Kamerbrief met reactie op jaarbericht 2013

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Kenmerk
376838-121220-J
Bijlage(n)
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
Datum
10 juni 2014
Betreft
commissiebrief inzake aanbieding Jaarbericht 2013 van de
Inspectie Jeugdzorg
Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (kenmerk 2014Z08904) sturen wij u hierbij onze reactie op het
jaarbericht 2013 van de Inspectie Jeugdzorg (kamerstuk 31839-376) alsmede
onze reactie op de berichtgeving in het Algemeen Dagblad over het toenemend
aantal klachten in de jeugdzorg. (Algemeen Dagblad, 14 mei 2014, ‘Klachtenregen
wordt hoosbui’).
In het jaarbericht 2013 doet de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) verslag van haar
werkzaamheden in 2013 en bericht zij over ontwikkelingen in de jeugdzorg. In
2013 publiceerde de inspectie ruim vijftig nieuwsberichten op haar website over
rapporten, brieven en notities. Zo verschenen er rapporten over de invoering van
de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de toepassing van het
protocol netwerkpleegzorg. Daarnaast publiceerde de IJZ een beschouwing over
de dilemma’s rond hulpverlening bij problematische scheidingen en werden samen met andere inspecties - justitiële jeugdinrichtingen doorgelicht en toetsen
uitgevoerd in de jeugdzorgplus. Op enkele van deze thema’s wordt in het
jaarbericht nader ingegaan.
De rapporten van de toezichtonderzoeken die het afgelopen jaar verschenen rond
de jeugdzorgplus zullen in de loop van 2014 met een totaalrapportage worden
afgesloten. Deze rapportage zal de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport u te zijner tijd toesturen.
In het jaarbericht vraagt de IJZ bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen rond
de transitie en de samenwerking tussen de rijksinspecties. De IJZ bereidt zich
1
voor op haar positie in het nieuwe stelsel. Zo wordt de samenwerking tussen de
IJZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie
verder versterkt. Met gemeenten worden afspraken gemaakt over de uitvoering
van het toezicht door de gezamenlijke inspecties. Daarmee wordt het toezicht op
de wettelijke kwaliteitseisen die aan de jeugdhulpverleners en de gecertificeerde
instellingen worden gesteld, nader ingevuld. Deze afspraken worden vastgelegd in
een afsprakenkader voor gemeenten en rijksinspecties over het landelijke toezicht
jeugd.
Daarnaast heeft de transformatie naar het nieuwe jeugdstelsel de aandacht van de
IJZ. Met name waar deze ontwikkelingen kritisch of risicovol kunnen uitpakken
voor de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van kinderen en
gezinnen is het belangrijk dat de IJZ hierop acteert. Uit het jaarbericht 2013 blijkt,
dat de IJZ tot nu toe geen indicaties heeft ontvangen dat er sprake is van een
aantasting van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg. Het is belangrijk dat de
IJZ deze ontwikkelingen en daarmee de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp
goed blijft volgen.
Jaarlijks wordt door de IJZ bijgehouden wat het aantal en de aard van de
calamiteiten zijn welke verplicht worden gemeld door de organisaties in het
jeugdzorgveld. De afgelopen jaren is er sprake van een lichte groei van het aantal
gemelde calamiteiten door deze instellingen. Deze groei kan verklaard worden
door een toenemend aantal meldingen van vermoedens van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Dit laatste hangt volgens de IJZ samen met de
werkzaamheden van de commissie Samson.
Behalve meldingen van calamiteiten door organisaties in het jeugdzorgveld,
ontvangt de IJZ ook signalen van burgers en professionals.
Hieronder volgt een stand van zaken zoals die feitelijk uit het jaarbericht 2013 van
de IJZ blijkt. Daaruit komt een genuanceerder beeld naar voren dan hetgeen in
het Algemeen Dagblad wordt geschetst.
Er blijkt sprake te zijn van een geleidelijke groei van het aantal signalen,
waaronder ook klachten, in de jeugdzorg. Sinds 2010 is het aantal signalen van
burgers en professionals in drie jaar tijd verdubbeld van 250 naar 503 signalen.
De meeste signalen komen van burgers en betreffen het onderdeel
jeugdbescherming van de bureaus jeugdzorg (319 signalen van de 455 signalen in
2013). Het grote aantal signalen over de jeugdbescherming hangt, volgens de IJZ,
mogelijk samen met het feit dat juist dit onderdeel sterk kan ingrijpen in het
gezinsleven door de ondertoezichtstelling of de uithuisplaatsing.
De toename van het aantal signalen wordt volgens de IJZ veroorzaakt door een
combinatie van factoren, zoals de eisen die burgers aan de jeugdzorg stellen, de
mondige burger die eerder aan de bel trekt en de weg weet te vinden naar het
meldpunt van de Inspectie Jeugdzorg, maar ook speelt de media-aandacht voor
het onderwerp jeugdzorg een rol.
Wij vinden het van groot belang dat die signalen worden gebruikt ter verbetering
van beleid en uitvoeringspraktijk. Daarom is het een goede zaak dat burgers en
professionals met vragen of klachten over jeugdzorg bij het meldpunt van de IJZ
terecht kunnen.
2
Kenmerk
376838-121220-J
Kenmerk
376838-121220-J
De aanstaande transformatie van de jeugdhulp zal mogelijk ook aanleiding geven
tot vragen, signalen en suggesties van jeugdigen, ouders en professionals. Mede
naar aanleiding van het debat in de Eerste Kamer over de Jeugdwet zal een
landelijk meldpunt worden ingericht waar burgers, professionals en gemeenten
met hun signalen en vragen terecht kunnen (EK, 33 674/ 33 684, N). Over de
inrichting van het meldpunt zult u voor de zomer nader geïnformeerd worden.
Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
drs. M.J. van Rijn
de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven MPM
3