CoopDeZon - Greenspread

Realiseren met Realisme
Februari 2014
Green Spread, het Energieakkoord en CoopDeZon
INLEIDING
Inleiding
Green Spread InEnergie Holding BV (Green Spread) richt zich via Green Spread Advies
& Ontwikkeling BV op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Green Spread wil deze productiemiddelen koppelen aan lokale
afname via de leveringsvergunning van InEnergie Levering BV en aan lokaal geld via
het crowdfundingplatform van stichting Greencrowd.
Naar aanleiding van de uitwerking van het Energieakkoord, dat op 1 januari 2014 in
werking is getreden, ziet Green Spread grote kansen om via een standaardconcept
zonne-energie-installaties rendabel te ontwikkelen en te exploiteren. Green Spread
heeft dit standaardconcept CoopDeZon genoemd en dit document gaat in op de
uitwerking van CoopDeZon.
Energieakkoord
• Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van
Eigenaren in aanmerking voor een (energie)belastingkorting van 7,5 cent
per kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze
regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een
productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom
deze productie-installatie wonen.
• De korting van 7,5 cent per kWh (inclusief BTW gaat het om circa 9 cent)
wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het
eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze
regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten dankzij de
verkochte stroom.
CoopDeZon
• Green Spread Advies & Ontwikkeling BV (GSA&O) heeft samen met
zusterbedrijven InEnergie Projecten (IEP), InEnergie Levering (IEL) en
stichting Greencrowd (Greencrowd) een concept ontwikkeld dat gericht is
op het collectief eigendom van zonnepanelen op maatschappelijk
vastgoed in een bepaald postcodegebied.
• CoopDeZon berekent het rendement van de coöperatieleden op basis van
de afgegeven zekerheid van 10 jaar (de minimale duur van de
kortingsregeling). CoopDeZon berekent tevens het rendement voor ieder
jaar dat de regeling langer duurt. In de berekeningen gaat CoopDeZon
ervan uit dat de korting bij een eventuele verlaging meteen naar nul cent
per kWh gaat.
Voor wie?
• CoopDeZon is primair bedoeld voor de volgende partijen:
1. Gemeenten en andere bedrijven/organisaties die de zeggenschap hebben over veel
dakoppervlak. In het geval van een gemeente kan het hier bijvoorbeeld gaan
om sporthallen, brandweerkazernes, scholen, gemeentehuizen, buurthuizen,
zwembaden et cetera. Daarnaast kunnen andere vastgoedbezitters de voordelen van
CoopDeZon ervaren. Denk hier aan: transportbedrijven, de IKEA et cetera.
2. Lokale initiatieven die hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de eigen
leefomgeving. Veel lokale energiecoöperaties en/of -bedrijven willen graag werk maken
van duurzame projecten, maar beschikken zelf niet over de kennis, ervaring en/of
middelen om efficiënt gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het
Energieakkoord hiervoor biedt.
CoopDeZon
STAPPENPLAN
Stappenplan
• Het CoopDeZon-concept kent zes stappen:
1. Ontwikkelen business case
2. Oprichten coöperatie
3. Creëren van lokale betrokkenheid
4. Werven van leden en gelden
5. Realiseren van het project
6. Exploitatie van het systeem
Stap 1
• GSA&O ontwikkelt de business case. Dit omvat onder meer:
– Het locatieonderzoek
• Geschiktheid dak, beschaduwing, instraling, aansluiting, etc.
– Het technisch ontwerp
• Bestek, offertes van lokale leveranciers
– Het uitwerken van de business case en het financiële voorstel aan de
toekomstige leden van de lokale energiecoöperatie
Stap 2
• GSA&O gaat de business case hard maken
– GSA&O richt een lokale energiecoöperatie op waarbij het bestuur in
eerste instantie wordt gevormd door de eigen medewerkers van
GSA&O. De coöperatie wordt opgericht op basis van
standaardstatuten welke zijn opgesteld door Eversheds Faasen
– GSA&O sluit in naam van de coöperatie overeenkomsten voor het
gebruik van het dak / de daken
– GSA&O sluit in naam van de coöperatie een overeenkomst voor de
levering van de duurzaam opgewekte elektriciteit
– GSA&O gaat uit naam van de coöperatie bindende offertes vragen
voor de turn-key-realisatie van het zonne-energie-systeem
– GSA&O vraagt een beschikking aan bij de belastinginspecteur ten
behoeve van de coöperatie
Stap 3
• GSA&O gaat lokale betrokkenheid creëren:
– Er wordt een website voor de energiecoöperatie ingericht met een
eigen, lokale huisstijl
– Er worden informatieavonden georganiseerd
– De lokale pers wordt geïnformeerd
– Via sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn) worden mensen
continu op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de
energiecoöperatie
Stap 4
• Werven investeringsgelden:
– Het project wordt op het crowdfundingplatform van Greencrowd
geplaatst, waar mensen zich kunnen aanmelden als lid van de
coöperatie en waar zij kunnen aangeven voor hoeveel panelen zij mee
willen doen en of ze klant willen worden van IEL
– Wanneer er voldoende leden zijn, kan het project worden uitgevoerd
Stap 5
• Realisatie van de zonnepanelen:
– IEP verzorgt het projectmanagement rondom de realisatie van de
zonnepanelen
• IEP verzorgt de aanvraag van de productieaansluiting voor de
zonnepaneleninstallatie
• IEP maakt gebruik van lokale installateurs en liefst van de
huisinstallateur van het pand zelf (mits deze gekwalificeerd is om
zonnepanelen te plaatsen)
• Na testen en oplevering van het systeem zorgt IEP voor een procesverbaal, zodat de garanties op het systeem zijn gewaarborgd
• IEP neemt de voorfinanciering de BTW op de installatie voor haar
rekening zodat de coöperatie geen extra gelden van de leden of van
een bank hoeft aan te trekken
Stap 6
• Exploitatie van de zonnepanelen
– De opgewekte stroom wordt afgenomen door IEL en IEL levert deze
aan de leden van de coöperatie naar rato van hun aandeel in de
installatie
– IEL legt verantwoording af aan de Belastingdienst over zowel de
opgewekte als de afgenomen hoeveelheid stroom
– GSA&O voert het management over de coöperatie en zorgt onder
meer voor de ledenvergaderingen (waar een nieuw bestuur kan
worden gekozen), de administratie en jaarrekening en de benodigde
verzekeringen
– Het jaarlijkse rendement van de coöperatie wordt uitgekeerd via
Greencrowd
Uitgangspunten
•
GSA&O werkt zoveel als mogelijk samen met lokale partijen, zoals installateurs en
eventueel banken.
•
GSA&O heeft voor het concept CoopDeZon een aantal kaders en standaarden
bepaald in samenwerking met gerenommeerde partijen zoals Triodos (bank),
Eversheds Faasen (advocatuur en notariaat) en CROP (accountants en fiscalisten)
om te voorkomen dat de leden van de coöperatie onnodige risico’s lopen en om te
borgen dat er een efficiënte bedrijfsvoering plaatsvindt, waardoor het financiële
resultaat niet in de verdrukking komt.
•
Lokale partijen die met CoopDeZon willen samenwerken, zullen moeten
instemmen met de kaders en standaarden om mee te mogen doen.
VOORBEELD GEMEENTE WOUDENBERG
De Brandweerkazerne
Dakoppervlak: 550 m²
Aantal panelen: 120
Productie in kWh: 27.000
CO₂-reductie: 12,3 ton
Het Cultuurhuis
Dakoppervlak: 444 m²
Aantal panelen: 80
Productie in kWh: 18.000
CO₂-reductie: 8,2 ton
Sporthal de Camp
Dakoppervlak: 2.798 m²
Aantal panelen: 912
Productie in kWh: 205.200
CO₂-reductie: 93,4 ton
Postcoderoos 3931
Postcode 3931 telt:
• 32.545 adreslocaties
• 26.840 particuliere
huishoudens.
Voor de
belastingkortingsregeling
geldt dat ook bedrijven
uit de roos (max. 5%)
mogen meedoen.
Kansen in Woudenberg
• Postcoderoos 3931 is bijzonder gunstig
• Alle drie de installaties vallen binnen de roos
• Particulieren buiten Woudenberg kunnen ook meedoen. Dit
vergroot de kans van slagen
• In totaal 1.112 panelen
• Jaarlijkse productie: 250.000 kWh
• Jaarlijkse CO₂-reductie: 113,9 ton
• Totale investering € 405.800,• € 365,- per paneel
• Jaarlijks rendement voor de deelnemers tussen de 2,3% en 7% per
jaar afhankelijk van het aantal geproduceerde kilowatturen en de
looptijd van de kortingsregeling (minimaal 10 jaar).
Rendement deelnemers
Jaarlijks rendement voor
ieder jaar dat de korting
niet verlaagd wordt
Jaarlijks rendement obv 10
jaar zekerheid regeling
Voordelen gemeente Woudenberg
• De gemeente geeft invulling aan haar
klimaatdoelstellingen zonder zelf te investeren
• De gemeente creëert draagvlak en
saamhorigheid door inwoners een financieel
rendement te bieden
Naslag
VRAAG EN ANTWOORD
Vraag en antwoord
•
WAAROM DEZE REGELING?
Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame
opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet
alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie,
maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame energie. Burgers worden
immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn,
waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt
de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van
elektriciteit nodig is.
Vraag en antwoord
•
WELKE COLLECTIEVEN KOMEN IN AANMERKING?
Coöperaties en Verenigingen
van Eigenaren (VvE). Het betreft hier doorgaans collectieven die rondom een
productie-installatie zijn georganiseerd. Waar in de teksten in het HIER opgewekt
Kennisdossier Verlaagd Tarief ‘coöperatie’ is genoemd, wordt daaronder mede
verstaan een Vereniging van Eigenaren. De collectieven moeten wel aan een aantal
eisen voldoen. En wellicht ten overvloede: de coöperatie/VvE komt niet zelf in
aanmerking voor het verlaagd tarief. Dit recht hebben alleen haar leden. Om in
aanmerking te komen voor de regeling dient te coöperatie te worden aangewezen
door de Belastingdienst.
Vraag en antwoord
•
WANNEER KOMT EEN VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE) OF COÖPERATIE IN
AANMERKING VOOR DE REGELING VERLAAGD TARIEF?
Alleen leden van VvE’s en
coöperaties van particuliere kleinverbruikers kunnen aanspraak maken op het
verlaagd tarief. En deze kleinverbruikers moeten wonen in de postcoderoos.
•
WELKE TECHNIEKEN/ PRODUCTIE-INSTALLATIES KOMEN IN AANMERKING VOOR
DE REGELING?
De regeling geldt voor elektriciteit die is opgewekt met
hernieuwbare energiebronnen. Dat zijn windenergie, zonne-energie, aardwarmte,
golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolzuiveringsgas
en biogas.
Vraag en antwoord
•
WAT GEBEURT ER ALS JE ALS COÖPERATIE MEERDERE PRODUCTIE-INSTALLATIES
BINNEN EEN ZELFDE POSTCODEGEBIED HEBT?
In beginsel wordt door de
Belastingdienst voor elke productie-installatie een afzonderlijke beschikking
gegeven. Dat is nodig om in de beschikking aan te kunnen geven, wat de
postcodegebieden zijn waarbinnen leden van de coöperatie voor het verlaagde
tarief in aanmerking kunnen komen. Als de coöperatie binnen één en hetzelfde
postcodegebied meerdere productie-installaties heeft waarmee dezelfde soort
duurzame energie wordt opgewekt, kunnen deze in de beschikking worden
samengenomen, omdat de postcodegebieden waarbinnen leden voor het
verlaagde tarief in aanmerking kunnen komen, voor die installaties hetzelfde zijn.
(MR-artikel 19a7). De coöperatie kan hiervoor kiezen om de administratieve lasten
te delen. Ook vergroot het de schaal van het project (kostenvoordeel). Een nadeel
van deze constructie is eventuele “besmetting”. Als één installatie niet “lukt”, kun
je de andere installatie meetrekken.
Vraag en antwoord
•
WAT GEBEURT ER ALS JE ALS COÖPERATIE MEERDERE PRODUCTIE-INSTALLATIES
BINNEN VERSCHILLENDE POSTCODEGEBIEDEN HEBT?
Per productie-installatie
dient een aanwijzing te worden verkregen. Een coöperatie kan dus meerdere
aanwijzingen krijgen. Ook kunnen afzonderlijke coöperaties opgericht worden, in
dit verband ook wel genoemd ‘satelliet-coöperaties’. Leden van bestaande
coöperaties kunnen voor elke productie-installatie een aparte ‘satelliet-coöperatie’
oprichten. De verwachting is dat dit ook een uitkomst biedt voor (grote) bestaande
coöperaties die niet voldoen aan de eisen van de regeling. Bijvoorbeeld omdat
bedrijven lid zijn of omdat leden niet in de postcoderoos wonen. Het oprichten
van ‘satelliet-coöperaties’ zou uitkomst kunnen bieden.
Vraag en antwoord
•
HOE WERKT DE VERREKENING?
Particuliere kleinverbruikers investeren via een
coöperatie of VvE in een duurzame elektriciteitsinstallatie. De coöperatie of VvE
verkoopt de duurzaam opgewekte stroom aan een energieleverancier naar keuze.
Om de belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren op de
energierekening van een lid, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het
aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie.
De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de
energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie
passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe.
Vraag en antwoord
•
WAT BETEKENT DE POSTCODEROOS VOOR EEN COLLECTIEF/PROJECT?
De
zogenoemde postcoderoos wordt bepaald door het postcodegebied waarin de
productie-installatie ligt. Een postcodegebied is een gebied waarin alle postcodes
dezelfde vier cijfers hebben. De postcoderoos is het postcodegebied waarin de
productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden.
Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos rondom
de productie-installatie wonen. Dus als zij in hetzelfde postcodegebied wonen
waarin de productie-installatie staat, of in een direct daaraan grenzend
postcodegebied.
Een collectief bepaalt dus de postcoderoos door een
productielocatie te kiezen.
Vraag en antwoord
• KOMEN HUURDERS IN AANMERKING VOOR DE REGELING?
Ja, tenzij de
huurder inclusief energiekosten huurt. Het energiebedrijf levert in die
situatie namelijk geen energie aan de huurder en kan dus ook niet het
verlaagde tarief toepassen. Huurders moeten zelfstandig afnemers zijn van
elektriciteit. Als het energieverbruik niet in de huur is verwerkt kan een
huurder lid worden van een coöperatie om zelf in aanmerking te komen
voor toepassing van het verlaagde tarief voor aan hem geleverde
elektriciteit.
Vraag en antwoord
•
WAT WORDT VERWACHT VAN HET GEBRUIK VAN DE REGELING?
Dat moet de
praktijk natuurlijk uitwijzen. In het Energieakkoord is aangenomen dat - uitgaande
van een groei van het aantal deelnemers met zo’n 25.000 per jaar - eind 2017 rond
de 100.000 huishoudens van deze regeling gebruikmaken. Uitgangspunt is dat elk
lid voor gemiddeld 3.000 kWh elektriciteit per jaar profiteert van het verlaagde
tarief.
Vraag en antwoord
•
WANNEER WORDT DE REGELING GEËVALUEERD EN EVENTUEEL AANGEPAST?
De
regeling wordt over vier jaar geëvalueerd. In 2014 wordt onderzocht in hoeverre
het nodig en mogelijk is dat zakelijke kleinverbruikers en de huursector ook
gebruik kunnen maken van dezelfde of een vergelijkbare regeling.
•
WIE MOET IK BIJ DE BELASTINGDIENST BENADEREN ALS IK SPECIFIEKE VRAGEN
HEB OVER DE REGELING IN RELATIE TOT MIJN PROJECT?
Voor vragen over de
regeling kunt u terecht bij de BelastingTelefoon, 0800 - 0543 (gratis). De
BelastingTelefoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot
20:00 uur en vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
Vraag en antwoord
•
DE REGELING WORDT OVER VIER JAAR GEËVALUEERD. SLUITENDE BUSINESS CASES REKENEN OVER EEN
LANGERE PERIODE. HOE ZIT HET MET ZEKERHEID OVER CONTINUÏTEIT?
De regeling wordt na vier jaar
geëvalueerd. Dit geldt overigens voor alle regelingen. Zowel in het Belastingplan als in het Energieakkoord
is expliciet aangegeven dat met het oog op investeringszekerheid de continuïteit voor bestaande
gebruikers moet worden geborgd. Coöperaties kunnen tien jaar van de belastingkorting profiteren, ook als
een jaar later de kortingsregeling wordt afgeschaft of het voordeel verlaagd. Als het verlaagde tarief komt
te vervallen, of als de korting wordt verminderd, kunnen de coöperaties die er al gebruik van maken de
resterende jaren van de tien jaar na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen nog van de
kortingsregeling gebruik blijven maken.
Een voorbeeld: als een coöperatie in 2014 door de Belastingdienst
wordt aangemerkt als een coöperatie die recht heeft op de belastingkorting van 7,5 cent per kWh, dan
gaat vanaf dat moment de periode van maximaal tien jaar in. Als dan in bijvoorbeeld 2016 de
belastingkorting door de Kamer zou worden afgeschaft of verlaagd, dan kan die coöperatie toch nog tot
maximaal 2024 van de regeling gebruik blijven maken. Maar zou de belastingkorting in 2024 worden
afgeschaft, dan zou diezelfde coöperatie wel direct zijn recht op korting verliezen, omdat dan al tien jaar
gebruik is gemaakt van de regeling. Een andere coöperatie die in 2023 voor het eerst voor de regeling in
aanmerking komt, zou in dat laatste geval wel nog zijn maximaal tien jaar na het tijdstip waarop de
coöperatie is aangewezen mogen afmaken.
Vraag en antwoord
•
HOEVEEL EN WELK GELD IS MET DEZE REGELING GEMOEID?
De met deze
regeling gepaard gaande belastingderving wordt door een verhoging van de
energiebelasting voor elektriciteit betaald. Het kabinet heeft echter in het
aanvullend pakket structureel 10 miljoen euro voor deze regeling beschikbaar
gesteld. Deze 10 miljoen euro is opgenomen in de Miljoenennota. Daarmee kan de
hiervoor genoemde verhoging van het tarief in de energiebelasting voor
elektriciteit worden beperkt en in de eerste jaren zelfs achterwege blijven. Dat
houdt in dat naar verwachting pas in 2017 voor de eerste keer een dergelijke
verhoging plaats zal vinden. Deze verhoging bedraagt dan € 0,0003 per kWh.
Het
is dus een misvatting dat in totaal maar 10 miljoen euro beschikbaar is om de
regeling te financieren.
Vraag en antwoord
•
WAT ALS EEN COÖPERATIELID VERHUIST? Het voordeel van de
energiebelastingkorting is voorbehouden aan afnemers die in de postcoderoos
woonachtig zijn. Wanneer een participant na verloop van tijd verhuist naar een
plek buiten de van toepassing zijnde postcoderoos, dan wordt hem de
mogelijkheid geboden zijn deelname voor een vergoeding over te dragen aan een
nieuw coöperatielid. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld op basis
van het aandeel in de zonnestroominstallatie en de duur van de participatie:
iemand die één jaar na oplevering van het zonne-energie-systeem verhuist, zal
logischerwijs meer ontvangen dan iemand die al acht jaar van de
energiebelastingkorting gebruik heeft kunnen maken. De overdraagbaarheid van
participaties in de zonne-energie-systemen is geborgd via de coöperatiestatuten.
Vraag en antwoord
•
KAN EEN PARTICULIER ONBEPERKT GEBRUIK MAKEN VAN DE REGELING?
Deze regeling
heeft alleen betrekking op elektriciteit voor eigen gebruik. Dat eigen verbruik is bepalend en
ligt voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen) op circa 3.500 kWh. Als particulieren voor
meer instappen dan hun eigen gebruik, zal er dus niet over het gehele aandeel in de
productie een korting gelden. Bovendien beperkt de toepassing van het verlaagd tarief zich
tot 10.000 kWh.
Dit betekent niet dat een particulier niet mee kan doen als hij/zij saldeert
via opwek op bijvoorbeeld eigen dak. Maar dan nooit meer dan voor het totale eigen
verbruik.
Voorbeeld: een kleinverbruiker verbruikt 5000 kWh. Hij wekt 3000 kWh zelf op
achter de meter. Daarvan verbruikt hij 1200 kWh meteen en 1800 kWh wordt ingevoed op
het net. Via de aansluiting wordt dan 3800 kWh geleverd. Van die 3800 kWh kan 1800 kWh
gesaldeerd worden. Daarnaast kan de verbruiker voor maximaal 2000 kWh deelnemen in een
coöperatie om voor de kortingsregeling in aanmerking te komen. Als de particulier zich
wegens de eigen opwek en de invoeding op het net bij de Belastingdienst heeft gemeld als
ondernemer voor de BTW, kan dat voor de coöperatie overigens reden zijn om hem van het
lidmaatschap uit te sluiten. De coöperatie mag namelijk maar een beperkt aantal leden
hebben die BTW-ondernemer zijn.
Naslag
Sinds 1 januari 2014 is de Regeling Verlaagd tarief bij
collectieve opwek van kracht. Voor de liefhebbers hier een
overzicht van relevante formele regelgeving.
• Staatsblad 565: Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele
belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2014). Relevant: ARTIKEL XXIII, 47, 59a, 59b en 59c
• Staatscourant, nr. 36216, 30 december 2013. Relevant: ARTIKEL XVI, 19a
en 19b
• Staatsblad 569: Besluit van 18 december 2013 tot wijziging van enige
uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en
toeslagen. Relevant: ARTIKEL XIII, artikel 21b
Bronvermelding
• Bij de totstandkoming van dit document is gebruikgemaakt
van externe bronnen zoals wetteksten en kennisdossiers.
• Voor het vraag-en-antwoord-gedeelte is geput uit het
kennisdossier van HIER opgewekt:
http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/deregeling-het-kort
Contact
Green Spread InEnergie Holding BV
Utrechtseweg 310 gebouw H02 (Energy Club)
6812 AR Arnhem
085 - 40 13 470
www.greenspread.nl
[email protected] +31652083046