DVO inkoop vrijgevestigden JGGZ (PDF-bestand)

Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein tussen
De gemeenten als opdrachtgevers
en
De dienstverlenende organisatie als opdrachtnemer
Partijen:
DE ONDERGETEKENDEN:
I.
de navolgende publiekrechtelijke rechtspersoon:
Gemeente Maastricht, als centrumgemeente namens de 18 gemeenten in Zuid Limburg ,
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
burgemeester de heer O. Hoes, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders d.d. xxxx;
Hierna te noemen: Opdrachtgever
en
II.
Dienstverlenende organisatie (hierna: “de opdrachtnemer”)
Naam
AGB code
Praktijkcode
Correspondentieadres
Postcode/plaats
Praktijkadres
Postcode/plaats
In deze vertegenwoordigd door (naam en functie):
Ondergetekenden sub I en II ook gezamenlijk te noemen "partijen".
1
OVERWEGENDE:
Partijen overwegen bij het aangaan van deze Dienstverleningsovereenkomst (DVO) als
volgt:



De opdrachtnemer voert deze dienstverlening uit en heeft zich gekwalificeerd voor
deelname aan deze DVO;
Door ondertekening van deze DVO committeren partijen zich om de decentralisatie van
zorgtaken naar gemeenten in het sociale domein op een gedegen en verantwoorde wijze
uit te voeren, met inachtneming van het vastgestelde gemeentelijk beleid en toepasselijke
verordeningen;
Gemeente Maastricht is door vaststelling van de Centrumregeling inkoop jeugdzorg Zuid Limburg aangewezen als centrumgemeente van alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten;
en komen als volgt overeen:
2
HOOFDSTUK1: ALGEMEEN
Artikel 1 Begrippen
Begrip
Definitie
Algemene inkoopvoorwaarden gemeente
Maastricht
Algemene inkoopvoorwaarden van de
gemeente Maastricht voor de inkoop
van goederen en/of diensten vanaf
Eur 25.000 ex BTW. Deze zijn van
toepassing op deze overeenkomst.
Besluit
Een voor bezwaar en beroep vatbaar
besluit van de gemeente om op basis
van het ingediende ondersteuningsplan toegang tot individuele en/of
collectieve dienstverlening te
verlenen aan de burger.
Bijlagen
Documenten die aan deze DVO zijn
toegevoegd waarin enkele specifieke
bepalingen in de DVO worden
uitgewerkt. Deze documenten maken
onderdeel uit van de DVO en komen
via de weg van ontwikkeltafels tot
stand.
Burger
Inwoner van de aan deze
overeenkomst verbonden gemeenten
die in aanmerking wenst te komen
voor een vorm van dienstverlening
door of via de gemeente in de zin van
deze overeenkomst.
Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)
Een zorgproduct dat het geheel van
activiteiten omvat die uitgevoerd
worden om tegemoet te komen aan
een specifieke zorgvraag van een
jeugdige.
Een overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer
waarin afspraken zijn vastgelegd over
de in de toekomst toe te bedelen
opdrachten tot dienstverlening.
Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
Gemeenten
De 18 gemeenten in Zuid Limburg die
middels een centrumregeling de
gemeente Maastricht gemandateerd
hebben om als opdrachtgever DVO‟s
af te sluiten met dienstverlenende
organisaties in het sociale domein
Generalistische basis GGZ
Geneeskundige geestelijke
gezondheidszorg zoals door de
NZa in een beleidsregel omschreven,
niet zijnde gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg.
Geneeskundige geestelijke
gezondheidszorg zoals door de NZa
Gespecialiseerde GGZ
3
NZA
in een beleidsregel omschreven,
waarbij sprake is complexe of acute
problematiek.
Nederlandse Zorgautoriteit
Ontwikkeltafel
De structuur zoals voorzien in de
samenwerkingsovereenkomst Inkoop
Sociaal Domein Regio MaastrichtHeuvelland waarin organisaties in het
sociale domein deelnemen en die
voorstellen ontwikkelt voor de
verantwoordelijke gemeenten. Deze
voorstellen dienen te leiden tot DVO‟s
tussen gemeenten en dienstverleners
en daarbij behorende algemene
inhoudelijke randvoorwaarden/
bijlagen.
Plan van aanpak
Een beschrijving van de werkwijze
inclusief een benoeming en planning
van de activiteiten waarmee de
opdrachtnemer voorstelt het
ondersteuningsplan uit te voeren
(“behandelplan”). Dit plan komt tot
stand tussen de dienstverlener en de
burger of diens wettelijke
vertegenwoordiger.
Praktijk
Het organisatorisch verband van
waaruit de overeengekomen zorg
wordt geleverd.
Dit zijn medewerkers van het
gebiedsgerichte team, huis- en
jeugdartsen, gecertificeerde
instellingen en eventuele andere
medische specialisten die in de
relevante landelijke wetgeving of
gemeentelijke verordeningen worden
genoemd en verantwoordelijk zijn
voor de toegang van de burger naar
de dienstverlenende
organisatie/opdrachtnemer
Verwijzer
Vrij toegankelijke zorg
Zorg die zonder tussenkomst van een
verwijzer/regisseur kan worden
verkregen.
Artikel 2 Voorwerp en doel van deze DVO
2.1 Opdrachtnemer verleent aan jeugdigen woonachtig in een van de gemeenten in Zuid
Limburg, met inachtneming van de voorwaarden genoemd in deze overeenkomst, de
GGZ-zorg waarop de jeugdige krachtens de Wet Jeugdzorg aanspraak heeft.
2.2 De werkelijke dienstverlening door de opdrachtnemer op basis van de toeleiding door
gemeente is bepalend voor de feitelijke vergoeding door de gemeente.
2.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot het maken van een melding bij de gemeente, wanneer
het budgetplafond van €50.000 bereikt is.
2.4 Bij het bereiken van het budgetplafond in art. 2.3 zal in gesprek met gemeenten
bekeken worden of het budgetplafond verhoogd wordt.
2.5 Declaraties door opdrachtnemer zullen slechts vergoedt worden tot een hoogte van het
4
2.6
met de gemeente afgesproken budgetplafond.
Doel van deze DVO: uitvoering van de dienstver lening gericht op het realiseren van de
doelstellingen uit het ondersteuningsplan dat de burger samen met de regisseur heeft
opgesteld.
Artikel 3: Bijlagen en voorrang
3.1 Aan deze DVO zijn de volgende bijlagen gevoegd, die deel uitmaken van de DVO:
3.2
3.3
Bijlage 1
n.v.t. voor vrijgevestigden JGGZ
Bijlage 2
Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke
randvoorwaarden
Bijlage 3
Overige financieel administratieve
randvoorwaarden en systemen
Bijlage 4
Rapportages en evaluaties
Bijlage 5
Uitsluitingsgronden
Bijlage 6
Social Return
Bijlage 7
Lijst met afkortingen
Mocht de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst met de inhoud van een bijlage
bij deze overeenkomst in strijd zijn dan geldt dat het bepaalde in de bijlage boven de
DVO gaat.
Gemeenten behouden zich het recht voor te onderzoeken of aan alle bij of krachtens
deze overeenkomst gestelde voorwaarden voor dienstverlening door de opdrachtnemer
wordt voldaan. De gemeente kan hiertoe alle door hem noodzakelijk geachte informatie
bij opdrachtnemer opvragen en desgewenst een extern deskundigenonderzoek laten
uitvoeren. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen aanleiding vormen tot het
stellen van nadere eisen aan de dienstverlening door opdrachtnemer of tot onmiddellijke
ontbinding van deze overeenkomst.
Indien opdrachtnemer weigert de gevraagde informatie als bedoeld in het derde lid te
verstrekken is opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 25.000,- per
gebeurtenis aan de gemeente verschuldigd, onverminderd eventuele rechten op
vergoeding van geleden schade.
Artikel 4 Duur van de DVO
4.1 Deze DVO gaat in op 1 januari 2015 en duurt tot 1 januari 201 6.
4.2 Op basis van de evaluaties zoals bedoeld in artikel 22 kan in onderling overleg tot
verlenging van deze overeenkomst worden besloten.
4.3 Partijen kunnen de DVO tussentijds opzeggen conform de bepalingen van artikel
5.1.
Artikel 5: Opzegging van de DVO
5.1 Gemeente en opdrachtnemer kunnen deze DVO gemotiveerd tussentijds opzeggen
bij aangetekend schrijven naar de wederpartij. Voor de o pzegging geldt een termijn
van drie maanden gerekend vanaf de datum van verzenden van de aangetekende
brief.
5.2 Maakt een partij van de opzeggingsmogelijkheid gebruik, dan is deze verplicht om
per direct in overleg te treden met de resterende opdrachtnemers
over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals personeel en
dienstverlening aan burgers, voortvloeiende uit deze DVO. De opdrachtnemer
verplicht zich tot volledige medewerking bij voornoemde overname.
5
5.3
Reeds lopende trajecten dienen afgerond te worden door de opdrachtnemer indien
de regisseur dit wenselijk acht en in belang van de burger is.
Artikel 6: Ontbinding van de DVO
6.1 Mocht tijdens de looptijd van de DVO blijken dat de opdrachtnemer niet meer
voldoet aan de gestelde eisen in deze DVO en naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet meer verwacht kan worden dat de opdrachtnemer alsnog aan die
eisen of voorwaarden zal voldoen, dan behoudt de gemeente zich het recht voor de
DVO eenzijdig en per direct bij aangetekend schrijven met die opdrachtnemer te
ontbinden.
6.2 De gemeente is in de situatie als bedoeld in het vorige lid geen schadevergoeding
of vergoeding van andere kosten verschuldigd. Als ontbinding aan de orde is,
verplicht opdrachtnemer zich om per direct in overleg te treden met de gemeente
over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals personeel en
dienstverlening aan burgers door een derde partij. Na de ontbinding worden op het
eerste verzoek van de gemeente alle gegevens die benodigd zijn om de
dienstverlening uit te voeren, overgedragen aan de gemeente dan wel een door de
gemeente aan te wijzen partij. De opdrachtnemer verplicht zich tot volledi ge
medewerking bij voornoemde overname.
HOOFDSTUK 2: WET- EN REGELGEVING
Artikel 7: Wet- en regelgeving:
7.1 Naast algemene wetgeving is de volgende, niet limitatieve opsomming van vigerende
wet- en regelgeving (of hun rechtsopvolgers) van toepassing op deze DVO:
 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 de Jeugdwet
 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 de Participatiewet
 de Wet marktordening gezondheidszorg
 de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
 de Kwaliteitswet Zorginstellingen
 de Wet klachtrecht cliënten Zorgsector
 de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg
 de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
 de Wet bescherming persoonsgegevens
 de Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen
 de Mededingingswet
 de Regeling Verslaggeving WTZi, en
 de Wet Normering Topinkomens.
HOOFDSTUK 3: TOEGANG BURGER
Artikel 8: Toegang burger
8.1 De burger kan aanspraak op de dienstverlening maken nadat hierover door of namens de
gemeente een besluit is genomen.
8.2 Tevens kan de burger aanspraak maken op dienstverlening na verwijzing door een
huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
8.3 Opdrachtnemer treedt tijdig in overleg met de burger over eventuele voortzetting van de
dienstverlening, indien en voor zover deze nodig is, bij het aflopen van de werking sduur
van het besluit. De burger is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuw
besluit bij de gemeente.
8.4 In afwijking van het eerste lid heeft de burger in het geval van vrij toegankelijke zorg
aanspraak op de dienstverlening en kan hetzij via de regisseur hetzij direct bij de
6
opdrachtnemer terecht voor de dienstverlening.
HOOFDSTUK 4: PRESTATIES EN ACTIVITEITEN DIENSTVERLENERS
Artikel 9: Voorwerp van dienstverlening en start
9.1
De zorg wordt verleend vanuit de behandellocatie(s) van Opdrachtnemer zoals die
bestaat op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. Wijzigingen in de
behandellocatie(s) dienen vooraf aan Opdrachtgever te worden doorgegeven.
9.2 Activiteiten: alle werkzaamheden en/of interventies ter uitvoering van het pl an van aanpak
die nodig zijn om het resultaat zoals beschreven in het ondersteuningsplan te behalen.
9.3 Start: Indien een besluit noodzakelijk is, conform artikel 8.1, kan de opdrachtnemer pas
starten met het leveren van de dienstverlening als de burger een besluit daarvoor heeft
ontvangen.
9.4 Het tweede en derde lid van dit artikel gelden niet voor situaties waarin doorverwijzing
niet door de gemeente plaatsvindt of in het geval van crisishulp/spoedeisende
dienstverlening.
9.5 Start vrij toegankelijke zorg: indien een besluit niet noodzakelijk is, start de
opdrachtnemer onmiddellijk met de dienstverlening op vraag van de burger of van de
regisseur.
9.6 Aannamestop/cliëntenstop: zodra opdrachtnemer voorziet dat hij geen nieuwe
dienstverlening kan verlenen aan (nieuwe) burgers doet hij hiervan per direct melding aan
de gemeenten onder vermelding van de datum van ingang van de aannamestop en de
verwachte datum waarop nieuwe instroom weer mogelijk is. Tussen de melding en de
ingangsdatum aannamestop zit tenminste één maand. De opdrachtnemer zal, tot het
moment dat hij aangeeft weer over voldoende capaciteit te beschikken, geen burgers
toegewezen krijgen, tenzij de burger aangeeft een wachttijd bij deze opdrachtnemer te
accepteren en dit naar het oordeel van de regisseur verantwoord is.
9.7 Indien opdrachtnemer in gebreke blijft bij de naleving van het vorige lid is hij
verantwoordelijk voor de meerkosten die de gemeente moet maken om in een alternatief
voor deze dienstverlener te voorzien.
9.8 De wachttijd zoals bedoeld in artikel 9.6 bedraagt maximaal 6 maanden.
9.9 De doorlooptijd tussen aanlevering van het ondersteuningsplan en het opleveren van het
plan van aanpak/behandelplan bedraagt afhankelijk van de urgentie maximaal 1 maand.
9.10 De doorlooptijd tussen vaststelling van het plan van aanpak en de daadwerkelijke start
van de dienstverlening bedraagt afhankelijk van de urgentie maximaal 1 maand, tenzij
hierover in het ondersteuningsplan afwijkende afspraken zijn gemaakt.
Artikel 10: Burger en dienstverlening
10.1 Opdrachtnemers leveren per burger de activiteiten genoemd in artikel 9.2, afgestemd op
de inhoud van de besluiten en het onderliggende ondersteuningsplan , voor zover op dat
moment aanwezig.
10.2 Besluit: opdrachtnemers leveren de dienstverlening in de zin van deze DVO alleen
aan een burger op basis van een geldend besluit, voor zover een besluit nodig is
voor toegang tot de dienstverlening, zoals gesteld in artikel 8.
10.3 Ondersteuningsplan: de regisseur formuleert samen met de burge r het beoogde resultaat
van de gevraagde dienstverlening, verkent daarbij de mogelijke dienstverleningsvorm(en)
en beoogde dienstverlener/opdrachtnemer, bepaalt de termijnen, waaronder in elk geval
de uiterlijke startdatum van dienstverlening en legt de te behalen uitkomsten vast in het
ondersteuningsplan. De in het ondersteuningsplan vermelde termijnen zijn leidend.
10.4 Informatie aan burger: opdrachtnemers leveren bij aanvang van de dienstverlening aan
de burger in ieder geval de volgende informatie in begrijpelijk Nederlands in de vorm van
een plan van aanpak/behandelplan:
 de wijze van uitvoering van de diensten;
 de wijze van samenwerking met eventuele andere dienstverleners van de burger
en/of het gezin;
 specificaties en deskundigheden;
 het weigeren en stopzetten van de dienstverlening;
7
 klachtenregeling in overeenstemming met de Wet Klachtrecht Cliënten in de
Zorgsector;
 rechten en inspraakmogelijkheden;
 een algemeen telefoonnummer bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur en
een e-mailadres.
10.5 Het plan van aanpak als bedoeld in het vorige lid komt tot stand via goed overleg tussen
de opdrachtnemer en de burger en is gebaseerd op het besluit in artikel 8.1 en het
ondersteuningsplan en wordt met inachtneming van de vigerende privacywetgeving ter
kennisneming voorgelegd aan de regisseur. Over de wijze van terugkoppeling zoals
hiervoor bedoeld en de frequentie van rapportages over de uitvoering van het plan van
aanpak maken partijen nadere afspraken met inachtneming van de Wbp . die worden
opgenomen in bijlage 3.
10.6 Wisselen dienstverlener: opdrachtnemers bieden burgers de mogelijkheid om bij
ontevredenheid over de dienstverlening binnen een termijn van vier weken een andere
dienstverlener toegewezen te krijgen. De dienstverlener hanteert hiervoor een
vastgestelde klachtenprocedure. Komen opdrachtnemer en burger binnen vier weken niet
tot overeenstemming dan wijst de regisseur een andere dienstverlener aan.
10.7 Wisselen opdrachtnemer: als sprake is van naar mening van de regisseur gewichtige
redenen, kan de burger bij ontevredenheid over de opdrachtnemer via de regisseur
een andere opdrachtnemer toegewezen krijgen.
10.8 Zorgweigering opdrachtnemer: opdrachtnemer kan dienstverlening aan een burger
uitsluitend weigeren indien er gewichtige redenen bestaan op grond waarvan de
dienstverlening in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd. De
opdrachtnemer kan de dienstverlening alleen weigeren na voorafgaand overleg met de
regisseur. De opdrachtnemer draagt zorg voor de voortzetting o f overdracht van de
reeds aangevangen dienstverlening totdat er een definitieve oplossing gevonden is.
10.9 Zorgweigering burger: Indien de burger de dienstverlening weigert, meldt
opdrachtnemer dit onmiddellijk aan de regisseur. Deze beslist in dat geval of en zo ja
hoe de dienstverlening wordt voortgezet.
10.10 Zorgbeëindiging opdrachtnemer: opdrachtnemer kan de dienstverlening aan een burger
uitsluitend beëindigen bij zwaarwegende redenen zoals, maar niet beperkt tot het geval
van:
 een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt;
 een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie;
 hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico‟s opleveren voor de
dienstverlener en/of burgers;
 het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels door de burger, ook niet
na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door de dienstverlener.
De opdrachtnemer kan de dienstverlening slechts beëindigen na voorafgaand overleg met
de regisseur en de opdrachtnemer de continuïteit van dienstverlening heeft verzekerd. De
opdrachtnemer draagt zorg voor de voortzetting of overdracht van de reeds aangevan gen
dienstverlening, totdat er een definitieve oplossing gevonden is.
10.11 Onderbreking: opdrachtnemer zorgt binnen uiterlijk vijf dagen voor adequate vervanging
in geval van ziekte en vakantie van de vaste dienstverlener. Indien burger geen
vervanging wenst, geldt deze bepaling niet.
10.12 Uitzondering onderbreking: als de burger en/of de leefeenheid naar het oordeel van
opdrachtnemer en/of de regisseur niet uitstelbare dienstverlening behoeft, geldt er een
uitzondering op artikel 10.11 en dient opdrachtnemer te allen tijde adequate en
deskundige vervanging in te zetten.
10.13 Voor de situatie dat de burger zonder tussenkomst van de regisseur zoals beschreven in
de artikelen 9.4 en 9.5 naar een dienstverlener wordt doorverwezen zendt de laatste het
plan van aanpak zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand ter kennisneming
naar de gemeente.
Artikel 11: Goed werkgeverschap, personeel en protocollen
11.1 Personeel: Opdrachtnemer hanteert bij het inzetten van personeel alle arbeidsrechtelijke
wetgeving, evenals fiscale- en de sociale zekerheidsvoorschriften, inclusief de daarbij
behorende afdrachten.
11.2 Opdrachtnemers zetten bij het uitvoeren van de dien stverlening(en) alleen personeel in
8
dat bekwaam, bevoegd en deskundig is en derhalve beschikt over de gangbare
competenties en vaardigheden die nodig zijn om de resultaten genoemd in het
ondersteuningsplan te bereiken. Zowel de medewerkers in vaste dienst als de
medewerkers in tijdelijke dienst en Zelfstandigen Zonder Person eel dienen hieraan te
voldoen.
11.3 Voor zover opdrachtnemer vrijwilligers of stagiairs inzet ten behoeve van de
dienstverlening die niet aan de kwalificaties als bedoeld in het vorige lid voldoen
worden deze in de uitoefening van hun taken begeleid door wel gekwalificeerde
medewerkers.
11.4 Legitimatie: zowel vaste, tijdelijke als ingehuurde medewerkers en zelfstandig
gevestigde opdrachtnemers moeten zich aan de burger als medewerker va n die
opdrachtnemer kunnen legitimeren.
11.5 Protocollen: opdrachtnemers zijn toegerust voor het continu en kwalitatief
leveren van verantwoorde dienstverlening. Het staat opdrachtnemers vrij
hiervoor protocollen te hanteren voor zover deze inhoudelijk g een afbreuk doen
aan deze DVO. Als deze protocollen wettelijk zijn voorgeschreven, hanteert de
opdrachtnemer deze.
Artikel 12 Administratie
12.1 Opdrachtnemer verplicht zich om digitaal gegevens, rapportages en prestatie -indicatoren
over burgers aan te leveren aan de gemeente of een door haar aan te wijzen derde
organisatie indien deze om gegevens vraagt, waarbij de gemeente of deze derde
gebonden is aan de vigerende privacywetgeving zoals de Wbp.
12.2 Over de inhoud en de wijze van overdracht van de informatie als bedoeld in het vorige lid
worden nadere afspraken gemaakt en opgenomen in bijlage 3.
12.3 De gemeente komt specifieke zaken met betrekking tot de administratie overeen met de
opdrachtnemer waarbij de administratieve lasten voor opdrachtnemer en gemeente
zoveel mogelijk worden beperkt.
Artikel 13: Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg
13.1 Rapportage: de opdrachtnemer stelt de gemeente in kennis van ieder relevant rapport dat
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de van toepassing zijnde
organisatie(s) bij de betreffende gemeente is uitgebracht, inclusief eventuele
onderaannemers en ZZP‟ers in de zin van artikel 20.
13.2 De opdrachtnemer stelt niet-openbare rapporten als bedoeld in het vorige lid met
inachtneming van de vigerende privacywetgeving ter inzage beschikbaar aan de
gemeente. Openbare rapporten stelt de opdrachtnemer op haar website ter beschikking
voor gemeente en burger.
Artikel 14: Overmacht
14.1 Annuleren: als de opdrachtnemer de dienstverlening(en) niet kan leveren door
omstandigheden die de burger zijn toe te rekenen, dan is op basis van overmacht het
niet bereiken van het resultaat zoals omschreven in het ondersteuningsplan niet toe
te rekenen aan de opdrachtnemer. De regisseur bepaalt of sprake is van
omstandigheden die kunnen worden gerekend tot overmacht.
14.2 Melden van overmacht: partijen melden binnen vijf werkdagen een mogelijke
situatie van overmacht bij de regisseur.
14.3 Betaling en restitutie: opdrachtnemer brengt in een situatie van overmacht het
overeengekomen bedrag voor levering van de dienstverlening die als gevolg van de
overmacht niet is uitgevoerd niet in rekening bij de Gemeente.
Artikel 15: Persoonsgegevens, Wet Bescherming Persoonsgegevens
15.1 De opdrachtnemer die persoonsgegevens van de burger in bezit heeft, houdt en/of
bewerkt, zal deze persoonsgegevens bewerken volgens de regels van de WMO
2015, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
door het College Bescherming Persoonsgegevens gestelde aanvullende
9
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
regelingen. Gemeente en opdrachtnemer dienen met betrekking tot de verwerking
van de persoonsgegevens in het kader van deze DVO te worde n beschouwd als
verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Voor de digitale gegevensbewerking van
standaarden op grond van de sectorwetten wordt verwezen naar bijlage 3.
Opdrachtnemer zal persoonsgegevens uitsluitend bewerken, waaronder ook wordt
begrepen het verstrekken aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van deze DVO en de bewerking voldoet aan het gestelde in artikel 8
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gemeente kan uitsluitend
gegevens verstrekken aan de in deze DVO genoemde partijen.
Indien opdrachtnemer overweegt om gegevens te verstrekken aan een andere
partij, neemt hij hierover contact op met de gemeente.
Opdrachtnemer zal nimmer enig recht claimen ten aanzien van de betrokken
gegevens of gerechtigd zijn tot enige vorm van exploitatie ervan, anders dan
voorzien in deze DVO.
Indien opdrachtnemer handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel en de
bovengenoemde wettelijke regelingen is hij aansprakelijk voor alle schade van de
gemeente of de betrokkene die uit dit strijdig handelen voortvloeit.
Opdrachtnemer zorgt voor de nodige voorzieningen van technische en
organisatorische aard ter beveiliging van de beschikbaar gestelde gegevens, ook
met betrekking tot apparatuur, tegen verlies of aanta sting van de gegevens en
tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. De gemeente
is bevoegd daaromtrent redelijke eisen te stellen.
Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en ervoor zorg
dragen dat dienstverleners - gelet op hun taak in het kader van de uitvoering van
deze overeenkomst - verplicht zijn tot geheimhouding en een daartoe strekkende
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
Het bepaalde in het vorige lid geldt ook voor de door opdrach tnemer
ingeschakelde onderaannemers en extern ingehuurd tijdelijk personeel.
HOOFDSTUK 5 PRESTATIES EN ACTIVITEITEN GEMEENTE
Artikel 16: Verwijzing en toewijzing
16.1 Verwijzing: een burger die de dienstverlening nodig heeft, vraagt dit aan de
regisseur, de huisarts dan wel een andere verwijzer , zoals beschreven in de
Jeugdwet.
16.2 Toewijzing: De burger bepaalt welke dienstverlener de dienstverlening uit zal
voeren. Indien de burger geen keuze maakt, kiest de regisseur uit de beschikbare
opdrachtnemers met wie een DVO is aangegaan de meest geschikte om het
ondersteuningsplan uit te voeren.
16.3 Informatie aan burger: de opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het
beschikbaar stellen van informatie aan gemeenten en burgers, zodat deze in s taat
zijn een voorkeur voor een opdrachtnemer te kunnen bepalen.
HOOFDSTUK 6 KRITISCHE SUCCES- EN FAALFACTOREN
Artikel 17: Succesfactoren en faalfactoren opstellen
17.1 Succesfactoren: Partijen komen overeen dat in bijlage 2 kwaliteitseisen en overige
inhoudelijke randvoorwaarden en criteria worden opgenomen aan de hand
waarvan de kwaliteit van de dienstverlening kan worden beoordeeld.
17.2 In bijlage 3, rapportages en evaluaties worden tevens de consequenties van de
toepassing van de succes- en faalfactoren beschreven.
10
HOOFDSTUK 7 MONITORING EN SANCTIES
Artikel 18: Monitoring
18.1 In bijlage 4 zijn met inachtneming van artikel 12.3 afspraken gemaakt over de wijze van
monitoren en verantwoorden van activiteiten, resultaten en prestaties van deze DVO
opgenomen.
18.2 Klachten: opdrachtnemers leveren elk jaar een totaalrapportage aan de gemeente aan
van ontvangen klachten over de dienstverlening aan haar burgers naar aard en oorzaak,
voor het eerst in januari 2016, inclusief een overzicht van afwikkeling en op basis van
klachten getroffen maatregelen (één en ander in lijn met de Wet Klachtrecht Cliënten
Zorgsector).
18.3 Tevredenheidonderzoek: opdrachtnemer verplicht zich mee te werken aan de
ontwikkeling en uitvoering van een methode van klanttevredenheid sonderzoek onder
de burgers van de gemeente aan wie diensten worden verleend.
18.4 Partijen spreken af, dat de op basis van het vorige lid via de ontwikkeltafel ontwikkelde
methode en frequentie zo mogelijk uniform en voor alle opdrachtnemers die deze DVO
aangaan toepasbaar is, bij voorkeur is gebaseerd op al bestaande en bij
opdrachtnemers in gebruik zijnde vormen van klanttevredenheidsmeting en zo
eenvoudig mogelijk en met een minimale werkbelasting van opdrachtnemer uit te
voeren is.
HOOFDSTUK 8 FINANCIERING EN BETALING
Artikel 19: Financiering en betaling
19.1 Opdrachtnemer voert de dienstverlening uit met inachtneming van hetgeen beschreve n is
in de beleidsregels van de NZA ten aanzien van generalistische en gespecialiseerde GGZ
(Beleidsregel BR/CU-5099 en NR/CU-530).
19.2 Tarief gespecialiseerde GGZ: Opdrachtgever vergoedt Opdrachtnemer de geleverde
prestaties DBC GGZ, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en onder de
voorwaarden zoals opgenomen in de vigerende prestatiebeschrijvingen van de NZA. Voor
de vaststelling of de prestatie gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is geleverd,
is de openingsdatum van de DBC GGZ leidend. Opdrachtnemer brengt hiervoor 85% van
de maximum NZa tarieven 2014 voor DBC GGZ in rekening bij Opdrachtgever.
19.3 Tarief Generalistische Basis GGZ: Opdrachtgever vergoedt Opdrachtnemer de geleverde
prestaties Generalistische Basis GGZ, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en
onder de voorwaarden zoals opgenomen in de vigerende prestatiebeschrijvingen van de
NZA. Voor de vaststelling of de prestatie gedurende de looptijd van deze Overeenkomst
is geleverd, is de begindatum van het behandeltraject Generalistische Basis GGZ leidend.
Opdrachtnemer brengt hiervoor 85% van het maximale NZa-tarief 2014 voor
Generalistische Basis GGZ in rekening bij Opdrachtgever.
19.4 Betaling voor de dienstverlening en de wijze van verantwoording door opdrachtnemer
vinden plaats op basis van de beschreven afspraken in bijlage 3.
19.5 Daarnaast kan Opdrachtnemer gevraagd worden om een consult te verlenen aan
Opdrachtgever. Hiervoor wordt een prijs gerekend van € 95 per uur bij consultering van
een WO opgeleide jeugdhulpverlener en € 160 per uur bij consultering van een medisch
specialist.
19.6 Andere vormen van financiering of afrekening van de dienstverlening dan wel van artikel
20 lid 1 afwijkende afspraken worden besproken in de ontwikkeltafels zoals voorzien in de
samenwerkingsovereenkomst en zijn vastgelegd in bijlage 3. Het staat partijen vrij een
alternatieve vorm van financiering of afrekening tijdelijk in te voeren.
HOOFDSTUK 9 OVERIGE BEPALINGEN
11
Artikel 20: Evaluatie en wijzigingen
20.1 Evaluatie: de wijze waarop deze overeenkomst geëvalueerd wordt en bekeken wordt in
welke vorm contractering vanaf 2016 plaatsvindt, wordt nog nader bepaald.
20.2 Wijzigingen: Partijen kunnen gedurende de looptijd van deze DVO voorstellen doen tot
wijzigen van bepalingen. De gemeente behoudt de eerste bevoegdheid over deze
voorstellen te besluiten.
20.3 Wetswijzigingen: wetswijzigingen gedurende de looptijd van deze DVO, kunnen leiden tot
wijzigingen van deze DVO. Partijen kunnen, zoals in artikel 2 0.2 opgenomen, voorstellen
doen tot wijzigen van bepalingen. De gemeente behoudt de bevoegdheid over deze
voorstellen en wijzigingen te besluiten.
Artikel 21: Gedeeltelijke nietigheid
21.1 Gedeeltelijke nietigheid: gedeeltelijke nietigheid van deze DVO laat de geldigheid van
het overige deel onverlet. In geval van gehele dan wel gedeel telijke nietigheid
verplichten partijen zich een nadere regeling met elkaar te treffen die wel geldig is en
doel en strekking van het nietige deel het dichtst benadert.
Artikel 22: Stages en social return
22.1 Stages: Opdrachtnemers zijn bereid mee te werken aan stageplaatsen voor leerlingen in
het kader van een opleiding die ligt op het terrein waar de dienstverlening wordt
uitgevoerd.
22.2 Social return: Opdrachtnemers verplichten zich mee te werken aan het beleid van
gemeente inzake het reserveren van arbeidsplaatsen en/of leerbanen voor de
doelgroepen van social return overeenkomstig bijlage 6. Indien de omzet op basis van
deze overeenkomst in 2015 meer bedraagt dan € 100.000 neemt de opdrachtnemer in
2016 zo spoedig mogelijk contact op met het projectm anagement van “Werk maken van
werk” teneinde hierover nadere afspraken te maken .
Artikel 23: Overdracht taken en bevoegdheden van de Gemeente
23.1 De gemeenten kunnen op termijn de taken en bevoegdheden voortvloeiend uit deze
DVO overdragen aan een andere entiteit die voor dit doel zal worden opgericht.
Artikel 24: Algemene voorwaarden
24.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente
Maastricht voor de inkoop van goederen en/of diensten vanaf € 25.000 van toepassing.
24.2 In uitzondering op artikel 9 lid 1 (Aansprakelijkheid) van de Algemene inkoopvoorwaarden
van de gemeente Maastricht geldt dat de opdrachtnemer in verband met de door haar
geleverde goederen en/of diensten aansprakelijk is voor alle directe en indirecte sch ade
tot een bedrag van ten hoogste € 2.000.000,00 per gebeurtenis en gemaximeerd tot
tweemaal per kalenderjaar. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens
natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor of bij opdrachtgevers alsmede derden
waarmee opdrachtgevers verplichtingen zijn aangegaan.
24.3 In uitzondering op artikel 10 lid 4 (Geheimhouding) van de Algemene inkoopvoorwaarden
van de gemeente Maastricht geldt voor deze DVO: Per gebeurtenis geldt een maximum
bedrag van € 25.000,00.
24.4 Algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van
opdrachtnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 25: Wijziging van omstandigheden
25.1 Partijen zijn gehouden elkaar tijdig te informeren indien er sprake is van z odanige
ontwikkelingen dat deze van wezenlijke invloed kunnen zijn op een zorgvuldige
uitvoering van deze overeenkomst.
25.2 Opdrachtnemer informeert de gemeenten altijd indien er sprake is van een
(voorgenomen) verandering van de juridische structuur of de zeggenschapsverhoudingen aan de zijde van opdrachtnemer. Tevens informeert de opdrachtnemer de
12
gemeenten over ingrijpende interne reorganisaties met de daaraan verbonden
personele consequenties. Daarbij dient continuering en kwaliteit van bestaande
dienstverlening gegarandeerd te zijn.
Artikel 26: Toepasselijk recht en geschillen
26.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
26.2 Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig
worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen mochten
ontstaan, worden zoveel als mogelijk in onderling overleg opgelost. Mocht dit niet lukken
dan zullen geschillen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het
arrondissement Limburg.
Artikel 27: Onvoorzien
27.1 In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet treden partijen met elkaar in
overleg en treffen naar redelijkheid en billijkheid een voorziening.
27.2 Als het overleg als bedoeld in het vorige lid niet tot overeenstemming leidt beslist de
gemeente.
Aldus overeengekomen:
13
HANDTEKENINGENBLAD
Gemeente
Naam
Functie
Datum
Handtekening
OPDRACHTNEMER
[NAAM OPDRACHTNEMER]
Naam
Adres
Postcode
Vestigingsplaats
Telefoonnummer
@-mail adres
Functie
Datum
Handtekening
14
Bijlage 1
Opdrachtformat inclusief het werkgebied en/of aantal uren/producten dat
maximaal per opdrachtnemer kan worden afgenomen in 2015 op basis van realistische
inschattingen gebaseerd op de productie in de afgelopen jaren. (productieafspraken)
15
Bijlage 2
Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden
Kwaliteit gaat ook over de best passende steun en hulp, alleen waar nodig, die daadwerkelijk
helpt en is gebaseerd op kennis over “wat werkt”. Daarvoor dienen organisaties op orde te zijn
en dient de betrokken overheid heldere kaders te stellen en de juiste doelen te for muleren.
Kijkend naar de doelen en de veranderende financiële kaders voor het sociaal domein, zijn
Gemeenten verantwoordelijk voor een nieuwe invulling van het begrip kwaliteit. Kwaliteit in het
huidige stelsel heeft vooral betrekking op de tevredenheid va n burgers over bijvoorbeeld een
bepaald onderdeel van een proces, bejegening of bepaalde voorzieningen. Echter vanaf 2015
ligt de focus op de uiteindelijke zelfredzaamheid, participatie van de inwoner en de kwaliteit van
leven. Deze kwaliteit wordt door zoveel méér bepaald dan alleen hoe goed een voorziening is of
dat iemand geholpen is bij één loket. Ook zal kwaliteit met meer partijen dan voorheen bepaald
en gerealiseerd gaan worden, bijvoorbeeld cliëntenorganen, zorgverzekeraars, huisartsen en
dienstverleners in de zorg
A. Algemene eisen
Nr.
Minimumeis
A0
Opdrachtnemer handelt, voor zover van toepassing op zijn dienstverlening, in
overeenstemming met alle vigerende wettelijke bepalingen.
Opdrachtnemer is per 1 januari 2015 in staat de zorg/ondersteuning te bieden
zoals opgegeven in bijlage 1 bij deze overeenkomst.
Opdrachtnemer neemt bij het verlenen van zorg/ondersteuning de eisen in
acht die volgens de algemeen aanvaarde professionele standaard en
redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld en of wettelijk
bepaald zijn. De bij de opdrachtnemer in dienst zijnde professionals houden
zich aan de voor hen geldende beroepscode.
Opdrachtnemer is bereid mee te denken over innovaties en desgevraagd deel
te nemen aan pilots of ontwikkeltafels in de Gemeenten die bijdragen aan
innovatie van de zorg/ondersteuning. Innovaties zijn bijvoorbeeld:

Gebruikmaken van nieuwe technologieën in de zorg/ondersteuning
e

Nieuwe vormen van samenwerking met partners in het voorliggende veld (0 lijn
e
en 1 lijn)

Pilots die vorm en invulling geven aan de „couleur locale‟ van de
zorg/ondersteuning in de Gemeenten.

Via nieuwe wegen bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van cliënten.

Ontschotting van financiering uit de Wmo en de Zorgverzekeringswet.

Scholing van zijn medewerkers in het gedachtegoed van de Wmo 2015,
Participatiewet en Jeugdwet en het daarop gebaseerde gemeentelijke beleid.
Opdrachtnemer levert ondersteuning aan alle groepen in de samenleving.
Groepen met een bepaalde geloofsovertuiging, etnische minderheden (al dan
niet de Nederlandse taal machtig) en mensen die uitsluitend de Limburgse taal
machtig zijn worden hiervan niet uitgezonderd. Opdrachtnemer kan ook alleen
aan een specifieke doelgroep ondersteuning bieden. Dit dient apart
gemotiveerd te worden in de bijlage 1 bij deze overeenkomst.
Opdrachtnemer heeft binding met de regio Zuid-Limburg. De binding blijkt
bijvoorbeeld uit één (of meer) van de volgende afspraken:

Opdrachtnemer heeft een samenwerkingsrelatie met andere dienstverlenende
organisaties in de regio rondom de ondersteuning en begeleiding in ZuidLimburg

Opdrachtnemer heeft een samenwerkingsrelatie met het wijkwelzijnswerk in
Zuid-Limburg.

Opdrachtnemer heeft een gestructureerde samenwerkingsrelatie met een
regionale huisartsenpraktijk en/of een regionaal eerstelijns gezondheidscentrum

Opdrachtnemer participeert bij één of meerdere Gemeenten in de regio ZuidLimburg in overlegplatforms in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet.
Het aanbod van opdrachtnemer is dicht bij de burger beschikbaar. Dit betekent
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Voldaan
Ja/nee*
16
dat de locatie(s) van activiteiten zich binnen of nabij de thuissituatie van de
burger bevind(t)/(en).
A7
Dit geldt niet als de aard van de activiteiten, de mate van specialisme of de
schaalgrootte anders vereisen.
Opdrachtnemer is bekend met het beleid van de Gemeenten, zoals neergelegd
in de Gemeentelijke en regionale beleidsplannen en beleidskaders Wmo en
Jeugd, handelt hiernaar en instrueert personeel hierin.
B. Eisen aan inzet van Personeel en Vrijwilligers
Zzp-ers kunnen bij B1 en B4 'NVT' invullen. B2 en B3 hebben dan betrekking op de Zzp-er zelf.
Nr.
Minimumeis
B1
Opdrachtnemer zet zich in om een bijdrage te leveren aan social return on
investment in het gebied van de opdrachtgever.
Het opleidingsniveau en de werkervaring van het in te zetten personeel passen
bij het gedane aanbod qua soort, intensiteit en complexiteit en zijn gericht op
een structurele verbetering van de zelfredzaamheid en participatie van
burgers.

De medewerker beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

De medewerker heeft inlevingsvermogen en een ondersteunende houding naar
de burger.

De medewerker is bekend met de zelfredzaamheidmatrix, voor zover ontwikkeld
en beschikt over de competenties om deze toe te passen en bij afwijkingen te
signaleren.

De medewerker blijft daarbij binnen de grenzen van zijn bevoegdheid en
bekwaamheid.
Opdrachtnemer betracht een zorgvuldige omgang met haar vrijwilligers.
B2
B3
B4
Voldaan
Ja/nee
C Eisen aan Ondersteuning algemeen
Nr.
Minimumeis
C1
Opdrachtnemer verleent verantwoorde ondersteuning, waaronder wordt
verstaan zorg/ondersteuning van goed niveau, die in ieder geval veilig,
doeltreffend, doelmatig en burgergericht is en die is afgestemd op de reële
behoefte van de burger.
Opdrachtnemer organiseert de ondersteuning laagdrempelig op de plaats en
het tijdstip die, binnen redelijke grenzen, door de burger worden gewenst.
Opdrachtnemer is in staat om binnen vijf werkdagen na opdrachtverstrekking
door de Gemeente de ondersteuning aan de burger te beginnen. De eerste
dag van deze termijn betreft de eerste werkdag ná de datum waarop
door/namens de Gemeente de opdracht is verstuurd.
Opdrachtnemer is in staat om bij spoedopdrachten binnen twee werkdagen na
de aanvraag met de ondersteuning van de burger te beginnen.
Aanbieder behandelt burgers respectvol en de privacy van de burger wordt
gewaarborgd. Opdrachtnemer beschikt over vastgelegd privacybeleid.
Opdrachtnemer communiceert adequaat met burgers en is goed bereikbaar
voor hen.
De burger wordt nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het plan van
aanpak en eventuele wijzigingen daarop.
Opdrachtnemer beschikt over een werkend klachtenregistratiesysteem.
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Voldaan
Ja/nee*
17
D. Ondersteuningsspecifieke eisen
Nr.
Minimumeis
D1
Opdrachtnemer maakt met de burger duidelijke werkafspraken over de
levering van de ondersteuning. Deze afspraken worden neergelegd in een
Plan van Aanpak (of uitvoeringsplan). (hierna: Plan). Basis voor dit Plan is
het ondersteuningsplan dat door de procescoördinator dan wel inhoudelijk
regisseur is opgesteld en waarin de verwijzing naar de opdrachtnemer is
opgenomen. In een ondersteuningsplan kunnen meerdere vormen van
dienstverlening in de vorm van arrangementen voorkomen. Het Plan voldoet
in ieder geval aan de volgende eisen:

Het wordt door opdrachtnemer samen met (een wettelijk vertegenwoordiger
van) de burger opgesteld, met het door Gemeente afgegeven
ondersteuningsplan als uitgangspunt.

Indien een ondersteuningsplan uit meerdere Arrangementen bestaat, dan
wordt het Plan verbijzonderd naar deze Arrangementen.

Doelen worden concreet geformuleerd en sluiten aan bij de Arrangementen.

Het wordt minimaal één keer per jaar met de burger of diens
vertegenwoordiger besproken. In het Plan wordt dit vastgelegd. Bijstellingen en
veranderingen in het Plan worden schriftelijk vastgelegd.

Het Plan bevat concrete werkafspraken: welke ondersteuning ontvangt de
burger, op welke dagen en tijdstippen, passend in zijn dag-/ weekprogramma.

Het Plan beschrijft hoe de zorg/ondersteuning is afgestemd met eventuele
mantelzorgers en hoe het eigen netwerk van de burger daar waar mogelijk een
actieve rol speelt in het ondersteuningsproces.

Het Plan dient door zowel burger als opdrachtnemer ondertekend te zijn.

Het Plan wordt aan de burger verstrekt en conform uitgevoerd.

Het Plan wordt in afschrift ter kennisneming aan de verwijzend regisseur
gezonden.

Het Plan is te allen tijde inzichtelijk voor de betreffende burger.
Indien in de loop van het ondersteuningstraject blijkt dat de burger verwezen
dient te worden naar een andere Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer de
burger niet rechtstreeks verwijzen. Opdrachtnemer verwijst slechts na
overleg en met toestemming van de regisseur. De Opdrachtnemer
organiseert een zogenaamde „warme overdracht‟ van informatie en
werkrelatie van burger met hulpverlener van huidige naar de nieuwe
Opdrachtnemer.
Als de burger is aangewezen op begeleiding in groepsverband, dan omvat de
ondersteuning zoals opgenomen in het Plan ook het vervoer naar en van de
dagbestedinglocatie wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Uitgangspunt bij
het beoordelen van deze noodzaak door opdrachtnemer is het gebrek aan
zelfredzaamheid van de burger en/of zijn omgeving.
Indien er sprake is van een voor de ondersteuning relevante verandering in
de situatie van de burger, meldt opdrachtnemer dit bij de regisseur.
D2
D3
D4
Voldaan
Ja/nee*
E. Eisen aan samenwerking
Nr.
Minimumeis
E1
Opdrachtnemer draagt zorg voor een goede samenwerking met de
professionals in de sociale (wijk)teams en andere actoren. Onder goede
samenwerking wordt in ieder geval verstaan onderlinge afstemming tussen
eigen personeel van opdrachtnemer en de professionals in de lokale teams en
met de huisarts van de burger.
Opdrachtnemer zet zich in voor interdisciplinaire professionele samenwerking
met andere Opdrachtnemers.
E2
Voldaan
Ja/nee*
18
E3
E4
E5
Opdrachtnemer zet zich in voor goede samenwerking met vrijwilligers,
mantelzorgers, omgeving (bijvoorbeeld buurt of wijk) en opdrachtgevers van
algemene voorzieningen.
Wanneer een burger ondersteuning afneemt bij meerdere opdrachtnemers,
draagt Opdrachtnemer actief zorg voor de communicatie met de andere
opdrachtnemers die burger dienstverlening en/of ondersteuning bieden vanuit
het Plan.
Opdrachtnemer draagt zorg voor korte lijnen en persoonlijk contact tussen de
verschillende opdrachtnemers die diensten verlenen aan de burger.
F. Eisen aan bekostiging
Nr.
Minimumeis
F1
F2
Opdrachtnemer maakt geen voorbehoud ten aanzien van BTW.
Opdrachtnemer garandeert dat alleen activiteiten worden gedec lareerd
waarvoor hij opdracht heeft gekregen en die daadwerkelijk zijn uitgevoerd .
Declaratie van geleverde zorg en ondersteuning is gekoppeld aan de
opdrachtverstrekking zoals die uit het ondersteuningsplan blijkt.
F3
Voldaan
Ja/nee*
G. Eisen aan verantwoording en informatievoorziening
Nr.
Minimumeis
G1
Opdrachtnemer werkt mee aan de totstandkoming van een doelmatig en
doeltreffend systeem voor gegevensoverdracht tussen opdrachtnemer en
Gemeente, waarbij ernaar wordt gestreefd om deze overdracht zoveel
mogelijk digitaal te laten plaatsvinden.
Opdrachtnemer verstrekt Gemeente actief alle informatie die relevant is voor
de uitvoering van deze overeenkomst en de wettelijke voorschriften die
betrekking hebben op de levering van de zorg/ondersteuning.
Opdrachtnemer beschikt over een informatiesysteem welke borgt dat:

aan de periodieke rapportageverplichtingen kan worden voldaan;

de door hem geleverde ondersteuning/zorg aan de burger (toewijzing, aanvang,
mutatie en declaratie) kan worden opgeleverd.
Opdrachtnemer verklaart zich bereid om medewerking te verlenen aan het
opzetten en vervolmaken van een cliënttevredenheidsonderzoek/
cliëntervaringsonderzoek en werkt vervolgens mee aan de uitvoer daarvan
conform de afgesproken periodiciteit. De Gemeente stelt uiteindelijk de
methode om de cliënttevredenheid te meten vast.
Gemeente werkt toe naar resultaatmeting. Opdrachtnemer is bereid mee te
werken aan het verder uitwerken van het instrument waarmee wordt gemeten
en Opdrachtnemer werkt mee aan de daadwerkelijke meting.
Opdrachtnemer conformeert zich aan bepalingen van het CAK inzake
gescheiden aanlevering van burger- en zorguren en houdt de Gemeente
schriftelijk op de hoogte van alle gemaakte afspraken met het CAK.
Opdrachtnemer stelt één persoon aan als contactpersoon voor Gemeente.
Deze persoon is deskundig en op de hoogte van de gang van zaken binnen
de organisatie van Opdrachtnemer. Bij afwezigheid is er één vaste vervanger
als contactpersoon beschikbaar.
Opdrachtnemer draagt zorg voor een volledige en tijdige bewijsvoering van
door Opdrachtnemer behaalde resultaten. Opdrachtnemer archiveert
voornoemde bewijsvoering en houdt deze inzichtelijk voor Gemeente.
Opdrachtnemer levert managementinformatie aan Gemeente aan in daarvoor
door de Gemeente aangereikt format en conform overeengekomen
momenten.
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Voldaa
n
Ja/nee*
19
* of NVT (dient gemotiveerd te worden)
Ondergetekende verklaart als gerechtigd vertegenwoordiger van Opdrachtnemer akkoord te zijn
met alle geformuleerde minimumeisen.
Plaats en datum
Naam
Functie
Handtekening
20
Motivatie voor afwijking van minimumeisen
Hieronder kan Opdrachtnemer met verwijzing naar de eisen aangeven waarom hij van oordeel
is dat hij niet kan voldoen en niet hoeft te voldoen aan een eis en toch in aanmerking kan
komen voor de dienstverleningsovereenkomst. Het inkoopteam sociaal domein beoordeelt de
motivering op argumentatie en onderbouwing met feiten.
In de onderstaande tabel dient te worden verwezen naar de nummers van de eisen in de
bovenstaande tabellen. Het aantal regels van de tabel mag desgewenst worden uitgebreid.
Nummer
van de eis
Motivatie voor afwijking van de eis / voor het niet voldoen aan de eis
Ondergetekende verklaart als gerechtigd vertegenwoordiger van Opdrachtnemer de
bovenstaande motivering met feiten naar waarheid te hebben opgesteld.
Plaats en datum
Naam
Functie
Handtekening
21
Bijlage 3
Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen
Deze bijlage zal later aan deze overeenkomst worden toegevoegd als resultaat van de op te
richten ontwikkeltafel met betrekking tot tussentijdse informatieoverdracht en verantwoording
door aanbieders in 2015. Als eerste mijlpaal voor deze ontwikkeltafel geldt 31 december 2014.
22
Bijlage 4
Rapportages en evaluaties
Deze bijlage zal later aan deze overeenkomst worden toegevoegd als resultaat van de op te
richten ontwikkeltafel met betrekking tot tussentijdse informatieoverdracht en verantwoording
door aanbieders in 2015. Als eerste mijlpaal voor deze ontwikkeltafel geldt 31 december 2014.
23
Bijlage 5
Uitsluitinggronden
In artikel 21.2 worden in ieder geval de navolgende verplichte uitsluitingsgronden bedoeld:
Artikel 1. Geen dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan met een dienstverlenende
organisatie jegens wie bij een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak een
veroordeling als bedoeld in het tweede lid is uitgesproken waarvan de gemeente
kennis heeft;
Artikel 2. Voor de toepassing van het eerste lid worden aangewezen veroordelingen ter zake
van:
a.
b.
c.
d.
deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van
Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);
omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997
(PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk
Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);
fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming
van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 31 6);
witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de
Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr.
2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).
Artikel 3. Als veroordelingen als bedoeld in het tweede artikel worden in ieder geval
aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227,
227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek
van Strafrecht.
Artikel 4. De gemeente betrekt bij de toepassing van het eerste artikel uitsluitend rechterlijke
uitspraken die in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen v an het
verzoek tot deelneming onherroepelijk zijn geworden.
Artikel 5.
De gemeente kan een dienstverlenende organisatie uitsluiten van deelneming aan deze
overeenkomst op de volgende gronden:
a.
b.
c.
d.
e.
Artikel 6.
de dienstverlenende organisatie verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens
werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een
(faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert in een andere
vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;
jegens de dienstverlenende organisatie is een onherroepelijk geworden rechterlijke
uitspraak gedaan op grond van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving
wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel;
de dienstverlenende organisatie heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige
fout begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt;
de dienstverlenende organisatie heeft niet voldaan aan verplichtingen op grond van op
hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van
sociale zekerheidspremies of belastingen;
de dienstverlenende organisatie heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan
valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die door een aanbestedende
dienst van hem waren verlangd of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.
De gemeente betrekt bij de toepassing van het vorige artikel onder b uitsluitend
onherroepelijke uitspraken die in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen
van het verzoek tot deelneming onherroepelijk zijn geworden en bij de toepassing van het
vorige artikel onder c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de vier jaar voorafgaand aan
het genoemde tijdstip hebben voorgedaan.
24
Bijlage 6
Social Return : Regeling “Werk maken van Werk”
1. Voorliggende opdracht is een van de opdrachten die door de gemeente Maastricht is
aangemerkt als vallend onder de Regeling “Werk maken van Werk”, met het oogmerk
werkgelegenheid te creëren voor leden van de doelgroep;
2. de doelgroep bestaat bij voorkeur uit:
 werkloos werkzoekenden, bij voorkeur inwoners van de Heuvelland gemeenten,
ongeacht de uitkeringssituatie (het betreft WWB-uitkeringsgerechtigden, WW-ers,
WIA-ers, Wajong, Nuggers/ANW- ers);
 met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID -ers en personen
werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats;
 WSW-ers;
 50% van de gecreëerde werkgelegenheid kan worden ingezet met leerlingen in het
kader van BOL/BBL. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan leerlingen die starten in
een leertraject en
 Werkenden ( behoud vakmanschap voor maximaal 25% van het SR bedrag).
3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing
van de Regeling “Werk maken van Werk”;
4. “de opdrachtnemer die de aanbesteding uitvoert, verplicht zich om m inimaal 5% van de
1
aanneemsom (of 7,5% van de loonsom bij kapitaalintensieve projecten , ter beoordeling aan
de projectmanager “Werk maken van Werk”) te verlonen door middel van het inzetten van
leden van de doelgroep. Er zijn mogelijkheden om leden van de doelgroep in te zetten op
gerelateerd werk/werkzaamheden. Hierover zal de opdrachtnemer met de projectmanager
“Werk maken van Werk” in gesprek gaan;
5. opdrachtnemer neemt binnen14 dagen contact op met het projectmanagement van “Werk
maken van Werk” (Odette Creusen 043-3504736, Beleid en Ontwikkeling,
Projectmanagement, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht) over de invulling van de in het
kader van deze regeling te realiseren taakstelling;
6. opdrachtnemer stelt na overleg met het projectmanagement een planning op van de inzet
van de doelgroep op dit project;
7. het projectmanagement “Werk maken van Werk” Social Return kan bemiddelen en adviseren
in de toeleiding van voor de opdracht in te schakelen werklozen. De wijze waarop en de
voorwaarden waaronder dit gebeurt zullen in nader overleg tussen opdrachtnemer en de
projectmanagement worden vastgesteld. Het staat opdrachtnemer uiteraard vrij om hierin zelf
het voortouw te nemen;
8. opdrachtnemer verstrekt vierwekelijks een overzicht (format nader te bepalen) aan het
projectmanagement van de stand van zaken van de verloning in het kader van de Regeling
“Werk maken van Werk”.
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling niet of niet volledig
nakomt, vindt er een inhouding plaats op de aanneems om ter hoogte van dat deel van de
aanneemsom dat ten onrechte niet is verloond aan de doelgroep zoals boven omschreven.
1
Kapitaalintensief betekent dat meer dan 70% van het aanbestedingsbedrag wordt ingezet voor de aanschaf van
materialen. Dit wordt te allen tijde voorgelegd aan de projectleider Social Return.
25
Bijlage 7
Afkortingen
AWBZ
BG
BH
CAO
DG
DVO
GGZ-C
HKZ
HRTA
IPG
NAH
Nza
OT
PGB
PHO
POT
PV
pxq
SD-MH
SWO
VG
VP
Wlz
Wmg
Wmo
Wnt
Wtzi
ZiN
ZZP
Zzp-er
algemene wet bijzondere ziektekosten
begeleiding
behandeling
centrale arbeidsovereenkomst
directiegroep
dienstverleningsovereenkomst
geestelijke gezondheidszorg categorie C (beschermd wonen met begeleiding)
harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector
handreiking regionale transitiearrangementen (jeugd)
integrale projectgroep
niet aangeboren hersenletsel
Nederlandse zorgautoriteit
ontwikkeltafel
persoonsgebonden budget
portefeuillehouders overleg
pré ontwikkeltafel
persoonlijke verzorging
prijs x volume
sociaal domein Maastricht & Heuvelland
samenwerkingsovereenkomst
verstandelijk gehandicapt
verpleging
Wet langdurige zorg
Wet marktordening gezondheidszorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Wet toelating zorginstellingen
zorg in natura
zorgzwaartepakket
zelfstandige zonder personeel
26