-Korea
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COMPOSITION FOR INDUCING
(DE)
TISSUE REGENERATION BY
(33) Europees Octrooi Bureau
(54)
(73)
(74)
(72)
(47) 17.09.2014
(51) B01D 46/00
A61L 9/16
(11) EP2623128
(21) EP13153987.6
(22) 05.02.2013
(31) 20120012005
(73)
(74)
(72)
(32) 06.02.2012
(33) Zuid-Korea
(54) Air cleaning filter comprising
ginseng and method for
manufacturing the same.
(73) LG Electronics Inc. te
YOUNGDUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Kim, EunJeong te 641-711
GYEONGSANGNAM, Zuid-Korea
(KR)
Son, MinA te 641-711
GYEONGSANGNAM, Zuid-Korea
(KR)
Kim, Jeongyon te 641-711
GYEONGSANGNAM, Zuid-Korea
(KR)
Lee, Myungsuk te 608-737
BUSAN, Zuid-Korea (KR)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(47) 01.10.2014
(31)
(51) A61L
A61L
A61L
A61L
(32)
27/52
27/38
27/26
27/20
(11) EP2538987
(21) EP11703452.0
(22) 11.02.2011
(31) 10154712
(32) 25.02.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Cell cultivation in chitosan
alginate hydrogel beads.
(73) Université de Liège te 4031
ANGLEUR (LIEGE), België (BE)
(74) drs. ir. Smit te Frankfurt am Main
(33)
(54)
(73)
31 december 2014
A61M 39/22
A61M 39/10
A61M 39/02
A61M 1/00
A61F 5/00
(11) EP2420261
(21) EP11179952.4
(22) 03.08.2007
(31) 821333 P
675527
675525
675544
(32) 03.08.2006
15.02.2007
15.02.2007
15.02.2007
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Systems and methods for
removing ingested material from
a stomach.
ACTIVATING PLATELET-RICH
PLASMA (PRP), AND METHOD FOR
(73) Aspire Bariatrics, Inc. te KING OF
MANUFACTURING SAME.
PRUSSIA, PA 19306, Verenigde
Sewon Cellontech Co., Ltd te
Staten van Amerika (US)
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(74) dr. Straaten te La Hulpe
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Kamen, Dean te BEDFORD, NH
PARK, Hyun-Shin te SEOUL 158NEW HAMPSHIRE 03110,
076, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
YU, Ji-Chul te SEOUL 156-718,
(US)
Zuid-Korea (KR)
Grant, Kevin, L. te LITCHFIELD,
PARK, Ju-Hee te SEOUL 142-060,
NH NEW HAMPSHIRE 03052,
Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
KIM, Jang-Hoon te SEOUL 100(US)
452, Zuid-Korea (KR)
Soederberg, Eric, M. te BEDFORD,
KIM, Hun te SEOUL 143-130,
NH NEW HAMPSHIRE 03110,
Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
LEE, Sae-Bom te SEOUL 138-891,
(US)
Zuid-Korea (KR)
Altobelli, David, E. te HOLLIS, NH
JANG, Jae-Deog te SEOUL 139NEW HAMPSHIRE 03049,
784, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
JANG, Cheong-Ho te SEOUL, Zuid(US)
Korea (KR)
Flynn, David te MANCHESTER, NH
NEW HAMPSHIRE NH 03104,
01.10.2014
Verenigde Staten van Amerika
A61L 31/16
(US)
A61L 31/14
Solovay, Kenneth, S. te WESTON,
EP2701757
FL FLORIDA FL 33331, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP12731472.2
Klein, Samuel te CLAYTON, MO
05.07.2012
MISSOURI MO 63110, Verenigde
102011107109
Staten van Amerika (US)
Langloss, Tim te NEW YORK, NY
12.07.2011
NEW YORK NY 10024, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
Implantable Stent.
(47) 12.11.2014
Translumina GmbH te 72379
(51) A61M 15/00
HECHINGEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2266650
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(21) EP10178947.7
(72) BADER, Christian te 72827
WANNWEIL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEHNISCH, Boris te 72072
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 22.01.2003
(47) 03.09.2014
(73) Glaxo Group Limited te
BRENTFORD, MIDDLESEX TW8
9GS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61M 5/142
A61M 39/26
(31) 0201677
(32) 25.01.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Medicament dispenser.
Nummer 01/15
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
154
B01D 53/14
(72) Anderson, Gregor John M te
WARE, HERTFORDSHIRE SG12
0DP, GROOT BRITTANNIË (GB)
Bonney, Stanley George te WARE,
HERTFORDSHIRE SG12 0DP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Davies, Michael Birsha te WARE,
HERTFORDSHIRE SG12 0DP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Lintell, Daniel Thomas De S. te
WARE, HERTFORDSHIRE SG12
0DP, GROOT BRITTANNIË (GB)
Wilson, Alan Anthony te WARE,
HERTFORDSHIRE SG12 0DP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2004308
(47) 24.09.2014
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(51) B01D 33/23
(11) EP2051791
(72) SARLIS, John, Nicholas te LAVAL,
QUEBEC H7W 4S2, Canada (CA)
(21) EP07811263.8
(47) 03.09.2014
(22) 10.08.2007
(51) B01D 53/70
B01D 53/34
(31) 822305 P
950484 P
950476 P
(32) 14.08.2006
18.07.2007
18.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH FLOW DISC FILTER.
(73) Evoqua Water Technologies LLC
te ALPHARETTA, GA 30022,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(21) EP07710646.6
(22) 26.02.2007
(31) 371924
(32) 10.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REGENERATION OF ION
EXCHANGERS THAT ARE USED
FOR SALT REMOVAL FROM ACID
GAS CAPTURE PLANTS.
(73) Cansolv Technologies Inc. te
MONTRÉAL, QUÉBEC H3A 1L4,
Canada (CA)
(11) EP2554242
(21) EP12178736.0
(22) 31.07.2012
(31) 102011080533
(32) 05.08.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Apparatus and process for
treatment of haloorganosilicon
compounds from offgases.
31 december 2014
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) KWETKAT, Klaus te 59192
BERGKAMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DAHMS, Gerd, W. te 47138
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JAKOBS, Britta te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.09.2014
(51) C10G 9/00
C10B 55/10
B05B 7/04
B01J 8/18
(11) EP2576045
(21) EP11727356.5
(22) 25.05.2011
(31) 348013 P
201113109296
(32) 25.05.2010
17.05.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) FLUID BED REACTORS
COMPRISING CLOVER-SHAPED
FLUID INJECTION NOZZLE.
(73) ExxonMobil Research and
Engineering Company te
ANNANDALE, NJ 08801-0900,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Bayer Intellectual Property GmbH (74) ir. Kempes te Hilversum
te 40789 MONHEIM,
(72) CHAN, Edward te NORTH
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VANCOUVER, BC V7K 3C2,
(DE)
ir. Zeeuw te GLASGOW
Canada (CA)
(74) ir. Kempes te Hilversum
PETIT, Peter J. te PEWAUKEE,
KNAPPER, Brian, A. te
(72) Westphal, Ulrich te 51373
WISCONSIN 53072, Verenigde
EDMONTON, ALBERTA T6X 1B7,
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
Canada (CA)
DUITSLAND (DE)
DAVIS, William te BROOKFIELD,
MUELLER, Eberhard te
Leyendeckert, Thomas te 42329
WISCONSIN 53005, Verenigde
EDMONTON, ALBERTA T6J 3B4,
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
Canada (CA)
DUITSLAND (DE)
McMILLAN, Jennifer te
08.10.2014
Schütz, Michaela Maria te 51061
EDMONTON, ALBERTA T5K 0B2,
B01D 35/10
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
Canada (CA)
DUITSLAND (DE)
TYLER, Jonathan te VANCOUVER,
EP2007495
Theis, Mischa te 50670 KÖLN,
BC V5T 2P2, Canada (CA)
EP07732225.3
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DAVULURI, Rathna, P. te FAIRFAX,
30.03.2007
(DE)
VA 22030, Verenigde Staten van
Förtsch, Dieter te 42799
Amerika (US)
0606584
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK (47) 10.09.2014
31.03.2006
DUITSLAND (DE)
GROOT BRITTANNIË
(51) C08F 2/01
(47) 17.09.2014
C08F 10/02
FLUID FILTER.
(51) B01F 17/34
B01J 8/22
Water Maiden Holdings Limited te
(11)
EP2222393
(11)
EP2512649
PRESTON LANCASHIRE PR1 3HP,
(21) EP08863547.9
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP10790790.9
(22) 19.12.2008
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 17.12.2010
(72) JENSEN, Soren, Ingemann te
LONDON EC4Y 0DF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
McINTYRE, Philip te PRESTON PR1
3HP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 22.10.2014
(51) B01J 49/00
B01J 41/20
B01D 53/96
B01D 53/54
B01D 53/18
(31) 102007063134
(31) 09179859
(32) 24.12.2007
(32) 18.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR PRODUCING OIL-IN- (54) METHOD FOR MONITORING THE
WATER EMULSIONS FROM SELFLEVEL OF AN ETHYLENE
EMULSIFYING GEL
POLYMERIZATION CATALYST
CONCENTRATES.
SLURRY.
(73) SASOL Germany GmbH te 20537 (73) TOTAL RESEARCH &
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
TECHNOLOGY FELUY te 7181
DUITSLAND (DE)
SENEFFE, België (BE)
Nummer 01/15
(74) drs. ir. Smit te Frankfurt am Main
(72) FOUARGE, Louis te B-1700
DILBEEK, België (BE)
BRUSSELLE, Alain te B-2610
WILRIJK, België (BE)
(47) 12.11.2014
(51) B01J 19/32
B01J 19/30
(11) EP1541229
(21) EP03028365.9
(22) 10.12.2003
(54) Vullichaam voor het uitwisselen
van materiaal en warmte.
(73) Vereinigte-Füllkörper-Fabriken
GmbH & co. KG te 56235
RANSBACH-BAUMBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
155
BOBIG, Paolo te I-34075 SAN
CANZIAN D'ISONZO, Italië (IT)
(47) 03.09.2014
(51) B29C 69/00
B29C 67/00
B23K 26/34
B22F 5/00
B22F 3/18
B22F 3/16
B22F 3/105
B22F 1/00
B05D 1/40
B05C 19/00
(11) EP2454040
(21) EP10751997.7
(22) 12.07.2010
(31) 0903454
(32) 15.07.2009
(33) Frankrijk
(72) Schwämmlein, Kurt, Dr. te 55545 (54) DEVICE FOR FORMING THIN
FILMS AND METHOD FOR USING
BAD KREUZNACH,
SUCH A DEVICE.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Phenix Systems te 63200 RIOM,
Frankrijk (FR)
(47) 03.09.2014
(51) B07C 3/00
(11) EP2225049
(21) EP08865507.1
(22) 12.12.2008
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) TEULET, Patrick, Didier te F63200 RIOM, Frankrijk (FR)
(47) 03.09.2014
(32) 13.12.2007
(51) H01L 21/301
B28D 5/00
B23K 26/36
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2269765
(54) METHOD FOR SORTING POSTAL
ITEMS USING A PROCESS FOR
SORTING OUTPUTS DYNAMIC
ALLOCATION.
(21) EP10009404.4
(31) 996972 P
(22) 16.07.2004
(31) 2003277039
31 december 2014
(DE)
JARCHAU, Michael te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 01.10.2014
(51) B25B 21/02
(11) EP2558247
(21) EP11736175.8
(22) 30.06.2011
(31) 2011133408
2011100982
2010150360
(32) 15.06.2011
28.04.2011
30.06.2010
(33) Japan
Japan
Japan
(54) IMPACT TOOL.
(73) Hitachi Koki Co., Ltd. te TOKYO
108-6020, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) OOMORI, Katsuhiro te
HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128502, Japan (JP)
NAKAMURA, Mizuho te
HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128502, Japan (JP)
ITO, Yutaka te HITACHINAKA-SHI
IBARAKI 312-8502, Japan (JP)
TAKANO, Nobuhiro te
HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128502, Japan (JP)
NISHIKAWA, Tomomasa te
HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128502, Japan (JP)
MASHIKO, Hironori te
HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128502, Japan (JP)
TAKAHASHI, Shigeru te
HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128502, Japan (JP)
(73) Solystic te 94257 GENTILLY,
Frankrijk (FR)
(32) 18.07.2003
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54) Cut semiconductor chip.
(72) FAIVRE, Lionel te F-26000
VALENCE, Frankrijk (FR)
CARTAL, Bruno te F-26120
MONTELIER, Frankrijk (FR)
BADIER, Frédéric te F-07130
SAINT PERAY, Frankrijk (FR)
(73) Hamamatsu Photonics K.K. te
HAMAMATSU-SHI SHIZUOKA 435- (47) 01.10.2014
8558, Japan (JP)
(51) B29C 70/64
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
B29C 59/00
B29C 39/02
(72) Fukumitsu, Kenshi te
A47L 17/02
HAMAMATSU-SHI SHIZOUKA 435858, Japan (JP)
(11) EP2165817
(47) 15.10.2014
(21) EP09010207.0
(47) 14.09.2011
(51) B22D 11/128
B22D 11/12
(11) EP2571640
(21) EP11719833.3
(22) 17.05.2011
(31) UD20100095
(32) 18.05.2010
(33) Italië
(54) CONTINUOUS CASTING DEVICE
AND RELATIVE METHOD.
(73) Danieli & C. Officine Meccaniche
SpA te 33042 BUTTRIO (UDINE),
Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) Japan
(51) B24C 7/00
B24C 1/04
(22) 07.08.2009
(11) EP2616218
(32) 17.09.2008
(21) EP11805176.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.09.2011
(54) Moulded part, such as a kitchen
sink, a washbasin or similar, and
method for producing such a
moulded part.
(31) 10177339
(32) 17.09.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHODS OF MAKING IMPROVED
FILTERS, SCREENS, SCREEN
INSERTS.
(73) Inflotek B.V. te 2343 ND
OEGSTGEEST
(72) BENEDETTI, Gianpietro te I-33019 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
TRICESIMO, Italië (IT)
(72) JANITSCHECK, Paulus, Antonius,
CARBONI, Andrea te I-20149
Jacobus te 59302 OELDE,
MILANO, Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008047758
(73) Schock GmbH te 94209 REGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Paternoster, Rudolf te 94269
RINCHNACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pledl, Xaver te 94227 ZWIESEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/15
Janke, Gudrun, Dr. te 38640
GOSLAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Geier, Josef te 94209 REGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
156
31 december 2014
(11) EP2663446
(21) EP12707528.1
(21) EP11805017.8
(22) 01.03.2012
(22) 21.12.2011
(31) 102011004934
(31) 11150741
(32) 01.03.2011
(32) 12.01.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.09.2014
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) B29C 39/14
(54) PROCESS FOR PRODUCING
INFUSION PACKETS.
(54) COMPOSITE BODY AND METHOD
FOR PRODUCING A COMPOSITE
BODY HAVING AN INTERNAL
MODIFIED VOLUME REGION.
(11) EP2422950
(31) 482359 P
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DN, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(32) 24.06.2003
(74) Dr. Mulder c.s. te Vlaardingen
(21) EP11190505.5
(22) 23.06.2004
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HOWARTH, James, Robert, Stirling (72) KULIKOVSKA, Olga te 14165
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
te CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE
Methods to produce gel sheets.
DUITSLAND (DE)
CB23
7EP,
GROOT
BRITTANNIË
Aspen Aerogels Inc. te
FISCHER, Jörg te 13053 BERLIN,
(GB)
NORTHBOROUGH, MA 01532,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WOODWARD,
Adrian,
Michael
te
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
BURY
ST
EDMONDS
SUFFOLK
IP32
(US)
PAESCHKE, Manfred te 16348
7PG, GROOT BRITTANNIË (GB)
WANDLITZ, BONDSREPUBLIEK
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 17.09.2014
DUITSLAND (DE)
Lee, Kang P. te SUDBURY, MA
TRÖLENBERG, Stefan te 15749
(51) B65B 51/14
01776, Verenigde Staten van
MITTENWALDE OT RAGOW,
B42C
15/00
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B29C 65/18
Gould, George L. te MENDON, MA
(DE)
01756, Verenigde Staten van
(11) EP2643144
MATHEA, Arthur te 14199 BERLIN,
Amerika (US)
(21) EP11785431.5
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Gronemeyer, William te
(DE)
(22) 22.11.2011
WILMINGTON, MA 01887,
PEINZE, Franziska te 12587
(31)
MI20102175
Verenigde Staten van Amerika
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(US)
(32) 24.11.2010
DUITSLAND (DE)
Stepanian, Christopher John te
(33)
Italië
(47)
03.09.2014
SOMERVILLE, MA 02144,
(54) ELECTRICALLY OPERATED
Verenigde Staten van Amerika
(51) E04B 1/88
MACHINE FOR COVERING BOOK
(US)
B32B 9/02
COVERS
AND
SEALING
01.10.2014
B32B 5/26
ENVELOPES AND ARTICLES OF
B32B 5/02
B29C 47/64
VARIOUS KIND.
(11) EP2644373
B29C 47/40
(73) Colibri' System S.p.A. te 20129
B29B 7/48
(21) EP13161150.1
MILANO, Italië (IT)
EP2483051
(22) 26.03.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
EP10747855.4
(72) FARNETI, Aldo te I-20162 MILANO, (31) 1252904
31.08.2010
Italië (IT)
(32) 30.03.2012
09012358
(47) 03.09.2014
(33) Frankrijk
29.09.2009
(54) Sound and thermal insulating
(51) B29D 30/32
composite material.
B29D 30/24
Europees Octrooi Bureau
(73) Muzyrya, Oleg te 1006
(11) EP2508330
Mixing/Kneading element for
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
treating material in a multiple
(21) EP12155047.9
screw machine and multiple
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 13.02.2012
screw machine.
(72)
Muzyrya, Oleg te 1006
(31) 102011001837
Coperion GmbH te 70469
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
(32) 06.04.2011
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(47)
03.09.2014
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H01L 31/02
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54) Device for manufacturing a
D06P 5/12
vehicle
tyre.
BURKHARDT, Ulrich te 70372
D06P 5/00
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(73) Continental Reifen Deutschland
D06M 11/83
DUITSLAND (DE)
GmbH te 30165 HANNOVER,
D03D 9/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
24.09.2014
D03D 1/00
(DE)
B32B 27/40
B65B 47/02
B32B 27/36
(74) ir. Kempes te Hilversum
B65B 29/02
B32B 27/30
B65B 11/50
(72) Linne, Stefan te 30900
B32B 27/28
B29L 31/00
WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK
B32B 27/12
B29K 67/00
DUITSLAND (DE)
B32B 27/08
B29C 51/42
(47) 24.09.2014
B32B 27/06
B29C 51/28
B32B 27/02
(51) B42D 15/00
B29C 51/26
B32B 17/10
B32B 3/26
B29C 51/10
(11)
EP2323843
B29C 51/08
(11) EP2681043
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73) Bundesdruckerei GmbH te 10969
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 01/15
157
(21) EP09777662.9
(74) ir. Kempes te Hilversum
(22) 05.08.2009
(72) Schmit, Ansgar te 49078
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hensiek, Rainer te 49328 MELLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Graalmann, Onno te 49152 BAD
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gramlich, Simon te 69493
HIRSCHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102008036383
102008039709
102008055973
(32) 05.08.2008
26.08.2008
05.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SURFACE PORTION.
(73) Sefar AG te 9140 HEIDEN,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SEIDLER, Rouven te CH-9104
WALDSTATT, Zwitserland (CH)
CHABRECEK, Peter te 9306
FREIDORF, Zwitserland (CH)
(47) 24.09.2014
(51) B32B
B32B
B32B
A23B
27/00
25/00
23/00
4/00
(11) EP1733871
(21) EP06011092.1
(22) 30.05.2006
(31) 102005027811
(32) 15.06.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze voor het houdbaar
maken van waren in een
verpakking van kunststoffolie.
(73) Wipak Walsrode GmbH & Co. KG
te 29699 BOMLITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 03.09.2014
(51) B41F 16/00
B32B 38/10
B32B 38/06
(11) EP2412526
(21) EP11185901.3
(22) 20.11.2009
(31) 08170227
(32) 28.11.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for production a
composite member.
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.10.2014
(51) B41J 2/175
(11) EP2607083
(21) EP11195258.6
(22) 22.12.2011
(54) Printing fluid cartridge, printing
apparatus, and use of printing
fluid cartridge.
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP12712310.7
(72) Kanbe, Tomohiro te NAGOYA-SHI,
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Nakamura, Hirotake te NAGOYASHI, AICHI 467-8562, Japan (JP)
(22) 01.03.2012
(47) 05.11.2014
(31) 1151634
(51) F16K 17/00
F15B 13/02
B41J 2/175
B41J 2/14
(11) EP2681048
(32) 01.03.2011
(33) Frankrijk
(54) MACHINE FOR TRANSFERRING A
PROTECTIVE LAYER FOR A
SUBSTRATE AT HIGH
TEMPERATURE AND UNDER
PRESSURE, AND ASSOCIATED
METHOD.
(73) Astea te 77600 BUSSY-SAINTGEORGES, Frankrijk (FR)
Hologram Industries te 77607
MARNE LA VALLEE CEDEX 3,
Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) OLIVEIRA, José te F-94350
VILLIERS SUR MARNE, Frankrijk
(FR)
PUSTEL, André te F-94170 LE
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
PERREUX SUR MARNE, Frankrijk
(FR)
(72) Jacobsen Sven, Dr. te 29683 BAD
FALLINGBOSTEL,
(47) 17.09.2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B65H 45/28
(DE)
B41F 13/58
Opitz Klaus-Dieter te 29649
WIETZENDOF, BONDSREPUBLIEK (11) EP2149452
DUITSLAND (DE)
(21) EP09166471.4
Bade Bernd te 31582 NIENBURG,
(22) 27.07.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008035675
(DE)
(32) 30.07.2008
(47) 10.09.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B32B 5/18
B32B 37/12
B32B 15/08
B05B 3/10
31 december 2014
(54) Roller printing press and method
for producing a printed product
on the roller printing press.
(11) EP2661372
(21) EP11824318.7
(22) 07.01.2011
(54) FLUID CONTAINER HAVING
PLURALITY OF CHAMBERS AND
VALVES.
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te HOUSTON, TX
77070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
(72) BOYD, Patrick, V. te CORVALLIS
OR 97330-4239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OLSEN, David te CORVALLIS OR
97330-4239, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KELLAR, Patricia, A. te CORVALLIS
OR 97330-4239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 01.10.2014
(51) B41J 25/34
B41J 2/515
(11) EP2582526
(21) EP10734031.7
(22) 18.06.2010
(54) PRINT HEAD MODULE.
(73) Padaluma Ink-Jet-Solutions GmbH
& Co. KG te 91459 MARKT
ERLBACH, BONDSREPUBLIEK
(73) manroland web systems GmbH te
DUITSLAND (DE)
86153 AUGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(DE)
(72) LUTZ, Patrik te 91459 MARKT
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Elschner, Jens te 08525 PLAUEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Behmel, Johannes te 08529
PLAUEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Burkhardt, Ulrich te 08541
GROSSFRIESEN,
ERLBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 12.11.2014
(51) B44F 1/10
B42D 15/00
B41M 3/14
(11) EP2244884
(21) EP09719819.6
Nummer 01/15
158
(22) 25.02.2009
(11) EP2643171
(31) 0801008
(21) EP11794428.0
(32) 25.02.2008
(22) 24.11.2011
(33) Frankrijk
(31) 1059708
(54) DOCUMENT INCLUDING A
(32) 25.11.2010
VARIABLE VISUALLY PERCEPTIBLE (33) Frankrijk
SECURITY MARK.
(54) HEAVY TRUCK TIRE FOR A
(73) Oberthur Fiduciaire SAS te 75008
TRAILER VEHICLE.
PARIS, Frankrijk (FR)
(73) Compagnie Générale des
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
Etablissements Michelin te 63000
(72) ANSEL, Benoît te F-35000
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
RENNES, Frankrijk (FR)
(FR)
BORDE, Xavier te F-35410 OSSE,
MICHELIN Recherche et Technique
Frankrijk (FR)
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
LE BOZEC, Hubert te F-35135
Zwitserland (CH)
CHANTEPIE, Frankrijk (FR)
(74) ir. Kempes te Hilversum
REAU, Régis te F-35520 LA
(72) BECHON, Hervé te F - 63040
CHAPELLE DES FOUGERETZ,
CLERMONT-FERRAND CEDEX 9,
Frankrijk (FR)
Frankrijk (FR)
(47) 01.10.2014
FOUCHER, Benoit te F - 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 9,
(51) B41M 5/52
Frankrijk (FR)
B41M 5/00
31 december 2014
47800 KREFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) RUDOLFI, Karl te 47802 KREFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 10.09.2014
(51) B62D 21/02
B60K 11/04
(11) EP2684724
(21) EP13001182.8
(22) 09.03.2013
(31) 102012013906
(32) 13.07.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Gesteldraagstructuur met
koelinrichting.
(73) MAN Truck & Bus AG te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2355982
(47) 17.09.2014
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP09771403.4
(51) B60C 11/12
B60C 11/11
(22) 06.07.2011
(72) Sattler, Steve te 81375
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hintereder, Jürgen te 80997
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) PRINTABLE FILM.
(31) 1055455
(47) 19.11.2014
(73) Innovia Films Limited te WIGTON
CUMBRIA CA7 9BG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 06.07.2010
(33) Frankrijk
(51) H02G 1/04
B60M 1/28
(54) TREAD PROTECTION DEVICE.
(11) EP2548761
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP12170688.1
(72) SERVANTE, Alastair, Hugh te
WIGTON CUMBRIA CA7 9BG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
READ, Simon, James te WIGTON
CUMBRIA CA7 9BG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) Compagnie Générale des
Etablissements Michelin te 63000
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(47) 03.09.2014
(74) ir. Kempes te Hilversum
(51) G02B
G02B
G02B
B42D
(47) 27.08.2014
(72) GAYTON, Christophe te F-63040 (73) GA Hochspannung Leitungsbau
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09,
GmbH te 29664 WALSRODE,
Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ORAISON, Stéphane te F-63040
(DE)
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Frankrijk (FR)
QUANTINET, Benjamin te F-63040 (72) Riebenstahl, Mario te 06110
HALLE/S., BONDSREPUBLIEK
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09,
DUITSLAND (DE)
Frankrijk (FR)
Koehler, Wolfgang te 06905 BAD
VANDAELE, Matthieu te F-63040
SCHMIEDEBERG,
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
(47) 10.09.2014
(47) 01.10.2014
(51) B60J 7/057
(51) B60R 13/01
(11) EP2643180
(11) EP2601079
(21) EP11782064.7
(21) EP11752257.3
(22) 10.11.2011
(22) 20.07.2011
(31) 102010052027
(31) 1003282
(32) 23.11.2010
(32) 05.08.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Frankrijk
(54) DEVICE FOR LOCKING THE
(54) Bak voor de kofferruimte van een
APERTURE OF A TIPPED-BACK
motorvoertuig of dergelijke.
SLIDING ROOFSCHIEBEDACHES.
(51) B60C 11/03
B60C 11/00
(73) Gemo G. Moritz GmbH & Co KG te (73) Novetud te F-77185 LOGNES,
Frankrijk (FR)
(22) 08.12.2009
(31) 0822412
(32) 09.12.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
5/18
3/00
27/22
15/00
(11) EP2451650
(21) EP10728614.8
(22) 05.07.2010
(31) 102009032697
(32) 09.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MULTI-LAYER BODY.
(73) OVD Kinegram AG te 6301 ZUG,
Zwitserland (CH)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) SCHILLING, Andreas te CH-6332
HAGENDORN (ZG), Zwitserland
(CH)
TOMPKIN, Wayne, Robert te CH5400 BADEN, Zwitserland (CH)
HANSEN, Achim te CH-6300 ZUG
(ZG), Zwitserland (CH)
(11) EP2590828
(21) EP11735407.6
(22) 04.06.2012
(31) 202011103375 U
(32) 18.07.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Protective traverse for a cable
winch.
Nummer 01/15
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
159
DUITSLAND (DE)
(72) FERRERO, Jean-Michel te F-93220 (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
GAGNY, Frankrijk (FR)
(72) HECHENBERGER, Peter te 6382
(47) 27.08.2014
KIRCHDORF, Oostenrijk (AT)
JÄKEL, Thomas te 86356
(51) G01S 7/527
NEUSÄSS, BONDSREPUBLIEK
G01S 7/52
DUITSLAND (DE)
G01S 15/04
B60R 21/015
B60R 21/01
B60R 21/00
B60K 28/12
(11) EP2291300
(21) EP09758943.6
(22) 13.05.2009
(31) 58977
(32) 05.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ULTRASONIC PASSENGER
DETECTION.
(73) Wabtec Holding Corp. te
WILMERDING, PA 15148,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 03.09.2014
(51) E01B 19/00
B61K 3/00
(11) EP2551171
(21) EP12176571.3
(22) 16.07.2012
(31) 202011103633 U
(32) 25.07.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Device for dampening or
lubricating a rail head.
(73) Lincoln GmbH te 69190
WALLDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Paluncic, Zdravko te 67067
LUDWIGSHAFEN,
(72) CITTA, James, W. te LOMBARD IL
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
60148, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
Mandera, Markus te 69181
URMAN, Robert te SCHAUMBURG
LEIMEN, BONDSREPUBLIEK
IL 60194, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
(47) 03.09.2014
(47) 01.10.2014
(51) B61L 5/10
(51) B61D 3/10
B61L 27/00
B61D 1/06
(11)
EP2620347
B61D 1/00
(21) EP12152344.3
B61C 3/00
(74) ir. Kempes te Hilversum
(11) EP2179905
(22) 24.01.2012
(21) EP09173406.1
(54) Non trailable switch machine for
railroad switches or the like.
(22) 19.10.2009
(31) 0857231
(32) 24.10.2008
(33) Frankrijk
(54) Passenger transport railcar.
(73) ALSTOM Transport Technologies
te 92300 LEVALLOIS-PERRET,
Frankrijk (FR)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Palais, M. Georges te 75009
PARIS, Frankrijk (FR)
(47) 24.09.2014
(51) B61D 19/00
(11) EP2493742
(21) EP10754692.1
(22) 08.09.2010
(31) 202009014493 U
(32) 27.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TRACK MAINTENANCE VEHICLE.
(73) ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. te
12038 SAVIGLIANO (CN), Italië
(IT)
(72) Guglielmo, Davide te I-40131
BOLOGNA, Italië (IT)
Bittoni, Stefano te I-40139
BOLOGNA, Italië (IT)
Fournel, Frederic te I-40050
ARGELATO (BO), Italië (IT)
31 december 2014
Knopp, Gareth James te
GILLINGHAM, KENT ME7 3QT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Heritage, Martin Brian te
ASHFORD, KENT TN24 9DH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 12.11.2014
(51) B62D 7/15
B62D 7/14
(11) EP2336003
(21) EP10015295.8
(22) 04.12.2010
(31) 102009059677
(32) 19.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hydraulic steering.
(73) Hydac System GmbH te 66280
SULZBACH/SAAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Huth, Heinz-Peter te 66802
ÜBERHERRN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 03.09.2014
(51) B62K 9/02
B62K 21/24
(11) EP2637917
(21) EP12759828.2
(22) 08.08.2012
(31) 201161523215 P
(32) 12.08.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A DUAL STEERABLE VEHICLE.
(73) Smart Trike Mnf Pte Ltd. te
SINGAPORE 238459, Singapore
(SG)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BARON, Yoram te 79505 NIR
ISRAEL, Israël (IL)
(47) 08.10.2014
(51) B62M 11/18
B62M 11/16
(11) EP2020375
(47) 08.10.2014
(21) EP07015124.6
(51) B62D 7/15
B62D 7/14
(22) 01.08.2007
(11) EP2537734
(73) SHIMANO INC. te SAKAI-SHI
OSAKA 590-8577, Japan (JP)
(21) EP12172834.9
(22) 20.06.2012
(31) 201110434
(32) 20.06.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Steering system.
(73) Johnston Sweepers Limited te
DORKING, SURREY RH4 1XF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Robel Bahnbaumaschinen GmbH
te 83395 FREILASSING,
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Allport, Mark David Jeremy te
(DE)
WHITSTABLE, KENT CT5 4NL,
DB Bahnbau Gruppe GmbH te
GROOT BRITTANNIË (GB)
12487 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(54) Hub transmission for a bicycle.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Hino, Tetsuya te SAKAI-SHI,
OSAKA 590-8577, Japan (JP)
(47) 02.06.2010
(51) B63B 9/06
(11) EP2389311
(21) EP10700356.8
(22) 11.01.2010
(31) 359860
393617
(32) 26.01.2009
26.02.2009
Nummer 01/15
160
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.09.2014
(54) PRELOADING TO REDUCE LOADS
AND SAVE STEEL ON TOPSIDES
AND GRILLAGE OF CATAMARAN
SYSTEMS.
(11) EP2563678
(51) B65D 6/00
(21) EP11703599.8
(22) 04.02.2011
(73) Technip France SA te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(31) 768246
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) LUO, Michael, Y., H. te BELLAIRE
TX 77401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 27.04.2010
(54) CONTAINER HAVING SIDE WALLS
FOLDABLE OVER ONE ANOTHER.
(51) B63H 16/06
(73) IFCO Systems GmbH te 82049
PULLACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2566753
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(47) 29.10.2014
31 december 2014
(73) Kraft Foods R & D, Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) YAUK, Kate Aurial te 81679
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CLARK, Jo-Ann te BOAT OF
GARTEN INVERNESS SHIRE PH24
3BT, GROOT BRITTANNIË (GB)
MASSEY, Ayse Tulay te BANBURY
OXFORDSHIRE OX16 1AA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HENSON, Sian te WEST
MIDLANDS CV5 8EJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SCAROLA, Leonard S. te CARY, NC
27519, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KELLERER, Richard te 85622
FELDKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (47) 03.09.2014
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 85/10
201005039
BARTH, Christian te 82049
B65D 5/68
25.03.2010
PULLACH, BONDSREPUBLIEK
B65D 5/38
DUITSLAND (DE)
GROOT BRITTANNIË
(11) EP1626916
(47) 17.09.2014
ROWLOCK.
(21) EP04726979.0
Maskell, Richard Anthony Morton (51) B65D 85/34
(22) 13.04.2004
B65D 81/18
te PLYMOUTH, DEVON PL8 1AL,
(31) 03008022
B65D 6/18
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 11.04.2003
(11) EP2431299
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP11716987.0
(22) 23.03.2011
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72) Maskell, Richard Anthony Morton (21) EP10177637.5
te PLYMOUTH, DEVON PL8 1AL,
(22) 20.09.2010
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) Crate.
(47) 03.09.2014
(73) IFCO Systems GmbH te 82049
(51) B65B 3/32
PULLACH, BONDSREPUBLIEK
A23G 3/20
DUITSLAND (DE)
(47) 17.02.2010
(11) EP2627574
(51) B65G 1/137
B65G 1/127
(72) Orgeldinger, Wolfgang te 82049,
PULLACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP11735666.7
(22) 26.07.2011
(72) Mengibar Rivas, Antonio te 08290 (31) 16702010
CERDANYOLA DEL VALLES
(32) 13.10.2010
BARCELONA, Spanje (ES)
(33) Zwitserland
(47) 10.09.2014
(51) B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
9/15
5/10
5/06
25/04
25/02
(11) EP2428451
(21) EP10719013.4
(22) 25.03.2010
(31) 200901158
(32) 07.05.2009
(33) Spanje
(72) GIRO AMIGO, Ezequiel te 08911
BADALONA, Spanje (ES)
(11) EP2487123
(21) EP12154797.0
(22) 09.02.2012
(31) 1151153
(32) 11.02.2011
(54) Plastic closure having a capsule
for dispensing active ingredients. (33) Frankrijk
(73) Mühlemann IP GmbH te 8260
(54) System with order picking station
STEIN AM RHEIN, Zwitserland
including at least one stack for
(CH)
vertical accumulation and
sequenced distribution of
containers.
(72) MÜHLEMANN, Rolf te CH-8255
SCHLATTINGEN, Zwitserland (CH) (73) SAVOYE te 21000 DIJON, Frankrijk
(FR)
(47) 03.09.2014
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(51) B65D 85/73
B65D 77/22
(11) EP2595895
(54) PROCESS, SYSTEM AND MACHINE
(21) EP11738364.6
FOR MANUFACTURING AND
FILLING BAGS.
(22) 18.07.2011
(73) Girnet Internacional, S.L. te
(31) 201012104
08911 BADALONA, Spanje (ES)
(32) 19.07.2010
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) B65D 51/28
(21) EP12380013.8
(73) Antonio Mengibar, S.A. te 08191
RUBI ( BARCELONA), Spanje (ES)
(73) Philip Morris Products S.A. te
Neuchâtel, Zwitserland (CH)
(47) 24.09.2014
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(54) Method and apparatus for
generating a filling pattern for
filling containers.
(54) Package with sliding lid.
(72) GRANDJEAN, Jean-Pierre, René te
CH-1008 JOUXTENS-MÉZERY,
Zwitserland (CH)
VELLONI, Alessandro te CH-1020
RENENS, Zwitserland (CH)
PENA, Javier te CH-1007
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
(11) EP2639163
(22) 15.03.2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) GROOT BRITTANNIË
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Collin, Jean-Michel te 21190
MERCEUIL, Frankrijk (FR)
(47) 03.09.2014
(51) E21B 41/00
C09K 3/12
B65G 5/00
(11) EP2244959
(21) EP09704793.0
(54) IMPROVEMENTS IN CONTAINERS. (22) 23.01.2009
Nummer 01/15
(31) 0801170
(32) 23.01.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SELF-SEALING METHOD.
(73) Heriot Watt University te
EDINBURGH EH14 4AS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) SEDEH, Mehran, Sohrabi te
EDINBURGH EH14 7HS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
JAMIOLAHMADY, Mahmoud te
EDINBURGH EH14 7HS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 10.09.2014
(51) B65G 47/52
B65G 17/24
(11) EP2408694
(21) EP10710508.2
161
(73) Rexnord Flattop Europe S.r.l. te
42015 CORREGGIO (RE), Italië
(IT)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) ANDREOLI, Andrea te I-41100
MODENA, Italië (IT)
COEN, Daniele te I-42020
ALBINEA (RE), Italië (IT)
(11) EP2560905
(47) 10.09.2014
(21) EP11705198.7
(51) B66B 1/46
(22) 21.02.2011
(31) 102010028055
(32) 21.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Transportinrichting met
verbeterde loopeigenschappen.
(32) 17.03.2009
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) LOECHT, Heinrich te 76461
MUGGENSTURM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Laitram, LLC te HARAHAN, LA
70123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 03.09.2014
(51) B65G 67/20
B65G 63/02
(72) FOURNEY, Matthew, L. te LAUREL
B61D 47/00
MARYLAND 20723, Verenigde
(11)
EP2602215
Staten van Amerika (US)
(21)
EP12192696.8
(47) 24.09.2014
(22)
15.11.2012
(51) B65G 17/24
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP2582599
(21) EP11723802.2
(22) 19.05.2011
(31) 816066
(32) 15.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONVEYOR BELT WITH WEARTOLERANT STACKED ROLLERS.
(73) Laitram, LLC te HARAHAN, LA
70123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) RAU, Brien G. te JEFFERSON
LOUISIANA 70121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 29.10.2014
(51) B65G 21/22
B65G 21/16
(11) EP2443053
(21) EP10725689.3
(22) 16.06.2010
(31) MI20091057
(32) 16.06.2009
(33) Italië
(54) BEND SEGMENT AND METHOD
FOR MANUFACTURING A BEND
SEGMENT.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) B65G 54/02
(47) 03.09.2014
(31) 405834
(54) DIAGONAL SORTER.
Ingersoll Rand Security
Technologies te CARMEL, IN
46032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) GERSTENKORN, Bernhard te CH6006 LUZERN, Zwitserland (CH)
SCHUSTER, Kilian te CH-6004
LUZERN, Zwitserland (CH)
FRIEDLI, Paul te CH-5453
REMETSCHWIL, Zwitserland (CH)
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 16.03.2010
31 december 2014
(11) EP2271573
(21) EP08749816.8
(22) 28.04.2008
(54) METHOD FOR TRANSPORTING
PASSENGERS, AND ELEVATOR
SYSTEM FOR CARRYING OUT SAID
METHOD.
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
Ingersoll Rand Security
Technologies te CARMEL, IN
46032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SCHWARZENTRUBER, Josef te CH6403 KÜSSNACHT A/RIGI,
Zwitserland (CH)
(47) 10.09.2014
(51) B66B 9/08
(11) EP2650247
(21) EP13159687.6
(31) 102011087985
102012200446
(22) 18.03.2013
(32) 08.12.2011
13.01.2012
(32) 10.04.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) A stairlift device.
(54) Logistics system for combined
movement of goods, and railway
vehicle and transfer station for
the same.
(73) Buse, Heinz te 26160 BAD
ZWISCHENAHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) RE20120027
(33) Italië
(73) Magri, Fabio te 46010
CURTATONE, MANTOVA, Italië (IT)
Belladelli, Nara te 46010
CURTATONE, MANTOVA, Italië (IT)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
(72) MAGRI, Fabio te 46010
CURTATONE, MANTOVA, Italië (IT)
(47) 17.09.2014
(72) Buse, Heinz te 26160 BAD
ZWISCHENAHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F41A 9/87
F41A 9/09
B66D 3/18
B66C 9/02
B66C 13/04
(47) 03.09.2014
(11) EP2385012
(51) B66B 1/46
(21) EP11163319.4
(11) EP2271572
(21) EP08749815.0
(22) 28.04.2008
(22) 21.04.2011
(31) TO20100370
(32) 03.05.2010
(33) Italië
(54) METHOD FOR USING A LIFT
SYSTEM, LIFT SYSTEM SUITABLE (54) System for moving objects in a
FOR SUCH A METHOD, AND
storehouse.
METHOD FOR EQUIPPING SUCH A (73) Oto Melara S.p.A. te 19136 LA
LIFT SYSTEM.
SPEZIA, Italië (IT)
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL, (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Zwitserland (CH)
Nummer 01/15
(72) Chiappini, Andrea te 19136, LA
SPEZIA, Italië (IT)
Biselli, Gianluca te 19136, LA
SPEZIA, Italië (IT)
Moricca, Tonino te 19136, LA
SPEZIA, Italië (IT)
(47) 03.09.2014
(51) G01Q 60/42
G01Q 30/04
G01N 33/50
B82Y 35/00
B82Y 15/00
162
(73) Suparator International B.V. te
5252 CB VLIJMEN
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
31 december 2014
(51) C04B 28/14
C04B 28/08
C04B 28/02
(11) EP2310336
(72) SCHIE, Louis, Van te VLIJMEN NL5252
(21) EP09786072.0
(47) 24.09.2014
(31) 12312008
(51) C02F 1/469
B01J 47/08
B01D 61/48
(11) EP1704121
(22) 28.07.2009
(32) 07.08.2008
(33) Oostenrijk
(54) HYDRAULIC BINDER.
(11) EP2435829
(21) EP04810920.1
(21) EP10725647.1
(22) 12.11.2004
(73) Holcim Technology Ltd. te 8645
RAPPERSWIL-JONA, Zwitserland
(CH)
(22) 28.05.2010
(31) 712163
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(31) 0909128
(32) 13.11.2003
(32) 28.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) WATER TREATMENT METHOD.
(54) IMAGING METHOD AND USE
THEREOF.
(73) Evoqua Water Technologies LLC
te ALPHARETTA, GA 30022,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ADLER, Michael te CH-3034
MURZELEN, Zwitserland (CH)
KO, Suz-Chung te CH-5600
LENZBURG, Zwitserland (CH)
(73) Riethmüller, Christoph te 48147
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Riethmüller, Christoph te 48147
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 08.10.2014
(51) C07D 487/08
C07D 211/00
C07C 211/35
C01B 39/48
C01B 39/04
C01B 37/02
(11) EP2414289
(21) EP10759404.6
(22) 01.04.2010
(51) C04B 38/02
C04B 28/14
C04B 28/06
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
C04B 111/52
(72) WILKINS, Frederick te PEPPERELL,
C04B 111/28
MA 01463, Verenigde Staten van
(11)
EP2045227
Amerika (US)
FREYDINA, Evgeniya te ACTON,
(21) EP07018710.9
MA 01720, Verenigde Staten van (22) 24.09.2007
Amerika (US)
(54) Inorganic foams based on rapid
SEZGI, Aytac te BEDFORD, NH
setting cement as a fire
03110, Verenigde Staten van
protection mass for filling
Amerika (US)
cavities.
MADHUSUDAN, Reshma, 5020
South Lake Shore Drive te
CHICAGO, IL 60615, Verenigde
Staten van Amerika (US)
JHA, Anil, D. te LINCOLN, MA
01773, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 166198 P
(47) 01.10.2014
(32) 02.04.2009
(51) C02F 3/34
C02F 3/12
C02F 11/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR PREPARING CHATYPE MOLECULAR SIEVES USING
NOVEL STRUCTURE DIRECTING
AGENTS.
(73) Chevron U.S.A. Inc. te SAN
RAMON, CA 94583, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) ZONES, Stacey, I. te SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94122,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 08.10.2014
(51) E03F 5/16
E02B 15/04
C02F 1/40
B01D 21/24
B01D 17/02
(47) 10.09.2014
(73) Promat GmbH te 4021 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Blum, Karin te 4643
PETTENBACH, Oostenrijk (AT)
Lüdecke, Bernhard te 4060
LEONDING, Oostenrijk (AT)
(47) 27.08.2014
(21) EP08848179.1
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
(22) 28.10.2008
(11) EP1585712
(31) 383707
(21) EP03799530.5
(32) 06.11.2007
(22) 03.12.2003
(33) Polen
(31) 10302457
(54) THE METHOD OF REDUCING
EXCESSIVE GROWTH OF
FILAMENTOUS BACTERIA IN
ACTIVATED SLUDGE, THE
PROCESS OF REDUCING THE
BULKING OF ACTIVATED SLUDGE
AND USE OF NATURALLY
OCCURRING ORGANISMS IN THE
ACTIVATED SLUDGE TO PREVENT
ITS BULKING.
(32) 23.01.2003
(11) EP2212255
7/148
41/42
41/06
2/28
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING
BUTENE OLIGOMERS AND TERTBUTYL ETHERS FROM C4 FLOWS
CONTAINING ISOBUTENE.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Uniwersytet Jagiellonski te 31007 (74) ir. Kempes te Hilversum
KRAKOW, Polen (PL)
(72) PETERS, Udo te 45770 MARL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP05723220.9
(DE)
(72) PAJDAK-STOS, Agnieszka te PL-30(22) 17.02.2005
REUSCH, Dieter te 45772 MARL,
065
KRAKOW,
Polen
(PL)
(54) APPARATUS FOR CONTINUALLY
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FIALKOWSKA, Edyta te PL-31-457
SKIMMING OFF A TOP LAYER OF A
(DE)
KRAKOW,
Polen
(PL)
BODY OF LIQUID.
BECKMANN, Andreas te 45657
(47) 03.09.2014
(11) EP1853521
Nummer 01/15
RECKLINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RÖTTGER, Dirk te 45657
RECKLINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PRAEFKE, Jochen te 45770 MARL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 17.09.2014
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
5/27
11/09
11/08
1/24
(11) EP2580178
(21) EP11728642.7
(22) 27.05.2011
(31) 1002469
(32) 11.06.2010
(33) Frankrijk
163
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BUNNING, Donald, L. te SOUTH
CHARLESTON, WV 25303,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HIPPLER, Jeffrey, G. te SOUTH
CHARLESTON, WV 25309,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STRICKER, Vincent, J. te
CHARLESTON, WV 25303,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 24.09.2014
(51) C07D 209/52
C07D 207/22
C07C 69/757
C07C 69/675
C07C 69/635
C07C 62/06
C07C 271/22
C07C 229/28
(51) C11B 9/00
C07C 69/84
(11) EP2505578
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
(32) 09.12.2002
(21) EP12162626.1
(22) 04.12.2003
(31) 431814 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(11) EP1771407
(21) EP05760959.6
(22) 22.07.2005
(31) 0416428
(32) 23.07.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) 4-HEPTEN-2-YL SALICYLATE AND
ITS USE AS A FRAGRANCE
INGREDIENT.
(73) Givaudan SA te 1214 VERNIER,
Zwitserland (CH)
(74)
(54) Methods and Compounds for
Producing Dipeptidyl Peptidase IV (72)
COUPARD, Vincent te F-69100
Inhibitors and Intermediates
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
thereof.
(47)
MAURY, Sylvie te F-69390
(73) AstraZeneca AB te 151 85
(51)
CHARLY, Frankrijk (FR)
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
SURLA, Karine te F-69560 ST CYR
(11)
(74) ir. Kempes te Hilversum
SUR LE RHÔNE, Frankrijk (FR)
(21)
(72) VU, Truc, Chi te WATCHUNG, NJ
03.09.2014
(22)
07069, Verenigde Staten van
C07C 69/738
Amerika (US)
(31)
C07C 69/716
FOX, Rita te PRINCETON, NJ
(32)
C07C 67/347
08540, Verenigde Staten van
(33)
C07C 45/80
Amerika (US)
C07C 45/50
HANSON, Ronald, L. te MORRIS
(54)
PLAINS, NJ 07950, Verenigde
EP2021312
Staten van Amerika (US)
EP07755645.4
MAZZULLO, John, A., Jr. te
(73)
17.04.2007
PORTLAND, CT 06480, Verenigde
Staten van Amerika (US)
800555 P
WANG, Jianji te DAYTON, NJ
15.05.2006
(74)
08810, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
(72)
Amerika (US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(47)
(US)
PATEL, Ramesh, N. te
BRIDGEWATER, NJ 08807,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WONG, Kwok te LAWRENCEVILLE,
NJ 08648, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHU, Jason te EAST BRUNSWICK,
NJ 08816, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AUGERI, David, J. te PRINCETON,
NJ 08540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 15.10.2014
(54) PROCESS FOR DEHYDRATION
AND ISOMERIZATION OF C4
ALCOHOLS USING AN
AMORPHOUS SOLID WITH
SUITABLE POROSITY.
(72)
31 december 2014
(54) HYDROFORMYLATION PROCESS
AND PRODUCT SEPARATION WITH
IMPROVED RECOVERY OF
RHODIUM.
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) PENG, Wei-jun te MIDLAND, MI
48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
OLSON, Kurt, D. te FREELAND, MI
48623, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MORRISON, Donald, L. te FORT
COLLINS, CO 80525, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROESCH, Brian, M. te
MIDDLETOWN, DE 19709,
YU, Jurong te DAYTON, NJ 08810,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MAGNIN, David, R. te SUMTER, SC
29150, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HAMANN, Lawrence, G. te NORTH
GRAFTON, MA 01536, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BRZOZOWSKI, David, B. te
PATTERSONVILLE, NY 12137,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GODFREY, Jollie, Duaine, Jr. te
EWING, NJ 08618-1821,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KOLOTUCHIN, Sergei, V. te
ROSELLE PARK, NJ 07204,
Verenigde Staten van Amerika
ir. Jansen c.s. te Den Haag
KAISER, Roman te CH-8610
USTER, Zwitserland (CH)
03.09.2014
C07C 209/26
EP2614044
EP11751819.1
18.08.2011
102010045142
11.09.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
METHOD FOR PRODUCING
PRIMARY ALIPHATIC AMINES
FROM ALDEHYDES.
OXEA GmbH te 46147
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
SCHALAPSKI, Kurt te 46147
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NOWOTNY, Norman te 45276
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EISENACHER, Matthias te 46485
WESEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BERMANN, Dirk te 45475
MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KREICKMANN, Thorsten te 46149
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEYMANNS, Peter te 45147
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STRUTZ, Heinz te 47445 MOERS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/15
(47) 08.10.2014
(51) C12P 7/44
C07C 51/353
C07C 253/30
C07C 253/22
C07C 229/08
C07C 227/06
164
31 december 2014
(54) METHOD FOR PRODUCING
ISOCYANATES.
(31) 359729 P
299631 P
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 29.06.2010
29.01.2010
(74) ir. Kempes te Hilversum
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DI-SUBSTITUTED PYRIDINE
(72) LEHR, Vanessa, Simone te 68199
DERIVATIVES AS ANTICANCERS.
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10708286.9
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
DUITSLAND (DE)
te TOKYO 101-8535, Japan (JP)
(22) 05.02.2010
MATTKE, Torsten te 67251
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 0950704
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(72)
TAKASU, Hideki te OSAKA-SHI
DUITSLAND
(DE)
(32) 05.02.2009
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
(47)
03.09.2014
(33) Frankrijk
FUJITA, Shigekazu te OSAKA-SHI
(54) METHOD FOR SYNTHESIZING AN (51) C07D 211/76
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
OMEGA-AMINO ACID OR ESTER
C07D 207/26
OHTSUKA, Shinya te OSAKA-SHI
FROM A MONOUNSATURATED
A61P 9/00
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
FATTY ACID OR ESTER.
A61P 3/10
HIROSE, Toshiyuki te OSAKA-SHI
A61P 3/04
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
(73) Arkema France te 92700
A61K 31/45
SATO, Yosuke te OSAKA-SHI
COLOMBES, Frankrijk (FR)
A61K 31/4015
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
YAMADA, Satoshi te OSAKA-SHI
(11) EP1747199
(72) DUBOIS, Jean-Luc te F-69390
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
(21)
EP05747202.9
MILLERY, Frankrijk (FR)
MIYAJIMA, Keisuke te OSAKA-SHI
(22) 29.04.2005
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
(47) 17.09.2014
SAKAI, Koji te OSAKA-SHI OSAKA
(31)
04101991
(51) C07C 233/13
541-0045, Japan (JP)
(32) 07.05.2004
C07C 231/06
KOJIMA, Yutaka te OSAKA-SHI
C07C 211/15
(33) Europees Octrooi Bureau
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
C07C 209/62
SEKIGUCHI, Kazuo te OSAKA-SHI
(54) PYRROLIDIN-2-ONE AND
(11) EP2509937
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
PIPERIDIN-2-ONE DERIVATIVES AS
YANAGIHARA, Yasuo te OSAKA-SHI
11-BETA HYDROXYSTEROID
(21) EP10798990.7
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
DEHYDROGENASE INHIBITORS.
(22) 07.12.2010
SUZUKI, Takashi te OSAKA-SHI
(73)
Janssen
Pharmaceutica
NV
te
(31) 09178860
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
2340 BEERSE, België (BE)
286607 P
TANAKA, Hideo te OSAKA-SHI
(74) ir. Kempes te Hilversum
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
(32) 11.12.2009
SUGIYAMA, Kazuhisa te OSAKA(72) JAROSKOVA, Libuse te
15.12.2009
SHI OSAKA 541-0045, Japan (JP)
TURNHOUTSEWEG 30 B-2340
(33) Europees Octrooi Bureau
OKUNO, Mitsuhiro te OSAKA-SHI
BEERSE, België (BE)
Verenigde Staten van Amerika
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
LINDERS, Johannes, Theodorus,
(54) METHOD FOR PRODUCING 2,2SUMIDA, Takumi te OSAKA-SHI
Maria te B-2340 BEERSE, België
DIFLUORETHYLAMINE AND ITS
OSAKA 541-0045, Japan (JP)
(BE)
SALTS STARTING FROM
BUYCK, Christophe, Francis,
(47)
15.10.2014
DIFLUOROACETONITRILE.
Robert, Nestor te B-2340 BEERSE,
(51) C07D 215/233
België (BE)
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
A61P 35/00
VAN DER VEKEN, Louis, Jozef,
te 40789 MONHEIM,
A61K 31/47
Elisabeth te B-2340 BEERSE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
België (BE)
(DE)
(11) EP2455369
DIMITROV, Vladimir, Dimtchev te (21) EP11010020.3
(74) ir. Kempes te Hilversum
BONCHEV ST., BLDG. 9, 1113
(72) LUI, Norbert te 51519 ODENTHAL,
(22) 07.12.2007
SOFIA, Bulgarije (BG)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NIKIFOROV, Theo, Teofanov te
(31) 873258 P
(DE)
BONCHEV STR. BLDG. 9, 1113
(32) 07.12.2006
ANTONS, Stefan te 51373
SOFIA, Bulgarije (BG)
(33) Verenigde Staten van Amerika
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 17.09.2014
DUITSLAND (DE)
(54) Derivatives of 2-aryl-4-quinolones
MORADI, Wahed, Ahmed te
(51) C07D 417/12
having an aminoalkyl group as
40789 MONHEIM,
C07D 413/12
anticancer agents.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07D 405/12
(73)
China Medical University te
(DE)
C07D 401/12
TAICHUNG, Taiwan (TW)
C07D
213/69
(47) 08.10.2014
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
A61P 35/00
(51) C07C 265/14
A61K 31/496
(72) Wu, Tian-Shung te TAINAN,
C07C 263/10
A61K 31/4725
Taiwan (TW)
A61K 31/4545
(11) EP2547652
Pan, Shiow-Lin te TAIPEI, Taiwan
A61K 31/4439
(TW)
(21) EP11707672.9
A61K 31/443
Way, Tzong-Der te TAICHUNG,
(22) 10.03.2011
A61K 31/44
Taiwan (TW)
(31) 10156944
Lee, Jang-Chang te TAICHUNG,
(11) EP2528897
Taiwan (TW)
(32) 18.03.2010
(21) EP11705048.4
Chung, Jing-Gung te TAICHUNG,
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 28.01.2011
Taiwan (TW)
(11) EP2393773
Nummer 01/15
Yang, Jai-Sing te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Chen, Chien-Ting te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Huang, Ching-Che te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Chou, Li-Chen te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Kuo, Sheng-Chu te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Teng, Che-Ming te TAIPEI, Taiwan
(TW)
Lee, Kuo-Hsiung te CHAPEL HILL
NC 27599, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Huang, Li-Jiau te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Huang, Shih-Ming te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Chang, Chih-Shiang te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Sun, Chung-Ming te HSINCHU,
Taiwan (TW)
(47) 03.09.2014
(51) C07D 301/12
(11) EP2501687
(21) EP10779354.9
(22) 12.11.2010
(31) 281546 P
(32) 19.11.2009
165
(11) EP2414345
(21) EP10712340.8
(22) 26.03.2010
(31) 09157317
(32) 03.04.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for manufacturing
Pyridyl-substituted pyrazoles.
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
C07D 401/14
C07D 401/04
A61P 31/10
A61K 31/444
A61K 31/4439
(11) EP2628738
(54) EPOXIDATION OF AN OLEFIN.
(21) EP12193373.3
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 30.10.2006
(72) CRAMPTON, Hannah, L. te LAKE
JACKSON, TX, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 15.10.2014
(51) C07D 405/12
C07D 307/94
A61P 25/00
A61P 13/00
A61K 31/443
A61K 31/343
(11) EP2010509
(21) EP07759661.7
(22) 29.03.2007
(31) 788382 P
(54)
(73)
(72)
(47)
(51)
(11) EP2501693
(21) EP10776385.6
(22) 17.11.2010
(31) 262309 P
(32) 18.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AZA HETEROCYCLIC
ACRYLAMIDES AND THEIR USE AS
BACTERICIDES.
(31) 2005317680
731267 P
2005374395
753391 P
(32) 31.10.2005
31.10.2005
27.12.2005
27.12.2005
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
Japan
Verenigde Staten van Amerika
(47) 17.09.2014
(51) C07D 413/14
C07D 401/14
A61P 9/12
A61P 9/10
A61P 9/00
A61P 43/00
A61P 3/10
A61P 3/06
A61P 3/04
A61P 3/00
A61P 27/02
A61P 25/00
A61P 13/12
A61K 31/506
(11) EP2484675
(21) EP10820125.2
(22) 29.09.2010
(31) 2009223887
(32) 29.09.2009
(54) Heterocyclic substituted pyridine (33) Japan
derivatives and antifungal agent (54) NOVEL PHENYLPYRIDINE
containing same.
DERIVATIVE AND MEDICINAL
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
AGENT COMPRISING SAME.
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
(73) Kowa Company, Ltd. te NAGOYA-
SHI, AICHI-KEN 460-8625, Japan
(JP)
(72) Tanaka, Keigo te IBARAKI, 300Verenigde Staten van Amerika
2635, Japan (JP)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
Inoue, Satoshi te IBARAKI, 3003,4-DIAMINO-3-CYCLOBUTENE(72) MIURA, Toru te
2635, Japan (JP)
1,2-DIONE DERIVATIVES AS
HIGASHIMURAYAMA-SHI TOKYO
Murai, Norio te IBARAKI, 300POTASSIUM CHANNEL OPENERS.
189-0022, Japan (JP)
2635, Japan (JP)
SATO, Seiichi te
Janssen Pharmaceutica NV te
Matsukura, Masayuki te IBARAKI,
HIGASHIMURAYAMA-SHI TOKYO
2340 BEERSE, België (BE)
300-2635, Japan (JP)
189-0022, Japan (JP)
LANTER, James C. te EXTON,
Nakamoto, Kazutaka te IBARAKI,
YAMADA, Hajime te
PENNSYLVANIA 19341, Verenigde
300-2635, Japan (JP)
HIGASHIMURAYAMA-SHI TOKYO
Staten van Amerika (US)
Shirotori, Shuji te IBARAKI, 300189-0022, Japan (JP)
SUI, Zhihua te EXTON,
2635, Japan (JP)
TAGASHIRA,Junya te
PENNSYLVANIA 19341, Verenigde
Abe, Shinya te IBARAKI, 300HIGASHIMURAYAMA-SHI TOKYO
Staten van Amerika (US)
2635, Japan (JP)
189-0022, Japan (JP)
03.09.2014
(47) 03.09.2014
SEKIMOTO, Ryohei te
HIGASHIMURAYAMA-SHI TOKYO
C07D 401/04
(51) C07D 471/20
189-0022, Japan (JP)
A01N 43/56
C07D 471/04
ISHIDA, Rie te
(32) 31.03.2006
(33)
C07D 401/12
A61K 31/4375
A61K 31/437
A61K 31/435
(72) PAZENOK, Sergii te 42699
(73) FAB Pharma SAS te 75008 PARIS,
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
LUI, Norbert te 51519 ODENTHAL, (74) drs. Essen c.s. te Wageningen
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) GERUSZ, Vincent te F-75001
(DE)
PARIS, Frankrijk (FR)
BLASCHKE, Harry te DECEASED,
ESCAICH, Sonia te F-75001 PARIS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
OXOBY, Mayalen te F-75001
(47) 17.09.2014
PARIS, Frankrijk (FR)
DENIS, Alexis te F-75001 PARIS,
(51) C07D 413/14
Frankrijk (FR)
C07D 413/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
31 december 2014
(74) ir. Kempes te Hilversum
Nummer 01/15
HIGASHIMURAYAMA-SHI TOKYO
189-0022, Japan (JP)
AOKI, Hitomi te
HIGASHIMURAYAMA-SHI TOKYO
189-0022, Japan (JP)
OHGIYA, Tadaaki te
HIGASHIMURAYAMA-SHI TOKYO
189-0022, Japan (JP)
(47) 05.11.2014
(51) C07D 409/12
A61P 43/00
A61P 25/18
A61P 25/00
A61K 31/397
166
(22) 07.12.2007
(31) 873258 P
(32) 07.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 2-Selenophene-4-quinolones as
anticancer agents.
(73) China Medical University te
TAICHUNG, Taiwan (TW)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Wu, Tian-Shung te TAINAN,
Taiwan (TW)
Pan, Shiow-Lin te TAIPEI, Taiwan
(TW)
(11) EP2011796
Way, Tzong-Der te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
(21) EP07742276.4
Lee, Jang-Chang te TAICHUNG,
(22) 24.04.2007
Taiwan (TW)
(31) 2006122080
Chung, Jing-Gung te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
(32) 26.04.2006
Yang, Jai-Sing te TAICHUNG,
(33) Japan
Taiwan (TW)
(54) NEUROGENESIS INDUCER OR
Chen, Chien-Ting te TAICHUNG,
NEUROPATHY THERAPEUTIC
Taiwan (TW)
AGENT COMPRISING ALKYL
Huang, Ching-Che te TAICHUNG,
ETHER DERIVATIVE OR SALT
Taiwan (TW)
THEREOF.
Chou, Li-Chen te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
(73) TOYAMA CHEMICAL CO., LTD. te
Kuo, Sheng-Chu te TAICHUNG,
TOKYO 160-0023, Japan (JP)
Taiwan (TW)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
Teng, Che-Ming te TAIPEI, Taiwan
(72) IWAKAMI, Noboru te TOYAMA-SHI
(TW)
TOYAMA 930-8508, Japan (JP)
Lee, Kuo-Hsiung te CHAPEL HILL
MARUBUCHI, Shigeki te TOYAMANC 27599, Verenigde Staten van
SHI, TOYAMA 930-8508, Japan (JP)
Amerika (US)
OKUDA, Tomohiro te TOYAMA-SHI
Huang, Li-Jiau te TAICHUNG,
TOYAMA 930-8508, Japan (JP)
Taiwan (TW)
Huang, Shih-Ming te TAICHUNG,
(47) 08.10.2014
Taiwan (TW)
(51) C07D 417/04
Chang, Chih-Shiang te TAICHUNG,
A61K 31/465
Taiwan (TW)
(11) EP2118098
Sun, Chung-Ming te HSINCHU,
Taiwan (TW)
(21) EP08708575.9
(47) 03.09.2014
(22) 01.02.2008
(31) 07101563
(32) 01.02.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C07D 471/04
A61P 35/00
A61K 31/437
(11) EP2507235
(54) POLYMORPHIC FORMS OF A
MACROCYCLIC INHIBITOR OF HCV. (21) EP10787274.9
(22) 17.11.2010
(73) Janssen R&D Ireland te
EASTGATE, LITTLE ISLAND,
COUNTY CORK, Ierland (IE)
(31) 09075535
(32) 30.11.2009
(74) ir. Kempes te Hilversum
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Stokbroekx, Sigrid Carl Maria te
B-2340 BEERSE, België (BE)
Leys, Carina te B-2940
STABROEK, België (BE)
Swinney, Kelly Ann te B-2243
PULLE, België (BE)
Wuyts, Stijn te B-3945 OOSTHAM,
België (BE)
Horvath, Andras te B-2300
TURNHOUT, België (BE)
(54) TRIAZOLOPYRIMIDINES.
(47) 24.09.2014
(51) C07D 421/04
A61P 35/00
A61K 31/4709
(11) EP2468747
(21) EP11010021.1
31 december 2014
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BADER, Benjamin te 13467
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIENAU, Philip te 10967 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WENGNER, Antje, Margret te
13189 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BRIEM, Hans te 10719BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HOLTON, Simon te 12159 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SIEMEISTER, Gerhard te 13503
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PRECHTL, Stefan te 10439
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BÖMER, Ulf te 16548 GLIENICKE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.10.2014
(51) C07D 495/14
(11) EP2611814
(21) EP11748433.7
(22) 29.08.2011
(31) 381163 P
10175181
(32) 09.09.2010
03.09.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR PRODUCING
DITHIIN-TETRACARBOXIMIDES.
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) HIMMLER, Thomas te 51519
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VOLZ, Frank te 50825 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GELLER, Thomas te 51519
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.09.2014
(73) Bayer Intellectual Property GmbH (51) C07D 498/04
te 40789 MONHEIM,
A61P 9/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61K 31/519
(DE)
(11) EP2523963
(74) ir. Kempes te Hilversum
(21) EP11700529.8
(72) SCHULZE, Volker te 16562
(22) 12.01.2011
BERGFELDE, BONDSREPUBLIEK
(31) 10305044
DUITSLAND (DE)
KOPPITZ, Marcus te 10115
(32) 14.01.2010
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(33) Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
(54) 2,5-SUBSTITUTED
KOSEMUND, Dirk te 12587
OXAZOLOPYRIMIDINE
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DERIVATIVES AS EDG-1
DUITSLAND (DE)
AGONISTS.
SCHIROK, Hartmut te 40764
Nummer 01/15
167
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) KADEREIT, Dieter te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHAEFER, Matthias te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HACHTEL, Stephanie te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETRICH, Axel te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HUEBSCHLE, Thomas te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HISS, Katrin te 65926 FRANKFURT
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 27.08.2014
(51) C07D 498/22
A61P 31/04
A61K 31/395
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
ESTERS AND CYCLIC
CARBONATES.
(73) TOTAL RESEARCH &
TECHNOLOGY FELUY te 7181
SENEFFE, België (BE)
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
(74)
(72)
(47)
(51)
31 december 2014
Gilligan, Claire te BELFAST, BT8
7YP, GROOT BRITTANNIË (GB)
Armstrong, William Paul te
BELFAST BT5 7DE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 17.09.2014
(51) C07K 14/705
C07K 14/285
drs. ir. Smit te Frankfurt am Main
C07K 14/11
A61K 38/04
CARPENTIER, Jean-françois te F35690 ACIGNE, Frankrijk (FR)
(11) EP2649091
SARAZIN, Yann te F-35000
(21) EP11794727.5
RENNES, Frankrijk (FR)
(22) 09.12.2011
POIRIER, Valentin te F-35700
RENNES, Frankrijk (FR)
(31) PCT/EP2010/069246
HELOU, Marion te F-35000
(32) 09.12.2010
RENNES, Frankrijk (FR)
(33) World Intellectual Property
29.10.2014
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
C07F 7/10
(11) EP1711506
(21) EP04816401.6
(22) 16.12.2004
(31) 0315410
(32) 24.12.2003
(33) Frankrijk
(54) SYNTHESIS OF BIURETS AND
ISOCYANATES WITH
ALKOXYSILANE FUNCTIONS,
FORMULATIONS CONTAINING
SAME AND USE THEREOF.
(54) IMMUNE RESTRICTED PEPTIDES
WITH INCREASED EFFICACY.
(73) Stichting Het Nederlands Kanker
Instituut te 1066 CX AMSTERDAM
Stichting Sanquin
Bloedvoorziening te 1066 CX
AMSTERDAM
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) OVAA, Huib te 1066 CX
AMSTERDAM
EP1698630
RODENKO, Boris te 1066 CX
AMSTERDAM
EP05004695.2
HOPPES, Rieuwert te 1066 CX
(73) Vencorex France te 69800 SAINT03.03.2005
AMSTERDAM
PRIEST,
Frankrijk
(FR)
New polymorphous forms of
AMORE, Alessia te 1066 CX
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
rifaximin, processes for their
AMSTERDAM
production and use thereof in the (72) BERNARD, Jean-Marie Alphonse
SCHUMACHER, Antonius,
medicinal preparations.
Etienne te F-69440 SAINTNicolaas, Maria te 1066 CX
LAURENT D'AGNY, Frankrijk (FR)
AMSTERDAM
ALFA WASSERMANN S.p.A. te
SCHWARZ, Johannes te F-69009 (47) 01.10.2014
65020 ALANNO SCALO
LYON, Frankrijk (FR)
(PESCARA), Italië (IT)
(51) C07K 14/435
REVELANT, Denis te F-69740
ir. Jansen c.s. te Den Haag
A61K 39/35
GENAS, Frankrijk (FR)
Viscomi, Giuseppe Claudio te
(11) EP2646460
(47)
08.10.2014
40037 SASSO MARCONI,
(21) EP11788523.6
BOLOGNA, Italië (IT)
(51) C07J 43/00
Campana, Manuela te 40134
C07J 41/00
(22) 30.11.2011
BOLOGNA,, Italië (IT)
C07J 1/00
(31) 10193292
Confortini, Donatella te 40012
A61P 5/30
(32) 01.12.2010
CALDERARA DI RENO, BOLOGNA,
A61K 31/58
Italië (IT)
(33) Europees Octrooi Bureau
A61K 31/565
Barbanti, Maria Miriam te 40136 (11) EP2390260
(54) HYPOALLERGENIC POLYPEPTIDES
BOLOGNA, Italië (IT)
FOR THE TREATMENT OF HOUSE
Braga, Dario te 40133 BOLOGNA, (21) EP10006731.3
DUST MITE ALLERGY.
Italië (IT)
(22) 03.07.2006
(73) BIOMAY AG te 1090 WIEN,
03.09.2014
(31) 698865 P
Oostenrijk (AT)
(32) 12.07.2005
C08G 64/38
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
C08G 63/82
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) CHEN, Kuan-Wei te A-1030 WIEN,
C07F 7/10
(54) Ester derivative of ethinyl
Oostenrijk (AT)
C07F 3/06
estradiol.
VRTALA, Susanne te A-1210
C07F 3/02
WIEN, Oostenrijk (AT)
(73) Warner Chilcott Company, LLC te
EP2424871
VALENTA, Rudolf te A-2604
FAJARDO, Puerto Rico (PR)
THERESIENFELD, Oostenrijk (AT)
EP10715557.4
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(47)
05.11.2014
29.04.2010
(72) Keown, James te KILKEEL COUNTY
09290318
(51) C07K 16/18
DOWN BT34 4HQ, GROOT
C07K 14/47
BRITTANNIË (GB)
30.04.2009
A61K 38/00
King,
John
Alexander
te
SALLINS
Europees Octrooi Bureau
COUNTY KILDARE, Ierland (IE)
(11) EP1954718
CATALYTIC SYSTEMS FOR
McIlroy, James William te
(21) EP06818937.2
IMMORTAL RING-OPENING
BELFAST BT5 7DE, GROOT
POLYMERISATION OF CYCLIC
(22) 30.11.2006
BRITTANNIË (GB)
Nummer 01/15
(31) 740866
779171
787361
842400
168
P
P
P
P
Kaisha te TOKYO 103-8338, Japan (54) CATALYTIC OLEFIN BLOCK
(JP)
COPOLYMERS VIA
POLYMERIZABLE SHUTTLING
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
AGENT.
(72) NOGUCHI Tetsuo te ICHIHARA-SHI
(73)
Dow Global Technologies LLC te
CHIBA 290-8588, Japan (JP)
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
OZAWA Koichi te ICHIHARA-SHI
Staten van Amerika (US)
CHIBA 290-8588, Japan (JP)
(32) 30.11.2005
03.03.2006
30.03.2006
05.09.2006
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) ANTI-A GLOBULOMER
ANTIBODIES, ANTIGEN-BINDING
MOIETIES THEREOF,
CORRESPONDING HYBRIDOMAS,
NUCLEIC ACIDS, VECTORS, HOST
CELLS, METHODS OF PRODUCING
SAID ANTIBODIES,
COMPOSITIONS COMPRISING
SAID ANTIBODIES, USES OF SAID
ANTIBODIES AND METHODS OF
USING SAID ANTIBODIES.
(73) AbbVie Inc. te NORTH CHICAGO,
IL 60064, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AbbVie Deutschland GmbH & Co
KG te 65205 WIESBADEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BARGHORN, Stefan te 68161
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EBERT, Ulrich te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HILLEN, Heinz te 67454
HASSLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KELLER, Patrick te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STRIEBINGER, Andreas te 67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LABKOVSKY, Boris te WALES, MA
01801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 03.09.2014
(51) C08L
C08L
C08L
C08L
C08F
C08F
C08F
C08F
31 december 2014
55/02
51/04
35/06
25/12
8/32
222/40
222/04
212/04
(47) 22.10.2014
(51) C08F 8/14
C08F 283/06
C08F 220/58
C08F 220/28
C08F 220/06
C04B 24/26
(11) EP2655448
(21) EP11802403.3
(22) 20.12.2011
(31) 1060920
(32) 21.12.2010
(33) Frankrijk
(54) POLYMER COMPRISING A
HYDROLYSABLE FUNCTION THAT
CAN BE USED AS A THINNER.
(73) Chryso te 92440 ISSY-LESMOULINEAUX, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) AGNELY, Mathias te F-92340
BOURG-LA-REINE, Frankrijk (FR)
BOUSTINGORRY, Pascal te F91650 BREUILLET, Frankrijk (FR)
CHOUGRANI, Kamel te F-45470
LOURY, Frankrijk (FR)
(47) 24.09.2014
(51) C08F
C08F
C08F
C08F
230/04
230/02
220/18
2/38
(11) EP2634198
(21) EP12199416.4
(22) 27.12.2012
(31) 201261606003 P
(32) 02.03.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Copolymers containing
phosphorylcholine groups and
methods of preparing and using
the same.
(73) Suntech Co., Ltd. te SEOUL 153704, Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Kim, Hyungil te 150-943 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(11) EP2388282
(47) 17.09.2014
(21) EP10731286.0
(32) 16.01.2009
(51) C08F
C08F
C08F
C08F
C08F
(33) Japan
(11) EP1940896
(54) MALEIMIDE COPOLYMER,
PROCESS FOR THE PRODUCTION
THEREOF, AND HEAT-RESISTANT
RESIN COMPOSITIONS
CONTAINING SAME.
(21) EP06814747.9
(73) Denki Kagaku Kogyo Kabushiki
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.01.2010
(31) 2009007380
4/6592
4/659
4/649
297/08
210/16
(22) 14.09.2006
(31) 717544 P
(32) 15.09.2005
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) ARRIOLA, Daniel, J. te MIDLAND,
MI 48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CARNAHAN, Edmund, M. te
FRESNO, TX 77545, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DEVORE, David, D. te MIDLAND,
MI 48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUSTAD, Phillip, D. te MANVEL,
TX 77578, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JAZDZEWSKI, Brian, A. te
MIDLAND, MI 48642, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KUHLMAN, Roger, L. te LAKE
JACKSON, TX 77566, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TIMMERS, Francis, J. te MIDLAND,
MI 48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WENZEL, Timothy, T. te MIDLAND,
MI 48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.10.2014
(51) C08G 18/20
C08G 18/18
C08G 101/00
(11) EP1669383
(21) EP04788439.0
(22) 28.09.2004
(31) 2003338661
(32) 29.09.2003
(33) Japan
(54) CATALYST COMPOSITION FOR
PRODUCTION OF RIGID
POLYURETHANE FOAM AND
ISOCYANURATE-MODIFIED RIGID
POLYURETHANE FOAM AND RAWMATERIAL COMPOSITION
CONTAINING THE SAME.
(73) TOSOH CORPORATION te
SHUNAN-SHI YAMAGUCHI 7468501, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) TOKUMOTO, Katsumi te SHUNANSHI, YAMAGUCHI 746-0044, Japan
(JP)
TAMANO, Yutaka te SHUNAN-SHI,
YAMAGUCHI 746-0081, Japan (JP)
(47) 12.11.2014
(51) C08G 59/40
(11) EP1629025
(21) EP04735210.9
(22) 28.05.2004
(31) 10324486
(32) 30.05.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) USE OF UREA DERIVATIVES AS
Nummer 01/15
ACCELERATORS FOR EPOXY
RESINS.
(73) AlzChem AG te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
169
BUSTO ARSIZIO VA, Italië (IT)
MIO BERTOLO, Johnny te I-33080
FIUME VENETO PN, Italië (IT)
COLLINA, Tania te I-63030
CASTELDILAMA AP, Italië (IT)
GIANNANTONIO, Roberto te I28047 OLEGGIO NO, Italië (IT)
31 december 2014
Anker, Martin te 42543 HISINGS
KÄRRA, Zweden (SE)
(47) 17.09.2014
(51) C09D 11/00
C09B 69/10
C09B 3/20
(72) ANTELMANN, Björn te CH-8047
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
HUBER, Sylvia te 85221 DACHAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GÜTHNER, Thomas te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 17.09.2014
(11) EP2576698
(51) C08K 3/34
(21) EP11721519.4
(47) 08.10.2014
(32) 14.09.2010
(51) C08G 65/00
(33) Oostenrijk
(11) EP2609134
(54) Filling material.
(21) EP11749635.6
(73) Paltentaler Minerals GmbH & Co
KG te 8903 LASSING BEI
SELZTHAL, Oostenrijk (AT)
(22) 11.08.2011
(31) 376648 P
(32) 24.08.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ETHYLENE OXIDE/PROPYLENE
OXIDE POLYETHER POLYOLS AND
POLYURETHANES MADE
THEREFROM.
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2428533
(21) EP11181126.1
(22) 13.09.2011
(31) 15282010
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Römer, Andreas te 2620
HAFNING, Oostenrijk (AT)
(22) 25.05.2011
(31) 348106 P
10005420
(32) 25.05.2010
25.05.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) POLYMER-BONDED PERYLENE
DYES AND COMPOSITIONS
CONTAINING SAME.
(73) SICPA HOLDING SA te 1008
PRILLY, Zwitserland (CH)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(11) EP1641871
(72) TILLER, Thomas te CH-1030
BUSSIGNY, Zwitserland (CH)
PASQUIER, Cecile te CH-1723
MARLY, Zwitserland (CH)
COMMEUREUC, Aurélien Georges
Jean te CH-1112 ECHICHENS,
Zwitserland (CH)
(47) 10.09.2014
(51) C08L 83/14
C08L 83/04
C08K 5/00
(21) EP04767291.0
(47) 15.10.2014
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(22) 09.06.2004
(51) C09D 5/00
(72) VILLA, Carlos M. te LAKE JACKSON
TX 77566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MASY, Jean-paul te B-9070
DESTELLBERGEN, België (BE)
BORELLA, Ricco B. te CH-8003
ZURICH, Zwitserland (CH)
BABB, David A. te LAKE JACKSON
TX 77566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 0307653
(11) EP2183324
(32) 25.06.2003
(21) EP08876403.0
(33) Frankrijk
(22) 01.08.2008
(54) SINGLE-COMPONENT
POLYORGANOSILOXANE (POS)
COMPOSITIONS WHICH
CROSSLINK TO FORM
ELASTOMERS BY MEANS OF
POLYCONDENSATION REACTIONS
AT AMBIENT TEMPERATURE AND
IN THE PRESENCE OF WATER,
AND ELASTOMERS THUS
OBTAINED.
(31) 840300
(47) 24.09.2014
(51) C08K
C08K
C08K
C08K
C08K
C08K
C08K
7/24
3/34
3/28
3/26
3/22
3/16
3/14
(11) EP2209846
(21) EP08843669.6
(22) 28.10.2008
(31) MI20072087
(73) Bluestar Silicones France te
69486 LYON, Frankrijk (FR)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) GUENNOUNI, Nathalie te F-69540
IRIGNY, Frankrijk (FR)
CHAUSSADE, Marc te F-69100
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
(47) 27.08.2014
(51) F16L 9/12
C08K 5/3462
Italië
C08K 5/3435
C08K 5/32
METHOD FOR MANUFACTURING A
COMPOSITE SORBER FOR THE
(11) EP2511332
REMOVAL OF H2O CONSISTING
(21) EP11003199.4
OF HYGROSCOPIC INORGANIC
(22) 15.04.2011
SALTS DISSOLVED IN A
POLYMERIC MATRIX.
(54) Polyolefin pipe with improved
migration behaviour.
SAES GETTERS S.p.A. te 20020
LAINATE (MILANO), Italië (IT)
(73) Borealis AG te 1220 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
Ir. Metman te AMSTERDAM
(32) 30.10.2007
(33)
(54)
(73)
(74)
(72) RONDENA, Sergio te I-20013
MAGENTA MI, Italië (IT)
CATTANEO, Lorena te I-21052
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Jamtvedt, Svein te 3960
STATHELLE, Noorwegen (NO)
(32) 17.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CLEARCOAT COMPOSITION FOR
COATING ON WATERBORNE
BASECOAT.
(73) PPG Industries Ohio, Inc. te
CLEVELAND, OH 44111,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
(72) BOWMAN, Mark P. te NEW
KENSINGTON PENNSYLVANIA
15068, Verenigde Staten van
Amerika (US)
THOMAS, Stephen J. te
ASPINWALL PENNSYLVANIA
15215, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 08.10.2014
(51) C09J 103/04
C09J 103/02
(11) EP2418262
(21) EP11181374.7
(22) 10.04.2007
(31) 404916
(32) 14.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Aqueous biopolymer-containing
labeling adhesive.
Nummer 01/15
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
170
FRIEDEWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WILLNER, Thomas te 21077
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VANSELOW, Walter te 24963
TARP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Alevisopoulos, Stefan te SLOUGH,
BERKSHIRE SL1 2AT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Day, Edward W. te ASHFORD,
MIDDLESEX TW 151 BD, GROOT (47) 24.09.2014
BRITTANNIË (GB)
(51) C11D 3/37
(47) 10.09.2014
(11) EP1109883
31 december 2014
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 12.11.2014
(51) C12N 7/01
C12N 7/00
C12N 15/864
C12N 15/86
C12N 15/85
C07K 14/015
(11) EP1463805
(21) EP02793807.5
(51) C09K 8/487
C09K 8/46
C04B 28/04
C04B 24/38
C04B 103/46
(21) EP99953661.8
(11) EP1863890
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 17.12.2001
05.06.2002
(47) 27.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12C
C12C
C12C
C12C
(54) CELLULOLYTIC ENZYMES,
NUCLEIC ACIDS ENCODING THEM
AND METHODS FOR MAKING AND
USING THEM.
(22) 26.08.1999
(31) 19839054
(32) 28.08.1998
(22) 12.11.2002
(31) 341150 P
386132 P
(54) Werkwijze voor het verhogen van (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
de efficiëntie van oppervlakte03.02.2006
actieve stoffen en werkwijze voor (54) ADENO-ASSOCIATED VIRUS (AAV)
63006
het onderdrukken van lamellaire
SEROTYPE 9 SEQUENCES,
22.02.2005
mesofasen in micro-emulsies,
VECTORS CONTAINING SAME,
evenals een oppervlakte-actieve
AND USES THEREFOR.
Verenigde Staten van Amerika
stof waaraan een toevoegstof is (73) The Trustees of The University of
FLUID LOSS CONTROL ADDITIVE
toegevoegd.
Pennsylvania te PHILADELPHIA,
AND CEMENT COMPOSITIONS
(73) FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH
PA 19104, Verenigde Staten van
COMPRISING SAME.
GMBH te , BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
DUITSLAND (DE)
(74)
ir. Geurts c.s. te Den Haag
INC. te DUNCAN, OK 73533,
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Verenigde Staten van Amerika
(72) GAO, Guangping te ROSEMONT,
(US)
(72) ALLGAIER, Jürgen te D-52074
PA 19010, Verenigde Staten van
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
ir. Geurts c.s. te Den Haag
DUITSLAND (DE)
WILSON, James, M. te GLEN
SZYMANSKI, Michael, J. te
WILLNER, Lutz te D-52070
MILLS, PA 19342, Verenigde
DUNCAN, OK 73533, Verenigde
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
ALVIRA, Mauricio, 4417 Pine
SPINDLER, Christian te DUNCAN,
RICHTER, Dieter te D-52428
Street te PHILADELPHIA, PA
OK 73533, Verenigde Staten van
JÜLICH, BONDSREPUBLIEK
19104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
LEWIS, Samuel, J. te DUNCAN
JAKOBS, Britta te D-40764
(47)
22.10.2014
OKLAHOMA 73533, Verenigde
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 9/42
DUITSLAND (DE)
FENCHL, Andrea te
SOTTMANN, Thomas te D-50999 (11) EP1989301
WASSERBURG, BONDSREPUBLIEK
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP06845040.2
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(22) 08.12.2006
08.10.2014
STREY, Reinhard te D-50935
KÖLN,
BONDSREPUBLIEK
(31) 772786 P
C10G 1/10
DUITSLAND (DE)
(32) 10.02.2006
C10G 1/06
(21) EP06709650.3
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
C10G 1/00
(11) EP2268767
(21) EP09735165.4
(22) 24.04.2009
(31) 102008021630
(32) 25.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TREATMENT OF RECYCLING GAS
FOR DIRECT THERMOCHEMICAL
CONVERSION OF HIGH
MOLECULAR WEIGHT ORGANIC
SUBSTANCES INTO LOW
VISCOSITY LIQUID RAW
MATERIALS, COMBUSTIBLES AND
FUELS.
(73) Technische Werke Ludwigshafen
Ag te 67063 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BERGER, Uwe te 36289
7/28
7/20
13/08
13/00
(11) EP2190971
(21) EP08802409.6
(22) 19.09.2008
(31) 102007045685
(32) 24.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD OF, AND APPARATUS
FOR, FLAVOUR RECOVERY IN
BEER BREWING.
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) BP Corporation North America
Inc. te HOUSTON, TX 77079,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) GRAY, Kevin, A. te SAN DIEGO, CA
92131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHAO, Lishan te CARLSBAD, CA
92009, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CAYOUETTE, Michelle te SAN
DIEGO, CA 92103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 24.09.2014
(72) WILHELM, Wolfgang Peter te
93073 NEUTRAUBING,
(51) C12N 9/82
C07K 14/38
Nummer 01/15
171
A23L 1/30
A23L 1/03
(11) EP2139997
(21) EP08749598.2
(22) 17.04.2008
(31) 07106660
07106662
07106620
07106612
07106664
(33) Europees
Europees
Europees
Europees
Europees
Octrooi
Octrooi
Octrooi
Octrooi
Octrooi
(47) 08.10.2014
(22) 06.05.2009
(51) G01N 33/68
G01N 33/00
C40B 40/02
C12N 15/10
C12N 15/00
A61K 47/48
A61K 47/00
(31) 50871 P
(11) EP2464727
(54) ASPARAGINASE ENZYME
VARIANTS AND USES THEREOF.
(72)
(47)
(51)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(32) 12.08.2009
(72) TRIVEDI, Harsh, M. te SOMERSET,
NJ 08873, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHEN, Dandan te EDISON, NJ
08817, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) PEPTIDE LIBRARIES.
(73) Bicycle Therapeutics Limited te
BABRAHAM RESEARCH CAMPUS
CAMBRIDGE CB22 3AT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) WINTER, Gregory Paul te
CAMBRIDGE CB2 OQH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HEINIS, Christian te CAMBRIDGE
ir. Kempes te Hilversum
CB2 OQH, GROOT BRITTANNIË
LAAN, VAN DER, Jan Metske te
(GB)
NL-4839 AP BREDA
BERNARD, Elise te CAMBRIDGE
STOR, Mark, Cristiaan te NL-2801
CB2 OQH, GROOT BRITTANNIË
LV GOUDA
(GB)
LANGE, DE, Ilse te NL-3225 GR
LOAKES, David te CAMBRIDGE
HELLEVOETSLUIS
CB2 OQH, GROOT BRITTANNIË
MOHRMANN, Lisette te NL-2661
(GB)
SH BERGSCHENHOEK
TEUFEL, Daniel, Paul te
24.09.2014
CAMBRIDGE CB2 OQH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
C12Q 1/68
C12N 9/96
C12N 9/12
C12N 11/00
B01L 3/00
(54) METHOD OF MEASURING
EFFECTS OF COMPONENTS ON
CELL REACTIVE OXYGEN SPECIES
PRODUCTION.
(31) 0914110
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(74)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 12.08.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
(32) 06.05.2008
(73) Colgate-Palmolive Company te
NEW YORK, NY 10022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP10744529.8
(32) 20.04.2007
20.04.2007
20.04.2007
20.04.2007
20.04.2007
31 december 2014
(47) 19.11.2014
(47) 22.10.2014
(51) C14B
C14B
C14B
C14B
17/02
15/00
1/10
1/02
(11) EP2603615
(21) EP11751798.7
(22) 04.08.2011
(31) 201100055 U
201000716
(32) 21.03.2011
13.08.2010
(33) Denemarken
Denemarken
(54) APPARATUS FOR PROCESSING
FUR.
(73) Jasopels A/S te 7441 BORDING,
Denemarken (DK)
(31) 186441 P
(51) C12R 1/07
C12P 21/02
C12N 9/28
C12N 15/75
C12N 15/56
C12N 15/31
C12N 1/21
C07K 14/32
(32) 12.06.2009
(11) EP1694846
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04803012.6
(51) F16B 31/00
F16B 29/00
F16B 23/00
C21D 9/00
(54) REHYDRATABLE MATRICES FOR
DRY STORAGE OF TAQ
POLYMERASE IN A MICROFLUIDIC
DEVICE.
(22) 10.12.2004
(11) EP2594653
(31) 200301824
(21) EP12192896.4
(32) 10.12.2003
(22) 16.11.2012
(73) Micronics, Inc. te REDMOND, WA
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Denemarken
(31) 102011055497
(54) A CELL WITH IMPROVED
SECRETION MEDIATED BY MRGA
PROTEIN OR HOMOLOGUE.
(32) 18.11.2011
(11) EP2440658
(21) EP10727592.7
(22) 10.06.2010
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) BATTRELL, C., Frederick te
REDMOND WASHINGTON 98052,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HOEKSTRA, Denise Maxine te
MONROE WASHINGTON 98272,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HAAB, Joan te SEATTLE
WASHINGTON 98107, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WILLIFORD, John R. te
SAMMAMISH WASHINGTON
98074, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) PEDERSEN, Kurt te DK-7830
VINDERUP, Denemarken (DK)
(47) 24.09.2014
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ultra high strength screw having
a high yield ratio.
(73) KAMAX Holding GmbH & Co. KG
te 35315 HOMBERG (OHM),
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) NIELSEN, Allan, Kent te DK-2860
SÖBORG, Denemarken (DK)
RASMUSSEN, Michael, Dolberg te (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
DK-2625 VALLENSBAEK,
(72) Dieterle, Horst te 35096 WEIMAR,
Denemarken (DK)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 01.10.2014
(DE)
Merschrod, Uwe te 36318
(51) C12Q 1/02
SCHWALMTAL-STORNDORF,
(11) EP2283356
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP09743546.5
(DE)
Nummer 01/15
172
(47) 27.08.2014
(51) C22C 21/14
C22C 21/02
(11) EP2592165
(21) EP11188792.3
(22) 11.11.2011
(54) Aluminium alloy.
(73) Novelis, Inc. te ATLANTA, GA
30326, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
(51)
(11)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21)
(72) Bezencon, Cyrille te 3971
CHERMIGNON, Zwitserland (CH)
Bassi, Corrado te 3970
SALGESCH, Zwitserland (CH)
Schellinger, Frank te 3953
VAREN, Zwitserland (CH)
(22)
(47) 03.09.2014
(73)
(51) C22C 21/04
C22C 21/02
(11) EP2471966
(21) EP11009896.9
(22) 16.12.2011
(31) 102010550116
(32) 17.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31)
(32)
(33)
(54)
ROSDORF-DRAMFELD,
0313129
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 21.02.2003
(DE)
06.06.2003
KAMP, Nicolas te 37120
(33) GROOT BRITTANNIË
BOVENDEN, BONDSREPUBLIEK
GROOT BRITTANNIË
DUITSLAND (DE)
BROWN, Jeremy Mark te ATHENS, (54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF PARTICLES.
Griekenland (GR)
(73)
UNIVERSITY OF BATH te
03.09.2014
CLAVERTON DOWN, BATH, BA2
C23C 16/448
7AY, GROOT BRITTANNIË (GB)
EP1860208
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
EP07010065.6
(72) PRICE, Robert te LIANVAIR
21.05.2007
DISCOED, MONMOUTHSHIRE
NP16 6LW, GROOT BRITTANNIË
802400 P
(GB)
22.05.2006
KAERGER, Joerg, Sebastian te DVerenigde Staten van Amerika
04420 MARKRANSTAEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Film deposition method.
(DE)
Rohm and Haas Electronic
Materials LLC te MARLBOROUGH, (47) 03.09.2014
MA 01752, Verenigde Staten van (51) D06M 15/53
Amerika (US)
D01F 6/92
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
A41G 3/00
(72) Shenai-Khatkhate, Deodatta
Vinayak te DANVERS
MASSACHUSETTS 01923,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Easily castable, ductile AlSi alloy
and method for producing a cast
component using the AlSi cast
alloy.
(47) 15.10.2014
(73) TRIMET Aluminium SE te 45356
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP01302990.5
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Koch, Hubert, Dr. te 46282
DORSTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rosefort, Marcel, Dr. te 47051
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kleine, Andreas, Dr. te 38889
BLANKENBERG/HARZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 03.09.2014
(51) C22C 21/10
B41N 3/03
B41N 1/08
(11) EP2427584
(21) EP10709557.2
(22) 22.03.2010
(31) 09159762
(32) 08.05.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ALUMINIUM LITHOGRAPHIC
SHEET.
(73) Novelis, Inc. te ATLANTA, GA
30326, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
31 december 2014
(51) C25D 3/60
C25D 3/32
(11) EP1138805
(22) 29.03.2001
(31) 540359
(32) 31.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Tin electolyte.
(73) Shipley Company LLC te
MARLBOROUGH, MA 01752,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Brown, Neil D. te MERRICK, NEW
YORK 11566, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Federman, George A. te
NORTHPORT, NEW YORK 11731,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Chirafisi, Angelo B. te HOWARD
BEACH, NEW YORK 11414,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lai, Gregory te WEST BABYLON,
NEW YORK 11704, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 24.11.2010
(51) C30B 7/00
B01D 9/00
A61K 9/16
A61K 9/00
(11) EP1610878
(72) COLEMAN, Andrew te
LLANGYFELACH SA5 7LE, GROOT (21) EP04712610.7
BRITTANNIË (GB)
(22) 19.02.2004
WRIGHT, David, S. te 37124
(31) 0304037
(11) EP1650333
(21) EP04748011.6
(22) 20.07.2004
(31) 2003201875
2003358314
2003408325
2004081033
(32) 25.07.2003
17.10.2003
05.12.2003
19.03.2004
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) FLAME-RETARDANT POLYESTER
FIBERS FOR ARTIFICIAL HAIR.
(73) Kaneka Corporation te OSAKA,
Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) KOWAKI, Toshihiro te OSAKA
5660072, Japan (JP)
MASUDA, Toshiyuki te HYOGO
6760806, Japan (JP)
SHINBAYASHI, Hiroyuki te OSAKA
5660072, Japan (JP)
SHIGA, Toyohiko te HYOGO
6740084, Japan (JP)
(47) 03.09.2014
(51) D01G 15/88
(11) EP2567010
(21) EP11717640.4
(22) 03.05.2011
(31) 10161813
(32) 04.05.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) WIRE PROFILE FOR CARD
CLOTHING.
(73) NV Bekaert SA te 8550
ZWEVEGEM, België (BE)
Bekaert Carding Solutions NV te
8550 ZWEVEGEM, België (BE)
Nummer 01/15
173
31 december 2014
(74) ir. Kempes te Hilversum
(47) 10.09.2014
(22) 13.02.2012
(72) VANGHELUWE, Lieven te 9600
RONSE, België (BE)
FURNIER, Philip te 8540 DEERLIJK,
België (BE)
VAN EENOOGHE, Karel te 9880
AALTER, België (BE)
(51) D21F 1/00
(54) Pull-out rail device.
(11) EP1294981
(73) Vossloh Laeis GmbH te 54292
TRIER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.09.2014
(32) 29.06.2000
(21) EP01938066.6
(22) 29.03.2001
(31) 10030650
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) D04H 1/64
C09J 179/00
C08L 5/00
C08G 69/50
C08B 37/00
C03C 25/32
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Gelz, Albert te 54441 KIRF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) PAPER MAKING WIRE CLOTH.
(47) 03.09.2014
(73) Andritz Technology and Asset
Management GmbH te Graz,
Oostenrijk (AT)
(51) E01C 13/08
E01C 13/02
(11) EP2467520
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) HEGER, Wolfgang te 52382
NIDEGGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FICHTER, Klaus te 41363 JÜCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP04730381.3
(21) EP10744633.8
(22) 06.08.2010
(31) 543586
(32) 19.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED PERFORMANCE
POLYMERIC FIBER WEBS.
(73) Johns Manville te DENVER, CO
80202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
(72) SHOOSHTARI, Kiarash, Alavi te
LITTLETON CO 80127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HAMILTON, James, Patrick te
HORSEHEADS NEW YORK 14845,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ASRAR, Jawed te ENGLEWOOD CO
80111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 08.10.2014
(51) D06F 81/00
(11) EP1891260
(21) EP06724626.4
(22) 28.04.2006
(31) 102005025365
(32) 31.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING AN
IRONING TABLE.
(47) 22.09.2004
(51) D21F 3/02
B29D 29/00
(22) 29.04.2004
(31) 1023301
(32) 29.04.2003
(33) Nederland
(54) SPORTS FLOOR AND METHOD
FOR CONSTRUCTING SUCH A
SPORTS FLOOR.
(11) EP1793036
(73) Tapijtfabriek H. Desseaux N.V. te
NL-5349 AC OSS
(21) EP05026311.0
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 02.12.2005
(72) VAN REIJEN, Peter te NL-5401 LZ
UDEN
(54) Process for manufacturing
impermeable papermaking belts
and coating apparatus therefor.
(47) 27.08.2014
(51)
(73) Heimbach GmbH & Co. KG te
52353 DÜREN, BONDSREPUBLIEK (11)
DUITSLAND (DE)
(21)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22)
(72) Praschak, Dr. Dirk te 47918
TÖNISVORST, BONDSREPUBLIEK (31)
DUITSLAND (DE)
Telgmann, Dieter te 52372
KREUZAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ueck, Peter te 52353 DÜREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
E02D 3/074
E01C 19/28
EP1861546
EP06705412.2
23.03.2006
05405266
(32) 23.03.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SYSTEM FOR CO-ORDINATED SOIL
CULTIVATION.
(73) Ammann Schweiz AG te 4901
LANGENTHAL, Zwitserland (CH)
(47) 24.09.2014
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) E01B 9/68
(72) ANDEREGG, Roland te CH-4600
OLTEN, Zwitserland (CH)
KAUFMANN, Kuno te CH-4553
SUBINGEN, Zwitserland (CH)
MARTI, Nicole te CH-4900
LANGENTHAL, Zwitserland (CH)
(11) EP2369057
(21) EP10156436.7
(22) 12.03.2010
(73) Leifheit AG te 56377
NASSAU/LAHN, BONDSREPUBLIEK (54) System for attaching a rail to a
DUITSLAND (DE)
base and base board for such a
system.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) GROSS, Christian te 57250
NETPHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GERSTER, Stephan te 53498 BAD
BREISIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PAKUSA, Norbert te 56377
SCHWEIGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TADDEY, Andreas te 65549
LIMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRINTROP, Hans, Ulrich te 56337
ARZBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1618255
(73) Vossloh-Werke GmbH te 58791
WERDOHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Bösterling, Winfried te 58809
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bednarczyk, Adrian te 58515
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 03.09.2014
(51) E04D 13/076
(11) EP2690232
(21) EP12179930.8
(22) 09.08.2012
(31) 201213557408
(32) 25.07.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Roof gutter cover with variable
aperture size.
(51) E01B 11/42
(73) Iannelli, Anthony M. te
CINCINNATI OH 45255, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2626465
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP12000911.3
(72) Iannelli, Anthony M. te
(47) 03.09.2014
Nummer 01/15
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
174
CINCINNATI OH 45255, Verenigde (73) Graco Minnesota Inc. te
Staten van Amerika (US)
MINNEAPOLIS, MN 55413,
Verenigde Staten van Amerika
08.10.2014
(US)
H04R 1/02
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
G03B 29/00
(72)
HORNING, Jeromy DeLayne te
G03B 21/58
ALBERTVILLE, MINNESOTA 55301,
G03B 21/56
Verenigde Staten van Amerika
G03B 21/10
(US)
E04F 10/06
WROBEL, Steve J. te ROGERS,
EP2395176
MINNESOTA 55374, Verenigde
EP11168813.1
Staten van Amerika (US)
06.06.2011
(47) 24.09.2014
(31) 102010029879
(32) 09.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Awning comprising a sound
generation system for music or
voice signals.
(47) 03.09.2014
(51) E04F 15/02
(11) EP2318613
(21) EP09780976.8
(22) 23.07.2009
(31) 202008011589 U
(32) 01.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FLOOR PANEL MADE OF PLASTIC
HAVING MECHANICAL LOCKING
EDGES.
(73) Akzenta Paneele + Profile GmbH
te 56759 KAISERSESCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) HANNIG, Hans-Jürgen te 51427
BERGISCH GLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 03.09.2014
(51) E04F 21/165
E04F 21/06
(11) EP2550416
(21) EP11712110.3
(22) 22.03.2011
(31) 316010 P
(32) 22.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RF CONTROL MODULE FOR
CONTINUOUS FEED DRYWALL
TOOLS.
WIRY, Polen (PL)
(72) Malkowska, Renata te 62-051
WIRY, Polen (PL)
Malkowska, Magdalena te 62-051
WIRY, Polen (PL)
Malkowski, Marcin te 62-051
WIRY, Polen (PL)
(47) 09.10.2013
(51) E06B 9/17
(11) EP2268885
(21) EP09718031.9
(22) 06.02.2009
(51) E04H 4/12
(31) 102008007592
(11) EP1985779
(32) 06.02.2008
(21) EP08154053.6
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 04.04.2008
(54) VERTICAL-LIFT DOOR ASSEMBLY
AND LINTEL SEALING UNIT
THEREFOR.
(31) 5492007
(73) Schmitz-Werke GmbH + Co. KG te (32) 06.04.2007
48282 EMSDETTEN,
(33) Oostenrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Device for cleaning surfaces of
(DE)
bodies of water.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) Biotop Landschaftsgestaltung
(72) Wensing, Marius te 48720
ROSENDAHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hölker, Daniel te 48341
ALTENBERGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schöttler, Günter te 48282
EMSDETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
31 december 2014
GmbH te 3411 WEIDLING,
Oostenrijk (AT)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Petrich, Peter te 3400
KLOSTERNEUBURG, Oostenrijk
(AT)
(47) 27.08.2014
(51) E05B 9/08
E05B 83/30
E05B 15/02
(11) EP2366854
(21) EP11001910.6
(22) 08.03.2011
(31) 102010011775
(32) 17.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Locking system.
(73) KAMEI automotive GmbH te
38448 WOLFSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Schulze, Dirk te 29378
WITTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 17.09.2014
(51) E06B 5/16
E04B 2/56
(11) EP2000624
(21) EP07460026.3
(22) 15.10.2007
(31) 38257207
(32) 04.06.2007
(33) Polen
(54) Fire resistant partition.
(73) Efaflex Tor- und
Sicherheitssysteme GmbH & Co.
KG te 84079 BRUCKBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) BREZNIKAR, Joze te 13 60
VRHNIKA, Slovenië (SI)
HÖFNER, Norbert te 84034
LANDSHUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KREMSER, Hans-Jörg te 84079
BRUCKBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 03.09.2014
(51) E06B 9/17
(11) EP2378051
(21) EP10460044.0
(22) 26.11.2010
(31) 39099310
(32) 16.04.2010
(33) Polen
(54) Roller shutter box.
(73) Aluprof Spolka Akcyjna te 43-300
BIELSKO-BIALA, Polen (PL)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Fita, Tadeusz te 45-221 OPOLE,
Polen (PL)
(47) 03.09.2014
(51) E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
9/58
9/384
9/34
9/304
9/15
(11) EP2635759
(21) EP11832149.6
(22) 31.10.2011
(31) 1101769
1058995
(32) 09.06.2011
02.11.2010
(73) Malkowska, Renata te 62-051
(33) Frankrijk
WIRY, Polen (PL)
Frankrijk
Malkowska, Magdalena te 62-051 (54) LOUVERABLE ROLLER SHUTTER.
WIRY, Polen (PL)
(73) Zurflüh-Feller te 25150 PONT DE
Malkowski, Marcin te 62-051
Nummer 01/15
ROIDE, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
175
(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) DENIS, Arnaud te F-25200
MONTBÉLIARD, Frankrijk (FR)
(72) DROUX, Francois te CH-5452
DONIER, Alain te F-25250
OBERROHRDORF, Zwitserland
LANTHENANS, Frankrijk (FR)
(CH)
SOCIE, Denis te F-25190
BRESCHI, Dario, Ugo te F-90170
NOIREFONTAINE, Frankrijk (FR)
ANJOUEY, Frankrijk (FR)
ALLEMAND, Jean-Marie te FREYSER, Karl te 79790
25190 VILLARS SOUS DAMPJOUX,
KÜSSABERG, BONDSREPUBLIEK
Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
ROFKA, Stefan te CH-5415
(47) 03.09.2014
NUSSBAUMEN, Zwitserland (CH)
(51) E21B 33/128
WICK, Johannes te CH-5712
E21B 33/12
BEINWIL AM SEE, Zwitserland
(CH)
(11) EP2652243
(21) EP11787842.1
(47) 17.09.2014
(22) 21.11.2011
(51) F02M 69/04
F02M 25/07
F02D 41/30
F02D 41/14
F02D 41/00
F02D 19/10
F02D 19/06
(31) 20101759
(32) 15.12.2010
(33) Noorwegen
(54) Plugging device.
(73) Interwell Technology AS te 7053
RANHEIM, Noorwegen (NO)
(11) EP2628922
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP13000259.5
(72) HIORTH, Espen te N-7024
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
GEORGSEN, Steinar te N-7041
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
MALVIK, Christian te N-7089
HEIMDAL, Noorwegen (NO)
(22) 18.01.2013
(47) 10.09.2014
(51) E21C 45/00
(31) 102012002948
(32) 16.02.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze voor het bedienen van
een zelfontstekende
verbrandingsmotor.
(21) EP08784628.3
(73) MAN Truck & Bus AG te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 04.07.2008
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(31) 0812119
(72) Werner Prümm, Franz te 90482
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2318657
(32) 02.07.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 19.11.2014
(54) A METHOD OF MINING AND
PROCESSING SEABED SEDIMENT. (51) F03B 17/06
F03B 15/04
(73) MARINE RESOURCES
F03B 13/10
EXPLORATION INTERNATIONAL
F03B 13/06
B.V. te 1251 KP LAREN
F03B 13/00
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
F03B 11/00
(72) PATRICIU, Dan, costache te
(11) EP2420668
BUCHAREST, Roemenië (RO)
(21) EP11382256.3
(47) 05.11.2014
(22) 27.07.2011
(51) F02C 6/10
F02C 6/04
F01K 23/10
C02F 1/16
(31) 201031262
(11) EP2630342
(21) EP11763951.8
(22) 03.10.2011
(31) 10188069
(32) 19.10.2010
(32) 17.08.2010
(33) Spanje
31 december 2014
Perez Garcia, Mario te 30850
TOTANA (MURCIA), Spanje (ES)
(47) 17.09.2014
(51) F03D 1/06
C08K 7/28
C08K 7/22
C08K 7/14
C08G 18/66
C08G 18/50
C08G 18/48
C08G 18/42
C08G 18/40
C08G 18/32
B29D 99/00
(11) EP2646683
(21) EP11796944.4
(22) 30.11.2011
(31) 10193263
(32) 01.12.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) POLYURETHANE FOAM CORE FOR
PRODUCING BLADES, IN
PARTICULAR FOR WIND POWER
TURBINES.
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) PRISSOK, Frank te 49448
LEMFÖRDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BALBO BLOCK, Marco te 49074
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
QIAN, Zhenyu te SHANGHAI
200129, China (CN)
FREIDANK, Daniel te 49448
LEMFÖRDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHERZER, Dietrich te 67433
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MARTIN, Ingrid te 49448
LEMFÖRDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.09.2014
(51) F16B 13/14
(11) EP1977119
(21) EP07700017.2
(22) 08.01.2007
(31) 0600348
(32) 13.01.2006
(33) Frankrijk
(54) Turbo-generator device for
(54) RESIN ANCHOR WITH A
generating energy in aquifer
COMPRESSIBLE ENVELOPE
recharge and process associated
CONTAINING A CURABLE
therewith.
PRODUCT.
(73) Perga Ingenieros, S.L. te 30850
(73) SOCIETE DE PROSPECTION ET
TOTANA MURCIA, Spanje (ES)
D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT
(74) Drs. Griebling te Tilburg
te 26501 BOURG-LES-VALENCE
CÉDEX, Frankrijk (FR)
(72) Perez Martinez, José María te
(54) METHOD FOR OPERATION OF A
30850 TOTANA (MURCIA), Spanje (74) ir. Kempes te Hilversum
COMBINED-CYCLE POWER PLANT
(ES)
WITH COGENERATION, AND A
(72) BUQUET, Barbara te F-26000
Perez Garcia, José Miguel te
COMBINED-CYCLE POWER PLANT
VALENCE, Frankrijk (FR)
30850 TOTANA (MURCIA), Spanje
FOR CARRYING OUT THE
CAILLE, Gilles te F-75116 PARIS,
(ES)
METHOD.
Frankrijk (FR)
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 01/15
(47)
(51)
(11)
(21)
176
GAUTHIER, Alain te F-07300
(31) 200900390
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, Frankrijk (32) 12.02.2009
(FR)
(33) Spanje
17.09.2014
(54) Support device for conduits or
F16F 1/12
wirings.
F16F 1/04
(73) J. van Walraven Holding B.V. te
EP2494233
3641 RK MIJDRECHT
EP10807479.0
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 26.10.2010
(31) PD20090308
(32) 27.10.2009
(33) Italië
(72) Yanguas Llobet, David te 08192
SANT QUIRZE DEL VALLES,
Spanje (ES)
(47) 22.10.2014
31 december 2014
61184 KARBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Greifzu, Manfred te 36137
GROSENLÜDER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 12.11.2014
(51) F25B 41/06
(11) EP1844286
(21) EP05855853.7
(51) F16L 23/10
(54) SPRING STIFFNESS AND
F16B 35/00
PRETENSION ADJUSTING SYSTEM.
(11) EP2494252
(73) Corso, Matteo te 35036
MONTEGROTTO TERME, Italië (IT) (21) EP10774383.3
(22) 28.12.2005
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 26.10.2010
(72) Corso Matteo te MONTEGROTTO
TERME PD, Italië (IT)
(31) 255351 P
(54) HEAT EXCHANGER WITH FLUID
EXPANSION IN HEADER.
(47) 10.09.2014
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) F16F 9/12
(11) EP2278184
(21) EP10007433.5
(22) 19.07.2010
(31) 1037131
(32) 20.07.2009
(33) Nederland
(32) 27.10.2009
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
HINGE COUPLINGS.
(73) Tyco Fire Products LP te
LANSDALE, PA 19446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74)
(72)
(54) Adjustable damper device.
(73) Profunda B.V. te 8304 AJ
EMMELOORD
(74) mr. ir. Klooster te Leidschendam
(47)
(51)
(72) Haug, Wendelin te 72393
(11)
BURLADINGEN/HERMANNSDORF, (21)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22)
(DE)
(31)
(47) 08.10.2014
(51) F16L 3/223
(11) EP2643622
(21) EP11776123.9
(22) 27.10.2011
(31) 102010052785
(32) 27.11.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FIXING SYSTEM FOR ROWS OF
ADJACENT CONDUITS.
(73) HYDAC Accessories GmbH te
66280 SULZBACH/SAAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) GEIMER, Gisbert te 66663
MERZIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.09.2014
(51) F16L 3/24
F16L 3/23
F16L 3/10
A47B 96/14
(11) EP2218954
(21) EP10382007.2
(22) 14.01.2010
(32)
(33)
(31) 649422 P
(32) 02.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Carrier Corporation te
FARMINGTON, CT 06034-4015,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) GORBOUNOV, Mikhail, B. te
SOUTH WINDSOR, CT 06074,
Verenigde Staten van Amerika
ir. Kempes te Hilversum
(US)
VERMA, Parmesh te
HORGAN, Michael, W. te EAST
MANCHESTER, CT 06040,
GREENWICH, RI 02818, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
03.09.2014
TARAS, Michael, F. te
FAYETTEVILLE, NY 13066,
F21V 21/14
Verenigde Staten van Amerika
F21V 21/04
(US)
EP2357401
CHOPKO, Robert, A. te
EP11153175.2
BALDWINSVILLE, NY 13027,
Verenigde Staten van Amerika
03.02.2011
(US)
202010001902 U
KIRKWOOD, Allen, C. te
05.02.2010
DANVILLE, IN 46122, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(54) Inrichting voor het bevestigen
van een lamp aan de onderzijde
van een plafondbekleding.
(73) Kölper, Roland te 76275
ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 26.11.2014
(51) F28D 5/02
(11) EP2593741
(21) EP11736229.3
(22) 08.07.2011
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 838003
(72) Kölper, Roland te 76275
ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 16.07.2010
(47) 03.09.2014
(51) F23D 14/54
F23D 14/42
(11) EP2063177
(21) EP08020388.8
(22) 24.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EVAPORATIVE HEAT EXCHANGE
APPARATUS WITH FINNED
ELLIPTICAL TUBE COIL ASSEMBLY.
(73) Evapco, INC. te TANEYTOWN, MD
21787, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(54) Cutting torch with a burner head
accepting an exchangeable
nozzle.
(72) BUGLER, Thomas, William te
FREDERICK MD 21702, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VADDER, Davey, Joe te
MANCHESTER MD 21102,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Esab Cutting Systems GmbH te
(47) 03.09.2014
(31) 102007056795
(32) 23.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 01/15
(51) F28F 3/10
F28F 3/08
(11) EP2396617
(21) EP10706388.5
(22) 15.02.2010
(31) VR20090014
(32) 16.02.2009
(33) Italië
(54) A PLATE STRUCTURE AND
GASKET FOR A PLATE HEAT
EXCHANGER AND RESPECTIVE
PLATE HEAT EXCHANGER.
(73) Cipriani, Luca te NEGRAR 37024
VERONA, Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Cipriani, Luca te NEGRAR 37024
VERONA, Italië (IT)
(47) 03.09.2014
(51) F28F 13/00
C22C 1/08
B22F 3/11
(11) EP2494299
177
C07C 233/00
(11) EP1836464
(21) EP05855504.6
(22) 23.12.2005
(31) 641989 P
671929 P
(32) 07.01.2005
15.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) THERMALLY-RESPONSIVE
MATERIALS AND DEVICES
COMPRISING SUCH MATERIALS.
(72) STEWART, Ray, F. te EMERALD
LAKE HILLS, CALIFORNIA 94062,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 05.11.2014
(31) 09174407
(32) 29.10.2009
(11)
(33) Europees Octrooi Bureau
(21)
(54) MANUFACTURING HEAT
EXCHANGER FROM POROUS
MEDIUM AND CONDUITS.
(22)
(73) Universiteit Gent te 9000 GENT,
België (BE)
(32)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(33)
(22) 13.10.2010
(72) WALLAERT, Franky te B-8770
INGELMUNSTER, België (BE)
DE JAEGER, Peter te B-8581
WAARMAARDE, België (BE)
HUGELIER, Johan te B-8530
HARELBEKE, België (BE)
(47) 24.09.2014
(31)
(54)
(73)
(72)
(51) G01J 3/443
C23C 2/14
(11) EP2092281
(47)
(21) EP07719218.5
(51)
(22) 05.06.2007
(31) 200600600
(11)
(32) 07.12.2006
(21)
(33) België
(22)
(54) Installatie en werkwijze voor de
online controle van een
galvanisatiebad.
(31)
(32)
(73) CENTRE DE RECHERCHES
METALLURGIQUES asbl (33)
CENTRUM VOOR RESEARCH IN DE
METALLURGIE vzw te B-1000
(54)
BRUXELLES, België (BE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) MONFORT, Guy te 4420
MONTEGNÉE, België (BE)
HARDY, Yves te 4102 OUGRÉE,
België (BE)
MicroOncology Ltd te BATH &
NORTH EAST SOMERSET BA2 3RT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 10.09.2014
(51) G01N 33/50
G01N 33/487
G01N 15/14
C12Q 1/04
(11) EP2194379
(21) EP09014407.2
(22) 29.03.2004
(31) 458607 P
458731 P
(73) Bay Materials Llc te MENLO PARK, (32) 28.03.2003
28.03.2003
CA 94025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(51) G01M
G01M
G01M
G01M
(21) EP10765438.6
31 december 2014
(73)
3/36
3/18
3/08
3/02
(54) Apparatus and methods for
providing sex-sorted animal
sperm.
(73) Inguran, LLC te NAVASOTA, TX
77868, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Hoeben te Hilversum
(72) Durack, Gary te MAHOMET, IL
61853, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP2454575
Hatcher, Jeremy, T. te URBANA, IL
EP10730186.3
61801, Verenigde Staten van
12.07.2010
Amerika (US)
Westfall, Lon A. te MAHOMET, IL
09165298
61853, Verenigde Staten van
225036 P
Amerika (US)
13.07.2009
Helbing, David R. te MAHOMET, IL
13.07.2009
61853, Verenigde Staten van
Europees Octrooi Bureau
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Wallace, Jeffrey D. te RANTOUL, IL
61866, Verenigde Staten van
TUBE WELD SEAM TEST DEVICE
Amerika (US)
AND METHOD.
Vandre, Gary P. te MAHOMET, IL
Intervet International B.V. te 5831
61853, Verenigde Staten van
AN BOXMEER
Amerika (US)
MIDDELBEEK, Hans, Almer te NLDidion, Bradley te MT. HOREB, WI
5831 AN BOXMEER
53572, Verenigde Staten van
SMIT, Jozefus, A., C. te NL-5831
Amerika (US)
AN BOXMEER
Nayak, Niraj V. te REDONDON
BEACH, CA 90277, Verenigde
01.10.2014
Staten van Amerika (US)
G01N 22/00
Anzar, Muhammad te
A61B 5/05
CHESTERFIELD, MO 63017,
EP1949084
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EP06764908.7
Ludwig, Cindy L. te ST. LOUIS, MO
06.07.2006
63146, Verenigde Staten van
0513810
Amerika (US)
0515277
Graham, Jeffrey A. te
CHESTERFIELD, MO 63017,
06.07.2005
Verenigde Staten van Amerika
26.07.2005
(US)
GROOT BRITTANNIË
Crowley, Kathleen S. te WEBSTER
GROOT BRITTANNIË
GROVES, MO 63119, Verenigde
APPARATUS AND METHOD FOR
Staten van Amerika (US)
MEASURING CONSTITUENT
(47) 03.09.2014
CONCENTRATIONS WITHIN A
BIOLOGICAL TISSUE STRUCTURE. (51) G01N 33/86
G01N 33/49
Ferlin Medical Ltd te GWYNEDD
C12Q 1/56
LL57 4AJ, GROOT BRITTANNIË
(11)
EP2474830
(GB)
(21)
EP12160723.8
drs. ir. Smit te Frankfurt am Main
(47) 03.09.2014
(74)
(51) G01K 11/06
(72) HANCOCK, Christopher Paul,
(22) 06.02.2006
Nummer 01/15
178
31 december 2014
(31) 102005005824
(22) 04.02.2013
(47) 27.08.2014
(32) 08.02.2005
(31) 20120011795
(51) G02F 1/135
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 06.02.2012
(11) EP2454630
(54) Method for determining Factor
XIII deficiencies using
thromboelastographic
techniques.
(33) Zuid-Korea
(21) EP10740693.6
(22) 15.07.2010
(73) CSL Behring GmbH te 35041
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Method and apparatus for
obtaining symmetry information
of objects.
(73) Samsung Medison Co., Ltd. te
GANGWON-DO 250-870, ZuidKorea (KR)
(32) 15.07.2009
15.09.2009
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Wrabetz, Erhardt te 65239
HOCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Metzner, Hubert te 35041
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Korte, Wolfgang te 9010 ST.
GALLEN, Zwitserland (CH)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Lee, Kwang-hee te GANGWONDO, Zuid-Korea (KR)
(47) 03.09.2014
(51) H01Q 19/30
H01Q 1/28
G01S 13/90
G01S 13/02
(31) 0912258
0916102
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) OPTICALLY ADDRESSED LIGHT
VALVE COMPRISING TWO
PHOTOCONDUCTING LAYERS
PLACED ON EACH SIDE OF AN
ELECTRO-OPTICAL MODULATOR.
(73) The Secretary of State for
Defence te SALISBURY,
WILTSHIRE SP4 0JQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 24.09.2014
(11) EP2464990
(51) G01R 33/341
G01R 33/34
(21) EP09765284.6
(11) EP1267174
(31) PI0802273
(21) EP02011095.3
(32) 18.06.2008
(22) 17.05.2002
(72) BURGESS, Christopher, David te
WILTSHIRE SP4 0JQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) Brazilië
(31) 10126338
(47) 17.09.2014
(54) ASYMMETRICAL THREEDIMENSIONAL RADIATING
SYSTEM.
(51) G09G 3/36
G02F 1/1362
(32) 30.05.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 15.06.2009
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1533652
(54) High-frequency coil assembly for
a nuclear magnetic resonance
imaging device, and NMR
imaging device.
(73) Orbisat Da Amazônia Indústria E
Aerolevantamento S/A te 69065130 MANAUS AM, Brazilië (BR)
(74) ir. Plaggenborg te Almere
(31) 2003081539
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 18.11.2003
(21) EP11250809.8
(72) MOREIRA NETO, João Roberto te
13279-080 VALINHOS - SP,
Brazilië (BR)
HERNÁNDEZ FIGUEROA, Hugo
Enrique te 13082-703 CAMPINAS
- SP, Brazilië (BR)
REIS, Edson Cesar dos te 05469000 SÃO PAULO, Brazilië (BR)
CERQUEIRA SODRÉ JÚNIOR,
Arismar te 13083-220
CAMPINAS/SP, Brazilië (BR)
RODRIGUES BRIANEZE, Juliano te
13087-010 CAMPINAS - SP,
Brazilië (BR)
(22) 19.09.2011
(47) 03.09.2014
(31) 201015967
(51) G02B 6/44
(32) 22.09.2010
(11) EP2439572
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP11183636.7
(54) Gradient coil sub-assemblies.
(22) 30.09.2011
(73) Tesla Engineering Limited te
STORRINGTON, SUSSEX RH20
3EA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 1058177
(47) 03.09.2014
(32) 08.10.2010
(51) G02F 1/155
(33) Frankrijk
(11) EP2084574
(54) System for passing optical fibre
cables.
(21) EP07858646.8
(73) Free Infrastructure te 75008
PARIS, Frankrijk (FR)
(31) 0654708
0754333
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(32) 03.11.2006
05.04.2007
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Reykowski, Arne, Dr. te 91054
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 17.09.2014
(51) G01R 33/385
(11) EP2434307
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Camp, Allen Raymond te
WORTHING WEST SUSSEX BN14
7PU, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 12.11.2014
(51) G06K 9/46
G01S 7/52
G01S 15/89
A61B 5/103
(11) EP2624009
(21) EP13153866.2
(72) Fortier, Eric te 77720
AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS,
Frankrijk (FR)
Binois, Johann te 78420
CARRIERES SUR SEINE, Frankrijk
(FR)
(21) EP04257155.4
(22) 18.11.2004
(33) Zuid-Korea
(54) Liquid crystal display device and
driving method therefor.
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Lee, Baek-Woon te SUJI-EUP
YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Oh, Joon-hak te GWANAK-GU
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Song, Keun-Kyu te BUNGDANGGU SEONGNAM-SI GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Park, Cheol-Woo te PALDAL-GU
SUWON-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(22) 22.10.2007
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) HIGH ELECTRIC CONDUCTIVITY
TRANSPARENT LAYER WITH A
METALLIC GRID HAVING AN
Nummer 01/15
OPTIMISED ELECTROCHEMICAL
RESISTANCE.
(73) Saint-Gobain Glass France te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
179
G06F 1/16
(11) EP1806643
(21) EP06100130.1
(22) 06.01.2006
(54) Method for entering commands
and/or characters for a portable
(72) VALENTIN, Emmanuel te F-94420
communication device equipped
LE PLESSIS TREVISE, Frankrijk
with a tilt sensor.
(FR)
(73) DRNC HOLDINGS, INC. te
DUBRENAT, Samuel te F-75017
WILMINGTON, DELAWARE 19809,
PARIS, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
JOUSSE, Didier te F-95150
(US)
TAVERNY, Frankrijk (FR)
(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag
GIRON, Jean-Christophe te B4700 EUPEN, België (BE)
LETOCART, Philippe te B-4730
RAEREN, België (BE)
KIM, Se-JONG te F-60200
COMPIEGNE, Frankrijk (FR)
STEERS, Emilie te F-75020 PARIS,
Frankrijk (FR)
(32) 15.04.2010
(33) Zuid-Korea
(47) 08.10.2014
(21) EP11703866.1
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Kim, Jung-woo te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(74)
(72)
(47) 29.10.2014
(51) G03G 21/20
G03G 21/16
G03G 15/00
(11) EP1992998
(21) EP08103231.0
(22) 31.03.2008
(31) 20070048705
(32) 18.05.2007
(33) Zuid-Korea
(47)
(31) 201113026610
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(32) 14.02.2011
(72) Kim, Jong-woo te SANGHYEONDONG SUJI-GU YONGIN-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Cho, Hyun-ki te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Tae-hee te GEOMDAN 2-JIGU
MAJEON-DONG SEO-GU INCHEON,
Zuid-Korea (KR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.09.2014
(51) G06F 3/033
(22) 15.02.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dual redundant process
controller.
(73) Invensys Systems Inc. te
FOXBORO, MA 02035, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Gale, Alan A. te WINDHAM, ME
MAINE 04062, Verenigde Staten
van Amerika (US)
102010007455
Kling, Andrew L. te FOXBORO, MA
10.02.2010
MASSACHUSETTS 02035,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SYSTEM AND METHOD FOR
Timperley, Mark E. te EAST
CONTACTLESS DETECTION AND
GREENWICH, RI RHODE ISLAND
RECOGNITION OF GESTURES IN A
02818, Verenigde Staten van
THREE-DIMENSIONAL SPACE.
Amerika (US)
Microchip Technology Germany II
Bass, Lawrence T. te COVENTRY
GmbH & Co. KG te 82205
02816 RHODE ISLAND, Verenigde
GILCHING, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Lavallee, John J. te WRENTHAM,
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
MA MASSACHUSETTS 02093,
Verenigde Staten van Amerika
AUBAUER, Roland te 82234
(US)
WESSLING, BONDSREPUBLIEK
Cranshaw, George W. te
DUITSLAND (DE)
ASSONET, MA MASSACHUSETTS
IVANOV, Artem te 82205
02702, Verenigde Staten van
GILCHING, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Foskett, Alan M. te MANSFIELD,
KANDZIORA, Thomas te 86947
MA MASSACHUSETTS 02048,
WEIL, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
SCHACHT, Manfred te 80335
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 03.09.2014
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 29/06
01.10.2014
G06F 13/12
G06F 3/048
(11) EP1476815
G06F 3/033
(21) EP03739811.2
(54) Image Forming Apparatus
(51)
Capable of Reducing Temperature
Difference of a Photosensitive
(11) EP2487572
Body.
(21) EP11165808.4
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443- (22) 12.05.2011
742, Zuid-Korea (KR)
(21) EP12155519.7
(22) 09.02.2011
(54) Image forming apparatus and
method of controlling the same.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2490124
(32) 16.02.2011
(11) EP2430512
(31) 20100034934
(51) G06F 11/20
G06F 11/16
G06F 11/10
G05B 9/03
(31) 201113029102
(51) G03G 15/16
(22) 24.11.2010
(47) 08.10.2014
(72) Fourquin, Xavier te 92310
SEVRES, Frankrijk (FR)
Balley, Nicolas te 75014 PARIS,
Frankrijk (FR)
(47) 24.09.2014
(21) EP10192436.3
Taiwan (TW)
Coddington, Nicole Alexandra te
BELLEVUE WA 98005, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) G06F 3/0488
G06F 3/044
(11) EP2378377
31 december 2014
(22) 11.02.2003
(31) 356227 P
(32) 11.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
VIDEOCONFERENCING ACROSS A
FIREWALL.
(54) Systems and methods for screen
data management.
(73) Polycom, Inc. te SAN JOSE, CA
95002, Verenigde Staten van
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
Amerika (US)
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(74)
ir. Geurts c.s. te Den Haag
(72) Chen, Ying-Ju te TAOYUAN CITY,
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(72) DRELL, David te AUSTIN, TX
(TW)
78717, Verenigde Staten van
Chen Hsueh-Chun te TAOYUAN
Amerika (US)
CITY, TAOYUAN COUNTY 330,
Nummer 01/15
(47) 15.10.2014
180
31 december 2014
(47) 03.09.2014
(21) EP98947411.9
(51) H04W 76/04
G10L 25/93
G10L 25/78
G10L 19/22
G10L 19/012
(22) 08.10.1998
(11) EP2540133
(21) EP09817571.4
(31) 128597
(21) EP10707871.9
(22) 10.07.2009
(32) 12.11.1997
(22) 25.02.2010
(31) 2008252130
(51) G08B 1/08
(11) EP1031119
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(11) EP2333809
(54) SWITCHING OFF DTX FOR MUSIC. (32)
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (33)
A SIGNALLING SYSTEM AND A
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
METHOD FOR CONTROLLING THE
(54)
Zweden (SE)
SERVICE AT A RESTAURANT.
(73)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Allan Andersen te Odense M,
Denemarken (DK)
(72) SUIHKO, Timo te FI-02230 ESPOO,
Finland (FI)
ir. Geurts c.s. te Den Haag
(74)
LUNDSTRÖM, Johan Gunnar te FI- (72)
Andersen, Allan te 5230 ODENSE
21600 PARGAS, Finland (FI)
M, Denemarken (DK)
MAHKONEN, Arto te FI-00950
24.07.2002
HELSINKI, Finland (FI)
G09F 19/16
(47) 27.08.2014
(47)
G09F 19/02
(51)
G10L
25/78
A47F 7/03
(51)
G10L 21/0232
A47F 3/08
(11)
G10L
21/0208
A47F 3/00
G10L 19/02
(21)
EP2374119
(11) EP1982324
(22)
EP10702934.0
(21) EP07709334.2
(31)
06.01.2010
(22) 09.02.2007
(32)
200900082
(31) 743276 P
(33)
07.01.2009
(32) 10.02.2006
(54)
Turkije
(33) Verenigde Staten van Amerika
ANIMATED PRODUCT
(73)
(54) A VOICE DETECTOR AND A
ADVERTISEMENT STAND.
METHOD FOR SUPPRESSING SUBAST Pazarlama Reklam Üretim
BANDS IN A VOICE DETECTOR.
(74)
Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
(73)
Telefonaktiebolaget
LM
Ericsson
(72)
te ISTANBUL, Turkije (TR)
(publ) te STOCKHOLM, Zweden
ir. Klavers te Almere
(SE)
TURHAL, Salih te ANKARA 06420, (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Turkije (TR)
(72) SEHLSTEDT, Martin te S-976 33
10.09.2014
LULEÅ, Zweden (SE)
(47)
G09G 3/36
(47) 24.09.2014
G09G 3/20
(51)
(51) H02B 13/055
EP1536407
H01B 3/56
EP04257120.8
(11) EP2443632
(33) Denemarken
(54)
(51) H01J 37/295
H01J 37/26
30.09.2008
Japan
ELECTRON MICROSCOPE.
Hitachi High-Technologies
Corporation te TOKYO 105-8717,
Japan (JP)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
NAGAOKI, Isao te IBARAKI 3128504, Japan (JP)
TANIGAKI, Toshiaki te IBARAKI
312-0033, Japan (JP)
10.09.2014
H01J 37/317
EP2190003
EP09450212.7
05.11.2009
08450187
20.11.2008
Europees Octrooi Bureau
Constant current multi-beam
patterning.
IMS Nanofabrication AG te 1020
VIENNA, Oostenrijk (AT)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Fragner, Heinrich te 1180 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Platzgummer, Elmar te 1090
WIEN, Oostenrijk (AT)
Bürli, Adrian te 8005 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
01.10.2014
H01L 33/06
H01J 63/06
H01J 63/04
H01J 61/30
B82Y 20/00
(22) 17.11.2004
(21) EP09783565.6
(31) 2003387269
2004332509
(22) 29.09.2009
(11) EP2579295
(32) 17.11.2003
16.11.2004
(31) PCT/EP2009/057294
(21) EP11789734.8
(32) 12.06.2009
(22) 30.05.2011
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(31) 2010128252
(54) ENCAPSULATED SWITCHGEAR.
(54) ULTRAVIOLET IRRADIATION
DEVICE.
(33) Japan
Japan
(54) IMAGE DISPLAY APPARATUS,
LIQUID CRYSTAL TV AND LIQUID
CRYSTAL MONITORING
APPARATUS.
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te
OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522,
Japan (JP)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Ishihara, Tomoyuki te TENRI-SHI
NARA 632-0073, Japan (JP)
Inoue, Akihiko te SHIMOGYO-KU
KYOTO-SHI KYOTO 600-8805,
Japan (JP)
(47) 24.09.2014
(73) ABB Technology AG te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(32) 03.06.2010
(33) Japan
(73) Kyoto University te SAKYO-KU
KYOTO-SHI KYOTO 606-8501,
Japan (JP)
Ushio Denki Kabushiki Kaisha te
TOKYO 100-8150, Japan (JP)
(72) HYRENBACH, Maik te 40878
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRANHAUG, Ole te N-3727 SKIEN, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Noorwegen (NO)
(72) KAWAKAMI, Yoichi te KYOTO-SHI,
CLAESSENS, Max-Steffen te CHKYOTO 615-8510, Japan (JP)
5417 UNTERSIGGENTHAL,
FUNATO, Mitsuru te KYOTO-SHI,
Zwitserland (CH)
KYOTO 615-8510, Japan (JP)
SKARBY, Per te CH-5436
OTO, Takao te KYOTO-SHI, KYOTO
WÜRENLOS, Zwitserland (CH)
615-8510, Japan (JP)
Nummer 01/15
181
BANAL, Ryan Ganipan te KYOTO- (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
SHI, KYOTO 615-8510, Japan (JP) (72) Koezuka, Junichi te ATSUGI-SHI
YAMAGUCHI, Masanori te HIMEJIKANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
SHI, HYOGO 671-0224, Japan (JP)
Yamade, Naoto te ATSUGI-SHI
KATAOKA, Ken te HIMEJI-SHI,
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
HYOGO 671-0224, Japan (JP)
Sato, Yuhei te ATSUGI-SHI
HATA, Hiroshige te HIMEJI-SHI,
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
HYOGO 671-0224, Japan (JP)
Okazaki, Yutaka te ATSUGI-SHI
(47) 10.09.2014
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
Yamazaki, Shunpei te ATSUGI-SHI
(51) H01L 21/368
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
H01L 21/02
(11) EP2674964
(21) EP12004498.7
(22) 14.06.2012
(54) Precursor solution for forming a
semiconductor thin film on the
basis of CIS, CIGS or CZTS.
(51) H01M 8/12
(11) EP1405361
(21) EP02742616.2
(51) H01L 41/37
H01L 41/18
H01L 41/08
(31) 01810672
(11) EP2656409
(21) EP11811408.1
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 20.12.2010
(72) Förster, Sunniva Marita te 91438
BAD WINDSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schweizer, Manfred Georg te
91438 BAD WINDSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
31/10
27/146
27/144
23/48
21/768
(47) 10.09.2014
(22) 08.07.2002
(22) 19.12.2011
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
ZHANG, Chun te TALLAHASSEE FL
32310, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHU, Wei te TALLAHASSEE FL
32310, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 10.09.2014
(73) Suntricity Cells Corporation te
SECHELT, Canada (CA)
(47) 29.10.2014
31 december 2014
(31) 10196000
(54) PIEZOELECTRIC STRUCTURE.
(73) SABIC Global Technologies B.V. te
4612 PX BERGEN OP ZOOM
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) VAN DEN ENDE, Daan Anton te
NL-2628 VK DELFT
GROEN, Wilhelm Albert te NL2628 VK DELFT
(47) 01.10.2014
(32) 06.07.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LANTHANIDE CHROMITE-BASED
SOFC ANODES.
(73) ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE (EPFL)
te 1015 LAUSANNE, Zwitserland
(CH)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) SFEIR, Joseph te CH-6260
REIDEN, Zwitserland (CH)
THAMPI, Ravindranathan, K. te
CH-1024 ECUBLENS, Zwitserland
(CH)
(47) 27.08.2014
(51) H02G 15/23
H02G 15/06
H01R 4/70
H01R 13/52
H01B 7/285
(31) 2002277948
(51) H01M 8/10
H01M 8/02
H01M 4/92
H01M 4/90
H01M 4/88
H01M 4/86
B82B 3/00
B01J 23/00
(32) 24.09.2002
(11) EP2380228
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(21) EP10800665.1
(54) Cable connection assembly.
(54) Method for manufacturing a
photodiode array.
(22) 19.07.2010
(73) UTILX Corporation te KENT, WA
98032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2506305
(21) EP12173415.6
(22) 24.09.2003
(31) 320639 P
(73) HAMAMATSU PHOTONICS K. K. te
505070
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 435- (32) 02.04.2010
8558, Japan (JP)
17.07.2009
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) Shibayama, Katsumi te
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 435- (54) CATALYTIC ELECTRODE WITH
8558, Japan (JP)
GRADIENT POROSITY AND
(47) 05.11.2014
CATALYST DENSITY FOR FUEL
CELLS.
(51) H01L 29/786
H01L 29/66
(11) EP2518773
(21) EP12165147.5
(22) 23.04.2012
(31) 2011100040
(21) EP12185133.1
(22) 18.04.2006
(31) 210254
(32) 23.08.2005
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Stagi, William te BURIEN, WA
WASHINGTON 98146, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Steele, James te SEATTLE, WA
WASHINGTON 98122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 03.09.2014
(73) Florida State University Research (51) H01R 13/28
Foundation, Inc. te TALLAHASSEE
H01R 13/20
FL 32306, Verenigde Staten van
H01R 12/71
Amerika (US)
(11) EP2026417
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP08012583.4
(72) ZHENG, Jian-Ping te
TALLAHASSEE FL 32312,
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(US)
(54) Manufacturing method of
LIANG, Zhiyong te TALLAHASSEE
semiconductor device.
FL 32311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Semiconductor Energy
WANG, Ben te TALLAHASSEE FL
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGI32310, Verenigde Staten van
SHI, KANAGAWA 243-0036, Japan
Amerika (US)
(JP)
(32) 27.04.2011
(11) EP2541687
(22) 11.07.2008
(31) 102007038221
(32) 13.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Electrical connector with
hermaphroditic contact elements.
(73) ERNI Production GmbH & Co. KG.
te 73099 ADELBERG,
Nummer 01/15
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
182
(72) BIRNER, Marcus te 90513
ZIRNDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lappöhn, Jürgen te 73108
GAMMELSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.10.2014
(47) 27.08.2014
(21) EP11450072.1
(51) H01R 4/64
H01R 13/66
H01R 13/24
B61L 23/06
(11) EP1935747
(21) EP07024451.2
(22) 17.12.2007
(31) 1033077
1033581
(32) 18.12.2006
23.03.2007
(51) H02G 3/32
H02G 3/04
(11) EP2533382
(22) 08.06.2011
(54) Cable holding element.
(73) Novomatic AG te 2352
GUMPOLDSKIRCHEN, Oostenrijk
(AT)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Winkler, Heinz te 2352
GUMPOLDSKIRCHEN, Oostenrijk
(AT)
(47) 08.10.2014
31 december 2014
Staten van Amerika (US)
(74) dr. Krebs te Den Haag
(72) Stevens, Michael Craig te
MOOLOOLABA, QUEENSLAND
4557, Australië (AU)
Knill, Alexander Charles te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB4 1FJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Dunton, John Robert te
HAVERHILL, SUFFOLK CB9 9QW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Dames, Andrew Nicolas te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB1 7UB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Lamb, Kevin Alan te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB4 1UE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 15.10.2014
(11) EP2018699
(51) H02K 7/18
H02K 5/124
H02K 5/10
F03D 1/06
(54) Device for detecting a shortcircuit bridge.
(21) EP07809119.6
(11) EP2596568
(22) 21.05.2007
(73) Dual Inventive Holding B.V. te
5061 KG OISTERWIJK
(21) EP11738071.7
(31) 801929 P
750657
(22) 21.07.2011
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(32) 19.05.2006
18.05.2007
(32) 23.07.2010
(33) Nederland
Nederland
(51) H02H 1/00
(72) De Beer, Joannekes Fransiscus
Carolus Adrianes te 5071 TE
(33) Verenigde Staten van Amerika
UDENHOUT
Verenigde Staten van Amerika
Van der Poel, Lex Jozephus Maria (54) SYSTEM FOR OPTICALLY
te 5038 GV TILBURG
DETECTING AN ELECTRICAL ARC
(47) 12.11.2014
IN A POWER SUPPLY.
(51) H02B 1/052
(11) EP1994615
(21) EP07713468.2
(22) 23.02.2007
(31) RM20060145
(32) 15.03.2006
(33) Italië
(54) SUPPORT DEVICE FOR APPLYING
AN ELECTRICAL APPARATUS TO
AN APPARATUS-MOUNTING RAIL.
(73) BTICINO S.P.A. te VIALE BORRI,
231 21100 VARESE, Italië (IT)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) FABRIZI, Fabrizio te I-24100
BERGAMO, Italië (IT)
(47) 15.10.2014
(51) H02B 1/056
(11) EP1749336
(21) EP05731223.3
(22) 08.04.2005
(31) 202004008141 U
(32) 24.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MODULAR CURRENT
DISTRIBUTOR FOR HIGH
CURRENTS.
(73) Siemens Industry, Inc. te
ALPHARETTA, GA 30005-4437,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 10170610
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LIP SEAL FOR A GENERATOR.
(73) EWT IP B.V. te 3821 AA
AMERSFOORT
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SMEENK, Coenraad Louis te NL3511 NN UTRECHT
(47) 01.10.2014
(51) H04W 72/04
H04L 5/00
(72) AIELLO, Marc F. te OAKMONT,
H04L 12/28
PENNSYLVANIA 15139, Verenigde
H04B 7/26
Staten van Amerika (US)
H04B 1/7143
CHEESMAN, Edward Alan te
CHICORA, PENNSYLVANIA 16025, (11) EP2385632
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11170243.7
(US)
(22) 30.01.2008
ZHANG, Xuan te MONROEVILLE,
PENNSYLVANIA 15146, Verenigde (31) 0702190
Staten van Amerika (US)
(32) 05.02.2007
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 10.09.2014
(33) GROOT BRITTANNIË
(51) H02J 7/02
H02J 5/00
H02J 17/00
(54) Frequency hopping technique for
eutra uplink.
(11) EP2372863
(73) NEC Corporation te TOKYO 1088001, Japan (JP)
(21) EP11171799.7
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 11.05.2005
(72) Arnott, Robert te TOKYO, 1088001, Japan (JP)
Awad, Yassin Aden te TOKYO,
108-8001, Japan (JP)
(31) 0410503
0502775
(32) 11.05.2004
10.02.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Controlling inductive power
(73) Ellenberger & Poensgen GmbH te
transfer systems.
D-90518 ALTDORF,
(73) Access Business Group
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
International LLC te ADA,
(DE)
MICHIGAN 49355, Verenigde
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 24.09.2014
(51) H04L 25/02
H04B 3/54
(11) EP2660990
(21) EP12166696.0
(22) 03.05.2012
(54) Asymmetric full duplex
communication with high
Nummer 01/15
tolerance for coax characteristic
impedance.
183
(22) 26.05.2009
(31) 56068 P
(73) EqcoLogic N.V. te 1040 BRUSSEL,
74679 P
België (BE)
20090033078
(72) Kuijk, Maarten te 2018
ANTWERPEN, België (BE)
Devuyst, Bram te 1501
BUIZINGEN, België (BE)
(47) 10.09.2014
(51) H04W 52/36
H04B 7/06
H04B 7/02
(11) EP2605417
(21) EP13158542.4
(32) 27.05.2008
23.06.2008
16.04.2009
31 december 2014
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 15.10.2014
(51) H04L 1/18
(11) EP2213034
(21) EP08836723.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(22) 02.10.2008
(54) Method and device for
transmitting uplink signal
including data and control
information via uplink channel.
(32) 02.10.2007
22.09.2008
(31) 997237 P
192953
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) LG ELECTRONICS INC. te
(54) IMPROVED ACK/NACK DTX
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150DETECTION AND SIGNALLING OF
721, Zuid-Korea (KR)
178094 P
NOT RECEIVING A DOWNLINK
547817
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
ALLOCATION GRANT MESSAGE.
14.05.2009
(72) Cheon, Byeong Geol te
(73) Nokia Solutions and Networks Oy
26.08.2009
GYEONGGI-DO 431-749, Zuidte 02610 ESPOO, Finland (FI)
Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Lee, Dae Won te GYEONGGI-DO
Verenigde Staten van Amerika
(72) CHEN, Peng te BEIJING 100 073,
431-749, Zuid-Korea (KR)
Distributed computation of
China (CN)
Kim,
Ki
Jun
te
GYEONGGI-DO
431precoding weights for
TIIROLA, Esa T. te FIN-90450
749,
Zuid-Korea
(KR)
coordinated multipoint
KEMPELE, Finland (FI)
(47) 10.09.2014
transmission on the downlink.
CHE, Xiang Guang te JIAN CAI
Telefonaktiebolaget L M Ericsson (51) H04L 1/18
CHENG ZHONG LU XI SAN QI
(Publ) te Stockholm, Zweden (SE) (11) EP2137867
BEIJING 100 096, China (CN)
LUNTTILA, Timo, Erkki te FINIr. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP08726865.2
02200 ESPOO, Finland (FI)
Hui, Dennis te SUNNYVALE, CA
(22) 14.03.2008
PAJUKOSKI, Kari, Pekka te FIN94087, Verenigde Staten van
90240 OULU, Finland (FI)
(31)
895028
P
Amerika (US)
895835
P
(47)
27.08.2014
Zangi, Kambiz te CHAPEL HILL,
915023 P
NC 27514, Verenigde Staten van
(51) H04M 15/00
916993 P
Amerika (US)
H04L 12/14
940209 P
27.08.2014
(11)
EP2157729
941465 P
(22) 14.05.2010
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51) H04B 7/04
(11) EP0932986
(21) EP97913745.2
(22) 17.10.1997
(31) 735520
(32) 15.03.2007
20.03.2007
30.04.2007
09.05.2007
25.05.2007
01.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Spectrally efficient high capacity
Verenigde Staten van Amerika
wireless communication systems
Verenigde Staten van Amerika
with spatio-temporal processing.
Verenigde Staten van Amerika
(73) Intel Corporation te SANTA
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
CLARA, CA 95054, Verenigde
REORDERING DATA IN AN
Staten van Amerika (US)
EVOLVED HIGH SPEED PACKET
(32) 23.10.1996
(74) ir. Kempes te Hilversum
ACCESS SYSTEM.
(72) OTTERSTEN, Björn, E. te S-181 63 (73) InterDigital Technology
Corporation te WILMINGTON, DE
LIDINGO, Zweden (SE)
19809, Verenigde Staten van
BARRATT, Craig, H. te REDWOOD
Amerika (US)
CITY, CA 94062, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
PARISH, David, M. te AMHERST,
NY 14226, Verenigde Staten van (72) MARINIER, Paul te BROSSARD,
QUÉBEC J4X 2J7, Canada (CA)
Amerika (US)
PANI, Diana te MONTREAL,
ROY, Richard, H., III te MOUNTAIN
QUÉBEC H3H 2N8, Canada (CA)
VIEW, CA 94040, Verenigde
CAVE, Christopher, R. te
Staten van Amerika (US)
MONTREAL, QUÉBEC H9A 3J2,
(47) 01.10.2014
Canada (CA)
DIGIROLAMO, Rocco te LAVAL,
(51) H04L 1/18
QUÉBEC H7K 3Y3, Canada (CA)
H04L 1/00
TERRY, Stephen, E. te
(11) EP2242201
NORTHPORT, NEW YORK 11768,
(21) EP10171033.3
(21) EP08706598.3
(22) 31.01.2008
(31) 200710102024
(32) 30.04.2007
(33) China
(54) SERVICE PROCESSING METHOD,
APPARATUS OF CHARGING
SYSTEM AND CHARGING SYSTEM.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) DANG, Tiepeng te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 01.10.2014
(51) H04L 12/24
(11) EP2171917
(21) EP08778873.3
(22) 18.07.2008
(31) 20070072368
(32) 19.07.2007
(33) Zuid-Korea
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
PROVIDING DEVICE
MANAGEMENT SERVICE TO
ELECTRONIC DEVICE HAVING NO
BROADBAND COMMUNICATION
MODULE.
Nummer 01/15
184
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(73) Gemalto SA te 92190 MEUDON,
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) AMIEL, Patrice te F-13290 AIXLES-MILLES, Frankrijk (FR)
POUJOL, Stéphane te F-13600 LA
CIOTAT, Frankrijk (FR)
MARTIN, Michel, René te F-13720
LA BOUILLADISSE, Frankrijk (FR)
BERNABEU, Gil te F-13420
GEMENOS, Frankrijk (FR)
(72) KEUM, Ji-Eun te SUWON-SI
GYEONGGI-DO 442-070, ZuidKorea (KR)
JUN, Hae-Young te ANYANG-SI
GYEONGGI-DO 430-753, ZuidKorea (KR)
LEE, Jin-Wook te YONGIN-SI
GYEONGGI-DO 446-592, ZuidKorea (KR)
KIM, Wuk te GWACHEON-SI
GYEONGGI-DO 427-733, ZuidKorea (KR)
LIM, Hun te YONGIN-SI
GYEONGGI-DO 446-712, ZuidKorea (KR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 27.08.2014
(51) H04L 29/06
(11) EP2592809
(32) 29.04.2011
06.01.2011
29.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LOAD BALANCING IN SHORTESTPATH-BRIDGING NETWORKS.
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) ALLAN, David Ian te SAN JOSE
CALIFORNIA 95112, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MANSFIELD, Scott Andrew te
EVANS CITY PENNSYLVANIA
16033, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GRAY, Eric te PITMAN NEW
JERSEY 08071, Verenigde Staten
van Amerika (US)
FARKAS, János te H-6000
KECSKEMÉT, Hongarije (HU)
(47) 03.09.2014
(51) H04L 29/06
(11) EP2484078
(21) EP10759662.9
(22) 29.09.2010
(31) 09305920
(32) 30.09.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Werkwijze voor het beveiligen
van de uitvoering van een NFCtoepassing die is geinstalleerd in
een beveiligd element dat is
geintegreerd in een mobiele
terminal.
(22) 15.02.2011
(31) 201010116751
(32) 26.02.2010
(33) China
(54) METHOD, DEVICE AND SYSTEM
FOR PROCESSING CONNECTION
OF CALLED PARTY.
(74) ir. Kempes te Hilversum
(33) China
(31) 201113097336
201161430281 P
408037 P
(21) EP11746828.0
(31) 201010255566
(51) H04L 12/803
H04L 12/741
H04L 12/721
(22) 25.10.2011
(11) EP2487986
(22) 03.06.2011
(32) 17.08.2010
(21) EP11810650.9
(51) H04W 76/04
H04L 29/14
H04L 29/08
H04L 29/06
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
(21) EP11786124.5
(47) 17.09.2014
(11) EP2633654
31 december 2014
(72) LIU, Haiyang te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
LI, Xiaojin te SHENZHEN
(54) METHOD AND DEVICE FOR
GUANGDONG 518129, China (CN)
SUPPORTING TIME SHIFT REVIEW
ZHANG, Biao te SHENZHEN
IN DYNAMIC HYPERTEXT
GUANGDONG 518129, China (CN)
TRANSFER PROTOCOL
(47) 01.10.2014
STREAMING TRANSMISSION
SOLUTION.
(51) H04M 1/725
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) YUE, Peiyu te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
YUAN, Weizhong te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
SHI, Teng te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
LIU, Guangyuan te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
ZHANG, Yuanyuan te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
TIAN, Yonghui te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
ZHANG, Renzhou te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
WU, Lingyan te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
ZHANG, Chuxiong te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 10.09.2014
(51) H04W 8/22
H04L 29/08
(11) EP2150027
(21) EP08161597.3
(22) 31.07.2008
(54) Systems and methods for
preserving auditable records of
an electronic device.
H04M 1/56
H04M 1/2745
(11) EP1809008
(21) EP07008780.4
(22) 10.05.2002
(31) 20010025996
(32) 12.05.2001
(33) Zuid-Korea
(54) Method for accessing telephone
number in mobile communication
terminal.
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Lim, Young-Bherm te KYUNGKIDO, Zuid-Korea (KR)
(47) 24.09.2014
(51) H04N 5/14
(11) EP2091248
(21) EP07738287.7
(22) 12.03.2007
(31) 2006301240
(32) 07.11.2006
(33) Japan
(54) IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
DISPLAY DEVICE AND
DISPLAY METHOD, AND
PROCESSING DEVICE AND
PROCESSING METHOD.
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKAON N2K 0A7, Canada (CA)
SHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(74) ir. Hoeben te Hilversum
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Brown, Michael K te FERGUS
(72) FURUKAWA, Hiroyuki te IGA-SHI,
ONTARIO N1M 2Z5, Canada (CA)
MIE 518-0032, Japan (JP)
Totzke, Scott te WATERLOO
UENO, Masafumi te IKOMA-SHI,
ONTARIO N2K 3Y5, Canada (CA)
NARA 630-0243, Japan (JP)
Manea, Radu Alexandru te
YAMAMOTO, Kenichiroh te CHIBATORONTO ONTARIO M9C 4H9,
SHI, CHIBA 266-0005, Japan (JP)
Canada (CA)
YOSHII, Takashi te CHIBA-SHI,
(47) 03.09.2014
CHIBA 261-0001, Japan (JP)
Nummer 01/15
YOSHIDA, Yasuhiro te NARA-SHI,
NARA 631-0837, Japan (JP)
(47) 12.11.2014
(51) H04N 21/845
H04N 21/462
H04N 21/442
H04N 21/433
H04N 21/422
H04N 21/414
H04L 29/06
185
(21) EP05799712.4
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(21) EP11755489.9
(74)
(22) 31.08.2011
(72)
(31) 897511
(32) 04.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) YUN, Young Woo te KWANAK-GU,
SEOUL 151-781, Zuid-Korea (KR)
LEE, Seok Woo te ANYANG-SI,
956261
GYEONGGI-DO, 431-050, Zuid30.09.2004
Korea (KR)
AN, Jong Hoe te SINJEONG
Verenigde Staten van Amerika
6(YUK)-DONG, YANGCHEON-GU
RESILIENT SWITCH.
SEOUL 158-773, Zuid-Korea (KR)
NextG Networks, Inc. te
YOON, Young Cheul, te SAN
CANONSBURG PA 15317,
DIEGO, CA 92122, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
KYUNG, Chan Ho te ANYANG-SI,
GYEONGGI-DO, 431-081, Zuiddrs. Quintelier te DIEGEM
Korea (KR)
BEACHAM, Keith te LOS ANGELES,
KIM, Young Jun te ANYANG-SI,
CA 90064, Verenigde Staten van
GYEONGGI-DO 430-018, ZuidAmerika (US)
Korea (KR)
WAKE, David te IPSWICH,
KIM, Ki Jun te SEOCHO-GU,
SUFFOLK IP10 0LQ, Verenigde
SEOUL 137-070, Verenigde Staten
Staten van Amerika (US)
van Amerika (US)
19.11.2014
SUN, Li-Hsiang te SAN DIEGO, CA
92128, Verenigde Staten van
H04R 25/00
Amerika (US)
EP2439962
WANG, Shu te SAN DIEGO, CA
EP11184383.5
92126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
07.10.2011
KIM, Sang Gook te SAN DIEGO,
391869 P
CA 92128, Verenigde Staten van
11.10.2010
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 17.09.2014
(22) 27.09.2005
(11) EP2625837
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
OPTIMIZING MEDIA PLAYBACK
QUALITY FOR A WIRELESS
HANDHELD COMPUTING DEVICE.
31 december 2014
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31)
(72) CHOUDHURY, Sayeed Z. te SAN
DIEGO CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VIJAYAKUMAR, Rajiv K. te SAN
DIEGO CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MIR, Idris te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32)
(47) 17.09.2014
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33)
(54) Method and apparatus for
monitoring wireless
communication in hearing
assistance systems.
(73) Starkey Laboratories, Inc. te
EDEN PRAIRIE, MN 55344,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04W 88/16
H04W 4/10
(11) EP1661420
(21) EP04764733.4
(22) 02.09.2004
(31) 03020089
(32) 04.09.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Solum, Jeffrey Paul te MINNESOTA
(54) PUSH-TO-TALK INTERWORKING.
55331, Verenigde Staten van
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
Amerika (US)
BONN, BONDSREPUBLIEK
(47)
24.09.2014
(11) EP1264436
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 72/08
(21) EP01916438.3
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
H04W 4/06
(22) 06.03.2001
(72) BLICKER, Stephan te 53343
(11)
EP1894434
WACHTBERG-VILLIP,
(31) 00200793
(21) EP06757737.9
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
218031 P
(DE)
(22) 26.06.2006
(32) 06.03.2000
BRITSCH, Matthias te 53639
12.07.2000
(31) 20050055001
KÖNIGSWINTER,
698722
P
(33) Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
20050063245
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
20050074612
ESSELING, Norbert te 53229
(54) METHOD AND SYSTEM TO
20050086564
BONN, BONDSREPUBLIEK
UNIQUELY ASSOCIATE MULTICAST
(32) 24.06.2005
DUITSLAND (DE)
CONTENT WITH EACH OF
12.07.2005
MULTIPLE RECIPIENTS.
(47) 10.09.2014
13.07.2005
(73) Irdeto USA, Inc. te SANTA CLARA,
(51) H04W 12/02
16.08.2005
CA 95054, Verenigde Staten van
H04L 29/06
15.09.2005
Amerika (US)
(11)
EP2564342
(33) Zuid-Korea
Irdeto B.V. te 2132 LS
Verenigde Staten van Amerika
HOOFDDORP
(21) EP11724292.5
Zuid-Korea
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(22) 27.04.2011
Zuid-Korea
(72) WHITE, Mark, Andrew, George te
(31) 768034
Zuid-Korea
CARLSBAD, CA 92009, Verenigde
(32) 27.04.2010
(54)
METHOD
OF
PROVIDING
POINTStaten van Amerika (US)
TO-MULTIPOINT
SERVICE
IN
(33) Verenigde Staten van Amerika
WAJS, Andrew, Augustine te NLMOBILE COMMUNICATION
2023 AA HAARLEM
(54) METHOD AND NODES FOR
SYSTEM.
PROVIDING SECURE ACCESS TO
(47) 03.09.2014
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150CLOUD COMPUTING FOR MOBILE
(51) H04Q 11/00
721, Zuid-Korea (KR)
USERS.
(11) EP1794914
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) H04N 21/8358
H04N 21/2347
H04L 9/00
Nummer 01/15
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) POURZANDI, Makan te
MONTREAL QUÉBEC H4A 2L1,
Canada (CA)
NASLUND, Mats te SE-168 36
BROMMA, Zweden (SE)
(47) 03.09.2014
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
H04W
92/10
56/00
36/08
24/04
24/02
186
(32) 09.02.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Method and apparatus for
transmitting and receiving
system information in a mobile
communication system.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 26.01.2009
(72) Jeong, Kyeong-In te SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Van der Velde, Himke te STAINES,
MIDDLESEX, TW18 4QE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Kim, Soeng-Hun te SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Cho, Joon-Young te SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(31) 2008020878
(47) 10.09.2014
(32) 31.01.2008
(51) H04W 60/00
H04L 29/06
(11) EP2685756
(21) EP13004858.0
(33) Japan
(54) BASE STATION DEVICE AND
COMMUNICATION METHOD.
(11) EP2381637
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te
OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522,
Japan (JP)
(22) 28.12.2009
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(21) EP09838682.4
(31) 200910077560
(32) 22.01.2009
(33) China
(72) Tsuboi, Hidekazu te OSAKA-SHI,
OSAKA, 545-8522, Japan (JP)
(54) REGISTRATION BACKUP DATA
Uemura, Katsunari te OSAKA-SHI,
PROCESSING METHOD,
OSAKA, 545-8522, Japan (JP)
APPARATUS AND SYSTEM.
(47) 12.11.2014
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
88/02
36/24
24/10
24/08
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(11) EP2506654
(72) SHI, Shufeng te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(21) EP12174456.9
(47) 01.10.2014
(22) 26.10.2007
(51) H04W 72/12
(54) Mobile terminal, network entity
and method related thereto.
(11) EP2557881
(21) EP12192031.8
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (22) 10.11.2004
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (31) 520227 P
945361
(74) ir. Kempes te Hilversum
(32) 14.11.2003
(72) Johansson, Johan te S-164 KISTA,
20.09.2004
Zweden (SE)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
Sandberg, David te S-164 KISTA,
Verenigde Staten van Amerika
Zweden (SE)
Olofsson, Henrik te S-164 KISTA, (54) Wireless communication method
and apparatus for transferring
Zweden (SE)
buffered enhanced uplink data
(47) 01.10.2014
from a mobile station to a Node(51) H04W 48/12
B.
(11) EP2337405
(73) InterDigital Technology
Corporation te WILMINGTON, DE
(21) EP11162030.8
19809, Verenigde Staten van
(22) 06.02.2008
Amerika (US)
(31) 20070013863
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
31 december 2014
(72) Terry, Stephen E. te NORTHPORT,
NY NEW YORK 11768, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Dick, Stephen G. te NESCONSET,
NY NEW YORK 11767, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Zhang, Guodong te SYOSSET, NY
NEW YORK 11791, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 01.10.2014
(51) H04W 76/02
H04W 74/08
H04W 36/08
H04L 1/18
(11) EP2294862
(21) EP09739997.6
(22) 01.05.2009
(31) 49846 P
433802
(32) 02.05.2008
30.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A METHOD AND APPARATUS FOR
EFFICIENT HANDOVER IN LTE.
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) MAHESHWARI, Shailesh te SAN
DIEGO CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HO, Sai Yiu Duncan te SAN DIEGO
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BARANY, Peter, A. te SAN DIEGO
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 01.10.2014
(51) H05B 3/84
(11) EP2201817
(21) EP08840755.6
(22) 16.10.2008
(31) 102007050286
(32) 18.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TRANSPARENT WINDOW WITH AN
ELECTRICALLY HEATABLE
COATING.
(73) Saint-Gobain Glass France te
93300 AUBERVILLIERS, Frankrijk
(FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SCHALL, Günther te 52372
KREUZAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 12.10.2011
Nummer 01/15
187
31 december 2014
SPC: Certificaten.
-11
GmbH te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C300146
(21) C300146
(22) 05.04.2004
(92)
(54) Morfolinetachykininereceptorantago
nisten.
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. te
Rahway, 07065 New Jersey,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) Dr. R. Jorritsma c.s. te Den Haag
(94) 10.11.2018
(68) EP0734381
(95) Aprepitant, desgewenst in de vorm(92)
van een farmaceutisch
aanvaardbaar zout.
(93) EU/1/03/262/001
EU/1/03/262/002
EU/1/03/262/003
EU/1/03/262/004
EU/1/03/262/005
EU/1/03/262/006
(93) 11.11.2003
11.11.2003
11.11.2003
11.11.2003
11.11.2003
11.11.2003
EU/1/03/262/001
EU/1/03/262/002
EU/1/03/262/003
EU/1/03/262/004
EU/1/03/262/005
EU/1/03/262/006
11.11.2003
11.11.2003
11.11.2003
11.11.2003
11.11.2003
11.11.2003
(74)
ir. C.M. Jansen c.s. te Den Haag
(94)
26.12.2019
(68)
EP0662326
(95)
Emodepside en Praziquantel
(93)
EU/2/05/054/001 T/M 017
(93)
27.07.2005
(11)
C300219
(21)
C300219
(22)
01.02.2006
(54)
Tetrahydrofuran
antischimmelmiddelen.
(73)
MERCK SHARP & DOHME CORP.
te Rahway, 07065 New Jersey,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
ir. C.M. Jansen c.s. te Den Haag
(94)
19.12.2019
(68)
EP0736030
(95)
Posaconazolum, desgewenst in
de vorm van een
farmaceutisch aanvaardbaar
ester en/of zout
(93)
EU/1/05/320/001
EU/1/05/321/001
(11)
C300218
(21)
C300218
(22)
26.01.2006
(54)
Endoparasiticide middelen die
(93)
praziquantel en epsiprantel
bevatten.
(73)
Bayer Intellectual Property
25.10.2005
25.10.2005
Nummer 01/15
188
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
31 december 2014
Nummer 01/15
189
31 december 2014
VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum
publicatie EP2
1025608
1025608
1025608
H01M 2/10
14.06.2004
27.05.2014
22.12.2014
Verzoek
08.09.2005
nieuwheidsonderzo
ek
Verzoek herstel
vorige toestand
Bezwaarschrift AWB
EP0906414
EP0906414
C12N 1/12
04.08.2004
11.06.2004
Oppositie
Oppositie
10.09.2003
10.09.2003
EP1454990
EP1454990
C12P 7/64
27.12.2006
22.11.2006
Oppositie
Oppositie
22.02.2006
22.02.2006
EP1563041
EP1563041
EP1563041
EP1563041
C10L 1/02
06.05.2009
20.05.2009
31.03.2009
31.03.2009
Oppositie
Oppositie
Oppositie
Oppositie
02.07.2008
02.07.2008
EP1734910
A61F 13/00
19.11.2014
Oppositie
19.02.2014
19.02.2014
EP1766126
EP1766126
D06N 7/00
07.05.2014
07.05.2014
Oppositie
Oppositie
14.08.2013
14.08.2013
EP1817048
A61K 38/26
11.11.2014
Oppositie
12.02.2014
12.02.2014
EP1992696
C12N 15/34
18.11.2014
Oppositie
19.02.2014
19.02.2014
EP2000581
D06F 58/28
19.11.2014
Oppositie
19.02.2014
19.02.2014
EP2033521
A01N 43/90
12.11.2014
Oppositie
12.02.2014
12.02.2014
EP2102224
C07H 7/04
12.11.2014
Oppositie
12.02.2014
12.02.2014
EP2137192
C07D 491/10
18.11.2014
Oppositie
19.02.2014
19.02.2014
EP2137800
EP2137800
H02J 3/32
06.08.2013
06.08.2013
Oppositie
Oppositie
07.11.2012
07.11.2012
EP2207428
EP2207428
A23C 9/123
10.11.2014
10.11.2014
Oppositie
Oppositie
12.02.2014
12.02.2014
EP2250984
A61F 13/15
13.11.2014
Oppositie
05.03.2014
05.03.2014
EP2338755
B60T 15/48
19.11.2014
Oppositie
19.02.2014
19.02.2014
EP2350250
C11D 3/386
18.11.2014
Oppositie
19.02.2014
19.02.2014
EP2383534
F28G 13/00
18.11.2014
Oppositie
19.02.2014
19.02.2014
EP2441475
A61L 2/08
11.11.2014
Oppositie
12.02.2014
12.02.2014
EP2450084
A61P 3/04
19.11.2014
Oppositie
19.02.2014
19.02.2014
EP2454966
A61M 5/46
11.11.2014
Oppositie
12.02.2014
12.02.2014
EP2484074
H04W 72/04
17.11.2014
Oppositie
25.06.2014
25.06.2014
EP2510050
C08L 27/04
12.11.2014
Oppositie
12.02.2014
12.02.2014
EP2554661
C12N 5/079
19.11.2014
Oppositie
19.11.2014
19.11.2014
Nummer 01/15
190
31 december 2014
VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11)
IPC klasse
(51)
Datum besluit Soort besluit
Datum eerste Datum
Datum
publicatie NL1 publicatie EP2 publicatie VB1
EP1098700
B01J 21/16
24.12.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.12.2002
03.11.2003
EP1386617
A61K 39/12
06.11.2014
Oppositie
afgewezen
01.05.2008
02.03.2009
EP1528987
B42D 25/00
24.12.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
10.11.2010
14.09.2011
EP1529791
C08G 18/68
16.10.2014
Oppositie
afgewezen
06.05.2010
09.03.2011
EP1714864
B62M 9/16
24.12.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
04.01.2010
08.09.2010
EP1715747
A21D 2/16
01.07.2014
Oppositie
afgewezen
01.12.2009
25.08.2010
EP1760151
C12N 15/12
17.08.2014
Oppositie
beëindigd
28.03.2012
27.03.2013
EP2144860
C07C 1/24
24.12.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
31.08.2011
04.07.2012
EP2288416
A61K 8/34
24.12.2014
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
07.03.2012
02.01.2013
EP2294241
C23C 14/34
18.08.2014
Oppositie
beëindigd
29.02.2012
02.01.2013
EP2458741
H04B 1/715
22.12.2014
Beslissing
verzoek herstel
26.06.2013
11.12.2013
Nummer 01/15
191
31 december 2014
OV: Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
Nummer 01/15
192
31 december 2014
NW: Naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
Nummer 01/15
193
31 december 2014
MED: Overige mededelingen.
Nummer
(11/21)
Datum
inschrijving
1037340
24.12.2014
Internationale
Rechthebbende (73)
octrooiclassificatie
(51)
E04B 2/82
Adrianus van Lit te Culemborg
1038711
24.12.2014
E04B 2/74
Adrianus van Lit te Culemborg
1039581
24.12.2014
E04B 2/74
Adrianus van Lit te Culemborg
C300265
22.12.2014
THE UNIVERSITY OF ROCHESTER te
Rochester, New York, ,Verenigde
Staten van Amerika (US)
Mededeling
Verzoek verlenging maximale duur
certificaat
Nummer 01/15
194
31 december 2014
VRV: Vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
Nummer
(11/21)
194323
20.12.2014
Einde wettige duur
EP0736030 20.12.2014
Einde wettige duur
Einde wettige duur
EP0736044 21.12.2014
Einde wettige duur
C300528
01-12-2014 Verval wegens verval basisoctrooi EP0736045 21.12.2014
EP0737102 23.12.2014
C350044
27.12.2014 Einde wettige duur
EP0737112 23.12.2014
EP0659352 22.12.2014 Einde wettige duur
EP0737123 19.12.2014
EP0659406 27.12.2014 Einde wettige duur
Einde wettige duur
Einde wettige duur
EP0737176 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0659441 22.12.2014
Einde wettige duur
EP0737186 22.12.2014
Einde wettige duur
EP0659478 20.12.2014
Einde wettige duur
EP0737248 27.12.2014
Einde wettige duur
EP0659508 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0737265 21.12.2014
Einde wettige duur
EP0659770 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0739205 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0659799 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0741868 22.12.2014
Einde wettige duur
EP0659809 20.12.2014
Einde wettige duur
EP0746372 21.12.2014
Einde wettige duur
Einde wettige duur
EP0757573 27.12.2014
Einde wettige duur
Einde wettige duur
EP0762453 27.12.2014
Einde wettige duur
EP0660525 22.12.2014
Einde wettige duur
EP0779341 16.01.2014
EP0660589 20.12.2014
Einde wettige duur
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP0660657 27.12.2014
Einde wettige duur
EP0784064 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0661058 27.12.2014
Einde wettige duur
EP0794733 22.12.2014
Einde wettige duur
EP0661073 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0804305 21.12.2014
Einde wettige duur
EP0661095 19.12.2014
Einde wettige duur
EP0854125 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0661241 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0868918 20.12.2014
Einde wettige duur
EP0661242 21.12.2014
Einde wettige duur
EP0940814 19.12.2014
Einde wettige duur
EP0661304 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0949619 19.12.2014
Einde wettige duur
EP0661312 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0961913 26.09.2014
EP0661321 20.12.2014
Einde wettige duur
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP0661364 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0962807 20.12.2014
Einde wettige duur
EP0661370 19.12.2014
Einde wettige duur
EP1035140 23.12.2014
Einde wettige duur
EP0661371 26.12.2014
Einde wettige duur
EP1187455 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0661500 22.12.2014
Einde wettige duur
EP1207934 06.08.2014
EP0661832 23.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0662326 27.12.2014
Einde wettige duur
EP1280428 06.08.2014
EP0663208 19.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0663412 20.12.2014
Einde wettige duur
EP1291098 21.12.2014
Einde wettige duur
EP0663470 20.12.2014
Einde wettige duur
EP1302761 06.08.2014
EP0663541 19.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0664120 21.12.2014
Einde wettige duur
EP1327451 20.12.2014
Einde wettige duur
EP0667155 23.12.2014
Einde wettige duur
EP1339007 16.09.2014
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP0670646 24.12.2014
Einde wettige duur
EP1340824 06.08.2014
EP0674068 24.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0684915 27.12.2014
Einde wettige duur
EP1346285 06.08.2014
EP0686193 23.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0686973 19.12.2014
Einde wettige duur
EP1364981 06.08.2014
EP0687283 22.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0689157 22.12.2014
Einde wettige duur
EP1392272 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0722798 22.12.2014
Einde wettige duur
EP1409904 06.08.2014
EP0731845 22.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0733115 19.12.2014
Einde wettige duur
EP1434051 06.08.2014
EP0735844 21.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0735898 20.12.2014
Einde wettige duur
EP1451185 06.08.2014
EP0735945 20.12.2014
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0735952 20.12.2014
Einde wettige duur
EP1451316 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
194554
20.12.2014
EP0659440 22.12.2014
EP0659810 20.12.2014
EP0659869 21.12.2014
Datum
Reden
Einde wettige duur
Einde wettige duur
Einde wettige duur
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP1461704 06.08.2014
195
31 december 2014
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1700524 19.12.2014
Einde wettige duur
EP1705950 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1711322 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1716127 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1717230 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1731749 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1732743 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1733190 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1737372 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756527 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1762665 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1774964 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1778727 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1786369 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1786999 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1787450 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1795296 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1802380 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1802550 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1803336 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1808561 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1818589 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1487084 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1497090 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1507889 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1517416 14.08.2014
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1519148 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1524500 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1535509 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1545466 18.08.2014
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1555994 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1570743 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1575555 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1590926 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1599545 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1601702 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1608604 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1614192 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1617854 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1631407 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1636972 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1645604 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1667147 19.12.2014
Einde wettige duur
EP1667600 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1828875 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1678505 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1830492 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1681136 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1830689 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1682250 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1839382 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1682627 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1842081 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1685299 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1845363 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1686200 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1846452 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1688565 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1848468 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1692915 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1850784 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1693221 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1856848 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP1861934 06.08.2014
196
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1863582 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1865049 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1865278 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1869343 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1874218 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1877582 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1879499 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1880574 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1881728 06-08-14
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1882030 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1882372 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1883663 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1885317 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1886214 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888001 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1896212 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1899745 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1902174 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1911352 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1912777 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1914780 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1921045 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1922247 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924041 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924431 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926605 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926829 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928655 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932033 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1935710 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1938612 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP1941582 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1943759 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1943996 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1949856 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1950198 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1954295 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955719 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1958775 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1964820 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1968572 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1969413 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1971166 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1971304 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974347 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1975275 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1975763 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1975969 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1979898 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1979938 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1980327 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1982164 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984080 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1988815 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1988936 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1991121 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1996107 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2000785 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2002450 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2004372 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2013016 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2016745 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2017257 06.08.2014
197
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2018345 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2027157 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2029526 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032001 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032030 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2033247 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2037829 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2039996 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2040341 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2040690 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2041478 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049427 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2058266 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2060136 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2064175 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2073497 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2076942 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2077360 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2077730 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2078590 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2081838 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2082246 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2087052 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2091325 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2091634 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2091637 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2092988 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2093119 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094788 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094863 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2095595 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2097301 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2098566 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2102236 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2103521 15.08.2014
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP2104351 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2104641 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2105014 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2105691 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2106322 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2108029 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2108857 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2109614 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2109750 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2110291 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2111091 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2113212 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2114266 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2114906 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2114923 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2114938 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2115619 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2116599 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2116889 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2118054 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2120022 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2123213 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2123663 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2125205 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2127453 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2130451 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2130674 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2130825 06.08.2014
198
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2131509 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2132670 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2133653 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2134178 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2134399 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2135567 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2140362 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2140966 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2141057 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2141444 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2142361 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2142697 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2144920 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2145884 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2146170 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2146399 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2147752 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2149035 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2149378 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2151317 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2152471 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2157477 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2159099 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2159184 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2159227 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2163830 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2165152 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2166097 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2166878 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2168857 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2170823 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2171940 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2175341 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2177946 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2179109 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2179230 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2183506 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2183702 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2185055 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2185188 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2187288 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2189064 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2190222 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2192031 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2192084 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2193312 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2194116 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2195322 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2195390 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2195594 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2196491 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2199590 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2200762 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2201868 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2203793 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2207648 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2209169 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2209174 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2210508 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2210697 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2212948 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2215118 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2218851 06.08.2014
199
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2221020 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2221236 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2222466 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223303 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2223681 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2226398 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2227298 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2229905 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2231472 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2231888 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2233169 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2233529 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2233674 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2236518 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2239964 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2245070 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2247431 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2253318 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2254149 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2255201 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2255746 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2256351 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2256655 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2258640 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2260593 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2261513 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2262037 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2263010 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2263374 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2266524 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2268606 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2268643 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2269046 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2269994 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2271998 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2272901 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2273829 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2274324 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2275376 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2276012 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2280622 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2281127 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2281393 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2283380 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2285342 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2285430 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2286462 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2287163 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2291230 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2291837 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2291845 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2291942 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292052 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292543 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2292805 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2293770 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2293859 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2294956 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2296928 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2299064 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2299176 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2300466 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2301451 06.08.2014
200
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2302993 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2303482 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2304462 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2306657 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2306676 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2307118 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2307185 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2308408 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2311347 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2311716 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2311725 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2311936 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2313534 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2317601 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2320652 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2322921 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2324643 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2324905 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2326722 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2328006 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2328910 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2329128 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2329654 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2332147 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2332488 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2332752 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2332918 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2333299 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2333574 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2333878 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2335128 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2335733 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2337064 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2337104 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2337232 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2337502 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2338413 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2338792 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340477 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2340921 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2341461 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2341647 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2341872 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2342135 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2343470 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2345243 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2345244 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2345361 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2345389 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2345615 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2345627 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2346710 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347326 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347388 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347687 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347816 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2347922 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2348799 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2349491 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2349947 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2353797 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2353996 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2354425 06.08.2014
201
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2354570 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2357081 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2358319 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2358684 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2359860 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2360799 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2361021 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2363027 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2364599 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2366410 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2367504 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2367713 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2368667 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2369400 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2371930 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2372647 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2372819 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2376337 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2377190 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2382275 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2382977 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2384612 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2384838 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2387519 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2389054 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2391459 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2392480 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2393152 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2395080 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2396262 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2396791 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2397396 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2399084 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2399174 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2399456 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2399615 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2401136 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2401931 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2402212 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2402342 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2402572 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2403498 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2404521 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2404536 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2405162 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2406101 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2406794 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2407070 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2407320 16.08.2014
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP2408903 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2409381 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2409551 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2410112 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2410768 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2410775 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411394 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2411653 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2412091 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2412763 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2413711 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2414017 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2415977 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2416819 06.08.2014
202
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2417886 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2420443 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2424134 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2424840 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2425648 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2426123 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2428119 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2429856 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433339 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2433454 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2434140 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2435515 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2437984 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2438234 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2438677 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2439486 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2439867 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440463 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440551 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440810 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2440962 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2441013 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2442384 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2442968 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2442993 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2443056 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2443520 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2444263 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2444346 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2444582 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2445133 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2445386 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2445792 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446054 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446515 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446606 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2446914 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2447202 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2448456 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2449612 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2449616 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2450151 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2450152 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2453331 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456097 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2456758 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2457252 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2457606 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2457914 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2458857 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2466991 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468518 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468640 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468669 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2468670 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2470802 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471654 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471671 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471753 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2471848 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2472000 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2473132 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2475008 06.08.2014
203
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2476907 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2477366 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2477525 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2477932 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2478010 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2478334 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2479724 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2480554 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2481337 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2482886 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2485010 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2486987 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2487059 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2487844 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2487942 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2488133 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2488791 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2490789 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2490867 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2491185 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2492116 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2493146 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2493875 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2494300 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2494792 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2494911 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2496541 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2497639 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2497693 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2498961 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2499487 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2499702 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2500369 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2501328 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2501578 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2501587 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2501702 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2501706 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2502288 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2505621 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2506233 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2508723 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2509481 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2509494 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2509981 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2510562 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2510868 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2512346 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2512889 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2515656 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2515927 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2518866 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2519211 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2520018 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2520019 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2520193 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2520872 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2521073 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2521252 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2521403 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2522156 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2522832 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2523582 06.08.2014
204
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2524232 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2524459 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2524677 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2525710 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2526092 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2526143 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2526955 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2527016 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2528134 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2528631 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2529104 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2529633 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2529903 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2529946 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2530412 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2530686 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2532049 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2534039 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2534715 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2534756 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2535162 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2535275 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2535342 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2535670 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2535754 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2536769 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2537694 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2537912 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2538713 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2539403 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2539471 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2539498 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2540497 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2540622 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2540759 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2542433 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2543546 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2543614 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2544094 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2544488 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2544803 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2544977 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2545616 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2545828 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2545884 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2545966 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2546028 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2546040 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2546672 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2547308 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2547582 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2548310 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2548382 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2548730 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2550109 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2550786 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2552645 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2552814 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2552879 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2554316 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2555959 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2555967 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2556512 06.08.2014
205
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2556558 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2556950 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2556968 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2557263 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2558279 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2558307 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2558651 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2559525 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2560912 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2561091 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2561130 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2561163 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2561982 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2565147 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2566725 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2567413 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2568317 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2569851 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2571553 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2572123 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2574427 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2574774 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2574996 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2575290 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2575926 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2576676 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2576995 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2579761 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2579968 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2580065 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2580484 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2580598 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2581036 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2581529 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2582565 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2582570 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2582705 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2582854 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2582859 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2583380 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2583416 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2584221 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2585307 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2585504 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2586411 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2587062 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2587738 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2587940 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2588272 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2588464 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2588737 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2588912 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2589362 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2589458 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2590514 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2590586 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2591513 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2591538 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2591760 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2591998 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2592908 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2593907 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2594199 06.08.2014
206
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2595134 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2595228 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2595341 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2596656 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2596721 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2597230 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2597262 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2597677 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2597871 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2598302 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2599165 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2600008 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2601849 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2602013 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2603046 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2603330 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2603977 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2604212 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2604213 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2604240 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2606563 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2606758 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2607131 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2608200 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2608363 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2608410 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2608574 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2608662 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2608665 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2608813 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2610399 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2613749 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2614018 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2616034 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2616104 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2616210 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2617862 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2618233 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2619770 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2619948 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2622332 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2622685 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2622812 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2623238 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2625421 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2626146 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2626311 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2626359 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2627029 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2627051 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2627461 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2627479 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2627979 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2628070 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2628074 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2629354 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2630315 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2631019 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2632110 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2632822 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2632827 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2633573 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
Nummer
(11/21)
Datum
EP2635275 06.08.2014
207
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2636640 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2637987 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2638708 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2638784 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2638805 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2639116 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2640041 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2640644 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2645173 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2645817 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2646201 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2648969 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2650580 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2651034 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2651610 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2653743 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2654116 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2655354 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
31 december 2014
Datum
Reden
vertaling
EP2657803 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2659287 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2663804 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2664515 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2664524 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2669098 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2669164 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2673116 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2674116 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2675074 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2677281 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2677825 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2691281 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2692636 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2696801 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2700902 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2712337 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2712990 06.08.2014
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 01/15
208
31 december 2014
VRB: Verbeteringen.
Nummer (11/21)
Internationale octrooiclassificatie (51)
Communicatie tekst