Algemene Voorwaarden GOB Layla 2011

Algemene Voorwaarden gastouderbureau Layla 2011
Artikel 1: algemeen
Lid 1
Gastouderbureau Layla , hierna te noemen GOB Layla, heeft als kernactiviteit het
bemiddelen in gastouderopvang voor kinderen van 0 jaar tot en met 12 jaar of tot het
einde van de basisschoolleeftijd en biedt in die hoedanigheid haar diensten aan
vraagouders en gastouders.
De vraagouders en gastouders stellen de benodigde informatie beschikbaar aan
Gastouderbureau Layla, zodat deze haar diensten naar behoren kan uitvoeren.
Lid 2
Gastouderbureau Layla is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder
nummer: 474252337 en garandeert gastouderopvang van hoge kwaliteit waarbij de
regelgeving in de Wet kinderopvang en het convenant kwaliteit gastouderopvang
worden gerespecteerd. Gastouderbureau Layla beschikt over een pedagogisch
beleidsplan dat voor ouders en gastouders te downloaden is via www.goblayla.nl/bestanden downloaden. Dit plan wordt verstrekt aan alle gastouders en
vraagouders.
Lid 3
Gastouderbureau Layla sluit een overeenkomst met zowel de ouder(s) / verzorger(s)
als de gastouders.
Lid 4
Partijen verplichten zich tot het nakomen van de afspraken zoals in de overeenkomst
en de deze Algemenen Voorwaarden zijn opgenomen.
Artikel 2: dienstverlening
Lid 1
Partijen komen overeen dat de gastouder ten behoeve van de ouders
gastouderopvang zal verzorgen vanaf de startdatum overeenkomst voor de in de
overeenkomst genoemde kinderen.
Artikel 3: duur van de overeenkomst
Lid 1
Deze overeenkomst geldt voor minimaal 1 jaar. Het tussentijds verbreken van deze
overeenkomst in 2011 resulteert in een betaling van een bedrag ineens a € 750. Dit
vanwege de cursuskosten die Gastouderbureau Layla betaald en organiseert ten
behoeve van de EHBO en de cursus gastouderopvang voor gastouders.
Lid 2
De overeenkomst gaat in op de genoemde datum in het contract.
Lid 3
Bij verzuim van één van de genoemde partijen om aan de verplichtingen te voldoen
kan deze partij in gebreke worden gesteld en aansprakelijk gesteld worden voor de
voortvloeiende schade uit de nalatingen.
Algemene Voorwaarden gastouderbureau Layla 2011
Pagina 1
Lid 4
Wanneer opzegging onvermijdelijk is doordat het kind naar de crèche gaat of de
kinderopvangtoeslag gestopt is dient zowel de ouder als de gastouder een
opzegtermijn in acht te nemen van 3 maanden na ontvangst van de schriftelijke
aangetekende opzeggingsbrief door gastouderbureau Layla..
Lid 4
Indien er openstaande facturen zijn, is het niet mogelijk om de overeenkomst te
beëindigen. Pas nadat de laatste factuur is betaald, gaat de opzegtermijn in.
Lid 5
Gastouderbureau Layla verstuurd geen nieuwe overeenkomst alleen indien er
wijzigingen in de opvanguren, aantal kinderen en gastouder opgetreden zijn. U
ontvangt wel aan het eind van elk jaar een melding waarin u in de gelegenheid
gesteld word om uw overeenkomst op te zeggen.
Artikel 4: omschrijving dienstverlening en werkwijze
Lid 1
De gastouder verzorgt per ingangsdatum van de overeenkomst de in artikel 2, lid 1
genoemde diensten voor de ouders op het woonadres van de ouders of de gastouder.
Lid 2
De opvangtijden kunnen in overleg tussen gastouder en vraagouder vastgesteld
worden.
Lid 3
De opvanguren worden bepaald aan de hand van een gemiddelde per maand. Dit
gemiddelde wordt eenmalig doorgegeven aan gastouderbureau Layla waarop
facturatie gebaseerd wordt. Eenmalig per jaar vindt er een afrekening plaats op
basis van de werkelijke uren.
Artikel 5: aanvraag en kosten opvang
Lid 1
De aanvraag voor kinderopvangtoeslag en de daaruit voortvloeiende kosten zijn de
verantwoordelijkheid van de ouder(s) / verzorger(s).
Lid 2
Bij afwezigheid van een kind, waarvoor op de desbetreffende dag een overeenkomst
is gesloten, worden wel de reguliere kosten in rekening gebracht.
Lid 3
Gastouderbureau Layla streeft ernaar dat de uurprijs voor de gastouderopvang
bemiddeling zo gunstig voor ouders uitkomt. Voor het kalenderjaar 2010 is dat bedrag
€ 1,10 per kind per opvanguur mits het aantal opvanguren minimaal 75 uur zijn. Bij
een aantal opvanguren van minder dan 75 geldt een vast tarief van € 75 per kind per
maand. Bij een aantal opvanguren van meer dan 75 uur geldt gewoon het uurtarief.
De ouders ontvangen de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
Wij adviseren de het maximum opvangtarief van € 5,09 aan te houden. Onze
inschrijfkosten zijn eenmalig € 50. Ouders ontvangen maandelijks een factuur van
gastouderbureau Layla voor de gehele opvangkosten.
Algemene Voorwaarden gastouderbureau Layla 2011
Pagina 2
Artikel 6: informatieverstrekking
Lid 1
De ouder(s) / verzorger(s) en gastouder verplichten zich om relevante informatie over
de opvang aan gastouderbureau Layla schriftelijk te melden. Daarbij wordt de privacy
door gastouderbureau Layla gerespecteerd. Als ouders of gastouder niet tijdige of
onjuiste informatie verstrekken, dragen zij de verantwoordelijkheid voor de gevolgen
hiervan.
Lid 2
Gastouderbureau Layla draagt haar verantwoordelijkheid om de ouder(s) /
verzorger(s) en gastouders te allen tijde (gevraagd en ongevraagd) te voorzien van
actuele en complete informatie betreffende de opvang voor hun kind(eren).
Artikel 7: aansprakelijkheid veiligheid en gezondheid
Lid 1
Gastouderbureau Layla neemt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade
of ongevallen ten tijde van de opvang bij de gastouder. Dit betekent dat de ouder en/
of de gastouder verzekerd moeten zijn voor ongevallen die plaatsvinden tijdens de
opvang.
Financiële aansprakelijkheid
Ingeval van eventuele financiële schade doordat de gastouder niet voldoet aan de
wettelijk eisen in 2011 blijven de kosten die de ouders verschuldigd zij
gastouderbureau Layla ten alle tijden staan indien de gastouder door de ouders zelf is
geselecteerd. In alle overige gevallen kan er sprake zijn van (gedeeltelijke) restitutie
als gastouderbureau Layla nalatigheid valt te verwijten.
Artikel 8: Klachten
Geschillen die uit deze overeenkomst of uit de tussen partijen te sluiten contracten
voortvloeien, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie ZcKK.
Slotbepaling:
In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslissen de ouders en het
gastouderbureau na overleg. Indien het gaat om zaken die de verantwoordelijkheid
van de gastouder raken, wordt deze daarbij betrokken. Tevens verklaren de ouders en
de gastouder(s), bij het tekenen van de overeenkomst dat zij kennisgenomen hebben
en akkoord zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene
voorwaarden staan ook op www.gob-layla.nl.
Algemene Voorwaarden gastouderbureau Layla 2011
Pagina 3