huishoudelijk reglement DVO juni 2014 2

Huishoudelijk reglement
van de dienst voor opvanggezinnen
ALGEMEEN
Contactgegevens van de dienst voor opvanggezinnen
De dienst voor opvanggezinnen “Engelbewaarder”
Ommegangstraat 41
8870 Izegem
Tel. 051/31.22.05
Fax. 051/30.23.52
(in uitzonderlijk nood: 0474/55.91.39)
[email protected]
www.engelbewaardervzw.be
Ondernemingsnummer: 0463 288 133
De dienst voor opvanggezinnen “Engelbewaarder” is vergund en gesubsidieerd
door Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder
permanente begeleiding van Kind en Gezin. Kind en Gezin is te bereiken op
078/150 100, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel of via [email protected]
Organisator
De dienst voor opvanggezinnen “Engelbewaarder” is een organisatie van de vzw
“Engelbewaarder”.
Briefwisseling voor het organiserend bestuur dient gericht te worden aan:
Katty Vercouillie (Directeur van de dienst voor opvanggezinnen)
Ommegangstraat 41
8870 Izegem
051/31 36 51
[email protected]
De dagelijkse leiding is in handen van de dienstverantwoordelijken.
Zij coördineren de activiteiten en onderhouden het contact met de ouders. Zij
staan ook in voor de begeleiding van de kinderopvanglocaties.
De dienstverantwoordelijken zijn dagelijks te bereiken.
De dienstverantwoordelijke hebben elk een permanentieavond op het bureau van
de dienst voor opvanggezinnen“Engelbewaarder” Ommegangstraat 41 te Izegem.
Tel: 051/31.22.05. Dit is op maandag en op vrijdag van 17u tot 19u.
De kinderbegeleider van uw kinderopvanglocatie heeft als dienstverantwoordelijke: ………………………………………………………………………………………………………………..
De permanentieavond is op maandag / vrijdag.
Contactgegeven kinderopvanglocatie …………………………………………………………………………..
Kinderbegeleider(s): …………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………..
Doelgroepomschrijving
De dienst voor opvanggezinnen “Engelbewaarder” biedt opvang voor kinderen
van 0 jaar tot ze niet meer naar het basisonderwijs gaan. Wij beschikken hiervoor
over kinderbegeleiders en professionele medewerkers die de kinderbegeleiders
begeleiden met het oog op het aanbieden van optimale ontplooiingskansen aan
de kinderen.
Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra zorgbehoeften (bv. een kind
met een beperking) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere
kinderen opgevangen. Bijzondere aandacht gaat naar de sociaal achtergestelde
gezinnen in onze maatschappij.
Verzekering
Onze dienst voor opvanggezinnen heeft een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen, alsook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen afgesloten.
Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de dienstverantwoordelijke binnen de 24u na het gebeuren. De dienstverantwoordelijke brengt dan de
verzekeringsinstelling op de hoogte.
Verzekeringskantoor: Marnix Bouckaert, Hinnebilkstraat 78, 8770 Ingelmunster
Maatschappij: AG Insurance. Polisnummer:250/03/99.065.131
Klachtenbehandeling
Wij nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de
kinderbegeleider en/of dienstverantwoordelijke. Samen zullen we trachten tot een
oplossing te komen. Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de leidinggevende of aan een lid van het organiserend bestuur. We garanderen je dat elke
klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en
beantwoord wordt.
Wanneer het kindje een drietal maand bij de kinderbegeleider(s) opgevangen
wordt, ontvang je per post een korte vragenlijst waar eventuele klachten, opmerkingen of suggesties kunnen genoteerd worden. Deze vragenlijst kan afgegeven
worden aan de kinderbegeleider(s) van de opvanglocatie of binnengebracht
worden op de dienst.
Op het einde van de opvang wordt een vragenlijst opgestuurd ter evaluatie van
de dienst en de kinderbegeleider(s). Gelieve dit in te vullen en terug te sturen.
We sturen met deze vragenlijst een gefrankeerde omslag mee om de respons te
verhogen.
Discussiepunten in verband met klachten kunnen ook voorgelegd worden aan
de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Je kan dit
doen via [email protected] of 02/533 14 14
Opnamebeleid
Een plaats reserveren kan uitsluitend bij de dienstverantwoordelijken. Ook voor
een broer of een zus van een kindje die reeds ingeschreven is, dienen ouders dit
plaatsje via de dienst te reserveren.
Ouders krijgen dan thuis een reservatieformulier toegestuurd. Dit dient ondertekend terug gestuurd te worden naar de dienst. Vanaf dan is uw plaats definitief
gereserveerd.
Wanneer gelijktijdig een opvangplaats gevraagd wordt, zijn we verplicht enkele
voorrangsregels toe te passen voor bijzondere doelgroepen. De organisator
geeft op volgende wijze voorrang aan bepaalde gezinnen;
1.
Er is absolute voorrang voor gezinnen waarvoor kinderopvang noodzakelijk is in het kader van de werksituatie. De organisator geeft daarbij, bij keuze tussen aanvragen, altijd voorrang aan de aanvraag van het gezin waarvoor kinderopvang noodzakelijk is om werk te zoeken of te houden of om
een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen.
2.
Er is voorrang voor alleenstaanden
3.
Er is voorrang voor gezinnen die een inkomen hebben dat lager is dan
een bepaald bedrag
4.
Er is voorrang voor pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
5.
Er is voorrang voor kinderen van wie een broer of zus in de kinderopvanglocatie opgevangen wordt.
We streven ernaar dat minstens 20% van alle kinderen die op jaarbasis opgevangen wordt, kinderen zijn van gezinnen die beantwoorden aan ten minste twee
van de eerste vier kenmerken.
Om te kunnen bepalen of een gezin al dan niet in aanmerking komt voor een
voorrangsplaats moeten we bij de aanmelding enkele persoonlijke gegevens over
het gezin en de werksituatie noteren. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk
behandeld.
Een tweetal maand voor de geplande startdatum neemt de verantwoordelijke van
de dienst contact op om de inschrijving te regelen en de nodige afspraken te maken.
Als er geen vrije plaats is bij onze dienst, verwijzen we door naar andere diensten
voor opvanggezinnen of andere opvanginitiatieven.
Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.
Openingsdagen en openingsuren
De dienst voor opvanggezinnen is open van maandag tot vrijdag.
In juli/augustus is de dienst voor opvanggezinnen gesloten voor de jaarlijkse vakantie. De vakantie duurt nooit langer dan 3 aaneensluitende weken. De lijst met
de sluitingsdagen en de vakantieperiode is steeds beschikbaar op het bureau van
de dienst voor opvanggezinnen uiterlijk op 31december voor het komende jaar.
Deze is ook terug te vinden op de website van de vzw Engelbewaarder.
Wat de concrete opvang bij de kinderbegeleiders betreft worden de openingstijden en –uren op het niveau van de individuele kinderbegeleider vastgelegd.
De afspraken met betrekking tot deze opvangmomenten maken deel uit van de
overeenkomst. (zie verder onder ‘opvangplan’).
De kinderbegeleider deelt jaarlijks tegen 31 december, schriftelijk de vakantiedata
van het komende jaar mee aan de ouders.
Een kinderbegeleider kan bijkomende sluitingsdagen vastleggen. Ook deze dagen
worden, behalve bij overmacht, minstens 14 dagen vooraf schriftelijk meegedeeld
aan de ouders.
INTERN WERKINGSKADER
We beschikken over een kwaliteitshandboek waarin ons beleid, ons managementsysteem en de resultaten van de evaluaties zijn opgenomen. Deze kan op vraag
van ouders ingekeken worden.
Principes met betrekking tot het gevoerde pedagogisch beleid.
De dienstverlening omvat de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. De kinderbegeleiders worden hiervoor door de dienst geselecteerd en begeleid. De kinderbegeleiders doorlopen een opleidingstraject vooraleer ze vergund zijn
als kinderbegeleider en daarna volgend ze regelmatig vorming. De dienst voor opvanggezinnen wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van
de kinderen bevordert en hun zoveel mogelijk kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.
We ontwikkelden een eigen pedagogische visie voor de opgevangen kinderen van
onze vzw. Deze bestaat uit 3 radars:
Verzorging: waarbij de veiligheid, de gezondheid en hygiëne centraal staan;
Waarden en normen: we komen in contact met heel veel gezinnen, elk met hun
eigen achtergrond. Als volwassen begeleiders hebben we een belangrijke
taak in het overbrengen van waarden en normen aan de kinderen. We willen ons steentje bijdragen in het bevorderen van een onderling respectvolle
houding
Competenties van het kind: Wanneer een kind de opvang verlaat willen wij dat
het kind kennis, vaardigheden, inzichten, en een goeie houding zich eigen
heeft gemaakt. Deze zitten vervat in competenties: de emotionele, de sociale,
de motorisch-zintuiglijke, de cognitieve, de taal en communicatieve de morele
en de creatieve competentie
Kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan, worden door de kinderbegeleider
opgevolgd met de Ziko-Vo. Er wordt gekeken naar de betrokkenheid, het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. De Ziko-Vo is een volgsysteem dat door ECEGO
(KU Leuven) speciaal voor kinderbegeleiders werd ontwikkeld en dat helpt om elk
kind goed op te volgen en de aanpak af te stemmen op wat het kind nodig heeft.
Kinderen die reeds naar school gaan, worden opgevolgd met een ander, aangepast
aan de leeftijd, opvolgsysteem.
Een kinderbegeleider gezinsopvang krijgt een vergunning voor maximaal 8 plaatsen.
Omdat kwaliteit van de opvang mede bepaald wordt door het aantal kinderen per
begeleider, doen we inspanning om maximaal 4 kinderen tegelijk op te vangen per
begeleider per kwartaal.
Kinderbegeleiders groepsopvang krijgen een vergunning voor maximaal 18 plaatsen.
De organisator doet inspanning om maximaal 7 kinderen tegelijk op te vangen per
aanwezige kinderbegeleider.
Wennen
Om nieuwe kinderen te laten wennen raden we aan je kindje de eerste periode tel-
kens voor een kortere periode te brengen en dit geleidelijk aan op te bouwen. De
kinderbegeleider geeft je kindje in de wenperiode wat extra aandacht om gewoon te worden aan de nieuwe omgeving en gezichten.
De wenperiode omvat drie momenten.
1.
Een eerste moment is de ouder(s) samen met het kindje in de opvang. Tijdens dit moment worden de voedingsgewoontes, pedagogische aanpak,
medische achtergrond.. Van het kind besproken met de kinderbegeleider
(s).
2.
Het kindje gaat voor maximaal 2,5 u naar de opvang.
3.
Het kindje gaat voor maximaal 2,5 u naar de opvang.
Voor de ouders worden voor het tweede en derde wenmoment samen
één halve dag aangerekend.
Voor kinderen die starten in een buitenschoolse opvang kan er ook ingetekend
worden op deze wenmomenten.
Ouders kunnen ook gebruik maken van het gangbare reservatiesysteem voor de
schoolvakanties en kunnen er meerdere en langere momenten voorzien worden.
Dit wordt dan aangerekend volgens het juiste aantal uur dat het kindje aanwezig
is de opvang.
Principes met betrekking tot de samenwerking met ouders en kinderen
De dienstverantwoordelijken en kinderbegeleiders willen nauw met je samenwerken. Zij verstrekken je zoveel mogelijk informatie over de dienstverlening.
De dienst voor opvanggezinnen organiseert jaarlijks een ouderbijeenkomst.
Ook vragen we je de dienstverantwoordelijke en kinderbegeleider alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van je kind. Je kan met je vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de
activiteiten van je kind terecht bij de dienstverantwoordelijke en/of de kinderbegeleider.
Om ons pedagogisch aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van je kind letten wij op de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van je kind.
Het basisprincipe vanuit de dienst voor opvanggezinnen is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en persoonlijkheid. De kinderbegeleider
zorgt voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor je kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgt de kinderbegeleider voor
geborgenheid, het bieden van overzichtelijke structuur en regelmaat en oog hebben voor het ritme van het kind.
De dienst zorgt verder ook voor de overeenkomsten met de ouders (het opvang-
plan) en het factureren van de opvangkosten.
De dienst voor opvanggezinnen beschikt over een team deskundige medewerkers,
die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen
van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing.
Meer informatie hierover kan je bij de dienstverantwoordelijken.
Principes met betrekking tot de samenwerking met de kinderbegeleiders
Onze dienstverantwoordelijken waarborgen een voldoende permanente begeleiding
van de aangesloten kinderbegeleiders en de opgevangen kinderen.
Niet alle kinderbegeleiders worden met een zelfde frequentie bezocht. Startende kinderbegeleiders zullen bijvoorbeeld vaker bezocht worden dan kinderbegeleiders die
al jaren aangesloten zijn bij de dienst en over een ruime ervaring beschikken. We streven naar een planning van begeleidingsbezoek volgens individuele noodwendigheid.
We streven ernaar dat een zekere regelmaat van de begeleidingsbezoeken gehandhaafd blijft zodat alle begeleidingsaspecten, waarbij de aandacht voor de ontwikkeling van een kind in belangrijke mate deel uitmaakt , systematisch opgevolgd kan worden. Deze begeleidingsmomenten zijn ook de momenten bij uitstek waar de kinderbegeleider haar vragen of ideeën kan bespreken met de dienstverantwoordelijke.
Verder biedt de dienst voor opvanggezinnen ook een jaarlijks vormingspakket aan,
dat zo veel mogelijk rekening houdt met vastgestelde noden en behoeften, die tijdens
de begeleidingsbezoeken werden vastgesteld. Dit garandeert dat onze kinderbegeleiders op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen die op het vlak van kinderopvang plaatsvinden.
Principes met betrekking tot de samenwerking met externen.
Onze dienst wil geen eiland zijn.
De dienst voor opvanggezinnen onderhoudt contacten met externe organisaties zoals de Vlaamse en Federale overheid, de provincie en gemeente en netwerken waar
de belangen van het kind en jonge gezinnen aan bod kunnen komen (Lokaal overleg
Izegem, Ingelmunster, Lendelede en Meulebeke).
Er is ook contact met andere opvangpartners binnen onze regio om van elkaar te
leren, of om gezamenlijk de opvangnoden aan te pakken, of om flexibele opvang in
deze streek te coördineren.
Zo is er nauwe samenwerking met de gemandateerde voorziening voor de zorgregio
Izegem en Ingelmunster.
AFSPRAKEN TUSSEN OUDERS EN DE DIENST VOOR KINDERBEGELEIDERS
Opvangplan
De startdatum en vermoedelijke einddatum van de opvang en de individuele dag– en
uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd: het opvangplan. Dit
opvangplan is bindend zowel voor de ouders als voor de dienst voor kinderbegeleiders.
Het opvangplan bevindt zich in het intakedossier van het kind. Ouders krijgen een
kopie van het getekende exemplaar.
Hoewel je als ouder ervan zou kunnen uitgaan dat een kinderbegeleider zich soepel
kan opstellen omdat zij in haar eigen huis een opvang realiseert, vragen wij met aandrang de afgesproken openingstijden te respecteren.
Een opvangplan wordt opgemaakt voor de volledige periode dat je kind bij de kinderbegeleider opgevangen wordt.
Een opvangplan kan gewijzigd worden, mits dit twee maanden op voorhand doorgeven wordt en mits te bezetting dit toelaat (bij vraag naar meer dagen opvang).
Afwezigheid van je kind
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beleid inzake gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheid van je kind. Van zodra deze beschikbaar is zullen de
ouders hierover geïnformeerd worden. Dit gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 2015
(maar ten laatste tegen 1 april 2015) in voege.
Buitenschoolse opvang tijdens de vakantiedagen
Een kinderbegeleider mag maximaal 8 kinderen gelijktijdig opvangen
(samenwerkende kinderbegeleiders mogen maximaal 18 kinderen gelijktijdig opvangen indien de infrastructuur en de draagkracht dit toelaat). Om een overzicht te hebben wie in een bepaalde schoolvakantie gebruik wil maken van de opvang, werkt de
kinderbegeleider met een apart opvangplan voor schoolvakanties. Dit blanco opvangplan wordt één maand voor een vakantie start meegegeven of opgestuurd naar alle
ouders. Eén week na ontvangst moet dit formulier opnieuw ingediend worden.
Twee weken vooraleer de vakantie begint, ontvangt iedereen een overzichtsblad met
het aantal toegekende dagen.
Kinderen die ook tijdens schoolweken naar de opvang gaan, krijgen voorrang op kinderen die enkel tijdens de schoolvakanties naar de opvang gaan.
Breng–
Breng– en haalmomenten
Als ouders heb je toegang tot alle ruimtes in het huis van de kinderbegeleider, waar je
kind wordt opgevangen.
Binnen de afgesproken dag– en uurregeling mag je je kind op elk moment brengen of
afhalen. Bepaalde kinderbegeleiders vragen wel om niet vlak op de middag je kind op te
halen wegens het drukke moment. Tijdens afhaalmomenten kan je van de gelegenheid
gebruik maken om (schriftelijke en/of mondelinge) informatie uit te wisselen met de kinderbegeleider.
Haal je kind tijdig af. Wanneer je herhaaldelijk te laat bent, zullen wij je vragen om een
andere oplossing te zoeken. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot een beëindiging
van de opvang. (zie opzegregeling voor de ouders)
Je verwittigt de kinderbegeleider vooraf wanneer iemand anders je kind afhaalt . Wanneer je niet verwittigd hebt, zal de kinderbegeleider de ouders telefonisch contacteren om
toestemming te vragen. Indien deze de ouders niet kan bereiken, wordt het kind niet meegegeven met de persoon die het komt afhalen.
Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in het ouderlijk gezag of het verblijfs– en bezoekrecht, dan moet je dit onmiddellijk melden aan de dienstverantwoordelijke en de kinderbegeleider. De dienstverantwoordelijke zal indien nodig de overeenkomst
aanpassen aan de nieuwe situatie.
Een kind wordt niet meegegeven met een persoon die duidelijke tekenen van dronkenschap vertoont of onder invloed lijkt. Een ander gevolmachtigde wordt verwittigd om het
kind te komen ophalen of er wordt een ander tijdstip afgesproken. Indien dit niet bespreekbaar is met de betrokken dronken / onder invloed zijnde persoon, wordt er contact
opgenomen met de politie. Dit om veiligheidsredenen alsook de verantwoordelijkheidszin
die wij hierin als opvangvoorziening dragen en opnemen.
Vraag van ouders om hun kind de opvang zelfstandig te verlaten
Een kind wordt nooit toegestaan de opvang zelfstandig te verlaten zonder voorafgaand
overleg tussen de ouder(s) en kinderbegeleider (en/of dienstverantwoordelijke).
Samen worden de volgende factoren bekeken:
•
De leeftijd van het kind
•
Het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind
•
Het af te leggen traject
•
Het doel (muziekschool, logopedie, naar huis gaan…)
Als we beslissen dat het kind in staat is de opvang alleen te verlaten, moeten beide partijen
het toestemmingsformulier ‘alleen op weg’ invullen en ondertekenen. Het alleen op weg
zijn, gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de ouders. De kinderen zijn in
dat geval niet meer verzekerd door de verzekering van de vzw “Engelbewaarder”.
De kinderbegeleider of dienstverantwoordelijke beoordeelt ook altijd zelf of het kind met
die leeftijd of de welbepaalde route aankan of niet. Het kan dus gebeuren, ongeacht toestemming ouders, dat wij van oordeel zijn dat het kind dit nog niet aankan.
We trachten te handelen vanuit het principe van een ‘goede huisvader’.
Inlichtingenfiche
We vragen je om voor de start van de opvang (hiervoor kan het eerste moment
gebruikt worden) een inlichtingenfiche in te vullen waarbij je de kinderbegeleider
praktische en belangrijke medische informatie doorgeeft. De gegevens vermeld op
de inlichtingenfiche, worden verwerkt in het kader van het naleven van de vergunningsvoorwaarden.
De inlichtingenfiche kan alleen, en op elk moment geraadpleegd worden door:
•
De organisator, in geval van aantoonbare noodzakelijkheid
•
De kinderbegeleider
•
De toezichthouders
•
Kind en Gezin
•
De gezinnen, voor hun eigen kind
Aanwezigheidsregister
De uren van aankomst en vertrek van je kind worden genoteerd op een apart aanwezigheidsregister. Dit aanwezigheidsregister moet door de kinderbegeleider aangeboden worden aan de ouders ter ondertekening. We vragen aan de ouders om
ook zelf hun verantwoordelijkheid hierin op te nemen door ernaar te vragen, wanneer het de laatste dag van de week/maand is dat het kindje naar de opvang
komt.
Het aanwezigheidsregister wordt tot 12 maanden lang bewaard door de kinderbegeleider.
Voeding
De kinderbegeleider zorgt ‘s morgens niet voor een ontbijt. We verwachten dat de
kinderen thuis ontbijten. Wanneer het op voorhand besproken is met de kinderbegeleider kan, in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij hele vroege opvang, het
ontbijt van thuis uit meegebracht worden.
Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van je kind in de opvang, verstrekt de kinderbegeleider een maaltijd aangepast aan de leeftijd van jouw
kind.
De maaltijden zijn vers bereid. De samenstelling van het menu wordt regelmatig
besproken met de dienstverantwoordelijke. De kinderbegeleider informeert je over
het menu van de dag.
Dieetvoeding wordt enkel toegestaan mits doktersvoorschrift.
Gelieve hierover te overleggen met de dienstverantwoordelijke en de kinderbegeleider.
Het specifieke formulier ‘dieetvoeding’ moet worden ingevuld.
Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieetproducten dien je zelf mee te brengen.
Je bezorgt de kinderbegeleider informatie over het product, de bereidingswijze en—
voor dieetproducten—de nodige medische achtergrondinformatie.
De flesvoeding mag enkel meegegeven worden in poedervorm.
De kinderbegeleider respecteert en houdt in de mate van het mogelijk rekening me
andere culturele of religieuze eetgewoonten. Dit wordt steeds met de betrokken ouders vooral besproken, waarbij de gezondheid van het kind centraal blijft staan.
Schema uren opvang en maaltijden
Uren opvang
Maaltijden
160 %
> 11 u
Twee maaltijden inbegrepen, middagmaal en vieruurtje
100 %
Max. 11u
opvang
Twee maaltijden inbegrepen, middagmaal en vieruurtje
60 %
Max. 5u
opvang
Voor dagopvang is
er één maaltijd inbegrepen: het middagmaal
Voor schoolgaande
kinderen worden een
toeslag van 1,5 euro
aangerekend bij het
nuttigen van een middagmaal.
Indien er een twee
maaltijden genuttigd
worden bij dagopvang
wordt ook een toeslag
van 1,5 euro aangerekend.
40 %
ENKEL
MOGELIJK
VOOR
SCHOOLGAANDE KINDEREN
Max. 3u
opvang
Geen maaltijd inbegrepen
Middagmaal wordt aangerekend aan 3 euro
Meer dan
11u opvang
De maaltijden zijn in
de prijs inbegrepen.
Dag en nacht
opvang
160 %
Extra
maaltijden
Kleding en Verzorging
Het ochtendtoilet gebeurt thuis. Je kind wordt gewassen en gekleed naar de
opvang gebracht.
We vragen om voldoende reservekleding en kledij om buiten te spelen mee te
brengen. In de zomer breng je best een petje of een hoedje mee.
Je voorziet een koortswerends middel of een pijnstiller voor je kindje (rekening
houdend met de leeftijd van het kind).
De luiers voor je kind dien je zelf mee te brengen. Als ouder zorg je er steeds
voor dat er een voldoende aantal luiers bij de kinderbegeleider in voorraad zijn.
Het gebruik van stoffen luiers kan besproken worden.
In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. De kinderbegeleider zorgt voor de verzorgingsproducten. Indien jullie niet akkoord gaan met
deze producten (allergie, eczeem), moeten eigen verzorgingsproducten meegebracht worden. Indien specifieke verzorgingsproducten noodzakelijk zijn, breng
je die zelf mee.
Vaccinaties
In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio verplicht. Het is
echter sterk aanbevolen om je kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema
van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Wanneer je kind
onvoldoende immuun is voor ziekten als difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking, mazelen, bof, rode hond of hepatitis B, kan dit ernstige verwikkelingen
voor je kind tot gevolg hebben. Ook lopen andere kinderen, de kinderbegeleider en zijn/haar gezinsleden het risico om besmet te worden. Dit is vooral gevaarlijk voor baby’s die nog niet gevaccineerd werden of voor zwangere vrouwen.
Wiegendoodpreventie
Om wiegendood bij een kinderbegeleider te voorkomen volgen wij de richtlijnen hieromtrent die wij verkrijgen via Kind en Gezin. Baby’s en jonge kinderen
moeten steeds op de rug gelegd worden om te slapen, tot ze zich zelf vlot kunnen wentelen. Bij baby’s wordt enkel een andere slaaphouding (buik– of zijligging) toegepast na attest van de behandelende arts en dit enkel om medische
redenen.
Opvang van een ziek kind
Licht zieke kinderen kunnen bij de kinderbegeleider terecht. De kinderbegeleider
houdt toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces en de voorgeschreven medicatie wordt toegediend.
Te zieke kinderen kunnen niet bij een kinderbegeleider terecht. Daarom verzoeken wij je steeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind
‘s ochtends ziek zou zijn en er dringende alternatieve opvang nodig is.
Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat
en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere
opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt.
Kinderen die de volgende ziektetekens vertonen, worden niet toegelaten in de
opvang:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diarree: lopende of waterige ontlasting. In dit geval kan het kind pas weer
in de opvang als het klachtenvrij is.
Braken in combinatie met algemeen ziek zijn: oppassen voor uitdroging.
Zeer zware hoest in combinatie met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden.
Koorts boven de 38,5 °C die samengaat met keelpijn of braken, diarree,
oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag
Een gele huid of geel oogwit. In dit geval moet het kind eerst onderzocht
worden voordat het kan terugkomen naar de opvang.
Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderenopvang wegens ziektetoestand.
Impetigo (meestal in het gelaat en/of op de rugzijde van de handen): tot
24 uren na de start van de antibiotica.
Luizen: tot het kind behandeld is.
Salmonella: tot er geen koorts en diarree meer is.
Aften in de mond, indien dit gepaard gaat met kwijlen: verwijderen tot na
de genezing.
Windpokken: tot de letsels bedekt zijn met een korst.
ROTA-virus: vanaf de diagnose gesteld is (labo-onderzoek) tot normalisatie
van de stoelgang.
Ook de infectieklapper van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of
een kind dat aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de opvang wordt toegelaten. Een kind die te ziek is om naar de school te gaan, kan ook niet terecht bij
de kinderbegeleider. (voor kinderen buitenschoolse opvang)
We vragen je met aandrang om eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische
problemen van je kind te signaleren; wanneer deze bijzondere waakzaamheid
vergen of een gevaar kunnen betekenen voor anderen.
Bij discussie of twijfel of het zieke kind al dan niet naar de kinderbegeleider kan
komen, wordt het advies van de behandelende arts gevraagd. Ouders kunnen
dit aantonen met een medisch attest van de dokter.
Regeling wanneer je kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang
Als je kind in de loop van de dag ziek wordt of een ongeval krijgt, brengt de kinderbegeleider de ouders op de hoogte. De kinderbegeleider overlegt met de
ouders wat er verder dient te gebeuren.
Indien alarmsignalen aanwezig zijn (bijvoorbeeld uitdroging, moeilijke ademhaling, moeilijk wakker worden…), wordt aan de ouders een directe tussenkomst
van de arts gevraagd.
De naam van de behandelende (huis)arts wordt doorgegeven via de inlichtingenfiche. Wanneer je niet bereikbaar bent, zal steeds de huisarts van de ouder
of kinderbegeleider geraadpleegd worden.
In medische noodsituaties of bij een ernstig ongeval doet de kinderbegeleider
een beroep op de dienst 112 of het MUG-team. In dit geval worden de ouders
door de dienstverantwoordelijke verwittigd, die het kind en eventueel de ouders
ook verder begeleidt.
De kosten aan medische tussenkomsten zijn ten laste van de ouders, tenzij de
verzekering (bv. bij ongeval) tussenkomst verleent.
Wat bij koorts?
In geval van koorts wordt de interne koortsprocedure gevolgd.
Op zich is koorts geen reden om een kind te weigeren. Anderzijds kunnen ook
kinderen zonder koorts ziek zijn. Wanneer de kinderbegeleider merkt dat je kind
in de loop van de dag ziek wordt, zullen we de gedragsveranderingen en koorts
nauw opvolgen.
Voor een kind jonger dan 3 maanden die meer dan 38° C heeft, verwittigt de
kinderbegeleider de ouders en vragen hiernaast dringend advies van een arts.
Ofwel moeten de ouders meteen het kindje afhalen ofwel moet de arts meteen
langskomen bij de kinderbegeleider. Aan deze kinderen mag de kinderbegeleider geen koortswerend middel toedienen.
Voor een kind tussen 3 en 6 maanden die meer dan 39° C heeft, dient de kinderbegeleider een koortswerend middel toe, worden de ouders verwittigd en
wordt een dringend advies van een arts gevraagd.
Indien deze kinderen minder dan 39° C hebben, mag de kinderbegeleider enkel
een koortswerend middel toedienen indien de algemene toestand dit rechtvaardigt: minder eetlust, minder actief, ongemak, pijn, huilen, veranderende slaap…
Voor een kind vanaf 6 maanden mag de kinderbegeleider een koortswerend
middel toedienen vanaf 38°C indien de algemene toestand dit rechtvaardigt:
minder eetlust, minder actief, ongemak, pijn, huilen, veranderende slaap….
Bij koorts van meer dan 39°C verwittigt de kinderbegeleider de ouders om hen
hierover te informeren.
Indien er, ongeacht de leeftijd, alarmsignalen als uitdroging, grauwe kleur, moeilijke ademhaling, abnormale schrei, suf, moeilijk wakker worden, verwardheid,
versneld hartritme, blauwrode puntvormige huidbloeding, stuipen… aanwezig
zijn; moet de kinderbegeleider direct de ouders verwittigen. Hiernaast wordt een
dringend advies van een arts gevraagd (ouders komen kind ophalen). Indien
ouders niet bereikbaar zijn, moet de kinderbegeleider zelf de opgegeven huisarts
of haar eigen huisarts opbellen.
In medische noodsituaties doet de kinderbegeleider een beroep op de dienst
112.
Voor het geven van een koortswerend middel heeft de kinderbegeleider de
toestemming van de ouders nodig. Ouders geven hun toestemming via de inlichtingenfiche.
Medicatie
Medicatie die ‘s morgens en ‘s avonds moet worden toegediend ,gebeurt thuis
door de ouders.
Wanneer toediening toch in de opvang moet (‘s middags), vragen wij het
‘Formulier Medicatie’ volledig in te vullen vóór de eerste toediening, bij voorkeur
met goedkeuring van de behandelende arts.
De kinderbegeleider vult dan het formulier verder in en noteert steeds de datum,
het tijdstip en de hoeveelheid van toediening zodat je hierop een duidelijk zicht
hebt.
Dit formulier is ter beschikking bij de kinderbegeleider. Je vraagt best op voorhand een aantal exemplaren.
Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013
betreffende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang, kan de dienst voor opvanggezinnen bij inschrijving en
tijdens het verblijf van je kind bij de kinderbegeleider persoonsgegevens opvragen.
Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiële gegevens over de ouders en medische gegevens over het kind.
Voor zover relevant voor de opvang kan de dienstverantwoordelijke ook sociale
gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren.
Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de verantwoordelijkheid van een arts.
Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de
verantwoordelijkheid van de dienstverantwoordelijke.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan vragen.
De dienstverantwoordelijke en kinderbegeleider delen geen informatie over je
kind of zijn verblijf bij de kinderbegeleider, mee aan derden. Zij nemen hieromtrent de nodige discretie en vertrouwelijkheid in acht..
Bij een kinderbegeleider worden soms foto’s gemaakt van kinderen. Het gaat om
spontane foto’s van activiteiten, verjaardag, sfeerbeelden,…
Via de inlichtingenfiche geef je al dan niet toestemming aan de kinderbegeleider
om foto’s te nemen van je kind.
Kinderbegeleiders volgen de richtlijnen van het huishoudelijk reglement voor kinderbegeleiders. Deze richtlijnen vermelden het verbod op plaatsen van informatie
en foto’s van de opvang op sociale netwerksites.
FINANCIËLE BEPALINGEN
Attest inkomenstarief
Om je kind te laten opvangen in een opvang met inkomenstarief, bezorg je een
attest inkomenstarief aan de organisator.
De organisator heeft je attest inkomenstarief nodig, ook als je jouw inkomen niet
wil bekend maken. Het attest wordt gebruikt om facturen te maken en om subsidies van Kind en Gezin te krijgen.
Je vraagt je attest inkomenstarief aan op mijn.kindengezin.be.
Per kind in de opvang heb je een attest nodig.
Als je jouw inkomen niet wil bekend maken, dan kan je dit in de module aanduiden. Je krijgt dan een attest met het maximumtarief dat je aan de opvang geeft.
Hoe aanvragen
Het attest wordt aangevraagd in 4 stappen:
STAP 1 Registreer je op mijn.kindengezin.be
Daarvoor heb je een Federal Token of je e-ID (en je pincode hiervan kennen)
en een e-ID kaartlezer. Vervolgens moet je ook over een eigen e-mailadres beschikken.
STAP 2 Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan
Je doet dit de maand voordat je kind voor het eerst alleen in de kinderopvang
is.
Door je registratie op mijnkindengezin.be kan Kind en Gezin automatisch gegevens over je inkomen en gezinssamenstelling in de databanken van FOD financiën en Rijksregister ophalen. Zo wordt je tarief berekend.
Als je alle stappen hebt doorlopen, ontvang je het attest met je inkomenstarief
via e-mail.
STAP 3 Bezorg je attest inkomenstarief aan de organisator van je kinderopvang.
STAP 4 Vanaf wanneer gaat je attest inkomenstarief in?
De eerste dag van de maand waarin het kindje voor het eerst alleen naar de
opvang gaat.
Wijziging gezinssamenstelling of daling van het inkomen
Als er een wijziging is in de gezinssamenstelling, bijvoorbeeld de geboorte van
een kindje of een echtscheiding, dan moet je een nieuw attest aanvragen via
www.kindengezin.be
Je doorloopt dan opnieuw de stappen die hierboven staan beschreven.
Wanneer er plots een sterke daling is van het gezamenlijk inkomen, dan je ook
een herberekening van het attest inkomenstarief aanvragen. Ook dit doe je via
www.kindengezin.be
Jaarlijkse aanpassing van het attest inkomenstarief
Individueel verminderd tarief
Bij werkloosheid, leefloon of een moeilijke financiële situatie, kan je vanaf 1 april
2014 aan het OCMW een individueel verminderd inkomenstarief vragen.
Het verminderd tarief bedraagt:
ofwel het minimumtarief;
ofwel 50% van het berekende tarief.
Het OCMW kan na een sociaal onderzoek en beoordeling van je financiële situatie het individueel verminderd tarief toekennen.
Het OCMW brengt Kind en Gezin op de hoogte.
Kind en Gezin maakt dan een nieuw attest inkomenstarief aan en bezorgt jou dit
per post.
Je geeft het nieuwe attest af aan je opvang.
Op het attest staat vermeld hoelang je attest geldig is.
Kind en Gezin voert steekproeven uit op de correctheid van informatie.
Problemen bij het aanvragen of vermoeden van een foutief attest?
Wanneer het aanvragen niet lukt, of je beschikt niet over een Belgische identiteitskaart of een Belgisch aanslagbiljet, dan neem je best telefonisch contact op
met Kind en Gezin via 078/150 100.
Heb je een attest met een inkomenstarief en je vermoedt dat dit niet correct is?
Ook dan neem je best telefonisch contact op met Kind en Gezin via 078/150
100.
Bijkomende bijdragen
Voor onderstaande zaken wordt een bijkomende bijdrage aangerekend:
•
Afvalverwerking:
0,08 euro voor een volle dag
0,04 euro voor een halve dag
•
Vervoerkosten om de kinderen van en naar de opvang te brengen. De
bijdrage hiervoor bedraagt:
0,10 euro voor een rit
•
Maaltijden voor schoolgaande kinderen
Sanctionerende vergoeding
•
Er moet voor 8u ‘s morgens verwittigd worden als het kindje niet zal aanwezig zijn in de opvang. Gebeurt dit niet, of na 8u, dan kan de kinderbegeleider een middagmaal aanrekenen.
Facturatie en betalingsregeling
Je ontvangt maandelijks een gedetailleerde rekening via mail (zie bijkomend document) of via gesloten envelop.
De rekening moet binnen de 14 kalenderdagen betaald worden.
•
Ofwel via een Europese domiciliëring. Deze worden rond de twintigste
van de maand aangeboden aan je bankinstelling.
•
Ofwel door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer BE50 0011 6628 1318 van de dienst voor opvanggezinnen
“Engelbewaarder”, met vermelding van de gestructureerde mededeling.
Bij laattijdige betaling neemt de verantwoordelijke contact op met de ouders om
de situatie te bespreken en eventueel afspraken te maken. Ook als ouder kan je
zelf contact opnemen wanneer er moeilijkheden met betalingen zijn. Bij laattijdige of uitblijvende betaling wordt een procedure gestart, waarbij er tweemaal
schriftelijk verwittigd wordt. Daarna wordt er een derde aanmaning aangetekend verstuurd.
Daarna wordt alles aan onze raadsheer doorgestuurd. Bijhorende kosten worden op de wanbetaler verhaald.
Opzeggen van een domiciliëring kan telefonisch of per email gebeuren bij de
verantwoordelijke van de facturatie van de dienst.
Fiscaal attest
De dienst voor opvanggezinnen bezorgt je jaarlijks een fiscaal attest.
De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen (zoals
bv. de maaltijden) op het fiscaal attest.
Opzegmodaliteiten
De ouders kunnen de opvang beëindigen door melding aan de dienstverantwoordelijke tenminste 1 maand voor de geplande einddatum.
De dienst kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer de ouders de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet naleven en geen gevolg geven aan
de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de dienst voor opvanggezinnen.
De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en de
ingangsdatum van de schorsing.
Bij de inschrijving ontvang je een exemplaar van het huishoudelijke reglement.
Wijzigingen huishoudelijk reglement.
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden steeds schriftelijk /digitaal
kenbaar gemaakt. Wanneer deze nadelig kunnen zijn voor de ouders gebeurt
dit minstens 2 maanden op voorhand.
Voorbeelden hiervan zijn: aanpassing van ons prijsbeleid, langere opzegtermijn...
In dit geval heb je het recht om binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte
bent gebracht van de wijziging de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade– of opzegvergoeding.