Verslag RVOB Cafe 3 april 2014

RVOB Café
Nieuwe rollen voor markt en overheid
Het RVOB gaat per 1 juli aanstaande op in het nieuwe Rijks­vast­
goedbedrijf. Het is een goed moment om nog eens terug te blikken
maar ook om vooruit te kijken, de veranderende rollen van overheid en
private partijen te belichten en wat dat betekent voor de toekomstige
organisatie. Dat gebeurde tijdens het RVOB Café - voor het laatst
onder deze naam - op 3 april jongstleden.
Michiel G.J. Smit
‘Wat is de wereld veranderd sinds de oprichting van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf in 2006, een voorloper van het
RVOB. De grondprijzen stegen in die tijd harder dan de bouwkosten
en er werd gepraat over hoeveel groen er gefinancierd kon worden
uit het “rood”. Het voelt bijna aan als de prehistorie.’ Aan het
woord is waarnemend RVOB-directeur Ontwikkeling Rik Bauer. ‘Het
Rijk wilde met het GOB graag gerichter werken aan het realiseren
van ruimtelijke doelen. Vanaf 2010 gingen we, inmiddels gefuseerd
met de Dienst Domeinen, daadwerkelijk risicodragend meedoen
met projecten, maar toen was de crisis inmiddels onder ons en
bestond er een heel andere realiteit. Je kunt zeggen dat de opgetuigde organisatie te laat kwam, maar misschien was het wel net
op tijd. Want juist toen waren er gebieden - denk bijvoorbeeld aan
het Hembrugterrein - die voor private partijen te groot en complex
waren om in moeilijke marktomstandigheden te ontwikkelen.’
Astrid Feiter en Jos Wienen
verleden goed van pas komen. Dagvoorzitter Astrid Feiter vraagt
Jos Wienen, burgemeester van Katwijk, over zijn ervaringen bij
de ontwikkeling van project Locatie Valkenburg, waar het RVOB
intensief bij betrokken is. Wienen: ‘Valkenburg is geen makkelijk
gebied om te ontwikkelen. Er ligt munitie in de grond door de
vroegere militaire functie en er zijn veel extra investeringen nodig
om de ontsluiting te verbeteren. Bovendien wordt het de eerste
volledig energieneutrale wijk van Nederland. De rol van het RVOB
is hierbij cruciaal geweest. Ik heb het als zeer positief ervaren dat er
ook maatschappelijke doelstellingen werden geformuleerd, en dat
RVOB de tijd heeft genomen om passende plannen te ontwikkelen.
Met een private partij wordt er toch meer in je nek gehijgd om sneller winst te maken.’
Projecten omvormen
Lastige projecten oppakken en zodanig omvormen dat de markt
ermee aan de slag kan, dat is waar het RVOB voor stond en waar het
nieuwe Rijksvastgoedbedrijf bij de Directie Transacties en Ontwikkeling straks mee verder gaat. Daarbij kunnen ervaringen uit het
Job Dura, bestuursvoorzitter van de Dura Vermeer Groep, kijkt
anders tegen de rol van de overheid bij gebiedsontwikkeling aan.
Om dit te illustreren laat hij een beeld zien van een bouwplaats met
hijskraan. ‘De overheid moet vooral de bouwmarkt aan de gang
houden, want deze is van belang voor de hele economie. Dat kan
onder andere door voorwaarden te scheppen die marktpartijen
optimaal in staat stellen hun werk te doen. En door duidelijk aan te
geven wat wel en niet kan. Wat de overheid in mijn ogen niet moet
doen is zelf actief gaan ontwikkelen, dat moet je aan marktpartijen overlaten.’ Maar hoe zit het dan met de ontwikkeling van het
Hembrugterrein, waar de markt de ontwikkeling niet oppakt? Dura:
‘Daar moet de overheid ervoor zorgen dat het in stukken wordt opgeknipt en gefaseerd op de markt wordt gebracht, zodanig dat het
Rik Bauer
www.rvob.nl
1
Adriaan Visser
Job Dura
behapbaar is voor marktpartijen. Dat geeft ook voor de eindgebruiker het beste resultaat, afgestemd op wat de koper of huurder wil.’
Dit voorbeeld geeft aan dat het heel lastig is om het nieuwe
speelveld en rolverdeling te definiëren. Job Dura is het met ­Adriaan
­Visser eens: ‘Een overheid kan niet zoals vroeger een groot object
op de markt zetten, en na een inschrijftijd van zes weken het
verkopen aan de hoogste bieder. Er zou meer tijd genomen moeten
worden om met een beperkt aantal ontwikkelaars en beleggers tot
een uitgewerkt voorstel te komen.’ Jaap Uijlenbroek, directeurgeneraal van het Rijksvastgoedbedrijf in oprichting, nuanceert dit.
‘Bij makkelijk te ontwikkelen, kleinere objecten kan dit nog wel;
bij moeilijk te ontwikkelen objecten is een andere aanpak nodig.
Je moet dan eerst met de betrokken partijen om tafel om een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het hele gebied te vormen.
En als je dat helder hebt, ga je opknippen, faseren en op de markt
brengen.’
Een nieuwe realiteit
Adriaan Visser, directeur van Platform 31 (de fusieorganisatie van
Nicis, Nirov, SEV en Kenniscentrum KEI), legt de nadruk op de
andere rollen die de partijen spelen, daartoe gedwongen door een
nieuwe realiteit. Ze moeten in zekere zin zelfs (deels) elkaars rol
gaan spelen, volgens Visser. ‘Wat vroeger publiek was is niet meer
publiek en wat vroeger privaat was, is dat ook niet meer.’ Visser
toont een beeld van de Hofbogen in Rotterdam, de spoorbogen
waar vroeger de trein overheen reed. Het is nu in bezit van twee
woningcorporaties, maar ontwikkelen is lastig voor hen, onder
meer vanwege de discussie over het taakveld van corporaties. De
gemeente heeft geen trek om het over te nemen en voor marktpartijen is het eigenlijk te groot - het is een kilometers lang tracé dwars
door de stad. Je moet het dus gefaseerd in de markt zetten, maar
hoe precies?
De juiste partijen op het juiste moment
Er is kortom maatwerk nodig om bij een gebiedsontwikkeling op
het juiste moment de juiste partijen het initiatief te laten nemen,
en om de traditionele rolverdeling regelmatig los te laten. Helpt
het daarbij als partijen op portefeuilleniveau met elkaar praten in
plaats van objectniveau, zo vraagt een van de aanwezigen in de zaal
zich af. Partijen zullen dan eerder denken in functies en maatschappelijke winst en minder snel vastzitten in traditionele onderhandelingsrollen. Niet iedereen ziet hier wat in, omdat het dan al snel een
veel te complexe kluwen van gebouwen en belangen wordt. Waar
wel iedereen het over eens is, is dat goede, intensieve samenwerking en ontmoeting helpt om hobbels in het proces op een creatieve en innovatieve manier te overwinnen. Dat wordt onderstreept
door Frans Evers, die tot 1996 directeur-generaal bij de Rijksgebouwendienst was. ‘Ik denk dat er geen werkelijke tegenstellingen zijn
tussen markt en overheid. We moeten samen om tafel gaan zitten
om maximaal maatschappelijk rendement te halen, in plaats van te
denken in termen van wat van de markt is en wat van de overheid.’
Jaap Uijlenbroek
www.rvob.nl
2
Rik en Eva presenteren het Wandverslag
groot bord met een getekend verslag dat tijdens dit laatste RVOB
Café is gemaakt. Toch zegt dagvoorzitter Astrid Feiter niet vaarwel
maar tot ziens tegen de aanwezigen. Want de formule waarbij
vertegenwoordigers van overheid en van private partijen in een
ongedwongen setting met elkaar in gesprek gaan, zal vrijwel zeker
terugkeren bij het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf.
Tenslotte wordt in het gesprek met de aanwezigen benadrukt dat
veelzijdigheid in aard en schaal belangrijk is om allerlei partijen
een kans te geven bij de ontwikkeling.
Eva Klein Schiphorst wordt de directeur van de Directie Transacties en Ontwikkeling waar de ontwikkelactiviteiten van het RVOB
straks worden ondergebracht. Voor haar zijn de uitkomsten van
dit Café interessant om mee te nemen in het vormgeven van de
nieuwe organisatie; ze geeft alvast een reactie hierop. ‘Transparantie en verbondenheid zijn nog meer dan voorheen van belang bij
samenwerking tussen overheden en marktpartijen. Ook de rollen
zijn minder vastomlijnd - de overheid wordt ondernemender en
marktpartijen worden socialer. Al zal er altijd verschil blijven. Wij
zullen als overheid altijd maatschappelijke doelstellingen inbrengen bij gebiedsontwikkeling, dat is onze bestaansreden. Het gaat
erom dat we respect en begrip hebben voor elkaars “verdienmodel”
en elkaars belangen.’
Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) realiseert
ruimtelijke en financiële doelen voor het Rijk. Wij doen dat door
(gebieds)ontwikkeling, beheer, aan- en verkoop van rijksgrondenen gebouwen.
In 2014 gaat het RVOB – samen met de Rijksgebouwendienst,
Defensie Vastgoed en de directie Rijksvastgoed – op in het
Rijksvastgoedbedrijf, hét vastgoedbedrijf van de Rijksoverheid.
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed efficiënt en effectief in voor
rijksdoelen, zowel financieel als maatschappelijk.
Het RVOB Café is een ontmoetingsplek en platform waar we kennis
en ervaringen uitwisselen en debatteren over projecten en daaraan
aanverwante onderwerpen. Het RVOB Café is eens in het kwartaal.
Tenslotte: geen vaarwel maar tot ziens
Om de uitkomsten van deze bijeenkomst ook letterlijk mee te
nemen naar de nieuwe organisatie, krijgt Eva Klein Schiphorst een
3