PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen
The following full text is a publisher's version.
For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/86433
Please be advised that this information was generated on 2015-01-30 and may be subject to
change.
José Sanders
Besprekings­artikel
Christian Burgers
Verbal Irony. Use and effects in written discourse.
Christian Burgers
Nijmegen 2010:
Radboud Universiteit Nijmegen
342 pp. (dissertatie) ISBN 9789460049996
Promotores prof. dr. Margot van Mulken en prof.
dr. Peter Jan Schellens
“Lotto: het grootste risico om miljonair te worden.” “Autodrop: zo lekker, het zou verboden
moeten worden.” Letterlijk moeten we deze reclameslogans niet opvatten; de bedoeling is dat
we de betekenis omkeren en dan begrijpen dat
ze het kopen van een lot resp. een zak drop aanbevelen. Het zijn voorbeelden van ironic blame,
een stijlfiguur die uitvoerig aan de orde komt in
de dissertatie van Christian Burgers, die hij op
30 september j.l. met verve verdedigde. Op het
omslag staat een voorbeeld van een tegengestelde
vorm van ironie, nl. ironic praise: een affiche van
de Britse Conservative Party, met naast een foto
van Democratische kandidaatpremier Gordon
Brown de slogan: “I doubled the national debt –
Vote for me”. Ook hier is het omgekeerde van de
letterlijke betekenis bedoeld, en daarmee is tegelijkertijd een humoristisch effect geïntendeerd.
Burgers gebruikt deze voorbeelden om uiteen
te zetten hoe ironie ontstaat: niet door een bepaalde woordkeus of zinsconstructie toe te passen, maar in concrete taalgebruikssituatie. Juist
dat maakt onderzoek naar ironie complex en dat
verklaart wellicht waarom deze veel toegepaste
280
stijlfiguur zo verrassend weinig empirisch onderzocht is. Met zijn indrukwekkende corpus- en
effectstudie voorziet Burgers in een leemte en zet
hij een agenda voor verder onderzoek naar ironie
in tekst.
Definitie van ironie Burgers begint zijn studie met een keuze voor een definitie van
ironie: het omgekeerde zeggen van wat bedoeld wordt. Ironie als begrip stamt van het
griekse ειρονεια “eironeia” hetgeen betekent “geveinsde onwetendheid, uitvlucht,
voorwendsel”. Traditioneel wordt dit stijlmiddel inderdaad uitgelegd als het tegengestelde te uiten van het bedoelde. Burgers
nuanceert dit enigszins, namelijk dat ironie
niet het exact tegenovergestelde implicieert, maar wel een evaluatie die in zoverre tegengesteld is, dat de evaluatie aan de
andere zijde van een positief-negatief pool
uitkomt. Hij verbeeldt dit door middel van
een schaal die positief-negatieve tegenstelling uitdrukt met in het midden de nullijn;
die moet gepasseerd worden, wil men van
ironie kunnen spreken. Het voorbeeld dat
hij hiervoor analyseert (p. 34) is de reclameslogan “Schandalig! Nu 1 euro”, waarbij de
evaluatie letterlijk aan de negatieve kant
uitkomt (Afprijzing is slecht) maar wat intentie betreft aan de positieve zijde (Afprijzing is goed). Deze analyse houdt ook in
dat de stijlfiguren understatement en overstatement niet binnen de definitie van ironie vallen. Een als overdreven bedoelde ui-
Tijdschrift voor Taalbeheersing - 32 (2010), nr. 3, 280-285
Besprekingsartikel
ting zoals “Het was een fantastisch feest”,
waar bedoeld wordt “Het was best een leuk
feest”, is in zijn opvatting dus niet ironisch,
omdat de evaluatie tussen letterlijk en geïntendeerd weliswaar een stuk opschuift op
de positief-negatieve schaal, doch de nullijn
niet passeert (p. 35).
Coderingsschema “VIP” Voor de codering
van ironie in tekst introduceert Burgers
vervolgens een Verbal Irony Procedure (VIP,
p. 43), die qua opzet en doel vergelijkbaar is
met Steens Methaphor Interpretation Procedure
(MIP, Pragglejaz Group 2007). De procedure is weergegeven in een beslisschema (p.
43) aan de hand waarvan uitingen als al dan
niet ironisch bedoeld bestempeld kunnen
worden. Kernstap in dit schema is de codering van een uiting als al dan niet evaluatief:
wegens de gehanteerde definitie kan een
uiting immers niet ironisch zijn, wanneer
deze niet evaluatief is. Is de uiting evaluatief,
dan wordt vervolgens vastgesteld op welke
schaal deze evaluatie te plaatsen is, welk doel
(persoon of object) de evaluatie betreft en
in welke context de evaluatie relevant is. Is
een uiting niet evaluatief maar descriptief,
dan kan deze dus niet ironisch zijn.
In de voorbeeldanalyses die hij toont,
laat Burgers zien dat deze eenvoudig ogende beslissing vaak gecompliceerd is. In sommige gevallen is het niet moeilijk vast te
stellen dat een uiting evaluatief is, omdat
er een evaluatief woord in staat, veelal een
kwalificerend bijvoeglijk naamwoord zoals
in “Het was een fantastisch feest”. In andere
gevallen ontbreekt zo’n expliciete evaluatie echter en zal de ironische lezing zich
veeleer opdringen; Burgers’ interpretatie
volgend is het in die gevallen de ironie zelf,
die aangeeft dat er een evaluatieve duiding
bedoeld is (p. 42).
Zo’n extra stap is nodig om de slogan
van de Britse Conservatieven (“I doubled
the national debt – Vote for me”) als ironisch te kunnen betitelen. Zo’n uiting is
dan impliciet evaluatief. De Conservatieve­n
kunnen dit niet letterlijk bedoelen, dus ze
moeten wel het tegendeel bedoelen; dat impliceert een negatieve evaluatie van de “ik”
in de uiting, i.e. Gordon Brown. Met andere woorden, ook een descriptieve uiting
moet op zijn congruentie met de tekst als
geheel beoordeeld worden. Het valt op dat
deze cruciale inferentie wel door Burger­s
beschreven wordt (bv. op p. 47, voorbeeld
11), maar niet als extra stap (expliciet/impliciet evaluatief) in het schema zelf is opgenomen.
Corpusonderzoek van ironiefactoren Om
ironisch te zijn moet een uiting positief
“scoren” op elk van de in de analyse naar
voren gekomen ironiefactoren: evaluatief; incongruentie van de letterlijke betekenis met de co(n)text; gericht op een
doel; omkering van valentie (ironic praise/
blame); en relevantie. Het derde hoofdstuk
is gewijd aan een empirisch onderzoek van
deze factoren die ironie bepalen. Burgers
heeft daartoe een corpus van 372 overtuigende teksten aangelegd, in het bijzonder
cartoons en advertenties – commercieel en
niet-commercieel – en opiniërende krantenteksten, zoals columns, recensies en
ingezonden brieven. Er zijn dus geen informerende teksten of gesprekken in het
corpus betrokken, zonder dat dit overigens
expliciet wordt beargumenteerd; Burgers
geeft aan dat hij is uitgegaan van genres die
mogelijk ironie zouden kunnen bevatten
(p. 331) en zal deze kans het grootst hebben geacht in opiniërende teksten. Na toepassing van VIP is een corpus overgehouden van 213 teksten die ironie bevatten.
Het corpusonderzoek heeft niet tot doel
om het voorkomen van ironie binnen deze
teksttypen op een generiek niveau te beschrijven, maar om ironieverschijnselen die
in deze teksttypen voorkomen nader te exploreren en vergelijken. Burgers heeft namelijk geen systematische steekproef uit
281
José Sanders
een bepaalde verzameling advertenties of
kranten genomen (bijvoorbeeld elke eerste
tien of twintig artikelen per krant, of een
dergelijke vuistregel), om vervolgens te onderzoeken of en zo ja welk type ironie er in
voor komt; doch hij heeft een verzameling
advertenties en opiniestukken aangelegd die
op enigerlei wijze ironie bevatten (p. 64) en
heeft dit laten controleren door codeurs.
De grote verdienste van zijn onderzoek is
hiermee dat we ironie in een veelheid en
diversiteit aan echte teksten aan het werk
zien, en niet in verzonnen textoids zoals in
nogal wat cognitief-taalkundig en stilistisch
onderzoek.
We moeten de bevindingen over ironiefactoren in bepaalde tekstgenres op basis van deze steekproef dus beschouwen als
tendenzen: met name dat ironic blame veel
voorkomt in commerciële advertenties, en
dat de ironie hier vaak impliciet evaluatief
is en gericht op de ontvanger; in columns
daarentegen vindt Burgers veel ironic praise,
en deze is veelal niet gericht op de ontvanger maar op personen in de tekst. Met andere woorden, advertenties houden vooral
lezers voor de gek door hen zogenaamd
negatief te evalueren, en columns houden
bijvoorkeur mensen in het nieuws voor de
gek (of de auteur zelf) door hen zogenaamd
positief te evalueren.
Understatement: ironiemarkeerder? Zijn de
ironiefactoren aspecten van de pragmatiek,
in het vierde hoofdstuk worden de stilistische markeringen van ironie besproken.
Burgers onderscheidt vier typen ironiemarkeerders: tropen enerzijds en anderzijds
schematische, morfosyntactische en typografische markeerders. Ik noem de tropen
expres apart, omdat ze in het corpusanalyse een eigen rol spelen die mijns inziens
te verklaren is door hun andere positie ten
opzichte van het concept ironie. De drie
vormmarkeerders helpen ironie herkennen,
vooral als deze indirect relevant in de con282
text is en als er beeldmateriaal bij betrokken
is – bij advertenties en cartoons dus. Tropen
daarentegen gaan in het corpus vaak samen
met ironie in puur verbale genres (ingezonden brieven, recensies, columns), en dan
vooral bij ironic praise die direct relevant is
in de context. Met andere woorden, tropen
hebben zoals Burgers het stelt betrekking
op de inhoud van de ironie. De tropen zijn
stijlfiguren zoals metafoor, hyperbool, understatement en retorische vraag, waarbij de
letterlijke betekenis afwijkt van de bedoelde.
Deze definitie omsluit die van ironie, zoals
we die in Burgers’ tweede hoofdstuk tegenkwamen. En inderdaad kan men vraagtekens stellen bij het verschil tussen ironie en
tropen als understatement en hyperbool (zie
bv. Kreuz & Roberts 1995, Attardo 2006).
Een uiting als “je deed het best goed” (p. 35)
als understatement voor “je deed het fantastisch” kan wat hen –en mij– betreft zonder
probleem als ironisch worden bestempeld.
Bij understatement behoeft echter het nulpunt op de evaluatie-schaal niet te worden
overgestoken om van de letterlijke naar de
geïntendeerde betekenis te komen, en dat
levert een probleem voor Burgers’ definitie
van ironie. Niet alleen blijft hier onduidelijk
welk principieel uitgangspunt Burgers heeft
genomen om de traditionele definitie van
ironie te hanteren die understatement uitsluit (p. 32-33); ook brengt het hem ertoe
tropen, die dus zelf vormen van ironie kunnen zijn, te scharen onder ironiemarkeerders.
Een interessante vraag voor verder onderzoek zou in dit verband kunnen zijn
om in kaart te brengen wat taalgebruikers
als ironisch ervaren: leg ze eens een corpus
van uiteenlopende teksten voor en verzamel wat men daarin als ironisch beschouwt,
om dan te kijken hoe dat talig gerealiseerd
wordt. Misschien dat we dan ook meer
zicht krijgen op de interpretatie van understatements met een negatie erin als “niet al
te best” en “niet echt passend” (p. 102, 137).
Die interpreteert Burgers eerst letterlijk, als
Besprekingsartikel
“een beetje goed” resp. “een beetje passend”
om ze dan ironisch te noemen wegens de
bedoelde betekenis “heel slecht” resp. “helemaal niet passend”. Dat vind ik omslachtig,
want als we het nulpunt niet oversteken en
simpelweg van “niet al te best” naar “helemaal niet best” gaan, zijn we via een kortere
weg bij dezelfde, inderdaad ironische betekenis.Wel compliceren de negaties de ironische interpretatie, want ze kunnen betrekking hebben op het bijvoeglijk naamwoord
(passend) of op het bijwoord (echt) (over
analyse van negatie zie Verhagen 2000).
Complexiteit van ironie In het vijfde en zesde hoofdstuk rapporteert Burgers een exploratieve studie binnen een deel van zijn
corpus. Hier onderzoekt hij de co-tekst
waarin ironie is geplaatst wat betreft tekstuele resp. visuele omgeving. Het blijkt dat
ironie in columns vaak gemarkeerd wordt
door tropen en andere ironische uitingen,
terwijl in advertenties de afbeelding vaak
helpt om de ironische betekenis te achterhalen. Dat ironie zoveel verschillende verschijningsvormen kent en door verschillende combinaties van markeerders kan
worden aangeduid, brengt hem tot de vraag
hoe lezers deze verschillen ervaren: in welke
combinaties vinden ze ironie complex?
Dit wordt onderzocht in hoofdstuk 7.
Twee beoordelaars scoorden de complexiteit van 180 ironische uitingen in 60 teksten
van uiteenlopende genres uit het corpus.
Burgers rapporteert dat zij ironische uitingen minder complex vonden in als er sprake is van expliciete evaluatie en ironic praise
(“Lekker weertje zeg!” bij slecht weer), als
er meer ironiemarkeerders bij staan (uitroepzin, uitroepteken, typografische nadruk) en als er veel ironische uitingen aan
vooraf gaan.
Met andere woorden, ironie wordt gemakkelijker begrepen in een ironische omgeving; wellicht roept ironie zelfs de verwachting van meer ironie op. Het feit dat
met name in ingezonden brieven de ironie weinig complex werd gevonden, legt
Burger­s uit met de korte omvang van teksten in dit genre: dat zou nopen tot het gebruik van eenvoudige ironie (p. 173). Men
kan echter ook veronderstellen dat het genre
van de ingezonden brief zelf in hoge mate
ironisch is, en bij lezers de verwachting van
ironie oproept, hetgeen de verwerking van
ironie vergemakkelijkt.
Effect van ironie Het fraaie achtste hoofdstuk wijdt Burgers aan twee effectmetingen.
In het eerste experiment varieerde hij tekstuele uitingen op de variabelen wel/niet
ironisch en wel/niet expliciet evaluatief. De
proefpersonen – zoals in veel effectonderzoek waren dit bachelorstudenten van diverse universitaire faculteiten – beoordeelden vervolgens begrip, ervaren complexiteit
en waardering. Het bleek dat ironie in tekst
slechter wordt begrepen en als complexer
wordt ervaren dan letterlijke tekst, maar àls
hij wordt begrepen, tot hogere waardering
leidt. Explicietheid van de ironische evaluatie helpt daarbij (“Lekker weertje zeg!” bij
slecht weer). Dit is minder complex dan impliciete evaluaties die via inferentie als ironisch geïnterpreteerd moeten worden (“Zet
je zonnebril op!” bij slecht weer).
In een tweede experiment werd niet
de explicietheid van de evaluatie gevarieerd maar het aantal ironiemarkeerders.
Meer markeerders bleken gaan samen met
hoger begrip, minder ervaren complexiteit
en grotere waardering. De analyses wijzen
verder uit dat een relatief eenvoudige ironische uiting het best wordt gewaardeerd. Een
uiting die letterlijk moet worden opgevat
en dus niet ironisch is, is weliswaar eenvoudiger, maar wordt minder gewaardeerd; en
een ironische uiting die als complex wordt
ervaren, waarderen lezers ook minder (zgn.
U-curve, zie o.m.Van Mulken,Van Enschot
en Hoeken 2005).
283
José Sanders
Verwerking en overtuiging Twee punten vallen op in de effectstudie. In de eerste plaats
de conclusie dat de ironie begrepen moet
zijn om hem te kunnen waarderen. Hoe
moeten we deze positie plaatsen in de discussie over de wijze waarop ironie wordt
verwerkt? Er is veel dispuut over de kwestie
of bij ironie eerst de letterlijke en dan de
bedoelde betekenis moet worden verwerkt
(two-step model), of de ironie rechtstreeks
begrepen kan worden (direct access model),
of dat er wel twee betekenissen geactiveerd
worden maar dan in volgorde van prominentie (salience model; zie voor een overzicht van de discussie bv. Attardo 2006). De
vraag is nu of we de “oplossing” van ironie als een model voor verwerking moeten zien. Burgers maakt niet duidelijk of hij
veronderstelt dat lezers de volgende stappen
doormaken bij het verwerken van ironische
uitingen: letterlijke betekenis achterhalen
→ nullijn oversteken → bedoelde betekenis
achterhalen → begrijpen dat het ironie is →
waardering van ironie.
Men zou ook (cf. Kreuz 2000) het begrijpen van het retorisch doel van de ironische uiting als cruciaal kunnen zien, zonder
dat men het ironische als zodanig opmerkt
of waardeert. In die modellering is het begrip van de bedoeling van de auteur de beslissende voorwaarde voor het waarderen
van de uiting, en dat kan niet zonder dat
auteur en lezer assumpties delen. Als lezers
begrijpen dat Gordon Brown geen Conservatief is maar een Democraat, en als ze
weten dat het doel van een verkiezingsposter is om voor de eigen partij stemmen te
trekken, zullen ze kunnen begrijpen dat de
Conservatieve slogan “I doubled the national debt. Vote for me” geen oproep is om
op Gordon Brown te stemmen, maar een
negatief oordeel over hem weergeeft. Het
retorisch doel is dan een negatieve evaluatie
te geven op een humorvolle, indirecte manier; immers, “speakers of English tend to
be fairly indirect when imposing on others
284
or criticizing them. Irony allows speakers
to express hostility in a socially acceptable
way” (Kreuz 2000: 104). Ironie kan dus ook
gemakkelijk misgaan, als lezers de bedoeling
van de auteur misverstaan, en dat kan als ze
voorkennis van de uiting zelf of het genre
missen. Met andere woorden: voor wie is
ironie begrijpelijke taal? In taal gericht tot
kinderen, is al bekend, wordt weinig ironie
gebruikt (Kreuz 2000), en voor laaggeletterden is het wellicht ook niet zo’n goed
idee. In deze studie zijn echter alleen WOstudenten bevraagd.
Dit sluit aan bij de tweede vraag die
wordt opgeroepen en dat is die naar de
context. Burgers heeft geen onderscheid
gemaakt tussen lezersgroepen met verschillende voorkennis of attitudes ten aanzien
van zijn ironische stimulusmateriaal. Dergelijke contextfactoren zouden echter een
aanzienlijke invloed kunnen hebben bij het
begrip en de waardering van de ironie. Dat
is weer interessant vanuit het oogpunt van
de overtuigingskracht waar het in de teksten die hij bestudeert – advertenties, opiniebijdragen en de verkiezingsposter op de
omslag – uiteindelijk om te doen is. Immers, dat men een ironische uiting meer
waardeert dan een letterlijke wil nog niet
zeggen, dat men zich door een ironische
uiting ook meer zal laten overtuigen – al
veronderstelt menige advertentiemaker en
ingezonden briefschrijver dit effect waarschijnlijk wel, getuige hun veelvuldig gebruik van ironie.
Aan een experimentele behandeling van die
kwestie komt deze dissertatie nog niet toe,
maar Burgers’ studie biedt een uitstekende
uitgangspositie om op dergelijke vraagstukken verder te gaan. Christian Burgers heeft
een gedegen creatief empirisch onderzoek
neergelegd waarin ironie in een groot aantal reële teksten wordt bestudeerd. Hij toont
overtuigend aan dat ironie geen eenduidig
en eenvoudig stijlmiddel is, maar in een va-
Besprekingsartikel
riëteit van tekstuele en visuele vormen en
contexten voorkomt. Hij biedt een analyseprocedure die werkt en waarmee verder kan
worden gewerkt, desgewenst met uitbreiding en precisering van stappen, op andere
en nieuwe corpora. En hij toont aan dat
ironie niet vergeefs gebruikt wordt, maar
gezien en gewaardeerd wordt lezers.
Ironie is daarmee geen belegen literair
stijlmiddel uit de oude doos, maar een veelvoorkomend stilistisch kenmerk van hedendaags taalgebruik. Het is zelfs de vraag of
ironie niet nog steeds in alomtegenwoordigheid toeneemt. Er zijn genres te noemen
waarin ironie vrijwel tot standaard is verheven, zoals chat-conversaties tussen mensen
die elkaar goed kennen (Hancock 2004). En
wie naar discussieprogramma’s als De wereld
draait door kijkt kan zich afvragen, of daar
ook wel eens iets gezegd wordt dat níet ironisch bedoeld is. Stof voor onderzoek genoeg, en met Burgers model weten we nu
ook hoe die stof te lijf te gaan.
Pragglejaz Group 2007. MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse.
Metaphor and Symbol 22(1) 1-39.
Verhagen. A. 2000. Achter het Nederlands - Over
interacties tussen taal en achtergrondcognitie.
Oratie. Leiden: Universiteit Leiden.
Referenties
Attardo, S. 2006. Irony. In K. Brown (ed.) Encyclope
dia of Language and Linguistics. Elsevier, 2627.
Hancock, J. 2004. Verbal irony use in face-to-face and
computer-mediated conversations. Journal of
Language and Social Psychology 23(4) 447463.
Kreuz, R. en R. Roberts 1995. Two cues for verbal
irony: hyperbole and the ironic tone of voice.
Metaphor and Symbolic Activity 10(1) 21-31.
Kreuz, R. 2000. The production and processing of
verbal irony. Metaphor and Symbol 15 (1) 99107.
Mulken, M. van, R. van Enschot en H. Hoeken
2005. Levels of implicitness in magazine advertisements: An experimental study into the
relationship between complexity and appreciation in magazine advertisements. Information Design Journal 13(2) 155-164.
285