Presentatie (PDF) - Duidelijk over agressie

Vincent van Gogh voor ggz
&
Solis Thuiszorg
Kim Linders
Jeroen Swinkels
Inleiding
•  Trainers binnen VvG
interactietraining “de Mat”
•  Vincent van Gogh
voor geestelijke gezondheidszorg
•  Cliënten 11.315
•  PIL 1.466
•  Bedden 737
Aanleiding
•  Vertrouwd op weg
•  Cliënt centraal
•  Herstel is haalbaar
•  Professional in the lead
•  Efficiënter en effectiever werken
•  De samenwerking kwam onder druk te staan
•  Met de cliënt, met collega's en met de organisatie zelf
•  Terugdringen dwang en drang
•  Wat moet ik als professional nu doen of juist laten?
Aanpak
•  Wat werkte eerder?
•  Nieuw initiatief trainen teams
•  Overleg management- en bestuursteam
•  Aanvraag subsidie
•  Contact leggen met bureau “de Mat”
•  Werving en opleiden interne trainers
•  Trainen van teams en organiseren van
follow-up-bijeenkomsten
Resultaat
•  3 interne trainers, uitbreiding naar 5. Kosten laag
•  300 medewerkers intern opgeleid. Wachtlijst van 80
•  Teams vragen zelf om training, intervisie en follow up
•  In de praktijk spreken teams in de methode
l?
e
o
erd
le
e
j
is Sta je rood of groen
t
a
W
De
tas
Wil Nie
t?
Kan Niet!
Tips en valkuilen
Tips
•  Manager met lef…..en zeggenschap
•  Trainers die kunnen verbinden
•  Ga op zoek naar de passie voor het vak
Valkuilen
•  Projectplan….oh ja!
•  Interactie met andere trainingen
Vragen?
Samen werken aan veilige,
interculturele zorg
Annemiek Rijsdijk
leidinggevende
Solis Thuiszorg, Ibn-I-Sina
•  Verzorging en Verpleging
•  Huishoudelijke Verzorging
•  Aantal medewerkers: 43
Aanleiding
• 
Aantal incidenten in 2013, kleine groep cliënten
• 
Interculturele problematiek speelt
• 
Eind 2013, persoonlijke gesprekken met cliënten
• 
Culturele verschillen tussen relatie zorgverlener / cliënt
• 
Zorggroep Solis kent eigen beleid sociale veiligheid
• 
Registratie meldingen Ibn-I-Sina 2012 en 2013 = 0
Aanleiding
Ambitie om aandacht te geven aan:
•  kwetsbare thuiszorgmedewerker, in ambulante rol
•  cultuur: je praat er niet over, laat staan melden
Aanpak
Medewerkerssessies
•  Bestaande beleid als basis
•  Twee workshopsessies voor Verzorging en Verpleging
•  Workshopsessies Huishoudelijke Verzorging
Aanpak
Ingrediënten
•  Workshopleider in combi met Turkse tolk / vertaler
•  Veilige sfeer om agressiesituaties te durven bespreken
•  Wat is agressie, soorten agressie, veroorzakers?
•  Grenzen stellen organisatie en eigen grens
•  Quiz kennis eigen afspraken rond sociale veiligheid
•  Oefeningen weerbaarheid en rollenspel (V&V)
Resultaat
Medewerkers
•  Toename vertrouwen, zelfbewustzijn, veiligheid
•  Ander perspectief op klantgerichtheid
•  Duidelijkheid over verwachting dienstverlening
•  Grenzen kunnen stellen
•  Bereidheid tot melden toegenomen
•  Ervaren steun van collega’s en leidinggevende
•  87% medewerkers bereikt
Resultaat
Leidinggevende
•  Openstellen
•  Onbevangen vragen stellen
•  Focus op overeenkomsten i.p.v. verschillen in cultuur
Tips
•  Medewerkers serieus nemen
•  Oog hebben voor culturele verschillen, dat het anders
werkt
•  Als leidinggevende deelnemen aan deze sessies!
•  Meerwaarde van tolk / vertaler inzetten
•  Continu proces, blijvend aandacht geven
•  Deelname verplicht stellen
Valkuilen
•  Rol van de cliënt moeilijk beïnvloedbaar
•  83% bereikt, ipv 100%
•  Betrokkenheid bij organisatie is minimaal
Vragen?
www.duidelijkoveragressie.nl
facebook.com/duidelijkoveragressie
@overagressie
#weesduidelijk