klik hier.

GARANTIE Itho Daalderop Belgium bvba
Ketels
Boilers
LWWP
Bodembron
WWWP
Warmwater
Zonlicht
Ventilatie
Regeltechniek
DWTW
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
er sprake is van materiaal- en constructiefouten, die ter beoordeling zijn voorgelegd en/of door Itho Daalderop als zodanig zijn beoordeeld.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
de aankoopnota met vermelding van de aankoopdatum en het type- en serienummer van het product, bij de garantieaanvraag wordt overlegd.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
het product is voorzien van het originele typeplaatje.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
het product wordt gebruikt voor normaal gebruik, gebaseerd op het aantal bedrijfsuren volgens de geldende product- en installatienormen.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
herstelling onder fabrieksgarantie wordt uitgevoerd worden door een erkend installateur (1).
herstelling onder omniumgarantie wordt uitgevoerd door een ID dealer.
het product door Itho Daalderop en/of een ID dealer in bedrijf is gesteld (IBS).
het product door Itho Daalderop en/of een ID dealer in bedrijf is gesteld (IBS) (2).
Voor de uitbreiding naar 5 jaar omniumgarantie moet het product door een ID dealer te zijn geïnstalleerd en binnen twee maanden na installatiedatum
geregistreerd zijn.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn of aanvang van een nieuwe garantietermijn van het product, de herstelling en
betreffende onderdelen tot gevolg.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Veiligheid en kwaliteit hebben bij Itho Daalderop de hoogste prioriteit. Onze toestellen worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens moderne
productiemethoden en voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Indien er tóch problemen zijn met de werking van ons product, adviseren wij de
consument contact op te nemen met de installateur die het product heeft geïnstalleerd.
Algemeen
Mocht niet (meer) bekend zijn wie het product geïnstalleerd heeft, adviseren wij de consument contact op te nemen met één van onze servicepunten in de
buurt. Onze servicepunten zijn te vinden via onze website www.ithodaalderop.be.
Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Binnen deze termijn wordt uw Itho Daalderop product of de onderdelen
daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.
De garantietermijn wordt uitgebreid naar 5 jaar omniumgarantie indien het product door een ID dealer is geïnstalleerd en geregistreerd via onze website
(www.ithodaalderop.be/garantie).
De uitbreiding naar omniumgarantie betekent dat onderdelen, arbeidskosten en verplaatsingskosten volledig vergoed worden.
Hierbij gelden de onderstaande bepalingen en uitsluitingen.
De garantie geldt als aanvulling op de wettelijke garantieverplichtingen van Itho Daalderop. Wij raden de consument aan de voorwaarden en de handleiding
zorgvuldig te lezen, alvorens contact op te nemen met de installateur.
Op al onze aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
Geldigheid
De standaard 2 jaar fabrieksgarantie of verlengde omniumgarantie is uitsluitend geldig als:
het product geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden wordt in overeenstemming met de handleiding.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bij herstellingen na garantie geeft Itho Daalderop een garantie van 12 maanden op de herstelling en betreffende onderdelen, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Voor sommige producten gelden aanvullende geldigheidstermijnen en voorwaarden; zie de pagina van het product op onze website.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GARANTIE Itho Daalderop Belgium bvba
Ketels
Boilers
LWWP
Bodembron
WWWP
Warmwater
Zonlicht
Ventilatie
Regeltechniek
DWTW
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
het product niet is geinstalleerd door een erkend installateur (1), indien dit door Itho Daalderop nadrukkelijk is voorgeschreven in de handleiding.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
het product onderhevig is geweest aan overbelasting, bevriezing of oververhitting.
het product is geïnstalleerd buiten het grensgebied van het land waarin het product is verkocht.
het product niet geïnstalleerd is, niet gebruikt of niet onderhouden wordt in overeenstemming met de handleiding.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
de kwaliteit van het cv- en/of leidingwater niet voldoet aan de voorwaarden zoals deze door de World Health Organisation zijn opgesteld:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uitsluitingen
Garantie vervalt indien :
de garantieperiode verstreken is.
Zuurgraad (pH): 7-8,5
IJzergehalte (Fe): < 0,2 mg/l
Chloorgehalte (Cl): < 150 mg/l
Geleidbaarheid: < 125 mS/m
Hardheid: 3-12 °dH / 5-22 °fH / 0,53-2,14 mmol/l CaCO3
Chemische toevoegingen: niet toegestaan
er constructiewijzigingen aan het product zijn gedaan zonder toestemming van Itho Daalderop.
het product wordt gebruikt zonder productfilters.
het product overmatig vervuild is geraakt.
bij reparaties of onderhoud niet de originele Itho Daalderop onderdelen zijn toegepast.
reparaties of onderhoud door onbevoegden zijn verricht of onoordeelkundig zijn verricht.
het product in bedrijf is genomen zonder water of te lage waterdruk.
de koudwaterleiding niet is aangesloten via een, in het land van installatie, goedgekeurde inlaatcombinatie.
Itho Daalderop is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade.
Itho Daalderop is niet verantwoordelijk voor in- en uitbouwkosten.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overschrijden, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Niet onder de garantie vallen defecten die het gevolg zijn van:
nalatigheid.
ondeskundig gebruik.
geweld van buitenaf.
overmacht of externe oorzaken, zoals blikseminslag, brand, natuurrampen, mijnbouw, aardgaswinning, grondwerkzaamheden door derden.
Garantieverlening
inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen.
normale slijtage.
in- of uitwendige corrosie.
kalkafzetting (CaCO3)
te hoge en/of verkeerde spanning.
toepassing van onjuist koudemiddel door derden.
toepassing van een onjuist gassoort.
onjuiste verbranding.
onjuiste ontluchting, beluchting en/of overdrukbeveiliging.
verontreinigde toevoer verbrandingslucht.
inwerking van chemische toevoegingen aan het installatie- of drinkwatercircuit.
Niet onder de garantie vallen:
het vervangen van batterijen.
het vervangen van zekeringen.
het vervangen van ontsteek- en ionisatiepennen.
het vervangen van pakkingen.
het vervangen of reinigen van filters.
het bijvullen van de installatie.
het programmeren van thermostaten en regelingen.
schade aan de ommanteling en andere niet functionele onderdelen indien deze veroorzaakt zijn door het transport, de installatie of veroudering van
het product óf door het gebruik van schurende of agressieve reinigingsmiddelen.
Indien er sprake is van niet (goed) functioneren van één van onze producten, moet deze op de plek van installatie worden gerepareerd door een erkende
installateur. Indien er sprake is van garantie worden vervangende onderdelen aan de installateur geleverd.
Instructies voor de installateur over afhandelen van service en garantie zijn te vinden op onze website zakelijk.ithodaalderop.be
De gebruiker dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect of de storing te melden bij een erkend installateur.
1) Een erkend installateur is een onderneming welke is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en
sanitair. Deze onderneming voldoet hiermee aan de vereisten voor basiskennis bedrijfsbeheer en de sectorale beroepsbekwaamheid.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2) Geldt alleen voor ventilatiesysteem DemandFlow
2) Geldt niet voor Solior.
X
X