PDF Versie - Sites.uclouvain.be

SCHEIDBARE & ONSCHEIDBARE
WERKWOORDEN
1. Woordvormingsprocédés
Als er een nieuw concept opdaagt, dan moet “het kind een naam krijgen”. Er bestaan in het
Nederlands net zoals in alle levende talen heel veel mogelijkheden om daaraan tegemoet te
komen en om – zo nodig – het woordbestand te vergroten. Zo kan bv. een reeds bestaand
woord een nieuwe betekenis krijgen (“muis”), of kan het nieuwe woord ontleed worden aan
een andere taal waar het concept vroeger is opgedaagd. Men kan daarbij het nieuwe woord
letterlijk overnemen (“computer”) of formeel een klein beetje aanpassen (“downloaden”, “emailen”, “racen”).
Natuurlijk spelen nog andere woordvormingsprocédés een voorname rol zoals vb. de
klanknabootsing (“klikken”), de metonymie in al haar facetten (“de blauwhelmen”, “een
glas drinken”, “Ik drink liever een Bordeaux”, Zoek het even op in Van Dale”, “België heeft
van Nederland verloren”) of de metafoor (“tegenwind krijgen”, “de kaarten zijn (al)
geschuld”, “de handdoek werpen”,“een schot in de roos”, “het regende complimenten aan
het adres van …”, “een gele kaart krijgen”, “ de bal / de man spelen”, enz. ).
In het beperkte kader van deze basisgrammatica zullen we ons echter beperken tot twee
specifieke woordvormingsprocédés die o.a. betrekking hebben op werkwoorden, m.n. de
afleidingen en de samenstellingen.
(1) Ze hebben meer dan één jaar een woning gezocht.
(2a) We hebben verleden jaar onze familie in Elst bezocht.
(2b) De leerlingen worden verzocht het gebouw langs de achterkant te verlaten.
(3a) Heb je al de nieuwe woorden in het woordenboek opgezocht?
(3b) Het materiaal werd nog niet grondig onderzocht.
Wordt er gebruik gemaakt van affixen (prefixen en suffixen) dan spreekt men van
afleidingen; wordt het nieuwe (werk)woord gevormd door samenvoeging van twee of
meer grondwoorden (d.i. woorden die dus ook „apart‟ bestaan), dan spreekt men van
samenstellingen.
In de voorbeelden hierboven zijn “bezoeken” en “verzoeken” afleidingen, terwijl “opzoeken”
en “onderzoeken” samenstellingen zijn.
2. Afgeleide werkwoorden
2.1. Vaak voorkomende voorvoegsels (of prefixen) bij werkwoorden zijn:
begeerherveront-
zoals
zoals
zoals
zoals
zoals
zoals
in:
in:
in:
in:
in:
in:
bedanken, bedenken, bewerken, beleven, bekijken;
geleiden, gedenken, gewagen, gewennen;
ervaren, erkennen (= toegeven), ervaren;
herbouwen, herdrukken, herhalen, herkennen;
verkleinen, verlengen, verkiezen, veranderen, vergroten:
ontdekken, onthoofden, zich ontspannen, ontploffen, ontroeren.
Dit voorvoegsel wordt nooit beklemtoond : be'talen, be'danken, ge'loven, ont'vangen,
ver'kiezen.
© www.gramlink.be
Pierre Godin (UCL/FLTR) – Marc Piwnik (UCL/ILV)
1
2.2. Een paar basisbetekenissen:
Druk deze bladzijden af en zet de vertaling in je eigen moedertaal rechts in de marge.
Misschien zul je ook constateren dat deze prefixen ook gesystematiseerd worden in je
moedertaal.
Met BE- worden transitieve werkwoorden gemaakt.
Dit voorvoegsel versterkt de basisbetekenis van het notioneel werkwoord waaraan het
toegevoegd wordt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Niemand weet waar hij zich op dit ogenblik bevindt.
Je moet een middel bedenken om weg te gaan.
De heer Dassault behoudt de leiding van het bedrijf.
Ik heb nog niet de tijd gehad om de prijs te berekenen.
Kun je de verdachte beschrijven?
Kan je die vraag beantwoorden?
............
............
............
............
............
............
HER- drukt een herhaling uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Je moet je standpunt herzien, hoor!
Hij werd als partijvoorzitter herkozen.
Dit boek wordt binnenkort herdrukt.
Ze was zo veranderd dat je haar niet herkende.
Wilt u uw vraag even herhalen?
Dat kan ze zich niet meer herinneren.
Hij heeft zijn bromfiets laten herstellen.
............
............
............
............
............
............
............
ONT- drukt o.a. het volgende uit:
[1] een verwijdering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lodewijk de 16de werd in 1793 onthoofd.
P. Hurst werd door een revolutionaire beweging ontvoerd.
Ik zal al die gegevens laten verwerken en ontleden.
Er ontbreken in dit boek 8 bladzijden.
De dief kan niet meer ontsnappen.
Het recht op een rijbewijs werd hem definitief ontnomen.
............
............
............
............
............
............
[2] het tegenovergestelde van de betekenis van het basiswerkwoord
7. Colombus ontdekte Amerika in 1492.
8. Ondanks de bewijsstukken bleef ze alle schuld ontkennen.
9. Laat je niet ontmoedigen door tegenslag.
............
............
............
[3] het begin van de handeling
10. Waar is de brand ontstaan?
11. Ik kan haar naam niet onthouden.
12. Hebt u mijn brief goed ontvangen.
............
............
............
VER[1] drukt o.a. het volgende uit:
een verplaatsing:
1. We hebben de boekenkast verplaatst.
2. Wanneer zijn jullie verhuisd?
............
............
een verandering
3. Wilt u die foto vergroten / verkleinen ?
4. Hebt u al de fouten kunnen verbeteren ?
© www.gramlink.be
Pierre Godin (UCL/FLTR) – Marc Piwnik (UCL/ILV)
............
............
2
5. Kunt u mij verzekeren dat hij de waarheid spreekt?
6. Hij is van mening veranderd: hij komt toch mee.
............
............
[2] VER- kan ook de basisbetekenis van het werkwoord versterken:
7. U kunt kaartjes verkrijgen aan de ingang.
8. Dat verwachtte ik niet van jou.
9. Ze besliste al zijn brieven te verbranden.
10. De vergadering is bijzonder rustig verlopen.
............
............
............
............
[3] VER- kan ook een restrictieve of zelfs negatieve betekenis toevoegen
aan het basiswerkwoord:
11.
12.
13.
14.
Toen het schip zonk, is hij jammerlijk verdronken.
............
Laat je niet verleiden door zijn beloften.
............
Hij werd tot levenslang veroordeeld.
............
De auto's worden nu uit het centrum van de stad verbannen. ..........
3. Samengestelde werkwoorden
3.1. Soorten samengestelde werkwoorden
Het eerste deel van een samengesteld werkwoord wordt traditioneel een "partikel"
genoemd. Op zich betekent dat niet echt veel, want een "partikel" is gewoon een “klein
deel” of een “deeltje". Vanuit een formeel standpunt blijkt dat het eerste gedeelte
("deeltje") van een samengesteld werkwoord een voorzetsel (of prepositie) kan zijn, of
een bijvoeglijk naamwoord (of adjectief), een bijwoord (of adverbium) of een
zelfstandig naamwoord (ook substantief genoemd).
We illustreren even de verschillende categorieën:
(A) Prepositie + werkwoord
1. Je moet in Brussel-Zuid overstappen.
2. Wegens een defect moesten alle reizigers uitstappen.
3. Ik kan zijn cadeau niet aannemen, het is veel te duur!
4. Hij heeft ons voorstel niet aanvaard.
5. Deze leugen heeft hem zijn hele leven achtervolgd.
............
............
............
............
............
(B) Adjectief + werkwoord
6. Wie heeft het eten klaargemaakt?
7. Hij heeft zijn taak volbracht.
............
............
(C) Adverbium + werkwoord
8. Waar is ze heengegaan?
9. Nieuwe ontdekkingen hebben de theorie omvergehaald.
............
............
(D) Substantief + werkwoord
10. Deze gebeurtenis vond plaats in 1929.
11. Ze heeft nog niet gestofzuigd.
12. Ik hoop dat ze daar hun tanden niet op stuk zullen bijten.
............
............
............
3.2. Scheidbare en onscheidbare partikels
3.2.1. Inleiding
Als je de bovenstaande voorbeelden verder analyseert, dan kun je constateren dat het
partikel soms gescheiden wordt van het werkwoord waar het van afhangt en soms niet.
In het eerste geval spreekt men van een scheidbaar samengesteld werkwoord en in het
tweede geval van een onscheidbaar werkwoord.
Vergelijk even:
(13a) Ik was teleurgesteld omdat hij mijn voorstel niet aan wou nemen.
© www.gramlink.be
Pierre Godin (UCL/FLTR) – Marc Piwnik (UCL/ILV)
3
(13b) Ik was teleurgesteld omdat hij mijn voorstel niet wou aannemen.
(13c) Na lange onderhandelingen werd ons voorstel aangenomen.
(14a) *Ik was teleurgesteld omdat hij mijn voorstel niet aan wou vaarden.
(14b) Ik was teleurgesteld omdat hij mijn voorstel niet wou aanvaarden.
(14c) Na lange onderhandelingen werd ons voorstel aanvaard.
Het werkwoord "aanvaarden" is onscheidbaar. (Let op de asterisk bij zin (14a) die op
de ongrammaticaliteit van deze zin wijst).
"Aannemen" is daarentegen scheidbaar : vergelijk (13a) met (14a).
Bij scheidbare werkwoorden valt het accent op het scheidbare partikel:
aannemen, bijklussen, nadenken, instappen, uitstappen, vrijkomen, vrijlaten,
vrijhouden, vrijspreken, nadenken.
Bij onscheidbare werkwoorden valt het accent op het werkwoordelijk deel:
aanvaarden, achtervolgen, achterhalen, overtuigen, overwinnen.
Let ook op de verschillen bij de vorming van het voltooid deelwoord
(zie wat daarover verteld wordt bij de vorming van een VTT):
aannemen  aangenomen
overbrengen  overgebracht
volschenken  volgeschonken



aanvaarden  aanvaard
overwinnen  overwonnen
volbrengen  volbracht
3.2.2. Uitzondering
Als het scheidbaar partikel een substantief is, dan valt de klemtoon (het accent) op het
partikel, ook al is het samengesteld werkwoord soms scheidbaar en soms onscheidbaar.
Vergelijk:
Enerzijds:
plaatsvinden, vond … plaats, (heeft) plaatsgevonden
ademhalen, haalde … adem, (heeft) ademgehaald
Anderzijds:
stofzuigen, stofzuigde, (heeft) gestofzuigd
beeldhouwen, beeldhouwde, (heeft) gebeeldhouwd
3.2.3. Distributie van het scheidbaar partikel in de zin
Het scheidbaar partikel kan zowel vóór de tweede pool staan als bij het werkwoord
waar het deel van uitmaakt (in dat geval wordt het met dat werkwoord als één woord
geschreven).
Noteer echter ook de plaats van het scheidbaar partikel als de tweede pool bestaat uit
“TE + één (of meer) infinitief (infinitieven)”.
(1)
(2)
(3a)
(3b)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9a)
(9b)
(9c)
© www.gramlink.be
Zij dacht over het probleem heel lang na.
Zij heeft over het probleem heel lang nagedacht.
Zij beloofde over het probleem na te denken.
*Zij beloofde over het probleem te nadenken.
Zij zei dat ze eerst over het probleem na zou willen denken.
Zij zei dat ze eerst over het probleem zou willen nadenken.
Denk er nog eens over na.
Hij denkt zijn zorgen te kunnen wegdrinken.
Hij denkt zijn zorgen weg te kunnen drinken.
… omdat ze heel lang over het probleem heeft nagedacht.
… omdat ze heel lang over het probleem nagedacht heeft.
… omdat ze heel lang over het probleem na heeft gedacht.
Pierre Godin (UCL/FLTR) – Marc Piwnik (UCL/ILV)
4
4. Onscheidbare werkwoorden
De misdadigers
werden
werden
werden
werden
werden
werden
door de politie
achtervolgd
mishandeld
achterhaald
ondervraagd
overmeesterd
omsingeld
.
............
............
............
............
............
............
Verdere illustraties :
1. De operatie is mislukt en moet overgedaan worden.
2. Hij werd door de politie ondervraagd.
3. Wat voor weer voorspellen ze voor morgen?
4. Het publiek onderbrak voortdurend de spreker.
5. Hij misbruikt zijn functie als directeur.
6. Onderzoek de toestand en zeg wat je erover denkt.
7. Zij overweegt om volgend jaar naar Amerika te gaan.
8. Ze onderhouden al 20 jaar goede relaties met elkaar.
9. Hij onderneemt te veel zaken tegelijk en werkt niets af.
10. Hij zit in de gevangenis; toch heeft hij niets misdaan .
11. Hij werd door een vrachtwagen overreden .
12. Iedereen ondertekende de protestbrief.
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
Een paar concrete indicaties ...
(i) Alle samengestelde werkwoorden die met de volgende partikels beginnen zijn altijd
scheidbaar: bij-, na-, in-, uit-, op-, tegen-, tussen-, af-, mee-, terug- .
(ii) De samengestelde werkwoorden die met “aan-” beginnen en “achter-” zijn
scheidbaar, behalve: aanvaarden, aanschouwen en aanbidden; achtervolgen en
achterhalen
13.
14.
15.
16.
17.
Mijn collega‟s aanvaarden niet dat ik vroeger mag vertrekken.
Anneke aanschouwde zichzelf in de spiegel.
Hagar aanbidt Helga. Laten we maar hopen dat het nog lang duurt!
De politie achtervolgde de bandieten.
Ik kon niet meer achterhalen wie ons opgebeld had.
(iii) Andere (vele) partikels zijn soms scheidbaar en soms onscheidbaar. Er kunnen
geen regel geformuleerd worden. Dit grammaticaal kenmerk moet als dusdanig geleerd
worden.
Dit is o.a. het geval met de volgende partikels: mis-, onder-, over-, en voor- Soms
lijkt dat het werkwoord scheidbaar is als de betekenis letterlijk is en dat het werkwoord
onscheidbaar is als de betekenis figuurlijk (metaforisch) is, maar er zijn toch
uitzonderingen.
Vergelijk de volgende voorbeeldzinnen. Print ze uit en zet een vertaling ernaast.
voldoen
Doe de glazen nog eens vol, alstublieft.
De bediende voldeed niet en werd ontslagen.
............
............
doorlopen
Hij bleef niet staan maar liep gewoon door.
Hij doorliep het boek, maar vond niets interessants.
............
............
ondergaan
In de storm is het schip ondergegaan.
De zon gaat in de winter vroeg onder.
Ze onderging een operatie en voelt zich nu goed.
............
............
............
© www.gramlink.be
Pierre Godin (UCL/FLTR) – Marc Piwnik (UCL/ILV)
5
overkomen
Hij komt daarvoor speciaal uit Frankrijk over.
Dat is me persoonlijk nog niet overkomen.
Het komt wel eens voor dat iemand …
............
............
............
voorkomen
Ik weet dat het nog nooit voorgekomen is.
Hij voorkwam een catastrofe.
............
............
overlopen
Pas op! Het bad loopt over!
Op dat ogenblik liep de straat over.
Ze overliep de tekst.
............
............
............
Hieronder staat een lijst voorbeelden met de frequentste onscheidbare werkwoorden.
(1) Onderstreep het woord dat het beste in deze context past.
(2) Dat materiaal moet nog nader onderzocht worden.
(3) De gevolgen zijn niet te overzien.
(4) De grond is helemaal ondervroren.
(5) De misdadiger werd door de politie achtervolgd.
(6) De omsingeling van de stad moet hoe dan ook doorbroken worden.
(7) De politie overviel de misdadigers in hun schuilplaats.
(8) De politie omcirkelde de betogers.
(9) De politie besloot de twee secretaressen te ondervragen.
(10) De wereldkampioen werd omgeven door zijn supporters.
(11) Deze lerares Frans werd door haar leerlingen aanbeden.
(12) Deze opvatting is al lang achterhaald.
(13) Drie grote rivieren doorsnijden Nederland.
(14) Een buurman zei dat hij zijn kinderen mishandelde.
(15) Geloof hem niet: hij overdrijft altijd.
(16) Het is niet moeilijk om haar thesis te weerleggen.
(17) Het ongeval werd op het laatste nippertje voorkomen.
(18) Het verstand onderscheidt de mens van het dier.
(19) Hij voorspelde dat de film veel succes zou hebben.
(20) Hij doorziet je truck meteen.
(21) Hij kon de verleiding niet weerstaan naar de wedstrijd te kijken.
(22) Kun je hem ertoe overhalen met ons mee te gaan?
(23) Hij heeft zijn tegenstanders overtroffen.
(24) Hij heeft de eerste bergrit niet kunnen overleven.
(25) Hij is door een bus overreden.
(26) Ik doorzie dat er straks moeilijkheden zullen zijn.
(27) Ik heb alles goed overwogen: ik ga niet met jullie mee.
(28) Ik vond haar opmerking geheel misplaatst.
(29) Ik wil u daar niet van weerhouden.
(30) Ik wist echt niet meer wat me overkwam.
(31) Je mag de wet niet overtreden.
(32) Je mag het probleem onder- noch overschatten.
(33) Je moet je onderwerpen aan de regels van het spel.
(34) Laat je niet door de schijn misleiden.
(35) Na de toespraak werd de laureaten de prijs overhandigd.
(36) Na lang nadenken heb ik hun uitnodiging toch aanvaard.
(37) U hebt het contract op de verkeerde plaats ondertekend.
(38) Vakbonden en patronaat onderhandelen over de salarissen.
(39) Volgens goed ingelichte bronnen zou de aanslag mislukt zijn.
(40) Wat heb ik misdaan dat alle schuld altijd op mij geschoven wordt.
(41) Wat meer bescheidenheid zou haar niet misstaan.
(42) We hebben heel wat veranderingen moeten ondergaan.
(43) Ze heeft alle moeilijkheden overwonnen.
(44) Ze heeft me overtuigd van haar onschuld.
(45) Ze is na een langdurige ziekte overleden.
© www.gramlink.be
Pierre Godin (UCL/FLTR) – Marc Piwnik (UCL/ILV)
6