BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online
4e ANNEE
MARDI 15 JUILLET 2014
N. 171
Adjudication publique
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
N. 516080
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36, BE-1000 Brussel
Contact: Mevrouw Marjan Vanhamel
Tel: +32 11260140 Fax: +32 11228746 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.g-o.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
NIEL BSBO GROENLAAR - Nieuwbouw klassen - Aanbesteding na faillissement
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Domein GO! NIEL, WIRIXSTRAAT 56 te 2845 NIEL
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanbesteding voor restwerken na ambtshalve maatregelen en faling van de oorspronkelijke aannemer.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
a) getuigschrift van erkenning als aannemer (cfr. art. 20)
b) uittreksel uit het strafregister van de onderneming EN Een attest van de griffie van de Rechtbank van Koophandel
c) art. 90. § 3. RSZ-attest
Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver dat hij in orde is met zijn sociale verplichtingen
In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf
opvragen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek)
2) Het bewijs dat hij zijn verplichtingen inzake belastingen is nagekomen door middel van een recent attest uitgereikt door de administratie der directe belastingen - voor België
formulier model 276C2 of gelijkwaardig voor andere EU-lidstaat.
zie selectiecriteria
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1) Een referentielijst van 3 uitgevoerde en voltooide bouwwerken over de laatste 5 jaren die qua aard en omvang overeenstemmen met de huidige opdracht.
2) 3 getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever/bouwheer welke minimaal vermelden (cfr. art. 19 § 1) :
a)het bedrag van de werken
b)de plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende overheid
c)Tijdstip van de uitvoering
d)of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van de kunst (+ handtekening van de aanbestedende overheid)
e)naam en adres van de uitvoerder/opdrachtnemer
3) Statistiek van arbeidsongevallen van uw bedrijf over de afgelopen laatste drie kalenderjaren of verzekeringsjaren.
zie selectiecriteria
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 5
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/9/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
Bestek en plannen enkel digitaal te verkrijgen
- Te downloaden bij het publicatiebericht: https:/enot.publicprocurement.be
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/9/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 15/9/2014 - 11:00
Plaats: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Infrastructuur Regio Oost (aanbestedingslokaal gelijkvloers), Thonissenlaan 58 te 3500 Hasselt
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Plaatsbezoek vereist:
22/08/2014 om 10.00
Er is een verplicht georganiseerde informatiesessie geleid door Mevr. Evy Demeyer op vrijdag 22/08/2014 om 10 uur aan de ingang van de school BSBO Groenlaar - Wirixstraat 56 Niel. Hier mogen maximum 2 personen per onderneming aanwezig zijn,
Enkel vragen die vóór de informatiesessie werden overgemaakt aan de voorzitter van de aanbestedende overheid zullen tijdens de sessie worden beantwoord.
De vragen moeten op bijgevoegd formulier overgemaakt worden uiterlijk op 15/08/2014 via mail aan [email protected] Na de informatiesessie zal een overzicht van alle
vragen met antwoorden gestuurd worden aan de aanwezigen uiterlijk op 01/09 /2014. Tijdens de informatiesessie dient een aanwezigheidsregister (naam organisatie, namen
aanwezigen, emailadres, handtekening) ingevuld te worden wat tevens geldt als bewijs van plaatsbezoek.
De kandidaturen kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 2
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
N. 516077
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36, BE-1000 Brussel
Contact: Mevrouw Marjan Vanhamel
Tel: +32 11260140 Fax: +32 11228746 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.g-o.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
NIEL BSBO GROENLAAR - Nieuwbouw klassen - Aanbesteding na faillissement
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Domein GO! NIEL, WIRIXSTRAAT 56 te 2845 NIEL
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanbesteding voor restwerken na ambtshalve maatregelen en faling van de oorspronkelijke aannemer.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
a) getuigschrift van erkenning als aannemer (cfr. art. 20)
b) uittreksel uit het strafregister van de onderneming EN Een attest van de griffie van de Rechtbank van Koophandel
c) art. 90. § 3. RSZ-attest
Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver dat hij in orde is met zijn sociale verplichtingen
In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf
opvragen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek)
2) Het bewijs dat hij zijn verplichtingen inzake belastingen is nagekomen door middel van een recent attest uitgereikt door de administratie der directe belastingen - voor België
formulier model 276C2 of gelijkwaardig voor andere EU-lidstaat.
zie selectiecriteria
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1) Een referentielijst van 3 uitgevoerde en voltooide bouwwerken over de laatste 5 jaren die qua aard en omvang overeenstemmen met de huidige opdracht.
2) 3 getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever/bouwheer welke minimaal vermelden (cfr. art. 19 § 1) :
a)het bedrag van de werken
b)de plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende overheid
c)Tijdstip van de uitvoering
d)of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van de kunst (+ handtekening van de aanbestedende overheid)
e)naam en adres van de uitvoerder/opdrachtnemer
3) Statistiek van arbeidsongevallen van uw bedrijf over de afgelopen laatste drie kalenderjaren of verzekeringsjaren.
zie selectiecriteria
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 5
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/9/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
Bestek en plannen enkel digitaal te verkrijgen
- Te downloaden bij het publicatiebericht: https:/enot.publicprocurement.be
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/9/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 15/9/2014 - 11:00
Plaats: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Infrastructuur Regio Oost (aanbestedingslokaal gelijkvloers), Thonissenlaan 58 te 3500 Hasselt
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Plaatsbezoek vereist:
22/08/2014 om 10.00
Er is een verplicht georganiseerde informatiesessie geleid door Mevr. Evy Demeyer op vrijdag 22/08/2014 om 10 uur aan de ingang van de school BSBO Groenlaar - Wirixstraat 56 Niel. Hier mogen maximum 2 personen per onderneming aanwezig zijn,
Enkel vragen die vóór de informatiesessie werden overgemaakt aan de voorzitter van de aanbestedende overheid zullen tijdens de sessie worden beantwoord.
De vragen moeten op bijgevoegd formulier overgemaakt worden uiterlijk op 15/08/2014 via mail aan [email protected] Na de informatiesessie zal een overzicht van alle
vragen met antwoorden gestuurd worden aan de aanwezigen uiterlijk op 01/09 /2014. Tijdens de informatiesessie dient een aanwezigheidsregister (naam organisatie, namen
aanwezigen, emailadres, handtekening) ingevuld te worden wat tevens geldt als bewijs van plaatsbezoek.
De kandidaturen kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
AFDELING PROJECTREALISATIE
N. 516094
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 3
afdeling Projectrealisatie
Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel
Contact: James Vanessa
Tel: +32 25054323 Fax: +32 25054201 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.vmsw.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
WAR 2009/1949/02b: OOSTERZELE: Archeologische opgraving voor het project "Groot Bewijk"
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
OOSTERZELE: Archeologische opgraving voor het project "Groot Bewijk" - INF2014-0087
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
geldig RSZ attest
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De dagelijkse uitvoering van de opgraving ligt in handen van:
Team 1:
- één archeoloog-projectleider (vergunninghouder). Hij/zij heeft minstens 3 jaar ervaring landelijke sites met sporen uit de ijzertijd en de romeinse periode in Vlaanderen, aangetoond
via CV.
- één archeoloog-assistent. Hij/zij dient houder te zijn van een diploma zoals omschreven in het archeologiebesluit (artikel 12, 1°) en dient over minstens 6 maanden
opgravingservaring te beschikken met vlakdekkend archeologisch onderzoek op leembodems in Vlaanderen, aangetoond via CV.
- Één archeoloog-assistent. Hij/zij dient houder te zijn van een diploma zoals omschreven in het archeologiebesluit (artikel 12, 1°) en dient over minstens 6 maanden
opgravingservaring te beschikken.
- Eén medewerker zonder specifieke diplomavereisten
Team 2:
- één archeoloog-assistent. Hij/zij dient houder te zijn van een diploma zoals omschreven in het archeologiebesluit (artikel 12, 1°) en dient over minstens 1 jaar opgravingservaring te
beschikken met archeologisch onderzoek op landelijke vindplaatsen op leembodem, aangetoond via CV.
- één archeoloog-assistent. Hij/zij dient houder te zijn van een diploma zoals omschreven in het archeologiebesluit (artikel 12, 1°) en dient over minstens 1 jaar opgravingservaring te
beschikken waaronder minstens 4 projecten op vindplaatsen met neolithicum in Vlaanderen, aangetoond via CV.
- één archeoloog-assistent. Hij/zij dient houder te zijn van een diploma zoals omschreven in het archeologiebesluit (artikel 12, 1°) en dient over minstens 6 maanden
opgravingservaring te beschikken.
- één medewerker zonder specifieke diplomavereisten
Bij de aanleg van het opgravingsvlak is steeds een bodemkundige aanwezig.
Deze bodemkundige:
- bezit een diploma of getuigschrift waaruit een grondige opleiding inzake bodems, geologie en geomorfologie van Noordwest-Europa blijkt;
- heeft grondige kennis van en relevante ervaring met leembodems, aantoonbaar aan de hand van minstens 4 referentieprojecten;
- heeft ervaring met het interpreteren van bodemprofielen en met het uitvoeren van landschapsonderzoek in het kader van archeologisch onderzoek, aantoonbaar aan de hand van
minstens 4 referentieprojecten.
De bodemkundige ondersteunt de archeologen bij het bepalen van de aanlegdiepte van het vlak, bij de interpretatie en beschrijving van de profielen en bij het inzicht in de
landschapsgenese. Het verslag van zijn/haar bevindingen wordt in het basisrapport geïntegreerd.
Voor de rapportage worden minstens de projectleider ingezet.
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/08/2014 - 14:15
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/08/2014 - 14:15
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 26/08/2014 - 14:15
Plaats: VMSW, afdeling Projectrealisatie, Koloniënstraat 40 - lokaal 2.125 te 1000 Brussel
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI
N. 516084
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Office National de l'Emploi
Boulevard de l'Empereur 7, BE-1000 Bruxelles
Contact: Direction Travaux et Matériel
Mme. Rachel Tang
Tél: +32 25154247 Fax: +32 25154164 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.onem.be / www.rva.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Fourniture de papier et carton
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Fourniture de papier et carton
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Papier blanc, format: 44cm x 61cm, 80gr/m²
Description succincte:
Fourniture de papier blanc, format: 44cm x 61cm, 80gr/m²
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 4
Lot 2: Papier coloré, format: 44cm x 61cm, 80gr/m²
Description succincte:
Fourniture de papier coloré, format: 44cm x 61cm, 80gr/m²
Lot 3: Carton blanc, format: 52cm x 71cm, 135gr/m²
Description succincte:
Fourniture de carton blanc, format: 52cm x 71cm, 135gr/m²
Lot 4: Carton coloré, format: 46cm x 62cm, 130gr/m²
Description succincte:
Fourniture de carton coloré, format: 46cm x 62cm, 130gr/m²
Lot 5: Papier carbonne, format: 29,7cm x 42cm, 60gr/m²
Description succincte:
Fourniture de papier carbonne, format: 29,7cm x 42cm, 60gr/m²
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
cf. cahier spécial des charges
III.2.2. Capacité économique et financière:
cf. cahier spécial des charges
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 03/09/2014 - 12:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 08/09/2014 - 10:00
Lieu: ONEM Administration Centrale, rue de l'Escalier 38, 1000 Bruxelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
VILLE DE BRUXELLES, DÉPARTEMENT URBANISME, SECTION ARCHITECTURE
BUREAU 9/41
N. 516171
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Bruxelles, Département Urbanisme, Section Architecture bureau 9/41
Boulevard Anspach 6 - 9ème étage, BE-1000 Bruxelles
Contact: Vincent Sommelette (Architecte-Urbanisme)
Tél: +32 22793122 Fax: +32 22793128 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PASSIF AVEC TRIBUNE COUVERTE, Y COMPRIS L'AMENAGEMENT DES ABORDS (CHEMINS ET PARKING)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Petit Chemin Vert, 99 à 1120 Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
L'ensemble des travaux à exécuter dans la présente entreprise comporte tous les éléments nécessaires à la construction d'un bâtiment de 2 niveaux (Rez+1) avec tribune
couverte y compris l'aménagement des abords et des travaux connexes y afférents.
L'entreprise comprend notamment les ouvrages suivants ( liste non exhaustive):
Démolition des ouvrages enfouis : réseaux d'égouttages, anciennes constructions, etc.;
Démolition de bâtiments;
Abattage d'arbres et de plantations;
Réalisation des terrassements, des fondations par pieux;
Réalisation des travaux de gros ouvre, de stabilité, maçonneries portantes;
Réalisation des cloisonnements et de menuiseries intérieurs;
Réalisation des revêtements de sols, de murs et de plafonds intérieurs;
Réalisation du parement extérieur y compris de garde-corps;
Réalisation des menuiseries extérieures;
Réalisation d'un ascenseur;
Implantation de sondes géothermiques, de panneaux photovoltaïques,
Réalisation du système de chauffage par panneaux radiants;
Réalisation de la ventilation double flux et night cooling;
Réalisation d'auvents, tribune, terrasse extérieure;
Réalisation du réseau d'égouttage, sanitaire, plomberie et d'évacuation et de récupération des eaux de pluies;
Fourniture et pose des équipements divers;
Aménagements des abords : revêtements de sols divers, plantations, mobiliers et éclairages etc..
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
voir cahier des charges.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire fournira une déclaration sur l'honneur reprenant la liste des travaux exécutés similaires à l'objet du présent marché et qu'il a effectué au cours des cinq dernières
années, en mentionnant au minimum :
- leur montant ;
- les dates de début et de fin des travaux ;
- les coordonnées complètes (nom de contact, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et numéro de fax) de leur destinataires publics et privés.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 5
Les travaux de la présente entreprise sont classés dans la catégorie D. L'administration considère qu'ils entrent dans la classe 8.
Cette liste devra contenir au minimum 1 référence de nature correspondante au présent marché (bâtiment de type public) d'un montant minimum de 3.000.000,00 EUR HTVA.
Pour la référence dont il est question ci-dessus, le soumissionnaire joindra à son offre 1 certificat de bonne exécution ainsi que la preuve relative au critère d'étanchéité à l'air : le taux
de renouvellement dʼair mesuré à une différence de 50Pa (noté n50), avec un blower door test, doit être inférieur ou égal à 0,6 h-1, selon la NBN EN 13829.
Les certificats sont soit :
- établis ou visés par l'autorité compétente s'il s'agit de livraisons à des autorités publiques;
- établis ou visés par l'acheteur de la personne privée ou à défaut déclaré sur l'honneur avoir été effectués par l'entrepreneur, s'il s'agit de travaux exécutés pour des personnes privées.
Les travaux de la présente entreprise sont classés dans la catégorie D. L'administration considère qu'ils entrent dans la classe 8.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 680 EUR.
Conditions et mode de paiement: Paiement préalable en espèces ou par Bancontact au guichet de la Caisse communale, au Centre Administratif, Bld Anspach 6 - local 6/12 - ouvert
de 9 à 12h. du lundi au vendredi, ou par versement au compte de la Ville de Bruxelles 091-0116094-14 avec la mention : achat du cahier des charges n° 0602/N035/12.
Après paiement, veuillez venir retirer les documents entre 9h à 12h au Centre Administratif de la Ville de Bruxelles - local 9/41 - 6, Boulevard Anspach à 1000 Bruxelles.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 09/09/2014 - 10:00
Lieu: local 9/32, 9ème étage, boulevard Anspach, 6, 1000 Bruxelles.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00690283/2014010137
Le soumissionnaire est obligé de se rendre compte de l'état existant et du degré de difficulté de l'exécution, afin de pouvoir rédiger son offre sur base de ses propres constatations,
mesurages et informations reçues. Les visites se dérouleront les 26/08/2014 et 02/09/2014 à 10h00 99 Petit Chemin Vert à 1120 Bruxelles.
Prière d'avertir M. Vincent SOMMELETTE : tél : 02 279 31 22, 3 jours ouvrables avant la date de visite.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS
N. 516122
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune d'Ixelles, Collège des Bourgmestre et Echevins
168 chaussée d'Ixelles, BE-1050 Bruxelles
Contact: Bruno Sophie
Tél: +32 25156303 Fax: +32 25156302 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.ixelles.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE DIVERSES VOIRIES ET ESPACES DANS LE DOMAINE PRIVE ET PUBLIC D'IXELLES-PROGRAMME NONSUBVENTIONNE 2014
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le marché est un marché public de travaux qui a pour objet les travaux de réaménagement de diverses voies et espaces dans le domaine privé et public de la Commune
d'Ixelles-Programme non-subventionné 2014.
Description des ouvrages
La présente entreprise a pour objet le réaménagement des diverses voies et espaces dans espaces publics, situés sur le territoire de la Commune d'Ixelles.
L'entreprise comporte :
le démontage des revêtements existants y compris bordures, filets d'eau, potelets, poteaux, fondations, etc.;
les déblais et remblais nécessaires pour l'établissement des coffres et la réalisation des travaux divers;
la fourniture et pose de bordures en béton de pierre bleue reconstituée ou en pierre bleue naturelle neuves et de remploi;
le redressement, le relèvement, l'abaissement, le déplacement avant ou arrière de bordures de remploi de toutes dimensions;
le pavage au mortier de ciment au moyen de pavés platines de remploi de trottoirs récupérés in situ ou fourni en grès et/ou de rue en porphyre;
la fourniture et pose de dalles neuves en béton comprimé 30x30x6 cm;
la fourniture et la pose au mortier de pavés neufs en béton 22x11x8 cm;
la fourniture et la plantation d'arbres à hautes tiges;
l'évacuation des matériaux non récupérés provenant des démontages, démolitions, etc. à un versage aux frais de l'adjudicataire
le chargement, transport, déchargement des matériaux récupérés au dépôt communal ou tout autre endroit dans la Commune
la réalisation de travaux divers connexes.
lle rehaussement des taques d'égout, des regards de visite, des chambres de vannes, des bornes de repérages et de toutes taques similaires;
le démontage, le chargement et l'évacuation du tapis existant, à un versage que l'entrepreneur doit se procurer, le tout aux soins et aux frais de l'entrepreneur ainsi
que l'établissement de revêtements hydrocarbonés en deux couches :
1) une couche de profilage en béton hydrocarboné;
2) une couche d'usure en béton asphaltique BB4C de 2,5 cm d'épaisseur minimum;
L'entreprise comprend également :
tous les travaux définis en ordre principal, par les plans déposés et décrits supplémentairement aux conditions techniques et aux détails descriptifs ci-annexés;
tous les travaux non spécialement détaillés mais qui, par leur nature, sont la conséquence, dépendent ou sont solidaires de ceux définis par le cahier spécial des
charges, les plans, les conditions techniques et les détails descriptifs;
l'entretien des travaux proposés, jusqu'à l'expiration des délais de garantie, toutes fournitures et main-d'ouvre comprises.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
- Cotisations de sécurité sociale
Peut être exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de
sécurité sociale selon l'article 62 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011.
Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs» : le
Pouvoir Adjudicateur procédera lui-même par des moyens électroniques (Digiflow) à la vérification établissant la situation du compte du soumissionnaire envers l'organisme de
sécurité sociale jusqu'à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres.
- Obligations fiscales
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 6
Peut être exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses obligations
fiscales selon l'article 63 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011.
Pour un candidat ou un soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie par lui-même le respect des obligations fiscales du soumissionnaire à l'égard du SPF Finances via des
moyens électroniques (DIGIFLOW).
Pour le soumissionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne: il sera joint à l'offre une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au
plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
- Fautes professionnelles
Peut être exclu de l'accès au marché le soumissionnaire qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont la Commune d'Ixelles pourra
justifier.
III.2.3. Capacité technique:
Sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation, l'entrepreneur doit satisfaire (ou faire la preuve qu'il satisfait) aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie C
Pour un candidat ou un soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie par lui-même que le candidat ou le soumissionnaire satisfait aux conditions de l'agréation en classe 5,
catégorie C
auprès de la banque de données des Entrepreneurs agrées (SPF Economie) via des moyens électroniques (DIGIFLOW).
Pour le candidat ou le soumissionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne: il sera joint à l'offre une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il satisfait
aux conditions de l'agréation en en classe 5, catégorie C selon les dispositions légales du pays où il est établi.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/08/2014 - 14:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/08/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 27/08/2014 - 14:00
Lieu: Salle du Conseil de la Maison communale d'Ixelles - 168 Chaussée d'Ixelles à 1050 Bruxelles
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Séance publique
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
COMMUNE DE SAINT-GILLES
N. 516049
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Saint-Gilles
Place M. Van Meenen, 39, BE-1060 Saint-Gilles
Contact: Monsieur Christian Dillemans
Tél: +32 25360389 Fax: +32 25360285 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Hôtel de Ville. Vérification et réparation des toitures
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Hôtel de Ville, Place Maurice Van Meenen, 39 à 1060 Saint-Gilles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Hôtel de Ville. Vérification et réparation des toitures
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 60 §1 vérifiera par un moyen
électronique (digiflow) que le candidat est en règle en matière de paiement de ses cotisations sociales (attestation ONSS) et ce conformément à l'article 62 §1 de l'A.R. du 15 juillet
2011
III.2.2. Capacité économique et financière:
Posséder une agréation correspondante aux travaux à réaliser.
D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), classe 1
III.2.3. Capacité technique:
Posséder une agréation correspondante aux travaux à réaliser.
D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), classe 1
Agréation requise: D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/8/2014 - 10:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 1/9/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 1/9/2014 - 10:00
Lieu: Hôtel de Ville, service Propriétés communales, bureau 0.33, place Van Meenen, 39 à 1060 Saint-Gilles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING MARITIEME
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 7
TOEGANG
N. 516096
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Tavernierkaai 3, BE-2000 Antwerpen
Contact: ing. Stefaan Rosseeuw
Tel: +32 37302553 Fax: +32 35750350 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.maritiemetoegang.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
16EF/2014/03 - vernieuwen bodemrails deuren 2,3 en 4 en reviseren van onderrolwagens van Boudewijnsluis
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Boudewijnsluis
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
16EF/2014/03 - vernieuwen bodemrails deuren 2,3 en 4 en reviseren van onderrolwagens van Boudewijnsluis
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: B
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/08/2014 - 10:15
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 25.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: 1. Digitale versie van de opdrachtdocumenten:
De digitale versie van de opdrachtdocumenten kunt u gratis downloaden op Jepp2
(zie de link in het bulletin der aanbestedingen onder Afdeling I.1) Adres van het kopersprofiel: ***).
2. Papieren versie van de opdrachtdocumenten:
Inzage en afhaling van de papieren aanbestedingdocumenten kan in Antwerpen op het secretariaat van de afdeling Maritieme Toegang (2de verdieping), Tavernierkaai 3 te 2000
Antwerpen en dit op alle werkdagen van 9 tot 15 uur.
Secretariaat Antwerpen
Tel: 03-222 08 25
Fax: 03-222 08 51
Bij afhaling van de documenten MOET het stortingsbewijs worden voorgelegd. Contante betalingen worden NIET aanvaard !!!
De afhaling van de papieren versie van de opdrachtdocumenten moet gebeuren als volgt:
- door een VOORAFGAANDE storting van 25 euro op rek.nr. 375-1110987-28 (Iban: BE37 3751 1109 8728 / BIC: BBRU BE BB - financiële instelling: ING nv) op naam van
Vlaams Infrastructuurfonds, Koning Albert II laan 20 bus 2 1000 Brussel) met als mededeling: bestek 16EF/2014/03.
- bij afhaling van de papieren versie van de opdrachtdocumenten MOET dit bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd
- belangrijke opmerking: contante betalingen worden NIET aanvaard !!!
Verzending
Als u verkiest om de opdrachtdocumenten per post te ontvangen dan moet u een geldig betalingsbewijs faxen op het nummer 03 231 20 62. Aan de hand van deze fax zullen de
opdrachtdocumenten naar de aanvrager gestuurd worden.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/08/2014 - 10:15
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 25/08/2014 - 10:15
Plaats: lokaal 338, naast vergaderzaal 1e verdiep, loodsgebouw, tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN
N. 516062
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, BE-2018 Antwerpen
Contact: VAN DAMME KARIN JULIETTE
Tel: +32 32246836 Fax: +32 32246840 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180306
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud van autosnelwegen, gewestwegen en fietspaden in het district Brecht
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De aanneming heeft tot doel om op de autosnelwegen, de gewestwegen en de fietspaden van het wegendistrict Brecht onderhoudswerken en herstellingswerken van
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 8
geringe omvang uit te voeren.
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- De uitvoering van allerhande onderhoudswerken en herstellingswerken op de autosnelwegen, de gewestwegen en de fietspaden.
- Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken, evenals het onderhoud ervan gedurende de waarborgtermijn.
- Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie waar noodzakelijk.
- De werfsignalisatie waarvoor posten in de prijslijst zijn voorzien.
- Het verwijderen en storten van afval volgens de bepalingen van dit bestek. De stortkosten en milieuheffingen zijn ten laste van de aanbestedende overheid, het
verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen ervan op de eindbestemming is een aannemerslast.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/09/2014 - 11:15
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 32.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Het vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer BE81 3751
1109 8324- BIC BBRUBEBB van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de
aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden.
Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/09/2014 - 11:15
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 04/09/2014 - 11:15
Plaats: Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, lokaal 8.02
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
- De opmetingsstaat van het bestek primeert.
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van
het offerteformulier en de samenvattende meetstaat dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit
bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen 'Eenheidsprijs/bedrag (EUR)', 'Eenheidsprijs/bedrag
voluit geschreven' (enkel indien zichtbaar), 'Vermindering/vermeerdering' (enkel indien zichtbaar) en 'Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR'. De inschrijver dient het
ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij
tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een
handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
INTERLEUVEN
N. 516172
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Interleuven
Brouwersstraat, BE-3000 Leuven
Contact: De Heer de Voorzitter
Tel: +32 16235836
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Woonwinkelproject De Pelicaen volledige sloop
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Jan Berchmansstraat 11- 13 - 15
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De werken omvatten de volledige sloopwerken van de vernoemde panden, kelders en funderingen inbegrepen.
De voorgevel van de panden 11 - 13 blijft behouden en zal gestabiliseerd worden door een ballastschoring. De bescherming en stabilisering van de gemene muren.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: 89466 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
bestekvoorwaarden
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
bestekvoorwaarden
III.2.3. Vakbekwaamheid:
erkenningen en klassen
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/08/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 9
Prijs: 60 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Alleen het kantoor Interleuven is belast met de verkoop van de bescheiden betreffende deze aanneming en zijn enkel te bekomen door
voorafgaandelijke overschrijving van het bedrag op rekeningnummer 091-0006374-01 met de mededeling van 832.061 - WOONWINKELPROJECT DE PELICAEN - VOLLEDIGE
SLOOP
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/08/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 26/08/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01103758/2014013080
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
VILLE DE LIÈGE- DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
N. 516170
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Liège- Direction de l'Aménagement des Espaces publics
rue de Namur, 2 - 3ème étage, BE-4000 Liège
Contact: Cindy TORDOOR
Tél: +32 42383076 Fax: +32 42383387 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404929
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AVIS RECTIFICATIF N°1 relatif à la description des travaux de la tranche 1 pour les travaux d'aménagement d'un espace de rencontre sur la "dalle" de la Lande
aux Aubépines
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Site du parc public de la Chartreuse (4030 Liège)
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Les travaux s'effectuent sur un réseau de type III B Les travaux comportent : Tranche 1 : -Démolition de parties de la dalle en béton ; -Réalisation d'un sentier de
connexion en revêtement type IA; -Fourniture et mise en place d'éléments en béton préfabriqué ; -Pose de mobilier urbain. Des travaux de pose d'équipements sportifs
tels que publiés dans l'avis de marché du 14/07/2014 ne sont pas prévus dans ce marché.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 61 de l'arrêté royal du
15 juillet 2011 relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le pouvoir adjudicateur vérifiera, avant d'attribuer le marché, si
l'adjudicataire pressenti ne se trouve pas dans un des cas de l'article 61 précité. Conformément à à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attetstaion de l'Office national de la Sécurité sociale dont il résilte qu'ils sont en règle en matière de
cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. la vérification de la situation en sera faite par le Pouvoir Adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases
de données fédérales en matière de sécurité sociale. Conformément à l'article 60 §1er, le soumissionnaire est dispensé de produire l'attestation dont il résulte qu'il est en règle par
rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via
l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière d'obligations fiscales.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de
travaux.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de
travaux.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 25/08/2014 - 10:00
Documents payants:Oui.
Prix: 35 EUR.
Conditions et mode de paiement: Retrait des documents: paiement de 35,00 EUR sur le compte n° 091-0004322-83 ou Code IBAN n° BE14091000432283 - BIC: GKCCBEBB de
M. le Directeur financier de Liège avec la mention "retrait dossier n° 2014 0075 - article 040/36148/12/04". Obtention au service de la D.a.e.p. auprès de Mme Cindy Tordoor sur
présentation de la preuve de paiement. Horaire: lundi au jeudi, de 9 à 12 heures et de 14 heures à 16h30, vendredi de 9 à 12 heures. Majoration de 5 EUR en cas d'envoi, voir le
point VI.3 du présent avis de marché
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/08/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 25/08/2014 - 10:00
Lieu: Rue de Namur, 2, 3ème étage, 4000 Liège
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
- Afin d'établir leur offre en connaissance de cause, il est recommandé aux entrepreneurs d'effectuer une visite sur place permettant d'apprécier la nature, l'importance et la difficulté des
travaux à exécuter. - Afin de compléter le point II.3)concernant le délai d'exécution: Le délai d'exécution de la tranche 1 est de 45 jours ouvrables et pour la tranche 2 15 jours
pouvrables. De plus, le délai d'exécution est à compter à partir de l'ordre de commencer les travaux et non à partir de la date d'attribution. - Afin de compléter le point IV.3.3)
concernant les conditions d'obtention du cahier spécial des charges: pour l'envoi des documents: majoration de 5,00 EUR, soit 40,00 EUR à verser sur le compte n° 091-0004322-83
ou Code IBAN n° BE14091000432283 - BIC GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec la mention "envoi dossier n° 2014 0075 - article 040/36148/12/04".
Demande obligatoire par courriel à l'adresse [email protected] ou par fax au 04 238 33 87 à Mme Cindy Tordoor, accompagnée de la preuve du paiement. Attention, aucun
document ne sera délivré en l'absence de ce fax ou de ce courriel. Il est recommandé de téléphoner au 04 238 30 76, afin de s'assurer que le fax susdit a bien été reçu par le pouvoir
adjudicateur.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 10
SOFICO
N. 516183
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SOFICO
Rue Canal de l'Ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur
Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué
Tél: +32 42316713 Fax: +32 43674568 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404924
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Remplacement (fourniture et pose) de signaux routiers rétroréfléchissants destinés à la signalisation des aires de parking autoroutières
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Aires de parking le long des autoroutes gérées par la direction des Routes de Mons (DGO1-41-21 et DGO1-41-22)
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Les travaux régis par le présent cahier spécial des charges ont pour objet le remplacement (fourniture et pose) de signaux routiers rétroréfléchissants destinés à la
signalisation des aires de parking autoroutières.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: entre 400000 et 600000 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne se trouve dans aucun des cas d'exclusions prévus par l'article 61 §1 et §2 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 (en cas
d'association, la déclaration sur l'honneur sera signée par tous les associés).
III.2.2. Capacité économique et financière:
Les travaux sont rangés dans la sous-catégorie C3 et l'Administration considère qu'ils rentrent dans la classe 3. Les documents suivants doivent être joints à l'offre : - certificat
d'agréation ; - note sur la méthode d'exécution et le justificatif des coûts concernant les mesures et moyens de protection prescrits par l'article 30 de l'arrêté royal du 25 jnaiver 2001
concernant les chantiers temporaires et mobiles (voir annexes 2 et 2bis au modèle de l'offre), conforme à ce que prescrit le Plan de Sécurité et de Santé (en abrégé PSS) joint en annexe
au présent CSC.
III.2.3. Capacité technique:
Les travaux sont rangés dans la sous-catégorie C3 et l'Administration considère qu'ils rentrent dans la classe 3. Les documents suivants doivent être joints à l'offre : - certificat
d'agréation ; - note sur la méthode d'exécution et le justificatif des coûts concernant les mesures et moyens de protection prescrits par l'article 30 de l'arrêté royal du 25 jnaiver 2001
concernant les chantiers temporaires et mobiles (voir annexes 2 et 2bis au modèle de l'offre), conforme à ce que prescrit le Plan de Sécurité et de Santé (en abrégé PSS) joint en annexe
au présent CSC.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 09/09/2014 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/09/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 09/09/2014 - 11:00
Lieu: SPW-DGO1-41 rue du Joncquois, 118 à 7000 MONS
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (CSC,métrés ou inventaires et plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT
téléchargeables sur le portail des marchés publics dont l'adresse URL est la suivante : http://marchéspublics.wallonie.be
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
SOFICO
N. 516178
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SOFICO
Rue Canal de l'Ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur
Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué
Tél: +32 42316713 Fax: +32 43674568 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404925
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Sécurisation de la passerelle piétonnière à Jemappes (N°identification : 0.007.070.1-BDOA : 3452 - Pont sur la ligne 97 au km 45.010) situé sur l'autoroute A7 à la BK
62,9
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Pont sur ligne 97 au km 45.010 situé sur l'autoroute A7 à la BK 62,9
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Les travaux régis par le présent Cahier spécial des Charges ont pour objet : - Le remplacement des garde-corps avec et sans protection caténaires de la passerelle
piétonnière à Jemappes enjambant l'autoroute A7 au km 62.9 ainsi que la ligne 97 (Infrabel) à la bk 45.01; - Le remplacement des tablettes sous garde-corps par une
poutre en béton armé ; - Le remplacement du revêtement (dalles 30 x 30) par un revêtement en hydrocarboné ; - Les réparations d'épaufrures en face verticale et en
plafond.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 11
Valeur éstimée Hors TVA: entre 500000 et 700000 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne se trouve dans aucun des cas d'exclusions prévus par l'article 61 §1 et §2 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 (en cas
d'association, la déclaration sur l'honneur sera signée par tous les associés).
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie E, conformément à l'article 3 de la loi du 20.03.1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de
travaux. Outre les documents prescrits par le cahier général des charges, le soumissionnaire joint à son offre : 1) Groupe 1 : a) les documents prescrits par l'article 30, deuxième
alinéa, 1° et 2° de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles, à savoir un document dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront
l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé ; b) une note dans laquelle il indique les décharges agréées dans lesquelles les déchets valorisables ou non du présent
marché seront évacués.Il est sensé s'être informé, préalablement au dépôt de son offre, des conditions d'accès et d'acceptation des produits à ces décharges ; c) un engagement du
soumissionnaire à développer une démarche qualité. 2) Groupe 2 : a) la description des travaux ou fournitures prévus dans le présent marché faisant l'objet de brevets. b) un calcul de
prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle. c)
Tout document à remplir exigé par le plan particulier de sécurité et santé. d) Une note méthodologique dans laquelle le soumissionnaire décrit la manière dont il compte intervenir
afin de réaliser les travaux de la présente entreprise.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie E, conformément à l'article 3 de la loi du 20.03.1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de
travaux. Outre les documents prescrits par le cahier général des charges, le soumissionnaire joint à son offre : 1) Groupe 1 : a) les documents prescrits par l'article 30, deuxième
alinéa, 1° et 2° de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles, à savoir un document dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront
l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé ; b) une note dans laquelle il indique les décharges agréées dans lesquelles les déchets valorisables ou non du présent
marché seront évacués.Il est sensé s'être informé, préalablement au dépôt de son offre, des conditions d'accès et d'acceptation des produits à ces décharges ; c) un engagement du
soumissionnaire à développer une démarche qualité. 2) Groupe 2 : a) la description des travaux ou fournitures prévus dans le présent marché faisant l'objet de brevets. b) un calcul de
prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle. c)
Tout document à remplir exigé par le plan particulier de sécurité et santé. d) Une note méthodologique dans laquelle le soumissionnaire décrit la manière dont il compte intervenir
afin de réaliser les travaux de la présente entreprise.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 09/09/2014 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/09/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 09/09/2014 - 11:00
Lieu: SPW-DGO1-41 rue du Joncquois, 118 à 7000 MONS
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (CSC,métrés ou inventaires et plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT
téléchargeables sur le portail des marchés publics dont l'adresse URL est la suivante : http://marchéspublics.wallonie.be
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
INTERCOMMUNALE INTRADEL
N. 516188
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Intercommunale Intradel
Port de Herstal Pré Wigi, BE-4040 HERSTAL
Contact: Sylvie Moreau
Monsieur Luc Joine, Directeur général
Tél: +32 42407474 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404939
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
SERVICES DE DISTRIBUTION ET D'ENTRETIEN DE CONTENEURS A DECHETS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS - CSC 14/25/INT
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objet de confier au prestataire de services selon les clauses et conditions fixées par le Cahier Spécial des Charges (CSCH), l'exécution de
services suivants : - Mission 1 : La gestion complète de la distribution de conteneurs individuels destinés à la collecte de déchets ménagers. - Mission 2 : La gestion et
l'entretien du parc de conteneurs individuels existants et à venir. - Mission 3 : La mise en place des éléments nécessaires à l'utilisation de conteneurs collectifs (de
surface et/ou enterrés) à venir. - Mission 4 : Le dépannage et l'entretien des conteneurs collectifs existants et le suivi des badges. Une description plus détaillée est reprise
au point 2. Clauses techniques, du cahier spécial des charges.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Mission 1: Quantités présumées pour la distribution de 2 conteneurs individuels par ménage = 60.000 ménages. Quantités présumées pour la distribution de 1 conteneur individuel
par ménage = 28.000 ménages. Mission 2: Quantités présumées = 600.000 conteneurs, Quantités minimales = 460.000 conteneurs. Mission 3: Quantités présumées = 18.000
ménages. Mission 4: Quantités présumées = 200 conteneurs / 7.500 badges. Option obligatoire: Quantités présumées = 140.000 puces.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant au CSCh. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette
déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Pour l'appréciation de la capacité financière, la production d'une déclaration bancaire dont le modèle figure en annexe au cahier spécial des charges est requise
III.2.3. Capacité technique:
1. la preuve que le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité. Les certificats doivent être établis par des organismes indépendants attestant que le
soumissionnaire se conforme à ces normes de qualité. Le pouvoir adjudicateur se reporte à cet égard aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la
matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Le pouvoir adjudicateur reconnaît les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres Etats membres et accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. 2. une déclaration mentionnant les effectifs
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 12
moyens annuels du soumissionnaire pour les 3 dernières années; 3. par la présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le
destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du prestataire de services; 4. la preuve que le nettoyage des bacs sera
effectué dans le respect des prescriptions environnementales et notamment du permis d'environnement du soumissionnaire 5. pour les fournitures de puces, par des attestations émises
par des instituts ou services accrédités chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, établissant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines
spécifications ou normes,
1. en l'espèce la norme ISO9001 2. la déclaration doit faire état d'au moins 10 personnes en moyenne chaque année 3.un dossier de références s'étendant sur les 3 dernières années et
démontrant que : - le soumissionnaire a réalisé des services de gestion (stockage, montage, distribution et entretien) en permanence pendant 3 ans portant sur un ou plusieurs projets
globalisant au total au moins 100.000 conteneurs à puce - il a distribué à concurrence d'au moins 1000 (mille) conteneurs par jour lors du démarrage de projets 5.en l'espèce les
normes suivantes - ou équivalentes - : * DIN IEC 68-1, * DIN IEC 68-2-3, * DIN IEC 68-2-2, * DIN IEC 68-2-14 * EN-840 ; * EN 14803 * ISO 11784 et 11785
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 03/09/2014 - 16:00
Documents payants:Oui.
Prix: 50 EUR.
Conditions et mode de paiement: Remise du CSCh après paiement en liquide au siège social d'INTRADEL ou envoi par courrier après paiement sur le compte d'INTRADEL IBAN
BE97 0910 0233 0049 en reprenant la référence CSC 14/25/INT et les coordonnées auxquelles il doit être envoyé.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 10/09/2014 - 10:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
COMMUNE DE TINLOT
N. 516142
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Tinlot
Rue du Centre, 19, BE-4557 Tinlot
Contact: Monsieur Philippe SARLET
Tél: +32 85830911 Fax: +32 85830929 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.tinlot.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Crédits d'impulsion 2012
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Commune de Tinlot, Rue du Centre, 19 à 4557 Tinlot
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Objet du marché:
1.la réalisation d'une piste cyclo-piétonne entre Soheit-Tinlot et Fraiture
2.la sécurisation d'un tronçon de la route " Fraiture-Seny"
3.la réalisation d'une piste cyclable entre le CNRF et le centre du Village de Fraiture
4.l'aménagement d'un accès PMR Place du Baty et réfection de l'escalier existant.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Voir cahier spécial des charges
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61
de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Voir cahier spécial des charges
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2
III.2.3. Capacité technique:
Voir cahier spécial des charges
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/9/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 19.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Frais d'envoi : EUR 10,00
Virement sur le compte IBAN : BE05 091000450875
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/9/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 16/9/2014 - 11:00
Lieu: Administration communale, Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 13
COMMUNE DE THIMISTER-CLERMONT
N. 516156
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Thimister-Clermont
Centre 2, BE-4890 Thimister-Clermont
Contact: Madame Gaelle Piscart
Tél: +32 87468479 Fax: +32 87445577 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.thimister-clermont.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Fourniture de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux et assimilés
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: lieux suivants Ecole primaire de Clermont, Place de la Halle 1 à 4890 Thimister-Clermont Ecole primaire de Froidthier, Chapelle des
Anges 68 à 4890 Thimister-Clermont Ecole primaire Elsaute, Elsaute 8 à 4890 Thimister-Clermont Ecole primaire Thimister, Rue Cavalier Fonck 11 à 4890 Thimister-Clermont
Ecole maternelle La Minerie, Bèfve 35 à 4890 Thimister-Clermont Salle CTTM Froidthier, Chapelle des Anges 68 à 4890 Thimister-Clermont Salle polyvalente Froidthier,
Chapelle des Anges 68 à 4890 Thimister-Clermont CPAS Maison de Repos, Befve 5 à 4890 Thimister-Clermont Logement d'insertion, Bèfve 5 à 4890 Thimister-Clermont Service
Technique, Rue Jean Geron 1 à 4890 Thimister-Clermont Logement ILA, 4890 Thimister-Clermont
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
pour une durée de 2 ans à partir du 01/09/2014.
Quantité > 2000litres par commande
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
III.2.3. Capacité technique:
Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/8/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/8/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 21/8/2014 - 11:00
Lieu: Administration communale, Salle du Conseil, Centre 2
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
RW-SPW-DGO2-DVN-DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE NAMUR
N. 516177
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SPW-DGO2-DVN-Direction des Voies hydrauliques de Namur
Rue Blondeau, 1, BE-5000 Namur
Contact: Monsieur Ir J. DELVAUX, Directeur
Tél: +32 81242710 Fax: +32 81242712 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404717
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
SOUMISSION ELECTRONIQUE : les offres peuvent être établies et déposées par des moyens électroniques - plus de détails au point VI.3 du présent avis ainsi que
dans le cahier spécial des charges - Basse Sambre: Réparation de berges par projection de béton entre BAUCE et SALZINNES ;plus de détails sur la soumission
électronique au point VI.3 du présent avis ainsi que dans le cahier spécial des charges
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Les travaux de réparation de berges de la Sambre se situent entre BAUCE(cumulée 80,1 km) et SALZINNES( cumulée 84,646 km). Les lieux des travaux
sont définis en 3 zones : zone 1 : réparation de berge côté contre-halage en amont du Pont-rails de RONET au niveau du batillage sur une longueur d'environ 250 m zone 2:
réparation de berge en rive gauche au niveau du batillage entre le darse de FLAWINE et le pont de BAUCE (en amont du pont de BAUCE :cumulée 80,706 km sur une longueur
d'environ 100M) zone 3: réparation des berges au niveau du batillage en rive droite de BAUCE jusqu' à SALZINNES côté halage entre la cumulée 80,1 et 84,646 km
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 14
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objet : La réparation de tronçons de berges en béton de la Sambre en recherche ou en continu dont les trous à réparer se situent au niveau du
batillage (niveau de flottaison) et ce par projection de béton. Le travail comprend les opérations suivantes : - Préparation du support en béton (élimination des éléments
en béton qui ne tiennent plus, nettoyage du béton en place, enlèvement de toute végétation dans la zone de réparation du béton). - Mise en place d'enrochements bruts
de manière manuelle dans les excavations derrière le béton de berge à réparer juste après avoir effectuer la préparation du support. Cette opération permet d'éviter de
devoir utiliser trop de béton projeté qui irait inutilement combler les excavations de berges à réparer. - Application d'un béton projeté pour réparer la berge de 20 cm
d'épaisseur. Le béton projeté est un mélange de liants, d'agrégats, d'eau et éventuellement d'additifs, d'adjuvants et de fibres, transporté dans une conduite résistant à
la pression et projeté sur le support par une lance, la force de projection assurant le compactage. Un abaissement du niveau d'eau de flottaison est prévu de manière
telle à pouvoir travailler hors eau, au moins 20 cm au dessus du niveau d'eau. La préparation du support, le placement d'enrochements et la projection du béton
doivent s'effectuer au départ d'un élément flottant placé contre la berge à réparer (ponton, barge, embarcation, plateforme flottante,...) ou éventuellement à partir d'une
nacelle négative. L'accès est partout possible par camion à proximité des berges à réparer. L'installation des machines de chantier, véhicules, matériaux, réservoir à eau,
silos, compresseurs, peuvent se placer en tête des berges sous réserve du respect des conditions reprises à l'article 79 de la deuxième partie des clauses administrative du
cahier spécial des charges. Le délai d'exécution est mentionné en 1ère page du cahier spécial des charges. Les travaux sont exécutés entre le 15 mars et le 15 novembre.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 §1 et §2 de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : * À quelque stade que ce soit de la
procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 §3 précité ; * Les soumissionnaires employant du
personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office
national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir
adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité financière et économique, les documents suivants : - Une déclaration bancaire, établie conformément au
modèle repris en annexe, à la fin des clauses administratives ; OU - Une attestation d'engagement de constitution de cautionnement, établie conformément au modèle repris en annexe,
à la fin des clauses administratives.
III.2.3. Capacité technique:
Les soumissionnaires doivent être agréés dans la classe 3 et la catégorie B, D ou E. L'adjudicataire fournit en annexe à son offre, la liste des travaux les plus importants qu'il a effectué
au cours des trois dernières années dans le domaine de réparations par projection de béton, accompagnée des certificats de bonne exécution. La liste doit comprendre au moins 2
chantiers de plus de 50.000 ? HTVA dans le domaine précité.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/09/2014 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/09/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 11/09/2014 - 11:00
Lieu: Direction des Voies hydrauliques de Namur, Rue Blondeau, n° 1 à 5000 NAMUR
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
1) Au point II.3 Durée du marché ou délai d'exécution : le pouvoir adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables. Le délai d'exécution
global est compté à partir de la date fixée par le pouvoir adjudicateur dans l'ordre d'exécution qui sera adressé à l'adjudicataire 2) Visite préalable Une visite préalable des sites des
travaux est vivement conseillée. Le site des travaux, objet de l'étude du présent marché, peut être visité librement par les soumissionnaires. 3) L'attention est attirée sur le fait que les
documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des
marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be Indépendamment d'une visite des lieux, par le simple dépôt de son
offre, le soumissionnaire reconnaît avoir une connaissance parfaite de la nature des prestations et des conditions dans lesquelles elles devront être exécutées. 4) SOUMISSION
ELECTRONIQUE : dans le cadre de la présente procédure, les offres peuvent être établies et introduites par des moyens électroniques conformes à l'article 52, § 1er de l'arrêté royal
du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser figurent dans le cahier spécial des
charges. Tout problème de connexion à l'urne électronique ou de dépôt d'une offre par des moyens électroniques doit immédiatement être signalé à l'adresse de groupe [email protected] avec mention du n° de cahier spécial des charges. SOUMISSION ELECTRONIQUE : dans le cadre de la présente procédure, les demandes de
participation et les offres peuvent être établies et introduites par des moyens électroniques conformes à l'article 52, § 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques ; les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser figurent dans le cahier spécial des charges. Tout problème de connexion à
l'urne électronique ou de dépôt d'une demande de participation ou d'une offre par des moyens électroniques doit immédiatement être signalé à l'adresse de groupe [email protected] avec mention du n° de cahier spécial des charges. Conformément à l'article 52, § 3, 2° de l'arrêté royal précité, les soumissionnaires ont l'autorisation
d'introduire à la fois demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques (CD-Rom,
DVD-Rom, clé USB...) ou sur support papier. Les références juridiques relatives à l'utilisation des moyens électroniques ainsi que le guide pratique pour la soumission électronique
sont disponibles dans la Rubrique « Entreprises » « informations entreprises » du Portail des marchés publics http://marchespublics.wallonie.be
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
REGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION SUD
N. 516101
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Regie des Bâtiments - Wallonie Région Sud
Rue Général Michel, 2, BE-5000 NAMUR
Contact: Johan Gilsoul
Tél: +32 81253759 Fax: +32 81253766 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180372
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
DOURBES (Viroinval) - I.R.M. - Gros-ouvre pour l'installation du radar interférométrique
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Rue du Centre Physique, 1
5670 VIROINVAL (DOURBES)
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
? Pose de caniveaux
? Réalisation de socles en béton
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 15
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Articles 61-66 A.R. passation relatif aux marchés publics (ONSS - Enregistrement,.)
Voir cahier spécial des charges
III.2.2. Capacité économique et financière:
Article 58 et 67-79 A.R. passation relatif aux marchés publics
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/09/2014 - 10:00
Documents payants:Oui.
Prix: 20.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur www.regiedesbatiments.be (rubrique « Marchés publics / Vente des cahiers des charges
»).
Le formulaire de commande peut également être demandé à l'adresse suivante :
Régie des Bâtiments - Service de publication et de vente des cahiers des charges - à l'attention de M. Thierry VAN GUCHT - Avenue de la Toison d'Or, 87 bte 2 - 1060 Bruxelles Tél : +32 2 541 66 11 - Fax : +32 2 541 59 51 - E-mail : [email protected] - Compte bancaire : IBAN BE47 6790 0007 5980 - BIC : PCHQBEBB.
Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l'adresse Internet mentionnée au point I.1) « Adresse du profil d'acheteur » du présent avis.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 02/09/2014 - 10:00
Lieu: voir 1/I - se présenter à l'accueil (entrée sur le côté du bâtiment)
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: publique
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
RW-SPW-DGT2-DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
N. 516117
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SPW-DGT2-Département des Technologies de l'information et de la communication
Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur
Contact: Monsieur Francis Mossay, Directeur Général
Monsieur T. BERTRAND, Inspecteur général DTIC
Tél: +32 81772068 Fax: +32 81773932 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404937
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AVIS RECTIFICATIF N°5 Marché relatif à l'acquisition, à la maintenance et au support des solutions logicielles d'application sur le parc informatique du Service
public de Wallonie
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Wallonie et Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objet le renouvellement de la maintenance des logiciels existants au sein du Service public de Wallonie (incluant notamment la livraison des
patches correctifs et des updates), la possibilité de faire évoluer le parc logiciel en fonction des besoins, au travers de l'acquisition de licences supplémentaires ainsi que
de recourir à des prestations de services de consultance technique liés à ces logiciels. Le présent marché est un marché à commandes. La notification au soumissionnaire
de l'approbation de son offre n'engage pas le pouvoir adjudicateur à lui passer des commandes pour un montant global minimum. Le pouvoir adjudicateur se réserve
le droit d'adapter ses commandes à l'évolution de ses besoins. Seul l'envoi d'un bon de commande daté et signé par la personne habilitée confère le droit et l'obligation
à l'adjudicataire de fournir les quantités et prestations qui y sont indiquées. Le présent marché est composé de 19 lots distincts dont l'attribution séparée est possible.
Les lots sont détaillés au point 3 du présent cahier spécial des charges. Il est loisible aux soumissionnaires de déposer offre pour un ou plusieurs lots. Chaque lot sera
attribué séparément selon le critère d'attribution du présent CSC (le prix).
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Lot 1 : Adobe
Lot 2: Lot 2 : Jira
Lot 3: Lot 3 : Autocad
Lot 4: Lot 4 : BMC
Lot 5: Lot 6 : Quest
Lot 6: Lot 7 : Filemaker
Lot 7: Lot 8 : Liferay
Lot 8: Lot 9 : Redhat
Lot 9: Lot 10 : Enterprise Architect
Lot 10: Lot 11 : VMWare
Lot 11: Lot 12 : VM Radius
Lot 12: Lot 13 : AutoManager
Lot 13: Lot 14 : Checkpoint
Lot 14: Lot 15 : Nimsoft
Lot 15: Lot 16 : BackupExec
Lot 16: Lot 17 : Cryptocard
Lot 17: Lot 18 : Altiris
Lot 18: Lot 19 : Divers
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 16
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 §1 et §2 de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention est attirée sur le fait que : - A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir
adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité ; - Conformément à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011,
les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés
de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la
situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. Conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard
du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne
un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Le soumissionnaire étranger est tenu de joindre à son offre les certificats délivrés par l'autorité compétente du pays
concerné selon lesquels : - le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est
établi ; - le soumissionnaire n'est pas en situation de faillite ou situations similaires ; - le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les
dispositions légales du pays où il est établi.
III.2.2. Capacité économique et financière:
/
III.2.3. Capacité technique:
En vue de la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent joindre à leur offre : - Par lot, une liste de minimum trois références de marchés similaires (concernant les mêmes
solutions logicielles) au présent marché exécutés au cours des trois dernières années. Les références doivent démontrer que les prestations réalisées sont en relation directe avec l'objet
du présent marché. Cette liste mentionne par bénéficiaire : * le nom du bénéficiaire et le nom d'une personne de contact, * la liste des prestations exécutées, * une attestation de
bonne exécution du marché émanant du bénéficiaire est jointe. - les attestations et/ou agréments délivrés par les sociétés éditrices des solutions logicielles faisant l'objet de ce marché
ou un organisme indépendant reconnu par ces mêmes sociétés certifiant que le soumissionnaire ou le membre du personnel intervenant au SPW dispose des qualifications requises
pour assurer le support et la maintenance de ces solutions.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/08/2014 - 14:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/08/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 11/08/2014 - 14:00
Lieu: SPW-DGT2- Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur - rez-de-chaussée, salle de réunion Bidaut
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Nous attirons votre attention sur le fait que : - les inventaires des lots 3,10, 18 ont été remplacés par une nouvelle version. Cet avis remplace la publication effectuée sur le portail des
marchés publics en date du 10/07/2014 dont l'adresse est la suivante: http://marchespublics.wallonie.be L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial
des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région
wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
RW-SPW-DGO1-DGTR-DIRECTION DE LA GESTION DU TRAFIC ROUTIER
N. 516182
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SpW-DGO1-DGTR-Direction de la Gestion du Trafic Routier
Rue del'Grète, 22, BE-5020 Daussoulx
Contact: Madame POURTOIS attachée responsable
Tél: +32 81219508 Fax: +32 81219533 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404927
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Entretien des REMORQUES PMV
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Le but de ce marché est de contrôler, entretenir et si nécessaire, réparer tous les éléments qui composent les caméras déplaçables et les
remorques PMV. L'ensemble des missions à remplir par le fournisseur ainsi que les modalités pratiques d'organisation sont détaillés dans la section III - clauses techniques - du
présent CSC.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le but de ce marché est de contrôler, entretenir et si nécessaire, réparer tous les éléments qui composent les caméras déplaçables et les remorques PMV. L'ensemble des
missions à remplir par le fournisseur ainsi que les modalités pratiques d'organisation sont détaillés dans la section III - clauses techniques - du présent CSC.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
voir cahier des charges
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 §1 et §2 de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : * À quelque stade que ce soit de la
procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 §3 précité ; * Les soumissionnaires employant du
personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office
national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir
adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. »
III.2.2. Capacité économique et financière:
Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité financière et économique, les documents suivants : - Une déclaration bancaire, établie conformément au
modèle repris en annexe au présent cahier spécial des charges ; OU - Une déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif à l'objet auquel se réfère le présent marché ou comparable,
réalisé au cours des 3 derniers exercices. Ce chiffre d'affaires doit être supérieur à 200.000 ? lors de chacune des 3 dernières années
III.2.3. Capacité technique:
Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité technique ou professionnelle, les documents suivants : * la preuve qu'il a déjà mené à bien des marchés
comparables. Cette liste doit comporter au moins une prestation réalisée dans tous les domaines suivants : - Entretien de panneaux à messages variables, - Entretien de système de
télécommunications, - Entretiens de caméras de surveillances, Cette liste doit mentionner au minimum 1 marché comprenant ces prestations similaires dont le montant total est égal
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 17
ou supérieur à 150.000 ?. Si ce marché de minimum 150.000 ? à présenter obligatoirement ne comprend pas toutes les compétences, il est alors adjoint un marché complémentaire
de 50.000 ? minimum pour chaque compétence manquante. Pour chaque référence le soumissionnaire mentionnera clairement : - les coordonnées détaillées du maître d'ouvrage (nom,
adresse, personne responsable, numéro de téléphone) ; - La dénomination exacte et une brève description des prestations effectuées avec indication des parties d'études ou prestations
éventuellement sous-traitées. - La durée pendant laquelle les prestations se sont déroulées (mention des dates). - Le montant total en euros de l'activité décrite (HTVA). * une liste
des titres d'études et professionnels (diplôme et curriculum vitae) du personnel dévolu à la présente entreprise. * une liste des cadres qu'il emploie ou que son/ses sous-traitants
emploient pour les domaines qui sont concernés par le présent marché. Cette liste comportera 1. pour la gestion du marché, au moins un chef de projet ayant une expérience d'au
moins 1 ans dans la gestion et la responsabilité de l'entretien et la maintenance de systèmes et équipements similaires. 2. pour l'électricité, l'électronique et les transmissions dans le
domaine du télécontrôle d'installations de mesure au moins 1 électronicien diplômé. 3. pour la mécanique et l'entretien de véhicules tractés reprises dans le marché au moins 1
mécanicien diplômé.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/09/2014 - 10:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 17/09/2014 - 10:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Avant la remise de son offre, le soumissionnaire doit impérativement participer à une séance d'information organisée au centre PEREX. Chaque soumissionnaire désireux d'y
participer doit s'inscrire auprès du fonctionnaire dirigeant ([email protected])
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
ASBL OEUVRES DES FRÈRES DE LA CHARITÉ
N. 516185
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
Rue Saint-Hubert 84, BE-5100 Dave
Contact: Francis Pitz
Tél: +32 81302886
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
VKS32245
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Dave
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
HNP Saint-Martin Dave
Reconditionnement espaces de jour Notre-Dame
Lot 01 - Entreprise générale
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
- L'entrepreneur ne doit pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion mentionnés dans l'art. 61 § 1 et 2 de l'AR Passation.
- Dénomination et forme juridique de l'entreprise, nationalité, siège social (adresse), numéro de téléphone et de télécopieur, nom du représentant;
- Preuve du pouvoir de signature (cfr. art. 82 AR Passation);
- Une attestation de l'Office natuional de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale (cfr. art. 62§1);
- Pour les candidats / soumissionnaires employant du personnel non assujetti à la sécurité sociale belge : une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que
suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale;
- Attestation SPF Finances (cfr. art. 18 AR Modifiant 07/02/14);
III.2.2. Capacité économique et financière:
Aucun document ou attestation supplémentaire n'est exigé.
III.2.3. Capacité technique:
Agréation : certificat d'agréation dans la catégorie D, classe conforme au montant de la soumission (sur la base de l'estimation, les travaux sont réputés appartenir à la classe 5) ou un
certificat d'agréation équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne, et les preuves que le candidat / soumissionnaire satisfait aux conditions d'agréation telles de
définies dans la loi du 20.03.91.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/08/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 221.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Les documents susmentionnés peuvent être obtenus par versement du montant mentionné au compte KBC IBAN BE10 4675 3894 3104 - BIC
KREDBEBB avec indication du numéro du dossier (VKS32245 - L1) et le numéro TVA
auprès du VK STUDIO Architects, Planners & Designers, Brugsesteenweg 210 à 8800 Roulers
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/08/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 25/08/2014 - 14:00
Lieu: ASBL OEuvres des Frères de la Charité, Centre de Formation Pierre-Joseph Triest, Rue Saint-Hubert 84 à 5100 Dave
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00685860/2014013091
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 18
VILLE DE CHARLEROI
N. 516147
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Charleroi
Hôtel de Ville, Place Charles II, BE-6000 Charleroi
Contact: Madame Véronique Goublomme
Tél: +32 71860502 Fax: +32 71860595 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.charleroi.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Entretien des cabines H.T. et visites trimestrielles
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: l'ensemble du territoire de l'entité, 6000 Charleroi
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Entretien des cabines H.T. et visites trimestrielles
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion décrits aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif
à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Conformément à l'article 20 de la loi belge du 15 juin 2006 relatif aux marchés publics, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire
qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme.
Conformément à l'article 20 de la loi belge du 15 juin 2006 relatif aux marchés publics, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le
soumissionnaire:
1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans d'autres réglementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres
réglementations nationales;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;
5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 de l'arrête royal du 15 juillet
2011;
6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux
dispositions de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles pour la sélection qualitative et le droit d'accès ou qui n'a pas fourni ces
renseignements.
Pour les soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect par les soumissionnaires des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances en sollicitant via l'application
DIGIFLOW, auprès du SPF Finances, une attestation portant sur la situation fiscale de chaque soumissionnaire dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture des offres
(en APO ouvert et adjudication ouverte uniquement) ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction des offres (PNSP et PNDAP).
Pour le soumissionnaire étranger, il joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il
est établi.
Pour les autres cas d'exclusion, la Ville procède avant de prendre la décision d'attribution, à la vérification de la situation du soumissionnaire pressenti pour l'attribution. En vue
d'établir si celui-ci tombe ou non sous le coup d'une cause d'exclusion, le pouvoir adjudicateur demandera lui-même, via son accès à DIGIFLOW, les renseignements ou documents
qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires. C'est le cas pour les documents suivants :
? en ce qui concerne les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'absence d'état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue de ces soumissionnaires sera directement vérifiée par le pouvoir adjudicateur qui consultera, par des moyens électroniques,
les bases de données de la BCE.
? en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale et par application de l'article 60, §1 AR passation, les soumissionnaires qui emploient du personnel assujetti à la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont
il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS, portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres. En effet, la situation de ces
soumissionnaires en matière de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur qui consultera, par des moyens électroniques, les
bases de données de l'O.N.S.S.
Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique joint à son offre, une attestation délivrée par l'autorité compétente
certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité
sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire pressenti pour l'attribution qu'il soit belge ou étranger, un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le soumissionnaire:
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de
capitaux;
- n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans les législations ou réglementations nationales;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire étranger pressenti pour l'attribution, une attestation de non faillite du tribunal de commerce compétent ou délivré par toute autre
autorité compétente du pays dans lequel il est établi.
Le soumissionnaire est tenu, à partir du dépôt de son offre, d'informer le pouvoir adjudicateur, sans délai et au plus tard dans les 8 jours calendrier, de toute modification de sa
situation personnelle ou de sa capacité financière, économique ou technique.
Pour les soumissionnaires étrangers exclusivement, peuvent être remis des documents équivalents ou similaires délivrés par une autorité administrative du pays d'origine ou de
provenance. Lorsqu'un de ces documents n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction
de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Un montant minimum de 100.000,00 EUR par année civile est demandé pour le chiffre d'affaires dans le domaine d'activités du marché.
III.2.3. Capacité technique:
* L'attestation BA5 de(s) personne(s) désignée(s) pour intervenir dans les cabines H.T.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 19
* Une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont
prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut,
simplement par une déclaration du prestataire de services.
* Cette liste comprend au minimum 5 références de services d'un montant total minimal de 250.000,00 EUR
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 1/9/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 9.75 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Frais d'envoi : EUR 6,20
Pour obtenir le C.S.C., veuillez prendre contact à l'adresse suivante : [email protected]
Le paiement pour l'obtention du C.S.C. s'effectue au n° de compte BE32 0910-1774-8302 de l'Administration communale de Charleroi.
Le C.S.C. sera disponible dès que le service sera en possession de la preuve de paiement.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 2/9/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 2/9/2014 - 14:00
Lieu: Ville de Charleroi - Division des Bâtiments - C.O.B. (1er étage - Salle de réunion 2), Chaussée de Lodelinsart 325-327 à 6060 Gilly (Charleroi)
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: En cas de dépôt de l'offre par porteur, celle-ci est déposée à l'adresse suivante:
C.O.B. - Chaussée de Lodelinsart 325-327 à 6060 Gilly (1er étage - Budget Ordinaire - de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30).
En cas d'absence de la personne mentionnée ci-dessus, les personnes du service sont habilitées à recevoir l'offre.
Visite du site requise:
La visite des lieux se fait avec Monsieur CERRATO (tél.: 071/860.660 ou 0495/940.157).
Avant de remettre prix, il est loisible au soumissionnaire de prendre contact avec l'auteur de projet, Monsieur DE BRUYN au : 071/860.655, afin d'obtenir tous renseignements
complémentaires.
Le soumissionnaire reste seul responsable de l'efficacité et du bon fonctionnement de sa réalisation.
Le soumissionnaire ne peut en aucun cas, se prévaloir du manque de renseignements ou de l'ignorance de l'état des lieux pour réclamer des indemnités ou majorations du délai
d'exécution du chef des prestations et travaux imprévus.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
N. 516139
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ministère de la Communauté française
rue de Sesselich,59, BE-6700 ARLON
Contact: Michèle KUNSCH
Tél: +32 63381657 Fax: +32 63219434 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
BASTOGNE-HOUFFALIZE AR Rénovation de la rampe d'accès
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Avenue de la Gare, 12 à 6600 BASTOGNE
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
BASTOGNE-HOUFFALIZE AR Avenue de la Gare,12 à 6600 BASTOGNE
Rénovation de la rampe d'accès au bloc G
Ce travail consiste principalement à la démolition d'une rampe en béton armé, évacuation de gravats, pose d'un nouvel escalier métallique extérieur et garde-corps et
réparation de béton abîmé par la corrosion. Ces travaux se déroulent à l'extérieur, dans une cour de récréation.
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Causes d'exclusion obligatoire :
En application des articles 60, § 1 et 61, § 4, alinéa 1-3 de l'AR du 15.07.2011, par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare sur l'honneur ne pas se trouver dans
l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, § 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à savoir ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision
judiciaire ayant force de chose jugée pour:
1)participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ;
2)corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ;
3)fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;
4)blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme.
Causes d'exclusion facultative :
En application des articles 60, § 1 et 61, § 4, alinéa 1-3 de l'AR du 15.07.2011, par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare sur l'honneur ne pas se trouver dans
l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, § 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011:
1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans d'autres réglementations nationales (art. 61, § 2, 1°);
2) qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres
réglementations nationales (art. 61, § 2, 2°);
3) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale (art. 61, § 2, 5°);
4) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi (art. 61, § 2, 6°).
En ce qui concerne les obligations relatives au paiement des impôts et taxes selon la législation belge mentionnées à l'art. 61, § 2, 6°, AR 15.07.2011, en application de l'art. 62, §
3, al. 4, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 60, § 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la
situation des soumissionnaires, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture des offres.
Les soumissionnaires étrangers joindront à leur offre les documents prouvant qu'ils sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations sociales et au paiement
de leurs impôts et taxes selon la législation du pays dans lequel ils sont établis (art. 61 § 5° et 6° de l'AR du 15/07/2011).
En application de l'art. 61, § 4, al. 4 de l'AR du 15.07.2011, le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné
adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution, par les moyens électroniques visés à l'article 60, § 1er et/ou par l'obtention des preuves requises par l'article 61, § 3.
III.2.2. Capacité économique et financière:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 20
Sans objet
III.2.3. Capacité technique:
L'agréation en catégorie D et en classe 1 si le montant de l'offre l'exige ou une liste des travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières années avec certificats de bonne exécution.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 5.7 EUR.
Conditions et mode de paiement: La Direction régionale Luxembourg du Service Général des Infrastructures Scolaires de l'AGI est la seule chargée de la vente du cahier spécial des
charges qui peut être obtenu après réception de la preuve du versement du prix des documents au compte n°BE-97 0910 1040 0449
Code BIC : GKCCBEBB
FWB FONDS BATIMENTS SCOLAIRES COMPTE RECETTE
MR DOMINIQUE BONNE
Espace 27 Septembre Bd Léopold II, 44
1080 BRUXELLES
Communication : LU-00220
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/09/2014 - 10:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 02/09/2014 - 10:30
Lieu: Ministère de la Communauté française - Administration Générale de l'Infrastructure - Direction Régionale du Luxembourg
Rue de Sesselich, 59 à 6700 ARLON
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00707749/2014010499
Deux visites des lieux sont prévues : les 19/08/ et 26/082014 à 11h à L'Athénée Royal de BASTOGNE-HOUFFALIZE- Avenue de la Gare, 12 à 6600 BASTOGNE avec Messieurs
Jérémy CHINA (0479/87 01 78) ou Paul DEVILLE (0497/25 46 78).
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS
N. 516179
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province du Hainaut, Office central des achats
Digue de Cuesmes, 31, BE-7000 MONS
Contact: Madame Romina HENRY (Responsable OCA).
Tél: +32 65382428 Fax: +32 65382258 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404782
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
24572 Autoclave de stérilisation programmable
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Mons
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Autoclave de stérilisition programmable pour stérilisation de matériel de laboratoire et fusion de milieux de culture
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
-Attestation sur l'honneur Le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à
l'article 61 §1 et 2 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011. L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s)
soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires (attestation de casier vierge). La vérification de la situation fiscale sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application
DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne joint à son offre selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres,
selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le
soumissionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles
selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres.
III.2.2. Capacité économique et financière:
néant
III.2.3. Capacité technique:
néant
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21/08/2014 - 14:00
Documents payants:Oui.
Prix: 0 EUR.
Conditions et mode de paiement: Le CSC est disponible GRATUITEMENT sur demande à transmettre par mail à l'adresse suivante : [email protected] ou par fax 065/38
22 58. Dès réception de celle-ci, le document vous sera envoyé par courrier électronique. INDIQUER clairement le n° de référence du dossier ( 24572) et vos coordonnées complètes :
adresse, téléphone, fax, mail, nom. CECI EST L'UNIQUE MOYEN DE PROCEDER
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/08/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 21/08/2014 - 14:00
Lieu: voir CSC
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 21
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
PROVINCE DE HAINAUT - H.I.T.
N. 516060
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province de Hainaut - H.I.T.
Rue Saint Antoine, 1, BE-7021 Havré
Contact: Monsieur Claude BOIGELOT
Tél: +32 65879730 Fax: +32 65879779 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Travaux d'entretien extraordinaire sur les routes provinciales RP285,RP524,RP529
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: ENGHIEN - SOIGNIES - LESSINES
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Travaux d'entretien extraordinaire sur les routes provinciales RP285,RP524,RP529
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera luimême.
* La déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations visées par l'article 61 de l'A.R. du 15 juillet 2011 est insérée dans le
formulaire d'offre joint au présent Cahier Spécial des Charges.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Fournir la preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
* Certificat d'agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies.
Le pouvoir adjudicateue considère que, sur base de l'estimation, le marché émarge de la catégorie C, classe 1.
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/9/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Les documents sont téléchargeables gratuitement sur le site : https://enot.publicprocurement.be/
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/9/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 16/9/2014 - 10:00
Lieu: Direction HIT, Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
PROVINCE DE HAINAUT - H.I.T.
N. 516056
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province de Hainaut - H.I.T.
Rue Saint Antoine, 1, BE-7021 Havré
Contact: Monsieur Claude BOIGELOT
Tél: +32 65879730 Fax: +32 65879779 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Travaux d'amélioration à caractère urgent sur la RP57 - Entités de SOIGNIES et SILLY
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: SOIGNIES et SILLY
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Travaux d'amélioration à caractère urgent sur la RP57 - Entités de SOIGNIES et SILLY
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera luimême.
* La déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations visées par l'article 61 de l'A.R. du 15 juillet 2011 est insérée dans le
formulaire d'offre joint au présent Cahier Spécial des Charges.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 22
*Engagement du soumissionnaire à développer une démarche qualité (annexe B)
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Fournir la preuve d'une assurance couvrant les riques professionnels.
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2
III.2.3. Capacité technique:
* Certificat d'agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies.
Le pouvoir adjudicateur considère que, sur base de l'estimation, le marché émarge de la catégorie C, classe2.
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 8/9/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Les documents sont téléchargeables gratuitement sur le site : https://enot.publicprocurement.be/
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 9/9/2014 - 10:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 9/9/2014 - 10:30
Lieu: Direction HIT, Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
PROVINCE DE HAINAUT - H.I.T.
N. 516055
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province de Hainaut - H.I.T.
Rue Saint Antoine, 1, BE-7021 Havré
Contact: Monsieur Claude BOIGELOT
Tél: +32 65879730 Fax: +32 65879779 E-mail: [email protected]ainaut.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
RP57 & RP524 : Curage et aménagement de fossés
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: SOIGNIES et SILLY
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
RP57 & RP524 : Curage et aménagement de fossés
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera luimême.
* La déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations visées par l'article 61 de l'A.R du 15 juillet 2011 est insérée dans le
formulaire d'offre joint au présent Cahier Spécial des Charges.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Fournir la preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2
III.2.3. Capacité technique:
* Certificat d'agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies.
Le pouvoir adjudicateur considère que, sur base de l'estimation, le marché émarge de la catégorie C, classe 2.
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 8/9/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Les documents sont téléchargeables gratuitement sur le site : https://enot.publicprocurement.be/
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 9/9/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 9/9/2014 - 10:00
Lieu: Direction HIT, Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
GEMEENTE ZWEVEGEM
N. 516174
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 23
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Zwevegem
Blokkestraat 29 bus 1, BE-8550 Zwevegem
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Gemeente Zwevegem : Onderhoudswerken 2014
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zwevegem
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Gemeente Zwevegem : Onderhoudswerken 2014
De werken omvatten hoofdzakelijk het vernieuwen en/of overlagen van bestaande top asfaltlagen op grondgebied Zwevegem
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Gemeente Zwevegem : Onderhoudswerken 2014
De werken omvatten hoofdzakelijk het vernieuwen en/of overlagen van bestaande top asfaltlagen op grondgebied Zwevegem
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De aannemer dient geregistreerd te zijn.
De vereiste erkenningscategorie is C, erkenningsklasse 4
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/09/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 140 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Vooraf te storten op bankrekening IBAN BE81 4062 0904 6124 (BIC:KREDBEBB) op naam van Antea Belgium nv, Roderveldlaan 1 te 2600
Antwerpen, met vermelding bestek 227315. Opgave van BTW nummer is verplicht.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 05/09/2014 - 11:00
Plaats: Gemeentepunt, Blokkestraat 29 bus 1, Collegezaal verdiep +1
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00724948/2013028321
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
MATEXI PROJECTS NV
N. 516176
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Matexi Projects NV
Franklin Rooseveltlaan 180, BE-8790 Waregem
Contact: Stijn Deconinck
Tel: +32 56369992 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
BE0113000556 - wegenis- en rioleringswerken en groenaanleg op de verkaveling Nieuwstraat te Bellegem (Kortrijk)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nieuwstraat
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt:
a. Uitvoeren van topografische verrichtingen.
b. Opbreken van verhardingen en riolering.
c. Afgraven teelaarde
d. Ondiep grondwerk voor de aardebaan.
e. Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten.
f. Realiseren van aansluitingen van huisriolen.
g. Bouwen van een overstort.
h. Aanleggen van een wadi.
i. Aanleggen van draineringen.
j. Aanleggen van funderingen.
k. Aanleggen van straatgoten en trottoirbanden.
l. Plaatsen van straatkolken en hun aansluitingen.
m. Aanleggen van rijwegverhardingen en van een voetweg.
n. Bestratingen van voetpaden.
o. Werfsignalisatie.
p. Beplantingen.
q. Grasbezaaiingen.
r. Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 24
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
klasse 2
categorie C
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 03/09/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 86.25 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De dossiers kunnen mits voorafgaandelijke storting op rekeningnummer ING - 320-0687053-72 van ARCADIS Belgium nv, Kortrijksesteenweg
302, 9000 Gent aangekocht worden.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 04/09/2014 - 10:00
Plaats: trouwzaal van het historisch stadhuis van Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00717277/2014013082
uitvoeringstermijn: 40 werkdagen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
N.V. WONINGBUREAU P. HUYZENTRUYT
N. 516175
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
N.V. WONINGBUREAU P. HUYZENTRUYT
Grote Heerweg 2, BE-8791 Waregem (Beveren-Leie).
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Weg- en rioleringswerken op de verkaveling MOORSEELSESTRAAT te Heule - Bissegem in Kortrijk, FASE 3.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht behelst het uitvoeren weg- en rioleringswerken op de verkaveling MOORSEELSESTRAAT te Heule - Bissegem in Kortrijk, FASE 3.
Dit behelst hoofdzakelijk het bouwen van een gescheiden rioolstelsel:
DWA-rioleringen: 14,0 m di 200 mm, 572,0 m di 250 mm.
RWA-rioleringen: 12,0 m di 250 mm, 145,0 m di 400 mm, 402,0 m di 500 mm.
Het bouwen van inspectieputten en kunstwerken, RWA- en DWA-huisaansluitingen, alle aanverwante werken.
De aanleg van de wegenis: 2.300,00 m² rijwegverhardingen in asfalt, 1.250,00 m² langsparkering in betonstraatstenen, 150,00 m² verkeersplateau's, 1.000,0 m
kantsteengreppels in ter plaatse gestort beton, 26,0 m kantstroken in ter plaatse gestort beton, 39.81 are plaatselijke grasmatten, 1.650,00 m² voetpaden en opritten in
betonstraatstenen, 494,50 m² bestratingswerken rond appartementen zone 2, alle aanverwante werken. Het onderhoud tijdens de waarborgperiode.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
VEREISTE ERKENNING: categorie C of ondercategorie C1
De aanbestedende dienst is van oordeel dat deze werken, op basis van de raming, behoren tot de klasse 4.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/09/2014 - 18:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 275 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De bescheiden die in het bijzonder toepasselijk zijn kunnen, mits voorafgaandelijke storting op rekening nr. 468-3161931-88 van Bureau Cnockaert,
Hoogweg 40, 8940 Wervik en met vermelding van het BTW-nr. en dossiernr. KR 0139, worden aangekocht aan de volgende voorwaarden (btw incl.): het bestek met bijlagen, de
offertebescheiden (offerte en samenvattende
opmetingsstaat), de plannen en het veiligheids- en gezondheidsplan.
De documenten kunnen niet aangekocht of geraadpleegd worden tijdens de verlofperiode van 18/7/2014 tem 10/8/2014.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 03/09/2014 - 10:00
Plaats: De opening van de offertes heeft plaats, ten overstaan van de Voorzitter van de aanbestedingszitting in de trouwzaal - gelijkvloers - Historisch Stadhuis, Grote Markt 54, 8500
Kortrijk.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00995887/2014013076
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 25
WONINGENT CVBA-SO
N. 516140
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
WoninGent cvba-so
Lange Steenstraat 54, BE-9000 Gent
Tel: +32 2359917 Fax: +32 2359901 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.woningent.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst voor het ruimen van putten en het uitvoeren van ontstoppingen van leidingen - Bestek nr. 2014-009 TD Ruimingsdiensten
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Groot Gent
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor het ruimen van putten
alsook het ontstoppen van leidingen op basis van de voorwaarden voorzien in onderhavig
contract.
De opdracht omvat:
 Het ledigen en eventueel reinigen van septische putten, sterfputten, zinkputten
en regenputten
 Het reinigen van controleputten/sifonputten
 Het ontstoppen van leidingen, afvoeren, rioleringen, wc's
 Camera-inspectie (niet-limitatieve lijst) van afvoerleidingen voor het opsporen
van een breuk in de afvoerbuis, opsporen van leidingen en verborgen putten, een
breuk in de afvoerbuis, wortelen en struiken en of bomen die zich in de afvoer
genesteld hebben, een vreemd voorwerp in de afvoerbuis zit of steekt, slecht
gelegde afvoerleidingen (met onverantwoorde bochten of verschillende
doormeter)
Deze opdracht omvat meerdere percelen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Zone Noord-Oost
Korte beschrijving:
116 putten (VH) - 673 m³ (VH)
Perceel 2: Zone Zuid
Korte beschrijving:
216 putten (VH) - 2.139 m³ (VH)
Perceel 3: Zone Centrum
Korte beschrijving:
111 putten (VH) - 1.150 m³ (VH)
Perceel 4: Zone West
Korte beschrijving:
117 putten (VH) - 1.006 m³ (VH)
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/09/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01011787/2014013059
Zie bestek
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060D0D0D0082
- Bestek 2014-009 - BIJLAGEN.doc - Bestek 2014-009 Ruimen septische putten.pdf
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Bestek: zie bijlage.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
V.Z.W. PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE
N. 516186
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119, BE-9000 Gent
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 26
Contact: Michel Bekaert (Hoofd Dienst Gebouwen)
Tel: +32 92214545
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
VKS114012
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Psycho Sociaal Centrum, Mechelsestraat 84, 3000 LEUVEN
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde
Psycho Sociaal Centrum Leuven
Herconditionering dakverdieping
Perceel 01 - Algemene aanneming
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De aannemer mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgronden van art. 61§1 en 2 KB Plaatsing 15-07-2011
1. Naam en rechtsvorm van het bedrijf, nationaliteit, maatschappelijke zetel (adres), telefoon, fax, naam van de vertegenwoordiger;
2. Bewijs handtekenbevoegdheid (cfr. art. 82 KB Plaatsing);
3a. Attest Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bedragen voor de sociale zekerheid (cfr. art. 62§1);
3b. Voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt
dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale
zekerheid;
4. Attest FOD Financiën
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Geen bijkomende documenten / attesten vereist
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1. Erkenning : getuigschrift van erkenning in categorie D, klasse overeenkomstig het bedrag van inschrijving (op basis van de raming worden de werken geacht te behoren tot de
klasse 4) of een getuigschrift van evenwaardige erkenning in een lidstaat van de Europese Unie of de bewijzen dat de aannemer voldoet aan de voorwaarden tot erkenning zoals gesteld
in de wet van 20.03.91.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/08/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 195.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Hiervoorvermelde stukken zijn verkrijgbaar door storting van vermeld bedrag op KBC IBAN BE10 4675 3894 3104 - BIC KREDBEBB van VK
STUDIO Architects, Planners & Designers, Brugsesteenweg 210 te 8800 Roeselare met vermelding van VKS114012 - Perceel 01 en het BTW-nummer
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/09/2014 - 10:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 01/09/2014 - 10:30
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00685860/2014013092
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
UNIVERSITEIT GENT
N. 516120
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25, BE-9000 Gent
Contact: De heer Manik Peferoen
Tel: +32 92647875 Fax: +32 92643596 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.ugent.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Renovatie Veyrac
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: F.I. 14.02 site UCT Veyrac, Sint-Pietersnieuwstraat 136 te 9000 Gent
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De renovatie van de woning Veyrac betreft in hoofdzaak veiligheidswerken, energiebesparende werken en werken rond mobiliteit en toegankelijkheid .
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 4
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/8/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 27
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De opdrachtdocumenten zijn vrij ter beschikking via de federale applicatie https://enot.publicprocurement.be, taal Nederlands, "Bekendmakingen
zoeken".
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/8/2014 - 16:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 29/8/2014 - 16:00
Plaats: Universiteit Gent, Rectoraat 2 - gelijkvloers, Sint - Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent, vergaderzaal "Recto-Verso"
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
N. 516124
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Milieumaatschappij
Alfons Van de Maelestraat 96, BE-9320 Erembodegem
Contact: Zegels Nik Pierre
Tel: +32 25530278 Fax: +32 25532155 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.vmm.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Slibruiming van Mandel te Roeselare en Izegem
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Slibruiming van de Mandel te Roeselare en Izegem.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: A, B, B1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/08/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/08/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 22/08/2014 - 10:00
Plaats: Koning Albert II-laan 20, bus 16, 1000 Brussel
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
Appel aux candidats
STAFDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING
N. 516109
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stafdienst van de Vlaamse Regering
Boudewijnlaan 30 bus 20, BE-1000 Brussel
Contact: Van de gaer Sabine Maria
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179603
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Beheer expertendatabank
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: België
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Beheer expertendatabank
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 28
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek A.1.1
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Niet van toepassing
Niet van toepassing
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek A.1.2 en A.1.3
Zie bestek A.1.2 en A.1.3
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/09/2014 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De uiterste indieningsdatum van de offertes is op dinsdag 9 september 2014 om 14 u.
De aanbestedende overheid organiseert op donderdag 7 augustus 2014 om 11 uur in het Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, in zaal Ensor (1ste verdiep, gebouw A)
een infosessie waar u vragen kan stellen over de opdracht. Gelieve uw aanwezigheid op voorhand door te geven aan [email protected]
De offertes moeten elektronisch worden overgelegd, via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, §
1 van het KB plaatsing.
De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening.
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te
binden (uittreksels van de statuten, volmacht,.).
Een gescande handtekening is onvoldoende.
Voor hulp bij het indienen van uw offerte kan u gebruik maken van de handleiding e-tendering.
Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
BPOST
N. 516116
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
bpost
Centre Monnaie, BE-1000 Bruxelles
Contact: Verschelden Luc Marcel
Tél: +32 2765529 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180377
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Appel à candidats-Travaux d'installation de nouveaux groupes de froid sur le toit du bureau bpost NSC Bruxelles X.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Avenue de l'Industrie 16 - 1070 Anderlecht
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Appel à candidatures pour installateurs de nouveaux groupes de froid (Chillers) pour la production d'eau froide d'une installation de climatisation, sur le toit du
centre de tri bpost Bruxelles X. Les candidats doivent avoir une homologation T3 classe 2 et seront assistés par un sous-traitant chauffagiste pour le montage et les
soudures aux tuyaux de l'installation de conduite de froid avec une homologation D17 classe 2.
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
-Un document avec des informations générales de l'entreprise: nom, forme juridique, nationalité, siège sociale et adresse.
- Un document avec des informations générales de la personne de contact: nom, numéros de téléphone et adresse e-mail.
- Un document de non faillite délivré par une instance judiciaire ou administrative.
- Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'a jamais commis de faute grave comme décrit dans l'A.R. de 16 avril 2012 article 66 § 1 & 2.
- Une attestation récente (délivrée dans les 3 derniers mois) O.N.S.S.
- Une attestation récente (délivrée dans les 3 derniers mois), délivrée par l'instance publique compétente, certifiant que le soumissionnaire est en règle avec le paiement de ses
contributions directes.
- Une attestation récente (délivrée dans les 3 derniers mois), délivrée par l'instance publique compétente, certifiant que le soumissionnaire est en règle avec le paiement de ses
contributions indirectes.
III.2.2. Capacité économique et financière:
-Le chiffre d'affaires total pour les trois dernières années
- Un rapport de commerce récent (p.ex. Graydon, D&B...)
- La preuve d'une assurance des risques professionnels
- Une déclaration de solvabilité bancaire
III.2.3. Capacité technique:
-Agréation T3 - Classe 2.
-L'entreprise devra faire preuve d'expérience dans des services similaires. Au moins 5 références des 5 dernières années. La description des références doit être au minimum: le chiffre
d'affaire, personne de contact référence (numéro de téléphone et adresse e-mail), attestation signée de la bonne exécution du placement et du bon fonctionnement de l'installation.
-Liste (noms) des propres ouvriers
-Liste (noms) des propres techniciens frigoristes
Classe: Classe 2 : jusqu'à 275.000 EUR, Catégorie: T3
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/08/2014 - 14:00
Documents payants:Non.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 29
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/08/2014 - 14:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Les informations et/ou formalités requise à la section III doivent être effectué au personne de contact (I1) sous forme électronique (e-mail) et/ou sous forme imprimée.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS
N. 516130
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Bruxelles - Centrale d'achats
boulevard du Neuvième de Ligne 39 , BE-1000 Bruxelles
Contact: secrétariat central, bureau D12
Tél: +32 22794200 Fax: +32 22794253 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.brucity.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le contrôle périodique, pendant 36 mois, des équipements de travail de différents départements de la
Ville de Bruxelles.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Territoire de la Ville de Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le contrôle périodique, pendant 36 mois, des équipements de travail de différents départements de la
Ville de Bruxelles.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 165000.00 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
1. Déclaration automatique
Par le fait d'introduire une offre, le soumissionnaire déclare qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61, §§ 1er et 2, 1° à 4° et 7° de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
2. Cotisations de sécurité sociale
Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le pouvoir
adjudicateur vérifie, conformément à l'article 60, § 1er, par voie électronique si le soumissionnaire est en règle en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.
Si le soumissionnaire emploie du personnel relevant d'un autre État membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé au § 1er, il joint à son offre une attestation délivrée par
l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Si le soumissionnaire est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, il joint à son offre une attestation fiscale sur sa situation en matière de paiement de ses
cotisations de sécurité sociale.
3. Obligations fiscales
Si le soumissionnaire n'est pas belge, il joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où
il est établi.
Si le soumissionnaire est belge, le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément à l'article 60, § 1er, par voie électronique le respect des obligations fiscales du soumissionnaire à
l'égard du Service Public Fédéral Finances sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire joint à son offre les trois principaux services comparables à l'objet du marché qu'il a effectués au cours des trois dernières années indiquant leur montant, leur date
et leur destinataire public ou privé.
S'il s'agit de services à des autorités publiques, il joint les attestations émises ou contresignées par ces autorités prouvant l'exécution des services.
S'il s'agit de services à des destinataires privés, il joint les attestations de ces destinataires prouvant l'exécution des services. À défaut il peut déclarer lui-même que les services ont
été exécutés.
L'ensemble des trois services a une valeur annuelle d'au moins 50.000,00 euros hors TVA.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/08/2014 - 15:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/08/2014 - 09:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
En ce qui concerne les instances de recours (point VI.4.1):
- Téléphone du Conseil d'Etat (greffe): (+32 - 2) 234 96 11
- Téléphone du Tribunal de première instance de Bruxelles: (+32 - 2) 508 61 11
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
VRT
N. 516154
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
VRT
Auguste Reyerslaan 52, BE-1043 Brussel
Contact: De heer Rik Van Caenegem
Tel: +32 27413610 Fax: +32 27357924 E-mail: [email protected]
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 30
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - ADT 1408 - aankoop van een nieuw Content Management Systeem
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie baat, in het kader van de haar toegewezen overheidsopdracht, 3 themasites uit rond nieuws, sport en cultuur
(deredactie.be, sporza.be en cobra.be). Voor het beheer van deze themasites gebruiken de VRT redacties een content management systeem waarmee content aangemaakt,
opgeslagen en gepubliceerd wordt. De technisch-operationele pijlers waarmee VRT vandaag de dag deze processen ondersteunt zijn gebaseerd op UNIX en LINUX wat
betreft het operating systeem, JAVA wat betreft de applicatielaag en breed gedragen, standaard componenten en protocols voor reliable messaging (AMQP), search
indexing en datastore abstractie.
Het einde van huidige platform nadert en nieuwe uitdagingen zijn in aantocht wat betreft het digitale productieproces, twee redenen waarom VRT met deze opdracht een
nieuw content management systeem (Platform) wenst te verkrijgen. De opdracht omvat in hoofdzaak het verkrijgen van de licenties voor het 'off the shelf' platform dat
zal ingezet worden om de verschillende stappen in het digitale productieproces te automatiseren.
Het Platform moet VRT in staat stellen om, onder andere:
1. Het redactieproces te accommoderen over de verschillende stappen, zijnde intake van nieuws of andere content en data van interne en externe bronnen, planning van
het content productieproces en collaboratie binnen dit proces, creatie, publicatie, lay-out en presentatie van content zowel in statische vorm, als wat betreft dynamische
en gepersonaliseerde content naar de verschillende kanalen zoals websites geoptimaliseerd voor desktop of mobiel, al dan niet responsief of via gescheiden site
'instanties', mobiele apps, RSS, enz.
2. Samen te werken met achterliggende systemen die video, afbeeldingen en audio aanleveren voor gebruik in het content management proces.
3. De load aan te kunnen, zowel wat betreft het aantal redacteurs (> 60 redacteurs), alsook de continuïteit van de redactieprocessen, als wat betreft de load die het
platform via de bezoekers zal moeten verwerken. Deze load ligt vandaag op gemiddeld 800.000 bezoeken per dag met pieken die tot het driedubbele daarvan gaan.
4. Content en data van externe systemen in te lezen, verwerken en in het digitale content proces te gebruiken. Dit brengt, naast integratie met platformen van derde
partijen, mee dat het platform gebruiksvriendelijk assimileert in het VRT systeemlandschap en wendbaarheid garandeert zodra dit landschap wijzigt.
5. Content te centraliseren in één contentvat zodat het herbruikbaar wordt voor de verschillende producten die deze uitbaten, alsook dat deze content kan ontsloten
worden naar externe applicaties, content management systemen en andere systemen die deze aangemaakte content dienen uit te baten.
6. Verandering binnen VRT technologie te minimaliseren en maximaal gebruik te maken van standaard componenten.
7. Het redactieproces operationeel te ondersteunen zodat updates, deployments en andere evenementen het redactieproces, alsook de beschikbaarheid naar bezoekers, zo
weinig mogelijk verstoren.
8. De verkoper biedt roadmaps aan voor de toekomst van het aangeboden product waarmee ze aantoont dat het product maximaal future-proof is en inspeelt op
toekomstige technologische ontwikkelingen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Nog niet gekend
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door een expliciete verklaring op eer verklaart de kandidaat zich niet in een uitsluitingsgrond te bevinden zoals bepaald in artikel 61 van het KB van 15 juli 2011.
* Voor Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid zelf controleren of:
- de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake betaling aan de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 61.
- de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen (BTW) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* De inschrijver toont daarvoor aan via minimum 3 relevante referenties die maximaal de opdracht zoals beschreven in punt II.1.5 benaderen, dat het door hen voorgestelde platform
deze opdracht aankan. De VRT moet de mogelijkheid krijgen om deze klanten (via de inschrijver) te contacteren.
* De inschrijver werkt 2 concrete referentieprojecten uit waarin ze naast het platform ook uitleg verschaffen over volgende punten:
- Welke digitale producten werden gerealiseerd met het platform.
- Wat de complexiteit daarvan is of was en welke uitdagingen aan de oorzaak lagen van deze projecten.
- Welke resultaten en succes factoren de referentie met deze producten heeft gerealiseerd.
* Daarnaast bezorgt de indiener een overzicht van het partnernetwerk dat operationeel is voor het voorgestelde platform, zich beperkend tot deze partners die in Brussel in de
Nederlandse voertaal digitale producten kunnen ontwikkelen, alsook opleiding, installatie en configuratie diensten kunnen aanleveren voor het voorgestelde platform, alsook het aantal
profielen die de kennis en ervaring hebben om dit soort producten te maken.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Vervullen van de functionele behoeften, Weging: 30
Criterium 2: Vervullen van de technische behoeften, Weging: 30
Criterium 3: Prijs, Weging: 30
Criterium 4: Plan van aanpak, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/9/2014 - 14:30
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Dit is een tweestapsprocedure. De eerste stap is deze aankondiging van de opdracht, houdende een uitnodiging tot kandidaatstelling.
Op basis van de ingediende kandidaturen zal VRT een ranking maken rekening houdende met de korte beschrijving van de opdracht en de ingediende dossiers op basis van de
voorwaarden tot deelneming.
Op basis van deze ranking zal VRT de kandidaten selecteren waarvan zij oordeelt dat ze het best geschikt zijn om de opdracht uit te voeren (minimum 3 - maximum 8).
Aangezien het hier gaat om het verwerven van een off-the-shelf oplossing, is het de bedoeling van de VRT om de markt maximaal te kunnen bevragen. Het is daarom de bedoeling
van VRT om een zo breed mogelijk aanbod aan oplossingen (3 tot 8) te bevragen in de offertefase.
Daarom zal de VRT, indien verschillende kandidaturen gebaseerd zijn op dezelfde oplossing, enkel die kandidatuur weerhouden waarvan zij oordeelt dat ze het best geschikt is om de
opdracht uit te voeren.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
INFRABEL SA - PROCUREMENT, DIVISION I-P11
N. 516047
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
Infrabel sa - Procurement, division I-P11
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 31
Place Marcel Broodthaers 2, BE-1060 Bruxelles
Contact: Dierick Stéphanie Myriame
Stéphanie Dierick I-P 118 s.40/1
Tél: +32 25254094 Fax: +32 25263943 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=177499
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
Sable pour béton
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Roulers - Wondelgem
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
Sable pour béton
II.1.8. Division en lots: Oui
Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot1: Sable pour la fabrication du béton, type sable rond 0/2 MF A f3
Description succincte:
Sable pour béton
Lot2: Sable pour la fabrication du béton, type sable rond 0/4 CF A f3 a CB
Description succincte:
Sable pour béton
Lot3: Sable de rivière Wesel 0/5
Description succincte:
Sable pour béton
II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1. Quantité ou étendue globale:
Sable pour béton
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
La sélection qualitative des candidats sera opérée sur base de leurs capacités économiques, financières et techniques. Les candidats doivent donc répondre aux critères de sélection
suivants.
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Le candidat devrait fournir une attestation récente délivrée par l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié certifiant qu'il a respecté ses obligations quant au versement de ses
cotisations auprès de la sécurité sociale selon la législation belge ou celle du pays où il est établi,
- Le candidat joint à sa demande de participation une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dipositions légales du pays où il est
établi. Pour un candidat Belge, l'attestation sera délivrée par le SPF Finances.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le candidat doit joindre à sa demande de participation :
- son chiffre d'affaire des trois dernières années (sous forme de tableau - pas de comptes annuels !). Le chiffre d'affaires annuel doit être plus élévé que ? 150 000.
III.2.3. Capacité technique:
Le candidat doit nous fournir les pièces justificatives ci-après :
- 3 références pour des marchés semblables (années de prestation et description des marchés) et ainsi que les personnes de contact des clients.
- l'existence d'un système de contrôle de qualité.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document descriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:
Documents payants: Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/08/2014-12:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
SNCB-PROCUREMENT & INVESTMENT
N. 516105
SYSTÈME DE QUALIFICATION - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
Le présent avis constitue une mise en concurrence: Non.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
SNCB-Procurement & Investment
Avenue de la Porte de Hal 40, BE-1060 Bruxelles
Contact:B-PI.103 s.13/2
Anneleen Gallant
Tél:+32 25283156 Fax:+32 25283889 E-mail:[email protected]
Adresse(s) internet: www.B-rail.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180374
SECTION II. OBJET DU SYSTÈME DE QUALIFICATION
II.1. INTITULÉ ATTRIBUÉ AU SYSTÈME DE QUALIFICATION PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE:
B-20 : Développement de parcs de panneaux photovoltaïques
II.2. TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION DES TRAVAUX, DE LIVRAISON DES FOURNITURES OU DE PRESTATION DES SERVICES:
Type de marché: Services.
II.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX, SERVICES OR MARCHANDISES DEVANT ÊTRE ACHETÉS AU MOYEN DU SYSTÈME DE QUALIFICATION:
Développement de parcs de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine de la SNCB.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1. Qualification pour le système:
Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification: Spécification Technique P-80
site :http://www.b-rail.be/akac/appl/techbep/index.php?lang=F
Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée: Procédure de qualification SNCB (dernière édition).
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. CRITÈRES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges on dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.
IV.2. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 32
IV.2.2. Durée du système de qualification:
Autre.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. AUTRES INFORMATIONS
Durée du système de qualification: 5 ans
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
SNCB-PROCUREMENT & INVESTMENT
N. 516095
SYSTÈME DE QUALIFICATION - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
Le présent avis constitue une mise en concurrence: Non.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
SNCB-Procurement & Investment
Avenue de la Porte de Hal 40, BE-1060 Bruxelles
Contact:B-PI.131 s.13/2
Rina De Vos
Tél:+32 25283472 Fax:+32 25282379 E-mail:[email protected]
Adresse(s) internet: www.B-rail.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180363
SECTION II. OBJET DU SYSTÈME DE QUALIFICATION
II.1. INTITULÉ ATTRIBUÉ AU SYSTÈME DE QUALIFICATION PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE:
B-19 : Demi-accouplement pour applications ferroviaires
II.2. TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION DES TRAVAUX, DE LIVRAISON DES FOURNITURES OU DE PRESTATION DES SERVICES:
Type de marché: Fournitures.
II.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX, SERVICES OR MARCHANDISES DEVANT ÊTRE ACHETÉS AU MOYEN DU SYSTÈME DE QUALIFICATION:
B-19 : Demi-accouplement pour applications ferroviaires
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1. Qualification pour le système:
Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification: Spécification Technique : B-13
site : http://www.b-rail.be/akac/appl/techbep/pdf/F_1b13fr-052013.pdf
Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée: Procédure de qualification SNCB (dernière édition)
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. CRITÈRES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges on dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.
IV.2. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2. Durée du système de qualification:
Autre.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. AUTRES INFORMATIONS
Durée du système de qualification: 5 ans
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
N. 516119
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université catholique de Louvain
1, place de l'Université, BE-1348 Louvain-la-Neuve
Adresse(s) internet: http://www.uclouvain.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Conception scénographique et graphique, suivi de la réalisation et de l'installation de l'exposition permanente des collections du futur musée de Louvain-la-Neuve
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Louvain-la-Neuve
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Description succincte du marché
Conception scénographique et graphique, suivi de la réalisation et de l'installation de l'exposition permanente (2 100 m²) des collections du futur musée de Louvain-laNeuve
Cette mission comporte un travail de conception en vue du lancement d'un marché public pour la réalisation de la scénographie du musée. Elle comporte également
l'assistance et la rédaction de certains documents du marché de réalisation de la scénographie comme les clauses techniques du cahier des charges et le rapport d'analyse
des offres du marché, la coordination et le suivi des travaux d'installation.
Le marché consiste à :
- Réaliser une exposition permanente à partir du déploiement des collections du musée universitaire actuel et des prélèvements dans les collections scientifiques de l'UCL
pour créer un nouveau musée dans l'ancienne bibliothèque des sciences et technologies ;
- Valoriser ce patrimoine diversifié dont l'université est dépositaire en thématisant le propos pour réussir une cohérence attrayante et porteuse de sens pour les publics
cibles.
Toutes les collections du musée sont issues de la générosité des donateurs, celle des professeurs de l'université, savants collectionneurs (objets antiques, africains,
anthropologiques, ouvres religieuses, moulages, spécimens) pour enseigner et étudier. Ensuite celle d'amateurs passionnés (estampes, peintures et dessins d'art moderne,
objets populaires .) pour transmettre un patrimoine privé à la collectivité.
La rencontre est ce qui définit le musée dans son ensemble. Il se décline au niveau des collections qui visitent des larges champs de savoirs : arts et sciences (sciences
humaines, sciences exactes, sciences de la vie) et entend créer des convergences et des dialogues. Au niveau de l'histoire des collections qui fait se rencontrer 2 types de
figures de collectionneurs : le savant et l'amateur. Au niveau de l'histoire de l'université par les hommes et les femmes qui l'ont écrite par la rencontre de l'innovation et
de la tradition. Au niveau des objets façonnés et créés rencontrant les grandes expériences humaines exprimées par nos fonds. Au niveau des lieux, des activités et des
publics : encourager les rencontres dans un esprit d'ouverture, d'accessibilité, de convivialité. Le musée est envisagé comme une maison d'hôte, un forum culturel et un
acteur dans la ville.
L'approche de présentation des collections est thématique. Elle permet de relier des collections hétéroclites, contrastées, variées, de stimuler la curiosité du visiteur, de
créer de la surprise et des convergences nouvelles.
Les thèmes (L'incroyable diversité de la vie et du monde, Les classements scientifiques, De l'humain au divin par l'art, Le regard d'un amateur) favorisent ces
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 33
rencontres d'objets. Les thématiques sont claires, puissantes, transversales à toutes les collections à l'intérieur desquelles 2 ensembles sont homogènes (collections
d'Estampes et d'Art moderne). L'objectif est de frapper fort et juste avec des objets d'excellentes qualités et percutants.
Les principaux défis à relever sont de :
- Partir des objets et des ouvres d'art placés au centre de l'attention pour permettre un accès direct, physique impactant émotionnellement les publics ;
- Tirer parti de la circulation de type labyrinthique par des liaisons, des correspondances ;
- Placer le visiteur dans un grand confort pour susciter son attention, veiller à minimiser les reflets des vitrines, travailler la lumière pour diminuer la perception des
plafonds bas, absorber les bruits pour assurer un calme auditif, privilégier des dispositifs de présentations sobres et polyvalents ;
- Intégrer de manière équilibrée les contenus des collections dans un bâtiment monumental. L'option est prise de ne pas masquer l'architecture, de valoriser son écriture
d'en faire un atout (système d'accrochage à même les parois de béton) et de ne pas se laisser « écraser » par l'architecture, ponctuer le parcours du visiteur d'espaces
propices à la contemplation de la beauté architecturale ;
- Comprendre la cohérence en évitant des lectures dualistes (homme/dieux, corps/esprit, matière/spirituel..) simpliste et réductrice. Assurer une compréhension
thématique fine et subtile, favorisant un climat poétique ;
- Introduire la musique, de la pensée philosophique, de la poésie pour élargir les perceptions et susciter des dialogues, des convergences et des rencontres ;
- Augmenter la fréquentation des publics et des jeunes en particulier ;
- Sortir de l'académisme froid et de la contemplation sacralisante.
Le cadre de la mission:
Timing indicatif
La mission se déroulera de février 2015 à septembre 2016 en 3 phases : la phase de conception et lancement du marché de réalisation, celle d'attribution et de réalisation
des dispositifs d'exposition et enfin, celle de coordination et suivi des travaux d'installation. La mission devra être impérativement terminée en septembre 2016.
Les contraintes budgétaires
L'enveloppe budgétaire maximale mise à disposition et à ne pas dépasser, nécessaire pour mener à bien la totalité du projet est de 1 460 000 ? hors TVA dont un
maximum de 175 000 ? hors TVA pour la mission objet du présent marché de services de conception scénographique et graphique, suivi de la réalisation et de
l'installation de l'exposition permanente du futur musée.
Le présent marché passé en procédure négociée avec publicité se déroulera en deux phases:
1) Droit d'accès et sélection qualitative des candidats. Le pouvoir adjudicateur enverra le cahier spécial des charges aux seuls candidats sélectionnés.,
2) Analyse des offres des soumissionnaires.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 175000.00 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations décrites à l'article 61 §§ 1er et 2 de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire joint à son offre les
documents suivants :
- Un extrait du casier judiciaire (d'une validité inférieure à 3 mois) ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance
et dont il résulte que les exigences décrites à l'article 61 § 1er et §2, 1° à 3° de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011 sont satisfaites ;
- Une attestation sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire atteste ne pas être dans une des situations visées à l'article 61, §2, 4° et 7° de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011;
- L'original (avec cachet sec) de l'attestation de l'O.N.S.S., conformément aux dispositions de l'article 62 §1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 tel que modifié, si l'entreprise est
belge, ou de l'autorité compétente conformément à l'article 62§ 2 de l'arrêté précité, si elle est étrangère certifiant qu'elle est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de
sécurité d'existence (de l'avant dernier trimestre par rapport au jour d'ouverture des offres) ;
- Une attestation récente (d'une validité inférieure à 3 mois) dont il résulte que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du
pays où il est établi. Pour un soumissionnaire belge, le Pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée
par ce dernier ;
Lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses membres est tenu au respect des conditions énoncées ci-dessus et l'offre devra contenir les
documents/attestations mentionnées ci-avant pour chacun d'entre eux.
De même, lorsqu'un soumissionnaire fait valoir, pour un marché déterminé et dans le cadre de la sélection qualitative, les capacités d'autres entités, ces dernières sont également
tenues au respect des conditions énoncées ci-dessus et l'offre devra contenir les documents/attestations mentionnées ci-avant.
III.2.2. Capacité économique et financière:
une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011
III.2.3. Capacité technique:
- présentation de la composition détaillée de l'équipe du chargé de mission qui doit comprendre au moins un scénographe, au moins un graphiste, au moins un spécialiste en mise en
lumière d'exposition et tout profil permettant d'aider à la mission. Le soumissionnaire joindra les titres d'études ou professionnels des différents membres de l'équipe qui peuvent être
chargés de la prestation de services et qui attestent de la qualité de la composition de l'équipe;
- indication des années d'expériences de chaque membre de l'équipe, dont au moins 7 ans pour le scénographe coordinateur;
- attestation sur l'honneur du scénographe coordinateur certifiant qu'il maîtrise avec aisance la langue française;
- par la présentation d'une liste d'au minimum 4 services effectués au cours des dix dernières années pour des institutions muséales, indiquant le montant, la date, le nombre de m² et
le destinataire public ou privé et qui attestent de la compétence de l'équipe. Les prestations de services peuvent être complétées par des attestations de bonne exécution émises ou
contresignées par l'autorité compétente, ou du moins reprendre les personnes de contact afin de permettre au pouvoir adjudicateur d'opérer les vérifications nécessaires. Il est demandé
de joindre une note descriptive pour chacun des projets permettant de percevoir l'esprit développé et la mise en oeuvre des objectifs.
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/08/2014 - 10:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
BELGOCONTROL
N. 516112
AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
Belgocontrol
Tervuursesteenweg, 303, BE-1820 Steenokkerzeel
Contact: Axel Ring
Tél: +32 22062147 Fax: +32 22062406 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.belgocontrol.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180285
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice:
La réalisation d'un "Upgrade Core & Server Farm" du réseau administratif de Belgocontrol.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 34
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Belgocontrol
Tervuursesteenweg 303
1820 Steenokkerzeel
BELGIQUE
II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:
PHASE 1 : APPEL A CANDIDATURES
.
Cet appel à candidatures concerne la conclusion d'un marché pour la réalisation d'un "Upgrade Core & Server Farm" du réseau administratif de Belgocontrol.
Le marché comprend :
1/ L'achat et la livraison du matériel (software / hardware) nécessaire;
2/ Les licences exigées;
3/ La reprise du matériel démantelé;
4/ La formation nécessaire afin que Belgocontrol puisse faire l'installation;
5/ Un contrat de maintenance (Next Business Day) de trois (3) ans. Chaque année, chaque partie pourra résilier le contrat.
II.1.8. Division en lots: Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Sera exclu de la participation au marché, le candidat qui ne serait pas en mesure de produire, ou seulement partiellement, les documents suivants :
.
- Une preuve qu'il (ou elle) est habilité(e) à signer la candidature/l'offre introduite au nom du prestataire de service soumissionnaire en produisant l'acte authentique ou sous seing
privé, ou une copie déclarée conforme du document original, ou l'indication du numéro du Moniteur belge où sont publiées les compétences du mandataire.
- Une attestation de l'Office National de Sécurité Social (dernier trimestre clôturé) ou, pour une entreprise étrangère, une attestation similaire certifiant qu'il a été satisfait aux
prescriptions en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où elle est établie.
- Une attestation récente ou une déclaration sur l'honneur d'où il ressort qu'on est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute
situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations du pays où l'entreprise est établie.
- Une attestation récente de paiement des impôts (TVA et impôts directs) certifiant qu'on est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ces impôts conformément à la
législation belge ou celle du pays dans lequel l'entreprise est établie.
- Une déclaration sur l'honneur où le candidat (le soumissionnaire) confirme ne pas avoir été condamné pour :
1° Participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 bis du Code pénal;
2° Corruption, telle que définie à l'article 3 de l'acte du Conseil du 26 mai 1997 et de l'article 246 du Code pénal;
3° Fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° Infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal;
5° Blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme;
6° Tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l'adjudicataire.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Afin que Belgocontrol puisse analyser la capacité financière et économique du candidat,
celui-ci devra fournir les documents suivants :
Les rapports annuels, les bilans et les comptes de résultats officiels des trois exercices les plus
récents de l'entité juridique qui soumissionne et également, si celle-ci fait partie d'un groupe, les chiffres
consolidés du groupe des trois exercices les plus récents.
Lorsque l'analyse par le service financier de Belgocontrol montre que la capacité est insuffisante, le
candidat peut être exclu.
III.2.3. Capacité technique:
La compétence technique doit être prouvée par la production des documents suivants :
- Une brève présentation de l'entreprise;
- Une liste de minimum 3 références de projets similaires exécutés par le soumissionnaire. Pour chaque référence, le soumissionnaire doit mentionner les données du client (la société)
et/ou soumettre une confirmation écrite et datée émanant du client, attestant que les services ont bien été réalisés à son entière satisfaction.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document descriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF.
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/08/2014-10:00
Documents payants: Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/08/2014-10:00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
WATER-LINK
N. 516180
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
water-link
Mechelsesteenweg 66, BE-2018 Antwerpen
Contact: De heer Peter Daneels
Tel: +32 32440655 Fax: +32 32440669 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Vlinder- en muurafsluiters en terugslagkleppen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering van de goederen: Rumst
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
De kandidaten ontvangen een selectienota; aan de hand van deze selectienota worden de kandidaten al dan niet geselecteerd voor verdere deelname aan de procedure.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Perceel 1 levering en inbedrijfstelling van vlinderafsluiters
Korte beschrijving:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 35
Perceel 1 levering en inbedrijfstelling van vlinderafsluiters
Perceel 2: Perceel 2 leveren, plaatsen en inbedrijfstellen van muurafsluiters
Korte beschrijving:
Perceel 2 leveren, plaatsen en inbedrijfstellen van muurafsluiters
Perceel 3: Perceel 3 levering en inbedrijfstelling van terugslagkleppen
Korte beschrijving:
Perceel 3 levering en inbedrijfstelling van terugslagkleppen
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
1.000.000,- EURO
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie selectienota
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie selectienota
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie selectienota
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 27/8/2014-11:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
PIDPA
N. 516132
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Pidpa
Desguinlei 246, BE-2018 Antwerpen
Contact: Mevrouw Lisette van der Velde
Tel: +32 32168693 Fax: +32 32606003 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aanbestedingsdossiers
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Project C-14-030 - Raamovereenkomst voor het ruimen en reinigen van straatkolken - Periode 2015-2018
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: Provincie Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Project C-14-030 - Raamovereenkomst voor het ruimen en reinigen van straatkolken - Periode 2015-2018
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Groep 1 - Hoogstraten, Brecht, Rijkevorsel, Wuustwezel, Malle, Ravels
Korte beschrijving:
Groep 1 - Hoogstraten, Brecht, Rijkevorsel, Wuustwezel, Malle, Ravels
Perceel 2: Groep 2 - Brasschaat, Borsbeek, Vorselaar, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel
Korte beschrijving:
Groep 2 - Brasschaat, Borsbeek, Vorselaar, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel
Perceel 3: Groep 3 - Schelle, Niel, Sint-Amands, Willebroek, Rumst, Lint, Aartselaar
Korte beschrijving:
Groep 3 - Schelle, Niel, Sint-Amands, Willebroek, Rumst, Lint, Aartselaar
Perceel 4: Groep 4 - Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Putte, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Herenthout
Korte beschrijving:
Groep 4 - Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Putte, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Herenthout
Perceel 5: Groep 5 - Hulshout, Herselt, Mol, Balen, Meerhout, Laakdal
Korte beschrijving:
Groep 5 - Hulshout, Herselt, Mol, Balen, Meerhout, Laakdal
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja , Prijs: 75.00 EUR
Betalingstermijnen en -methode: Bestek, inschrijvingsbiljet, CD-rom
Op schriftelijk verzoek per fax of e-mail zullen de documenten worden toegezonden. Een factuur wordt nagestuurd.
OPGELET DIT IS EEN EENSTAPSPROCEDURE
ER ZAL GEEN VOORAFGAANDELIJKE SELECTIE VAN KANDIDATEN GEBEUREN, AAN DE INSCHRIJVERS WORDT GEVRAAGD OM DIRECT EEN OFFERTE IN
TE DIENEN
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 36
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 5/9/2014-11:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
AZ HERENTALS
N. 516138
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AZ Herentals
Nederrij 133, BE-2200 Herentals
Contact: Mevrouw Ingrid De Ceulaer
Tel: +32 14246151 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - anti embolie en therapeutische compressiekousen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: volgende locaties AZ Turnhout campus Sint-Jozef, Steenweg op merksplas 44 te 2300 Turnhout AZ Herentals, Nederrij 133 te 2200 Herentals AZ
Turnhout campus Sint Elisabeth, Rubensstraat 166 te 2300 Turnhout
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De ziekenhuizen AZ Turnhout en AZ Herentals hebben onder de naam Taxandria een samenaankoopplatform opgericht .
onder dit platform wensen beide de anti embolie en therapeutische compressiekousen te bekijken, afspraken en voorwaarden vast te leggen volgens afgesproken en
gevraagde modaliteiten verder in dit dossier.
Ingeval een nieuwe partij toetreedt tot het initiatief van samenaankoop, zal deze partij voor de resterende looptijd van het contract aanvaard worden door de Leverancier
en dit onder dezelfde voorwaarden.
Tevens kan deze uitbreiding aanleiding geven tot het verscherpen van de afgesproken voorwaarden voor alle Taxandria klanten van de Leverancier.
De leiding en toezicht op deze opdracht zijn toevertrouwd aan de lead buyer aangeduid door beide ziekenhuizen en bekrachtigd door de directies, in hoofde van Mevr
Ingird De Ceulaer, hoofdaankoper van het AZ Herentals.
Mevr de Ceulaer zal in dit dossier dienen te worden beschouwd als single point of contact om verwarring en tegenstrijdigheden te vermijden en het dossier op een
correcte manier volgens de huidige wetgeving overheidsopdrachten te laten verlopen.
De inschrijvers worden erop gewezen dat elke verkoop dient te gebeuren na het volgen van huidige procedure en dit conform de wetgeving overheidsopdrachten.
Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat o.a. uit:
-De technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering;
-De keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring;
-Het nazicht van de schuldvorderingen en facturen;
-Het opstellen van de processen-verbaal;
-De opleveringen;
-Het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten
onvolledig of onduidelijk zijn.
-De leiding van de periodieke opvolgmomenten;
De opdrachtgever wenst over te gaan tot een raamovereenkomst voor de duur van 2 jaar.
Naderhand kan per concrete opdracht worden overgegaan tot het organiseren van een minicompetitie tussen de meest geschikte inschrijvers aan wie de opdracht werd
toegewezen en dit conform de wetgeving overheidsopdrachten volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
!!! bij eerste indiening zal er dus een leveranciersselectie plaatsvinden en dient er nog geen prijsvermelding plaats te vinden !!!
Alle leveringen die worden gedaan dienen te voldoen aan de hieronder vermelde wetgeving.
Gelieve de bijlage van de offerte te nummeren en deze nummering weer te geven in een overzicht .
De te leveren hoeveelheden hangen af van de toekomstige behoeften van de opdrachtgever en zijn dus thans niet nader te bepalen. De opdrachtgever garandeert geen
minimumafname, noch exclusiviteit.
Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige offerte.
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen
verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud en het niet nakomen van verbintenissen inzake 1 kan deze
clausules of beschikkingen leidt tot substantiële onregelmatigheid van zijn offerte.
Bij tegenspraak primeert het origineel ondertekend papieren exemplaar. De inschrijver voegt, naast de ingevulde inlichtingenfiche, de bijlage die vereist worden volgen
de gunningscriteria.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: anti-emboliekousen
Korte beschrijving:
anti-emboliekousen
Perceel 2: therapeutische compressiekousen
Korte beschrijving:
therapeutische compressiekousen
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
- aanbieder dient op de lijst van erkende verdelers van het FAGG te staan en dient dit met reente certificaten of attesten te kunnen staven.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
* Referentielijst van een aantal gelijkaardige instellingen, met vermelding van jaarlijkse omzet en contactpersoon.
* opgave van de organisatiestructuur (gekwalificeerd personeel,....)
* De aanbestedende overheid behoudt zich eveneens het recht voor om de financiële draagkracht van de kandidaat-inschrijvers te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen.
* bewijs van ondertekingsbevoegdheid
Minimum 3 referenties
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf waar de
goederen geproduceerd worden, zich van de technische bekwaamheid te vergewissen.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 37
* De kandidaat-inschrijver kan zich op de technische bekwaamheid van andere entiteiten beroepen, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval wordt er
duidelijk vermeld voor welke delen van de opdracht dit zal gebeuren met identificatie van de betrokken entiteit en worden de gevraagde referenties uit hoofde van de entiteit
meegedeeld.
*De combinatie van kandidaat-inschrijvers kan zich beroepen op de technische bekwaamheid van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. In het eerste geval
wordt duidelijk vermeld welke deelnemer verantwoordelijk is voor welke delen van de opdracht en worden de gevraagde referenties uit hoofde van de respectieve deelnemers
meegedeeld. In het laatste geval wordt er duidelijk vermeld voor welke delen van de opdracht de entiteit verantwoordelijk zal zijn met identificatie, en worden de gevraagde referenties
uit hoofde van de entiteit meegedeeld.
* Referentielijst van een aantal gelijkaardige instellingen, met vermelding van jaarlijkse omzet en contactpersoon.
* Bewijs van CE certificaat aanleveren
Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het
bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: technische waarde, veiligheid en kwaliteit, Weging: 30
Criterium 3: gebruiksvriendelijkheid, Weging: 15
Criterium 4: Dienstverlening, productinnovatie en leverbetrouwbaarheid, Weging: 25
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/8/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De uiteindelijke opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze
opdracht beschikt het bestuur nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele
wijze. De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt of overschreven worden.
Bij de opgave van de eenheidsprijzen moet de dienstverlener rekening houden met de vermoedelijke hoeveelheden, die opgegeven zijn in de inventarislijst. De afnames gebeuren in
afzonderlijke bestellingen per individueel ziekenhuis.
De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle kosten, accijnzen en heffingen die op de diensten wegen, te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting over de
toegevoegde waarde.
De eindsom bekomen in deze samenvattende opmeting, moet overeenstemmen met de gezamenlijke aannemingsprijs, vermeld in zijn inschrijvingsbiljet.
De aanbesteding legt het Bestuur geenszins de verplichting op de leveringen toe te kennen. De inschrijvers kunnen dan ook geen aanspraak maken op enige vergoeding ingeval van
niet-toewijzing van de leveringen.
De betreffende opdrachten en deelnames kunnen niet exclusief toegekend worden.
vorm en inhoud van de offerte :
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende inventaris in op het bij het bestek behorende formulier.
***********De Prijslijst dient volgende zaken te vermelden : omschrijving en referentie, notificatienummer indien van toepassing, RIZIV nummer indien van toepassing, al dan
niet identificatiecode, eenheidsprijs excl en incl BTW, aantal stuks per verpakking en eventuele samenstelling van de kit.
Alle documenten, opgesteld of vervolledigd in het kader van deze offerte, dienen gedateerd en ondertekend te zijn door de personen die, overeenkomstig de statuten, gemandateerd zijn
om de inschrijver te vertegenwoordigen.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische
specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO (excl. BTW).
De inschrijving en de haar vergezellende samenvattende inventaris moet opgesteld worden op de teksten, gevoegd bij onderhavig aanbestedingsdossier.
Elk van de stukken bij de inschrijving te voegen krachtens de voorschriften van het bijzonder bestek of van deze naar dewelke het verwijst, moet ondertekend worden door de
inschrijver.
Alle communicatie (zowel in woord als in schrift) tussen de betrokken partijen zal in het Nederlands gebeuren.
De aanbieder dient steeds bewijs bij te voegen indien men een erkend verdeler is.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/8/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Er is geen publieke opening van offertes
De inschrijving moet worden ingediend onder gesloten omslag in drie exemplaren, waarvan 1 getekend en waarop is vermeld:
de datum van de zitting waarop de inschrijvingen worden geopend.
de verwijzing naar het bestek.
Een elektronische versie is geapprecieerd als bijkomend exemplaar
elke pagina dient genummerd te zijn zodat en gebrek kan worden vastgesteld.
Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de omslag in een tweede omslag geschoven, waarop duidelijk de vermelding voorkomt:
"Inschrijving:offertevraag met bekendmaking voor het dossier anti embolie en therapeutische compressiekousen "
De omslag dient te worden verzonden aan volgend adres:
AZ Herentals
t.a.v. Ingrid De Ceulaer, Hoofd Aankoopdienst
Nederrij 133
2200 Herentals
Een inschrijving die te laat toekomt, wordt slechts in aanmerking genomen onder de dubbele voorwaarde:
1.dat het bestuur aan de aannemer nog geen kennis gegeven heeft van zijn besluit;
2.dat de inschrijving uiterlijk de vierde kalenderdag voor de dag vastgesteld voor de opening van de inschrijvingen op de post als aangetekende zending is afgegeven.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
INFRAX CVBA, DIE OPTREEDT IN NAAM EN VOOR REKENING VAN INFRAX
LIMBURG, INFRAX WEST, INTER-AQUA, INTE
N. 516097
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 HASSELT
Contact: May Denier / Nancy Hendrickx
Tel: +32 11266350 Fax: +32 11266115 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180368
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
4900001234 - Hoofdlijn-, distributie- en repeater versterkers
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 38
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering van de goederen: Hasselt
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
De levering van hoofdlijn- distributielijn- en repeater versterkers voor het Infrax kabelnetwerk.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals
opgesomd in artikel 66 van het KB 16 juli 2012.
Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn
nagekomen door het leveren van:
- Een recent attest van de directe belastingen
- Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte
verklaring
Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan,
zoals geëist in artikel 67 van het KB 16 juli 2012.
De inschrijver hoeft de gevraagde inlichtingen en documenten niet voor te leggen indien hij deze documenten
de afgelopen maanden al heeft voorgelegd voor een andere procedure uitgeschreven door de
aanbestedende overheid. In dergelijk geval dient hij uitdrukkelijk de
benaming van de opdracht in zijn kandidatuur aan te geven.
De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Verklaring op erewoord betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
a) een lijst van referenties met vermelding van de voornaamste gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaren samen met aanduiding van de omvang in waarde van de referentie.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 18/08/2014-14:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
INFRAX CVBA, DIE OPTREEDT IN NAAM EN VOOR REKENING VAN INFRAX
LIMBURG, INFRAX WEST, INTER-AQUA, INTE
N. 516103
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 HASSELT
Contact: May Denier / Nancy Hendrickx
Tel: +32 11266350 Fax: +32 11266115 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180375
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
4900001235 - Connectoren voor KabelTV
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering van de goederen: Hasselt
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
De levering van coaxiale connectoren voor het Infrax kabelnetwerk
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals
opgesomd in artikel 66 van het KB 16 juli 2012.
Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn
nagekomen door het leveren van:
- Een recent attest van de directe belastingen
- Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte
verklaring
Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan,
zoals geëist in artikel 67 van het KB 16 juli 2012.
De inschrijver hoeft de gevraagde inlichtingen en documenten niet voor te leggen indien hij deze documenten
de afgelopen maanden al heeft voorgelegd voor een andere procedure uitgeschreven door de
aanbestedende overheid. In dergelijk geval dient hij uitdrukkelijk de
benaming van de opdracht in zijn kandidatuur aan te geven.
De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Verklaring op erewoord betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
a) een lijst van referenties met vermelding van de voornaamste gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaren samen met aanduiding van de omvang in waarde van de referentie.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 39
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 18/08/2014-14:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
INFRAX CVBA, DIE OPTREEDT IN NAAM EN VOOR REKENING VAN INFRAX
LIMBURG, INFRAX WEST, INTER-AQUA, INTE
N. 516107
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 HASSELT
Contact: May Denier / Nancy Hendrickx
Tel: +32 11266350 Fax: +32 11266115 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180378
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
4900001236 - Aftakkasten, splitters en power inserters voor KabelTV
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering van de goederen: Hasselt
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
De levering van aftakkasten (taps), splitters en power inserters voor het Infrax kabelnetwerk.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals
opgesomd in artikel 66 van het KB 16 juli 2012.
Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn
nagekomen door het leveren van:
- Een recent attest van de directe belastingen
- Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte
verklaring
Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan,
zoals geëist in artikel 67 van het KB 16 juli 2012.
De inschrijver hoeft de gevraagde inlichtingen en documenten niet voor te leggen indien hij deze documenten
de afgelopen maanden al heeft voorgelegd voor een andere procedure uitgeschreven door de
aanbestedende overheid. In dergelijk geval dient hij uitdrukkelijk de
benaming van de opdracht in zijn kandidatuur aan te geven.
De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Verklaring op erewoord betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
a) een lijst van referenties met vermelding van de voornaamste gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaren samen met aanduiding van de omvang in waarde van de referentie.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 18/08/2014-14:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
PLINIUS
N. 516123
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Plinius
Maastrichterstraat 10, BE-3700 Tongeren
Contact: nv Plinius
Luc Duyssens
Tel: +32 12800213 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bouw van een toeristisch paviljoen en openluchtzwembad in het toeristisch park Plinius te Tongeren
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Tongeren - België
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Bouw van een toeristisch paviljoen en openluchtzwembad in het toeristisch park Plinius te Tongeren. Het project kadert in de herinrichting van het toeristisch park
Plinius te Tongeren en omvat o.a. een toeristisch onthaal, een fietsverhuur, een café of taverne en een openluchtzwembad met bijhorende ondersteunende functies.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 40
Zie selectieleidraad
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie selectieleidraad
Zie selectieleidraad
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie selectieleidraad
Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Beperkt.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/08/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/08/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Een selectieleidraad is ter beschikking. Deze kan verkregen worden via email na schriftelijk verzoek aan beide volgende personen: [email protected] ;
[email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BREE
N. 516151
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Autonoom Gemeentebedrijf Bree
Witte Torenwal 23 bus 1, BE-3960 Bree
Contact: Mevrouw Carine Rijken
Tel: +32 89848523 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - AGB - 2de pensioenpijler contractuelen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Autonoom Gemeentebedrijf Bree, Witte Torenwal 23 bus 1 te 3960 Bree
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het administratief, financieel en verzekeringstechnisch beheer van het collectieve pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden van het AGB Bree.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Toe te voegen documenten:
- een behoorlijk ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier met behoorlijk ingevulde en ondertekende inventaris (samen met een afschrift waaruit de bevoegdheid of de volmacht
van de ondertekenaar van de offerte blijkt - afschrift Belgisch Staatsblad);
- een volledige beschrijving en alle gevraagde bijkomende documentatie;
- al de stukken, attesten, certificaten en verklaringen gebeurlijk vereist in dit bestek (zie kwalitatieve selectiecriteria).
Automatische screening van documenten
Volgende attesten worden automatisch, door de aanbestedende overheid opgevraagd via de officiële kruispuntbank (DIGIFLOW) en moeten niet bijgevoegd worden:
- In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest (document waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver voldoet aan de voorschriften inzake
bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid) en attest van niet-faillissement (document afgeleverd door de Rechtbank van Koophandel, waaruit blijkt dat de inschrijver
geen aangifte heeft gedaan van faillissement of geen gerechtelijk akkoord aangevraagd heeft of niet in staat van faillissement, vereffening of een gelijkaardige situatie verkeert) of
soortgelijke niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen;
Belangrijke opmerking:
- De buitenlandse inschrijver dient bij zijn inschrijving wel een attest (ev. Attesten) te voegen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1.Een Belgische inschrijver moet aantonen dat hij als verzekeraar een toegelaten onderneming is en vermeld is in het register van de Nationale Bank van België (zie hun website
www.nbb.be) onder de verzekeringstak 21. Hetzelfde geldt voor buitenlandse verzekeraars die zich inschrijven. Deze moeten aantonen dat zij, in het land waar hun maatschappelijke
zetel gevestigd is, erkend zijn door een aan de Belgische Nationale Bank gelijkwaardige instelling.
Indien de maatschappelijke zetel van de kandidaat niet in België gevestigd is, dient hij het bewijs te leveren dat hij beschikt over een bijkantoor of vertegenwoordiging in België,
waar men in staat is de contacten met de opdrachtgever zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands te verzorgen.
2.Minimum 3 referenties van het beheer tijdens de laatste 3 jaar van een groepsverzekering waaraan minstens 200 contractuele personeelsleden van de publieke sector zijn, met per
geleverde dienst vermelding van:
i.de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Dit wordt aangetoond door attesten van goede uitvoering die door de bevoegde instantie zijn opgesteld of
door vermelding van de contactpersoon bij die instantie.
ii.het aantal aangeslotenen en het beheerde bedrag.
3.Het bewijs dat de dienstverlener bekwaam is om het pensioen van een vast benoemd personeelslid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten te berekenen. Dit kan
aangetoond worden door:
i.Hetzij door attest van goede uitvoering dat door een publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor gelijkaardige berekeningen van pensioenen van statutaire ambtenaren uitgevoerd
worden, opgesteld is, of door vermelding van de contactpersoon bij die instantie, zijn telefoonnummer en e-mailadres.
ii.Hetzij door het bewijs van het bestaan van een overeenkomst met een overheidsinstelling die deze berekeningen uitvoert.
iii.Vermelding van het aantal personen waarvoor dergelijke berekeningen gebeuren.
iv.De berekening van het pensioen van een vast benoemd personeelslid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor 3 statutaire ambtenaren.
De vertrekgegevens zijn opgenomen in bijlage 5.1.
4.Een verklaring met betrekking tot de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: De voorwaarden van de verzekering, Weging: 50
Criterium 2: Administratief beheer en communicatie, Weging: 30
Criterium 3: De opzegvoorwaarden door het AGB Bree, Weging: 20
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 41
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1/8/2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 4/8/2014 - 12:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
COMMUNE DE FAIMES
N. 516157
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Faimes
Rue Adolphe Braas, 13, BE-4317 Faimes
Contact: Monsieur Ludovic Rase
Tél: +32 19339856 Fax: +32 19339776 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.faimes.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Appel à candidatures - Rénovation des sanitaires de l'école de Les Waleffes
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Les Waleffes
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Restauration des sanitaires de l'école primaire de Les Waleffes.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61
de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
* En application de l'article 62 §4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera lui-même.
III.2.2. Capacité économique et financière:
En application de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera luimême.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est
admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés réqulièrement à bonne fin. Le cas
échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 40
Critère 2: Délai de commencement, Poids: 60
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 3/9/2014
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 3/9/2014 - 10:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
UNIVERSITÉ DE NAMUR
N. 516100
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Namur
Rue de Bruxelles 61, BE-5000 NAMUR
Contact: Pauline Antoine
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.unamur.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
réalisation d'un état des lieux d'entrée ET de sortie au profit du secteur social de l'Université de Namur
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
réalisation d'un état des lieux d'entrée ET de sortie au profit du secteur social de l'Université de Namur
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 42
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Etat des lieux des différents bâtiments
Lot 2: Etat des lieux des différentes résidences
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
voir cahier spécial des charges
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
voir cahier spécial des charges
III.2.2. Capacité économique et financière:
voir cahier spécial des charges
III.2.3. Capacité technique:
voir cahier spécial des charges
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: voir cahier spécial des charges
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/08/2014 - 00:00
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/08/2014 - 00:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
VILLE DE BEAURAING
N. 516141
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Beauraing
Place de Seurre, 3-5-7, BE-5570 Beauraing
Contact: Madame Brigitte Martinot
Tél: +32 82710029 Fax: +32 82710068 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.beauraing.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Invitation à remettre offre - emprunt pour l'acquisition du Moulin de BEAURAING - procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Ville de Beauraing, Place de Seurre, 3-5-7 à 5570 Beauraing
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
emprunt de 802.909,91 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier dit "Moulin de BEAURAING"
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 6/8/2014
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 7/8/2014 - 11:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
COMMUNE DE GERPINNES
N. 516169
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Gerpinnes
11 Avenue Reine Astrid , BE-6280 Gerpinnes
Tél: +32 71509000 Fax: +32 71509069 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.gerpinnes.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Invitation à remettre offre - Entretien extraordinaire des voiries 2014 rue Basse des Pauvres - procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 43
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Entité de Gerpinnes, 6280 Gerpinnes
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Terrassements : tranchées pour drains, coffre de voirie, etc.
Création de fossés, fourniture et pose de drains, tuyaux, chambres de visites, boîtes de branchements, raccordements, têtes d'acqueducs, etc.
Filets d'eau, bandes de contrebutage, avaloirs.
Fraisage du revêtement existant, sous-fondation, fondation, revêtement de voirie de type hydrocarboné, accotements en graviers.
Signalisation et marquage routier.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Certificat d'agréation en classe et catégorie demandée
Catégorie C classe 3
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 3
III.2.3. Capacité technique:
Certificat d'agréation en classe et catégorie demandée
Catégorie C classe 3
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 3
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/8/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 80.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Frais d'envoi : EUR 5,00
Après réservation auprès de Mr Menegaldo 071509041 et paiement par virement au N° 091-0003817-63.
Avec preuve de paiement, envoi gratuit par email du CSCH et métré auprès de Mr Mousty à l'adresse [email protected]
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/8/2014 - 11:30
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
STAD KORTRIJK
N. 516051
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
stad Kortrijk
Grote Markt 54, BE-8500 Kortrijk
Contact: De heer Mathieu Desmet
Tel: +32 56278566 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.kortrijk.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Kerkgebouwen Kortrijk : inventaris en analyse in functie van de opmaak van een kerkenplan - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Stadhuis Nieuw, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Kerkgebouwen Kortrijk : inventaris en analyse in functie van de opmaak van een kerkenplan
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
nihil
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- overzicht van de mensen en middelen die ingezet zullen worden voor deze opdracht
- bekwaamheids- en kwaliteitsattesten van het personeel dat ingezet zal worden. De dienstverlener dient over volgende beroepskwalificaties te beschikken, of een team voor te stellen
waarin minstens volgende kwalificatie vertegenwoordigd is : minimaal 1 architect of ingenieur-architect.
-referenties van opdrachten van de afgelopen 5 jaar waarmee aangetoond wordt dat er ervaring is cfr. de opdracht en het domein waarvoor hier een beroep gedaan wordt op een externe
dienstverlener.
Domein = zie bestek toetsing aan 8 parameters
nihil
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Plan van aanpak, Weging: 35
Criterium 2: Graad van realiseerbaarheid output tov beschikbara budget, Weging: 35
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 44
Criterium 3: Realiseerbare output, Weging: 15
Criterium 4: Tijdspanne realisatie opdracht, Weging: 15
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 9/9/2014 - 11:15
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
Appel d'offre général
OCMW DE PINTE
N. 516064
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW DE PINTE
Kasteellaan 41, BE 9840 De Pinte
Contact: Boelaert Hilde
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=178815
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Beheer van de centrale keuken van het WZC en bereiden van maaltijden
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Beheer van de centrale keuken van het WZC Scheldevelde en bereiden van maaltijden
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: tussen 200000.00 en 400000.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/09/2014 - 00:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/2014 - 00:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 05/09/2014 - 13:30
Plaats: OCMW De Pinte, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: OCMW-voorzitter
OCMW-secretaris
Indieners van offertes
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
SPF P-O-SELOR - BUREAU DE SÉLECTION DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE
N. 516075
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SPF P-O-SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale
BOULEVARD BISCHOFFSHEIM 15, BE-1000 Bruxelles
Contact: Myriam Bouveroux
Tél: +32 27886624 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.jepp.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
la mise en ouvre et l'installation de mobilier sur mesure pour les zones d'attente et d'accueil destinées aux candidats à des sélections dans les nouveaux locaux de
SELOR dans le bâtiment WTC 3.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 45
la mise en ouvre et l'installation de mobilier sur mesure pour les zones d'attente et d'accueil destinées aux candidats à des sélections dans les nouveaux locaux de
SELOR dans le bâtiment WTC 3.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 107000.00 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
voir cahier spécial des charges
III.2.2. Capacité économique et financière:
voir cahier spécial des charges
III.2.3. Capacité technique:
voir cahier spécial des charges
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: prix, Poids: 60
Critère 2: 2. Qualités techniques et aspects esthétiques de la proposition, Poids: 40
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 04/09/2014 - 10:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 04/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 04/09/2014 - 10:00
Lieu: SPF P&O salle 107, Rue de la Loi 51, 1040 Bruxelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
voir cahier special des charges
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES (CENTRALE D'ACHATS)
N. 516129
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles (Centrale d'Achats)
c/o boulevard du Neuvième de Ligne 39 , BE-1000 Bruxelles
Contact: secrétariat central, bureau D12
Tél: +32 22794200 Fax: +32 22794253 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, d'autobus d'au moins 19+1 places assises
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Police Bruxelles CAPITALE Ixelles,
Service Logistique, rue des Palais 331 à 1000 Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, d'autobus d'au moins 19+1 places assises.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Quantité présumée de 4 autobus
Valeur éstimée Hors TVA: 264462.80 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Article 61 - Droit d'accès, déclaration automatique
Par le fait d'introduire une offre, le soumissionnaire déclare qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61, §§ 1er et 2, 1° à 4° et 7°.
Article 62 - Droit d'accès, cotisations de sécurité sociale
§ 1er - Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le
pouvoir adjudicateur vérifie, conformément à l'article 60, § 1er, par voie électronique si le soumissionnaire est en règle en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.
§ 2 - Si le soumissionnaire emploie du personnel relevant d'un autre état membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé au § 1er, il joint à son offre une attestation délivrée par
l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§ 5 - Si le soumissionnaire est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, il joint à son offre une attestation fiscale sur sa situation en matière de paiement de ses
cotisations de sécurité sociale.
III.2.3. Capacité technique:
Article 71 - Sélection qualitative, capacité technique
Le soumissionnaire joint à son offre une livraison comparable à l'objet du marché qu'il a effectuée au cours des trois dernières années indiquant son montant, sa date et son destinataire
public ou privé.
S'il s'agit de livraisons à des autorités publiques, il joint les attestations émises ou contresignées par ces autorités prouvant l'exécution des livraisons.
S'il s'agit de livraisons à des destinataires privés, il joint les attestations de ces destinataires prouvant l'exécution des livraisons. A défaut il peut déclarer lui-même que les livraisons
ont été exécutées.
Le montant de cette livraison doit être d'au moins 60.000,00 euros hors TVA.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: prix global de l'offre, Poids: 40
Critère 2: qualité technique, Poids: 30
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 46
Critère 3: nature, l'étendue et la durée de la garantie, Poids: 20
Critère 4: l'organisation du service après-vente, Poids: 10
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/08/2014 - 15:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 04/09/2014 - 09:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 04/09/2014 - 09:00
Lieu: local C08b à l'entresol, boulevard du Neuvième de Ligne 39 à 1000 Bruxelles
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Séance publique
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
En ce qui concerne les instances de recours (point VI.4.1):
- Téléphone du Conseil d'Etat (greffe): (+32 - 2) 234 96 11
- Téléphone du Tribunal de première instance de Bruxelles: (+32 - 2) 508 61 11
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
HELPDESK E-PROCUREMENT
N. 516081
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Helpdesk e-Procurement
Rue de la Loi 51, BE-1040 Bruxelles
Tél: +32 7905200 Fax: +32 7905299
Adresse(s) internet: www.p-o.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
20140715_UMTestScenarioDoss02
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
20140715_UMTestScenarioDoss02
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/07/2014 - 06:00
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/07/2014 - 06:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 21/07/2014 - 06:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
HELPDESK E-PROCUREMENT
N. 516069
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Helpdesk e-Procurement
Rue de la Loi 51, BE-1040 Bruxelles
Tél: +32 7905258 Fax: +32 7905299
Adresse(s) internet: www.p-o.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
20140715_UMTestScenarioDoss01
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
20140715_UMTestScenarioDoss01
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21/07/2014 - 22:00
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/07/2014 - 06:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 22/07/2014 - 06:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 47
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
HELPDESK E-PROCUREMENT
N. 516082
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Helpdesk e-Procurement
Rue de la Loi 51, BE-1040 Bruxelles
Tél: +32 7905200 Fax: +32 7905299
Adresse(s) internet: www.p-o.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
20140715_UMTestScenarioDoss03
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
20140715_UMTestScenarioDoss03
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/07/2014 - 06:00
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/07/2014 - 06:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 21/07/2014 - 06:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
ARP - CELLULE POLITIQUE DU TRAITEMENT DES DÉCHETS
N. 516121
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ARP - Cellule Politique du traitement des déchets
Avenue de Broqueville 12, BE-1150 Bruxelles
Contact: Jansegers Eline Romanie
Tél: +32 27780830 Fax: +32 27802890 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.bruxelles-proprete.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché pour la valorisation des cendres volantes de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de la Région de Bruxelles-Capitale (transport compris)
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché pour la valorisation des cendres volantes de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de la Région de Bruxelles-Capitale (transport compris)
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
7 000 tonnes/an
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.3. Capacité technique:
Classe: N/A, Catégorie: N/A
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/08/2014 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/08/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 28/08/2014 - 11:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: 1 personne par soumissionaire
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Cahier spécial des charges téléchargeable gratuitement via notre siteweb bruxelles-proprete.be (cliquez sur "marchés publics")
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 48
VILLE DE WAVRE
N. 516158
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Wavre
Place de l'Hôtel de Ville, BE-1300 Wavre
Tél: +32 10230311 Fax: +32 10230313 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.wavre.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Elaboration du Plan communal de Mobilité de la Ville de Wavre
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Wavre, Limal et Bierges
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objet l'élaboration du Plan communal de mobilité de la Ville de Wavre, dont la définition, les objectifs généraux et la description du contenu
sont repris dans les clauses techniques du présent cahier spécial des charges.
Le délai d'exécution est de 12 mois calendrier, hors délais d'approbation par la commune.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Article 61 § 4 - Causes d'exclusion
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 § 1 et § 2 de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
L'attention est attirée sur le fait qu'avant de prendre la décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, ou chaque
associé en cas de société momentanée, à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 § 3 de l'arrêté royal précité.
Article 62 § 1 à § 3 et § 5 / Article 63 / Article 66 - Situation juridique
art.62 § 1 - Le soumissionnaire belge ou étranger employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité Sociale
des travailleurs joint à son offre, une attestation de l'Office National de Sécurité Sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.
L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres.
Toutefois, le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée est dispensé de produire l'attestation de l'Office National de Sécurité Sociale
visée aux alinéas 1 et 2.
En effet, la vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière
de sécurité sociale.
art.62 § 2 - Le soumissionnaire belge ou étranger employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre, une attestation délivrée par
l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
art.62 § 3 - Lorsque le soumissionnaire belge ou étranger emploie du personnel visé tant par le § 1er que par le § 2, les dispositions des deux paragraphes s'appliquent.
art.62 § 5 - Le soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle avec ses obligations en
matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.
art.63 - Le soumissionnaire joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du
pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres.
art.66 - Les attestations visées aux articles 62 et 63 doivent être produites par chaque associé, en cas de société momentanée.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Article 67 - Capacité financière et économique
Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité financière et économique, les documents suivants :
- Une déclaration bancaire, établie conformément au modèle repris en annexe au présent cahier spécial des charges ;
OU
- Une attestation d'engagement de constitution de cautionnement, établie conformément au modèle repris en annexe du présent cahier spécial des charges.
III.2.3. Capacité technique:
Article 68, 72, ( et 73) - Capacité technique ou professionnelle
Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité technique ou professionnelle, les documents suivants :
- La liste des principaux services équivalents ou similaires réalisés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés. Les
prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de
l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services ;
- Le curriculum vitae reprenant les titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise, en particulier, du ou des responsables qui peuvent être
chargés de la prestation des services ;
- L'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter, ainsi que le curriculum vitae du ou des sous-traitant(s) et la liste de leurs
références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée.
- La liste de références en matière de mobilité et d'aménagement du territoire ;
- La liste faisant état d'expérience en matière de communication orale et écrite au cours des 5 dernières années par exemple : participation à des réunions publiques, élaboration de
documents de vulgarisation de rapports techniques, .
Montant minimum : 50 000 euros
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Qualité de la méthodologie générale, Poids: 60
Critère 2: Prix , Poids: 40
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/9/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 90.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Les documents peuvent être sollicités par courriel à l'adresse [email protected] ou par fax 010-230-379.
Les documents peuvent être enlevés au service de l'Urbanisme du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 ou être envoyés par la poste.
Ces documents sont communiqués uniquement moyennant paiement préalable de la somme 90 euros sur le compte n° 091-0001948-37 de la Ville de Wavre en mentionnant la
référence "URB 2014/004 - Marché de services PCM".
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/9/2014 - 10:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 22/9/2014 - 10:30
Lieu: Hôtel de Ville de Wavre - Salle des Templiers
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 49
GEMEENTE LONDERZEEL
N. 516162
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Londerzeel
Brusselsestraat 25, BE-1840 Londerzeel
Contact: De heer Thomas De Vos
Tel: +32 52303616 Fax: +32 52303344 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.londerzeel.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aansluiting bij externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Londerzeel, Brusselsestraat 25 te 1840 Londerzeel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht is opgedeeld in percelen. Alle bepalingen in dit bestek gelden voor beide percelen. Afhankelijk van de evolutie van de geplande brandweerhervorming zal
perceel 2 al dan niet worden gegund.
Het eerste perceel zal worden gegund voor de periode 01-01-2015 t.e.m. 31-12-2018. Indien het tweede perceel wordt gegund (zie supra), is dit voor de periode 01-01-2015
t.e.m. 31-12-2015.
Voor de uitvoering van het gezondheidstoezicht zal de externe dienst een ingericht lokaal (wachtruimte, onderzoeksruimtes en kleedkamers) ter beschikking stellen binnen
een straal van 5 km rond de Brusselsestraat te Londerzeel.
Perceel 1
Aanstellen van een EDPBW voor het gemeentebestuur van Londerzeel en het gemeentelijk onderwijs
Aanstellen van een EDPBW voor het OCMW Londerzeel
Perceel 2
Aanstellen van een EDPBW voor de brandweer Londerzeel
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Het aanstellen van een EDPBW voor het gemeentebestuur, het gemeentelijk onderwijs en het OCMW van Londerzeel
Korte beschrijving:
Het aanstellen van een EDPBW voor het gemeentebestuur, het gemeentelijk onderwijs en het OCMW van Londerzeel
Perceel 2: Het aanstellen van een EDPBW voor brandweer Londerzeel
Korte beschrijving:
Het aanstellen van een EDPBW voor brandweer Londerzeel
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen.
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de
inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand
verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een
gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij
voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste
afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* De inschrijver moet erkend zijn als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (volgens KB betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het
werk) voor het grondgebied Vlaams-Brabant.
* De inschrijver dient te voldoen aan de ISO-normering welke kadert binnen de integrale kwaliteitszorg.
* De inschrijver moet beschikken over een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's.
* De inschrijver moet een erkenningsakte en het verslag van de Vaste Operationele Commissie binnen de Hoge Raad PBW, alsook de erkenning van de afdeling belast met medisch
toezicht door de Vlaamse Gemeenschap kunnen voorleggen.
* Ervaring met openbare diensten van dezelfde grootte in personeel uitgedrukt is noodzakelijk.
Bij de inschrijving moet een lijst toegevoegd worden van het totaal aantal aangesloten werkgevers, samen met een lijst van de voornaamste aangesloten werkgevers uit de openbare
sector. (een 5-tal referenties)
Voormelde documenten die de technische bekwaamheid van de inschrijver aantonen, dienen door de inschrijver aan de offerte worden toegevoegd.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 45
Criterium 2: Kwaliteit van de dienstverlening, Weging: 55
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/8/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/8/2014 - 15:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 25/8/2014 - 15:00
Plaats: Administratief centrum, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 50
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
AZ HERENTALS
N. 516137
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AZ Herentals
Nederrij 133, BE-2200 Herentals
Contact: Mevrouw Ingrid De Ceulaer
E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Abdominale meshes en bijhorende fixatiesystemen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: volgende locaties AZ Turnhout campus Sint-Jozef, Steenweg op merksplas 44 te 2300 Turnhout AZ Turnhout vzw, Steenweg op Merksplas 44 te
2300 Turnhout AZ Herentals, Nederrij 133 te 2200 Herentals
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De ziekenhuizen AZ Turnhout en AZ Herentals hebben onder de naam Taxandria een samenaankoopplatform opgericht .
onder dit platform wensen beide de abdominale meshen en bijhorende fixatiesystemen te bekijken, afspraken en voorwaarden vast te leggen volgens afgesproken en
gevraagde modaliteiten verder in dit dossier.
Ingeval een nieuwe partij toetreedt tot het initiatief van samenaankoop, zal deze partij voor de resterende looptijd van het contract aanvaard worden door de Leverancier
en dit onder dezelfde voorwaarden. Tevens kan deze uitbreiding aanleiding geven tot het verscherpen van de afgesproken voorwaarden voor alle Taxandria klanten van
de Leverancier.
De leiding en toezicht op deze opdracht zijn toevertrouwd aan de lead buyer aangeduid door beide ziekenhuizen en bekrachtigd door de directies, in hoofde van Mevr
Ingrid De Ceulaer, hoofdaankoper van het AZ Herentals, die eveneens zal optreden als leidend ambtenaar.
Mevr De Ceulaer zal in dit dossier dienen te worden beschouwd als single point of contact om verwarring en tegenstrijdigheden te vermijden en het dossier op een
correcte manier volgens de huidige wetgeving overheidsopdrachten te laten verlopen.
De inschrijvers worden erop gewezen dat elke verkoop dient te gebeuren na het volgen van huidige procedure en dit conform de wetgeving overheidsopdrachten.
Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat o.a. uit:
-De technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering;
-De keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring;
-Het nazicht van de schuldvorderingen en facturen;
-Het opstellen van de processen-verbaal;
-De opleveringen;
-Het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten
onvolledig of onduidelijk zijn.
-De leiding van de periodieke opvolgmomenten;
De opdrachtgever wenst over te gaan tot een raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar.Naderhand kan per concrete opdracht worden overgegaan tot het organiseren
van een minicompetitie tussen de meest geschikte inschrijvers aan wie de opdracht werd toegewezen en dit conform de wetgeving overheidsopdrachten volgens de in de
raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
!!! bij eerste indiening zal er dus een leveranciersselectie plaatsvinden en dient er nog geen prijsvermelding plaats te vinden!!!
Alle leveringen die worden gedaan dienen te voldoen aan de hieronder vermelde wetgeving.
gelieve de bijlage van de offerte te nummeren en deze nummering weer te geven in een overzicht .
De te leveren hoeveelheden hangen af van de toekomstige behoeften van de opdrachtgever en zijn dus thans niet nader te bepalen. De opdrachtgever garandeert geen
minimumafname, noch exclusiviteit.
Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige offerte.
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen
verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud en het niet nakomen van verbintenissen inzake 1 van deze
clausules of beschikkingen leidt tot substantiële onregelmatigheid van zijn offerte.
Bij tegenspraak primeert het origineel ondertekend papieren exemplaar. De inschrijver voegt, naast de ingevulde inlichtingenfiche, de bijlage die vereist worden volgen
de gunningscriteria.
Afwijking artikel 5 van de AAV:
beperking tot 1 jaar voor de basis van de borgtocht. Gezien de herhaling van dienstverlening volstaat als basis 1 jaar van de dienstverlening. De volle looptijd van de
opdracht zou de borg te hoog stellen.
Artikel 119 KB van 14 januari 2013 - verpakkingen:
De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op vergoeding; de opdrachtgever zal de inschrijver uitnodigen
de verpakking te komen ophalen binnen de 2 maanden na de levering.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Abdominale meshen
Korte beschrijving:
Abdominale meshen
Perceel 2: fixatiesystemen abdominale meshen
Korte beschrijving:
fixatiesystemen abdominale meshen
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
tbd
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
* Referentielijst van een aantal gelijkaardige instellingen, met vermelding van jaarlijkse omzet en contactpersoon.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 51
* opgave van de organisatiestructuur (gekwalificeerd personeel,....)
* De aanbestedende overheid behoudt zich eveneens het recht voor om de financiële draagkracht van de kandidaat-inschrijvers te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen.
* bewijs van ondertekeningsbevoegdheid
Minimum 3 referenties
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf waar de
goederen geproduceerd worden, zich van de technische bekwaamheid te vergewissen.
* De kandidaat-inschrijver kan zich op de technische bekwaamheid van andere entiteiten beroepen, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval wordt er
duidelijk vermeld voor welke delen van de opdracht dit zal gebeuren met identificatie van de betrokken entiteit en worden de gevraagde referenties uit hoofde van de entiteit
meegedeeld.
* De combinatie van kandidaat-inschrijvers kan zich beroepen op de technische bekwaamheid van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. In het eerste geval
wordt duidelijk vermeld welke deelnemer verantwoordelijk is voor welke delen van de opdracht en worden de gevraagde referenties uit hoofde van de respectieve deelnemers
meegedeeld. In het laatste geval wordt er duidelijk vermeld voor welke delen van de opdracht de entiteit verantwoordelijk zal zijn met identificatie, en worden de gevraagde referenties
uit hoofde van de entiteit meegedeeld.
* Technische fiches en bijsluiters dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld tenzij anders overeengekomen.
Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het
bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
*Aanbieder dient op de lijst van erkende verdelers van het FAGG staan en dient dit met recente certifcaten of attesten .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: technische waarde,veiligheid en kwaliteit, Weging: 30
Criterium 3: gebruiksvriendelijkheid, Weging: 15
Criterium 4: dienstverlening,productinnovatie en leverbetrouwbaarheid, Weging: 25
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/8/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De uiteindelijke opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze
opdracht beschikt het bestuur nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele
wijze.
De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt of overschreven worden.
Bij de opgave van de eenheidsprijzen moet de dienstverlener rekening houden met de vermoedelijke hoeveelheden, die opgegeven zijn in de inventarislijst. De afnames gebeuren in
afzonderlijke bestellingen per individueel ziekenhuis.
De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle kosten, accijnzen en heffingen die op de diensten wegen, te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting over de
toegevoegde waarde.
De eindsom bekomen in deze samenvattende opmeting, moet overeenstemmen met de gezamenlijke aannemingsprijs, vermeld in zijn inschrijvingsbiljet.
De aanbesteding legt het Bestuur geenszins de verplichting op de leveringen toe te kennen. De inschrijvers kunnen dan ook geen aanspraak maken op enige vergoeding ingeval van
niet-toewijzing van de leveringen.
De betreffende opdrachten en deelnames kunnen niet exclusief toegekend worden.
Vorm en inhoud van de offerte :
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende inventaris in op het bij het bestek behorende formulier.
Alle documenten, opgesteld of vervolledigd in het kader van deze offerte, dienen gedateerd en ondertekend te zijn door de personen die, overeenkomstig de statuten, gemandateerd zijn
om de inschrijver te vertegenwoordigen.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische
specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO (excl. BTW).
***********De Prijslijst dientvolgende zaken te vermelden : omschrijving en referentie, notificatienummer indien van toepassing, RIZIV nummer indien van toepassing, al dan niet
identificatiecode, eenheidsprijs excl en incl BTW, aantal stuks per verpakking en eventuele samenstelling van de kit.
De inschrijving en de haar vergezellende samenvattende inventaris moet opgesteld worden op de teksten, gevoegd bij onderhavig aanbestedingsdossier.
Elk van de stukken bij de inschrijving te voegen krachtens de voorschriften van het bijzonder bestek of van deze naar dewelke het verwijst, moet ondertekend worden door de
inschrijver.
Alle communicatie (zowel in woord als in schrift) tussen de betrokken partijen zal in het Nederlands gebeuren.
De aanbieder dient rekening te houden dat betreffende producten niet mogen leiden tot verlies voor de ziekenhuizen bij gebruik.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/9/2014 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2/9/2014 - 14:00
Plaats: Aankoopdienst, Campus St Elisabeth, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Opening van de offertes
De inschrijving moet worden ingediend onder gesloten omslag in drie exemplaren, waarvan 1 getekend en waarop is vermeld:
de datum van de zitting waarop de inschrijvingen worden geopend.
de verwijzing naar het bestek.
Een elektronische versie is geapprecieerd als bijkomend exemplaar
elke pagina dient genummerd te zijn zodat en gebrek kan worden vastgesteld.
Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de omslag in een tweede omslag geschoven, waarop duidelijk de vermelding voorkomt:
"Inschrijving abdominale meshen en bijhorende fixatiesystemen dmv raamcontract"
De omslag dient te worden verzonden aan volgend adres:
AZ Herentals
t.a.v. Ingrid De Ceulaer, Hoofdaankoper
Nederrij 133
2200 Herentals
Iedere inschrijving moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de inschrijvingen toekomen.
Een inschrijving die te laat toekomt, wordt slechts in aanmerking genomen onder de dubbele voorwaarde:
1.dat het bestuur aan de aannemer nog geen kennis gegeven heeft van zijn besluit;
2.dat de inschrijving uiterlijk de vierde kalenderdag voor de dag vastgesteld voor de opening van de inschrijvingen op de post als aangetekende zending is afgegeven.
De zitting neemt aanvang in het AZ Herentals, Nederrij 133, 2200 Herentals: 5de verdiep, afdeling aankoop, op xxxxx om 11u stipt.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
AZ TURNHOUT VZW
N. 516135
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 52
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AZ Turnhout vzw
Steenweg op Merksplas 44, BE-2300 Turnhout
Contact: De heer Marc Leysen
Tel: +32 14406883 Fax: +32 14406886 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.azturnhout.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Implantaten en medische hulpmaterialen voor vaatheelkunde
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: volgende locaties AZ Turnhout campus Sint-Jozef, Steenweg op merksplas 44 te 2300 Turnhout AZ Herentals, Nederrij 133 te 2200 Herentals AZ
Turnhout campus Sint Elisabeth, Rubensstraat 166 te 2300 Turnhout
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De ziekenhuizen AZ Turnhout en AZ Herentals hebben onder de naam Taxandria een samenaankoopplatform opgericht .
Onder dit platform wensen beide de implantaten en medische hulpmaterialen voor vaatheelkunde te bekijken, afspraken en voorwaarden vast te leggen volgens
afgesproken en gevraagde modaliteiten verder in dit dossier.
Ingeval een nieuwe partij toetreedt tot het initiatief van samenaankoop, zal deze partij voor de resterende looptijd van het contract aanvaard worden door de Leverancier
en dit onder dezelfde voorwaarden. Tevens kan deze uitbreiding aanleiding geven tot het verscherpen van de afgesproken voorwaarden voor alle Taxandria klanten van
de Leverancier.
De leiding en toezicht op deze opdracht zijn toevertrouwd aan de lead buyer aangeduid door beide ziekenhuizen en bekrachtigd door de directies, in hoofde van Dhr
Marc Leysen, hoofdaankoper van het AZ Turnhout, die eveneens zal optreden als leidend ambtenaar.
Dhr Marc leysen zal in dit dossier dienen te worden beschouwd als single point of contact om verwarring en tegenstrijdigheden te vermijden en het dossier op een
correcte manier volgens de huidige wetgeving overheidsopdrachten te laten verlopen.
De inschrijvers worden erop gewezen dat elke verkoop dient te gebeuren na het volgen van huidige procedure en dit conform de wetgeving overheidsopdrachten.
Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat o.a. uit:
- De technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering;
- De keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring;
- Het nazicht van de schuldvorderingen en facturen;
- Het opstellen van de processen-verbaal;
- De opleveringen;
- Het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten
onvolledig of onduidelijk zijn.
- De leiding van de periodieke opvolgmomenten;
De opdrachtgever wenst over te gaan tot een raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar.Naderhand kan per concrete opdracht worden overgegaan tot het organiseren
van een minicompetitie tussen de meest geschikte inschrijvers aan wie de opdracht werd toegewezen en dit conform de wetgeving overheidsopdrachten volgens de in de
raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
!!! bij eerste indiening zal er dus een leveranciersselectie plaatsvinden en dient er nog geen prijsvermelding plaats te vinden !!!
Alle leveringen die worden gedaan dienen te voldoen aan de hieronder vermelde wetgeving.
Gelieve de bijlage van de offerte te nummeren en deze nummering weer te geven in een overzicht .
De te leveren hoeveelheden hangen af van de toekomstige behoeften van de opdrachtgever en zijn dus thans niet nader te bepalen. De opdrachtgever garandeert geen
minimumafname, noch exclusiviteit.
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen
verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud en het niet nakomen van verbintenissen inzake 1 van deze
clausules of beschikkingen leidt tot substantiële onregelmatigheid van zijn offerte.
Bij tegenspraak primeert het origineel ondertekend papieren exemplaar. De inschrijver voegt, naast de ingevulde inlichtingenfiche, de bijlage die vereist worden volgen
de gunningscriteria.
Afwijking artikel 5 van de AAV:
beperking tot 1 jaar voor de basis van de borgtocht. Gezien de herhaling van dienstverlening volstaat als basis 1 jaar van de dienstverlening. De volle looptijd van de
opdracht zou de borg te hoog stellen.
Artikel 119 KB van 14 januari 2013 - verpakkingen:
De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op vergoeding; de opdrachtgever zal de inschrijver uitnodigen
de verpakking te komen ophalen binnen de 2 maanden na de levering.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Beklede stents
Korte beschrijving:
Beklede stents
Perceel 2: Embolisatie materiaal
Korte beschrijving:
Embolisatie materiaal
Perceel 3: Endoprothesen
Korte beschrijving:
Endoprothesen
Perceel 4: Fiberkits
Korte beschrijving:
Fiberkits
Perceel 5: Guidewires
Korte beschrijving:
Guidewires
Perceel 6: Angickatheters
Korte beschrijving:
Angickatheters
Perceel 7: Stents
Korte beschrijving:
Stents
Perceel 8: Vaatprothesen
Korte beschrijving:
Vaatprothesen
Perceel 9: Closure-devices
Korte beschrijving:
Closure-devices
Perceel 10: PTA ballons
Korte beschrijving:
PTA ballons
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
1
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 53
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
- Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
- Referentielijst van een aantal gelijkaardige instellingen, met vermelding van jaarlijkse omzet en contactpersoon.
- Opgave van de organisatiestructuur (gekwalificeerd personeel,....)
- De aanbestedende overheid behoudt zich eveneens het recht voor om de financiële draagkracht van de kandidaat-inschrijvers te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen.
- Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid
Minimum 3 referenties
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf waar de
goederen geproduceerd worden, zich van de technische bekwaamheid te vergewissen.
- De kandidaat-inschrijver kan zich op de technische bekwaamheid van andere entiteiten beroepen, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval wordt er
duidelijk vermeld voor welke delen van de opdracht dit zal gebeuren met identificatie van de betrokken entiteit en worden de gevraagde referenties uit hoofde van de entiteit
meegedeeld.
- De combinatie van kandidaat-inschrijvers kan zich beroepen op de technische bekwaamheid van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. In het eerste geval
wordt duidelijk vermeld welke deelnemer verantwoordelijk is voor welke delen van de opdracht en worden de gevraagde referenties uit hoofde van de respectieve deelnemers
meegedeeld. In het laatste geval wordt er duidelijk vermeld voor welke delen van de opdracht de entiteit verantwoordelijk zal zijn met identificatie, en worden de gevraagde referenties
uit hoofde van de entiteit meegedeeld.
- Referentielijst van een aantal gelijkaardige instellingen, met vermelding van jaarlijkse omzet en contactpersoon.
- Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
- Technische fiches en bijsluiters dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld tenzij anders overeengekomen.
*Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het
bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
*Aanbieder dient op de lijst van erkende verdelers van het FAGG staan en dient dit met recente certifcaten of attesten
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: technische waarde,veiligheid en kwaliteit, Weging: 30
Criterium 3: gebruiksvriendelijkheid, Weging: 15
Criterium 4: leverbetrouwbaarheid, dienstverlening en product en innovatie, Weging: 25
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/8/2014 - 18:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: De uiteindelijke opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze
opdracht beschikt het bestuur nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele
wijze. De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt of overschreven worden.
Bij de opgave van de eenheidsprijzen moet de dienstverlener rekening houden met de vermoedelijke hoeveelheden, die opgegeven zijn in de inventarislijst. De afnames gebeuren in
afzonderlijke bestellingen per individueel ziekenhuis.
De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle kosten, accijnzen en heffingen die op de diensten wegen, te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting over de
toegevoegde waarde.
De eindsom bekomen in deze samenvattende opmeting, moet overeenstemmen met de gezamenlijke aannemingsprijs, vermeld in zijn inschrijvingsbiljet.
De aanbesteding legt het Bestuur geenszins de verplichting op de leveringen toe te kennen. De inschrijvers kunnen dan ook geen aanspraak maken op enige vergoeding ingeval van
niet-toewijzing van de leveringen.
De betreffende opdrachten en deelnames kunnen niet exclusief toegekend worden.
Vorm en inhoud van de offerte :
- De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende inventaris in op het bij het bestek behorende formulier.
- Alle documenten, opgesteld of vervolledigd in het kader van deze offerte, dienen gedateerd en ondertekend te zijn door de personen die, overeenkomstig de statuten, gemandateerd
zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen.
- Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen,
technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.
- De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO (excl. BTW).
- ***********De Prijslijst dient volgende zaken te vermelden : omschrijving en referentie, notificatienummer indien van toepassing, RIZIV nummer indien van toepassing, al dan
niet identificatiecode, eenheidsprijs excl en incl BTW, aantal stuks per verpakking en eventuele samenstelling van de kit.
De inschrijving en de haar vergezellende samenvattende inventaris moet opgesteld worden op de teksten, gevoegd bij onderhavig aanbestedingsdossier.
Elk van de stukken bij de inschrijving te voegen krachtens de voorschriften van het bijzonder bestek of van deze naar dewelke het verwijst, moet ondertekend worden door de
inschrijver.
Alle communicatie (zowel in woord als in schrift) tussen de betrokken partijen zal in het Nederlands gebeuren.
De aanbieder dient rekening te houden dat betreffende producten niet mogen leiden tot verlies voor de ziekenhuizen bij gebruik.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/9/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2/9/2014 - 10:00
Plaats: Aankoopdienst, Campus St Elisabeth, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Opening van de offertes
De inschrijving moet worden ingediend onder gesloten omslag in drie exemplaren, waarvan 1 getekend en waarop is vermeld:
de datum van de zitting waarop de inschrijvingen worden geopend.
de verwijzing naar het bestek.
Een elektronische versie is geapprecieerd als bijkomend exemplaar
Elke pagina dient genummerd te zijn zodat een gebrek kan worden vastgesteld.
Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de omslag in een tweede omslag geschoven, waarop duidelijk de vermelding voorkomt:
"Inschrijving: Open offertevraag betreffende implantaten en medische hulpmaterialen voor vaatheelkunde"
De omslag dient te worden verzonden aan volgend adres:
AZ Turnhout
t.a.v. Marc Leysen, Hoofd Aankoopdienst
Steenweg op Merksplas 44
22300 Turnhout
Een inschrijving die te laat toekomt, wordt slechts in aanmerking genomen onder de dubbele voorwaarde:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 54
1.dat het bestuur aan de aannemer nog geen kennis gegeven heeft van zijn besluit;
2.dat de inschrijving uiterlijk de vierde kalenderdag voor de dag vastgesteld voor de opening van de inschrijvingen op de post als aangetekende zending is afgegeven.
De zitting neemt aanvang in het AZ Turnhout, campus Sint Elizabeth, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout: 2de verdiep, afdeling aankoop, vergaderzaal Edmund Hoyle, op xxxxx om
11u stipt.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN
N. 516110
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Het Lijnhuis - Motstraat 20, BE-2800 Mechelen
Contact: Danny Corbeel
[email protected]
Tel: +32 15408027 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.delijn.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=175514https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=De+Lijn-DeLijn_PG1458+00419-F05&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
PG145800419: Levering van ICT apparatuur - Netwerk switchen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Levering van ICT apparatuur - Netwerk switchen
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
Geraamde waarde zonder BTW: 149500.00 EUR
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/07/2014-00:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 03/09/2014-14:00
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 03/09/2014-14:00
Plaats: De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechleen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
DBC OPENLUCHTOPVOEDING VZW
N. 516155
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
DBC Openluchtopvoeding vzw
Miksebaan 264, BE-2930 Brasschaat
Contact: DBC openluchtopvoeding vzw
Jean-Pierre Van Baelen
Tel: +32 36339850
Internet adres(sen): http://www.olo.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Beperkte offerteaanvraag, kandidaatstelling voor het ontwerp van een nieuwbouw school (incl. studies en opvolging)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brasschaat
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Oproep tot kandidatuurstelling voor een studieopdracht voor architectuurontwerp,
stabiliteit en technische installaties - NIEUWBOUW SCHOOL
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
ZIE BESTEK
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
de aanvraag tot deelneming kan worden ingediend door één rechtspersoon of door meerdere rechtspersonen of natuurlijke personen.
gevestigd zijn op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie (EU).
de teamsamenstelling bestaat minimaal uit een architect of ingenieurarchitect of een personenassociatie die gerechtigd is de functie van architect uit te oefenen en aangesloten is bij de
Orde van Architecten en een EPB deskundige
een vlotte samenwerking kunnen garanderen, inzonderheid op het vlak van bereikbaarheid en snelheid van interventie in het werkgebied van de huisvestingsmaatschappij.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De indieners van een aanvraag tot deelneming en al hun medewerkers zijn verzekerd tegen beroepsrisico's. Een attest dient bijgevoegd.
Tevens verklaart de inschrijver op erewoord, zoals opgenomen op het inschrijvingsbiljet dat de inschrijver (één of meerdere leden van het ontwerpteam) zich niet bevindt in één van
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 55
de gevallen bedoeld in artikel 69 van het KB 8 januari 1996.
Betreffende attesten en/of bewijzen dienen voorgelegd te worden door de weerhouden inschrijvers bij deelname aan de tweede fase.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: de kwaliteit van concept- en visievorming van het project, Weging: 30
Criterium 2: de aandacht die besteed werd aan vereisten inzake duurzaamheid, Weging: 20
Criterium 3: het esthetische aspect van het ontwerp, Weging: 20
Criterium 4: de geraamde kostprijs, Weging: 15
Criterium 5: de kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak, Weging: 15
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/09/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00981453/2014012298
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060D0D0D0284
- bestek architectuuropdracht - JUL2014.pdf - projectfiche referentieprojecten.doc - basisplan domein 01-2014.pdf - inschrijvingsformulier kandidaatstelling.doc - LANGHUIS plattegronden - okt 2013.pdf - projectdossier - JUL 2014.pdf
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
UZ LEUVEN
N. 516090
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
UZ Leuven
Herestraat 49, 3000 Leuven, BE-3000 Leuven
Contact: Perwez Stine
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.uzleuven.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
leveringen via open offerteaanvraag: referentie P4249 - levering van dedicated SOLID STATE CZT SPECT camera voor nucleaire cardiologie en bijhorende diensten
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: De apparatuur wordt in principe geleverd op de campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdrachtgever wenst over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor levering van een dedicated solid state CZT SPECT camera voor klinische nucleaire
cardiologie, met bijhorende diensten.
De opdracht zal worden gegund volgens een open offerteaanvraag
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van:
- Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele
organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals
bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt. Cf. bijlagen van dit lastenboek.
- Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen en een recent (maximum 6 maanden oud te
rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde
administraties.
- Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes)
voor het openen van de offertes.
- Bovendien voegt elke gemachtigde bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij
(zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt.
Voor de buitenlandse inschrijver dienen de attesten te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig
van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een
gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1. een lijst van leveringen van dedicated solid state CZT SPECT camera's voor klinische nucleaire cardiologie binnen Europa en bijhorende onderhoudsdien-sten.
2. een verklaring waarin de technici vermeld worden met het opleidingsniveau die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de inschrijver en
in het bijzonder deze die zich bezig houden met dienst na verkoop;
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de Opdrachtgever
aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier
dergelijke middelen ter beschikking te stellen
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs leveringen, Weging: 30
Criterium 2: Inhoud diensten na verkoop, Weging: 15
Criterium 3: Prijs diensten na verkoop, Weging: 15
Criterium 4: Technologie en samenwerkingsvoorstel, Weging: 40
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/09/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 56
Datum: 08/09/2014 - 10:00
Plaats: De opening van de offertes heeft plaats op MAANDAG 8 SEPTEMBER 2014 om 10U ten overstaan van Yvan Cox, Diensthoofd Materiaalbeheer, of zijn/haar afgevaardigde
in Vergaderzaal Bach, Administratief Gebouw, 1ste verdie-ping (grijze pijl) UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leu-ven.
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijver(s)
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Voor administratief, inhoudelijke vragen kan u terecht bij
[email protected], tel 016 34 74 65
Voor technische vragen kan u terecht bij dr. Kristof Baete, UZ Leuven
016 34 37 15
Het elektronisch exemplaar kan per e-mail aangevraagd worden bij Annelies Michiels of Stine Perwez via [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
UZ LEUVEN
N. 516114
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
UZ Leuven
Herestraat 49, 3000 Leuven, BE-3000 Leuven
Contact: Perwez Stine
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.uzleuven.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst voor het leveren van diensten via open offerteaanvraag. Referentie P4253 tem P4256: het leveren van diensten door architecten, stabiliteitsingenieurs
en ingenieurs technieken voor verbouw- en vernieuwbouwprojecten (4 loten)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Raamovereenkomst voor het leveren van diensten via open offerteaanvraag. P4253 tem P4256: het leveren van diensten door architecten, stabiliteitsingenieurs en
ingenieurs technieken voor verbouw- en vernieuwbouwprojecten (4 loten)
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Referentie P4253 - lot 1: poule van architectenbureaus
Korte beschrijving:
Het voorwerp van de raamovereenkomst betreft aldus het leveren van vermelde diensten in het kader van de onroerende verbouw en vernieuwbouwprojecten van het Universitair
Ziekenhuis Leuven, zoals daar onder andere zijn:
- Verbouw en vernieuwbouw van verpleegafdelingen;
- Renovatie van zones in een typische ziekenhuisomgeving;
- Kleinere nieuwbouwprojecten
De Opdrachtgever wenst 4 poules samen te stellen:
- Lot 1 - ref P4253: Poule van architectenbureaus
- Lot 2 - ref P4254: Poule van studiebureaus met ingenieurs stabiliteit
- Lot 3 - ref P4255: Poule van studiebureaus met ingenieurs droge en natte tech-nieken
- Lot 4 - P4256: Poule van bureaus of tijdelijke handelsvennootschappen waarbij voor elke inschrijver zowel architecten, stabiliteitsingenieurs als ingenieurs tech-nieken
vertegenwoordigd zijn
Perceel 2: Referentie P4254 - lot 2: poule van studiebureaus met ingenieurs stabiliteit
Korte beschrijving:
Het voorwerp van de raamovereenkomst betreft aldus het leveren van vermelde diensten in het kader van de onroerende verbouw en vernieuwbouwprojecten van het Universitair
Ziekenhuis Leuven, zoals daar onder andere zijn:
- Verbouw en vernieuwbouw van verpleegafdelingen;
- Renovatie van zones in een typische ziekenhuisomgeving;
- Kleinere nieuwbouwprojecten
De Opdrachtgever wenst 4 poules samen te stellen:
- Lot 1 - ref P4253: Poule van architectenbureaus
- Lot 2 - ref P4254: Poule van studiebureaus met ingenieurs stabiliteit
- Lot 3 - ref P4255: Poule van studiebureaus met ingenieurs droge en natte tech-nieken
- Lot 4 - P4256: Poule van bureaus of tijdelijke handelsvennootschappen waarbij voor elke inschrijver zowel architecten, stabiliteitsingenieurs als ingenieurs tech-nieken
vertegenwoordigd zijn
Perceel 3: Referentie P4255 - lot 3: poule van studiebureaus met ingenieurs droge en natte technieken
Korte beschrijving:
Het voorwerp van de raamovereenkomst betreft aldus het leveren van vermelde diensten in het kader van de onroerende verbouw en vernieuwbouwprojecten van het Universitair
Ziekenhuis Leuven, zoals daar onder andere zijn:
- Verbouw en vernieuwbouw van verpleegafdelingen;
- Renovatie van zones in een typische ziekenhuisomgeving;
- Kleinere nieuwbouwprojecten
De Opdrachtgever wenst 4 poules samen te stellen:
- Lot 1 - ref P4253: Poule van architectenbureaus
- Lot 2 - ref P4254: Poule van studiebureaus met ingenieurs stabiliteit
- Lot 3 - ref P4255: Poule van studiebureaus met ingenieurs droge en natte tech-nieken
- Lot 4 - P4256: Poule van bureaus of tijdelijke handelsvennootschappen waarbij voor elke inschrijver zowel architecten, stabiliteitsingenieurs als ingenieurs tech-nieken
vertegenwoordigd zijn
Perceel 4: Referentie P4256 - lot 4: poule van bureaus of tijdelijke handelsvennootschappen waarbij voor elke inschrijver zowel architecten, stabiliteitsingenieurs als
ingenieurs technieken vertegenwoordigd zijn
Korte beschrijving:
Het voorwerp van de raamovereenkomst betreft aldus het leveren van vermelde diensten in het kader van de onroerende verbouw en vernieuwbouwprojecten van het Universitair
Ziekenhuis Leuven, zoals daar onder andere zijn:
- Verbouw en vernieuwbouw van verpleegafdelingen;
- Renovatie van zones in een typische ziekenhuisomgeving;
- Kleinere nieuwbouwprojecten
De Opdrachtgever wenst 4 poules samen te stellen:
- Lot 1 - ref P4253: Poule van architectenbureaus
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 57
- Lot 2 - ref P4254: Poule van studiebureaus met ingenieurs stabiliteit
- Lot 3 - ref P4255: Poule van studiebureaus met ingenieurs droge en natte tech-nieken
- Lot 4 - P4256: Poule van bureaus of tijdelijke handelsvennootschappen waarbij voor elke inschrijver zowel architecten, stabiliteitsingenieurs als ingenieurs tech-nieken
vertegenwoordigd zijn
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
- Een verklaring betreffen de de totale omzet van de onderneming, alsook van de omzet hierin van de diensten waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie boekja ren;
i) Voor lot 1, 2 en 3 wordt een gemiddelde jaarlijkse omzet geëist van minimum 500.000 ?, bij een samenwerkingsverband dient de som van de gemiddelde jaarlijkse omzet van alle
partijen minstens 500.000 ? te zijn;
ii) Voor lot 4 wordt een gemiddelde jaarlijkse omzet geëist van 1.500.000 ?, bij een samenwerkingsverband dient de som van de gemiddelde jaar-lijkse omzet van alle partijen
minstens 500.000 ? te zijn;
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Beschrijving PER LOT waarvoor men zich inschrijft van het team dat met het uitvoe-ren van de opdrachten voor UZL zal worden belast
- Op basis van een organogram zal de inschrijver de samenstelling van het team beschrijven. Hierbij zal worden aangegeven welke personen de verschillende taken zullen invullen.
- Van elk van deze personen zal een CV worden gevoegd en zal er worden aan-gegeven in welke hoedanigheid deze verbonden is met het lid (zelfstandige, werknemer, directielid,
vennoot, .). Tevens zal worden aangegeven in welke mate deze personen reeds relevante ervaring hebben opgedaan met gelijkaar-dige projecten.
- De inschrijver zal tevens aangeven in welke mate de betreffende personen vervangbaar zijn, indien deze personen voor lange tijd of definitief onbeschik-baar worden.
b. Ervaring en bekwaamheid Projectleider(s)
- De inschrijver zal één of meerdere projectleiders aanduiden voor het uitvoe-ren van de opdracht.
De projectleider zal de gegarandeerde 'trekker' van een bepaalde opdracht zijn, de contactpersoon voor de opdrachtgever, de persoon die de coördine-rende rol opneemt en de persoon
die zo nodig zelf de werfleiding op zich neemt. Uiteraard kan deze projectleider ondersteund worden door andere personen.
De inschrijver zal aangeven in welke mate deze over bekwame en ervaren projectleider(s) beschikt (vervangbaarheid).
Hiervoor zal deze een gedetailleerd curriculum voorleggen van elke projectleider die beschikbaar kan zijn voor de projecten.
Deze projectleiders dienen over een minimale ervaring van 5 jaar in gelijkaar-dige projecten te beschikken, hetgeen dient te blijken uit het gevoegde curri-culum.
c. Relevante ervaring a.d.h.v. projectfiches gestaafd met getuigschriften van goede uit-voering
- De inschrijver zal 3 projectfiches van relevante referentieprojecten (bij voor-keur uit de gezondheidssector) overmaken die werden uitgevoerd.
Er zal duidelijk worden vermeld:
? De inbreng van de inschrijver;
? Eventueel samenwerkingsverband met andere partijen binnen het project
? De precieze inhoud van het project;
? Het budget;
? één of meerdere contactpersonen (van de bouwheer) per project, die door de Opdrachtgever mogen worden gecontacteerd;
De inschrijver zal deze ontwerpen staven met attesten van goede uitvoering (en behalen van budget en timing).
De projecten dienen een minimale totale projectkost van 400.000 EUR (exclu-sief BTW) te hebben.
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de Opdrachtgever
aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver
dergelijke middelen ter beschikking te stellen en dit door gebruik te maken van het typedocument in bijlage. Tevens dient de andere entiteit bijlage van huidig lastenboek met
betrekking tot de toelatingsvoorwaarden te ondertekenen (zie H2 Toelatingsvoorwaarden).
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: kwaliteit van de projecten, Weging: 40
Criterium 2: kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak, Weging: 40
Criterium 3: de erelooncoefficient, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/09/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 11/09/2014 - 10:00
Plaats: De opening van de offertes heeft plaats op DONDERDAG 11 SEPTEMBER 2014 om 10u ten overstaan van Yvan Cox, Diensthoofd Materiaalbeheer, of zijn/haar
afgevaardigde in Vergaderzaal BEETHOVEN, Administratief Gebouw, 1e verdieping (grijze pijl) UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat, 49, 3000 Leuven.
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijver(s)
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Verdere inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij de opdrachtgever, meer bepaald bij dhr. Bart De Greef, via mail op [email protected]
Het elektronisch exemplaar kan ook in wordformaat telefonisch of per e-mail aange-vraagd worden bij Annelies Michiels en/of Stine Perwez - e-mail:
[email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD TIENEN
N. 516159
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
College van burgemeester en schepenen van de stad Tienen
Grote Markt 27, BE-3300 Tienen
Tel: +32 16805700 Fax: +32 16823071
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
AANKOOP TONERS EN DRUMS OP AFROEP VOOR DE DUUR VAN 1 + 3 JAAR (stad + AGB + OCMW Tienen)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: divers
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voorwerp van deze leveringen:
AANKOOP TONERS EN DRUMS OP AFROEP VOOR DE DUUR VAN 1 + 3 JAAR (stad + AGB + OCMW Tienen)
Referentie:
ICT/2014/01
Duur:
De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van één jaar en treedt in werking op 10 september 2014. Behoudens vooropzeg van één der partijen, uiterlijk 3
maanden vóór de vervaldag, kan de overeenkomst stilzwijgend 3x voor de periode van 1 jaar verlengd worden. De opdracht neemt dus sowieso een einde na een periode
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 58
van 4 jaar (dus op 9 september 2018).
BELANGRIJK:
- In dit lastenboek zijn zowel artikelen voor de stad Tienen als voor het AGB Tienen en het OCMW Tienen opgenomen. Deze worden gezamenlijk gegund, maar dienen
afzonderlijk te worden geleverd en apart gefactureerd op adressen respectievelijk van het stadhuis, het AGB en het OCMW.
- Er dient opgemerkt te worden dat OCMW Tienen pas vanaf 1 januari 2015 mee in deze opdracht zal participeren, aangezien deze contractueel via een
overheidsopdracht zijn gebonden tot 31 december 2014.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 80
Criterium 2: Dienstverlening, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/8/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek met offerteformulier en inventaris
Het bestek kan per mail opgevraagd worden bij [email protected] tot 7 augustus 2014
en
is als bijlage toegevoegd aan de publicatie via e-procurement.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/8/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 26/8/2014 - 11:00
Plaats: bureau overheidsopdrachten (1e verdieping), Grote Markt 27 te 3300 Tienen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
ADMINISTRATION COMMUNALE DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE
N. 516168
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Administration communale de Jemeppe-Sur-Sambre
Place Communale 20 , BE-5190 Jemeppe-Sur-Sambre
Contact: Monsieur Pietquin
Monsieur Pietquin
Tél: +32 71750025 E-mail: [email protected]sambre.be
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404928
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché de services relatif à la désignation d'un architecte ou d'une équipe d'auteurs de projet chargé(e) d'une mission complète d'architecture comprenant l'étude et le
contrôle de la réalisation de la construction du Centre culturel Gabrielle BERNARD situé Rue de la Fabrique 1 à Moustier
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Locaux de l'adjudicataire. Des réunions dans les locaux du pouvoir adjudicateur (Pl. Communale 20 - 5190 Jemeppe-sur-Sambre) et sur le
lieu de la construction (Rue de la Fabrique 1 à Moustier) sont possibles.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Mission globale de services d'architecture et CSS comprenant l'étude et la réalisation du projet visant la construction d'un immeuble multifonctionnel à caractère
culturel
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 §1 et §2 de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : * À quelque stade que ce soit de la
procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 §3 précité ; * Les soumissionnaires employant du
personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office
national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. Par ailleurs, il fournira une attestation fiscale prouvant qu'il
est en règle avec les exigences fiscales (contributions directes et TVA).
III.2.2. Capacité économique et financière:
- une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des
prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.533). - une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement établie sur base du modèle figurant en annexe 3
de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.534).
III.2.3. Capacité technique:
Pour l'appréciation des capacités financière et technique du soumissionnaire, les références suivantes sont requises : 1. Une note reprenant la composition de l'équipe et les titres
d'étude des membres de celle-ci (diplôme et preuve de l'inscription à l'Ordre des architectes). Sous peine d'exclusion, l'équipe comprendra au minimum les profils suivants : architecte, - ingénieur en techniques spéciales, - ingénieur en stabilité Le candidat ou soumissionnaire doit faire la preuve d'une connaissance pratique de la réglementation des
marchés publics ; le respect de ce critère devant être établi par la production : * soit d'un ou plusieurs titres d'études pour au moins un membre de l'équipe comprenant des cours dans
ce domaine ou la preuve du suivi d'au moins 2 formations spécifiques sur le sujet au cours des 3 dernières années ; * soit d'au moins 2 attestations relatives à des missions
d'architecture exécutées au cours des 3 dernières années et impliquant la pratique des marchés publics; 2. le candidat ou soumissionnaire doit produire la liste des principales
missions d'architecture réalisées (au moins 3) durant les trois dernières années ainsi que celles en cours en ce moment, soit au stade d'étude, soit au stade de chantier, relatives à une
mission similaire c'est à dire l'étude et la réalisation d'un espace multifonctionnel à finalité culturelle, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés, avec
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 59
mention du Pouvoir Adjudicateur. 3. En cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l'identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée et communique le
curriculum vitae du ou des sous-traitants ainsi que la liste de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/09/2014 - 10:00
Documents payants:Oui.
Prix: 15 EUR.
Conditions et mode de paiement: Demande formulée par écrit auprès du pouvoir adjudicateur et paiement à effectuer sur le compte IBAN BE37 0910 0053 3428, BIC GKCCBEBB
ouvert au nom de la commune de Jemeppe-sur-Sambre, Pl. Communale 20 - 5190 Jemeppe-s-Sambre. La communication mentionnera CSCCCGB suivi du nom de la société
introduisant la demande.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/10/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 06/10/2014 - 10:00
Lieu: à l'adresse du pouvoir adjudicateur
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Une séance d'information sera organisée 15 jours avant la date limite de remise des offres au cours de laquelle il sera répondu aux questions introduites préalablement par écrit ainsi
qu'aux questions posées le jour même afin de garantir l'égalité de traitement entre les soumissionnaires.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
SOCIÉTÉ WALLONNE DU LOGEMENT
N. 516148
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Société Wallonne du Logement
Rue de l'Ecluse,21, BE-6000 Charleroi
Contact: Monsieur Alain Rosenoer
Tél: +32 71200210 Fax: +32 71200284 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.swl.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché de services assurance soins de santé
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Charleroi
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché de services d'assurances soins de santé
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
- Attestation de la FSMA établissant qu'il s'agit d'une compagnie d'assurance et non d'un courtier en assurances
III.2.2. Capacité économique et financière:
- Une attestation de l'ONSS relative à l'avant dernier trimestre précédent la date de remise des offres, de laquelle il ressort que le soumissionnaire est en ordre vis-à-vis des ses
obligations en matière de sécurité sociale.
III.2.3. Capacité technique:
- la liste des principaux services équivalents ou similaires exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés (au moins 4
références).
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère : Le Prix, Poids: 50
Critère : La qualité des garanties, Poids: 20
Critère : La qualité des services - procédure de déclaration et traitement des sinistres, Poids: 10
Critère : La qualité des services - système de call center et contact, Poids: 10
Critère : La qualité des services - gestion des quotes-parts personnelles, Poids: 5
Critère : La qualité des services - Plus value apportée à l'offre, Poids: 5
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/09/2014 - 10:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/09/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 29/09/2014 - 10:00
Lieu: SWL, 21 rue de l'Ecluse - 6000 Charleroi - Salle de réunion "Espace Liège" 7e étage
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
CRP "LES MARRONNIERS"
N. 516134
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 60
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CRP "Les Marronniers"
rue Despars, 94, BE-7500 Tournai
Contact: Monsieur Jean Foncoux
Tél: +32 69889830 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché : denrées alimentaires
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Service Economat, Rue des Fougères à 7500 Tournai
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Marché : denrées alimentaires
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: LEGUMES SURGELES
Description succincte:
LEGUMES SURGELES
Lot 2: POISSONS SURGELES
Description succincte:
POISSONS SURGELES
Lot 3: POTAGES
Description succincte:
POTAGES
Lot 4: LEGUMES POUR POTAGES - SURGELE
Description succincte:
LEGUMES POUR POTAGES - SURGELE
Lot 5: SAUCES
Description succincte:
SAUCES
Lot 6: FROMAGES DIVERS
Description succincte:
FROMAGES DIVERS
Lot 7: SUCRE & CAFE
Description succincte:
SUCRE & CAFE
Lot 8: COUPELLES POUR DEJEUNER
Description succincte:
COUPELLES POUR DEJEUNER
Lot 9: PRODUITS DIETETIQUE EN COUPELLES
Description succincte:
PRODUITS DIETETIQUE EN COUPELLES
Lot 10: HUILES
Description succincte:
HUILES
Lot 11: PRODUITS LAITIERS
Description succincte:
PRODUITS LAITIERS
Lot 12: PAINS
Description succincte:
PAINS
Lot 13: CONSERVES
Description succincte:
CONSERVES
Lot 14: THON & THON HYPOSODE
Description succincte:
THON & THON HYPOSODE
Lot 15: CONDIMENTS
Description succincte:
CONDIMENTS
Lot 16: FECULENTS
Description succincte:
FECULENTS
Lot 17: CHOCOLATS
Description succincte:
CHOCOLATS
Lot 18: OEUFS
Description succincte:
OEUFS
Lot 19: BOISSONS
Description succincte:
BOISSONS
Lot 20: BISCUITS FRUCTOSE
Description succincte:
BISCUITS FRUCTOSE
Lot 21: CONSERVES DE FRUITS SANS SUCRE
Description succincte:
CONSERVES DE FRUITS SANS SUCRE
Lot 22: COMPOTES SANS SUCRE EN RAVIER
Description succincte:
COMPOTES SANS SUCRE EN RAVIER
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Denrées alimentaires ( Légumes surgelés - Poissons surgelés - Potages - Sauces - Fromages divers - Sucre - Café - Coupelles pour déjeuner - Huiles - Produits laitiers - Pains Conserves - Condiments - Féculents - Chocolats - Oeufs - Boissons - Produits diététiques en coupelles - Biscuits fructose - Conserves de fruits sans sucre ) - Besoins 2015
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 61
Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
1 déclaration
III.2.3. Capacité technique:
* Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité.
* Des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité est certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur.
Tous les échantillons demandés dans le cahier des charges
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 5
Critère 2: Qualité (composition, rendement et présentation du produit), Poids: 5
Critère 3: Conditions d'hyigène liées à la fourniture des produits, Poids: 5
Critère 4: Délai et fréquence de livraison, Poids: 3
Critère 5: Etendue de la gamme de produits disponibles, Poids: 2
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 4/9/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 25.00 EUR.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Verser sur le compte BE 50 0910 11 46 4318 en mentionnant "AOO - Alimentation 2015"
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 9/9/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 9/9/2014 - 10:00
Lieu: Salle Picasso, 1er étage bloc mercier, 7500 Tournai
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
V.Z.W. PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE
N. 516187
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119, BE-9000 Gent
Contact: Michel Bekaert (Hoofd Dienst Gebouwen)
Tel: +32 92214545
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
VKS114103
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: PVT Dendermonde, PC Guislain Gent, PC Campus Stad Sint-Truiden
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde
PVT 42 bedden Dendermonde
PC Dr. Guislain Gent
PC Campus Stad Sint-Truiden
P01 - Leveren en plaatsen PV-zonnepanelen
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De aannemer mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgronden van art. 61§1 en 2 KB Plaatsing 15-07-2011
1. Naam en rechtsvorm van het bedrijf, nationaliteit, maatschappelijke zetel (adres), telefoon, fax, naam van de vertegenwoordiger;
2. Bewijs handtekenbevoegdheid (cfr. art. 82 KB Plaatsing);
3a. Attest Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bedragen voor de sociale zekerheid (cfr. art. 62§1);
3b. Voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt
dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale
zekerheid;
4. Attest FOD Financiën
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Geen bijkomende documenten / attesten vereist
III.2.3. Vakbekwaamheid:
1. Erkenning : getuigschrift van erkenning in categorie P1, klasse overeenkomstig het bedrag van inschrijving (op basis van de raming worden de werken geacht te behoren tot de
klasse 4) of een getuigschrift van evenwaardige erkenning in een lidstaat van de Europese Unie of de bewijzen dat de aannemer voldoet aan de voorwaarden tot erkenning zoals gesteld
in de wet van 20.03.91.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 62
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/09/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 29.50 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: Hiervoorvermelde stukken zijn verkrijgbaar door storting van vermeld bedrag op KBC IBAN BE10 4675 3894 3104 - BIC KREDBEBB van VK
STUDIO Architects, Planners & Designers, Brugsesteenweg 210 te 8800 Roeselare met vermelding van VKS114103 - Perceel 01 en het BTW-nummer
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/09/2014 - 15:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 12/09/2014 - 15:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00685860/2014013093
De kantoren van VK STUDIO zijn gesloten van 21 juli tem 1 augustus. Aanvragen voor aanbestedingsdossiers zullen pas behandeld worden opnieuw vanaf 4 augustus 2014.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
UNIVERSITEIT GENT
N. 516099
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25, BE-9000 Gent
Contact: Cel Aankoopbeleid
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180352
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van warme en koude dranken en aanverwanten
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze opdracht omvat het leveren op afroep van warme en koude dranken en aanverwanten ten behoeve van de Universiteit Gent. De opdracht wordt uitgevoerd door
middel van deelbestellingen naargelang de werkelijke behoeften.
Huidige opdracht omvat volgende 3 percelen:
PERCEEL 1: koffie (gemalen, in bonen en pads) en thee van duurzame handel, suiker en melkporties;
PERCEEL 2: fruitsappen van duurzame handel;
PERCEEL 3: frisdranken en bruisende waters.
Het staat de inschrijvers vrij om in te tekenen voor één of meerdere percelen. Verbeteringsvoorstellen per perceel in geval van samenvoeging van bepaalde percelen
waarvoor een offerte wordt ingediend, zijn niet toegestaan.
De te leveren hoeveelheden zijn afhankelijk van de deelbestellingen van de universitaire diensten op basis van bestelbonnen, die bepalen op welke locatie welke
hoeveelheid geleverd dient te worden. Het formele recht om te leveren krijgt de leverancier uitsluitend door dergelijke bestelbonnen.
In de inventaris bij het inschrijvingsformulier worden vermoedelijke hoeveelheden opgegeven (geraamd voor de ganse looptijd van het contract). De aandacht wordt erop
gevestigd dat deze hoeveelheden louter indicatief zijn en kunnen wijzigen in min en in meer, zonder dat de opdrachtnemer daarom gemachtigd is de voorwaarden van het
contract te wijzigen of enige schadevergoeding te eisen.
Het sluiten van de overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Er kunnen gedurende de geldigheidsduur van het contract
prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, uitgevoerd worden door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak
maken op enigerlei vergoeding.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Koffie (gemalen, in bonen en pads) en thee van duurzame handel, suiker en melkporties
Perceel 2: Fruitsappen van duurzame handel
Perceel 3: Frisdranken en bruisende waters
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 60
Criterium 2: Smaak, Weging: 20
Criterium 3: Duurzaamheid, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/09/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/09/2014 - 11:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 08/09/2014 - 11:30
Plaats: Rectoraat 2, bureau Cel aankoopbeleid, gelijkvloerse verdieping, lokaal 005, te 9000 Gent, Sint-Pieternieuwstraat 25
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De UGent is gesloten op:
■ma 21 juli t/m zo 3 augustus 2014 zomervakantie
■vr 15 augustus 2014 O.L.V. Hemelvaart
In toepassing van artikel 52, § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, verplicht de UGent het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van offertes via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Gelieve vragen in verband met dit bestek te stellen via het forum op e-notification. Dit forum wordt afgesloten op 02 september 2014.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 63
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
Erratum - Rectification
FEDESCO
N. 516068
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
FEDESCO
Rue Royale 47 , BE-1000 Bruxelles
Contact: Madame Karlien D'haese
Tél: +32 27620280 Fax: +32 27720018 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.fedesco.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Installation des PV Centre Phys Globe IRM Viroinval
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Installation des PV Centre Phys Globe IRM Viroinval
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS SUR LES PROCEDURES DE PASSATION INCOMPLETES:
La procedure de passation a été interrompue.
Le marché est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle publication.
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Le pouvoir adjudicateur a décidé de renoncer à la passation de ce marché pour des raisons techniques et administratives. Certaines dispositions du cahier spécial des charges vont en
effet être adaptées et la procédure va être relancée dans les jours/semaines à venir.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
N. 516078
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36, BE-1000 Brussel
Contact: Mevrouw Marjan Vanhamel
Tel: +32 11260140 Fax: +32 11228746 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.g-o.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
NIEL BSBO GROENLAAR - Nieuwbouw klassen - Aanbesteding na faillissement
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanbesteding voor restwerken na ambtshalve maatregelen en faling van de oorspronkelijke aannemer.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE:
De gunningsprocedure is afgebroken.
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd.
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Het dossier wordt opnieuw gepubliceerd.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
CEBIODI ASBL
N. 516057
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CEBIODI asbl
Boulevard du Jardin Botanique, 32, BE-1000 Bruxelles
Contact: Docteur Marie-France LOUIS
Tél: +32 22219180 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.cebiodi.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179126
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
La mise à disposition et la maintenance d'automates analyseurs d'urines et la fourniture de réactifs
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
La mise à disposition et la maintenance d'automates analyseurs d'urines et la fourniture de réactifs
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 64
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
L'article II.14 (critères d'attribution, explication du critère "prix"), l'article II.7c) (sélection qualitative, capacité technique), l'article III.6 et III.11 ont été légèrement adaptés de même
que le formulaire d'offre (annexe 1) et le formulaire de projet de référence (annexe 4). Dès lors, un nouveau cahier des charges est joint en ligne et les modifications y sont identifiées en
bleu.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
LOTERIE NATIONALE SOCIÉTÉ ANONYME DE DROIT PUBLIC
N. 516054
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Loterie Nationale société anonyme de droit public
rue Belliard 25-33, BE-1040 Bruxelles
Contact: Procurement
Gert Van den Dries
Tél: +32 22384965 Fax: +32 22384887 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.loterie-nationale.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=179715
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Marche public pour l'achat de stops trottoirs
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
La LN a l'intention de conclure un accord-cadre avec un prestataire unique qui assurera la production et la fourniture d'environ 2.800 stops trottoirs avec cadre-clic,
des ressorts et deux roues, pour promouvoir les produits de la Loterie Nationale dans les points de vente.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Au lieu de:
Objet principal/Descripteur principal 39294100
Lire:
Objet principal/Descripteur principal 39294100
Objet(s)
supplémentaire(s)/Descripteur principal 39170000
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
INFRABEL - DIRECTION BUILD
N. 516125
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Infrabel - Direction Build
Place Marcel Broodthaers 2, BE-1060 Bruxelles
Contact: TUC RAIL S.A.
Via le forum question-réponse à l'adresse du profil d'acheteur
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.infrabel.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=178175https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=178175https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=I-AR.+%28TR%29-TR+154346F05&userType=SUPPLIER&language=FR
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
TR 154346 - Marché de signalisation et chauffage d'aiguillages
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Ce marché comprend principalement le remplacement des installations de signalisation PTAR existantes par une nouvelle installation PLP.
Par remplacement, l'on entend principalement :
La pose et le raccordement de nouveaux signaux
La pose et le raccordement de nouveaux appareils dans la voie comme par ex. balises, croco's, circuits de voie, compteurs d'essieux, boîtes et armoires de dérivation,.
comme prévus sur le plan 1002
La réalisation des socles de loges pour les loges PLP prééquipées fournies par BSA (Belgo Signal)
Le démontage des installations mises hors service
L'exécution des travaux pour la pose des balises TBL1+ (Alstom) y compris leurs câbles de liaison, si nécessaire
La pose et le raccordement du réseau fibre optique de signalisation
La pose des câbles 1 kV pour l'alimentation des loges
La réalisation du tracé des câbles (caniveaux synthétiques, traversées, échelles à câbles)
La pose des câbles et armoires pour le chauffage d'aiguillages.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans le cas d'un SAD)
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 65
Au lieu de: 19/08/2014 - 10:30
Lire: 03/09/2014 - 10:30
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de: 19/08/2014 - 10:30
Lire: 03/09/2014 - 10:30
VI.3.4. Date à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve la date et/ou l'heure à modifier: IV.3.7) Modalités d'ouverture des offres
Au lieu de: 19/08/2014 - 10:30
Lire: 03/09/2014 - 10:30
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Ajout de l'avis rectificatif 1.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
DEFENSE - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION
MARCHÉS PUBLICS - SUPPORT SYSTEMS SECTION
N. 516073
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
DEFENSE - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Support Systems Section - Sous-section Corporate Support Systems - MRMP-S/AD4
Quartier Reine ELISABETH - Rue d'Evere 1 - Bloc 4 - B - 1 - Local 58 B, BE-1140 BRUXELLES
Contact: Commandant TEMMERMAN Frank
Commandant TEMMERMAN Frank
Tél: +32 27013273 Fax: +32 27014522 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=179154https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=MRMP-S%2FAD-15SD755-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Marché pluriannuel (2015-2018) de fournitures à bordereau de prix concernant l'achat de produits absorbants (15SD755)
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Marché pluriannuel (2015-2018) de fournitures à bordereau de prix concernant l'achat de produits absorbants
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
CSCh MRMP-S/AD 15SD755 - ADAPTATION
Référence: Cahier Spécial des Charges - Annexe C - Spécifications
Liste A - article 22 - ROLL UNIVERSAL
Supprimer:
Weight: 300 gr/m² MB + 1x34 gr/m² SB = 384 gr/m² +/- 10%
Lire:
Weight: 350 gr/m² MB + 1x34 gr/m² SB = 384 gr/m² +/- 10%
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
MRMP-S/AT - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION
MARCHÉS PUBLICS - SECTION "SUPPORT SYST
N. 516067
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
MRMP-S/AT - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems" Sous Section Acquisition Textiles
Rue d'Evere, 1, BE-1140 Evere
Contact: Dozot Daphnée Marie
Tél: +32 27013221 Fax: +32 27014522 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=178806https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=MRMP-S%2FAT-14ST610-F02&userType=SUPPLIER&language=FR
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Marché pluriannuel à durée indéterminée à bordereaux de prix relatif à l'acquisition de vestes de sauvetage et de pièces de rechange au profit de la Composante Terre et
de la Composante Marine
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Marché pluriannuel à durée indéterminée à bordereaux de prix relatif à l'acquisition de vestes de sauvetage et de pièces de rechange au profit de la Composante Terre et
de la Composante Marine
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
LES CORRECTIONS PORTENT SUR L'ANN C1/LOT 1 PAR 2E + ANN C2 LOT 2 PAR 2E, 4A2 4D5 ET 5D5
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
INDUSS NV
N. 516128
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 66
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
INDUSS NV
Mechelsesteenweg 66, BE-2018 Antwerpen
Contact: De heer Peter Daneels
Tel: +32 32440655 Fax: +32 32440669 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.induss.eu
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren en plaatsen van 3 harsenvaten
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren en plaatsen van 3 harsenvaten op de site van INDUSS 1 aan de Kruisschansweg te Antwerpen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Geachte,uiterste datum voor het indienen van kandidaturen en selectienota's wordt verschoven naar donderdag 31 juli 2014 om 11h; indienen op INDUSS, Mechelsesteenweg 66 te
2018 Antwerpen, tav de heer Peter Daneels, verantwoordelijke Aankoop.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
UNIVERSITÉ DE NAMUR
N. 516102
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Université de Namur
Rue de Bruxelles 61, BE-5000 NAMUR
Contact: Pauline Antoine
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.unamur.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
réalisation d'un état des lieux d'entrée ET de sortie au profit du secteur social de l'Université de Namur
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
réalisation d'un état des lieux d'entrée ET de sortie au profit du secteur social de l'Université de Namur
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Négociée accélérée.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Le pouvoir adjudicateur joint le cahier spécial des charges.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
RW-SPW-DGT2-DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
N. 516115
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SPW-DGT2-Département des Technologies de l'information et de la communication
Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur
Contact: Monsieur Francis Mossay, Directeur Général
Monsieur T. BERTRAND, Inspecteur général DTIC
Tél: +32 81772068 Fax: +32 81773932 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=404908
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
AVIS RECTIFICATIF N°4 Marché relatif à l'acquisition, à la maintenance et au support des solutions logicielles d'application sur le parc informatique du Service
public de Wallonie
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Le présent marché a pour objet le renouvellement de la maintenance des logiciels existants au sein du Service public de Wallonie (incluant notamment la livraison des
patches correctifs et des updates), la possibilité de faire évoluer le parc logiciel en fonction des besoins, au travers de l'acquisition de licences supplémentaires ainsi que
de recourir à des prestations de services de consultance technique liés à ces logiciels.
Le présent marché est un marché à commandes. La notification au soumissionnaire de l'approbation de son offre n'engage pas le pouvoir adjudicateur à lui passer des
commandes pour un montant global minimum. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adapter ses commandes à l'évolution de ses besoins. Seul l'envoi d'un bon
de commande daté et signé par la personne habilitée confère le droit et l'obligation à l'adjudicataire de fournir les quantités et prestations qui y sont indiquées.
Le présent marché est composé de 19 lots distincts dont l'attribution séparée est possible. Les lots sont détaillés au point 3 du présent cahier spécial des charges. Il est
loisible aux soumissionnaires de déposer offre pour un ou plusieurs lots. Chaque lot sera attribué séparément selon le critère d'attribution du présent CSC (le prix).
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
le dossier d'appel d'offres a été modifié cet avis rectificatif n°5 est est également consultable à partir de l'adresse suivante:http://marchespublics.wallonie.be/fr/recherches-d-avis/avis-demarche/index.html?ID_AVIS=404937
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 67
INFRABEL - ZONE DE CHARLEROI
N. 516070
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Infrabel - Zone de Charleroi
Quai de la Gare du Sud 1, BE-6000 Charleroi
Contact: Frérotte Sandrine Gilbert
Tél: +32 71603095 Fax: +32 71602375 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=170226https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=I-I.SO-CSC+57%2F52%2F5%2F13%2F038-F05&userType=SUPPLIER&language=FR
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
CSC 57/52/5/13/038 L97 Gare de Saint-Ghislain. Renouvellement de voies en gare de Saint-Ghislain. Renouvellement d'appareil de voies. L96 Faisceau aviation.
Renouvellement de voies et d'appareils de voie et travaux divers sur l'arrondissement de Mons.
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
L97 Gare de Saint-Ghislain. Renouvellement de voies en gare de Saint-Ghislain. Renouvellement d'appareil de voies.
L96 Faisceau aviation. Renouvellement de voies et d'appareils de voie et travaux divers sur l'arrondissement de Mons.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.6. Texte à ajouter dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à ajouter: VI.3) Informations complémentaires
Texte à ajouter:
ATTENTION : il n'y aura pas d'enchère ELECTRONIQUE.
Les documents liés à ce marché sont téléchargeables gratuitement sur le site de e-procurement.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
ICDI
N. 516108
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ICDI
Rue du Déversoir, 1, BE-6010 Couillet
Contact: Monsieur Olivier BOUCHAT
Tél: +32 71600494 Fax: +32 71360484 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.icdi.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Fourniture échelonnée de pneus
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Fourniture échelonnée de pneus
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER:
- Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
- Dans l'avis original
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pg 13 - Exigences techniques - Type 3 : Pneus neufs (camions porte conteneurs 26 tonnes version 6x4)
Au lieu de:
Indice de charge minimum : 156-150.
Lire:
Indice de charge minimum : 154-150.
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pg 14 - Exigences techniques - Type 4 : Pneus neufs (camions porte conteneurs 26 tonnes version 6x4)
Au lieu de:
Profil : ligné directionnel.
Lire:
Profil : Route ligné directionnel M+S.
VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original:
Endroit où se trouve le texte à rectifier: pg 15 - Exigences techniques - Type 5 : Pneus neufs ( semi-remorque à fond mouvant 90M³ )
Au lieu de:
Profil : ligné
Lire:
Profil : ligné M+S
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
LA SAMBRIENNE
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 68
N. 516059
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
La Sambrienne
Rue Trieu Kaisin, 70, BE-6061 Montignies-sur-Sambre
Contact: Monsieur Julien Hinyot
Tél: +32 71272029 Fax: +32 71272091 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.lasambrienne.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
RENOVATION DE CHAUFFAGE INDIVIDUEL/SANITAIRE DANS LE CADRE DE DIVERS DEPANNAGES DE LOGEMENTS OCCUPES
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Objet des Travaux :
Le présent marché a pour objet la maintenance (la réparation, l'entretien, le dépannage ainsi que le remplacement) de chauffage individuel et de sanitaire ainsi que de
leurs accessoires et est divisé en lots comme suit :
Lot 1 "ZONE 1"
Lieu d'exécution: Acoz, Charleroi, Couillet, Dampremy, Gerpinnes, Lodelinsart, Mont-sur-Marchienne
Lot 2 "ZONE 2"
Lieu d'exécution: Gosselies, Goutroux, Gilly, Jumet, Montignies-sur-Sambre, Ransart, Roux.
Lot 3 "ZONE 3"
Lieu d'exécution: Marchienne-au-Pont, Marchienne Docherie, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montigny-le-Tilleul.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
LA SAMBRIENNE
N. 516061
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
La Sambrienne
Rue Trieu Kaisin, 70, BE-6061 Montignies-sur-Sambre
Contact: Monsieur Julien Hinyot
Tél: +32 71272029 Fax: +32 71272091 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.lasambrienne.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
RENOVATION DANS LE CADRE DE DIVERS DEPANNAGES DE LOGEMENTS OCCUPES
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Objet des Travaux :
Le présent marché a pour objet les différents travaux de dépannages récurrents dans les logements occupés de notre société et divisé comme suit :
Lot 1 "GROS OEUVRE"
Lot 2 "TOITURE"
Lot 3 "MENUISERIE"
Lot 4 "ELECTRICITE"
La Sambrienne est une société logements de services publics regroupant +/- 9.800 logements. Les habitations sont réparties sur la commune de charleroi ainsi que les
communes périphériques comme Marchienne, Dampremy, Gosselies, Mont/sur/Marchienne, Montignies/sur/Sambre, Ransart, Gilly, Goutroux, Roux,
Monceau/sur/Sambre, Jumet, Marcinelle, Couillet et Lodelinsart.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
PROVINCE DE LUXEMBOURG
N. 516127
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province de Luxembourg
Square Albert Ier, 1, BE-6700 ARLON
Contact: Monsieur Sébastien FRANCOIS
Tél: +32 63212296 Fax: +32 63212799 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.province.luxembourg.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Acquisition et support d'un système intégré et de licences permettant la gestion de bases de données Oracle pour la période 2014-2018 pour les besoins de la Province de
Luxembourg
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Acquisition et support d'un système intégré et de licences permettant la gestion de bases de données Oracle pour la période 2014-2018 pour les besoins de la Province de
Luxembourg
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 69
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
il y a lieu de corriger dans la partie technique du cahier spécial des charges au point III.1.1.2 Spécificités de l'unité de stockage
- 20 disques durs SAS-2 de format 2,5 pouces, tournant à 15.000 RPM et offrant une capacité minimale brute de 900Go par disque
par
- 20 disques durs SAS-2 de format 2,5 pouces, tournant à 10.000 RPM et offrant une capacité minimale brute de 900Go par disque
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
PROVINCE DE LUXEMBOURG
N. 516126
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province de Luxembourg
Square Albert Ier, 1, BE-6700 ARLON
Contact: Monsieur Sébastien FRANCOIS
Tél: +32 63212296 Fax: +32 63212799 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.province.luxembourg.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Remplacement de switches et routeurs de la couche access network pour les besoins de la Province de Luxembourg
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Remplacement de switches et routeurs de la couche access network pour les besoins de la Province de Luxembourg
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
A la page 13 du cahier spécial des charges il y a lieu de modifier dans les Spécifications des switches Compact 8 ports
Cisco 2960CPD-8PF-L par WS-C2960CPD-8PT-L
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
VILLE DE MONS
N. 516111
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Mons
Grand Place, 22, BE-7000 Mons
Contact: Madame Sandra BALENA
Tél: +32 65405633 Fax: +32 65405649 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.mons.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Invitation à remettre offre - Récolte des recettes liées au stationnement de la Ville de Mons - procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Récolte des recettes liées au stationnement de la Ville de Mons
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Négociée accélérée.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Article 72 : Dans le cas d'un marché de services, la capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons
suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance et l'utilisation des services :
1° par la présentation d'une liste des 10 principaux services portant sur l'objet du marché, effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par deux attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par
une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services. A noter que les procès-verbaux de réception provisoire ne sont pas considérés
comme des attestations de satisfaction.
A noter qu'un soumissionnaire répond valablement au niveau minimal de capacité technique requis en faisant valoir la capacité d'un sous-traitant pour autant qu'il :
- identifie ce sous- traitant dans le formulaire d'offre
- reprenne dans son offre un engagement valablement signé par le tiers sous- traitant
- établisse que ce sous- traitant ne se trouve pas en situation d'exclusion. Pour ce faire, il produit les documents requis au point relatif aux droits d'accès.
En outre, le soumissionnaire précise la partie sous- traitée et l'agréation visée pour cette partie et produit les documents d'agréation et de capacité technique du sous- traitant pour la
partie qui lui est confiée.
niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : liste de minimum 10 services portant sur l'objet du marché et minimum 2 attestations de satisfaction y relatives.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
STAD KORTRIJK
N. 516053
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
stad Kortrijk
Grote Markt 54, BE-8500 Kortrijk
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 70
Contact: De heer Mathieu Desmet
Tel: +32 56278566 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.kortrijk.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Kerkgebouwen Kortrijk : inventaris en analyse in functie van de opmaak van een kerkenplan - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Kerkgebouwen Kortrijk : inventaris en analyse in functie van de opmaak van een kerkenplan
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Opgelet: om elektronisch in te dienen moet je naar https://eten.publicprocurement.be surfen. Log je in met je e-Tenderingaccount en zoek het dossier via "Dossier zoeken". Meer info
vind je terug in de checklist "Dossier in e-Tendering zoeken" die je bij de begeleidende documenten van dit dossier terugvindt. Meer info kan je verkrijgen op 02/ 790 52 00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
STAD KORTRIJK
N. 516050
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
stad Kortrijk
Grote Markt 54, BE-8500 Kortrijk
Contact: De heer Christophe Dardenne
Tel: +32 56278556 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.kortrijk.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Stadhuis: technisch beheerscontract HVAC stedelijk datacenter + HVAC - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Stadhuis: technisch beheerscontract HVAC stedelijk datacenter + HVAC
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
UNIVERSITEIT GENT
N. 516058
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25, BE-9000 Gent
Contact: De heer Jurgen Desmet
Tel: +32 92647874 Fax: +32 92643596 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.ugent.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bewaking van de terreinen en gebouwen van de Universiteit Gent
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Bewaking van de terreinen en gebouwen van de Universiteit Gent
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
VERDAGING OPENINGSZITTING: nieuwe datum opening der offertes (en uiterste datum voor indiening offertes) werd vastgelegd op 25.08.2014 om 14u.
Plaats opening: Universiteit Gent, Rectoraat 2 - gelijkvloers, Sint - Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent, vergaderzaal "Recto-Verso"
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
Attribution
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
N. 516173
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Banque nationale de Belgique
Boulevard de Berlaimont 14, BE-1000 Bruxelles
Contact: Monsieur Luc Delaisse
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 71
Tél: +32 22212473 Fax: +32 22213106 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Solution de "data classification and protection for documents & e-mails"
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Bruxelles
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le marché consiste en:
- L'achat et la maintenance de softwares pour une solution IPC (Information Protection and Control). Par solution IPC, la Banque entend l'ensemble des solutions
permettant la classification et la protection (encryption end-to-end) des documents et e-mail. Ces solutions sont parfois reprises sous un autre vocabulaire dans la
littérature, à savoir "Enterprise Digital Rights Management (EDRM)" ou "Information Rights Management (IRM)".
- La consultance pour l'installation, le déploiement et la configuration de la solution ainsi que la formation des administrateurs et utilisateurs.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
518134.63 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Négociée avec mise en concurrence.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix, Pondération: 50
Critère 2: Qualité, Pondération: 50
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Solution de "data classification and protection for documents & e-mails"
V.1. Date d'attribution du marché: 15/5/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Lutech
Via Dante 14
20121 IT Milano
Tél: +39 3283903122 Fax: +39 225427790 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
www.nbb.be > La Banque nationale > Marchés publics
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
N. 516146
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Woluwe-Saint-Lambert
2 Avenue Paul Hymans, BE-1200 Woluwe-Saint-Lambert
Contact: Monsieur Benoît Mouraux
Tél: +32 27612810 Fax: +32 27743627 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Fourniture de gaz
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Bâtiments communaux et bâtiments CPAS, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Fourniture de gaz
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
439343.89 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Fourniture de gaz
V.1. Date d'attribution du marché: 17/4/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 4
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
SPE S.A.
Bd du Régent 47
1000 BE Bruxelles
Tél: +32 42205648 Fax: +32 42503525 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
N. 516150
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Woluwe-Saint-Lambert
2 Avenue Paul Hymans, BE-1200 Woluwe-Saint-Lambert
Contact: Monsieur Benoît Mouraux
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 72
Tél: +32 27612810 Fax: +32 27743627 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Fourniture électricité 100% verte
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: lieux suivants Batiments communaux, Avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert Batiments du CPAS, Rue de la Charrette
27 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
OBJET: Fourniture d'électricité 100% verte.
Le marché est un marché de fourniture. Il a pour objet la fourniture en électricité, regroupée en un lot haute tension et un lot basse tension, des bâtiments de la
Commune et du CPAS de Woluwe-saint-Lambert sur la base de l'inventaire repris dans le présent cahier des charges.
L'électricité fournie doit être labellisée 100% verte par des certificats d'origine donnant droit aux exonérations fiscales « Kyoto » et «Dénucléarisation » conformément à
l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la
régulation et au contrôle du marché de l'électricité, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2005.
En application de l'art.3, § 22 de la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de n'attribuer que certains lots et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés. " lot:
la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte"
Le soumissionnaire peut compléter ses offres sur les différents lots en mentionnant les rabais ou la proposition d'amélioration qu'il consent sur chaque lot en cas de
réunion des 2 lots pour lesquels il remet offre.
Le marché est divisé en lots comme suit:
Lot 1 = Electricité haute tension
Lieu de livraison : les batiments de l'administration communale et du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert
Commentaire: Lot 1 : pour les batiments de la commune et du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, tels que définis à l'art. 2 du présent cahier spécial des charges, ce lot
concerne la fourniture en électricité haute tension aux points de fourniture repris dans l'inventaire joint en annexe.
Lot 2 = Electricité basse tension
Lieu de livraison: les batiments de l'administration communale et du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert
Commentaire: Lot 2 : pour les batiments de la commune et du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert tels que définis à l'art.2 du présent cahier spécial des charges, ce lot
concerne la fourniture en électricité basse tension aux points de fourniture repris dans l'inventaire joint en annexe.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
268042.85 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Fourniture haute tension pour batiments communaux et batiments CPAS
V.1. Date d'attribution du marché: 17/4/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
ELECTRABEL sa
BOULEVARD SIMON BOLIVAR 34
1000 BE Bruxelles
Tél: +32 25192837 Fax: +32 25195111 Email: [email protected]
Marché n° 2. Lot : Fourniture basse tension pour batiments communaux et CPAS
V.1. Date d'attribution du marché: 17/4/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
ELECTRABEL sa
BOULEVARD SIMON BOLIVAR 34
1000 BE Bruxelles
Tél: +32 25192837 Fax: +32 25195111 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
N. 516149
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Woluwe-Saint-Lambert
2 Avenue Paul Hymans, BE-1200 Woluwe-Saint-Lambert
Contact: Monsieur Benoît Mouraux
Tél: +32 27612810 Fax: +32 27743627 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Fourniture électricité 100% verte
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: lieux suivants Batiments communaux, Avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert Batiments du CPAS, Rue de la Charrette
27 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
OBJET: Fourniture d'électricité 100% verte.
Le marché est un marché de fourniture. Il a pour objet la fourniture en électricité, regroupée en un lot haute tension et un lot basse tension, des bâtiments de la
Commune et du CPAS de Woluwe-saint-Lambert sur la base de l'inventaire repris dans le présent cahier des charges.
L'électricité fournie doit être labellisée 100% verte par des certificats d'origine donnant droit aux exonérations fiscales « Kyoto » et «Dénucléarisation » conformément à
l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la
régulation et au contrôle du marché de l'électricité, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2005.
En application de l'art.3, § 22 de la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de n'attribuer que certains lots et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés. " lot:
la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte"
Le soumissionnaire peut compléter ses offres sur les différents lots en mentionnant les rabais ou la proposition d'amélioration qu'il consent sur chaque lot en cas de
réunion des 2 lots pour lesquels il remet offre.
Le marché est divisé en lots comme suit:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 73
Lot 1 = Electricité haute tension
Lieu de livraison : les batiments de l'administration communale et du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert
Commentaire: Lot 1 : pour les batiments de la commune et du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, tels que définis à l'art. 2 du présent cahier spécial des charges, ce lot
concerne la fourniture en électricité haute tension aux points de fourniture repris dans l'inventaire joint en annexe.
Lot 2 = Electricité basse tension
Lieu de livraison: les batiments de l'administration communale et du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert
Commentaire: Lot 2 : pour les batiments de la commune et du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert tels que définis à l'art.2 du présent cahier spécial des charges, ce lot
concerne la fourniture en électricité basse tension aux points de fourniture repris dans l'inventaire joint en annexe.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
268042.85 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Fourniture haute tension pour batiments communaux et batiments CPAS
V.1. Date d'attribution du marché: 17/4/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
ELECTRABEL sa
BOULEVARD SIMON BOLIVAR 34
1000 BE Bruxelles
Tél: +32 25192837 Fax: +32 25195111 Email: [email protected]
Marché n° 2. Lot : Fourniture basse tension pour batiments communaux et CPAS
V.1. Date d'attribution du marché: 17/4/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 3
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
ELECTRABEL sa
BOULEVARD SIMON BOLIVAR 34
1000 BE Bruxelles
Tél: +32 25192837 Fax: +32 25195111 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING MARITIEME
TOEGANG
N. 516072
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Tavernierkaai 3, BE-2000 Antwerpen
Contact: Frank Verdoodt
Tel: +32 92505725 Fax: +32 92505721 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.maritiemetoegang.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=180323https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=Maritieme Toegang-16EF201411 - Bouw van een nieuwe meetpaal ter
hoogte van Plaat van Lillo-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
16EF201411 - Bouw van een nieuwe meetpaal ter hoogte van Plaat van Lillo
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Plaat van Lillo
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
16EF201411 - Bouw van een nieuwe meetpaal ter hoogte van Plaat van Lillo
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
222382.39 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 16EF201411 - Bouw van een nieuwe meetpaal ter hoogte van Plaat van Lillo. Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 10/07/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
herbosch-Kiere N.V.-Duchene S.A.
Haven 1558
9130 BE Zwijndrecht
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
PROVINCIE ANTWERPEN - DEPARTEMENT LOGISTIEK - DIENST
OVERHEIDSOPDRACHTEN
N. 516065
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 74
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
Koningin Elisabethlei 22, BE-2018 Antwerpen
Contact: Smaers Laurens Lieven
Tel: +32 32406709 Fax: +32 32405459 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.provant.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180312
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van lichte terreinwagens en pick-ups
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van lichte terreinwagens en pick-ups
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 55
Criterium 2: Technische waarde, Weging: 25
Criterium 3: Ecologische prestaties, Weging: 10
Criterium 4: Levertermijn, Weging: 10
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 14/012. Perceel 1: lichte terreinwagens
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 28/05/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Renault Antwerpen
Noorderlaan 89
2030 BE Antwerpen
Opdracht nr 14/012. Perceel 1: Pick-ups
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 28/05/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Isuzu benelux
Pierstraat 233
2550 BE Kontich
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
PROVINCIE ANTWERPEN - DEPARTEMENT LOGISTIEK - DIENST
OVERHEIDSOPDRACHTEN
N. 516063
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
Koningin Elisabethlei 22, BE-2018 Antwerpen
Contact: Smaers Laurens Lieven
Tel: +32 32406709 Fax: +32 32405459 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.provant.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180308
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van schoonmaakproducten- en materialen over een periode van 48 maanden
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van schoonmaakproducten over een periode van 48 maanden.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 55
Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 20
Criterium 3: Duurzaamheid en veiligheid, Weging: 15
Criterium 4: Leveringsmodaliteiten en dienstverlening, Weging: 10
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 13/019. Perceel 1: leveren van schoonmaakproducten en -materialen
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/03/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Boma nv
Noorderlaan 131
2030 BE Antwerpen
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
HERENTHOUT
N. 516048
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 75
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Herenthout
Bouwelse Steenweg 8, BE-2270 Herenthout
Contact: Bouwen Ludo
Tel: +32 14507840 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180175https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=Herenthout-Samenaankoop+elektriciteit+-+Herenthout-F03&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Samenaankoop HERENTHOUT
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dit is een aankondiging gegunde opdracht voor de gemeente HERENTHOUT met gedetaillerde informatie over de reeds gepubliceerde AGO met referentie BE001
27/05/2014 - BDA nummer: 2014-511834.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
88914.38 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr EAN13AL004. Perceel 1: Elektriciteit
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 16/06/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Lampiris nv
Rue Saint-Laurent 54
4000 BE Luik
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
DE IDEALE WONING
N. 516161
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
De ideale woning
Diksmuidelaan 276, BE-2600 Berchem
Contact: De heer Bart Vanderstappen
Tel: +32 33202989 Fax: +32 33229328 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.deidealewoning.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract buitenschrijnwerk - Patrimonium "De Ideale Woning"
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: arrondissement Antwerpen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze raamovereenkomst omvat het dagelijks onderhoud van de 5700 woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Voor deze opdracht is het
patrimonium verdeeld in 5 regio's: Noord, Zuid I en Zuid II, Centrum I en Centrum II.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
342824.95 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 101. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Goossens BVBA
Kraagweg 43
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38865590 Fax: +32 38661020 Email: [email protected]
Opdracht nr 102. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Constructiewerkhuizen Leonard NV
Kalmthoutsesteenweg 197
2990 BE Wuustwezel
Tel: +32 11520260 Fax: +32 11525456 Email: [email protected]
Opdracht nr 201. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Goossens BVBA
Kraagweg 43
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 76
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38865590 Fax: +32 38661020 Email: [email protected]
Opdracht nr 202. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Constructiewerkhuizen Leonard NV
Kalmthoutsesteenweg 197
2990 BE Wuustwezel
Tel: +32 11520260 Fax: +32 11525456 Email: [email protected]
Opdracht nr 301. Perceel : Zuid I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Goossens BVBA
Kraagweg 43
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38865590 Fax: +32 38661020 Email: [email protected]
Opdracht nr 302. Perceel : Zuid I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Constructiewerkhuizen Leonard NV
Kalmthoutsesteenweg 197
2990 BE Wuustwezel
Tel: +32 11520260 Fax: +32 11525456 Email: [email protected]
Opdracht nr 401. Perceel : Zuid II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Goossens BVBA
Kraagweg 43
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38865590 Fax: +32 38661020 Email: [email protected]
Opdracht nr 402. Perceel : Zuid II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Constructiewerkhuizen Leonard NV
Kalmthoutsesteenweg 197
2990 BE Wuustwezel
Tel: +32 11520260 Fax: +32 11525456 Email: [email protected]
Opdracht nr 501. Perceel : Noord
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Schrijnwerkerij Asselberghs bvba
Vremdesteenweg 203
2531 BE Vremde
Tel: +32 486902763 Email: [email protected]
Opdracht nr 502. Perceel : Noord
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Constructiewerkhuizen Leonard NV
Kalmthoutsesteenweg 197
2990 BE Wuustwezel
Tel: +32 11520260 Fax: +32 11525456 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
DE IDEALE WONING
N. 516160
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
De ideale woning
Diksmuidelaan 276, BE-2600 Berchem
Contact: De heer Bart Vanderstappen
Tel: +32 33202989 Fax: +32 33229328 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.deidealewoning.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - PW - Isoleren daken met sociale economie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
PW - Isoleren daken met sociale economie
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 75
Criterium 2: Uitvoeringstermijn, Weging: 25
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Kontich - K. Fabiolalaan 1-3-5-7-9-11-13-15-17-4-6-8-10/Leopoldstraat 6-8-10-12-14-16-18 (20 woningen)
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 77
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/2/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Natuurpunt
Douaneplein 10
2800 BE Mechelen
Tel: +32 15554882 Email: [email protected]
Opdracht nr 2. Perceel : Merksem - Catershoflaan 137-139-141-143-145-147-149 (7 woningen)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/2/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Levanto Fixit
Clara Snellingstraat 47
2100 BE Deurne
Tel: +32 32603899 Fax: +32 33603898 Email: [email protected]
Opdracht nr 3. Perceel : Malle - Rerum Novarumlaan 43-45-47-49-51-53/Pastoor Van Loenhoutlaan 36-38-42-44 (10 woningen)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/2/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
GOED WONEN
Vaartstraat 164
2960 BE Brecht
Tel: +32 36440056 Email: [email protected]
Opdracht nr 4. Perceel : Brecht - Koningsstoel 7-9-11-13-15-19-21-23-25-27-33 (11 woningen)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/2/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
GOED WONEN
Vaartstraat 164
2960 BE Brecht
Tel: +32 36440056 Email: [email protected]
Opdracht nr 5. Perceel : Stabroek - Binnenpad 15-17-19 (3 appartementen)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/2/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
GOED WONEN
Vaartstraat 164
2960 BE Brecht
Tel: +32 36440056 Email: [email protected]
Opdracht nr 6. Perceel : Stabroek - Binnenpad 22-24/Geelvinkstraat 66-70-74 (5 woningen)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/2/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
GOED WONEN
Vaartstraat 164
2960 BE Brecht
Tel: +32 36440056 Email: [email protected]
Opdracht nr 7. Perceel : Stabroek - Klein Molenweg 217-225-227-229-231-233-235/F. Sauterstraat 1-3-5-7-9-11-13-15/B. Hermanslaan 14-16-18-20-22-26/A. Cuyperslaan
87-83-81-79-77-75-57-55-53-51-49-72-70-68-66-64-62 (38 woningen)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/2/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
GOED WONEN
Vaartstraat 164
2960 BE Brecht
Tel: +32 36440056 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
DE IDEALE WONING
N. 516167
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
De ideale woning
Diksmuidelaan 276, BE-2600 Berchem
Contact: De heer Bart Vanderstappen
Tel: +32 33202989 Fax: +32 33229328 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.deidealewoning.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract ruwbouw - Patrimonium "De Ideale Woning"
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: arrondissement Antwerpen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze raamovereenkomst omvat het dagelijks onderhoud van de 5700 woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Voor deze opdracht is het
patrimonium verdeeld in 5 regio's: Noord, Zuid I en Zuid II, Centrum I en Centrum II.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
341640.00 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 78
Opdracht nr 101. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 11
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
sw Levanto PAtrimoniumzorg
Clara Snellingsstraat 27
2100 BE Deurne
Tel: +32 33603899 Fax: +32 33603851 Email: [email protected]
Opdracht nr 102. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 11
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Renovatiebouw Van Broeckhoven NV
Bremboslaan 7
2970 BE Schilde
Tel: +32 33843100 Fax: +32 33843171 Email: [email protected]
Opdracht nr 201. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 10
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
sw Levanto PAtrimoniumzorg
Clara Snellingsstraat 27
2100 BE Deurne
Tel: +32 33603899 Fax: +32 33603851 Email: [email protected]
Opdracht nr 202. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 10
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Renovatiebouw Van Broeckhoven NV
Bremboslaan 7
2970 BE Schilde
Tel: +32 33843100 Fax: +32 33843171 Email: [email protected]
Opdracht nr 3. Perceel : Zuid I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 9
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Van Hekken bouwonderneming
Constant de Jongstraat 21 b4
2170 BE Merksem
Tel: +32 36458054 Fax: +32 36451804 Email: [email protected]
Opdracht nr 4. Perceel : Zuid II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Nagels
Jules Moretuslei 492
2610 BE Wilrijk
Tel: +32 38300380 Fax: +32 38300380 Email: [email protected]
Opdracht nr 5. Perceel : Noord
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Van Hekken bouwonderneming
Constant de Jongstraat 21 b4
2170 BE Merksem
Tel: +32 36458054 Fax: +32 36451804 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
DE IDEALE WONING
N. 516166
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
De ideale woning
Diksmuidelaan 276, BE-2600 Berchem
Contact: De heer Bart Vanderstappen
Tel: +32 33202989 Fax: +32 33229328 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.deidealewoning.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract elektriciteit - Patrimonium "De Ideale Woning" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: arrondissement Antwerpen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze raamovereenkomst omvat het dagelijks onderhoud van de 5700 woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Voor deze opdracht is het
patrimonium verdeeld in 5 regio's: Noord, Zuid I en Zuid II, Centrum I en Centrum II.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
158010.17 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 101. Perceel : Centrum I
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 79
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Elektriciteit Campe BVBA
Bisschoppenhoflaan 618
2100 BE Deurne
Tel: +32 33258000 Fax: +32 33260534 Email: [email protected]
Opdracht nr 102. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Cleemput NV
Overwinningsstraat 100
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38867737 Fax: +32 38867954 Email: [email protected]
Opdracht nr 201. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Elektriciteit Campe BVBA
Bisschoppenhoflaan 618
2100 BE Deurne
Tel: +32 33258000 Fax: +32 33260534 Email: [email protected]
Opdracht nr 202. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Cleemput NV
Overwinningsstraat 100
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38867737 Fax: +32 38867954 Email: [email protected]
Opdracht nr 301. Perceel : Zuid I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 9
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Elektriciteit Campe BVBA
Bisschoppenhoflaan 618
2100 BE Deurne
Tel: +32 33258000 Fax: +32 33260534 Email: [email protected]
Opdracht nr 302. Perceel : Zuid I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 9
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Skprojects
Venusstraat 4c
2520 BE Oelegem
Email: [email protected]
Opdracht nr 401. Perceel : Zuid II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Elektriciteit Campe BVBA
Bisschoppenhoflaan 618
2100 BE Deurne
Tel: +32 33258000 Fax: +32 33260534 Email: [email protected]
Opdracht nr 402. Perceel : Zuid II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Cleemput NV
Overwinningsstraat 100
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38867737 Fax: +32 38867954 Email: [email protected]
Opdracht nr 501. Perceel : Noord
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Elektriciteit Campe BVBA
Bisschoppenhoflaan 618
2100 BE Deurne
Tel: +32 33258000 Fax: +32 33260534 Email: [email protected]
Opdracht nr 502. Perceel : Noord
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Skprojects
Venusstraat 4c
2520 BE Oelegem
Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
DE IDEALE WONING
N. 516165
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
De ideale woning
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 80
Diksmuidelaan 276, BE-2600 Berchem
Contact: De heer Bart Vanderstappen
Tel: +32 33202989 Fax: +32 33229328 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.deidealewoning.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract binnenschrijnwerk patrimonium "De Ideale Woning" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: arrondissement Antwerpen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze raamovereenkomst omvat het dagelijks onderhoud van de 5700 woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Voor deze opdracht is het
patrimonium verdeeld in 5 regio's: Noord, Zuid I en Zuid II, Centrum I en Centrum II.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
145572.00 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 101. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Goossens BVBA
Kraagweg 43
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38865590 Fax: +32 38661020 Email: [email protected]
Opdracht nr 102. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
D.B.R. bvba
Stoksebaan 107
2350 BE Vosselaar
Email: [email protected]
Opdracht nr 201. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Goossens BVBA
Kraagweg 43
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38865590 Fax: +32 38661020 Email: [email protected]
Opdracht nr 202. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
D.B.R. bvba
Stoksebaan 107
2350 BE Vosselaar
Email: [email protected]
Opdracht nr 3. Perceel : Zuid I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Van Hekken bouwonderneming
Constant de Jongstraat 21 b4
2170 BE Merksem
Tel: +32 36458054 Fax: +32 36451804 Email: [email protected]
Opdracht nr 4. Perceel : Zuid II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Goossens BVBA
Kraagweg 43
2830 BE Willebroek
Tel: +32 38865590 Fax: +32 38661020 Email: [email protected]
Opdracht nr 5. Perceel : Noord
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Schrijnwerkerij Asselberghs bvba
Vremdesteenweg 203
2531 BE Vremde
Tel: +32 486902763 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
DE IDEALE WONING
N. 516164
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
De ideale woning
Diksmuidelaan 276, BE-2600 Berchem
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 81
Contact: De heer Bart Vanderstappen
Tel: +32 33202989 Fax: +32 33229328 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.deidealewoning.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract loodgieterij Patrimonium "De Ideale Woning"
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: arrondissement Antwerpen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Deze raamovereenkomst omvat het dagelijks onderhoud van de 5500 woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Voor deze opdracht is het
patrimonium verdeeld in 5 regio's: Noord, Zuid I en Zuid II, Centrum I en Centrum II.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
367563.76 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 101. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Adis BVBA
Oude Baan 16
2390 BE Malle
Email: [email protected]
Opdracht nr 102. Perceel : Centrum I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Gebroeders Raets
Winkelstap 14 - 16
2170 BE Merksem
Tel: +32 36469447 Fax: +32 36464588 Email: [email protected]
Opdracht nr 2. Perceel : Centrum II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Adis BVBA
Oude Baan 16
2390 BE Malle
Email: [email protected]
Opdracht nr 301. Perceel : Zuid I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Adis BVBA
Oude Baan 16
2390 BE Malle
Email: [email protected]
Opdracht nr 302. Perceel : Zuid I
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
DVR sanitair bvba
Bezelaervelden 6
2830 BE Willebroek
Email: [email protected]
Opdracht nr 401. Perceel : Zuid II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Adis BVBA
Oude Baan 16
2390 BE Malle
Email: [email protected]
Opdracht nr 402. Perceel : Zuid II
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
DVR sanitair bvba
Bezelaervelden 6
2830 BE Willebroek
Email: [email protected]
Opdracht nr 501. Perceel : Noord
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Adis BVBA
Oude Baan 16
2390 BE Malle
Email: [email protected]
Opdracht nr 502. Perceel : Noord
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 4/4/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Gebroeders Raets
Winkelstap 14 - 16
2170 BE Merksem
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 82
Tel: +32 36469447 Fax: +32 36464588 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
DE IDEALE WONING
N. 516163
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
De ideale woning
Diksmuidelaan 276, BE-2600 Berchem
Contact: De heer Bart Vanderstappen
Tel: +32 33202989 Fax: +32 33229328 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.deidealewoning.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - RC - Leveren en plaatsen van PVC vloerbekleding in leegstaande woningen verspreidt over het patrimonium van "De Ideale Woning"
- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Patrimonium "De Ideale Woning"
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
RC - Leveren en plaatsen van PVC vloerbekleding in leegstaande woningen verspreidt over het patrimonium van "De Ideale Woning"
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
154025.00 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 101. Perceel : RC - Leveren en plaatsen van PVC vloerbekleding in leegstaande woningen verspreidt over het patrimonium van "De Ideale Woning"
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Bruinenberg Bouw BV
Laagstraat 1
5261 NL Vught
Tel: +31 858771291 Fax: +31 858769971 Email: [email protected]
Opdracht nr 102. Perceel : RC - Leveren en plaatsen van PVC vloerbekleding in leegstaande woningen verspreidt over het patrimonium van "De Ideale Woning"
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/3/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
CAP CARPETLAND PROJECT DEPARTMENT NV
Ind. Park 23 Doornveld 122
1731 BE Zellik
Tel: +32 24650420 Fax: +32 24634927 Email: [email protected]
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ
N. 516118
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen
Contact: Van den Bossche Yves Frans
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.ovam.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180392https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=OVAM-BN130809-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Gent - Langerbruggekaai 40: uitvoeren van ambtshalve bodemsaneringswerken
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Gent - Langerbruggekaai 40: uitvoeren van ambtshalve bodemsaneringswerken
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
1175582.35 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr . Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 16/04/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 83
Aclagro nv
Industrieweg 74
9032 BE Wondelgem
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ
N. 516113
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen
Contact: Rottiers Joke Vanja
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.ovam.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180390https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=OVAM-DOS 4207 - BN140206-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Opmaak OBBO's van voormalige gassites
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Opmaak OBBO's van voormalige gassites
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr . Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 20/06/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 9
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Adviesbureau voor bodemonderzoek nv
Derbystraat 55
9051 BE Gent
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
GEMEENTE NIEL
N. 516131
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Niel
Ridder Berthoutlaan 1, BE-2845 Niel
Contact: De heer Wesley Stroobants
Tel: +32 34511162 Fax: +32 34511169 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.niel.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
algemeen onderhoud gemeentelijke scholen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: diverse locaties
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
- Gemeentelijke kleuterschool, F.D. Rooseveltstraat 26, 2845 Niel
- Gemeentelijke kleuterschool, Ridder Berthoutlaan 5, 2845 Niel
- Gemeentelijke basisschool, Schuttershofstraat 50, 2845 Niel
- Gemeentelijke basisschool, Veldstraat 1, 2845 Niel
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 30
Criterium 2: De voorgestelde werkorganisatie, werkplanning en opvolging, Weging: 25
Criterium 3: Communicatie & Kwaliteit, Weging: 15
Criterium 4: Calculatie, Weging: 10
Criterium 5: Personeelsbeleid, Weging: 10
Criterium 6: Technische middelen, Weging: 5
Criterium 7: Milieu, Weging: 5
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel : Gemeentelijke kleuterschool F.D. Rooseveltstraat
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 24/6/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ISS nv
Steenstraat 20/1
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 84
1800 BE Vilvoorde
Tel: +32 22636611 Fax: +32 22636612 Email: [email protected]
Opdracht nr 2. Perceel : Gemeentelijke kleuterschool Ridder Berthoutlaan
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 24/6/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ISS nv
Steenstraat 20/1
1800 BE Vilvoorde
Tel: +32 22636611 Fax: +32 22636612 Email: [email protected]
Opdracht nr 3. Perceel : Gemeentelijke basisschool Schuttershofstraat
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 24/6/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ISS nv
Steenstraat 20/1
1800 BE Vilvoorde
Tel: +32 22636611 Fax: +32 22636612 Email: [email protected]
Opdracht nr 4. Perceel : Gemeentelijke basisschool Veldstraat
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
NIET GEGUND
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
AANKOOPDIENST KU LEUVEN
N. 516133
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Aankoopdienst KU Leuven
Krakenstraat 3 bus 5510, BE-3000 Leuven
Contact: Joris Wouters
Tel: +32 16328801 Fax: +32 16328422 E-mail: [email protected]
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
On-premises private storage cloud oplossing
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Leuven
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
On-premises private storage cloud oplossing
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: kostprijs van de oplossing, Weging: 60
Criterium 2: kostprijs voor capaciteitsuitbreidingen, Weging: 20
Criterium 3: licentiemodel en kostprijs voor uitbreidingen van access/orchestration layer software, Weging: 20
Criterium 4: kwaliteit van de voorgestelde oplossing 150
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel 1: on premises private cloud storage oplossing
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/07/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Silicon Graphics
Veldzigt 2b
3454 NL De Meern
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00702572/2014013057
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/7/2014
COMMUNE DE FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
N. 516153
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Fexhe-Le-Haut-Clocher
Rue de la Station, 27, BE-4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Contact: Madame Danielle Jacob
Tél: +32 42501015 Fax: +32 42220398 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Emprunt 2014
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Commune de Fexhe-Le-Haut-Clocher, Rue de la Station, 27 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 85
Le marché comprend 3 catégories. Une catégorie contient des financements de même durée et de même périodicité de révision du taux.
Catégorie n° 1 : durée 5 ans
Taux fixe
Montant 250.000 EUR
Catégorie n° 2 : durée 20 ans
Périodicité de révision du taux : 5 ans - option : taux fixe
Montant 300.000 EUR
Catégorie n° 3 : durée 30 ans et plus
Périodicité de révision du taux : 5 ans - option : taux fixe
Montant 2.000.000 EUR
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix, Pondération: 75
Critère 2: Coûts d'utilisation, Pondération: 10
Critère 3: Service, Pondération: 15
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Emprunt 2014
V.1. Date d'attribution du marché: 25/2/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 1
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
BELFIUS BANQUE sa
BOULEVARD PACHECO 44
1000 BE Bruxelles
Tél: +32 22221111 Fax: +32 22851447 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
COMMUNE DE FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
N. 516152
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Fexhe-Le-Haut-Clocher
Rue de la Station, 27, BE-4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Contact: Madame Danielle Jacob
Tél: +32 42501015 Fax: +32 42220398 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Construction d'une école en ossature bois au standard passif
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Commune de Fexhe-Le-Haut-Clocher, Rue de la Station, 27 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le marché a pour objet les travaux, fourniture, transport, main d'oeuvre et tous moyens de réalisation relatifs à la construction d'une école en ossature bois au
standard passif pour l'Administration communale de Fexhe-Le-Haut-Clocher.
Le lieu du chantier se trouve rue de la Station, 11 à 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher.
Estimation : 2.500.000 EUR TVAC
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
2396825.98 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Construction d'une école en ossature bois au standard passif
V.1. Date d'attribution du marché: 14/1/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 9
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Entreprises GILLES MOURY SA
Rue du Moulin, 320/1
4020 BE LIEGE/BRESSOUX
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS
N. 516184
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Le Circuit de Spa-Francorchamps
Route du Circuit, 55, BE-4970 Stavelot
Contact: Monsieur Marc Genicot
Tél: +32 87293706 Fax: +32 87270581 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Achat d'un groupe electrogène de secours de 1500 kva
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 86
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Le Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit, 55 à 4970 Stavelot
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
L'entreprise consiste en l'installation et raccordement d'un nouveau groupe électrogène de 1500KVA sur le réseau de courant secours basse tension (400V) du circuit de
SPA Francorchamps, ainsi que la création d'une liaison basse tension entre le nouveau groupe de secours 1500KVA et un groupe de location supplémentaire incluant le
système de contrôle commande de l'ensemble.
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Achat d'un groupe electrogène de secours de 1500 kva
V.2. Nombre d'offres reçues: 2
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
NON ATTRIBUÉE
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
SOCIÉTÉ WALLONNE DU CRÉDIT SOCIAL
N. 516145
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Société wallonne du crédit social
Rue de l'Ecluse, 10, BE-6000 Charleroi
Contact: Madame Laurence Dutront
Tél: +32 71531173 Fax: +32 71531107 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Marché Réviseurs
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Direction des Ressources financières, Rue de l'Ecluse, 10 à 6000 Charleroi
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Marché Réviseurs
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
Critère 1: Prix annuel, Pondération: 70
Critère 2: Méthodologie utilisée, Pondération: 30
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Marché Réviseurs
V.1. Date d'attribution du marché: 12/6/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 4
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Moore Stephens - RSP
rue de Bomerée 89
6534 BE Gozée
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
SOCIÉTÉ WALLONNE DU CRÉDIT SOCIAL
N. 516143
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Société wallonne du crédit social
Rue de l'Ecluse, 10, BE-6000 Charleroi
Contact: Madame Sylvia Butera
Tél: +32 71531175 Fax: +32 71531101 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Financement de 120 Mio
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Société wallonne du crédit social, Rue de l'Ecluse, 10 à 6000 Charleroi
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Financement de 120 Mio
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Financement de 120 Mio
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 87
V.1. Date d'attribution du marché: 12/6/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 7
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
BNP Paribas
Montagne du Parc, 3
1000 BE Bruxelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
LA SAMBRIENNE
N. 516181
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
La Sambrienne
Rue Trieu Kaisin, 70, BE-6061 Montignies-sur-Sambre
Contact: Monsieur Steve Coenen
Tél: +32 71272026 Fax: +32 71474589 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Invitation à remettre offre - PRODUITS ET MATERIELS PEINTURE - procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Service Marchés Publics, Rue de Zone, 22 à 6032 Mont/Sur/Marchienne
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Marché "STOCK" se rapportant à l'achat de fournitures de produits et matériels de peinture, dont le détail des articles à fournir figure à l'inventaire en annexe au
cahier spécial des charges.
Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les fournitures sont reprises dans la deuxième partie du cahier spéciale des charges.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
37801.90 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Négociée accélérée.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : PRODUITS DE PEINTURE
V.1. Date d'attribution du marché: 2/6/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 6
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
LAMBERT & F.-D. sa
Rue de la Quemogne, 58
7950 BE LADEUZE
Tél: +32 69688701 Fax: +32 71304259 Email: [email protected]
Marché n° 5. Lot : MATERIELS DE PEINTURE
V.1. Date d'attribution du marché: 2/6/2014
V.2. Nombre d'offres reçues: 4
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
LAMBERT & F.-D. sa
Rue de la Quemogne, 58
7950 BE LADEUZE
Tél: +32 69688701 Fax: +32 71304259 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
N. 516136
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Association intercommunale pour le développement économique durable de la province de Luxembourg
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98, BE-6700 ARLON
Contact: Association intercommunale pour le développement économique durable de la province de Luxembourg
Jean-Philippe ROISEUX / Richard CONSTANT
Tél: +32 63231865/ +32 63231911 Fax: +32 231895
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Commune de Marche-en-Famenne - Aménagement du solde de la Zone d'Activité Economique Industrielle de Aye
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Commune de Marche-en-Famenne - Zone d'Activité Economique Industrielle de Aye
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Les travaux comportent notamment :
- L'établissement de toute signalisation nécessaire à la réalisation de ces travaux.
- La signalisation du chantier.
- D'une manière générale pour tous les travaux : l'ensemble de la signalisation du chantier est une charge d'entreprise à répartir sur l'ensemble des postes du métré.
- Etc.
- La mise en ouvre de l'ensemble des mesures recommandées pour la mise en ouvre de la sécurité, santé de l'ensemble du chantier.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 88
- Etablissement des blindages et ouvrages nécessaires à la stabilisation des équipements à construire ou existants.
1ère partie - division 1 : Plates-formes et bassins d'orage
- Les terrassements en déblais et en remblais pour la réalisation des différentes plates-formes.
- Les terrassements en déblais et en remblais pour la réalisation des différents bassins d'orage.
- Traitement éventuel du matériau de remblais à l'aide de chaux
- Le décapage, la réalisation de merlons, le stockage sur site en vue d'une réutilisation.
- La mise en ouvre des terres de retroussement.
- Nivellement des plates-formes.
- Etablissement de fossés drainant.
- Etablissement de fossés d'évacuation des eaux et raccordements.
- Etablissement des raccordements et évacuations des eaux des différents bassins
- L'évacuation éventuelle de matériaux excédentaires
1ère partie - division 2 : Egouttage
- Les fouilles nécessaires pour la localisation et le balisage d'installation souterraine
- Les fouilles nécessaires pour la pose des nouvelles canalisations et des chambres de visite du réseau
- La pose de tuyau en béton et béton armé DN 400 / DN 500 / DN 600 / DN 800 / DN 900 et DN 1000mm.
- La pose de chambres de visite
- La réalisation de chambres de visite maçonnées
- La fourniture et la mise en ouvre d'ouvrages d'art coulé en place
- Le percement de chambres de visite existantes pour raccordement à la canalisation existante
- Le contrôle visuel par caméra des nouvelles canalisations
2ème partie - division 1 : Giratoire
- Les sciages des revêtements hydrocarbonés
- La démolition sélective de revêtements hydrocarbonés
- La démolition sélective de certaines fondations en matériaux liés et non-liés
- La démolition de berme centrale d'accès vers la N4
- La démolition sélective de filets d'eau en béton coulé en place
- La démolition sélective de bordures en béton coulé en place
- Le démontage d'avaloirs, en vue d'une réutilisation
- La démolition sélective de canalisations existantes (raccord avaloirs)
- La modification de chambre de visite
- Les terrassements nécessaires à la réalisation du giratoire
- Le compactage du fond de coffre, la pose d'une géogrille et d'un géotextile
- La réalisation de sous-fondations et fondations au droit du giratoire
- Remise sous profil des fondations existantes
- Remplacement de sol éventuel
- La réalisation d'un revêtement hydrocarboné (2 couches) au giratoire
- La réalisation d'un anneau central en béton armé, coloré et imprimé
- Les mises à niveau de trappillons, de bouches à clef
- La réalisation des bordures et filets d'eau du giratoire
- La fourniture et la pose d'avaloirs coupe odeur et leurs raccordements à la canalisation
- La réalisation d'îlots directionnels (béton dénudé)
- La signalisation horizontale et verticale adéquate au giratoire
- Les fouilles nécessaires à la recherche d'impétrants et de canalisations
- Les déplacements éventuels d'impétrants
- La mise en place de gaines
- La réalisation d'essais à la plaque
2ème partie - division 2 : Eclairage public du giratoire
- Démontage de candélabre simple crosse, hauteur 8m, démolition et évacuation socle béton, tuyau, gaines, débranchement alimentation et mise à la terre, évacuation du
poteau, déconnexion de l'alimentation du réseau au candélabre précédent, etc...
- Démontage de candélabre double crosses, hauteur 10m, démolition et évacuation socle béton, tuyau, gaines, débranchement alimentation et mise à la terre, évacuation
du poteau, déconnexion de l'alimentation du réseau au candélabre précédent, etc...
- L'établissement du réseau d'éclairage public, tranchées, câbles, luminaires, etc. et raccordements dans cabine HT ou luminaires existants.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
2998229.23 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot
V.1. Date d'attribution du marché: 06/06/2014
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
A. ROISEUX
Parc industriel, 3
6870 BE SAINT-HUBERT
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
@Ref:00685913/2014013061
Le délai global d'exécution des travaux est de 140 jours ouvrables.
Un délai d'exécution partiel est fixé à 150 jours de calendrier pour les travaux de la 1ère partie - division 1 - Terrassements plates-formes et bassins d'orage et pour les travaux de la
2ème partie - division 1 - Infrastructure giratoire repris au métré récapitulatif du C.S.C..
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
INTERCOMMUNALE ORES ASSETS SCRL
N. 516144
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
Intercommunale ORES Assets scrl
Route du Grand Peuplier, 12, BE-7110 Strépy-Bracquegnies
Contact: Monsieur Rudy Cuypers
Tél: +32 64672810 Fax: +32 64672775 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Travaux de pose de câbles et/ou de gaines pour fibres optiques à Virton sur base du système de qualification WQESAWA (chantier spécifique)
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 89
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type opdracht: Travaux.
Lieu principal d'exécution: VIRTON, 6760 VIRTON
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Travaux de pose de câbles et/ou de gaines pour fibres optiques à Virton sur base du système de qualification WQESAWA (chantier spécifique)
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée avec mise en concurrence.
IV.2. CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse.
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché N° 1. Du poste de Saint-Mard jusqu'à rue de Montmédy (tronçons A jusqu'au K''), +/- 1,880 Kms de tranchées
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 13/5/2014
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ROGER GEHLEN SA
Rue de Hottleux, 77
4950 BE Waimes
Tél: +32 80678352 Fax: +32 80678477 Email: [email protected]
Marché N° 2. De la rue de Montmédy vers PT rue de Dampicourt et Virton sélection (tronçons K'' jusqu'au Z)+/- 1,175 Kms
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 13/5/2014
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ROGER GEHLEN SA
Rue de Hottleux, 77
4950 BE Waimes
Tél: +32 80678352 Fax: +32 80678477 Email: [email protected]
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/7/2014
EANDIS CVBA
N. 516085
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
Eandis cvba
Brusselsesteenweg 199, BE-9090 Melle
Contact: Joeri Van Caneghem
Tel: +32 92634794 Fax: +32 92634748 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.eandis.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=178325https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=Eandis-EAN13AD023 - Transport en manipulatie distributietransformatoren-F06&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
EAN13AD023 Transport en manipulatie distributietransformatoren
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
OPGELET : KENNISGEVING GEGUNDE OPDRACHT;Deze opdracht omvat het laden, lossen, vervoeren en manipuleren van distributietransformatoren voor HSdistributiecabines. Het betreft vooraf gekende en geplande opdrachten tijdens de dag enerzijds en interventies na de normale dagprestaties (avond, nacht, zater-, zon- en
feestdagen) anderzijds.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE GEGUNDE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1. Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
Waarde: 916764.00 EUR Excl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA
Economisch meest voordelige aanbieding
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 1. Perceel 1 Transport & manipulatie distributietransformatoren - Antwerpen
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 29/04/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Transelektro NV
Boudewijnlaan 5
2243 BE Pulle
Opdracht nr 2. Perceel 2 Transport & manipulatie distributietransformatoren - Kempen - Leuven
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 29/04/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Transelektro NV
Boudewijnlaan 5
2243 BE Pulle
Opdracht nr 3. Perceel 3 Transport & manipulatie distributietransformatoren - Zenne - Dender
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 29/04/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Transelektro NV
Boudewijnlaan 5
2243 BE Pulle
Opdracht nr 4. Perceel 4 Transport & manipulatie distributietransformatoren - Mechelen
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 29/04/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Transelektro NV
Boudewijnlaan 5
2243 BE Pulle
Opdracht nr 5. Perceel 5 Transport & manipulatie distributietransformatoren - Schelde - Waas
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 29/04/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Transelektro NV
Boudewijnlaan 5
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 90
2243 BE Pulle
Opdracht nr 6. Perceel 6 Transport & manipulatie distributietransformatoren - Brugge Middenkust, Ijzer Mandel, Schelde Lieve, Leie Schelde
V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/04/2014
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Heavy Lifting+ Handling NV
Oude Leeuwenrui 39
2000 BE Antwerpen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
Opgelet! Dit betreft een kennisgeving van een reeds gegunde opdracht.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
ZOMERGEM
N. 516089
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Zomergem
Markt 1, BE-9930 Zomergem
Contact: Verbuyst Sabine
Tel: +32 93707573 Fax: +32 93707571 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180350
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van elektriciteit voor de gemeente Zomergem, OCMW, politiezone LOWAZONE en kerkfabrieken voor hun gebouwen en installaties gelegen op grondgebied
Zomergem
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Zomergem
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dit is een aankondiging gegunde opdracht voor de gemeente Zomergem met gedetailleerde informatie over de reeds gepubliceerde AGO met referentie BE001 27/05/2014 BDA nummer: 2014-511834.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
82939.29 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr EAN13AL004. Perceel 1: Elektriciteit
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/05/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
EDF Luminus NV
Markiesstraat 1
1000 BE Brussel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
ZOMERGEM
N. 516093
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Zomergem
Markt 1, BE-9930 Zomergem
Contact: Verbuyst Sabine
Tel: +32 93707573 Fax: +32 93707571 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180360
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Gezamenlijke aankoop van gas voor de gemeente Zomergem, OCMW, politiezone LOWAZONE en kerkfabrieken voor hun gebouwen of installaties gelegen op
grondgebied Zomergem
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Zomergem
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dit is een aankondiging gegunde opdracht voor de gemeente Zomergem met gedetailleerde informatie over de reeds gepubliceerde AGO met referentie BE001 27/05/2014 BDA nummer: 2014-511833.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
47610.42 EUR Zonder BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr EAN13AL005. Perceel 1: Aardgas
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/05/2014
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx
BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online
MARDI 15 JUILLET 2014
www.bda-online.be
p. 91
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ENI Gas & Power NV
Guimardstraat 1 a
1040 BE Brussel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 15/07/2014
Avis indicatif
INFRABEL - ASSET MANAGEMENT - AREA SOUTH-EAST
N. 516071
AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF - SECTEUR SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
Le présent avis constitue une mise en concurrence: Non.
Le présent avis vise à réduire les délais de récéption des offres: Oui
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
Infrabel - Asset Management - Area South-East
Rue Ernest Solvay 1, BE-4000 Liège
Contact:Andreoli Luigina
Tél:+32 42412310 Fax:+32 42412280 E-mail:[email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=180311
SECTION II. OBJET DU MARCHÉ
II.1. INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE:
Ligne 37 : Liège- Aachen - Gare de Verviers-Central Lot 1 : Travaux de voies Renouvellement des appareils 14I et 15I. Renouvellement des rails, traverses et ballast
dans le tunnel de la Chic-Chac en gare de Verviers-Central. Renouvellement des traverses et du ballast dans les voies 422 et 423 en gare de Verviers-Central. Lot 2 :
Renouvellement des quais Renouvellement des bordures de quais , des revêtements, des auvents et équipements Lot 3 : Tunnel de la Chic-chac au km 124,532
Construction d'une nouvelle structure en béton armé
II.2. TYPE DE MARCHÉ:
Travaux.
II.3. BRÈVE DESCRIPTION DU MARCHÉ OU DE L'ACHAT/DES ACHATS:
Ligne 37: Liège - Aachen - Gare de Verviers Central
Lot 1: Renouvellement des matériaux de voie à la grue sur la ligne 37 en gare de Verviers Central
Lot 2: Renouvellement des quais (bordures)
Lot 3: Tunnel de la Chic-Chac au km 124.532 - Réalisation d'une nouvelle structure en béton armé au-dessus des voies
Lot 4: Renouvellement des quais (revêtements, auvents et équipements).
II.5. DATE PRÉVUE POUR LE LANCEMENT DES PROCÉDURES DE PASSATION ET DURÉE DU MARCHÉ: 15/09/2014
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Travaux de voie
Description succincte:
Renouvellement des matériaux de voie à la grue sur la ligne 37 en gare de Verviers Central.
Lot 2: Renouvellement des quais
Description succincte:
Renouvellement des bordures de quais
Lot 3: Tunnel de la Chic-Chac km 124.532
Description succincte:
Réalisation d'une nouvelle structure en béton armé au-dessus des voies
Lot 4: Renouvellement des quais
Description succincte:
Renouvellement des revêtements, auvents et équipements
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/07/2014
APENDICE:
AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF CONSTITUANT UNE MISE EN CONCURRENCE OU VISANT A REDUIRE LES DELAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES
Voir text officiel complet en pièce jointe.
[email protected]
www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx