Personeelsmededeling

Personeelsmededeling
Document: Thomas More/AB – HRA
Datum
goedkeuring
Versie
DC 29-1-14
HOC 23-1-14
002
Datum
herziening
Plaats Sharepoint HRA
Redacteur
Trefwoord Verlofstelsel
Dienst HR administratie
Inhoud
Aanvraag van een verlofstelsel, uitstapregeling of pensioen .......................................1
1
voor statutaire personeelsleden aangesteld/benoemd op basis van de Codex Hoger
Onderwijs van 20 december 2013. .........................................................................1
2
Aanvraag van een verlofstelsel, uitstapregeling of pensioen .......................................2
voor contractuele personeelsleden aangeworven op basis van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten. .................................................................2
1
Aanvraag van een verlofstelsel, uitstapregeling of pensioen
voor statutaire personeelsleden aangesteld/benoemd op basis van de Codex
Hoger Onderwijs van 20 december 2013.
De hogeschool Thomas More ondersteunt haar medewerkers in het versterken van hun flexibiliteit
en veerkracht. Loopbanen binnen Thomas More zijn flexibel qua taakinvulling en het nemen van
verantwoordelijkheden en de daaraan verbonden honorering. Steeds wordt getracht om de noden
van de organisatie en de draagkracht van het individu op dat moment te verzoenen (concretisering
visie op personeelsbeleid Thomas More).
Indien u in het academiejaar 2014-2015 gebruik wenst te maken van een verlofstelsel of
uitstapregeling of uw verlofstelsel wenst te verlengen, gelieve dan onderstaande procedure te
volgen.
Voor wat betreft de aanvraag van uw pensioen, dient u rekening te houden met het indienen van
de aanvraag ten laatste 9 maanden vóór de pensioendatum.
Procedure:
1.
Raadpleeg het overzicht van de verlofstelsels en uitstapregelingen in bijlage. Voor
bijkomende informatie kan u steeds op de dienst HR administratie terecht. De
medewerkers op de dienst HR administratie geven u de best mogelijke informatie,
rekening houdende met de mogelijkheden en met uw personeelsdossier.
2.
Vul het aanvraagformulier in bijlage in ‘Aanvraag van een verlofstelsel of uitstapregeling’.
Geef hierbij een kort overzicht van uw professioneel loopbaanplan voor de volgende jaren,
bv.:
•
Neemt u een verlofstelsel om een drukke periode in uw leven te overbruggen?
•
Wilt u stilaan uw professionele loopbaan afbouwen?
•
Indien u al jaren een verlofstelsel voor uw voltijdse opdracht heeft, hoe lang zou u
dan nog een verlofstelsel willen vragen?
Pagina 1 van 2
3.
Bespreek uw aanvraag met uw direct leidinggevende. Uw direct leidinggevende vult op de
achterkant van het aanvraagformulier een advies in en ondertekent het aanvraagformulier.
4.
Bezorg het ondertekende (door u en uw direct leidinggevende) aanvraagformulier aan de
dienst HRA uiterlijk op vrijdag 14 maart 2014. Gelieve deze datum strikt te
respecteren. De directie heeft gekozen voor deze bijzonder late uiterste datum waardoor
een laattijdige aanvraag niet langer ontvankelijk kan zijn.
5.
De dienst HRA bezorgt, na controle van de aanvraagformulieren, een overzichtslijst met de
aanvragen per groep of dienst samen met de aanvraagformulieren aan de respectievelijke
hiërarchische overste. De hiërarchische overste neemt uiterlijk op 30 april 2014 een
definitieve beslissing over de toekenning van de verlofstelsels of uitstapregelingen. Het
overzicht
van
de
aangevraagde
verlofstelsels
wordt
via
de
maandelijkse
personeelswijzigingen voorgelegd aan het directiecomité.
6.
U ontvangt begin mei een bevestiging met de beslissing over uw verlofstelsel of
uitstapregeling.
De aanvraag van een verlofstelsel, uitstapregeling of pensioen is de eerste stap in de organisatie
van het volgende academiejaar. Wij rekenen hierbij op uw begrip voor het tijdig indienen van uw
aanvraagformulier. Alleen dan kunnen wij een goede personeelsplanning garanderen voor u en uw
collega’s en de procedure starten voor de selectie van nieuwe medewerkers. De mogelijkheid om
in uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van de procedure blijft uiteraard mogelijk.
2
Aanvraag van een verlofstelsel, uitstapregeling of pensioen
voor contractuele personeelsleden aangeworven op basis van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Indien u als contractueel personeelslid gebruik wenst te maken van een verlofstelsel of
uitstapregeling, gelieve dan de procedure te volgen zoals beschreven in deel 1 voor de statutaire
personeelsleden. Informatie over de verschillende soorten verlofstelsels en het aanvraagformulier
kan u bekomen op de dienst HRA.
Voor wat betreft de aanvraag van uw pensioen, dient u rekening te houden met het indienen van
de aanvraag ten laatste 13 maanden vóór de pensioendatum.
Karine Geyskens
Directeur HR administratie
Pagina 2 van 2