factsheet-inkoopprocesdownload - Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Inkoopproces Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
Factsheet
Werkwijze Serviceorganisatie
Gekozen koers
De serviceorganisatie maakt deel uit van de Gemeenschappelijke
Regeling (GR) van de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR stuurt de Serviceorganisatie
aan. Alle overeenkomsten ten behoeve van de contractering in 2015
dienen dus door het DB te worden vastgesteld.
De Serviceorganisatie (SO) Jeugd is, in opdracht van de 17
gemeenten**, verantwoordelijk voor de inkoop en
contractering van alle jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid
(ZHZ). De kaders in de Jeugdwet en de regionale
(beleid)kaders zijn daarbij leidend. In ZHZ is bewust gekozen
voor bestuurlijk contracteren. Tijdens een transparant
inkoopproces wordt gezamenlijk met aanbieders proces- en
deelovereenkomsten opgesteld. In ZHZ is niet alleen de prijs
van de zorg leidend, maar ook het garanderen van
zorgcontinuïteit, kwaliteit, nabijheid en innovatie. We werken
daarom graag met aanbieders die de lokale en regionale
zorgvragen kennen.
Inkoopkader 2015
- De realisatiecijfers over 2013 vormen de basis voor de voorlopige
budgettoekenning van 2015 en daarmee de contracten met
instellingen en vrijgevestigde aanbieders.
- De totale korting bedraagt 6% op de realisatiecijfers 2013, de
wijze waarop de korting wordt vertaald per aanbieder dient nog
nader te worden uitgewerkt in de deelovereenkomst RTA.
- Op basis van de realisatiecijfers 2014 kan het budget worden
bijgesteld; naar boven wanneer het totale jeugdhulpbudget voor
2015 dat toelaat en naar beneden wanneer nodig.
- De tarieven worden niet geïndexeerd voor 2015, tenzij hiervoor
middelen overkomen naar gemeenten.
- We contracteren alleen jeugdhulp in natura (ZIN).
- De Serviceorganisatie sluit contracten met aanbieders die in
2013 en 2014 jeugdhulp lever(d)en aan cliënten uit de regio
Zuid-Holland Zuid volgens het woonplaatsbeginsel en vallend
binnen de kaders van de Jeugdwet
- Nieuwe aanbieders zonder cliënten uit de regio Zuid-Holland
Zuid in zorg, kunnen vanaf 2016 geleidelijk toetreden tot het
proces van Bestuurlijk Contracteren
- In 2015 hanteren we de huidige inkoopsystematiek per sector
Uitgangspunten inkoop
- Eenduidigheid voor cliënten, aanbieders en gemeenten
- Vereenvoudiging van procedures en vereisten voor
aanbieders
- Inkoop dmv Bestuurlijk Contracteren
- Zorgvuldigheid en haalbaarheid voor gemeenten
- 2015 als overgangsjaar vanwege zorgcontinuïteit
- Transformatie en vernieuwing vanaf 2015
- Passend bij huidig inkoop- en subsidiebeleid
- Huidige (wettelijke) kwaliteitseisen als uitgangspunt
Inkooptraject
Aan de inkoop van jeugdhulp in 2015 ligt een proces- en
deelovereenkomst RTA en Toegang ten grondslag. Deze
overeenkomsten komen tot stand tijdens een transparant
proces met aanbieders. Er zijn fysieke en digitale inkooptafels
ingericht. Aan de fysieke inkooptafels neemt een
vertegenwoordiging van alle aanbieders in Zuid-Holland Zuid
deel. Via de website van de Serviceorganisatie Jeugd
(www.jeugdzhz.nl) kunt u kennis nemen van en reageren op
de stukken die besproken worden aan de fysieke tafel. Dit
noemen we de digitale inkooptafel. In september en oktober
zullen de proces- en deelovereenkomsten worden vastgesteld.
De contractgesprekken vinden plaats in de periode tussen 15
september en 1 november 2014.
Meld u!
Criteria voor contractering
Heeft u geen eerdere mails ontvangen van de Serviceorganisatie
Jeugd over de inkoop van Jeugdhulp in 2015, maar heeft u de
afgelopen jaren wél jeugdhulp geleverd en wenst u dat in 2015
te continueren?
Stuur dan een mail naar [email protected] en informeer ons
uiterlijk 15 september 2014 over:
• De Jeugdhulp die u in 2014 levert aan cliënten uit ZHZ;
• Het type zorg dat u levert, deze beschrijving ontvangen wij
graag op hoofdlijnen;
• Vanuit welke bron u nu wordt gefinancierd
(Zvw, AWBZ en/of Provincie/Rijk);
• Welke contactgegevens wij kunnen noteren en toevoegen
aan ons relatiebestand.
Om in aanmerking te komen voor contractering in 2015 dient u aan
het volgende te voldoen;
- U bent aan te merken als een ‘bestaande aanbieder’ zoals in de
beslisboom hiernaast is weergegeven
- U levert jeugdhulp in natura
- U kunt realisatiecijfers over 2013 voorleggen aan de SO
- U kunt voldoen aan de wettelijke gestelde uitsluitingsgronden en
de door de SO gestelde aanvullende geschiktheidseisen
- U gaat akkoord met aanvullende uitvoeringsvoorwaarden
Veel gestelde vragen
Planning
Stappen
Data
Vaststelling procesovereenkomst
inkoop
- Online
- Reacties
- Gereed voor bestuurlijke
vaststelling DB
> september
21 juli
1 augustus
31 augustus
Vaststelling deelovereenkomst RTA
- Online
- Bespreking fysieke inkooptafel
> 1 november
21 juli
4 augustus, 8
september en 6
oktober
13 oktober
15 oktober
- Laatste aanpassingen
- Gereed voor bestuurlijke
vaststelling DB
Vaststelling deelovereenkomst toegang
- Online
- Bespreking fysieke inkooptafel
- Laatste aanpassingen
- Gereed voor bestuurlijke
vaststelling DB
> 1 november
21 juli
8 september en
6 oktober
13 oktober
15 oktober
Versturen uitvraag aanbieders
15 augustus
Indienen/beantwoorden vragen van
aanbieders
doorlopend, tot
13 september
Sluitingstermijn indienen uitvraag
14 september
Contractbesprekingen
- 1 op 1 contractgesprekken met
instellingen
- Bijeenkomsten raamcontract
vrijgevestigde
Concept prestatieafspraken en
definitieve contractering per
aanbieder
Vanaf 15
september 2014
1 november 2014
In deze factsheet presenteren we antwoorden op een aantal
prangende vragen bij de inkoop van jeugdhulp in 2015. Meer
antwoorden kunt u vinden op onze website
www.jeugdzhz.nl/faq
Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag? Dan kunt u
contact opnemen via [email protected]
Wat koopt de Serviceorganisatie Jeugd in?
De Serviceorganisatie koopt namens de 17 gemeenten in de regio ZHZ** de
Jeugdteams en de regionale Zorgmarkt in. Lokale, voornamelijk preventieve
taken worden door gemeenten zelf georganiseerd en bekostigd.
Jeugdteams
De Jeugdteams staan centraal tussen lokale basisvoorzieningen en de
regionale zorgmarkt. Het jeugdteam biedt (direct beschikbare) basiszorg die
voortkomt uit de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor (licht)
verstandelijk beperkten, de jeugdzorg of een combinatie daarvan. Indien
nodig kan het jeugdteam advies vragen aan het Diagnostisch Advies Netwerk
(DAN) of specialistische ondersteuning inzetten. Het Jeugdteam werkt
actiegericht, organiseert de ondersteuning zoveel mogelijk in de directe
leefomgeving van het gezin en zoekt steeds naar versterking van de eigen
kracht van de jeugdige en het gezin. Wanneer nodig ondersteunt het
Jeugdteam het gezin bij het nemen van de regie op de hulp en
ondersteuning. Het gezin bepaalt samen met het Jeugdteam welke zorg het
best passend is, waarbij het uitgangspunt is "zo licht als mogelijk en zo zwaar
als nodig.” Sommige gemeenten kiezen ervoor geen aparte jeugdteams in te
richten maar de jeugdteammedewerkers toe te voegen aan sociale wijkteams
of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Regionale Zorgmarkt
Wanneer het Jeugdteam niet de benodigde hulp kan leveren dan schakelt het
Jeugdteam de regionale Zorgmarkt in. Op de zorgmarkt leveren diverse
aanbieders specifieke of specialistische vormen van jeugd- en opvoedhulp,
jeugd-ggz en AWBZ-zorg. Enkele voorbeelden zijn begeleiding in
groepsverband, kortdurend verblijf, klinische zorgvormen en de uitvoering
van maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Toegang tot de
regionale zorgmarkt is ook mogelijk via medische verwijzers of een justitiële
maatregel.
Want als u cliënten van buiten de regio heeft?
Voor de bekostiging van jeugdhulp in 2015 is niet de vestigingsplaats van uw
instelling of praktijk van belang, maar de woonplaats van de jeugdige of de
voogd(ij-instelling). Als u in 2015 cliënten aanneemt die buiten de regio ZHZ
woonachtig zijn, dan moet u zich voor een vergoeding van de aan de
jeugdhulp verbonden kosten wenden tot de woonplaats van de jeugdige. Ook
als u nu cliënten heeft van buiten de regio ZHZ dient u zich voor de inkoop te
wenden tot die betreffende regio. Uitzondering hierop vormen jeugdigen die
onder voogdij staan en/ of zijn opgenomen in een instelling. In die gevallen
wendt u zich tot de woonplaats van de voogd of de plaats waar de instelling
waar de jeugdige verblijft is gevestigd.
Welke kwaliteitseisen gelden er voor aanbieders?
De kwaliteit van de zorg wordt voornamelijk door de
kwaliteitseisen in de Jeugdwet en bijbehorende lagere
regelgeving voorgeschreven. De Serviceorganisatie kan extra
kwaliteitseisen opnemen in de overeenkomsten. Meerdere
Rijksinspecties zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de
kwaliteit van aanbieders: de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie
Veiligheid en Justitie (IVenJ). Deze inspecties treden bij het
toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op. Daarnaast werken
de drie inspecties samen in het Samenwerkend Toezicht
Jeugd, waarvan ook de Inspectie van het Onderwijs en de
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel uitmaken.
De inspecties houden toezicht op de wettelijke
kwaliteitseisen die gelden voor het jeugddomein. Hierbij
betrekken de Inspecties ook nadrukkelijk de gemeenten.
Wat als u een ‘vrijgevestigde’ aanbieder bent?
Voor vrijgevestigden hanteert de Serviceorganisatie een
digitaal contracteringsproces waarbij iedere reeds
gecontracteerde vrijgevestigde in aanmerking komt voor een
raamovereenkomst. In de raamovereenkomsten worden vaste
tarieven opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de door de
zorgverzekeraar vastgestelde tarieven voor vrijgevestigden
van 2014 met een korting van 6%.
In September vinden er regionale Kick off bijeenkomsten
plaats waarna het digitale contracteringsproces via
www.jeugdzhz.nl van start gaat.
Wie zitten er in de fysieke en digitale
inkooptafels?
In het proces van bestuurlijk contracteren wordt onderscheid
gemaakt tussen een fysieke en een digitale inkooptafel. Aan
de fysieke inkooptafel wordt onderhandeld met een op
objectieve wijze geselecteerde afvaardiging van
zorgaanbieders. Ook kleinere aanbieders, vrijgevestigde en
aanbieders van identiteitsgebonden zorg zijn hierdoor in
voldoende mate vertegenwoordigd. De digitale inkooptafel is
bedoeld voor zorgaanbieders die niet zijn uitgenodigd voor de
fysieke tafel. Wij nemen de vragen en opmerkingen van zowel
de fysieke als de digitale inkooptafel mee in het verdere
proces. U kunt de digitale inkooptafel volgen via de website
www.jeugdzhz.nl .
**Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld,-Giessendam,
Leerdam, Molenwaard, Zederik, Alblasserdam, Dordrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht,
Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en
Strijen