Dossier Atlantikwall Bedrijvigheid winkelgebied

JAARGANG 32 · NUMMER 3
SEPTEMBER 2014
Weer naar school!
Dossier Atlantikwall
Bedrijvigheid winkelgebied
Gesprek met de groenbeheerder
De Boomgaard is het
(gratis) kwartaalblad van de
Bomenbuurt in Den Haag.
Het is voor alle bewoners en
onder­nemers in de wijk en
verschijnt 4x per jaar in een
oplage van 4100 exemplaren.
Uitgave SBOB | Redactie Boomgaard
Acaciastraat 178a | 2565 KH Den Haag
Telefoon 070 346 56 23 (met voicemail)
E-mail [email protected]
Website www.bomenbuurtonline.nl
Redactie
Johan van Arragon (namens het bestuur),
Erna de Klerk, Henk van Loon, Hannah
Smeets, Reggy Specken, Luc Verkoren
Eindredactie
Tonny van Dijk
Concept en ontwerp
Joke ter Harmsel | www.COWBOYJO.nl
Fotografie en illustraties
Tonny van Dijk, Joke ter Harmsel,
Erna de Klerk, Frits Knijff, Henk van Loon,
Peter van Oosterhout, Herman Poelsma,
Rita Schermer, Hannah Smeets,
Reggy Specken, Luc Verkoren, Yke Vuyk
REDACTIONEEL
Tonny van Dijk
Tonny van Dijk (Den Haag, 1948) eindredacteur. Afkomstig uit het onderwijs.
Na de zomer... de nazomer
De dagen glippen tussen je vingers door, de maanden vliegen door je handen. Toch
was dit een zomer die we niet snel zullen vergeten. Vanwege grote, ernstige kwesties
die nog lang zullen naklinken. Vanwege kleine voorvallen, die iedereen individueel
onthoudt. En dan een tijdlang het warme zomerweer, gevolgd door regen, regen,
regen….
Ik hou wel van regen om de weldadige werking van het kalmerende geluid. En omdat
het zo lekker kan ruiken daarna: alsof er een bos vlakbij is. Maar je zal maar in je tent
of caravan hebben gezeten en mismoedig naar buiten hebben gekeken, om te zien of
het al wat opklaart. Dan moet je wel sterk in je (waterdichte) schoenen staan!
Dossier
Atlantikwall / 2 6
Ondertussen is er een ander seizoen aangebroken. De draad van voor de vakanties
is opgepakt, dat blijkt al uit de voorpagina. Kijkt u wel eens naar het overzicht van
activiteiten (p.13)? Dan zult u zien, dat u ook in de nazomer/herfst wat te zoeken heeft
in de Bomenbuurt. En nog even de geur van een bos ruiken? Steek de Segbroeklaan
over en loop door wat eens door oorlog verwoest was, nu beschermd stadsgezicht:
het kan verkeren.
Bedrijvigheid in het
winkelgebied 16
Foto voorpagina Joke ter Harmsel
De 1e schooldag na de zomervakantie
Drukwerk
Quadraat Printmedia i.s.m. DrukMaat
© Copyright Overname van artikelen, foto’s
of gedeelten daarvan is alleen toegestaan na
vooraf­gaande toestemming van de redactie
en met bronvermelding.
Adverteren
Informatie over formaten en tarieven:
[email protected]
t.a.v. Dory Danckaarts
WAT VERZAMELT U?
De redactie van De Boomgaard wil
aandacht besteden aan buurtbewoners/
verzamelaars en hun collecties.
Verzamelt u Japanse poppen, antiek
speelgoed, dinky toys, porselein, klokken,
oude camera’s of wat dan ook, stuur een
berichtje aan de redactie. Wij nemen
De werkzaamheden:
een fotocollage! 25
contact met u op voor het maken van een
afspraak voor een reportage met foto’s.
Mail naar: [email protected]
en verder
sponsort de vormgeving
van De Boomgaard
T 0624268737
[email protected]
www.COWBOYJO.nl
Sluitingsdatum kopij
volgende Boomgaard:
Artikelen in dit blad, waarin over gebeurtenissen
in de Bomenbuurt e.o. wordt geschreven,
hebben tot doel de lezer te informeren en de
discussie levend te houden. Zij geven niet
noodzakelijkerwijs de mening van de SBOB
(Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt)
of van de redactie weer. De redactie behoudt
zich het recht voor artikelen in te korten, te
redigeren of te weigeren als naar de mening van
de redactie het artikel niet bijdraagt aan een goed
leefklimaat in de Bomenbuurt.
17 november 2014
Kopij aanleveren:
per e-mail: [email protected]
per post: Acaciastraat 178A, 2565 KH Den Haag
Van het bestuur 4 Herinrichting winkelgebied 5 Kindercentrum Laura Dak 9
De Haagse lantaarnpaal 9 Column Herman Poelsma 9 Restaurateur Jeroen ten Hoorn 11
Activiteiten 13 Van de bomen en het bos 14 Column Marcel Verreck 17 Verzamelaar
in de buurt 19 Vincent van Gogh in Den Haag 20 Herdenking Majoor Thomson 21
De (zilver)meeuwen 22 Stand van zaken Valkenbosbrug 22 Zomerfeest Kastanjeplein 23
Ouderenwerk Segbroek 23 Reactie winkeliersvereniging m.b.t open brief braderie 23
Bestuur en Werkgroepen 27 Nuttige (web)adressen 27 ­Contact met De Boomgaard 27
Agenda 28 Belangrijke telefoonnummers 28 Stratenplattegrond Bomenbuurt 28
VAN HET BESTUUR
HERINRICHTING WINKELGEBIED
Wat speelt er
De gemeente werkt aan de herinrichting van het winkel­
gebied en de vervanging van het riool in de Fahrenheit­
straat, Thomsonlaan en Thomsonplein. De werkzaam­
heden duren naar verwachting tot en met maart 2015.
De Fahrenheitstraat wordt groener en fietsvriendelijker.
Van de voorzitter
De vakantie is voor veel van ons achter
de rug. Vakantie is voor mij ook altijd
even weg zijn van de dagelijkse
­beslommeringen en niet te veel doen,
zodat de batterij weer kan worden
opgeladen. Maar nu, weer terug,
vertel ik u waar we naar uit kunnen
kijken dit najaar.
In overleg met de aannemer gaan wij ervoor zorgen dat de
fietsenstalling Egelantierstraat in september of uiterlijk in oktober
open gaat. Na bijna 10 jaar ben ik blij dat het uiteindelijk gelukt is
om dit voor elkaar te krijgen. Vlak voor de zomer, hebben wij van
alle partijen groen licht gekregen en is de stalling besteld. Ik bedank
alvast iedereen die ons hierin heeft geholpen. Een lang gekoesterde
wens van de bewoners aldaar is uiteindelijk in vervulling gegaan.
Wij gaan nog een keer proberen de muurkrant, een soort
­elektronische buurtkrant, in de Bomenbuurt te realiseren. Op een
paar plaatsen in de buurt zullen dan schermen hangen waarop
aankondigingen, nieuws en andere wetenswaardigheden van
en voor de buurt te lezen zijn. De gesprekken hierover met de
gemeente zijn voor de vakantie gestart en gaan nu weer verder.
Twee activiteiten waar de SBOB haar medewerking aan verleent,
komen er weer aan:
13 september: Dag van Opvallend Afval
31 oktober: Halloween avond
Natuurlijk houdt het bestuur de ontwikkelingen rond wijkgebouw
De Kruin goed in de gaten. Wij volgen de gesprekken hierover
tussen Kruin en Gemeente, zoals afgesproken in het gemeenteraadsdebat van juni, met belangstelling.
Verder zijn er de vaste evenementen in de tweede helft van het
jaar: de vrijwilligersavond voor iedereen die actief is in de buurt en
de bijeenkomst van alle SBOB-werkgroepen. Alle actieve bewoners
krijgen hiervan nog persoonlijk bericht.
Kortom, na een heerlijke zomer kijk ik uit naar de komende
actieve herfstmaanden! En ik hoop dat het ons lukt om, tijdens de
ongemakken die de verbouwing in de beide winkelstraten vast ook
met zich meebrengt, het mooie eindresultaat voor ogen te houden.
Ik hoop u te zien, bij een van de activiteiten, in De Kruin of gewoon
op straat,
Hans Verboom, Voorzitter SBOB
Er komt nieuwe bestrating en de maximumsnelheid gaat
naar 30 kilometer per uur.
PLANNING WERKZAAMHEDEN
– 25 augustus tot en met 15 november 2014:
vervanging riolering en bestrating Thomsonlaan en
Thomsonplein, vervanging huisaansluitingen riool
en stoepen Fahrenheitstraat
– Begin januari tot en met maart 2015:
vervanging riolering en bestrating Fahrenheitstraat
OVERLAST EN BEREIKBAARHEID
De gemeente probeert de overlast te beperken.
Toch geven de werkzaamheden overlast. Woningen
en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers.
Bij omleidingen plaatst de gemeente verkeersborden.
Voor de hulp­diensten komen indien nodig rijplaten.
VEILIGHEID
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Het werkterrein
wordt afgezet met hekken, verkeersborden en geleide­
Viering Bomenbuurt
100 jaar in 2016
De Bomenbuurt is onderdeel van stadsdeel Segbroek,
Meer informatie/aanmelden via: [email protected]
dat tussen 1911 en 1923 is gebouwd. Segbroek bestaat
of op woensdagochtend tussen 10.30 en 13.30 bij Saskia
uit de volgende wijken: Valkenbos-Regentessekwartier,
de Swart op kantoor via tel. 346 56 23 of gewoon even
Heesterbuurt, Vruchtenbuurt, Bloemenbuurt, Vogelwijk
langslopen. Houd www.bomenbuurtonline.nl in de gaten
en Bomenbuurt.
voor verdere ontwikkelingen.
bakens. Ondanks de maatregelen blijven werkterreinen
gevaarlijke plaatsen. De gemeente raadt u aan om vooral
kinderen hierop te wijzen.
In 2016 willen wij dit 100-jarig bestaan vieren. Dat moet
een mooi evenement worden van en door de buurt.
Dus doen we een beroep op u om samen met het bestuur
ideeën te ontwikkelen. Denk aan verhalen van en over de
buurt, foto’s, andere beelden, muziek, u verzint het maar.
In 2015 gaan we concrete plannen maken, evenementen
bedenken, contacten leggen en fondsen werven.
Het bestuur is dus op zoek naar buurtgenoten met liefde
4
Buurtgenoten die kennis, enthousiasme, ideeën, materiaal
(foto, film, tekeningen, kaarten, etc.), en organisatietalent
hebben. Hebt u één - of meer - van deze zaken in huis
september 2014
september 2014
en belangstelling voor de buurt en haar geschiedenis.
••• Abeelplein
en wilt u ook een mooi feest maken van de 100-jarige
Bomenbuurt, geeft u zich dan op.
De Boomgaard
De Boomgaard
5
We besteden van tijd tot tijd aandacht aan facetten van onze buurt, waarbij meer achtergrondinformatie op zijn plaats is.
Deze ‘dossiers’ zullen ook een aparte plaats op de website van de Bomenbuurt, bomenbuurtonline.nl , krijgen. [Redactie].
ondergrondse gangen. Een deel daarvan bestaat nog en is in
gebruik als fietsenstalling. Dichtbij de brug over het Afvoerkanaal
stond een geschutsbunker die een groot deel van de kale vlakte
bestreek en die kort na de oorlog is afgebroken. Als jongen heb
ik in die bunkers nog in gespeeld.
W.M. Dudok en het Segbroekplantsoen
Zie ook:
Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen:
www.atlantikwallmuseum.nl
Atlantikwall-museum, Hoek van Holland:
www.atlantikwall-museum.nl
Werkgroep bewonersoverleg Duinoord:
www.duinoord-denhaag.nl/atlantikwall
Al in het laatste oorlogsjaar kreeg architect W.M. Dudok de eervolle
opdracht een plan te maken voor de wederopbouw. In de buurt van
het Gemeentemuseum zou een cultureel centrum komen. Verder
tekende Dudok een verkeersroute op het tracé van de tankgracht
en dat plan werd uitgevoerd. Tussen de bestaande Sportlaan en de
nieuwe Segbroeklaan kwam een riant park, dat na zestig jaar is
uitgegroeid met indrukwekkende boomgroepen, waterpartijen en
speelweiden, doorstroomd door de Haagse Beek. Dat daar aan het
einde van de oorlog volledige kaalslag is geweest is nu nauwelijks
meer voor te stellen. ■
••• Het Segbroekplantsoen
De Antlantikwall
door Luc Verkoren
Dossier Atlantikwall / 2
Om de Duitse bezetter tegen een mogelijke invasie door de geallieerden te beschermen werd eind 1941
••• Atlantikwall museumbunker
begonnen met de aanleg van verdedigingswerken langs de kust. Dit gebeurde onder de naam ‘Neue
Westwall’, later de ‘Atlantikwall’. De Atlantikwall liep van het Zuiden van Frankrijk tot aan de Noordkaap.
6
Op 2 april 2014 promoveerde Niod historicus Erik Somers op de
hernieuwde interesse voor de jaren 1940-’45. De laatste ooggetuigen
sterven uit, nieuwe generaties bezoeken Overloon, Westerbork,
Grebbeberg en de bunkers van de Atlantikwall. Somers: “Mensen
identificeren zich met wat er toen in hun stad of dorp gebeurde.
Niet zozeer nationaal-socialisme en terreur, maar het militaire
aspect uit die donkere tijd staat steeds meer centraal.” De nieuwe
belangstelling vindt zijn weerslag in een toenemend aantal musea.
Bunkers krijgen een praktische bestemming en worden voor het
publiek geopend. Zo krijgt een Duitse bunker aan de Van Ouwenlaan met de status van gemeentelijk monument een nieuwe
bestemming als vergadercentrum. Oorspronkelijk was het een
hospitaal, maar er is nooit gebruik van gemaakt. Een belangrijke
nieuwe functie voor oude bunkers is de toepassing van de
oerdegelijke bouwwerken als datacentra: bestand tegen over­
stromingen, noodweer, trillingen en inbraken.
Museumplannen
De plannen voor een Haags Atlantikwall museum zijn al oud.
Zo meldt de Telegraaf van 11 september 2004 dat binnen twee
jaar Het Atlantikwall Museum in de Scheveningse duinen zal
zijn geopend. Die plannen strandden op gebrek aan fondsen.
De Boomgaard
Maar er is nu toch, door toedoen van de Stichting Atlantikwall
Museum, een museum gekomen. Het is gevestigd aan de Badhuisweg tegenover de nummers 119-133, naast koffiehuis De Boshut.
Aan de Badhuisweg stonden langs de rand van de Scheveningse
Bosjes een stuk of twaalf bunkers. Het museum wordt nu uitgebreid
met een manschappenbunker, die bestaat uit twee verblijfsruimten.
Eén daarvan is bestemd voor expositieruimte voor fotografie en
kunst, de andere wordt ingericht met originele oude objecten die
niet gerestaureerd zijn. Zo zal de ruimte er uit zien alsof deze sinds de
Tweede Wereldoorlog onaangeroerd is gebleven. In de Westduinen
iets ten Noorden van Kijkduin wordt door de stichting een Duits
gangenstelsel gerestaureerd. Te zijner tijd zullen daar rondleidingen
worden gehouden. En voor het bunkercomplex aan het Zwarte Pad
gloort hoop nu de gemeente de plannen alsnog ondersteunt met
een aanzienlijke subsidie.
september 2014
september 2014
Nieuwe belangstelling voor ’40-‘45
Voor de bewoners van de Bomenbuurt zijn de dichtstbijzijnde
nog overgebleven bunkers te vinden in de Westduinen. Daar zijn
enkele bunkers tevoorschijn gekomen, sinds het duinzand hier
en daar weer mag stuiven, die de belangstelling hebben van
graffiti kunstenaars. Aan de Sportlaan, nummers 293-299,
nabij de Buizerdlaan stonden drie kleine geschutsbunkers voor
pantser­afweergeschut, met een schuilplaats en verbonden door
De Boomgaard
7
COLUMN
Herman Poelsma
Herman Poelsma heeft jarenlang plantenen tuinvragen van luisteraars beantwoord
in ‘West weet het’ op Radio West. Hij geeft
les op een landbouwschool.
ingez
onden
10:41 AM
100%
Hoe scoo
jouw won rt
ing?
Doe de en
ergiechec
k!
Doe de check voor jouw woning
metde Bewoner energie aPP
(BePP) en ontdek hoe je geld
én energie bespaart
http://bepp.energievoorenergie.nu
http://bepp
.energievo
orenergie
.nu
Kunstenaars op bezoek
bij Kindercentrum Laura Dak
‘Kunst ben je zelf’ was het thema waarmee de kinderen van de
Buitenschoolse Opvang Laura Dak, 2 maanden lang aan de slag
gingen. Dagelijks werden er workshops gegeven, zo konden zij
mee doen aan: MindfulKids, breakdance battle, documentaire
maken, sculptuur aan je lichaam en nog vele andere. Er kwamen
ook 2 kunstenaars uit Segbroek op bezoek: de film/installatie
kunstenaar Gerard Holthuis en de schilder/installatie kunstenaar
Jonqcuil de Vries. Zij toonden hun werk en lieten de kinderen
kennis maken met voor hen onbekende kunst. Zo had Gerard
Holthuis een ouderwetse grammofoon meegenomen en toonde
zijn film ‘Careless Reef - Marsa Abu Galawa’ (beter bekend als de
‘vissendisco’). Joncquil de Vries besprak met de kinderen zijn
grappige dierenschilderijen en liet zien dat je ook met hele lichte,
bijna transparante kleuren, een schilderij kan maken. Daarna leerde
hij hen hoe zij op een makkelijke manier zelf dieren kunnen
schilderen.
Het thema ‘Kunst ben je zelf’ werd begin juli afgesloten met een
zomerfeestje, waar de kinderen, ouders, opa’s en oma’s de
première van een documentaire over de Buitenschoolse Opvang,
een breakdance battle en een expositie van de kunstwerken konden
bewonderen.
Sarina Missot, Kindercentrum Laura Dak, Acaciastraat 139a
DE HAAGSE LANTAARNPAAL
Ook altijd gedacht dat ‘onze’ lantaarnpalen door Berlage
waren ontworpen? Ik wist niet beter, tot ik er onlangs in
Met Herman
de herfst in
Zomerperikelen
Net weer terug uit Scandinavië inspecteer ik als eerste mijn tuin.
Ik merk dat dankzij de goede zorgen van buurvrouw en schoon­
vader alles erg weelderig is gaan groeien.
Als eerste zorg ik dat ik een deel van mijn zuurstofplanten uit
mijn vijver vis omdat de vissen nauwelijks ruimte hebben om te
zwemmen. Mijn druif heeft het hogerop gezocht en is in mijn
perenboom geklommen en steekt daar ruim boven uit, dus de
ladder pakken en deze uit de boom verwijderen. Dit valt nog niet
mee omdat hij zich stevig vast houdt en ik de oogst wil sparen.
In mijn appelboom zitten diverse zuigers (takken die recht
omhoog gaan) en deze snoei ik er nu tussen uit. De groei neemt
nu af en hij kan zich dan voor de winter nog herstellen. Mijn
tomaten beginnen de eerste rijpe vruchten te geven en de
tweede oogst aardbeien begint ook te kleuren, nu nog hopen
dat het niet alleen vogelvoer is. Mijn sla is doorgeschoten en kan
naar de composthoop.
Tot mijn genoegen zie ik dat de knol­begonia’s die ik vergeten
was en dus veel te laat geplant, nu mooi in bloei staan, ook mijn
kuipplanten staan er mooi bij, maar ik zie dat ze nodig een extra
bemesting nodig hebben. Of een plant extra voedsel nodig heeft
kan je zien aan de bladeren, ze zijn lichter van kleur en er zitten
meer gele bladeren aan de plant. Ik mest zelf de tuin altijd met
een natuurmeststof (koeienpoep) maar mijn potten krijgen buiten
de algemene meststof ook 4x per jaar kunstmest. Kunstmest
werkt sneller en zeker in potten spoelen meststoffen snel uit.
Nu denkt u misschien dat ik een grote tuin heb, maar het is maar
een postzegel van 8 bij 6.
Veel tuinplezier.
Den Haag Centraal iets over las. Dat was ontleend aan
het boek ‘Op straat gezet: historisch straatmeubilair’.
Piet Zwart blijkt de lantaarnpaal te hebben ontworpen in
1925. Hij trad in 1921 bij H.P. Berlage in dienst en zo kwam
op zijn ontwerp de naam Berlage te staan. Toch nog een
beetje genoegdoening, als we het maar verder vertellen….
Tonny van Dijk
september 2014
De Boomgaard
9
Wet Paintings from the Lowlands
06 24 50 74 73
[email protected]
ilpittore.blogspot.nl
( Voorheen: Defra Tuinontwerp en Techniek )
Facilitel Hoveniersbedrijf is een multifunctioneel dienstverlenend bedrijf met zeer grote kennis en ervaring.
Wij werken voor particulieren, bedrijven, ambassades en
gemeente Haaglanden.
Of het nu is op het gebied van ontwerp, aanleg, aanpassen,
beplanten of onderhouden van een tuin:
“IEDER MATERIAAL
IS TE HERSTELLEN”
DAT IS HET MOTTO VAN JEROEN
TEN HOORN,
RESTAURATEUR VAN KERAMIEK EN ANDERE MATERIALEN
Onze hoveniers kunnen het!
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan
gerust contact met ons op.
Populierstraat 146
2565 MP Den Haag
Tel: 070-3645351
www.facilitelhoveniers.nl
www.defra.nl
[email protected]










Advies & Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
Bestrating
Metselwerk
Elektriciteit
Schuttingen
Vlonders
Schuren
Timmerwerk
door HENK VAN LOON
“Alleen maar zoals ik het wil!”
Jeroen beoefent dit mooie ambacht sinds 2002 en heeft zijn atelier
aan huis in de Populierstraat 14. Bij toeval kwam hij toentertijd in dit
vak terecht. Als bouwer van maquettes werd hem gevraagd of hij
iets wilde restaureren. Dit bleek echter zo'n succes dat hij ermee
doorging en hij heeft sindsdien nog geen dag zonder werk gezeten.
Zijn grootste voldoening is dat bij hem de mensen blij de deur
uitgaan. In Jeroens atelier worden beschadigde kunstobjecten
gerestaureerd en geconserveerd. En als er soms delen ontbreken
dan maakt hij ze er zelf bij. De te restaureren materialen zijn divers,
denk hierbij naast porselein en aardewerk ook aan brons, gips,
ivoor, marmer, jade, schildpad, emaille, hout, en bakeliet.
De heer Bijnen over Respect Thuiszorg:
“Thuiszorg is even wennen. Je kunt niet alles zelf
meer en je moet je overgeven aan een vreemde.
Maar ik ben buitengewoon tevreden.
De medewerkers zijn heel vriendelijk en behulpzaam. Ze zeggen: ‘Wij doen het alleen maar
zoals u het wil.’ Ik ben dankbaar dat het zo
allemaal kan.”
Lusterglazuur
Onze medewerkers komen graag naar
u toe voor persoonlijke verzorging,
verpleegkundige zorg en begeleiding.
Het object wordt eerst grondig gereinigd, ontvet en oude
­restauraties worden verwijderd. De eventueel aanwezige ­
originele onderdelen/scherven kunnen opnieuw gebruikt worden.
De losse delen worden verlijmd en waar nodig op- of aangevuld.
Vroeger werd beenderlijm gebruikt en die verkleurde nogal snel,
maar tegenwoordig zijn er betere materialen beschikbaar voor dit
verfijnde werk. Vervolgens wordt geplamuurd, geschuurd en
gepolijst. Heeft het oppervlak een bepaalde structuur, dan wordt
deze ook in de restauratie aangebracht. Om de restauratie dezelfde
kleur te geven als het object worden de benodigde kleuren
handmatig samengesteld. Tenslotte wordt over de restauratie een
beschermende laklaag aangebracht, die tevens wordt gebruikt om
de juiste glans weer te geven.
De gehele restauratie is erop gericht, het object zo veel mogelijk
terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Maar bij complexere
structuren kan men ook kiezen voor een eenvoudiger en dus
­goedkopere restauratie die dat voorwerp toch weer een waarde
teruggeeft. Want ieder materiaal is te herstellen, toch? ■
Zie voor meer praktische informatie: www.jeroentenhoorn.nl.
De Boomgaard
september 2014
Team Segbroek
Frankenslag 158, 2582 HX
(070) 306 91 70
[email protected]
www.respectzorggroep.nl
Jeroen is met name gespecialiseerd in het restaureren van voor­werpen met een laagje lusterglazuur, een glazuur met een mooie
olieachtige gloed. Deze gloed komt tot stand door toevoeging van
metaaloxide, in combinatie met de juiste hoeveelheid rook/zuurstof
tijdens het bakproces. Objecten uit de Art Nouveau en Art Déco
periode (van ca. 1895 – 1930) bevatten vaak lusterglazuur.
Deze geeft het object, naast vorm en decor, nog meer allure.
Het restaureren van lusterglazuur, en ook het vaak bijbehorende
decor, is uiterst complex en tijdrovend vanwege de samenstelling
van de juiste materialen om precies dezelfde gloed tot stand te
brengen. Maar ook met andere materialen weet Jeroen wel raad.
Rondkijkend in zijn atelier zie ik allerlei voorwerpen, variërend van
barok porselein tot houten speelgoed. Vaak worden voorwerpen
met emotionele waarde ter restauratie aangeboden. Of er is een
financiële reden; een gerestaureerd object brengt meer op bij
verkoop. Soms is het een verzamelaar die zijn collectie uitbreidt.
Hoe gaat zo'n restauratie in z'n werk?
11
Meer activiteiten en cursussen in de buurt? Meld
het de redactie via [email protected]
Open Coffee Bomenbuurt – okt. t/m dec.
Bibliotheek Bomenbuurt
Elke 2e maandag v/d maand van 9.00 – 11.00 uur. Voor iedereen
die wil netwerken, zich wil laten inspireren of gewoon zijn of haar
ideeën eens wil toetsen. De bijeenkomsten vinden plaats op
wisselende locaties en worden bezocht door gemiddeld 30-40
mensen. Toegang gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
13 oktober locatie: Van Merlenstraat 67-G.
Carla Trappenburg en Anjo Abbink verzorgen het programma.
10 november locatie: Lola Bikes & Coffee, Noordeinde 91.
Na afloop (om 12.00 uur) bezoek aan de tentoonstelling
NEW HORIZONS van Bruno van den Elshout in Panorama Mesdag.
8 december locatie: Restaurant 1798, Valkenboslaan 9A.
Meer info: www.bomenbuurtonline.nl/opencoffeebomenbuurt
In de bieb aan de Fahrenheitstraat 707 (hoek Cypresstraat) zijn de
komende weken meerdere activiteiten. Reserveren: 070 – 3536970
of [email protected]
Houtrustkerk
Iokai Shiatsu therapie
slechts € 12,50
Japanse drukpunt massage voor
ontspanning, preventie
en behandeling van klachten.
VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur
Hanenburglaan 228, 2565 HB Den Haag
www.shiatsudenhaag.nl 070 385 17 96
GEZOND WONEN
ACTIVITEITEN
IN DE BUURT
Zondag 14 september 2014 wordt van 12.00 tot 12.30 door
­klarinettist Pierre Woudenberg en de Hongaarse pianiste Eva Szalai
een koffieconcert gegeven in de Houtrustkerk aan de Beeklaan/
hoek Houtrustweg. Het programma bestaat uit louter werken van
de Joods-Hongaarse componist Leo Weiner (1885-1960). Weiner
wordt weleens de Hongaarse Mendelssohn genoemd en liet graag
de Hongaarse volksmuziek doorklinken in zijn composities.
Pierre Woudenberg is hoofddocent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en een van de oprichters van het Schönberg
Ensemble. Op www.evaszalai.com vindt u informatie over Eva
Szalai en is ook haar muziek te beluisteren. De toegang is vrij,
er is een collecte aan de uitgang.
Donderdag 25 september van 20.00 tot
22.00 uur is schrijver en televisiepresentator
Abdelkader Benali te gast. Schrijven doet
Benali al sinds zijn achtste en lezen deed hij
via de bibliotheek. Bekend wordt hij in 1997
met Bruiloft aan zee, dat genomineerd
wordt voor de Libris Literatuurprijs. In 2002
verschijnt De langverwachte, dat bekroond
wordt met de Libris Literatuur Prijs. In 2009
schrijft hij De stem van mijn moeder, gevolgd door Bad Boy.
De avond in de bibliotheek vertelt hij over zijn werk en schrijverschap.
Entree voor leden €2,50. Voor niet leden: €5,00.
Woensdag 8 oktober van 14.30 tot 16.00 uur: Feestkronen maken
(+6) Kinderboekenweek beleeft dit jaar de 60ste editie met een
workshop met een echte Art-S-Cool kunstenaar. Je even voelen
als een koning of koningin, maar dan wel met een te gekke, aparte,
zelfgemaakte feestkroon op! Eerst een verhaal, dan aan de slag en
daarna presenteren aan elkaar en je familie.
Peuterochtenden op 8 oktober, 5 november en 3 december
Van 10.00 tot 11.00 uur is er deze ochtenden voor kinderen van
2 tot 4 jaar voorlezen, gevolgd door knutselen.
Toneelgezelschap Inter Nos ‘Het is maar geld’
Halloween
Iokai Shiatsu adv 1-8v2.indd 2
g
s
i
t
a
r
g
l
e
v
e
g
Uw
30-01-14 17:08
j
i
r
v
i
t
i
f
f
ra
de
vels met
e
g
e
n
g
o
h
Sc
akregelin
a
m
n
o
o
ch
graffiti-s
Meldpunt Graffiti
Buitengewoon schoon!
en de straat ziet er rommelig uit. De
Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: [email protected]
of 070 3534605.
Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.
gemeente biedt nu gratis de graffitischoonmaakregeling aan. Snel
schoonmaken voorkomt vaak meer graffiti.
Dus maak gebruik van de regeling!
www.denhaag.nl/graffiti
Toneelgezelschap Inter Nos - onverbrekelijk verbonden aan De Kruin zal van 24 tot en met 26 oktober weer een fraaie productie
opvoeren in de grote zaal. Dit keer is dat de komedie ‘Het is maar
geld’ van de Britse acteur en toneelschrijver Peter Coke.
Twee weduwen hebben het huis waarin ze wonen en de tachtig
jaar oude dienstmeid geërfd. Wegens gebrek aan inkomsten leven
de bewoners in grote geldzorgen. Er is wel een vermogen, maar al
dit geld én de inboedel is vastgezet in een stichting en bestemd
voor Flip van Halen, de zoon van een van de twee weduwen.
Zoonlief kan echter pas op zijn veertigste over dit geld beschikken.
De hilarische zoektocht naar een oplossing is goed voor menig
absurde panieksituatie.
De voorstellingen vinden plaats op vrijdag- en zaterdagavond
en zondagmiddag. Prijs en aanvangstijden zullen via de website
www.internosdenhaag.nl nader worden bekend gemaakt.
Op die site kunnen ook de plaatsen worden gereserveerd.
Parelroute
Op zaterdag 11 oktober vindt van 12.00 - 17.00 uur de Parelroute
plaats in de Haagse Flora- en Faunawijken (Heester-, Bomen-,
Bloemen-, Vruchtenbuurt en Vogelwijk). De Parels zijn mensen met
een bijzondere hobby, passie, specialiteit of talent, die dat graag aan
anderen willen laten zien tijdens de Parelroute. Dit kan van alles zijn:
een interessante verzameling, muziekoptredens, kunst, een toneel­
voorstelling, gedichten, een bijzondere tuin, en ga zo maar door.
De opening is om 11 uur in De Hyacint, Anemoonstraat 25. Daarna
zal om 12.00 uur de route starten. Het Parelboekje met route­kaart is
af te halen bij de Bibliotheek Bomenbuurt. Meer info op de website:
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl.
De Boomgaard
september 2014
Ongewenste graffiti ontsiert uw huis
Op vrijdag 31 oktober organiseert de werkgroep Kastanjeplein
voor de 4e keer een Halloweenfeest. Op het Kastanjeplein wordt
eerst een spannend verhaal verteld, waarna de tocht langs de
deuren van start gaat. Het bestuur van SBOB zorgt er in elk geval
voor dat de kinderen samen met hun ouders, opa’s en oma’s genoeg
snoep tegenkomen als zij de huizen langs gaan. De deuren waar­achter dat lekkers te vinden is, zullen herkenbaar zijn. Na afloop is
er warme chocola en glühwein. Ook zijn er kleine prijzen voor de
kinderen die het engst of mooist zijn verkleed. Meer informatie:
www.bomenbuurtonline.nl. Wilt u mee helpen met het organiseren
meldt u zich dan aan via [email protected]
13
door HANNAH SMEETS
Van de bomen
en het bos
Een gesprek met Hans Kruiderink, groenbeheerder stadsdeel Segbroek en Westduinpark
Wij praten over het onderhouden, kappen en aanplanten van de bomen in de Bomenbuurt. Zijn officiële
functie is Beheerder Openbare Ruimte. Daar valt dus meer onder dan alleen bomen.* We beperken ons
echter vandaag tot de bomen in onze wijk.
••• Hans Kruiderink
Bomen kappen? Dan ook compenseren!
Wanneer snoeien?
Hans is verantwoordelijk voor wat in ambtelijke termen heet:
in stand houden, beheren en vernieuwen. Hij zorgt ervoor dat het
Groenbedrijf Den Haag (opvolger van de vroegere Plantsoenendienst) dit uitvoert. Sinds twee jaar werkt Hans alleen nog met het
Groenbedrijf. Er zijn ook andere bedrijven die het groenbeheer in
Den Haag uitvoeren en soms goedkoper zijn, maar het Groenbedrijf
kent de omgeving goed en werkt toekomstgericht. Hans hoopt dat
deze voordelen zich op den duur uit betalen. Dat levert Hans tijd
op, bijvoorbeeld om de vele mails van bewoners te beantwoorden,
of deel te nemen aan overleg over de Fahrenheitstraat/Thomsonlaan. Er zijn boompjes weggehaald op het trottoir van de Thomsonlaan vlak bij de Valkenboskade. Dat is gedaan omdat die laan daar
opnieuw wordt ingericht en die boompjes niet meer in dat plan
pasten. Er kunnen allerlei redenen zijn, om een boom te kappen.
Soms is dat een esthetische reden, vaker heeft het met parkeerruimte te maken, of met ondergrondse afvalcontainers.
Waar bomen moeten worden weggehaald, worden zij als het
kan gecompenseerd met nieuwe aanplant. Zo komen er in de
Fahrenheitstraat 6 nieuwe bomen bij en op de kruising met de
Thomsonlaan nog 2 extra.
Dat hangt een beetje van de boom af: jong of al wat ouder. Bij voorkeur worden de oudere bomen in voorjaar of najaar gesnoeid, maar
soms moet het op een ander moment. Bomen kunnen overlast geven
aan een gevel, of zijn door laaghangende takken een gevaar voor
verkeer. Op de Valkenboskade zijn populieren die tegen een gevel aan
kwamen gesnoeid. Ook in het Segbroekpark moesten populieren,
die bij de kinderspeelplaats staan, gesnoeid worden. Bomen mogen
geen gevaar vormen voor mens en verkeer. In principe moet een
stam tot op 4 meter hoogte kaal zijn. De lagere takken worden
gesnoeid. Bij dubbele koppen moet er ook de zaag in, of bij takken
die door elkaar zijn gegroeid. Jonge boompjes worden om het jaar
gesnoeid, om de kroon te begeleiden naar volwassenheid. Het
Groenbedrijf controleert bomen elk jaar, op overlast en (iep-)ziekte.
Dode bomen
Nieuwe aanplant
Er wordt naar gestreefd in zoveel mogelijk woonstraten bomen
aan te planten. Hans is daar een groot voorstander van. Dat gaat
tegenwoordig, anders dan vroeger, altijd in overleg met de
bewoners. Wanneer erg veel bewoners het niet willen, gaat het
soms niet door. Een buurt moet er wel blij mee zijn. Aanplant van
bomen kan echter alleen wanneer een straat wordt heringericht.
Dit in verband met bekabelingen en buizen in de grond. Ook
worden er minder groot wordende bomen geplant in woonstraten,
dus geen populieren of iepen, maar sierperen, meelbessen,
lijsterbessen. Er wordt wel gestreefd naar zoveel mogelijk variatie,
zelfs binnen een straat.
Tenslotte
foto, laat hij me zien hoe er een flinke arm van de Baumanni is
beschadigd tot bijna op het kernhout. Dit ondanks het zorgvuldig
aanleggen van een tijdelijke keerlus tussen twee kastanjes op de
Laan van Meerdervoort (in verband met de aanleg van de nieuwe
brug bij de Valkenboskade). Hij vindt het net zo erg als iedere
andere bomenliefhebber dat zou vinden. Gelukkig is de stam goed
ingepakt en beschermd. ■
*Ook het andere groen, de openbare ruimte en de aankleding
daarvan, de sociale aspecten en de communicatie met
bewoners(groepen) en andere belanghebbenden is er onderdeel
van. Hij is bijvoorbeeld betrokken bij de herinrichting van de
Fahrenheitstraat en het beheerplatform voor het Westduinpark.*
Meldingen over het groen in de buurt kunt u richten aan:
[email protected]
Dat de groenbeheerder zijn werk met plezier doet, is mij heel
duidelijk. Hij praat met veel enthousiasme en betrokkenheid bij het
groen én met kennis van zaken. Op weg naar een plekje voor de
14
september 2014
september 2014
Beleid is om een iep met iepziekte zo snel mogelijk weg te halen i.v.m.
besmettingsgevaar. Vorig jaar zijn er 12 zieke iepen weg­gehaald aan
de Ieplaan en kortgeleden nog een aan het Valkenbosplein. Gelukkig
zijn er aan de Ieplaan snel nieuwe voor in de plaats gekomen. Via het
stedelijk overleg van groenbeheerders kreeg Hans te horen dat er
bij de Neherkade iepen weg moesten. Hij kon ze krijgen voor
de Ieplaan. Dat is dan weer handig van zo'n overleg. Ze zijn
goed aangeslagen.
De Boomgaard
De Boomgaard
15
COLUMN
Marcel Verreck
Marcel Verreck (Den Haag, 1960) is cabaretier,
columnist en schrijver. Én neerlandicus.
Met Paul Pleijsier won hij in 1987 het Leids
Cabaret Festival. Samen staan Paul en Marcel
de komende tijd 1x per maand in Theater
Dakota (Zuidlarenstraat), aanvang 16.30uur.
Zie ook: www.theaterdakota.nl.
door ERNA DE KLERK
Een en al bedrijvigheid
in het winkelgebied
De rust der dingen
Recessie? Terugloop van klanten tijdens de herinrichting? Misschien, maar ondertussen blijft het winkelgebied zich positief ontwikkelen. En worden er allerlei nieuwe winkels geopend, terwijl er in andere
winkelstraten steeds meer leegstand te zien is. Waarin schuilt toch het geheim van dit succes dat onze
buurt ten deel valt? Nico Koemans (Koemans Snacks, Fahrenheitstraat) en Koos Mooiman (Mooiman
herenmode, Thomsonlaan), die zich namens de winkeliersvereniging actief bezighouden met nieuwe
aanwas in de beide winkelstraten, leggen uit.
winkeliersvereniging en wat een huurder te bieden heeft. Maar soms
zijn we te laat en is een pand al weer verhuurd voordat we er erg in
hebben.”
••• Werkzaamheden aan de Thomsonlaan, augustus 2014
De Bomenbuurt is zowat een eeuw oud. Ontelbare levens zijn
hier geleefd, ontelbare gebeurtenissen hebben hier plaats­
gevonden. Maar als ik op een zondagmiddag uit mijn raam kijk,
lijkt het wel alsof er nooit iets is gebeurd. Stoïcijns staan de
huizen op hun plek, de gevels vormen een vertrouwd decor.
Op de borden die aankondigen dat we binnenkort naar onze
winkels moeten hinkstapspringen, omdat alles op de schop gaat,
zijn foto’s uit een ver verleden afgebeeld. De winkels zijn anders,
de auto’s nog afwezig, sommige bomen nog pril, maar je herkent
moeiteloos de locatie. Over dat niet-menselijke geduld van de
dingen schreef ik jaren geleden een lied. Ik citeer het eerste
couplet:
Missie
“Dit werk gebeurt grotendeels achter de schermen”, aldus Koemans.
Het gaat vooral om contacten en een goed netwerk. “Zodra er een
pand leegkomt, nemen we contact op met de eigenaar of de makelaar
en proberen ideeën aan te dragen, soms hebben we al een kandidaat,
of we gaan mee op zoek. We kunnen dan de eigenaar overtuigen
dat wat langer wachten vaak een beter rendement oplevert.”
Zijn missie gaat ver: hij loopt zelf ook nog wel eens winkels elders
in de stad binnen om hen te overtuigen de zaak te verhuizen naar
zijn eigen winkelstraat.
Nieuw nieuw nieuw
••• Koos Mooiman en Nico Koemans
“De Fahrenheitstraat, hoofdader van het winkelgebied, is een
boodschappenstraat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘De Fred’,
die een winkelstraat is”, aldus Koemans. “Dat betekent dat mensen
hier dus vooral op pad gaan voor hun (dagelijkse) boodschappen.”
Daar is ook alles voor aanwezig: brood, kaas, vlees, groente, vis,
drogisterij-artikelen en natuurlijk de alles-in-één supermarkt.
Vervolgens is de vraag: hoe aantrekkelijk is de straat om daarna nog
wat langer te blijven en andere - niet noodzakelijke - inkopen te
doen en koffie te drinken of een broodje te eten?
september 2014
Kwaliteit
16
Dat wordt onder andere bepaald door de verscheidenheid in het
aanbod. Want je bent snel uitgekeken op en in een straat met alleen
maar een zelfde soort winkels. In vaktermen heet dat ‘branchering’:
welke winkels voegen iets toe aan het al bestaande assortiment en
waar hebben we er genoeg van?
Dat denk- en regelwerk vraagt om coördinatie. De eigenaar van een
winkelpand, meestal een belegger, wil natuurlijk dat zijn eigendom
zo snel mogelijk wordt verhuurd. Dat levert inkomsten op. Dus de
huurder die zich het eerste meldt, mag meestal gelijk aan de slag.
Niet iedere eigenaar/belegger is geïnteresseerd in het soort winkel
die zich in een bepaalde buurt gaat vestigen. “Gelukkig heb je
beleggers die gaan voor kwaliteit”, aldus Mooiman. “Die richten zich
op de lange termijn en zijn gebaat bij overleg met bijvoorbeeld een
De Boomgaard
Zo opent dit najaar Ekoplaza een nieuwe biologische supermarkt
(tegenover Albert Heijn) van maar liefst 400 m2 en komt er een
filiaal van Deleukstetaartenshop.nl (naast Lake Side Jeans). Deze
zomer opende Ici Paris parfumerie haar deuren naast Kaasspeciaalzaak Ed Boele. Op de Thomsonlaan komt een schoonheidssalon
(in het oude pand van de kringloopwinkel) en een Italiaanse
schoenontwerper (naast dierenwinkel Zandvliet die zelf in een
nieuw pand trekt een paar deuren verderop).
Local hero
Een ander sterk punt is de juiste mix van de zogenaamde formule
winkels, vaak onderdeel van de grote landelijke ketens, en
­kleinschalige ondernemende winkeliers. Deze laatste groep
– in marketing­termen ook wel local heroes genoemd – heeft de
eigenschap om klanten aan zich binden: ze hebben oog voor
persoonlijke aandacht en een product of assortiment dat op niet
veel andere plaatsen verkrijgbaar is. Alle ingrediënten die een
goed tegenwicht bieden aan het opkomende online winkelen.
“Internet winkelen is hooguit een aanvulling”, aldus Koemans,
“maar uiteindelijk wil je toch persoonlijk contact en goede service”.
Wensen
Mooiman: “Ook het familiebedrijf – van vader op zoon – is een
sterke klantenbinder en doet het goed hier in de buurt.” In maar
liefst vijf winkels staan ze ook werkelijk samen in het bedrijf:
Duo optiek, slager René Timmers, de groentenkiosk van Jan Otten,
dierenwinkel Zandvliet en de viskiosk van Piet Kleinee.
Maar er blijft natuurlijk altijd iets te wensen over. Een sportzaak
en een lederwarenzaak zijn van harte welkom, volgens de
­brancheringscommissie. Maar, nog veel belangrijker: wat wil
de klant? Zie hiervoor de oproep in het kader hieronder.
En de winkeliersvereniging ziet graag nog wat ondersteuning van
de gemeente Den Haag die zich als ‘winkelstad van Nederland’
profileert. Een duidelijke bewegwijzering naar winkelgebied
Fahrenheitstraat zou nog meer langsrijdende bezoekers trekken.
Ik word soms zo rustig van een regenpijp
Hij hangt daar lekker aan de muur
En hoeft niet op om zeven uur
Hij is ooit vastgeschroefd
En bij regen gaat er regen door
Want daar zijn regenpijpen voor
Hij is bij droogte niet bedroefd
Omdat een regenpijp niets hoeft
Verbouwing
Het is een fascinatie waar ik niet van los kom (en waarom zou ik
dat trouwens willen?). Natuurlijk verouderen gebouwen, stoepen
en straten ook, maar ze hebben een langere adem en helpen
ons zo bij het vasthouden van onze herinneringen. Het is
ontroerend om heel oude schilderijen te zien waarop kathedralen,
paleizen en landschappen zijn geschilderd die er nu nog steeds
zijn. Hou me ten goede, ik ben blij om een levend mens te zijn,
en daar hoort slijtage bij, maar soms even die kalmte van een
object te hebben, het is aanlokkelijk. Dankzij de menselijke
verbeeldingskracht kan dat ook. Dan verbeeld ik me een
lantaarnpaal te zijn bij Park Sorghvliet:
De herinrichting is inmiddels van start gegaan. De beide heren
maken zich niet echt zorgen over teruglopende bezoekersaantallen.
Gedurende het verbouwingsjaar vertrouwen ze vooral op de
loyaliteit van de buurtbewoners en andere klanten.
Van meerdere plekken in Den Haag is bekend dat tijdens grootschalige verbouwingen het klantbezoek toenam. Allemaal op naar
de winkels dus! ■
OPROEP
Het winkelgebied is aardig breed gesorteerd.
Er is van alles te vinden. Maar wat mis je nog?
Een sportzaak dus, of een gespecialiseerde
boekwinkel, verlichting, een bepaald kledingmerk, delicatessen? Het kan van alles zijn.
De brancheringscommissie is benieuwd.
Laat het ons weten via:
[email protected] en wij geven
alle wensen (anoniem) door aan de winkeliersvereniging.
Hij stond zo fier en losjes
In de Scheveningse Bosjes
Ook midden in de nacht
In een bos vol enge mannen
Met hele natte plannen
Hield die lantarenpaal de wacht
Ongenaakbare kracht
Even leuk natuurlijk. Maar dan weer snel door. We zijn tenslotte
mens, omringd door de dingen die ons nerveuze gehannes
glimlachend gadeslaan. Verbeelden wij ons.
Bent u ook verwoed verzamelaar? Meld het
de redactie via [email protected]
NIEUW IN DE BUURT
VERZAMELAAR
IN DE BUURT
door LUC VERKOREN
De
uilen van Marijke Wegerif
Een jaar of acht geleden kreeg Marijke Wegerif een heel bijzonder
beeldje. Het stelt Pallas Athènè voor die op haar uitgestrekte arm
een uil draagt. Athena, de lievelingsdochter van Zeus, was oorspronkelijk een hemelgodin, later de godin van het wijze krijgs­
beleid, en daarom gewapend met helm, schild en speer. Vaak rust
een uil aan haar voeten, die bij de godin hoort als symbool van de
wijsheid. Marijke kreeg een goed uitgevoerde kopie van het beeldje,
compleet met certificaat. Niet veel later trof zij een van lichtbruin
leer vervaardigd uiltje aan, dat je op je vinger kan zetten. Dat was
het begin van een collectie, die inmiddels al ruim tweehonderd
exemplaren telt. Marijke is opgehouden met tellen, niet met
verzamelen. Nieuwe aanwinsten vindt zij vooral tijdens haar verre
reizen. Familie, vrienden en vrien­dinnen helpen een handje mee.
Zo is het een inter­nationale collectie geworden.
Hoewel het uiterlijk van een uil met een paar woorden kan worden
beschreven is de verscheidenheid van beeldjes van uilen over­
stelpend. De oren, de snavel en de ogen zijn kenmerkend voor alle
afbeeldingen. De materialen lopen sterk uiteen: schelpen, steen,
hout, ijzer, zilver, papier, glas, porselein en was (in de vorm van
kaarsjes). Veel van die materialen, zoals schelpen, kiezelstenen en
hout liggen letterlijk voor het oprapen. Marijke, die onderwijzeres is,
neemt nu en dan een kleine selectie mee naar school als het thema
‘museum en verzamelen‘ behandeld wordt. Het leverde Marijke de
bijnaam op van ‘Uilenjuf’.
De collectie bestaat voor een groot deel uit zeer kleine beeldjes,
sommige maar net iets meer dan één of twee centimeter hoog.
Voor een verzamelaar is dat ideaal: er dreigt voorlopig geen
ruimtegebrek. ■
••• Marijke Wegerif
ACTUELE INFORMATIE TRAM 3 EN 12
september 2014
Vanaf 1 SEPTEMBER rijden de trams weer
over de Valkenbosbrug. Auto's en fietsers worden
nog omgeleid. Zie ook pag 22 en htm.nl.
De uil is volgens Van Dale een nachtroofvogel
met korte krachtige, bijna onder de veren
verborgen snavel en grote, naar voren gerichte,
onbeweeglijke ogen, waar omheen zich een krans van
borstelige veren bevindt. Talrijk zijn de uitdrukkingen
waarin de uil voorkomt: zo dronken als een uil, zo dom
als een uil, kijken als een uil in doodsnood, ieder meent
zijn uil een valk te zijn en nog veel meer. Een hele
generatie is opgegroeid met de Fabeltjeskrant, met
Mijnheer de Uil als de wijze commentator. De uil is
overigens niet alleen symbool van de wijsheid, maar
ook van de domheid: wat ben ik toch een uilskuiken….
De Boomgaard
19
Herdenking
100-jarige sterfdag
Majoor Thomson
Vincent van Gogh
in Den Haag
••• Bleaching Ground - Vincent van Gogh, 1882
En toen volgde op 28 juni (Veteranendag) de onthulling van een
borstbeeld van Majoor Thomson in het gebouw van de Eerste
Kamer. Ook bijzonder om mee te maken: allerlei politici, hier
amicaal verenigd. Een toespraak van oud-Inspecteur Generaal
der Krijgsmacht Cees de Veer, die op deze dag de missie van
destijds (1914) verbond met de andere vredes­missies van
Nederland en de afwegingen die de politiek daarbij steeds
moet maken. Daarna kwam mevr. Jolien Berendsen-Prins aan
het woord, die nogmaals de verdiensten van Majoor Thomson
(ook als parlementariër) de revue liet passeren. Vervolgens
werd het beeld onthuld door de Voorzitter van de Eerste Kamer,
mevr. Ankie Broekers-Knol en de Voorzitter van de Vaste
Kamer­commissie Buitenland, mevr. Angelien Eysink.
door REGGY SPECKEN
Dat Vincent van Gogh geen makkelijk leven heeft gehad weten
we. Hij heeft ook maar kort geleefd: 37 jaar. In de laatste 10
daarvan schildert hij de doeken die hem nu zoveel roem
brengen. Vincent heeft op allerlei plekken gewoond, ook in
Den Haag. In 1869 komt hij, als jongeling van 16, in deze stad
in aanraking met kunst. Hij werkt vier jaar bij de chique
kunsthandel Goupil op de Plaats. Daarna probeert hij elders
vergeefs een toekomst op te bouwen door studie, als leraar
en als hulpprediker. Na vele mislukkingen begint hij, op advies
van zijn broer, aan een leven als kunstenaar.
20
Met Breitner trekt hij door de armste buurten van Den Haag, op zoek
naar volkse types. Bekend is dat hij ook vaak heeft rondgestruind in
Dekkersduin, tegenwoordig Bohemen en Kijkduin. Het ligt voor de
hand dat hij daarbij ook ‘onze’ duinen (die waarop later de Bomenbuurt is gebouwd) heeft doorkruist. Maar ook in Den Haag was het
geluk niet aan zijn zijde. Zo arriveert hij te laat om nog mee te
kunnen werken (en geld te kunnen verdienen) aan het ‘Panorama’,
dat Mesdag met hulp van anderen, waaronder zijn vrouw en
Breitner, het licht deed zien. Bovendien kiest Vincent in zijn kunstuitingen steeds voor thema’s welke in die tijd nauwelijks verkopen,
zoals de zelfkant en de armoede.
De Boomgaard
Tonny van Dijk
••• Plaquette in de Hendrick Hamelstraat, Den Haag
P.S. Misschien heeft u de oproep gezien, die ik in juni deed over
herinneringen aan Thomson de musical? Dat was niet tevergeefs,
want ik heb van een buurtbewoner een CD van de musical
gekregen en allerlei extra foto’s, o.a. van de herdenking in 2004.
Langs deze weg, nogmaals dank!
En Vincent maakte het zichzelf hier in Den Haag ook in een ander
opzicht niet makkelijk. Tot ongenoegen van zijn familie en van
Mauve begint hij een relatie met een zekere Sien, een arme vrouw
met een alcoholprobleem. Een vrouw ook die zelf een moeizaam
leven als prostitué achter de rug heeft. Ze heeft meerdere kinderen,
waarvan een aantal jong overlijdt. Terwijl ze met Vincent samenwoont krijgt ze nog een baby, niet echter van hem. In 1883
verbreekt hij de relatie en verlaat Den Haag. Toch heeft hij bij deze
vrouw wat huiselijk geluk gevonden. Ruim 50 tekeningen maakt hij
van haar. Vincent trekt verder, naar Drenthe, Antwerpen en Parijs.
Zijn laatste jaren brengt hij door in Zuid Frankrijk. Daar in Auverssur-Oise maakt hij in 1890 een eind aan zijn leven. ■
september 2014
september 2014
In 1881 vestigt hij zich weer in Den Haag. Hij volgt er teken- en
schilderlessen bij Anton Mauve. Mauve leert hem de aquarel- en
de olieverftechniek. Waarschijnlijk heeft Vincent van hem thema’s
als de aardappeleters en de houtverkopers overgenomen. Hij leert
ook de andere schilders van de Haagse School kennen: Jacob en
Matthijs Maris, Weissenbruch, Mesdag, Breitner en Israëls.
Na het verhaal over de Majoor in De Boomgaard van juni jl. wil
ik ook graag vertellen wat er vervolgens is gebeurd. Op 16 juni
werd de Rosa Majoor Lodewijk Thomson gedoopt in het
rosarium van het Vredespaleis. Ik was erbij; het is tientallen jaren
geleden, dat ik in het Vredespaleis ben geweest, maar de tuin
achter had ik nog nooit gezien. Het dopen zelf gebeurde door
de Albanese ambassadeur, die daartoe een fles bubbels kreeg
aangereikt. Er bleef gelukkig wel genoeg over, om nog een
toost op de Majoor uit te brengen. Ik had een exemplaar van
De Boomgaard bij me, die door de ambassadeur werd mee­
genomen. Zo gaat de Bomenbuurt de wereld in!
De Boomgaard
21
ingez
onden
Blijven de
(zilver)meeuwen beschermd?
Als u dit leest hebben we het broedseizoen van de meeuwen achter
de rug en zal de overlast van het geschreeuw en de rommel die
ze veroorzaken voor een groot deel verdwenen zijn. De aandacht
verslapt dan helaas weer tot het volgende seizoen. Toch is er
wel een groeiend draagvlak om er –eindelijk- iets aan te doen.
Een Tweede Kamerlid durfde het aan om drastische maatregelen
te bepleiten. Hij kreeg bijval, maar werd ook gehoond, met name
door Vogelbescherming. Het verhaal is nog zo eenvoudig niet
en wie de moeite neemt zich erin te verdiepen, komt tot een
genuanceerd standpunt.
In de Bomenbuurt merken we dat we met een jaarlijkse toename
van de zilvermeeuw te maken hebben. En ‘onze’ zilvermeeuwen
zijn echt wel iets anders dan de kleinere soorten die nog in
natuurgebieden broeden. Het broedgedrag van deze meeuw op
onze daken zorgt er voor dat de aanwas toeneemt, want ze zijn
bijzonder succesvol bij het uitbroeden – dus per jaar komen er
per paar vaak 3 bij en die jonkies komen dan automatisch terug
naar het hun bekende broedgebied: onze daken. Via Facebook
(Meeuwenoverlast Den Haag) zullen we dus blijven doorgaan om
bewoners bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen om
meeuwen van hun daken te weren.
AANVRAAG GESPREK
­OUDERENCONSULENT
Het ouderenwerk in het stadsdeel Segbroek wil bijdragen
aan het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van
senioren. Het ouderenwerk verzorgt activiteiten, individuele
informatie en verschillende diensten. U kunt bij ons
terecht voor meer persoonsgerichte informatie, advies
en begeleiding. Wij helpen u de regie over uw eigen
leven te behouden en uw zelfredzaamheid te vergroten.
ZOMERFEEST
KASTANJEPLEIN 2014
Gelukkig heeft de Gemeente aangekondigd dat er volgend jaar
ondergrondse afvalcontainers in de Bomenbuurt zullen worden
geplaatst. Dan is in ieder geval het probleem van het openscheuren
van afvalzakken achter de rug. Tot die tijd: stevige afvalzakken
gebruiken, scheutje doodgewone azijn erin en de zakken zo
laat mogelijk ’s ochtends buiten zetten. Nu nog speciaal ‘Meeuwen­
zangzaad’ dat de meeuw laat klinken als een nachtegaal….
Willem de Graaff/Tonny van Dijk
Hoe staat het met de nieuwe
Valkenbosbrug?
Op 2 juli was het weer Zomerfeest op het Kastanjeplein.
Dit door een enkele vrijwilliger in combinatie met de SBOB
De ouderenconsulent, een onafhankelijke vraagbaak,
werkt in principe vanuit wat u past. Indien gewenst kan
de ouderenconsulent bij u aan huis komen.
Wijkbewoners uit de Bomenbuurt kunnen een afspraak
maken met ouderenconsulent Lizeth Kastelein,
tel. 070-2052480.
georganiseerde feest trok weer veel jeugd aan, samen met
de moeders en een enkele vader.
voor de vrolijke noot met hun spellen en springkussen,
GEZOCHT GASTHEER/GASTVROUW
HUISKAMER DE BOLSTER
dat als één van de succesnummers geldt. En dan was er
VÓÓR Welzijn, Ouderenwerk Segbroek is op zoek naar een
het schminken, waar de kinderen voor in de rij stonden.
vrijwilliger voor de functie gastheer/gastvrouw in Huiskamer
Ook dit jaar vonden wij een mevrouw bereid om een
de Bolster in de Kastanjestraat. Wij vragen van de vrijwilliger
middag vrijaf te nemen en de kinderen te leren hoe met
om twee woensdagen per maand van 9.30 – 15.00 uur
papier, lijm en tekenpotloden mooie dingen gemaakt
aanwezig te zijn in Buurtcentrum de Bolster. Daarnaast
kunnen worden.
vragen we van u om een luisterend oor te hebben en in te
De medewerkers van de Stichting VòòR WELZIJN zorgden
spelen op persoonlijke vragen en wensen.
Ieder jaar zijn we weer verheugd dat Tom Sekrève met
Huiskamer de Bolster is iedere maandag en woensdag van
zijn zware geluidsinstallatie de muziek wil verzorgen
10.00 – 15.00 uur geopend voor wijkbewoners uit de
want dat “leukt” behoorlijk op, tenslotte.
Bomen- en Bloemenbuurt in Den Haag. ’s Middags wordt er
een gezamenlijke koude lunch aangeboden. Men kan hier
Last bus not least gaat de dank uit naar onze buurtsuper
terecht om andere wijkbewoners te ontmoeten onder het
AH, die er opnieuw voor zorgde dat iedereen wat kon
genot van koffie, thee, lunch en recreatieve activiteiten.
drinken en/of snoepen. Geweldig!
Indien u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met
Lizeth Kastelein, Ouderenwerk Segbroek, Buurtcentrum
Mocht een enkele ouder volgende keer bereid zijn te
‘t Lindenkwadrant, tel: 070 – 2052480.
helpen met bijvoorbeeld het opbouwen en/of afbreken van
de tenten, dan verheugt de organisatie zich hier bij voorbaat op. Graag melden via: [email protected]
Fase 4: september - november
22
Sinds januari wordt er al gewerkt aan de Valkenbosbrug (Laan
van Meerdervoort - Valkenboskade). Omdat de brug oud is,
komt er een nieuwe brug voor in de plaats die voldoet aan de
eisen van deze tijd.
De brug is onderdeel van een drukke verkeersroute, zowel voor
auto’s, fietsers, voetgangers, als openbaar vervoer. Fase 3 is
inmiddels afgerond, tot en met december zal er nog aan de
brug gewerkt worden. Zie hiernaast het overzicht van de
resterende werkzaamheden.
Fase 5 en 6: november - medio december
Afbouwen zijkanten brug en afronding
werkzaamheden. Vanaf begin november 2014
wordt de brug opengesteld voor het autoverkeer.
Tot eind november 2014 worden de zijkanten en
het middengedeelte van de brug afgebouwd.
Na aanleggen van de trottoirs worden de tijdelijke
bruggen verwijderd. Naar verwachting zijn alle
werkzaamheden medio december 2014 gereed.
Peter Lubbers, Werkgroep Kastanjeplein
OP OPEN BRIEF OVER JAARLIJKSE BRADERIE
Ook de winkeliersvereniging vindt dat het inderdaad tijd is
voor verandering en verfrissing. De Braderie in de Fahrenheitstraat moet en kan een evenement worden dat meer in
deze tijd past. Tijdens de laatste evaluatie met het bestuur
zijn er dan ook verschillende ideeën naar voren gekomen
die eerst overlegd gaan worden met de winkeliers. Zodra
hieruit een nieuw concept is ontstaan, melden wij dat graag.
Namens het bestuur, Christiaan Spoel (De Haagse Traiteur)
De Boomgaard
De Boomgaard
september 2014
september 2014
Afbouwen brugdek. De brug blijft afgesloten voor auto-,
fiets- en voetgangersverkeer. De tram kan weer over
de brug rijden.
REACTIE
WINKELIERSVERENIGING
23
WERKZAAMHEDEN IN DE BUURT
63 x 96 mm
Den Haag zoekt meer leden
voor het Stadspanel
De gemeente vraagt het Stadspanel regelmatig om haar
mening over allerlei onderwerpen die in de stad spelen.
De gemeente wil graag dat er nog meer bewoners
lid worden van het stadspanel. We zijn dan
met genoeg mensen in contact om ook met het
stadspanel over uw leefomgeving en de buurt te
kunnen nadenken. Wat gaat goed, wat gaat niet
goed in de stad en in uw buurt? Uw meningen
helpen bij het bepalen wat er gedaan of verbeterd
moet worden in de stad. Daarom is meedoen
belangrijk. Een korte vragenlijst wordt zes tot acht
keer per jaar voorgelegd aan het stadspanel. Als u
internet heeft kunt u meedoen.
Aanmelden als lid van het Stadspanel?
Ga naar www.stadspaneldenhaag.nl
De Haagse Gordijnerie
exclusieve woonmode
Dierenspeciaalzaak
Joh. Zandvliet
sinds 90 jaar uw vertrouwd adres in de wijk
alles voor
uw huisdier
• Gordijnen
• Vitrage
• Rails & Roeden
• Lamellen
• Horizontale jaloezieën
• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plisségordijnen
• Tapijt
• Vinyl
Thomsonlaan 45a (nabij Thomsonplein)
Tel 070 360 95 23
Lid NUVO
Brillen - Contactlenzen
Lid Dibevo
Openingstijden
dinsdag - donderdag 9.30 - 17.30 uur
vrijdag
9.30 - 21.00 uur
zaterdag
9.30 - 17.00 uur
september 2014
Thomsonlaan 114 Den Haag
Tel 070 345 03 06
Rob Krahmer en Mark Krahmer
Thomsonlaan 93 | Tel 070-3607002
www.duooptiek.nl | [email protected]
De Boomgaard
25
BESTUUR BEWONERSORGANISATIE BOMENBUURT (SBOB)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden
Asp. bestuurslid
Hans Verboom
Loura Huizenga
Ted Harryvan
Johan van Arragon Frits Knijff
Barbera Christiaanse
Aleid Hardenbol
(Gemeente, De Kruin, jongerenraad, vrijmarkt)
(administratieve ondersteuning, werkgroepen)
(fietsenstallingen (+ website), woningonderhoud)
(NoordWestelijke Hoofdroute, VBSS, Boomgaard)
(winkeliers, herinrichting Fahrenheit/Thomson)
(website, social media, bewonersparticipatie)
(straatvertegenwoordigers)
DE WERKGROEPEN OP EEN RIJTJE
50
AL
JAAR
ekwaam
etrouwb
aar
etrokke
n
WERKGROEPCONTACTPERSOON
Coördinator werkgroepen
Hans Verboom
De Boomgaard
Tonny van Dijk
E.B.A. (Egelantier- / Berberis- / Aucubastraat)Rick Tersmette
Fietsenstalling (algemeen)
Hans Verboom
Verkeer / Veiligheid / Milieu
Resi Kersten
Kastanjeplein
Hans Verboom
Speelplaats / Fietsenstalling Acaciastraat
Ilona van Delft
Montessorischolen
Mieke van der Kruk
Beheerderscommissie Ieplaan
Hans Verboom
TEL./E-MAIL
070 310 67 66
070 346 56 23
06 14 947 045
070 310 67 66
070 363 84 99
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nuttige (web)adressen
Oproep
VVE's opgelet: subsidie portiekverlichting
Wij hebben weer nieuwe bezorgers nodig. Wegens ver­huizing van
de huidige bezorger zoeken we één of meer vrijwilligers voor de
Sleedoornstraat en de Cederstraat.
Voor verlichting in de portieken van de Bomenbuurt is een
speciale regeling van kracht. Bijzonderheden vindt u op
www.bomenbuurtonline.nl
Voor nieuwsgierige kinderen van 8-12 jaar
Colleges in Haagse musea en de Gevangenpoort.
www.museumjeugduniversiteit.nl
Schoonmaak sloten
In september en oktober vindt weer de jaarlijkse grote schoonmaak
plaats van de sloten en vaarten in Den Haag. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit: slootkanten maaien en herstellen, planten,
riet en vuil verwijderen en bomen en struiken snoeien. Meer info:
www.denhaag.nl/water.
Daarnaast zoeken we weer iemand die ons helpt met het
verdelen/uitreiken van De Boomgaard aan onze bezorgers;
dus niet het bezorgen zelf (tenzij u graag een rondje loopt...).
Het kost u 4x per jaar één à twee uurtjes; u houdt er een goed
gevoel aan over en wij ook!
Mail naar: [email protected]
ADVERTEREN
WILT U OOK IN DIT BLAD UW BEDRIJF ONDER DE AANDACHT BRENGEN? U KOMT ELKE KEER
BIJ 4100 HUISHOUDENS OVER DE VLOER EN U STEUNT DIT WIJKBLAD. VOOR INFORMATIE
OVER FORMATEN EN TARIEVEN: [email protected]
Laan van Meerdervoort 708a | Postbus 64733 | 2506 CC Den Haag
Telefoon: (070) 368 94 96 | Fax: (070) 325 40 70
Internet: www.belderbos.nl | E-mail: [email protected]
E-mail adres
Commentaar?
Om het iedereen makkelijker te maken, heeft de redactie
een eigen e-mail adres: [email protected]
Alle kopij kunt u aan dit adres richten (ook post die u aan het
kantoor van de SBOB wordt gestuurd komt bij ons terecht).
Wat vond u van deze Boomgaard? Stuur uw mening via
e-mail ([email protected]) of d.m.v een kaartje
naar Redactie De Boomgaard, Acaciastraat 178A, 2565 KH
Den Haag.
De Boomgaard
september 2014
Contact met De Boomgaard
27
Agenda
Belangrijke telefoonnummers
13 SEPTEMBER Dag van Opvallend Afval
13 SEPTEMBER Straatfeest Ieplaan
14 SEPTEMBER Koffieconcert Houtrustkerk
25 SEPTEMBERAbdelkadir Benali Bibliotheek Bomenbuurt
8 OKTOBER
Kinderactiviteiten Bibliotheek Bomenbuurt
11 OKTOBER
Parelroute
13 OKTOBER
Open Coffee Bomenbuurt
24, 25, 26 OKT. Internos Toneel ’Het is maar geld‘ De Kruin
31 OKTOBERHalloween, Kastanjeplein
5 NOVEMBER Kinderactiviteiten Bibliotheek Bomenbuurt
10 NOVEMBR Open Coffee Bomenbuurt
17 NOVEMBER Sluitingsdatum kopij De Boomgaard nr 4
3 DECEMBERKinderactiviteiten Bibliotheek Bomenbuurt
8 DECEMBEROpen Coffee Bomenbuurt
10 DECEMBER Verschijningsdatum De Boomgaard nr 4
112
ALGEMEEN ALARMNUMMER (ZEER URGENT)
0900 – 8844 Politie (niet urgent)
0900 – 8844 Wijkagent Fabian Roso
(spreekuur:
dinsdag 11.00 – 12.00 uur in De Kruin)
Zie ook ‘activiteiten in de buurt’ op pagina 13
Kijk voor actuele informatie op: www.bomenbuurtonline.nl
070 353 57 00
070 346 95 43
070 368 39 47
070 365 68 18
14 070
070 363 53 00
070 346 56 23
Stadsdeelkantoor Segbroek
Ouderenadviseur Segbroek
Steunpunt Mantelzorg Segbroek
Algemeen Maatschappelijk Werk
Klachten Openbare Ruimte
Wijkvereniging ‘De Kruin’
SBOB (uw bewonersorganisatie)