Plan en projectMER

Notitie 6141044.N01
Akoestisch onderzoek uitbreiding agrarisch
bedrijf Winschoterweg 11 te Groningen – indirecte hinder
Inleiding
In opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken
(RO/EZ) van de gemeente Groningen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de indirecte hinder vanwege het bedrijfsverkeer rijdend van en
naar het agrarisch bedrijf aan de Winschoterweg 11 te Groningen.
De bestaande melkveehouderij annex kalveren- en pluimveehouderij
wordt uitgebreid met een nieuwe melkveestal en een mestverwerkingsinstallatie met wkk-installatie. Hiervoor dient het huidige bouwvlak vergroot te worden. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de te doorlopen procedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Paterswoldseweg 808
Postbus 8069
9702 KB Groningen
T
F
E
I
050 525 09 92
050 525 90 81
[email protected]
www.wnpri.nl
Wijnia-Noorman-Partners B.V.
kvk 02042874
BTW NL008482627.B01
directie
mw. dr. R.F. Noorman
ISO 9001 gecertificeerd
Bij de nadere uitwerking is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever en/of namens de opdrachtgever door Rho adviseurs voor leefruimte te
Oenkerk verstrekte gegevens en uitgangspunten.
Ligging
Het agrarisch bedrijf is gelegen aan de Winschoterweg tussen de stad
Groningen en Waterhuizen in het buitengebied tussen het Winschoterdiep
en de Rijksweg A7. De inrichting ligt op circa 800 m ten zuidoosten van
de industrieterreinen en milieuboulevard van de stad. De Winschoterweg
is een doorgaande weg tussen de industrieterreinen onder de stad Groningen en de industrieterreinen van Hoogezand-Sappemeer. Een overzicht
van de situatie is gegeven in afbeelding 1.
De meest nabijgelegen woningen van derden liggen op korte afstand van
de inrichting aan de Winschoterweg.
akoestiek bouwfysica brandveiligheid klimaattechniek lawaaibeheersing trillingstechniek energieonderzoek milieutechnologie
2
Notitie 6141044.N01
Afbeelding 1: Overzicht van de situatie
Winschoterweg 11
Bedrijfstijden
Inherent aan de aard van het agrarisch bedrijf kunnen de activiteiten binnen de inrichting
zowel in de bestaande als in de toekomstige situatie gedurende 24 uur per etmaal plaatsvinden. De meeste werkzaamheden vinden in de dagperiode plaats. Ventilatiesystemen, en
in de nieuwe situatie ook de mestverwerkingsinstallatie met wkk-installatie, kunnen continu in bedrijf zijn.
Bedrijfsverkeer van en naar de inrichting
Ten behoeve van de aan- en afvoer van rund- en pluimvee, diervoeders, overige grond- en
hulpstoffen en de afvoer van melk en dierlijke mest rijden diverse vrachtwagens van en
naar de inrichting. Tractoren rijden in de representatieve bedrijfssituatie in hoofdzaak op
het eigen terrein van de inrichting of via de eigen weg naar de landerijen ten noordoosten
van het agrarisch bedrijf. Wel rijden in de bemestingsperiode in het voorjaar en in de
oogstperiode (gras en mais) tractoren met bemestingstank dan wel silagewagen over de
Winschoterweg naar de inrichting.
3
Notitie 6141044.N01
Een beschrijving van de te verwachten aantallen vrachtwagens en tractoren is gegeven in
rapport 6141044.R01 ‘Akoestisch onderzoek uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg
11 te Groningen’. In de berekening is uitgegaan van de in tabel 1 aangegeven aantallen
verkeersbewegingen van en naar de inrichting (= twee verkeersbewegingen per voertuig)
per etmaalperiode.
Er is hierbij uitgegaan van de in het rapport beschreven ten hoogste verwachte aantallen
per etmaalperiode per bedrijfssituatie (representatieve, afwijkende en incidentele bedrijfssituatie). Voor de dagperiode is de afwijkende bedrijfssituatie maatgevend voor de verwachte verkeersintensiteiten, voor de avond- en nachtperiode is dit de incidentele bedrijfssituatie. In de representatieve bedrijfssituatie is de intensiteit van verkeer van en naar de
inrichting laag. Dit geldt zowel voor de bestaande en voor de nieuwe situatie.
Tabel 1:
Overzicht van de invoergegevens voor het berekenen van de equivalente geluidsniveaus vanwege het bedrijfsverkeer van en naar de inrichting
Voertuigcategorie
zware motorvoertuigen*
Aantal rijbewegingen per
periode
dag
avond
nacht
68
10
8
Rijsnelheid in
km/uur
Wegverharding
30
Fijn asfalt
* vrachtwagens en tractoren, twee verkeersbewegingen per voertuig
Toetsingscriteria
Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient te worden beoordeeld
overeenkomstig de circulaire van 29 februari 1996 “Beoordeling geluidhinder wegverkeer
in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer” (Staatscourant 44, d.d. 1 maart
1996). De beoordeling vindt plaats aan de hand van de etmaalwaarde van het bij de verkeersbewegingen behorende equivalente geluidsniveau (LAeq). Bij vergunningverlening
kan gebruik worden gemaakt van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50
dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van woningen of andere
geluidsgevoelige bestemmingen.
Een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde kan worden
toegestaan wanneer bronmaatregelen of maatregelen in de overdracht redelijkerwijs niet
uitvoerbaar zijn. Wanneer de vergunningverlenende instantie een hogere waarde toestaat,
dient te worden aangetoond dat de maximaal toelaatbare binnenwaarde van 35 dB(A) niet
wordt overschreden.
Berekening
De inrichting en de directe omgeving zijn verwerkt in een akoestisch rekenmodel. Daarbij
is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, versie V2.40. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenmodel behorend bij het rapport 6141044.R01.
4
Notitie 6141044.N01
De invoergegevens (wegen) zijn gegeven in bijlage 1. De rijroutes over de openbare weg
zijn gegeven in figuur 1. De ingevoerde verkeersintensiteiten zijn gebaseerd op de aantallen per etmaalperiode als gegeven in tabel 1. Bedrijfsverkeer kan zowel in zuidoostelijke
als in noordwestelijke richting van en naar de inrichting rijden, de vervoersbewegingen
zijn evenredig verdeeld over de rijroutes.
In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de berekende equivalente geluidsniveaus invallend op de gevels van de woningen langs de Winschoterweg. Het berekende equivalente
geluidsniveau bedraagt maximaal 47 dB(A) als etmaalwaarde. Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt voldaan.
WNP raadgevende ingenieurs
19 juni 2014
BG
FIGUREN
be
d
rij
fs
ve
rk
ee
rN
W
04 05
03
0102
06
Overzicht van het rekenmodel met de ligging van de rijroutes
238500
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Winschoterweg - Indirecte hinder] , Geomilieu V2.40
578900
579000
579100
238600
10
11
07
08 09
be
dri
jf
sve
rke
er
238700
ZO
0m
238800
schaal = 1 : 1500
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Scherm
Hoogtelijn
Hulplijn
60 m
WNP raadgevende ingenieurs
6141044
Figuur 1
BIJLAGEN
4567899
78
0121322
971
!"
#$ %"&'$(
)*+ !,-!.'/!,!01 "!.',0+-2--!3!4.35675
8--1 91+":
;9! <= .'0
>$ >$?. <' @%)@%A(( @%)@%B(( @%)@%8(( @%@%A(( @%@%B((
67 =*&+,0!C9 !!!!!6/66 !!7/66 4& 2'0 D-+ 7:E!F
!6
33
33
33
33
33
65 =*&+,0!8. !!!!!6/66 !!7/66 4& 2'0 D-+ 7:E!F
!6
33
33
33
33
33
MNO7PIQ23
1GH0HI312713JKGJKL
WNP raadgevende ingenieurs
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:
6141044
Bijlage 2
Resultatentabel
Indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee
Naam
Toetspunt
01_A
01_B
02_A
02_B
03_A
Omschrijving
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
10
10
10
10
10
voorgevel
voorgevel
oostgevel
oostgevel
achtergevel
Hoogte
1,50
5,00
1,50
5,00
1,50
Dag
43,8
44,5
41,1
41,5
25,1
Avond
40,3
40,9
37,6
37,9
21,6
Nacht
36,3
37,0
33,6
33,9
17,6
Etmaal
46,3
47,0
43,6
43,9
27,6
03_B
04_A
04_B
05_A
05_B
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
10 - achtergevel
9 - zuidgevel
9 - zuidgevel
9 - voorgevel
9 - voorgevel
5,00
1,50
5,00
1,50
5,00
21,9
42,1
42,7
37,3
38,2
18,3
38,5
39,2
33,8
34,6
14,4
34,6
35,2
29,8
30,6
24,4
44,6
45,2
39,8
40,6
06_A
06_B
07_A
07_B
08_A
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
9 - noordgevel
9 - noordgevel
12 - westgevel
12 - westgevel
12 - westgevel aanbouw
1,50
5,00
1,50
5,00
1,50
16,3
16,4
27,8
27,9
25,9
12,8
12,9
24,3
24,4
22,4
8,8
8,9
20,3
20,4
18,4
18,8
18,9
30,3
30,4
28,4
08_B
09_A
09_B
10_A
10_B
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
Winschoterweg
12
12
12
13
13
5,00
1,50
5,00
1,50
5,00
26,6
4,6
2,4
40,2
39,7
23,1
1,0
-1,2
36,6
36,2
19,1
-3,0
-5,2
32,7
32,2
29,1
7,1
4,8
42,7
42,2
11_A
11_B
Winschoterweg 13 - voorgevel
Winschoterweg 13 - voorgevel
1,50
5,00
43,3
44,0
39,8
40,5
35,8
36,5
45,8
46,5
-
-
westgevel aanbouw
achtergevel
achtergevel
noordwestgevel
noordwestgevel
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V2.40
19-6-2014 10:46:13