BRL K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie d.d. 15-12-2014

BRL K21019/01
15 december 2014
Definitief
Certificatieschema
Noodverlichting en
Vluchtwegindicatie
Voor het leveren en de nazorg van noodverlichting
en vluchtwegindicatie
Voorwoord Kiwa
Dit certificatie schema, verder te noemen “beoordelingsrichtlijn”, is opgesteld door het College van
Deskundigen Brandveiligheid van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van noodverlichting
en vluchtwegindicatie zijn vertegenwoordigd. Dit College begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt
zo nodig deze Beoordelingsrichtlijn bij.
Deze beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor
Productcertificatie en College van Beroep, waarin de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn
vastgelegd.
Deze BRL is opgesteld in samenwerking met de NVFN (Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van
Noodverlichting).
In hoofdstuk één van deze regeling zijn de uitgangspunten van de regeling nader omschreven en wordt het
doel van de BRL vastgesteld. De modules/toepassingsgebieden geven aan waarop de bedrijven zijn
gecertificeerd en wat zij uitvoeren in het kader van de regeling.
Om verwarring te voorkomen worden in hoofdstuk twee de termen en definities uitgelegd.
Hoofdstuk drie gaat over de procedure voor het verkrijgen van de bedrijfserkenning die bij dit schema
behoort. De bedrijfserkenning wordt afgegeven door de certificatie-instelling aan de gecertificeerde
leverancier en wordt een productcertificaat c.q. bedrijfserkenning genoemd volgens de geldende
accreditatierichtlijn.
Hoofdstuk vier gaat over het proces van ontwerp, levering en onderhoud dat door het gecertificeerde
leverancier moet worden gevoerd. Uiteindelijk moet deze over zijn levering of het onderhoud een verklaring
afgeven waarin deze verklaart dat hij voldoet aan de eisen van levering of onderhoud. Bij een installatie die
voldoet wordt een installatiecertificaat afgegeven.
In hoofdstuk vijf zijn de producteisen en bepalingsmethoden opgenomen waaraan de componenten
(toegepast in het proces ontwerp, installatie en nazorg van noodverlichting) moeten voldoen.
In hoofdstuk zes zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem moet voldoen, waaronder de
competenties van personeel.
Een samenvatting van onderzoek en controle van toelatingsonderzoek tot afgifte certificaat worden
omschreven in hoofdstuk zeven.
De eisen waar Kiwa aan moet voldoen, zijn opgenomen in hoofdstuk acht. In de basis geldt dat ook Kiwa
ervaring en kwalificatie-eisen moet hebben in een bepaald toepassingsgebied voor het juist uitvoeren van
audits/inspecties.
In hoofdstuk negen wordt verwezen naar de regelgeving en normen.
Kiwa Nederland B.V.
Groningenweg 10
Postbus 256
2800 AG Gouda
Tel. 0182 820 460
Fax 0182 820 465
[email protected]
www.kiwafss.nl
© 2014 Kiwa N.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat
een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.
Bindend verklaring
Deze beoordelingsrichtlijn is door Kiwa bindend verklaard per 15 december 2014
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-1-
BRL K21019/01
15 december 2014
Inhoud
Voorwoord Kiwa
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.3
6.3.1
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.4
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
1
Inleiding
Algemeen
Toepassingsgebied
Koppeling met wet- en regelgeving
Acceptatie van door gecertificeerde leverancier geleverde onderzoeksrapporten
Certificaatverlening
Terminologie
Definities
Procedure voor het verkrijgen van een bedrijfserkenning
Toelatingsonderzoek
Omvang beoordeling toelatingsonderzoek
Certificaatverlening
Proceseisen en bepalingsmethoden
Algemeen
Basisontwerp
Detailontwerp en projectering
Installeren
Inbedrijfstelling
Opleveren
Nazorg en onderhoud
Producteisen en bepalingsmethoden
Algemeen
Producteisen en bepalingsmethoden
Eisen aan het kwaliteitssysteem
Algemeen
Kwaliteitshandboek
Bedrijfsinformatie
Organisatie
Competenties personeel
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Beheersing van documenten
Beheersing van registraties
Kwalificaties
Geaccepteerde toeleveranciers
Beheersing van afwijkende producten
Corrigerende maatregelen
Klachten
Proces
Interne kwaliteitsbewaking / kwaliteitsplan
Beheersing van monitorings- en meetuitrusting
Apparatuur
Overige eisen aan het kwaliteitssysteem
Certificatiemerk
Samenvatting onderzoek en controle
Certificatieonderzoek
Toelatingsonderzoek
Omvang toelatingsonderzoek
Corrigerende maatregelen
Controleonderzoek (jaarlijkse audits)
Corrigerende maatregelen
Sancties
Afspraken over de uitvoering van certificatie door de Certificatie Instelling
Algemeen
Certificatiepersoneel
Kwalificatie-eisen
Kwalificatie
Rapport toelatingsonderzoek
Beslissing over certificaatverlening
Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring
Aard en frequentie van externe controles
Omvang steekproef inspecties ter beoordeling behoud certificaat
Interpretatie van eisen
Lijst van vermelde documenten
Publiekrechtelijke regelgeving
Normen / normatieve documenten
Voorbeeld puntenlijst onderhoud
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-2-
3
3
3
4
4
5
6
6
8
8
8
8
9
9
10
11
11
11
12
12
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
20
21
21
22
22
22
22
23
24
24
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
BRL K21019/01
15 december 2014
1 Inleiding
1.1
Algemeen
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij
de behandeling van een aanvraag, en de instandhouding van een productcertificaat
voor levering en nazorg van noodverlichting en vluchtwegindicatie.
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als
opgenomen in ISO/IEC 17065 die in het hoofdstuk “Afspraken over de uitvoering van
certificatie” zijn vastgelegd.
Deze regeling zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa Reglement voor Productcertificatie en College van Beroep, waarin de algemene
spelregels van Kiwa voor certificatie zijn vastgelegd.
Doel:
Voorzien in voldoende verlichting bij het uitvallen van primaire stroomvoorziening in
een gebouw. Secundaire verlichtingsvoorzieningen zullen dan starten zodat personen
het gebouw veilig kunnen verlaten. Tevens wordt de vluchtweg indicatie verlicht
indien de primaire stroomvoorziening uitvalt.
De dreiging is het wegvallen van verlichting ten gevolge van het wegvallen van de
stroomvoorziening.
1.2
Toepassingsgebied
De processen zijn bestemd om te worden toegepast voor levering en nazorg van
noodverlichting en vluchtwegindicatie.
De opbouw van de BRL is modulair van opzet, diverse modules/toepassingsgebieden
zijn te herkennen waardoor volgende onderdelen te onderscheiden zijn:
-A
de levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder controle op
detailontwerp*;
-B
de levering van installatie en renovatie, waar detailontwerp een onderdeel
van is;
-C
de levering van dienst projectie, waar basisontwerp en detailontwerp een
onderdeel van zijn.
De minimale eis voor het ontwerp van een installatie is NEN 1838, hierdoor is
invulling gegeven aan de beperking van risico’s die ontstaan bij het veilig vluchten uit
een gebouw.
Voor module B wordt een installatiecertificaat afgegeven.
Voor module A wordt een onderhoudsrapport afgegeven met hieraan verbonden het
certificatiemerk. Hiermee is de juiste vluchtroute aanduiding niet gegarandeerd.
Voor module C wordt een ontwerpdocument afgegeven met hieraan verbonden het
certificatiemerk.
Bij modules B en C wordt ook bekeken of de vluchtroute aanduiding ook op de juiste
plaats aanwezig is.
Deze BRL geeft hierdoor invulling aan de minimale wettelijke eisen.
*Bij onderhoud wordt de noodverlichting en de verlichting van de vluchtwegindicatie
functioneel gecontroleerd. Het ontwerp wordt tijdens het onderhoud niet geverifieerd.
Indien dit wel gewenst is, zal een inventarisatie-opname gedaan moeten worden door
de ontwerpdeskundige van de gecertificeerde leverancier en zal indien nodig een
renovatie of aanpassing van de installatie kunnen plaatsvinden om deze installatie te
laten voldoen aan de ontwerpeisen.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-3-
BRL K21019/01
15 december 2014
Voor de werking van de installaties is goed beheer door de gebruiker noodzakelijk.
Het beheer van de gebruiker valt niet onder de verantwoordelijkheid van de
gecertificeerde leverancier en is daarom niet opgenomen in dit schema.
De systemen zijn verder op te delen in centrale- en decentrale systemen.
Proceseisen modules A, B en C zijn beschreven in hoofdstuk 4.
De gecertificeerde leverancier kan voor deze toepassingsgebieden apart
gecertificeerd worden. De uitwerking van deze toepassingsgebieden is verder
beschreven in paragraaf 7.2 en 7.3.
Het gaat hierbij om de volgende specifieke toepassingsgebieden:
- noodverlichting onderverdeeld in nood-evacuatieverlichting;
- vluchtrouteverlichting;
- anti-paniekverlichting;
- verlichting van werkplekken met verhoogd risico en vervangingsverlichting.
Hierbij wordt primair het leveringsproces en secundair het nazorgproces beoordeeld,
die leiden tot een installatie die voldoet aan de eisen in dit certificatieschema.
1.3
Koppeling met wet- en regelgeving
Deze paragraaf bevat verwijzingen naar de van toepassing zijnde publiekrechtelijke
eisen. Het betreft.
 Bouwbesluit 2012
o Artikel 1.16, Zorgplicht
o Afdeling 6.1, artikel 6.3, Noodverlichting (n.v.t. bij nazorg*).
o Afdeling 6.6, artikel 6.24, Vluchtrouteaanduiding (n.v.t. bij nazorg*)
 Regeling Bouwbesluit
o Artikel 1.2, NEN met verwijzing naar bijlage I (systeem met een centraal
voeding)
 Arbeidsomstandighedenbesluit
o Artikel 3.7, Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
o Artikel 3.9. Noodverlichting
 NEN 1010
o Deel 5, artikel 56, Veiligheidsvoorzieningen
o Deel 7, artikel 704, Installaties op bouw en –sloopterreinen
o Deel 7, artikel 710, Medisch gebruikte ruimten
o Deel 7, artikel 718, Bijeenkomstgebouwen, sportgebouwen en
stationsgebouwen
o Deel 7, artikel 725, Elektrische bedrijfsruimten
*Bij onderhoud wordt de noodverlichting en de verlichting van de vluchtwegindicatie
functioneel gecontroleerd. Het ontwerp wordt tijdens het onderhoud niet geverifieerd.
Indien dit wel gewenst is, zal een inventarisatie-opname gedaan moeten worden door
de ontwerpdeskundige van de gecertificeerde leverancier en zal indien nodig een
renovatie of aanpassing van de installatie kunnen plaatsvinden om deze installatie te
laten voldoen aan de ontwerpeisen.
1.4
Acceptatie van door gecertificeerde leverancier geleverde
onderzoeksrapporten
Indien door de gecertificeerde leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of
laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt
voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling
die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:
 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;
 NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-4-
BRL K21019/01
15 december 2014
 NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren;
 NEN-EN ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;
 NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren.
De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een
accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst
van wederzijdse acceptatie heeft gesloten.
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling
zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek
opnieuw zelf (laten) uitvoeren.
1.5
Certificaatverlening
Op basis van deze BRL wordt een productcertificaat (zijnde de levering van een
dienst of installatie) afgegeven aan het bedrijf. Deze wordt aangeduid als een
bedrijfserkenning.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-5-
BRL K21019/01
15 december 2014
2 Terminologie
2.1
Definities
In deze beoordelingsrichtlijn zijn de volgende termen en definities van toepassing:
 Armaturen: de behuizing van een verlichtingselement (lamp), waarvan het doel
is het licht juist te richten;
 Anti-paniekverlichting: dat gedeelte van de nood-evacuatieverlichting dat
voorzien is om paniek te voorkomen en verlichting levert om personen toe te
laten een plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden herkend
(NEN1838);
 Beoordelingsrichtlijn: de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken
over het onderwerp van certificatie;
 Beslisser: persoon belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van
uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding
van uitgevoerde audits en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van
corrigerende maatregelen;
 Bouwbesluit (zie voor de juiste versie hoofdstuk 6): vaststelling van
voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;
 Centraal noodverlichtingssysteem: een systeem waarin de
noodverlichtingsvoedingseenheid centraal is opgesteld en voor dit doel de
speciaal geïnstalleerde componenten voedt;
 Certificatie Instelling: (CI);
 College van Deskundigen: het College van Deskundigen “Brandveiligheid”
(CvD);
 Componenten:
 zijn armaturen (de behuizing van een verlichtingselement (lamp) waarvan het
doel is het licht juist te richten) die voor de (nood)verlichting en
vluchtwegindicatie zorgen;
 de bekabeling naar de armaturen die zorgen voor de primaire en eventueel
de secundaire voedingselementen;
 de centrale of decentrale secundaire voedingselementen;
 de meet- en sturingselektronica die de aanwezigheid van de primaire voeding
bewaken en bij het wegvallen van deze primairevoeding direct de secundaire
voeding starten om de noodverlichting te laten functioneren;
 Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd
om vast te stellen dat de gecertificeerde processen bij voortduring aan de in de
BRL gestelde eisen voldoen, daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie
controleonderzoek door Kiwa zal worden uitgevoerd;
Opmerking
In de onderzoeksmatrix is samengevat welk onderzoek zal worden uitgevoerd
door Kiwa bij de toelating en bij controles, en met welke frequentie het
controleonderzoek zal worden uitgevoerd.




Decentraal noodverlichtingssysteem: een systeem waarbij ieder afzonderlijk
verlichtingsarmatuur is voorzien van een ingebouwde noodverlichtingsvoedingseenheid;
Functionele eis: essentiële eisen die aan een product gesteld moeten worden
om het product door de gebruiker veilig te kunnen gebruiken en die functioneel is
voor het doel waar het voor bedoeld is;
IKB-schema: een beschrijving van de door de gecertificeerde leverancier
uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem;
Intern verlichte veiligheidssignalering: signalering die wordt verlicht, zodra dit
nodig is, door een interne lichtbron (NEN 1838);
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-6-
BRL K21019/01
15 december 2014












(Gecertificeerde) leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat
processen bij voortduring voldoen aan de eisen waarop de certificatie is
gebaseerd;
Lumen/watt: energie-efficiëntie is de specifieke lichtstroom: het meten van totale
hoeveelheid licht dat een lichtbron in alle richtingen uitstraalt;
Nood-evacuatieverlichting: dat gedeelte van de noodverlichting dat verlichting
levert voor de veiligheid van mensen die een locatie verlaten dan wel om een
mogelijk gevaarlijk proces af te sluiten om deze locatie te verlaten (NEN 1838);
Noodverlichting: verlichting die beschikbaar is wanneer de netspanning voor de
normale verlichting in gebreke blijft (NEN 1838);
Prestatie-eis: : in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst
op bepaalde (functionele) eigenschappen van het onderdeel van het bouwdeel
(brandblusinstallatie en randvoorwaarden) en die een te behalen grenswaarde
bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten;
Productcertificaat: een document waarin Kiwa verklaart dat een proces bij
voortduring geacht wordt te voldoen aan de in het certificaat vastgelegde
processpecificatie;
Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL
genoemde eisen wordt voldaan;
Extern verlichte veiligheidssignalering: signalering die wordt verlicht, zodra dit
nodig is, door een externe lichtbron (NEN 1838);
Veiligheidssignalering: de signalering die algemene veiligheidsinformatie
verschaft door de combinatie van kleur en vorm en die door toevoeging van een
pictogram of een tekst een specifieke veiligheidsboodschap verschaft (NEN
1838);
Verlichting voor werkplekken met een verhoogd risico: dat gedeelte van de
nood-evacuatieverlichting dat verlichting levert voor de veiligheid van personen,
betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie en
om het hen mogelijk te maken een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de
veiligheid van de bediener en andere aanwezigen in het gebouw (NEN 1838);
Vervangingsverlichting: dat gedeelte van noodverlichting, dat verlichting levert
om de normale activiteiten onder zo goed als ongewijzigde omstandigheden te
kunnen voortzetten (NEN 1838);
Vluchtrouteverlichting / toevoegen vluchtroute aanduiding: dat gedeelte van
de nood-evacuatieverlichting dat voorzien is om zeker te stellen dat de
vluchtmogelijkheden effectief kunnen worden herkend en ze op een veilige
manier kunnen worden gebruikt wanneer de locatie in gebruik is (NEN 1838).
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-7-
BRL K21019/01
15 december 2014
3 Procedure voor het verkrijgen van een
bedrijfserkenning
3.1
Toelatingsonderzoek
Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze
beoordelingsrichtlijn opgenomen (product)eisen inclusief beproevingsmethoden en
omvat, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:
 Onderzoek, om vast te stellen of de processen voldoen aan de proces-, producten/of prestatie-eisen;
 Beoordeling van de processen;
 Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;
 Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste
procedures.
3.2 Omvang beoordeling toelatingsonderzoek
Bij het basisontwerp moeten twee ontwerpen met positief resultaat beoordeeld
worden voor een decentraal systeem en/of 1 ontwerp voor een centraal systeem.
Bij het detailontwerp en projectering moeten twee ontwerpen met positief resultaat
worden beoordeeld voor een decentraal systeem en/of 1 ontwerp voor een centraal
systeem.
Bij installeren, inbedrijfstelling en opleveren moet 1 installatie met positief resultaat
beoordeeld worden voor een decentraal systeem en/of 1 voor een centraal systeem.
Bij nazorg moeten 2 installaties met positief resultaat beoordeeld worden voor een
decentraal systeem en/of 1 voor een centraal systeem.
3.3
Certificaatverlening
Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de
beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden
verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het
certificaat kan worden verleend.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-8-
BRL K21019/01
15 december 2014
4 Proceseisen en bepalingsmethoden
4.1
Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de processen moeten voldoen.
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het primaire proces om te
komen tot een gecertificeerd noodverlichtingssysteem.
Processtappen
Input




(van toepassing op
module A, B of C)
Output
Proceseigenaar
Functionele en prestatie-eisen;
Van toepassing zijnde eisen uit weten regelgeving;
4.2
BASISONTWERP
(MODULE C)
Wanneer van toepassing, informatie
afgeleid van eerdere, vergelijkbare
ontwerpen; en
 Programma van Eisen op
basis van BRL K21017
 Programma van Eisen op
basis van BRL K21019
 Gecertificeerd
bedrijf op basis
van BRL K21019
Andere eisen die essentieel zijn voor
ontwerp en ontwikkeling.
 Programma van Eisen op
4.3
DETAIL-ONTWERP EN
PROJECTERING
(MODULE B EN C)
basis van BRL K21017
 Programma van Eisen op
basis van BRL K21019
4.4
INSTALLEREN
(MODULE B)
 Installatieplan
4.5
INBEDRIJFSTELLING
(MODULE B)
 Installatie
 Installatie
 Functionele installatie
(volgens 4.5)
 Gecertificeerd
bedrijf op basis
van BRL K21019
 Gecertificeerd
bedrijf op basis
van BRL K21019
 Gecertificeerd
bedrijf op basis
van BRL K21019
4.6
OPLEVEREN
(MODULE B)
 Rapport van Oplevering
 Logboek
 Certificaat
 Gecertificeerd
4.7
NAZORG EN ONDERHOUD
(MODULE A)
 Rapport van Onderhoud
 Certificaat
 Gecertificeerd
 Functionele installatie
 Onderhoudsovereenkomst
 Certificaat
 Installatieplan
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
-9-
bedrijf op basis
van BRL K21019
bedrijf op basis
van BRL K21019
BRL K21019/01
15 december 2014
4.2
Basisontwerp




Het basisontwerp met functionele en prestatie-eisen moet zijn/worden opgesteld
op basis van de eisen gesteld in BRL-K21027 Erkend basisontwerp Opsteller of
eisen in deze BRL. Hierbij moeten minimaal onderstaande eisen uit wet- en
regelgeving worden gehanteerd.
o Bouwbesluit 2012 (Wettelijk verplicht):
 Afdeling 6.1, artikel 6.3, Noodverlichting;
 Afdeling 6.6, artikel 6.24, Vluchtrouteaanduiding;
 NEN 6088 indien van toepassing (bijvoorbeeld bij renovatie en uitbreiding
van bestaande installaties).
o
Arbeidsomstandighedenbesluit (Wettelijk verplicht):
 Artikel 3.7, Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen;
 Artikel 3.9. Noodverlichting.
o
NEN 1010 (Wettelijk verplicht):
 Deel 5, artikel 56, Veiligheidsvoorzieningen;
 Deel 7, artikel 704, Installaties op bouw en –sloopterreinen;
 Deel 7, artikel 710, Medisch gebruikte ruimten;
 Deel 7, artikel 718, Bijeenkomstgebouwen, sportgebouwen en
stationsgebouwen;
 Deel 7, artikel 725, Elektrische bedrijfsruimten.
o
NEN-EN 1838 (Adequate oplossing/uitvoering van een wettelijke eis):
 NEN-EN 1838: 2013, overige artikelen (lumen/watt).
o
NEN 3011 (Adequate oplossing / uitvoering van een wettelijke eis art. 6.25
BB2012).
o
NEN-EN-ISO7010 (Adequate oplossing / uitvoering van een wettelijke eis).
o
NEN-EN 50171 (Adequate oplossing /uitvoering van een wettelijke eis).
o
NEN-EN 50172 (Adequate oplossing /uitvoering van een wettelijke eis).
o
NPR2576 (Adequate oplossing /uitvoering van een wettelijke eis).
o
NVBR boek brandbeveiligingsinstallaties (Aanbeveling):
 Hoofdstuk 11, Noodverlichtingsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen.
o
NEN 2443 Parkeergarages (Aanbeveling).
o
ISSO 79 (Aanbeveling).
o
ISSO79-1 (Adequate oplossing /aanbeveling).
Het basisontwerp moet worden vormgegeven door gekwalificeerde personen op
basis van hoofdstuk 6. Eventuele afwijkingen van de eisen moeten op ruimte
niveau zijn vastgelegd.
Tekensymbolen op het basis ontwerp moeten voldoen aan de NEN 1414.
Het basisontwerp moet ter beoordeling aan de handhavende instantie te worden
/zijn voorgelegd. Na goedkeuring van de handhavende instantie kan het ontwerp
en de projectering in detail verder worden uitgewerkt.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 10 -
BRL K21019/01
15 december
4.3
Detailontwerp en projectering





4.4
Installeren






4.5
De gecertificeerde leverancier moet op basis van het basisontwerp het detailontwerp en de projectering vaststellen. Hierbij moet een keuze worden gemaakt
in uitvoeringsvorm. De onderbouwing moet schriftelijk worden vastgelegd. Het
betreft:
o Centraal noodverlichtingssysteem;
o Decentraal noodverlichtingssysteem;
o Noodverlichting met behulp van een noodstroomaggregaat (NSA);
o Noodverlichting met behulp van een warmte/krachtkoppeling (WKK).
Noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen aan NEN-EN-IEC 60598-2-22.
Bij de keuze van de installatiematerialen moet gebruik worden gemaakt van:
o Afstandstabellen;
o ISO velden;
o Lichtberekeningen en programmatuur;
o Specifieke adviezen van de fabrikant van de armaturen.
In het detailontwerp en de projectering moet aandacht worden besteed aan
functiebehoud bij brand.
De output van het detailontwerp en de projectering is het installatieplan met het
certificatiemerk hieraan bevestigd.
De gecertificeerde leverancier moet op basis van het installatieplan het
noodverlichtingssysteem installeren.
Installatie moet plaatsvinden op basis van de voorschriften van de fabrikant door
gekwalificeerde personen op basis van de eisen uit hoofdstuk 6.
In het noodverlichtingssysteem mogen alleen producten worden toegepast welke
voorzien zijn CE-markering of een geldige kwaliteitsverklaring.
Noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen aan NEN-EN-IEC 60598-2-22.
Centrale noodverlichtingssystemen moeten voldoen aan NEN-EN 50171.
Deel 5 van NEN 1010.
De kwaliteitsverantwoordelijke installeren moet vooraf de componenten
controleren op certificatiemerk, beschadigingen, enz. Bij afwijkingen moeten
corrigerende maatregelen worden getroffen.
Tussentijdse controles moeten schriftelijk worden vastgelegd op een checklist.
Inbedrijfstelling



De inbedrijfstelling van het noodverlichtingssysteem moet geschieden onder
verantwoordelijkheid van de gecertificeerde leverancier door gekwalificeerde
personen en bestaat uit alle werkzaamheden om het systeem functioneel en
operationeel te maken volgens het Programma van Eisen en installatieplan.
Het systeem moet tijdens de inbedrijfstelling worden gecontroleerd op zijn
functioneren. Het moet voorzien in voldoende verlichting bij het uitvallen van
primaire stroomvoorziening in een gebouw. Secundaire stroomvoorzieningen
zullen dan starten zodat personen het gebouw veilig kunnen verlaten. Tevens
wordt de vluchtwegindicatie verlicht indien de primaire stroomvoorziening uitvalt.
De volgende controles moeten hiertoe worden verricht:
o Energievoorziening (nominale waarden);
o Autonomietijd
o Responstijd;
o Communicatie tussen de diverse componenten daar waar nodig;
o Functioneren van de verschillende componenten;
o Bekabeling
o Hoogte, afstanden, positie en lichtspreiding van de armaturen;
o Inschakelcriteria en –componenten.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 11 -
BRL K21019/01
15 december
4.6
Opleveren




4.7
Controle van het noodverlichtingssysteem moet plaatsvinden aan de hand van
een Rapport van Oplevering.
De gecertificeerde leverancier moet aan de opdrachtgever een logboek (dit kan
geautomatiseerd zijn of van papier) overhandigen. In het logboek moeten
minimaal onderstaande gegevens geregistreerd te worden:
o Algemene gegevens;
o Registraties (oplevering, modificatie, uitbreiding, storing, onderhoud,
maandelijkse controles);
o Beschrijving van het noodverlichtingssysteem (centraal, decentraal,
componenten);
o Bediening en onderhoudsvoorschriften:
 Periodieke controle en preventief onderhoud door
kwaliteitsverantwoordelijke onderhoud;
o Technische bijlagen:
 CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen;
 Technische informatie componenten
 Programma van Eisen;
 Installatieplan (installatietekeningen, blokschema, functiematrix,
materialen);
 Rapport van Oplevering.
De gecertificeerde leverancier moet de gebruiker instrueren over de werking en
het periodieke onderhoud van de installatie.
Na oplevering en bij goedkeuring van de noodverlichtingsinstallatie moet door de
gecertificeerde leverancier een installatiecertificaat worden afgegeven. Het
certificaat heeft een geldigheid van een jaar.
Nazorg en onderhoud








Periodiek moet er nazorg en onderhoud worden uitgevoerd om de optimale
werking van het noodverlichtingssysteem te garanderen.
De gecertificeerde leverancier moet met de opdrachtgever een overeenkomst
afsluiten voor nazorg.
Het noodverlichtingssysteem moet minimaal eenmaal per jaar functioneel worden
beoordeeld (visueel en testen) en zo nodig worden gerepareerd. De visuele
beoordeling is bedoeld om beschadigingen, vervuilingen of verouderingseffecten
in beeld te krijgen die het functioneren belemmeren of verminderen. Er wordt
verder getest op functionele werking.
Minimaal onderstaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Uitgangspunt hierbij is het goedgekeurde noodverlichtingsplan van de
handhavende instantie en het installatieplan.
o Controle storingen, onderhoud, maandelijkse controles
o Controle componenten
o Controle ruimte-indeling conform tekening (n.v.t. bij nazorg)
o Deugdelijke mechanische bevestiging en aansluitingen volgende de
elektrische voorschriften
o Controle op belemmeringen
o Schoonmaken van lampen en armaturen daar waar nodig
o Vervangen van lampen daar waar nodig
o Vervangen van EVSA’s/accu’s daar waar nodig
o Onderhoud aan achterliggende elektrische installaties
Nazorg moet worden uitgevoerd met de juiste meetmiddelen door
gekwalificeerde personen op basis van de eisen uit hoofdstuk 6.
Registraties van nazorg moeten worden vastgelegd.
De condities van de noodverlichtingsinstallaties moeten worden vastgelegd in het
logboek.
Na voltooiing van de nazorg moet de apparatuur of het installatiedeel, waarvan
de werking tijdens de nazorg is verbroken, een functionele beproeving worden
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 12 -
BRL K21019/01
15 december

uitgevoerd; door deze functionele beproeving moet aantoonbaar gemaakt worden
dat het systeem voldoet aan de uitgangspunten.
Na uitvoering nazorg en bij akkoord van de noodverlichtingsinstallatie moet een
onderhoudsrapport worden afgegeven met het certificatiemerk hieraan bevestigd.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 13 -
BRL K21019/01
15 december
5 Producteisen en bepalingsmethoden
5.1
Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de componenten moeten voldoen
voor de toepassing in het proces ontwerp, installatie en nazorg van noodverlichting.
5.2
Producteisen en bepalingsmethoden
De eisen te stellen aan producten en de bepalingsmethoden zijn vastgelegd in:
Nummer
Titel
Uitgiftedatum
IEC60598-2-22
Particular requirements – Luminaires for emergency lighting.
1997+A1:2002+A2:
2008
NEN-EN 50171
Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen
2001+C1:2001
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 14 -
BRL K21019/01
15 december
6 Eisen aan het kwaliteitssysteem
6.1
Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de
gecertificeerde leverancier moet voldoen. De algemene eisen zijn:
 het bedrijf moet de verantwoordelijkheid nemen voor de desbetreffende
activiteit en de mogelijk daaruit voortvloeiende gevolgen aanvaarden;
 de desbetreffende activiteit moet een reguliere bedrijfsactiviteit zijn.
Alle relevante veranderingen binnen het kwaliteitssysteem, zoals procedures,
werkinstructies, controles, productieproces, enz. moeten vooraf schriftelijk aan Kiwa
worden gemeld.
6.2
Kwaliteitshandboek
Het kwaliteitssysteem moet zijn gedocumenteerd en kwaliteitsprocedures bevatten.
Minimaal moeten onderstaande zaken zijn opgenomen.
6.2.1
Bedrijfsinformatie
De gecertificeerde leverancier moet een uittreksel van de Kamer van Koophandel
kunnen overleggen waarin uit de bedrijfsomschrijving blijkt dat de gecertificeerde
leverancier zich richt op ontwerp, installatie en nazorg van noodverlichting. Het
uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden. De gecertificeerde leverancier moet
beschikken over een geldige WA verzekering van minimaal 1 Miljoen Euro.
6.2.2
Organisatie
De gecertificeerde leverancier moet een organisatieschema overleggen waaruit blijkt
welke interne en externe personen en hun vervangers betrokken zijn bij het
kwaliteitssysteem en over welke kwalificaties en ervaring deze personen beschikken.
Er moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het
kwaliteitssysteem.
6.2.3
Competenties personeel
Binnen deze beoordelingsrichtlijn zijn competenties van uitvoerenden nodig om de
levering van het product of de dienst mogelijk te maken.
Het gaat hierbij om de volgende toepassingsgebieden en bijbehorende functierollen:
- de levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder controle op detailontwerp;
functierol A en D;
- de levering van installatie en renovatie, waar detailontwerp een onderdeel van is;
functierol A, B en C;
- de levering van projectie, waar basisontwerp en detailontwerp een onderdeel van
zijn: functierol A en B.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 15 -
BRL K21019/01
15 december
Functierol
Kwalificatie
door
Niveau
Ervaring
A. Beheerder kwaliteit van
deze BRL
Directie
HBO c.q.
MBO+
1 jaar binnen
toepassingsgebied
B. Ontwerper
Directie of
beheerder
kwaliteit
MBO+
1 jaar binnen
toepassingsgebied
C. Installatiemonteur
Directie of
beheerder
kwaliteit
MBO c.q.
LBO
1 jaar binnen
toepassingsgebied
D. Onderhoudsmonteur
Directie of
beheerder
kwaliteit
MBO c.q.
LBO
1 jaar binnen
toepassingsgebied
Opleiding
Kennis van
Relevante technische
en organisatorische
opleiding
Opleiding
Noodverlichtingsdeskundige
Relevante technische
opleiding
Aanwijzing volgens
NEN3140
Onderhoud
noodverlichting
volgens paragraaf
6.2.7
BRL K21019
BRL K21019
BRL K21019
BRL K21019
Tabel 6, Competenties.
Opleiding en ervaring van de genoemde functies moet aantoonbaar zijn vastgelegd.
Onderstaand is dit beschreven:
 De beheerder kwaliteit voor de uitvoering van deze BRL kan dit aantoonbaar
maken door middel van een HBO- c.q. MBO - opleiding elektrotechniek of
bedrijfskunde of een vergelijkbare opleiding.
 De ontwerper van de noodverlichtings- en vluchtwegindicatie installaties kan
dit aantoonbaar maken door middel van een HBO- c.q. MBO - opleiding
elektrotechniek of een vergelijkbare opleiding overleggen. Zijn deskundigheid
moet aantoonbaar gemaakt worden door het diploma
“Noodverlichtingsdeskundige” of een gelijkwaardige verklaring.
 De installatiemonteur kan dit aantoonbaar maken door middel van een MBO
c.q. LBO opleiding elektrotechniek of een vergelijkbare opleiding en moet een
aanwijzing volgens NEN3140 kunnen overleggen.
 De onderhoudsmonteur kan dit aantoonbaar maken door middel van een
MBO c.q. LBO opleiding elektrotechniek of een vergelijkbare opleiding. Zijn
deskundigheid moet aantoonbaar gemaakt worden door het diploma
“Onderhoud Noodverlichting” of een gelijkwaardige verklaring.
Opmerking. De eindtermen Noodverlichtingsdeskundige zijn niet in deze BRL
vastgelegd.
6.2.4
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen betrokken bij het
kwaliteitssysteem moeten zijn beschreven en bekend worden gemaakt binnen de
organisatie.
6.2.5
Beheersing van documenten
De gecertificeerde leverancier moet een gedocumenteerde procedure kunnen
overleggen voor de beheersing van documenten. De documenten genoemd in
hoofdstuk 9 moeten minimaal aanwezig zijn.
6.2.6
Beheersing van registraties
De gecertificeerde leverancier moet een gedocumenteerde procedure kunnen
overleggen voor de beheersing van registraties. Registraties moeten tenminste vijf
jaar worden bewaard.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 16 -
BRL K21019/01
15 december
6.2.7
Kwalificaties
De gecertificeerde leverancier moet een gedocumenteerde procedure kunnen
overleggen voor het inhuren, selecteren, trainen en beoordelen van personeel.
Registraties moeten kunnen worden overgelegd.
Voor onderhoud is een aanwijzing op basis van NEN 3140 nodig.
Eindtermen theorie onderhoud
De kandidaat moet de volgende kennis hebben ten aanzien van het onderwerp
Regelgeving:
- aangeven wat men onder noodverlichting rekent;
- toelichten waarom er nu twee normen voor pictogrammen voor
vluchtwegaanduiding bestaan en aangeven welke normen dat zijn;
- duidelijk maken hoe je de pictogrammen volgens de nieuwe Europese norm kunt
onderscheiden van pictogrammen volgens de oude Nederlandse norm;
- gedetailleerd aangeven waarom het ongewenst is om pictogrammen volgens
beide normen samen toe te passen in één gebouw;
- noemen waar volgens het Bouwbesluit noodverlichting (vluchtrouteverlichting)
moet zijn geplaatst;
- aangeven welke eisen het Bouwbesluit stelt aan het functioneren van die
noodverlichting (vluchtrouteverlichting)
- noemen waar volgens het Bouwbesluit vluchtroute-aanduidingen moeten zijn
geplaatst;
- aangeven welke eisen het Bouwbesluit stelt aan het functioneren van die
vluchtroute-aanduidingen;
- noemen welke algemene eisen het Bouwbesluit stelt aan onderhoud en beheer
van noodverlichting en vluchtroute-aanduidingen
- noemen welke eisen het Arbo-besluit stelt aan noodverlichting
- noemen op welke plaatsen volgens NEN 1838 noodverlichting moet zijn
aangebracht en welke eisen NEN 1838 stelt aan de lichtsterkte op sommige
plaatsen;
- bepalen of vluchtroute-aanduidingen binnen de juiste kijkafstand zijn geplaatst.
De kandidaat moet de volgende kennis hebben ten aanzien van het onderwerp
“Elektrische achtergrondkennis en veilig werken met elektriciteit”:
- beschrijven wat elektrische stroom is en in welke eenheid stroom wordt
uitgedrukt;
- beschrijven wat elektrisch spanningsverschil (potentiaalverschil) inhoudt en in
welke eenheid een spanningsverschil wordt uitgedrukt;
- aangeven hoe de stroom en de elektronenstroom lopen in een stroomkring;
- aangeven wat het verschil is tussen gelijkspanning en wisselspanning en wat dit
betekent voor de richting van de stroom in een stroomkring;
- beschrijven wat elektrische weerstand inhoudt;
- de Wet van Ohm opschrijven en ermee rekenen om in een gegeven situatie
stroom, spanning, weerstand en spanningsdeling te kunnen berekenen (om
inzicht te krijgen in de mogelijke gevaren van elektriciteit en gevaarlijke situaties
die kunnen ontstaan);
- de vervangingsweerstand van een gegeven serieschakeling van weerstanden
berekenen, en de spanningsval over de afzonderlijke weerstanden berekenen;
- de vervangingsweerstand van een gegeven parallelschakeling van weerstanden
berekenen en de stroom die door de totale stroomkring zal gaan lopen;
- het elektrisch vermogen berekenen wat in een stroomkring wordt geleverd en
vanuit een gegeven vermogen bepalen wat de stroom, spanning of weerstand in
een stroomkring is;
- zeer globaal beschrijven hoe wisselspanning wordt opgewekt en wat de
spanningen zijn in ons lichtnet (zowel tussen fase en nul als tussen de fasen);
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 17 -
BRL K21019/01
15 december
-
-
benoemen welke kleuren gebruikt worden voor de fasedraad, neutrale draad,
aarde en schakeldraad in ons lichtnet en aangeven op welke draad de spanning
staat (of hoort te staan);
de aanduidingen voor de diverse draden bij aansluitklemmen herkennen en een
armatuur op de juiste wijze aansluiten;
spanning, stroom en weerstand meten met behulp van een multimeter;
de gevaren van elektriciteit noemen, zowel van stroomdoorgang door het lichaam
als van kortsluiting;
benoemen wat je wel en niet moet doen als iemand het slachtoffer is van
stroomdoorgang door het lichaam;
de hulpmiddelen benoemen om veilig te kunnen werken en aan te geven hoe
goed geïsoleerd gereedschap herkenbaar is en moet worden geïnspecteerd;
aangeven wat de achtergrond is van "aanwijzingen" en welke rol deze spelen bij
het bevorderen van elektrisch veilig werken en het voldoen aan ARBO-wettelijke
verplichtingen.
De kandidaat moet de volgende kennis hebben ten aanzien van het onderwerp
“Opbouw en aansluiten van armaturen”:
- de algemene opbouw van een noodverlichtingsarmatuur beschrijven of tekenen;
- aangeven waarom armaturen in spanningsloze toestand moeten worden
gemonteerd of -waar nodig- gedemonteerd;
- beschrijven hoe je op een goede wijze ervoor zorgt en vaststelt dat een installatie
ter hoogte van de werkplek spanningsloos is;
- herkennen en aangeven hoe een armatuur moet worden aangesloten voor nietcontinu bedrijf, voor continu bedrijf en voor schakelbaar continu bedrijf;
- beschrijven hoe je kunt vaststellen dat een armatuur juist is aangesloten als de
voeding plaatsvindt via een snoer en een stopcontact boven een systeemplafond;
- de diverse soorten "standaard" en "niet-standaard" (“design”) noodverlichting
herkennen.
De kandidaat moet de volgende kennis hebben ten aanzien van het onderwerp
“Controle van decentrale noodverlichting”:
- benoemen welke stappen bij de controle- en onderhoudswerkzaamheden in de
regel worden gevolgd en welke momenten van communicatie met de
opdrachtgever daarbij noodzakelijk zijn, o.a.:
o Aankomst en overleg over de werkzaamheden met de
opdrachtgever/installatieverantwoordelijke;
o Visuele controle,. ook voor wat betreft projectering;
o Controle van de buitenzijde van het armatuur;
o Correcte wijze van spanningsloosheid bewerkstellingen en aantoonbaar
maken/meten;
o Controle van de binnenzijde en aansluiting van het armatuur;
o Beoordeling van accu en lamp of verlichtingseenheid;
o Reiniging en eventuele vervanging van onderdelen;
o Opnieuw monteren, identificatie controlestatus en en bijwerken van de
controleregistratie.
Eindtermen praktisch onderhoud
De kandidaat moet de volgende kennis hebben:
- de diverse controle- en onderhoudswerkzaamheden effectief, efficiënt en veilig
uitvoeren bij een aantal verschillende armaturen en daarbij aantonen dat hij in
staat is alle stappen die hierboven bij “Controle van decentrale noodverlichting”
zijn genoemd ook daadwerkelijk kan uitvoeren.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 18 -
BRL K21019/01
15 december
6.2.8
Geaccepteerde toeleveranciers
Het gecertificeerde bedrijf moet een gedocumenteerde procedure kunnen overleggen
voor het beoordelen van toeleveranciers. Registraties van geaccepteerde
leveranciers moeten kunnen worden overlegd.
6.2.9
Beheersing van afwijkende producten
De gecertificeerde leverancier moet ervoor zorgen dat processen die niet
overeenkomen met de proceseisen worden vastgesteld en beheerst om niet beoogd
gebruik of aflevering ervan te voorkomen. Een gedocumenteerde procedure moet
worden vastgesteld om de beheersing en hiermee samenhangende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden te definiëren voor het behandelen van
afwijkende producten. Registraties moeten kunnen worden overlegd.
6.2.10
Corrigerende maatregelen
De gecertificeerde leverancier moet met opdrachtgever, vergunninghouder c.q. de
gebruiker maatregelen treffen om de oorzaken van afwijkingen op te heffen om
herhaling te voorkomen. Corrigerende maatregelen moeten zijn afgestemd op de
gevolgen van de afwijkingen die zich voordoen. Een gedocumenteerde procedure
moet worden vastgesteld. Registraties moeten kunnen worden overgelegd.
6.2.11
Klachten
De gecertificeerde leverancier moet een gedocumenteerde procedure overleggen
voor de behandeling van interne en externe klachten. Registraties moeten kunnen
worden overlegd.
6.2.12
Proces
De gecertificeerde leverancier moet gedocumenteerde procedures en werkinstructies
overleggen voor het proces in deze BRL. Registraties moeten kunnen worden
overlegd. Het betreft minimaal onderstaande procedures en werkinstructies:
 ontwerpen;
 installeren;
 nazorg.
6.2.13
Interne kwaliteitsbewaking / kwaliteitsplan
De gecertificeerde leverancier moet beschikken over een door hem toegepast
schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema).
In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd:
 welke aspecten door de gecertificeerde leverancier worden gecontroleerd;
 volgens welke methoden die controles plaatsvinden;
 hoe vaak deze controles worden uitgevoerd;
 hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard.
 herkenbaarheid beproevingsmonsters
Voor afgifte van het certificaat moet dit schema ten minste 3 maanden functioneren.
6.2.14
Beheersing van monitorings- en meetuitrusting
De gecertificeerde leverancier moet bepalen welke monitoring en metingen moeten
worden uitgevoerd en welke monitorings- en meetuitrusting nodig zijn om het bewijs
van overeenkomstigheid van de dienst ten opzichte van vastgestelde eisen te kunnen
leveren.
De gecertificeerde leverancier moet beschikken over de volgende meetinstrumenten
indien nodig:
 Ampèremeter;
 Voltmeter;
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 19 -
BRL K21019/01
15 december


Accucapaciteitsmeter;
Thermometer i.v.m. met de batterij.
De gecertificeerde leverancier moet processen vaststellen om te bewerkstelligen dat
de monitoring en meting kunnen worden uitgevoerd en dat deze worden uitgevoerd
op een manier die overeenkomt met de monitorings- en metingseisen.
Wanneer noodzakelijk om geldige resultaten te bewerkstelligen, moet de
meetuitrusting:
a) met gespecificeerde tussenpozen of voorafgaand aan gebruik zijn gekalibreerd of
geverifieerd, of beide, volgens meetstandaarden die herleidbaar zijn tot
internationale of nationale meetstandaarden; wanneer dergelijke standaarden
niet bestaan, moet de basis die is gebruikt voor de kalibratie of verificatie worden
geregistreerd;
b) indien nodig worden gejusteerd of opnieuw worden gejusteerd;
c) identificatie dragen teneinde haar kalibratiestatus te bepalen;
d) worden beveiligd tegen justeren dat het meetresultaat ongeldig zou maken;
e) worden beveiligd tegen beschadiging en achteruitgang tijdens behandeling,
onderhoud en opslag.
Verder moet de gecertificeerde leverancier de geldigheid van de voorgaande
meetresultaten beoordelen en registreren, wanneer is gebleken dat de monitoringsen meetuitrusting niet in overeenstemming met de eisen functioneert. De
gecertificeerde leverancier moet passende maatregelen treffen wat betreft de
uitrusting en enig product dat hierdoor is beïnvloed.
Registraties van de resultaten van kalibratie en verificatie moeten worden
bijgehouden.
Wanneer bij het monitoren en meten van gespecificeerde eisen computersoftware
wordt gebruikt, moet het vermogen ervan, om te voldoen aan de beoogde toepassing,
worden bevestigd. Dit moet worden gedaan voor het eerste gebruik en indien nodig
opnieuw worden bevestigd.
6.2.15
Apparatuur
De gecertificeerde leverancier moet over apparatuur en middelen beschikken die
noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de werkzaamheden. Apparatuur en
middelen moeten periodiek worden onderhouden. Registraties hiervan dienen
aantoonbaar te zijn.
De gecertificeerde leverancier moet beschikken over de volgende apparatuur:
 meetlint / digitale afstandsmeter voor het bepalen van de herkenning afstand van
pictogrammen;
 zaklantaarn, voor werkzaamheden in donkere situaties;
 stopwatch, voor het bepalen van de autonomietijd.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 20 -
BRL K21019/01
15 december
6.3
6.3.1
Overige eisen aan het kwaliteitssysteem
Certificatiemerk
Certificatiemerk heeft het volgende pictogram met vermelding van gecertificeerd
bedrijf.
Het certificatiemerk is bedoeld om te gebruiken als pictogram op promotionele
documenten van de gecertificeerde bedrijven en op de internetsites van de
gecertificeerde bedrijven met een duidelijke relatie naar deze regeling en het
toepassingsgebied.
Het pictogram wordt gebruikt in de aanbiedingen, die de gecertificeerde leverancier
doet aan de principaal, vergunninghouder c.q. de gebruiker.
Verder wordt het pictogram door Kiwa gebruikt in publicaties en promotie in verband
met deze regeling.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 21 -
BRL K21019/01
15 december
7 Samenvatting onderzoek en controle
In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:
 toelatingsonderzoek;
 controleonderzoek op proces- en producteisen;
 controle op het kwaliteitssysteem.
Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal
worden uitgevoerd.
7.1
Certificatieonderzoek
Het certificatieonderzoek is te splitsen in twee onderdelen:
 Het proces tot certificatie (zie paragraaf 6.2):
o Hieronder valt het toelatingsonderzoek om te komen tot certificatie;
 Het proces na certificatie (zie paragraaf 6.3):
o Na certificatie volgen er diverse controleonderzoeken om vast te stellen of de
gecertificeerde leverancier blijvend aan de eisen voldoet. Deze onderzoeken
worden op het kantoor van de gecertificeerde leverancier uitgevoerd.
Van ieder uitgevoerd onderzoek wordt door Kiwa een rapport opgemaakt.
7.2
7.2.1
Toelatingsonderzoek
Omvang toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek bestaat uit:
 een beoordeling van de documentatie van het kandidaat-bedrijf;
 een beoordeling op implementatie op kantoor bij het kandidaat-bedrijf;
 de beoordeling op implementatie aan de hand van minimaal drie opdrachten van
het kandidaat-bedrijf.
In de tabel hieronder is per paragraaf aangegeven welke beoordeling Kiwa moet
uitvoeren in het kader van het toelatingsonderzoek.
Omschrijving eis
Proceseisen
Basisontwerp
Detail-ontwerp en projectering
Installeren
Inbedrijfstelling
Opleveren
Nazorg
Producteisen
Artikel BRL
Toelatingsonderzoek
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
4.7
4.8
Registratie en dossiervorming
Kwaliteitsmanagementsysteem
6
Documentatie en implementatie van alle
eisen en op basis van drie dossiers
Tabel 7a, Toelatingsonderzoek voor de levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder controle op
detailontwerp.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 22 -
BRL K21019/01
15 december
Omschrijving eis
Proceseisen
Basisontwerp
Detail-ontwerp en projectering
Installeren
Inbedrijfstelling
Opleveren
Nazorg
Producteisen
Artikel BRL
Toelatingsonderzoek
n.v.t
4.3
4.4
4.5
4.6
n.v.t
5
Registratie en dossiervorming
Kwaliteitsmanagementsysteem
6
Documentatie en implementatie van alle
eisen en op basis van drie dossiers
Tabel 7b, Toelatingsonderzoek voor de levering van installatie en renovatie, waar detailontwerp een
onderdeel van is.
Omschrijving eis
Proceseisen
Basisontwerp
Detail-ontwerp en projectering
Installeren
Inbedrijfstelling
Opleveren
Nazorg
Producteisen
Artikel BRL
Toelatingsonderzoek
4.2
4.3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5
Registratie en dossiervorming
Kwaliteitsmanagementsysteem
6
Documentatie en implementatie van alle
eisen en op basis van drie dossiers
Tabel 7c, Toelatingsonderzoek voor de levering van projectie, waar basisontwerp en detailontwerp een
onderdeel van zijn.
Alle eisen moeten door Kiwa positief zijn beoordeeld voordat tot certificatie van het
kandidaat-bedrijf kan worden overgegaan.
7.2.2
Corrigerende maatregelen
Indien er bij het toelatingsonderzoek afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de
eisen, dan corrigeert het kandidaat-bedrijf al deze afwijkingen en legt de corrigerende
maatregelen ter beoordeling voor aan Kiwa. Kiwa stelt vast of de correcties afdoende
zijn.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 23 -
BRL K21019/01
15 december
7.3
Controleonderzoek (jaarlijkse audits)
Als het bedrijf eenmaal is gecertificeerd vindt er jaarlijks een kantooraudit plaats.
Deze wordt op afspraak uitgevoerd. De audit op kantoor richt zich vooral op de
implementatie.
In de tabel hieronder is aangegeven welke beoordeling Kiwa moet uitvoeren in het
kader van de kantooraudit.
Omschrijving eis
Proceseisen
Basisontwerp
Detail-ontwerp en projectering
Installeren
Inbedrijfstelling
Opleveren
Nazorg
Producteisen
Artikel BRL
Kwaliteitsmanagementsysteem
6
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
4.7
5
Controleonderzoek
Registratie en dossiervorming aan de
hand van drie projecten
Tabel 8a, Controleonderzoek kantooraudit voor de levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder
controle op detailontwerp.
Omschrijving eis
Proceseisen
Basisontwerp
Detail-ontwerp en projectering
Installeren
Inbedrijfstelling
Opleveren
Nazorg
Producteisen
Kwaliteitsmanagementsysteem
Artikel BRL
Controleonderzoek
n.v.t
4.3
4.4
4.5
4.6
n.v.t.
5
6
Registratie en dossiervorming aan de
hand van drie projecten
Tabel 8b, Controleonderzoek kantooraudit voor de levering van installatie en renovatie, waar detailontwerp
een onderdeel van is.
Omschrijving eis
Proceseisen
Basisontwerp
Detail-ontwerp en projectering
Installeren
Inbedrijfstelling
Opleveren
Nazorg
Producteisen
Kwaliteitsmanagementsysteem
Artikel BRL
Controleonderzoek
4.2
4.3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5
6
Registratie en dossiervorming aan de
hand van drie projecten
Tabel 8c, Controleonderzoek kantooraudit voor de levering van projectie, waar basisontwerp en
detailontwerp een onderdeel van zijn.
7.3.1
Corrigerende maatregelen
Als er tijdens de kantooraudit afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen,
dan corrigeert het gecertificeerde bedrijf al deze afwijkingen en legt de corrigerende
maatregelen ter beoordeling voor aan Kiwa. Kiwa stelt vast of de correcties afdoende
zijn en of het bedrijfscertificaat blijvend van kracht is.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 24 -
BRL K21019/01
15 december
7.4
Sancties
Indien hiertoe volgens Kiwa aanleiding bestaat heeft deze het recht om de
gecertificeerde leverancier te sanctioneren door:

de gecertificeerde leverancier schriftelijk te waarschuwen;

extra kantooraudit uit te voeren;

het productcertificaat te schorsen voor bepaalde of onbepaalde termijn;

het productcertificaat in te trekken.
7.5
Modelrapporten
Onderdelen van het evaluatieproces zijn nader omschreven in het Kiwa Kwaliteitsplan
behorende bij dit certificatieschema. Hier zijn onder andere te vinden:

model Kiwa bedrijfserkenning over de gecertificeerde leverancier;

model installatiecertificaat van het systeem van de gecertificeerde leverancier;

model Kiwa beoordelingsrapport.
7.6
Interpretatie van eisen
Het College van Deskundigen (CvD) mag de interpretatie van in deze
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk
interpretatiedocument.
Kiwa mag per deelgebied een toelatingsonderzoek uitvoeren en per deelgebied
certificeren.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 25 -
BRL K21019/01
15 december
8 Afspraken over de uitvoering van
certificatie door de Certificatie
Instelling
8.1
Algemeen
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, gelden de algemene
regels voor certificatie die zijn vastgelegd in het Kiwa-Reglement voor
Productcertificatie en College van Beroep.
In het bijzonder zijn dit:
 De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te
onderscheiden naar:
o De wijze waarop de bedrijven worden geïnformeerd over de behandeling van
een aanvraag;
o De uitvoering van het onderzoek;
o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek
 De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij
gehanteerde controleaspecten;
 De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen;
 De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk
gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo’s.
 De regels bij beëindiging van een certificaat;
 De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen
van de certificatie-instelling.
8.2 Certificatiepersoneel
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:
 Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en
de beoordeling van de rapporten van audits en belast met de uitvoering van de
audits bij de gecertificeerde bedrijven;
 Beoordeler/Auditor/inspecteur: belast met het uitvoeren van de jaarlijkse
audits/inspecties;
 Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van
uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding
van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van
corrigerende maatregelen.
8.2.1 Kwalificatie-eisen
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit:
 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die
voldoen aan de in ISO-IEC 17065 gestelde eisen;
 Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door
het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van
deze BRL.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 26 -
BRL K21019/01
15 december
Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn
vastgelegd.
Eis
Certificatiedeskundige
Opleiding
Algemeen
 Relevante technisch HBO
denk- en werkniveau
 Interne training certificatie
en Kiwa-beleid
 Training
auditvaardigheden
 Diploma Brandmeester of
(Adjunct)
hoofdbrandmeester,
module preventie of
Specialist Brandpreventie
(NIFV) of
Veiligheidskundige
 Noodverlichtingsdeskundige
Opleiding –
Specifiek
Ervaring –
Algemeen
Ervaring –
Specifiek
 3 jaar relevante
werkervaring met
minimaal 3 onderzoeken
waarvan: zelfstandig
onder toezicht 1 volledig
toelatingsonderzoek
 Kennis van BRL op
detailniveau en 3
onderzoeken betrekking
hebbend op de specifieke
BRL of op BRL´s die aan
elkaar verwant zijn
Beoordelaar (auditor /
inspecteur)
 Relevante technisch MBO
denk- en werkniveau
 Interne training certificatie
en Kiwa-beleid
 Training
auditvaardigheden
 Diploma Brandmeester of
(Adjunct)
hoofdbrandmeester,
module preventie of
Specialist Brandpreventie
(NIFV) of
Veiligheidskundige
 Noodverlichtingsdeskundige
 Onderhoud
noodverlichting volgens
paragraaf 6.2.7
 1 jaar relevante
werkervaring met minimaal
3 onderzoeken waarvan:
zelfstandig onder toezicht
1 volledig
toelatingsonderzoek
 Kennis van BRL op
detailniveau en 3
onderzoeken betrekking
hebbend op de specifieke
BRL of op BRL´s die aan
elkaar verwant zijn
Beslisser
 HBO denk- en werkniveau
 Interne training certificatie
en Kiwa-beleid
 Training auditvaardigheden
 n.v.t.
 3 jaar werkervaring
waarvan tenminste 5 jaar
m.b.t. certificatie
 Kennis van de specifieke
BRL op hoofdlijnen
Tabel 11, Kwalificatie-eisen
8.2.2 Kwalificatie
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van
opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op
grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij:
 beslissers: kwalificatie van certificatie deskundigen en inspecteurs
 management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers.
8.3 Rapport toelatingsonderzoek
De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een
rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen:
 volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn
gestelde eisen;
 traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten
traceerbaar zijn vastgelegd;
 basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing
kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen.
8.4 Beslissing over certificaatverlening
De beslissing over certificaatverlening moet plaatsvinden door een daartoe
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is
geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 27 -
BRL K21019/01
15 december
8.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring
Het bedrijfscertificaat moet zijn uitgevoerd conform de bijlage in het kwaliteitsplan
behorende bij deze BRL.
8.6 Aard en frequentie van externe controles
De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de gecertificeerde bedrijven op
de naleving van zijn verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie beslist
het College van Deskundigen Brandveiligheid. Per bedrijf wordt 1 x per jaar een
externe audit uitgevoerd. Afhankelijk van het uitgevoerde werk worden
projectinspecties uitgevoerd. Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op:
•
het IKB-schema van de gecertificeerde leverancier en de resultaten van door
het bedrijf uitgevoerde controles;
•
de juiste wijze van merken van de objecten;
•
de naleving van de vereiste procedures.
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door Kiwa traceerbaar worden
vastgelegd in een rapport.
8.7 Omvang steekproef inspecties ter beoordeling behoud certificaat
Bij het basisontwerp moeten twee ontwerpen met positief resultaat beoordeeld
worden voor een decentraal systeem en/of 1 ontwerp voor een centraal systeem per
gekwalificeerd medewerker.
Bij het detailontwerp en projectering moeten twee ontwerpen met positief resultaat
worden beoordeeld voor een decentraal systeem en/of 1 ontwerp voor een centraal
systeem per gekwalificeerd medewerker.
Bij installeren, inbedrijfstelling en opleveren moet 1 op de 15 installaties met positief
resultaat beoordeeld worden voor een decentraal systeem en / of 1 op de 15
installaties voor een centraal systeem. Deze installaties moeten 4 dagen vooraf
aangemeld worden bij Kiwa en na een goede oplevering worden afgemeld bij Kiwa.
Bij nazorg moeten minimaal twee onderhoudsmonteurs of de vierkantswortel
(afgerond naar boven) uit het totaal aantal onderhoudsmonteurs met positief resultaat
beoordeeld worden voor een decentraal systeem en / of voor een centraal systeem.
8.8 Interpretatie van eisen
Het College van Deskundigen Brandveiligheid mag de interpretatie van in deze
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk
interpretatiedocument.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 28 -
BRL K21019/01
15 december
9 Lijst van vermelde documenten
9.1
Publiekrechtelijke regelgeving
Titel
Bouwbesluit
Regeling Bouwbesluit
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenbesluit
Jaar
2012
2012
1998
1998
Tabel 12, De bovenstaande publiekrechtelijke regelgeving is niet limitatief.
9.2
Normen / normatieve documenten
Norm
BRL-K21027
IEC60598-2-22
ISO 3087
ISSO 79
ISSO 79-1
NEN 1010
NEN 1414
NEN 2443
NEN 6088
NEN 3011
NEN-EN 1838
NEN-EN 50171
NEN-EN 50172
NEN-EN-ISO
7010
Titel
Erkend basisontwerp Opsteller
Particular requirements – Luminaires for emergency lighting.
Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden, principes en
toepassingen
Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties
Ontwerpen en installeren van noodverlichtingsinstallaties en
vluchtrouteaanduiding voor gebouwen
Veiligheidsbepalingen voor
laagspanningsinstallaties
Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en
aanvalsplattegronden
Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages
Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding Eigenschappen en bepalingsmethoden
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare
ruimte
Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
Noodverlichtingssystemen - Centrale voedingssystemen
Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde
veiligheidstekens (inclusief symbolen)
Jaar
2013
1997+A1:2002+A2:2008
2011
2010
2014
2007+ C1:2008
2007
2000+A1:2000
2002
2004
2013
2001+C1:2001
2004
2012
Tabel 13, De bovenstaande achtergrondinformatie is niet limitatief.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 29 -
BRL K21019/01
15 december
9.3 Voorbeeld puntenlijst onderhoud
Onderhoud centrale noodstroomvoorziening
Zijn de klemmen van accu’s schoon
Status vloeistofniveau in accu’s
Visuele inspectie
Zijn de zekeringen in tact
Maakt geheel een bedrijfszekere indruk
Fixatie op aansluitpunten
Controle bekabeling
Warmteontwikkeling
Meten batterijspanning per blok; belast en onbelast. Komt
deze overeen met fabrikantgegevens
Uitlezen historie
indien mogelijk, anders;
Meten spanning en stroom afgaande groepen
Omschakeling relais controleren
Meten belasting transformatoren
Inschakelen noodbedrijf via zelftest of gesimuleerde
spanningsuitval
Tegelijk batterijspanning meten
Testen werking
Nagaan of alle armaturen werken (i.v.m. capaciteitstest)
Autonomietijd; ten minsten 60 minuten
Testen onder volle belasting
Controle laadstroom
Bij terugkeer netspanning of einde zelftest
Controle bedrijfstoestand
Reinigen van kast
Afsluiting controle
Controlelabel aanbrengen
Gegevens vastleggen
Onderhoudsrapportage opmaken
Voor het spanningsloos maken van de installatie moeten de procedures uit NEN 3140 gevolgd worden.
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 30 -
BRL K21019/01
15 december
Onderhoud decentrale noodverlichting
Deugdelijk mechanische bevestigd
Merk en type
Visuele inspectie
Herkenningsafstand
(indien vluchtrouteaanduiding)
Foutmeldingen (bij zelftestarmaturen)
Jaartal
Laatste controle datum
Maand
Warmteontwikkeling
Hitteschade
Controle buitenkant
Vochtschade
Mechanische schade
Spanningsval accu
Responstijd
Functietest armatuur
Luminantie (pictogram)
Reflectie
Controle contactelementen
Doorwisseling noodbuis naar continue
Vervanging TL- buis (optie)
Plaatsing nieuwe TL buis
Werking testen
Vaststelling leeftijd armatuur
Hitteschade en lekkage
Onderzoek binnenkant
Aansluitingen volgens de elektrische voorschriften
Lekkage accu
Vervangingsdatum accu
Reinigen van armatuur
Controlelabel aanbrengen
Afsluiting controle
Gegevens vastleggen
Inspectierapport opmaken
Noodverlichting en Vluchtwegindicatie
© Kiwa N.V.
2014
- 31 -
BRL K21019/01
15 december