Download het middenkatern van Visie

10
¬ uw job, ons werk
Visie ¬ vrijdag 31 oktober 2014
Federale en Vlaamse regeringsmaatregelen
Wat krijg jij op je bord?
1 Ik ben leerlIng
of student
Vind ik na het secundair onderwijs niet meteen werk, dan
wordt mijn recht op een inschakelingsuitkering (werkloosheidsuitkering voor jongeren zonder voldoende werkervaring) ingeperkt. Als ik niet voldoe aan de minimale diplomavereiste, krijg ik pas een uitkering vanaf mijn 21 jaar.
Stap ik over naar hogeschool of universiteit, dan betaal ik
of mijn ouders een hoger inschrijvingsgeld. Kom ik na mijn
25 in de werkloosheid, dan heb ik geen inschakelingsuitkering meer. Ik kan niet kieskeurig zijn wanneer ik een job
aangeboden krijg onder mijn studieniveau of ver van huis.
Het begrip ‘passende dienstbetrekking’ wordt uitgebreid.
Beland ik in de langdurige werkloosheid, dan volgt de verplichte gemeenschapsdienst.
2 Ik ben werknemer
De indexsprong betekent 2 procent minder
loon. Mijn loon kan niet verbeteren, want
loonsverhogingen boven de index zijn twee
jaar verboden. De indexsprong werkt niet
alleen door in elk maandloon mijn hele carrière lang, maar ook in mijn vakantiegeld,
eindejaarspremie, tot en met mijn pensioen. Er wordt meer flexibiliteit van me verwacht maar ik krijg er minder zekerheid
voor in ruil. Nog meer overuren, tijdelijke
contracten, en de proeftijd wordt misschien
opnieuw ingevoerd.
4 Het gaat nIet goed
op Het werk
Het is wat kalmer op het werk. Ik ben enkele dagen (of slechter nog, enkele weken)
tijdelijk werkloos. Mijn uitkering tijdelijke
werkloosheid daalt met negen procent, als
ik de indexsprong meetel. Mijn vrouw werkt
al onvrijwillig deeltijds. Haar inkomensgarantieuitkering zal binnenkort nog dalen,
bovenop de index. Zij verliest tot 23 procent
van haar inkomen. Dat zullen we voelen in
onze portemonnee.
3 wIj zIjn
een jong koppel
met kInderen
De kinderbijslag die we krijgen, wordt
voor twee jaar geblokkeerd, zonder indexering. We willen volgend jaar een huis
kopen. Maar de woonbonus wordt aangepast, dat is een tegenvaller. We zullen ook
meer betalen voor de kinderopvang. En
als onze schatten naar school gaan, betalen we meer omdat de maximumfactuur
voor het kleuter- en lager onderwijs stijgt.
5 Ik ben werkloos
Ik werd ontslagen, omdat er te weinig
werk was. Maar door de indexsprong van
2 procent is mijn uitkering lager. En nu
zijn ze ook nog van plan om deze periode
van werkloosheid minder te laten meetellen voor mijn pensioen. Ik moet een
job aannemen ver van huis, en als ik langer werkloos ben moet ik gemeenschapsdienst doen. Mijn oudere collega,
die ook ontslagen werd, verliest de ancienniteitstoeslag bij zijn werkloosheidsuitkering. Dat is tot 29 procent inkomensverlies, indexsprong inbegrepen. Hij moet
beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot zijn 65 jaar. Maar jonge mensen vinden al moeilijker werk. Waar gaan
ze die jobs halen?
d?
¬ uw job, ons werk
Visie ¬ vrijdag 31 oktober 2014
11
Wat staat er voor iedereen
op het menu?
6 Ik heb nood
aan een pauze
Ik wil even een pauze inlassen, de druk is te
hoog. Maar tijdskrediet met een uitkering kan
ik enkel nog nemen voor zorg of opleiding.
Neem ik tijdskrediet zonder uitkering, dan telt
die periode niet mee voor mijn pensioen. En
tijdskrediet voor opleiding wordt met één jaar
verminderd.
Word ik arbeidsongeschikt, dan moet er ten
laatste in de vierde maand al een reïntegratieplan klaarliggen. En bovendien slaat ook in
mijn uitkering voor arbeidsongeschiktheid de
indexsprong toe.
Naast de specifieke maatregelen die jongeren, werknemers, ambtenaren,
werklozen en gepensioneerden treffen, hebben de federale en de Vlaamse
regering heel wat beslissingen genomen die voor iedereen gevolgen hebben.
Indexsprong voor lonen, uitkeringen en kinderbijslag
De gratis 100 kWh elektriciteit en 5 kubieke meter water worden afgeschaft. Dat kost een gezin gemiddeld 200 euro per jaar.
De stroomprijzen verhogen vanaf 2015.
Duurdere tarieven voor trein, tram, bus en post
Minder (en duurdere) openbare dienstverlening door
minder overheidspersoneel, minder werkingsmiddelen
7 Ik ben een oudere
werknemer
Ik ben 55 jaar en werk al 20 jaar ‘s nachts.
Volgend jaar zou ik op brugpensioen kunnen gaan (SWT), maar dat kan nu niet
meer. De algemene regeling gaat van 60
naar 62 jaar, maar ook andere specifieke
regelingen, zoals voor nachtarbeid, wijzigen. Voor mij komen er vier jaar bij. Dat
nachtwerk wordt nochtans echt zwaar.
Mijn partner geeft les en wou graag vier
vijfde werken als ze 55 werd. Dat gaat nu
ook niet meer door, want het systeem van
de landingsbanen wordt hervormd.
Verhogen van pensioenleeftijd en aantal loopbaanjaren voor volledig pensioen, vervroegd pensioen en SWT (het vroegere brugpensioen)
meer weten? www.watkrijgjijopjebord.be
8 Ik kan bIjna
met pensIoen
We moeten langer werken. Ze trekken de
pensioenleeftijd nu op tot 67 jaar. En vervroegd pensioen kan pas op 63 jaar en na
42 jaar loopbaan. Dat is lang. En we krijgen
er niets voor in ruil. In tegendeel: ook de
pensioenen kennen een indexsprong en de
ambtenarenpensioenen worden op een
nieuwe manier berekend die slechter uitvalt. Mijn zoon is politieman, ook hij moet
vier jaar langer werken.
9 Ik ben vermogend
Als aandeelhouder in een bedrijf kan ik
uitkijken naar een stevige winst. Want bovenop de lastenverlagingen komt er een
indexsprong, betaald door de werknemers. En er komt een verbod voor mijn
werknemers om looneisen te stellen. Als
ik aandelen heb in een kmo, dan kan ik bovendien rekenen op een zware vermindering van de belasting die ik moet betalen
als het bedrijf wordt opgedoekt. Ik haal
opgelucht adem.