NSE 2014 - Fontys ACI

Nationale Studentenenquête 2014
Fontys Academy for Creative Industries
Dimphy Hooijmaijers
Renate Smits
Petra Szczerba
Dienst Onderwijs en Onderzoek
mei 2014
© 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd
gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding.
Inhoudsopgave
Voorwoord
1
Inleiding
1.1
Validiteit en betrouwbaarheid
1.2
Leeswijzer
2
Respons
3
Fontys High Five
4
Prioriteitenmatrix
5
Resultaten
2
3
4
5
6
6
6
8
1
Voorwoord
Voor u ligt de instituutsrapportage van de Nationale Studenten Enquête 2014 (NSE). Fontys
participeert in dit tevredenheidsonderzoek dat onder (vrijwel) alle studenten in Nederland wordt
afgenomen. Fontys zal dat blijven doen om heel nadrukkelijk de ontwikkeling in de
studenttevredenheid op de voet te kunnen volgen en om jaarlijks de resultaten te kunnen
vergelijken met die van de andere hogescholen. De kwaliteitszorgcoördinatoren van de instituten en
de dienst Onderwijs en Onderzoek hebben een belangrijke rol vervuld bij het verhogen van de
respons. Ik dank hen allen hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Alle respondenten van Fontys
bedank ik voor het geven van hun mening! Het is uiteraard een belangrijke opdracht voor ons allen
om op basis van de resultaten tot verdere verbetermaatregelen te komen.
Nienke Meijer
Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen
2
1
Inleiding
In 2013 is de vragenlijst van de NSE veranderd. De vragenlijst van de NSE 2014 is onveranderd ten
opzichte van 2013. Hiermee zijn de resultaten weer te vergelijken met het voorafgaande jaar. De
vergelijkbaarheid geldt niet voor de jaren daarvoor.
De vragenlijst NSE 2014 bestaat uit 95 vragen die onderverdeeld zijn in 19 thema’s. De volgende
thema’s zijn opgenomen in de vragenlijst.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
Algemene oordelen (16 items)
Inhoud en opzet van het onderwijs (11 items)
Verworven algemene vaardigheden (6 items)
Praktijkgericht onderzoek (4 items)
Voorbereiding op de beroepsloopbaan (3 items)
Docenten van je opleiding (8 items)
Studiebegeleiding (3 items)
Toetsen en beoordeling (5 items)
Informatie vanuit de opleiding (4 items)
Studieroosters (2 items)
Studielast (4 items)
Contacttijd (4 items)
Groepsgrootte (3 items)
Stage en opleiding (2 items)
Stage ervaring (3 items)
Studiefaciliteiten (6 items)
Kwaliteitszorg (4 items)
Overige faciliteiten en studieomgeving (5 items)
Huisvesting (2 items)
De meeste items zijn beantwoord op een vijfpuntschaal waarbij de antwoordcategorieën varieerden
van ‘zeer ontevreden’ tot ‘zeer tevreden’, met een neutrale middencategorie. Ook is de
antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ opgenomen.
Antwoord
1
2
3
4
5
Betekenis
Zeer ontevreden
Ontevreden
Neutraal
Tevreden
Zeer tevreden
Bij 5-puntsschaal wordt de absolute norm gesteld op 3,3. De waardering die daarvan afgeleid wordt
is als volgt:
gemiddelde score
2,5 en lager
2,6 – 2,9
3,0 – 3,2
3,3 – 3,6
3,7 en hoger
waardering
Slecht
Onvoldoende
Twijfelachtig
Voldoende
Goed
3
Het thema Toetsen en beoordeling (vraag H_06) en het thema Contacttijd (vraag L_01 tot en met
L_04). wijkt hiervan af. Hier staan vragen met diverse schaalverdelingen.
Bij vraag H_06 (Het aantal toetsmomenten in je opleiding) en vraag L_02 (Ik vind deze hoeveelheid
contacttijd) zijn de antwoordcategorieën :
Antwoord
1
2
3
Betekenis
Percentage (veel) te weinig
Percentage precies goed
Percentage (veel) te veel
Bij vraag L_01 (In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd
aangeboden):
Antwoord
1
2
3
4
5
6
Betekenis
Minder dan 6 uur per week
6 tot 12 uur per week
13 tot 18 uur per week
18 tot 24 uur per week
24 tot 30 uur per week
30 of meer uur per week
Bij vraag L_03 (Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten) en bij vraag L_04 (Bij mijn
opleiding vielen het laatste half jaar……lessen uit):
Antwoord
1
2
3
4
5
1.1
Betekenis
Nooit
Zelden
Soms
Meestal
Altijd
Validiteit en betrouwbaarheid
De validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst wordt door Studiekeuze 123 gewaarborgd. De
volledige verantwoording van bovenstaand traject is vastgelegd in de rapportage
‘Onderzoeksverantwoording NSE 2012’.
Representativiteit
Om een zo hoog mogelijke representativiteit na te streven is bij de berekening van de gemiddelde
scores van de opleidingen, van de instituten, van Fontys en van alle Nederlandse hogescholen
samen, een weegfactor gebruikt. Zowel binnen Fontys als landelijk, is het responspercentage niet
gelijk verdeeld over opleidingen. Lerarenopleidingen halen bijvoorbeeld hogere responspercentages
dan veel andere opleidingen. Om te voorkomen dat bepaalde opleidingen aan locaties onder- of
oververtegenwoordigd zouden zijn bij de berekening van de resultaten, is ervoor gekozen om te
wegen op basis van instelling*opleiding*locatie. Dit betekent dat aan een opleiding op een bepaalde
locatie, aan alle studenten dezelfde weegfactor is toegekend. Als een opleiding
oververtegenwoordigd was in de totale respons, is deze opleiding teruggewogen en als een
opleiding ondervertegenwoordigd was, is deze opgewogen. Op deze manier tellen de oordelen van
de studenten mee volgens de verdeling die in de totale populatie van Nederlandse studenten in het
hoger onderwijs bestaat. Meer informatie is te vinden op de Fontys-NSE-portal
https://portal.fontys.nl/dienstoeno/Themas/Kwaliteitsmanagement%20en%20evaluaties/Evaluaties
/Lists/Deelnemende%20instituten/AllItems.aspx
4
1.2
Leeswijzer
Allereerst wordt de respons van de studenten binnen het instituut beschreven. Hierna volgt een
tabel met enkele NSE-vragen die ook terugkomen in de Fontys High Five. Vervolgens worden de
resultaten weergegeven in een prioriteitenmatrix, zodat instituten eenvoudig inzicht kunnen krijgen
welke thema’s de algemene tevredenheid positief of negatief beïnvloeden. Tenslotte worden de
resultaten van de opleidingen en het instituut vergeleken met de resultaten van het eigen
Fontysdomein, Fontys als geheel en de landelijke resultaten van het hbo. Hierbij worden
themascores en itemscores gepresenteerd. Een themascore is berekend door het gemiddelde te
nemen van de items van één thema. Voor het thema ‘Contacttijd’ is geen themascore berekend
vanwege de andersoortige vraagstelling.
De domeinverdeling is gemaakt door control. Binnen Fontys Hogescholen zijn er vier domeinen. In
onderstaand overzicht kun je zien binnen welk domein het instituut valt.
001
002
003
006
007
008
009
012
013
016
019
020
021
022
023
024
025
026
027
029
031
034
043
045
047
048
057
058
089
Fontys Paramedische Hogeschool
Fontys Hogeschool Verpleegkunde
Fontys Hogeschool HRM & Psychologie
Fontys Hogeschool Pedagogiek
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Fontys Lerarenopleiding Sittard
Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool
Fontys Sporthogeschool
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
De Nieuwste Pabo
Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing
Fontys Hogeschool Communicatie
Fontys Hogeschool Journalistiek
Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Fontys Hogeschool Financieel Management
Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht
Fontys Academy for Creative Industries
Fontys Hogeschool Marketing Management
Fontys International Business School
Fontys Hogeschool ICT
Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Fontys Hogeschool Engineering
Fontys Hogeschool Sociale Studies
Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek
Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement en Techniek
Fontys Automotive
Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Juridische Hogeschool Avans-Fontys
Mens en
Maatschappij
X
X
X
X
Techniek en
Informatica
Economie
Educatie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
2
Respons
De respons van de verschillende opleidingen ziet er als volgt uit:
Aantal
studenten
Commerciële economie – IEMES + Publishing
Communicatie - IEMES
Lifestyle
Instituut totaal
Domein Economie
Fontys totaal
3
494
1155
531
2180
14006
42183
respons
waarvan
n
%
176
407
185
768
4304
15999
36
35
35
35
31
38
% eerstejaars
(prop)
51
46
59
50
36
34
% vrouw
51
70
91
70
50
57
Fontys High Five
Fontys heeft met de ‘High Five’ geformuleerd welke kleine onderwijskwaliteit zij belooft. Onderstaand zie je
van enkele NSE-vragen (die ook in de High Five terugkomen) het percentage studenten dat (zeer) ontevreden
scoort.
NSE
I_04
I_03
I_02
I_05
J_01
4
Instituut totaal
De informatie over de opzet van de opleiding
De informatie over regels en procedures
De informatie over jouw studievoortgang
Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen
Het tijdig bekendmaken van de roosters
25
27
19
39
25
Domein
Economie
28
24
16
33
19
Fontys totaal
28
20
14
27
16
Prioriteitenmatrix
Onderstaande prioriteitenmatrix kan snel inzichtelijk maken aan welke thema’s gewerkt zou kunnen worden
om de algemene tevredenheid van studenten binnen het instituut te verhogen. In de matrix worden de
themascores van de NSE 2014 afgezet tegen de correlaties van die thema’s met de algemene tevredenheid.
De assen liggen op een correlatie van 0,5 (omdat een correlatie een waarde kan hebben tussen 0 en 1, precies
op de helft) en op een gemiddelde scoren van 3,74 omdat dat de gemiddelde score is voor Fontys op de vraag
“hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen?”.
Kijkend naar de matrix zien we in het kwadrant rechtsonder de thema’s die een hoge correlatie hebben met de
algemene tevredenheid en een score die lager is dan de 3,74. Verbetering op deze thema’s , Inhoud,
Docenten, Studiebegeleiding en Toetsing en Beoordeling zou de algemene tevredenheid van studenten
kunnen verhogen. Dat geldt ook, maar in iets mindere mate, voor het thema, Wetenschappelijk vaardigheden
HBO.
Kwaliteitszorg, Studierooster, Studielast, Informatievoorziening en Stage en Opleiding scoren onvoldoende of
zeer matig en hebben ook daarom een verbeterslag nodig.
Het thema Groepsgrootte heeft een relatief lage correlatie met de algemene tevredenheid en verbetering op
dit punt draagt mogelijk minder bij aan de algemene tevredenheid van studenten.
Dat geldt helemaal voor de thema’s “boven de streep”, Studieomgeving, Voorbereiding Beroepsloopbaan,
Algemene Vaardigheden en Huisvesting. De scores zijn al relatief hoog en de correlatie met algemene
tevredenheid is relatief laag.
Stage ervaring was niet significant gecorreleerd met algemene tevredenheid en is om die reden niet
opgenomen in de matrix.
6
4,1
Huisvesting
3,9
Voorbereiding Beroepsloopbaan
Algemene Vaardigheden
Studieomgeving
3,7
Groepsgrootte
Docenten
Inhoud
themascore
3,5
Wetenschappelijke
Vaardigheden Hbo
3,3
Studiebegeleiding
Toetsing Beoordeling
Studiefaciliteiten
Studielast
3,1
Studierooster
Kwaliteitszorg
Informatievoorziening
2,9
2,7
Stage En Opleiding
2,5
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
correlatie themascore en "je studie in het algemeen"
7
N
768
4304
15999
159466
3,81
3,76
3,66
3,44
3,56
3,70
3,15
3,50
3,30
3,44
3,30
3,29
3,53
4,25
3,60
4,11
3,71
3,72
3,66
3,55
3,50
3,54
3,23
3,43
3,33
3,53
3,43
3,34
3,45
4,00
3,47
3,93
3,74
3,76
3,70
3,55
3,58
3,66
3,30
3,50
3,35
3,54
3,41
3,45
3,52
4,05
3,54
3,99
3,74
3,75
3,69
3,53
3,52
3,59
3,30
3,49
3,36
3,43
3,39
3,37
3,52
4,04
3,47
3,96
3,66
3,70
3,66
3,50
3,72
4,06
3,76
3,61
3,37
3,56
3,53
3,62
3,55
3,25
3,63
3,93
3,65
3,46
3,23
3,43
3,43
3,47
3,26
2,96
3,50
4,33
3,53
3,54
3,05
3,13
3,54
3,61
3,51
3,26
3,62
4,05
3,65
3,51
3,22
3,40
3,49
3,65
3,56
3,35
3,47
3,76
3,66
3,51
2,99
3,45
3,43
3,44
3,54
3,73
3,63
3,38
3,54
3,72
3,64
3,52
3,10
3,52
3,53
3,67
3,52
3,73
3,60
3,36
3,50
3,67
3,62
3,52
3,09
3,51
3,51
3,66
Domein Economie
185
3,65
3,70
3,66
3,78
3,79
3,47
3,14
3,19
3,13
2,83
2,75
3,17
3,23
4,05
3,76
3,98
Instituut totaal
407
3,86
3,76
3,65
3,23
3,43
3,79
3,13
3,60
3,35
3,60
3,43
3,23
3,59
4,29
3,49
4,18
B Lifestyle
176
B Communicatie
IEMES
Landelijk hbo totaal
Je studie in het algemeen
De inhoud van de opleiding
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding
De verworven wetenschappelijke vaardigheden binnen je opleiding
De voorbereiding op de beroepsloopbaan
De docenten van de opleiding
De informatie vanuit je opleiding
De studiefaciliteiten
Toetsing en beoordeling
De studieroosters
De studielast
De studiebegeleiding
De overige faciliteiten en de studieomgeving
De algemene sfeer op je opleiding
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding
Zou je je opleiding aanbevelen aan vrienden, familie of collega’s
Fontys totaal
Algemeen
A_01
A_02
A_03
A_04
A_05
A_06
A_07
A_08
A_09
A_10
A_11
A_12
A_13
A_14
A_15
A_16
3,84
3,82
3,69
3,57
3,62
3,69
3,21
3,56
3,34
3,65
3,54
3,52
3,66
4,36
3,71
4,08
B Commerciële
Economie IEMES
025 Fontys Academy for Creative Industries
Inhoud en opzet van het onderwijs
B_00
B_01
B_02
B_03
B_04
B_05
B_06
B_07
B_08
B_ 09
B_10
B_ 11
Inhoud (themascore)
Het niveau van je opleiding
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van de opleiding had
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal
De aansluiting bij je werkervaring
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan
8
B Communicatie
IEMES
B Lifestyle
Instituut totaal
Fontys totaal
Landelijk hbo totaal
3,72
3,61
3,65
3,65
3,75
4,20
3,47
3,72
3,57
3,69
3,50
3,91
4,11
3,56
3,85
3,77
3,83
3,63
3,99
4,23
3,66
3,75
3,62
3,71
3,57
3,89
4,16
3,56
3,71
3,59
3,63
3,59
3,85
4,01
3,61
3,74
3,68
3,71
3,66
3,80
3,95
3,62
3,73
3,67
3,71
3,64
3,83
3,96
3,61
3,43
3,42
3,43
3,40
3,44
3,15
3,16
3,12
3,10
3,20
3,61
3,75
3,50
3,55
3,64
3,32
3,36
3,28
3,28
3,36
3,45
3,46
3,44
3,48
3,44
3,49
3,53
3,48
3,47
3,46
3,49
3,54
3,48
3,50
3,46
3,89
3,73
3,84
4,10
3,70
3,54
3,70
3,86
4,01
3,91
4,02
4,11
3,82
3,67
3,81
3,98
3,63
3,59
3,70
3,60
3,68
3,70
3,77
3,58
3,60
3,63
3,69
3,47
3,65
3,76
3,49
3,49
3,78
3,53
3,47
3,64
4,05
3,62
3,77
3,50
3,42
3,69
3,48
3,42
3,72
3,97
3,31
3,41
3,15
2,93
3,42
3,22
3,09
3,46
3,79
3,56
3,69
3,42
3,33
3,65
3,43
3,36
3,64
3,95
3,49
3,65
3,39
3,45
3,56
3,44
3,34
3,29
3,81
3,61
3,79
3,50
3,55
3,70
3,58
3,47
3,43
3,83
3,53
3,76
3,48
3,39
3,58
3,49
3,41
3,37
3,80
Domein Economie
B Commerciële
Economie IEMES
025 Fontys Academy for Creative Industries
Verworven algemene vaardigheden
C_00
C_01
C_03
C_04
C_05
C_06
C_07
Algemene vaardigheden (themascore)
Het aanleren van een kritische houding
Probleemoplossend vermogen
Het onderbouwen van conclusies
Communicatieve vaardigheden (bijv. mondelinge presentaties, gespreksvoering)
Het samenwerken met anderen
Argumenteren/redeneren
Praktijkgericht onderzoek
D_00
D_01
D_02
D_04
D_05
Praktijkgericht onderzoek (themascore)
Analytisch denken
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek
Voorbereiding op de beroepsloopbaan
E_00
E_01
E_02
E_03
Voorbereiding beroepsloopbaan (themascore)
Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk
De praktijkgerichtheid van je opleiding
Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers)
De docenten van je opleiding
F_00
F_01
F_02
F_03
F_04
F_05
F_06
F_07
F_08
Docenten (themascore)
De inhoudelijke deskundigheid van docenten
De didactische kwaliteit van docenten
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten
De kwaliteit van de begeleiding door docenten
De kwaliteit van feedback van docenten
De mate waarin docenten inspirerend zijn
De kennis van docenten over de beroepspraktijk
9
B Communicatie
IEMES
B Lifestyle
Instituut totaal
Fontys totaal
Landelijk hbo totaal
3,47
3,65
3,50
3,23
3,31
3,48
3,40
3,07
3,28
3,40
3,35
3,08
3,34
3,50
3,41
3,11
3,33
3,48
3,39
3,13
3,46
3,61
3,51
3,25
3,40
3,55
3,45
3,20
3,49
3,31
3,56
3,61
3,48
3,37
3,26
3,45
3,40
3,37
3,11
2,84
3,20
3,15
3,27
3,34
3,18
3,42
3,39
3,37
3,44
3,36
3,49
3,46
3,43
3,49
3,43
3,54
3,49
3,49
3,49
3,42
3,53
3,50
3,49
6
81
13
2
80
18
3
66
32
3
77
20
9
69
21
9
75
16
8
74
18
3,18
3,41
3,08
3,23
2,99
3,08
3,32
2,99
3,19
2,82
3,12
3,44
3,21
3,14
2,70
3,11
3,37
3,06
3,19
2,83
3,16
3,42
3,15
3,06
3,00
3,26
3,53
3,27
3,09
3,16
3,20
3,49
3,25
3,09
2,95
3,12
3,27
2,97
3,25
3,39
3,12
2,63
2,89
2,37
3,08
3,25
2,91
3,34
3,53
3,14
3,43
3,60
3,23
3,20
3,33
3,07
Domein Economie
B Commerciële
Economie IEMES
025 Fontys Academy for Creative Industries
Studiebegeleiding
G_00
G_01
G_02
G_03
Studiebegeleiding (themascore)
De mogelijkheid tot begeleiding
De kwaliteit van begeleiding
De mate waarin de opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding
Toetsen en beoordeling
H_00
H_01
H_02
H_04
H_05
H_06
Toetsen en beoordeling (themascore)
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden
Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties, ed. in je opleiding is:
LET OP ANDER TYPE VRAAG
Percentage (veel) te weinig
Percentage precies goed
Percentage (veel) te veel
Informatie vanuit de opleiding
I_00
I_02
I_03
I_04
I_05
Informatie vanuit de opleiding (themascore)
De informatie over jouw studievoortgang
De informatie over regels en procedures
De informatie over de opzet van de opleiding (varianten, minors, buitenland,e.d.)
Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen
Studieroosters
J_00
J_01
J_02
Studieroosters (themascore)
Het tijdig bekendmaken van studieroosters
Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster
10
B Communicatie
IEMES
B Lifestyle
Instituut totaal
Fontys totaal
Landelijk hbo totaal
3,36
3,01
3,59
3,44
3,41
3,17
2,84
3,29
3,35
3,20
2,92
2,84
2,90
3,05
2,85
3,16
2,88
3,28
3,31
3,18
3,29
3,14
3,43
3,39
3,19
3,34
3,23
3,46
3,45
3,20
3,32
3,26
3,45
3,41
3,15
13
5
20
55
7
0
14
7
20
43
13
3
5
5
14
32
34
9
12
6
19
43
17
4
14
14
22
35
13
3
20
22
21
24
10
3
20
25
24
21
8
3
13
81
6
12
78
10
6
59
35
11
75
15
18
73
9
20
74
7
22
71
7
2
3
8
31
56
1
2
6
44
47
0
0
7
49
44
1
2
7
42
49
1
2
8
44
45
1
2
6
36
56
1
2
7
37
52
7
62
30
1
0
6
70
23
0
0
12
71
17
0
0
8
69
23
0
0
9
68
22
1
0
18
64
18
1
0
14
63
22
1
0
Domein Economie
B Commerciële
Economie IEMES
025 Fontys Academy for Creative Industries
Studielast
K_00
K_01
K_02
K_04
K_05
Studielast (themascore)
De spreiding van de studielast over het studiejaar
De haalbaarheid van deadlines
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen te volgen
De mate waarin de studiepunten (ECTS) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast
Contacttijd
L_01
L_02
L_03
L_04
In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd aangeboden:
Minder dan 6 uur per week
6 tot 12 uur per week
13 tot 18 uur per week
18 tot 24 uur per week
24 tot 30 uur per week
30 of meer uur per week
Ik vind deze hoeveelheid contacttijd:
Percentage (veel) te weinig
Percentage precies goed
Percentage (veel) te veel
Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten:
Nooit
Zelden
Soms
Meestal
Altijd
Bij mijn opleiding vielen het laatste half jaar ……. lessen uit:
Nooit
Zelden
Soms
Meestal
Altijd
11
B Communicatie
IEMES
B Lifestyle
Instituut totaal
Fontys totaal
Landelijk hbo totaal
3,92
3,97
4,00
3,79
3,50
3,54
3,46
3,45
3,49
3,56
3,51
3,39
3,60
3,66
3,60
3,52
3,79
3,87
3,74
3,74
3,81
3,88
3,78
3,76
3,77
3,85
3,73
3,73
24
76
30
70
16
84
25
75
31
69
49
51
43
57
2,54
2,74
2,34
2,61
2,92
2,29
3,06
3,21
2,92
2,65
2,92
2,39
2,95
3,09
2,81
3,14
3,26
3,01
3,13
3,23
3,02
3,97
4,14
4,23
3,53
3,78
3,82
4,10
3,43
4,18
4,33
4,38
3,83
3,88
3,97
4,17
3,51
3,81
3,86
4,00
3,56
3,90
3,91
4,08
3,70
3,87
3,88
4,09
3,65
3,45
3,44
3,41
3,09
3,48
3,64
3,61
3,27
3,35
3,31
2,92
3,29
3,42
3,34
2,90
2,89
2,87
2,66
3,11
3,12
2,84
3,23
3,27
3,24
2,91
3,30
3,41
3,30
3,28
3,47
3,23
2,97
3,39
3,29
3,34
3,38
3,51
3,34
3,10
3,54
3,41
3,38
3,32
3,49
3,23
3,01
3,52
3,32
3,34
3,25
3,42
3,05
3,26
3,05
3,15
2,90
3,07
3,24
3,43
3,23
3,23
3,15
3,28
3,02
3,16
3,09
3,31
2,96
3,08
3,19
3,39
3,05
3,16
3,13
3,35
2,99
3,09
Domein Economie
B Commerciële
Economie IEMES
025 Fontys Academy for Creative Industries
Groepsgrootte
M_00
M_01
M_02
M_03
Groepsgrootte (themascore)
De groepsgrootte bij werkgroepen
De groepsgrootte bij hoorcolleges
De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding
Stages
NO
Heb je het afgelopen jaar stage gelopen? Ja/nee
Percentage Ja
Percentage Nee
Stage en Opleiding
N_00
N_01
N_02
Stage en Opleiding (themascore)
De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit je opleiding
De voorbereiding op de stage door de opleiding
Stage Ervaring
O_00
O_01
O_02
O_03
Stage Ervaring (themascore)
De begeleiding op de stageplek door het bedrijf of de instelling
Wat je tijdens je stage geleerd hebt
De aansluiting van de stages bij het overig onderwijs
Studiefaciliteiten
P_00
P_01
P_02
P_03
P_05
P_06
P_07
Studiefaciliteiten (themascore)
De geschiktheid van de onderwijsruimten
De geschiktheid van werkplekken
De beschikbaarheid van werkplekken
De bibliotheek/mediatheek
De ICT-faciliteiten
De digitale leeromgeving
Kwaliteitszorg
Q_00
Q_01
Q_02
Q_03
Kwaliteitszorg (themascore)
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten evaluaties
12
Instituut totaal
Fontys totaal
Landelijk hbo totaal
3,26
3,14
3,12
3,16
3,02
3,13
3,06
3,88
4,01
3,60
4,26
4,23
3,12
3,77
3,85
3,46
4,17
4,17
3,01
3,36
3,56
2,93
3,84
3,89
2,48
3,71
3,83
3,38
4,12
4,13
2,91
3,61
3,92
3,24
3,89
3,87
2,92
3,79
4,05
3,43
4,02
4,00
3,24
3,85
4,14
3,63
4,08
4,06
3,11
4,07
4,16
3,98
3,90
3,99
3,83
3,93
4,01
3,85
3,95
4,03
3,87
3,52
3,60
3,45
3,51
3,62
3,41
3,11
3,26
2,97
Domein Economie
B Lifestyle
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert
B Communicatie
IEMES
Q_04
B Commerciële
Economie IEMES
025 Fontys Academy for Creative Industries
Overige faciliteiten en studieomgeving
R_00
R_01
R_02
R_04
R_05
R_07
Overige faciliteiten en Studieomgeving (themascore)
De bereikbaarheid van je instelling
De restauratieve voorzieningen op je instelling
De horecavoorzieningen in je studiestad
Het cultureel aanbod van je studiestad
De sportvoorzieningen vanuit je instelling
Huisvesting
S_00
S_01
S_02
Huisvesting (themascore)
De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad
De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad
13