HANDLEIDING VOOR HET INVOEREN VAN WMO

JE
KUNT
MEER
n
e
d
e
i
b
n
a
a
.NL
Handleiding
Handleiding voor
HetHet
invoeren
van
Handleiding
voor
invoeren
voor
Het
invoeren
van
activiteiten,
cursussen encursussen
vrijwilligerswerk.
van
activiteiten,
en
Wmo dagbesteding
vrijwilligerswerk.
leren ||werken
werken ||doen
doen
leren
Handleiding invoeren activiteiten in aMSterdaM
Stichting De Omslag, november 2014
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met [email protected]
Voor dringende vragen kunt u bellen met de Helpdesk: 085 - 273 36 37 (bereikbaar tijdens kantooruren)
Een online versie van deze handleiding vindt u bovenaan op de homepage van Jekuntmeer.nl onder het kopje
'Help'.
inHoudSopgave
1.
2.
3.
4.
5.
pagina
3
4
6
8
8
Introductie
Inloggen en locaties aanmaken
Activiteiten invoeren en bewerken
Kopiëren en verwijderen van activiteiten
Publiceren van activiteiten
Bijlage: Hulp bij invoeren activiteiten op Jekuntmeer.nl
9
Staat uw aanbod al op Jekuntmeer.nl
Heeft u als aanbieder aanbod op Jekuntmeer.nl ingevoerd? Actualiseer deze dan door de vragen rondom
Wmo contractering in te vullen.
U wordt direct na inloggen verplicht de AGBcode in te voeren. Dit is de contractcode die u van de gemeente
Amsterdam heeft ontvangen.
Van u wordt gevraagd om van al uw aanbod aan te geven of het wel of niet onder Wmo contractering valt.
plaatst u uw aanbod voor de eerste keer
Bent u nieuw als aanbieder op Jekuntmeer.nl en heeft u Wmo gecontracteerd aanbod, lees deze handleiding
dan nauwkeurig door.
De gemeente vraagt aan de gecontracteerde aanbieder om via Jekuntmeer.nl kenbaar te maken welk aanbod
hij heeft, voor welke doelgroep(en) en onder welke contractcode. Vanaf 1 december 2014 is het mogelijk om
het aanbod te kenmerken in termen van de Wmo inkoopovereenkomst.
Helpdesk van Jekuntmeer.nl is bereikbaar via [email protected] of tijdens kantooruren op 085-273 36 37.
leren | werken | doen
2
1.
introductie
de gemeente amsterdam en al haar stadsdelen ontsluiten het actuele participatieaanbod in amsterdam voor
bewoners en professionals. Jekuntmeer.nl is een digitale sociale kaart die bewoners en maatschappelijke
organisaties in amsterdam een helder overzicht biedt van alle activiteiten en (werk)trajecten die in de omgeving
georganiseerd worden. alle organisaties voeren hun aanbod zelf in op de website en zorgen ervoor dat de
activiteiten, projecten en initiatieven actueel zijn en op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.
de gemeente wil dat vanaf 1 januari 2015 ook alle door de gemeente ingekochte dagbestedingstrajecten
gepresenteerd worden op deze site. dit niet alleen om het aanbod te presenteren aan amsterdammers maar ook
om de professionals die in het nieuw amsterdamse Zorgstelsel een rol hebben in de matching en aanmelding
van cliënten naar dagbesteding te faciliteren.
Match tussen vraag en aanbod
Jekuntmeer.nl is een online platform met een compleet aanbod waar vragers en aanbieders elkaar kunnen
vinden, elkaar kunnen inspireren en de eindgebruiker werk of activiteiten vindt die bij hem past. Het gehele
aanbod binnen het continuüm van dagbesteding tot werk, dus ook het participatie- en welzijnsaanbod, wordt
op dit platform getoond. Kortom het realiseren van een juiste match tussen vraag en aanbod.
Koppeling met andere websites
Bovendien faciliteert Jekuntmeer.nl een koppeling met de eigen site van de gemeente, aanbieder en/of verwijzer.
Aanpassingen op de site van Jekuntmeer.nl worden per direct overgenomen op de gekoppelde sites. Aanbieders
etaleren hiermee niet alleen hun aanbod op hun eigen site. Dit biedt gebruikersgemak en leidt tot kostenreductie
omdat in principe slechts de content van één website onderhouden hoeft te worden.
leren – werken – doen
Voor een goed zoekresultaat is het aanbod ingedeeld in drie categorieën: leren, werken en doen.
Onder elke categorie is het aanbod goed doorzoekbaar gegroepeerd. Binnen “Leren” kan men filteren op cursus,
training of opleiding en in “Werken” kan een selectie worden gedaan van arbeidsmatige dagbesteding, begeleid
werken, betaald werk of vrijwilligerswerk. Voor de categorie “Doen” zijn dit: (gespecialiseerde) dagbesteding,
beweging, ontspanning, ontmoeten en educatief. Dankzij de zoekfilters is het aanbod goed vindbaar en de
zoekfunctie toegespitst op de wensen van de gebruikers.
Zoeken en vinden Wmo aanbod via Jekuntmeer.nl
Jekuntmeer.nl biedt een duidelijk overzicht van al het Wmo dagbestedingsaanbod voor cliënten en professionals
die een rol hebben in toegang, aanmelding en matching. De gemeente vraagt aan de gecontracteerde aanbieder
om via Jekuntmeer.nl kenbaar te maken welk aanbod hij heeft, voor welke doelgroep(en) en onder welke
contractcode. Jekuntmeer.nl heeft voor dit doel een aangepast aanbodformulier ontwikkeld. Vanaf 1 december
2014 is het mogelijk om het aanbod te kenmerken in termen van de Wmo inkoop overeenkomst.
leren | werken | doen
3
2.
inloggen en locatieS aanMaKen
Ga naar www.jekuntmeer.nl en kies de juiste stad.
Nu kunt u in het blauwe blok [IK BIED AAN IN EEN STAD OF GEMEENTE] inloggen (naam en password hebt u
eerder ontvangen via de e-mail). Zo niet, neemt u dan contact op via de Helpdesk.
Wanneer u voor de eerste keer inlogt, komt u op de hoofdpagina terecht. Onder de welkomsttekst staan drie
oranje knoppen: [Direct zoeken], [Mijn projecten] en [Mijn profiel]
Klik vervolgens op [Mijn profiel] en controleer de gegevens van uw organisatie.
Vervolgens gaat u via de menubalk bovenaan naar de optie | aanbod |.
Daar vindt u rechts op de pagina een submenu waar [Projecten], [Afdelingen], [Locaties] en [Gebruikers]
gedefinieerd kunnen worden en een export van uw projecten gemaakt kan worden (zie afbeelding blz. 5).
Het is belangrijk dat u eerst de locaties aangeeft waar de activiteiten plaatsvinden. Dit doet u door onder de
optie [Locaties] de gegevens in te voeren.
leren | werken | doen
4
Om een nieuwe locatie in te voeren, klikt u op [Locaties] en daarna op + Nieuwe locatie .
Vul zoveel mogelijk gegevens over de locatie(s) en contactpersoon in en geef [OK]
In het submenu onder [Locaties] is de lijst van reeds ingevoerde locaties eenvoudig terug te vinden.
leren | werken | doen
5
3. activiteiten invoeren en beWerKen
LET OP: Als de nieuwe activiteit die u wilt invoeren plaatsvindt op een locatie die nog niet eerder in Jekuntmeer.nl
is ingevoerd, dient u eerst een locatie aan te maken! Hoe u een nieuwe locatie kunt aanmaken, leest u in
hoofdstuk 2. Om vervolgens een nieuwe activiteit in te voeren, gaat u naar de optie [Projecten] (onder | aanbod |.)
en kies daarna voor + Nieuw project.
Er verschijnt een formulier met verschillende onderdelen: Project, Contact, Wmo, Activiteit, Voor wie, Omgeving,
Tijd, Financiën en Foto’s (zie afbeelding blz. 7).
Aan de hand van dit formulier kan een activiteit beschreven worden. Door de tabbladen te openen en de
invulvelden te gebruiken wordt een activiteit op de juiste manier ingevoerd. Voor een uitgebreide beschrijving,
zie de invulinstructie in de bijlage. Formuleer de antwoorden zo dat de deelnemer direct wordt aangesproken.
Spreek de deelnemer zoveel mogelijk aan met u of jij.
leren | werken | doen
6
TIP: Voor hulp bij een correcte beschrijving van een activiteit kunt u gebruik maken van het vraagteken. Wanneer
u hierop klikt, verschijnt er een toelichting met suggesties.
NB: Als u klikt op het vraagteken vóór de vraag krijgt u uitleg over die vraag. Als u klikt op het vraagteken achter
de antwoordmogelijkheden, verschijnt er een uitleg over het antwoord.
Wanneer een nieuwe activiteit nog niet volledig is ingevoerd, is het mogelijk om tussentijds op te slaan. Door
op [OK] te klikken wordt de activiteit bewaard, maar nog niet aan de beheerder verzonden voor controle. Het
project wordt naar de beheerder verzonden als u op [OK + Live] klikt.
Om een activiteit te bewerken gaat u naar [Projecten] (onder | aanbod |.). Er verschijnt dan een overzicht van alle
reeds ingevoerde activiteiten. Als u klikt op de Naam van de betreffende activiteit, kunt u deze bewerken.
leren | werken | doen
7
4.
Kopiëren en verWiJderen van activiteiten/proJecten
Indien u een activiteit wilt gaan invoeren die nagenoeg hetzelfde is als een eerder ingevoerde activiteit, kunt u
de al ingevoerde activiteit kopiëren. In het overzicht van de activiteiten ziet u voor een activiteit twee pictogrammen staan. Het tweede pictogram van links (afbeelding van twee A4-tjes) is de kopieerknop, door hier op te klikken
worden alle gegevens van de activiteit gekopieerd met uitzondering van de projectnaam. U hoeft nu alleen de
naam in te vullen en alle afwijkende velden te wijzigen. Het pictogram daarnaast (prullenbak) is de verwijderknop. Hiermee kunt u een activiteit volledig verwijderen. Deze actie kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
5.
publiceren van activiteiten
Wanneer alle relevante gegevens zijn ingevoerd wordt de activiteit na controle door de beheerder van
Jekuntmeer.nl gepubliceerd op de website. Hiervoor klikt u op de knop [OK + live]. De invoer wordt naar de
beheerder van Jekuntmeer.nl gezonden. Deze controleert vooral op fouten in de invoer. Mochten er fouten
worden geconstateerd dan zet de beheerder de activiteit op 'niet goedgekeurd' of 'incompleet' en vermeldt
de reden. Wanneer u de activiteit heeft aangepast, klikt u weer op [OK+live]. De beheerder controleert de
wijzigingen en publiceert de activiteit na akkoord op Jekuntmeer.nl. Bij het gepubliceerde aanbod wordt de
laatste wijzigingsdatum getoond.
leren | werken | doen
8
bijlage: Hulp biJ invoeren activiteiten op JeKuntMeer.nl
>>>
*
vragen met deze drie groter-dan-tekens zijn gekoppeld aan antwoorden op eerdere vragen en krijgt u
mogelijk niet te zien
vragen met een sterretje zijn verplichte velden en dienen altijd beantwoord te worden
Veldnaam
Help
Antwoordmogelijkheden
Projecten
Project
Houdt bij het invullen van een activiteit steeds in gedachten
dat het om een specifieke activiteit of ‘functie’ gaat. Bij
meerdere activiteiten op één locatie is het raadzaam een
nieuw project aan te maken zodat er per activiteit een match
kan ontstaan.
Projectnaam *
vul hier een wervende titel in van de activiteit. Het is
belangrijk een goede projectnaam te kiezen. de naam van een
activiteit moet een duidelijke inhoudelijke samenvatting van
de activiteit zijn. gebruik in de projectnaam niet de naam van
de organisatie of locatie.
locatie *
indien de locatie van de activiteit vooraf aangemaakt is [zie
deze handleiding pagina 5] kunt u de locatie hier selecteren.
voeg een locatie toe
als deze activiteit op meerdere locaties plaatsvindt, kunt u
hier een extra locatie selecteren. Hierbij geldt ook weer dat de
locatie al aangemaakt moet zijn.
Project kan plaatsvinden
op willekeurige locaties in
de stad
vink dit veld aan als de activiteit niet aan een bepaalde locatie
is gebonden maar bv. bij mensen thuis plaatsvindt.
Beheerder *
selecteer hier de naam van degene die is ingelogd en de
activiteit aanmaakt. Middels de dropdown is het ook mogelijk
om te kiezen voor iemand anders binnen de organisatie.
let op! de organisatiegegevens worden bij aanmelding bij
jekuntmeer.nl door de beheerder ingevoerd; wilt u dat het
logo van uw organisatie getoond wordt bij alle activiteiten,
stuur het logo dan naar: [email protected]
startdatum
einddatum
u kunt hier eventueel een start- en einddatum van de
activiteit opgeven. als de einddatum verlopen is, wordt de
activiteit automatisch verwijderd van de website.
Contact
welke contactgegevens wilt
u voor dit project gebruiken?
dit zijn de gegevens die gebruikt kunnen worden om
informatie over de activiteit te vragen. vermeld hierbij ook een
contactpersoon naar wie gevraagd kan worden. let op: als u
een bepaalde mogelijkheid aanklikt, verschijnen de gegevens
die opgeslagen zijn in ons systeem. kloppen de gegevens?
wie is de contactpersoon
voor deze activiteit?
gegevens van de projectbeheerder- als u zelf de
contactpersoon bent voor deze activiteit, vinkt u deze
mogelijkheid aan.
gegevens van de locatie - per fysieke locatie waar de
activiteit plaatsvindt worden de aanmeldgegevens
gebruikt.
specifieke gegevens voor dit project –als u deze optie
aanklikt, verschijnt de al bekende informatie. controleer deze
goed en vul de gegevens aan.
naam/ telefoon/ email
website
gebruik de volledige url in de adresbalk, dus inclusief het
http:// of https:// gedeelte.
Facebook pagina
gebruik het gedeelte van de url in de adresbalk wat achter
https://facebook.com/ staat. dus voor het jekuntmeer
Facebook account dat bereikbaar is via ‘http://www.facebook.
com/jekuntmeer’ gebruikt u alleen ‘jekuntmeer’.
Wmo
is uw aanbod ingekocht door indien u hier voor ‘ja’ kiest verschijnen er meerdere vragen die
de gemeente in het kader
verplicht zijn te beantwoorden.
van wmo dagbesteding?*
nee
ja
>>> voor welke doelgroep
is uw aanbod (grondslag)? *
(meerdere antwoorden
mogelijk)
lg (lichamelijke handicap)
soM en ouderen (o.a. somatische aandoening/beperking,
psychogeriatrisch)
vg (verstandelijke beperking)
PsY (psychiatrische aandoening/beperking)
Zg (zintuiglijke handicap)
9
Veldnaam
>>> welke wmovoorziening dagbesteding
betreft het? *
(meerdere antwoorden
mogelijk)
Help
Antwoordmogelijkheden
gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve begeleiding
is structureel van aard en sluit aan bij de mogelijkheden en
wensen van cliënten. de begeleidingsintensiteit is hoog, er is
intensief tot voortdurend methodische ondersteuning, toezicht
en/of zorg nodig waarvoor een hoge mate van specialistische
kennis en methodische vaardigheden vereist zijn. de omgeving
dient te zijn aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen
van cliënten. dit varieert van geïntegreerd in de maatschappij
tot volledig beschut.
Gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve
begeleiding
dagbesteding met laag intensieve begeleiding
dit is het aanbod van een structurele activerende daginvulling.
Het activiteitenprogramma biedt de cliënt structuur, sociale
contacten en zingeving. Bij de activiteiten wordt begeleiding
geboden in een middelgrote groep, waarbij specialistische
kennis vereist is. vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een
deel van de zorg en begeleiding ondersteunen. er is een
intensieve samenwerking met basisvoorzieningen in de buurt,
zoals allerlei bewonersactiviteiten. de locatie stelt zich open
op voor een breder publiek en/of er wordt bewust gekozen
voor een locatie waar ook een breder publiek komt.
(deze vorm van dagbesteding biedt in een aantal gevallen ook
een inloopfunctie.)
Dagbesteding met laag intensieve begeleiding
arbeidsmatige dagbesteding is het leveren van een geringe
Arbeidsmatige dagbesteding
arbeidsprestatie onder begeleiding. deze activiteiten zijn
gericht op productie of dienstverlening. de productiedruk
moet aangepast kunnen worden aan de capaciteiten
en mogelijkheden van de cliënt. de begeleiding is
enerzijds gericht op ondersteuning, coaching (motivatie,
werknemersvaardigheden) en anderzijds op het creëren
van veiligheid en structuur. de mogelijke opbrengst van de
productie wordt ingezet als bijdrage aan de kosten van de
opdrachtnemer. voor de cliënt heeft deze vorm van
dagbesteding veelal de functie van werk, zonder daarvoor loon
te ontvangen. wel wordt er soms een onkostenvergoeding
verstrekt als cliënten gedurende de arbeidsmatige
dagbesteding (vrijwilligers-)werk verrichten.
>>> toegang als volgt:*
Maak een keuze.
>>> vul hier de wmo
contractcode (= agB code)
in.*
Hier verschijnt de agB code automatisch. controleer of deze
correct is.
in alle gevallen: ondersteuningsplan of trajectplan vereist.
- gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve
begeleiding: via wijkzorg indicatie aanvragen.
- dagbesteding met laag intensieve begeleiding: uw
klanthouder wijkzorg of trajecthouder meldt aan.
- arbeidsmatige dagbesteding: aanmelding via specialist.
Activiteit
Binnen welke categorie biedt om het aanbod goed vindbaar te maken en de zoekfunctie
u deze activiteit aan? *
toe te spitsen op de wensen van de gebruikers is het aanbod
(1 keuze mogelijk)
ingedeeld in drie categorieën: leren|werken|doen.
Leren: onder leren vallen die activiteiten die gericht
zijn op het vergroten van kennis en/of vaardigheden in
een gestructureerde omgeving en met een begin en een
eind. veelal gericht op het vergroten van kansen op de
arbeidsmarkt. Zeker ook hobbymatig of creatief. let wel op:
het gaat hier om opleiding, training of cursus.
er worden lessen gevolgd en afgesloten met een diploma of
certificaat. wmo-voorzieningen dagbesteding worden niet
onder de categorie leren ingevoerd.
Leren
Werken: Hierbij gaat het om arbeid, zowel betaald als
onbetaald al dan niet onder begeleiding.
Werken
Doen: laagdrempelige activiteiten. deze zijn gericht op
sport, hobby’s , gezonde leefstijl, oplossend vermogen, sociale
contacten, creatieve activiteiten en ontspanning.
Doen
10
Veldnaam
Help
>>> in welke vorm wordt
de activiteit aangeboden? *
(minimaal 1, maximaal 2)
onder elke categorie zijn er vormen gecreëerd om het aanbod
goed te groeperen.
Leren:
Werken:
Doen:
welk type activiteit biedt
u aan?* (minimaal 1,
maximaal 3)
Beschrijf 1 specifieke activiteit of functie. als er meer
activiteiten zijn op deze locatie graag allemaal apart
beschrijven, i.v.m. matching.
Antwoordmogelijkheden
Cursus -> als er sprake is van een vooraf bepaald aantal
lessen met een docent. geef aan om hoeveel lessen het gaat
en wanneer de cursus start en eindigt. dit kan arbeidsmatig
of hobby zijn.
Training -> korte training van vooral in de persoonlijke
ontwikkeling, studiebegeleiding en sollicitatieondersteuning.
Opleiding -> als er lessen worden gevolgd en afgesloten
met het behalen van een diploma. dit zijn arbeidsgerichte
opleidingen.
Vrijwilligerswerk -> werk op vrijwillige basis zonder
salaris. wel een vergoeding mogelijk.
Arbeidsmatige dagbesteding -> er wordt gewerkt
met een veilige structuur, werknemers vaardigheden
worden aangeleerd, er is doorgroei mogelijk naar regulier
en/of begeleid werken. Bijvoorbeeld sociale firma’s,
groepsdetacheringen, werken in opdracht. alle trajecten
arbeidsmatige dagbesteding (wmo) zullen tenminste in deze
categorie moeten worden gerubriceerd.
Begeleid werken -> het gaat hier om het verbeteren
van de arbeidsprestaties. er wordt gewerkt in groepsarrangementen, beschut werk, met of zonder dienstverband.
er is sprake van opbrengsten. valt onder de participatiewet.
dit kan geen wmo-voorziening dagbesteding zijn.
Betaald werk -> arbeidsovereenkomst tegen een salaris.
contract op individuele basis. dit kan geen wmo-voorziening
dagbesteding zijn.
Dagbesteding-> (gespecialiseerde) dagbesteding gericht op
structuur, sociale contacten en/of activeren.
Beweging -> activiteiten om beweging te bevorderen.
veelal sportactiviteiten.
Ontspannen -> activiteiten om te ontspannen. dit kan
hobbymatig zijn (creatief) of activiteiten ter bevordering van
de ontspanning zoals yoga.
Ontmoeting -> activiteiten met als doel mensen
ontmoeten. dit kan zijn voor de gezelligheid om isolement
tegen te gaan, om het gezamenlijk doen van een activiteit en
om het ontmoeten van lotgenoten.
Educatief -> er iets wordt geleerd, maar dan niet voor
het verkrijgen van werk. en er is geen vooraf bepaald
aantal lessen. dit kan een inloopspreekuur zijn of een
activiteit waarbij een docent aanwezig is voor vragen en
probleemoplossing.
- administratie/financiën
- ambachtelijk werk/productiewerk
- belangenbehartiging en buurtwerk
- computer, internet
- contact (lotgenoten)
- creatief
- dierenverzorging/natuur
- groenvoorziening/ tuinonderhoud
- horeca / catering
- kinderen en opvoeding
- klussen/ reparaties/ techniek
- koken en eten
- maatje of buddy
- muziek, toneel, zang en dans
- persoonlijke ontwikkeling/leefstijl
- schoonmaakwerkzaamheden
- sociale activiteiten (ontspanning en recreatie)
- sport en bewegen
- taal
- trajectbegeleiding/coaching
- transport en vervoer
- uitgaan/uitstapjes
- verkoop, gastheer/vrouw, receptie
- zorg, mantelzorg
11
Veldnaam
Help
Antwoordmogelijkheden
>>> welke sport
als u een sportactiviteit invoert, krijgt u een aantal extra
vragen te zien. vul deze zoveel mogelijk in.
geef een korte beschrijving
van de activiteit en wat
van de deelnemer wordt
verwacht. *
licht hier het type activiteit toe.
-geef een duidelijke omschrijving van de activiteit. wat wordt
er gedaan? wat zoekt u, bijvoorbeeld deelnemers of vrijwilligers? een omschrijving van wat de organisatie doet is niet
voldoende, noch wat het effect op mensen is.
-geef zoveel mogelijk antwoord op de gestelde vragen.
Hiermee wordt het beeld compleet.
-schrijf informatie voor de doelgroep, gebruik u of jij.
vul hier uitsluitend taken in die gedaan worden. voor
algemene informatie is bij latere vragen nog voldoende
plaats.
welke leeftijdscategorie
maakt voornamelijk gebruik
van de activiteit? *
geef hierbij aan voor welke leeftijdsgroep de activiteit
wordt aangeboden. je hebt de mogelijkheid om meerdere
keuzemogelijkheden aan te vinken.
kinderen tot 6 jaar
kinderen vanaf 6 jaar
tieners/pubers
jongeren/jong volwassenen (tot 23 jr.)
volwassenen (vanaf 23 jr.)
ouderen/senioren
is de activiteit bedoeld voor
een specifieke doelgroep? *
vink één of meerdere doelgroepen aan.
-mantelzorgers
-autistische stoornis
-chronisch ziek
-dak- en thuislozen
-dementie & leeftijdsgebonden hersenafwijking
-lichamelijke beperking
-moeilijk lerend / dyslexie
-hersenletsel (naH)
-psychische beperking
-verslavingsproblematiek
-visuele of auditieve beperking
-migranten/vluchtelingen
-niet vallend onder een specifieke doelgroep
-anders, namelijk:
is de activiteit uitsluitend
toegankelijk voor een
bepaalde sexe? *
vink ‘mannen’ of ‘vrouwen’ aan als de activiteit alleen voor
mannen of alleen voor vrouwen toegankelijk is.
vrouwen
Mannen
vrouwen en mannen
omschrijf eventuele doorstroommogelijkheden na
deelname aan de activiteit.
is de activiteit bedoeld als voorbereiding op werk of opleiding? kan de deelnemer na deelname aan de activiteit
doorstromen naar werk of een cursus voor gevorderden?
welke voorwaarden of eisen
gelden voor deelname aan
deze activiteit?
denk aan het kunnen houden van afspraken, op tijd kunnen
komen, samenwerken. is een bepaalde indicatie verplicht?
Mag iemand onder invloed komen werken? Mogen er
middelen gebruikt worden tijdens de activiteit? is verbale
en/of fysieke agressie toegestaan? wellicht zijn er huisregels
waar mensen zich aan moeten houden. waar zijn de huisregels te vinden indien van toepassing?
indien u additionele,
relevante informatie over de
activiteit wilt verstrekken,
kunt u dat hier doen.
u kunt hier informatie invullen die in de rest van het formulier dit veld wordt in de resultaten getoond onder ‘activiteit’.
nog niet aan de orde is gekomen. als er meerdere activiteiten
plaatsvinden op dezelfde locatie, is het raadzaam om daarnaar
te verwijzen. u kunt hier ook nog algemene informatie geven
over de organisatie.
Voor wie?
Omgeving
>>> welke mate van
beschutting biedt het
project? *
wat kan een deelnemer aan ‘veiligheid’ en ‘bescherming’
verwachten bij deelname aan de activiteit?
Zeer beschermde besloten omgeving
Beschermde omgeving met weinig invloeden vanuit de
maatschappij
Project specifiek voor kwetsbare doelgroep gesitueerd in
maatschappij
direct gesitueerd in maatschappij
Hoe is de begeleiding? *
vink aan welke mate van ondersteuning bij de activiteit wordt
geboden.
individuele begeleiding
groepsbegeleiding
Begeleiding op afstand
niet van toepassing
12
Veldnaam
Help
Antwoordmogelijkheden
welke faciliteiten heeft uw
locatie?
geef aan welke voorzieningen er op de locatie zijn voor
mensen met een beperking.
kinderopvang
invalidentoilet
lift
rolstoeltoegankelijk
anders namelijk:
omschrijf zo duidelijk
mogelijk de werkwijze of
methodiek waarmee wordt
gewerkt binnen de activiteit.
als er bij de activiteit gewerkt wordt met bepaalde behandel- open vraag
en begeleidingsmethodieken kunt u deze informatie hier
invullen. denk aan: eigen kracht, rehab, iPs, irB. wordt er een
plan opgesteld?
Tijd
op welke dagdelen vindt de
activiteit plaats? *
u kunt meerdere hokjes
aanvinken.
laat hier weten op welke dagen van de week de deelnemer
kan meedoen aan de activiteit. als de activiteit dagelijks
plaatsvindt, kunt u meerdere/alle hokjes aanklikken.
ochtend Middag avond
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
alle dagdelen
Hoe laat start en eindigt de
activiteit? *
geef hier de start- en eindtijd van de activiteit aan. in geval
van een loket of een activiteit waar ingelopen kan worden,
kunt u de openingstijden vermelden.
voorbeeld: van 09.00 uur tot 10.00 uur
Het gaat hier om kosten die door de deelnemer zelf betaald
dienen te worden. let oP: als er geen kosten zijn verbonden
aan deelname, het veld graag leeg laten!
vul hier het bedrag in euro’s in (zonder euroteken).
Financiën
kosten voor deelname aan
de activiteit?
omschrijving van kosten.
krijgt de deelnemer een financiële vergoeding/vrijwilligersvergoeding?
geef hier aan of de deelnemer een vergoeding krijgt voor de
activiteit en zo ja, vul dan een bedrag in zonder euroteken.
deze financiële vergoeding
is:
vergoeding in natura?
Per uur
Per dagdeel
Per dag
anders, namelijk:
is er een vergoeding in natura?
indien er geen sprake is van een vergoeding, laat deze vraag
dan leeg.
Maaltijd
reiskostenvergoeding
anders, namelijk
Foto's
eén foto zegt soms meer dan 1000 woorden... de eerste
foto kan gebruikt worden op de homepage. voorkeur heeft
een beeldende foto, niet het logo. 1ste foto moet altijd in
de verhouding 4:3 zijn, maar liever alle projectfoto’s in deze
verhouding. Bijv 400 pixels breed/300 pixels hoog. liever niet
groter dan 1200 x 900 pixels.
13
Jekuntmeer.nl is een initiatief van:
. W.g. plein 113 . 1054 Sc amsterdam
020 - 486 01 49 . [email protected] . www.deomslag.nl
Stichting de omslag
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met
[email protected]
Voor dringende vragen kunt u bellen met de Helpdesk:
085 - 273 36 37 (bereikbaar tijdens kantooruren)
leren | werken | doen
11