Brochure: Samen voor Alle Kinderen

Samen voor
ALLE kinderen
Uitgangspunten en ijkpunten voor een
sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen
r
oo
nv
e
rk
we d
en e kin
m
Sa jong
t
he
Bouwgroep PACT
Juni 2014
Samenstelling:
Jeannette Doornenbal
Anki Duin
Gerdi Meyknecht
r
oo
nv
e
k
r
we d
en e kin
m
a
g
S jon
t
he
r
oo
v
n
rke
e
w
d
en e kin
m
Sa jong
t
he
r
voo
n
e
erk d
w
en e kin
m
a
S jong
t
he
Vooraf
che
gis
go
a
ed
in p
ert nals
e
t
es
io
Inv ofess
pr
In het kwaliteitsproject PACT werken praktijk, wetenschap en beleid samen aan een
sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen. Dat is urgent en noodzakelijk.
Want hoewel de ontwikkeling van kinderen gebaat is bij het verbinden van hun
leefwerelden, werken de betrokken sectoren van onderwijs, opvang en zorg nog niet
integraal samen. Het blijft houtje-touwtje-werk.
Deze uitgave over de ijkpunten van een sterke pedagogische omgeving is een eerste
resultaat van PACT.
Voor wie?
Organisaties uit de kinderopvang, het onderwijs en de zorg, die werken aan
vernieuwing van voorzieningen voor kinderen - denk aan kindcentra voor 0- tot
12-jarigen - kunnen de ijkpunten gebruiken als een set van criteria. Waaraan moeten zij
werken als ze een sterke een geïntegreerde pedagogische omgeving willen opbouwen?
Opbouw
Deze publicatie start met een korte inleiding: wat is en doet PACT?
Daarna formuleren we tien uitgangspunten: wat jonge kinderen nodig hebben voor hun
ontwikkeling. De ijkpunten voor een sterke pedagogische omgeving zijn ingedeeld naar
de niveaus van kwaliteit die we onderscheiden: dialogische kwaliteit, proceskwaliteit,
structurele kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en dialogische professionaliteit. Begrippen die
in een afsluitend artikel verder uitgewerkt worden. Ter illustratie zijn telkens voorbeelden
uit de praktijk opgenomen. De verantwoording van de ijkpunten geven we in `De
ijkpunten toegelicht’.
PACT
che
gis
go
a
d
pe
t in ls
Het kwaliteitsproject PACT wil de werelden van onderwijs, opvang
eren
a
e
t
es
ion
Inv ofess
zorg verbinden. PACT heeft de ambitie ervoor te zorgen dat geïntegreerde
pr
voorzieningen voor 0-6 jarigen normaal worden. Overal in Nederland.
In het programma ligt de focus op de samenwerking tussen en de
professionalisering van pedagogische, educatieve en zorgmedewerkers:
de pedagogische professionals van de toekomst. PACT werkt zo aan een
perspectief op een hedendaagse pedagogiek voor jonge kinderen en aan een
duurzame pedagogische basisvoorziening voor álle jonge kinderen.
PACT benut bestaande kennis
PACT verzamelt en verbindt kennis, pedagogische kwaliteitskaders, ervaringen en
inzichten uit kinderopvang en peuterwerk, de onderbouw van het basisonderwijs en de
jeugdzorg en maakt deze toegankelijk en beschikbaar.
PACT werkt toekomstgericht
PACT sluit aan bij de innovatie van opvang- en onderwijsvoorzieningen richting
(integrale) kindcentra (IKC). Het IKC is een voorziening voor ontwikkeling en educatie
van àlle kinderen van 0 tot 12 jaar, met doorlopende ontwikkelingslijnen en goede
dagarrangementen. Het kindcentrum is een inclusieve voorziening die geschikt is voor
kinderen ongeacht hun zorg- of educatieve behoefte. De zorg die nodig is wordt kindnabij georganiseerd en geboden. De professionals in het IKC zijn in staat en krijgen
ondersteuning om met een grote diversiteit van kinderen en ouders om te gaan.
PACT betrekt ouders
PACT steunt ouders bij hun primaire taak als opvoeder. PACT geeft ouders een
duidelijke rol. Uitgangspunt is respect en ruimte voor verschillen in waarden en normen.
PACT investeert in professionals
Professionals maken het verschil. PACT investeert in de kwaliteit van de professionals.
We leggen de focus op het handelen van de medewerkers. Op vakmanschap en het
kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving. Op de organisatie en leiding die
professionaliteit mogelijk maakt, zoals een juiste teamopbouw, modern HR-beleid, het
organiseren van ontmoeting en samenwerking, en feedback. PACT wil bijdragen aan
het behoud van goede medewerkers voor de sector.
PACT kiest voor sociale èn procesinnovatie.
Succesvolle veranderingen worden meer bepaald door sociale innovatie dan door
technische vernieuwing. Succesfactoren zijn:
- flexibel organiseren (het hanteren van platte organisatievormen);
- ondernemend managen (continu open staan voor nieuwe kansen);
- slimmer werken en vakmanschap (investeren in medewerkers en realiseren van
hoogwaardige arbeidsrelaties);
- co-creatie (samenwerken met externe partijen en kennisinstellingen)
(Volbeda 2014)
PACT
PACT is een project van Het Kinderopvangfonds en bouwt voort op de projecten
Andere tijden in onderwijs en opvang en Alert4You.
De Bouwgroep van PACT
De uitgave Samen voor ALLE kinderen, ijkpunten van een sterke pedagogische
omgeving voor jonge kinderen is een eerste resultaat van de Bouwgroep van PACT.
Ambassadeurs van PACT droegen voorbeelden uit de praktijk aan.
De Bouwgroep van PACT
Jeannette Doornenbal (lector Integraal Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen),
voorzitter
Ruben Fukkink (hoogleraar Kinderopvang, Universiteit van Amsterdam en lector Urban
Education, Hogeschool van Amsterdam)
Paul Leseman (hoogleraar Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht)
Tom van Yperen (NJI en hoogleraar Monitoring Zorg voor Jeugd, Rijks Universiteit
Groningen)
Martijn van de Kroef (bestuurder KinderRijk)
Fawzia Nasrullah (bestuurder Youké)
Jack van de Logt (bestuurder Conexus)
Clarine de Levy (Vyvoi) / Monique van Boxtel (Koreingroep)
Johan Gelderloos (projectleider Sterrenschool Apeldoorn)
Elli Elskamp (regio manager Lindenhout)
De Ambassadeurs van PACT
Jitty Runia
Maria Lubbersen
Karin Schoolderman
Margot Koekoek
De Projectleiders van PACT
Gerdi Meyknecht
Anki Duin
Erik Heijmans
Emile Eshuis
Lisette Plasmans
Angelique Sterken
PACT: de uitgangspunten
Hoe kijken we naar de ontwikkeling van jonge kinderen?
che
gis
go
a
ed
in p
ert nals
e
t
es
io
Inv ofess
pr
1. Kinderen leren altijd en overal
2. Kinderen zijn en ontwikkelen zich verschillend
3. Elk kind heeft recht op een liefdevolle, uitdagende en vakkundige speel- en leeromgeving
4. Kinderen hebben stabiele relaties, structuur én stimulans nodig
5. Opvoeden gaat altijd samen met ouders. Ouders doen mee, denken en praten mee, beslissen mee
6. Pedagogische professionals werken vanuit gedeelde morele waarden en communiceren hierover met ouders
7. Pedagogische professionals zijn vakmensen die vanuit een heldere visie en met passie werken
8. De kwaliteit van interacties is doorslaggevend voor de ontwikkeling van kinderen
9. ALLE kinderen doen mee; we sluiten geen kind uit
10.Er is een diversiteit aan competenties nodig, die complementair zijn en waar ALLE kinderen van profiteren
PACT: de ijkpunten
Wat zijn de ijkpunten voor een sterke
A Dialogische kwaliteit
he
isc
og
g
a
pedagogische omgeving
voor
ed
in p
ert nals
e
t
es
io
Inv ofess
pr
jonge kinderen?
Partnerorganisaties zullen met elkaar in gesprek moeten gaan over basale zaken als waarden en normen, en vragen als: waartoe
voeden we op en wat is onze visie op ontwikkeling, spelen en leren? De afspraken hierover vormen het kompas waarop je vaart.
IJkpunt
Implicatie
Samen met ouders
Er zijn heldere afspraken met ouders over de manier waarop gedeelde
opvoedingsverantwoordelijkheid en partnerschap vorm wordt gegeven. Ouders praten mee, denken
mee, doen mee en beslissen mee.
• respect voor ouders als
primair verantwoordelijke
opvoeders
• persoonlijke betrokkenheid
èn professionaliteit
• de verschillende
omgevingen van het kind
verbonden
Voorbeeld
Ontmoetingsonderwijs in Zeeland
In 2012 slaan twee scholen, een kinderopvangorganisatie, de gemeente en 50 ouders de
handen ineen: zij willen de leegloop van scholen
Ouders voelen zich gehoord in hun wensen en signalen en weten zich gesteund om goed ouder te
kunnen zijn.
en kinderopvang in hun wijk tegengaan door een
integraal kindcentrum te bouwen.
Goed onderwijs is het einddoel, maar de identiteit
Betrokken professionals zien het als hun opdracht om samen met ouders de leefwerelden van het
kind te verbinden, zowel in als buiten de school/ opvang of de geïntegreerde voorziening.
moet ook helder zijn. Bestuurders, team én ouders
buigen ze zich over kernwaarden, visie, het
programma, samenwerken in een multidisciplinair
Betrokken professionals kennen het netwerk van het kind: ouders, andere opvoeders, grootouders,
leeftijdgenoten en de buurt.
team en de relatie met de omgeving. Twee jaar later
opent het kindcentrum haar poorten, gebaseerd
op de principes van ontmoetingsonderwijs voor
Moreel kader
De partnerorganisaties beschikken over een gezamenlijk moreel fundament.
• werken vanuit gedeelde
morele waarden
Dit fundament wordt regelmatig (opnieuw) besproken met de ouders en de professionals.
kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderen vanuit diverse
levensbeschouwelijke achtergronden ontmoeten
elkaar en ontwikkelen zich samen. (Bron:
ambassadeur PACT)
Dit fundament is vastgelegd in concrete afspraken over gedrag en handelen, regels en rituelen.
Er is sprake van gezamenlijke taal.
Kinderopvang: Walk like you talk
Kinderopvang Kinderrijk hanteert vier kernwaarden:
plezier, ontwikkeling, fantasie en respect. Die zijn
Visie op opvoeden en
ontwikkelen
De partnerorganisaties kennen elkaars beelden en opvattingen, en werken toe naar één
gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van kinderen en opvoeden.
leidend in de pedagogische aanpak èn voor het
• werken met een heldere
visie op opvoeding en
samenleving
De visie op ontwikkelen, spelen en leren is voor alle partnerorganisaties de onderlegger voor het
formuleren van een gedeeld perspectief en doelen, die iedereen onderschrijft. Het is duidelijk hoe
iedereen hieraan bijdraagt.
laag. Plezier? Is ook plezier uitstralen in je werk.
• werken met een heldere
visie op ontwikkelen, spelen
en leren
De partnerorganisaties hebben met alle betrokkenen concrete afspraken gemaakt over thema’s
als: kansen benutten, eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, ontwikkelen van burgerschap en
democratie (elkaar begrijpen, conflicten oplossen), bijdragen leveren aan een groter geheel, je eigen
plek in de wereld vinden.
Er is een gedeeld en helder beeld van de competenties die dit vraagt van pedagogische professionals.
gedrag van medewerkers. Het zijn gedragsankers
voor iedereen in de organisatie, van hoog tot
Ontwikkeling? Is ook zèlf continu willen leren. (Bron:
Kinderrijk)
che
gis
go
a
ed
in p
ert nals
e
t
es
io
Inv ofess
Dit verwijst naar de directe dagelijkse interacties en de ervaringen die pkinderen
opdoen in activiteiten.
r
B. Proceskwaliteit
Voorbeeld
Positieve interacties zijn essentieel voor hun ontwikkeling
Fladdergedrag en zitstrategie
IJkpunt
Implicatie
Belang van positieve
interacties
Alle betrokken professionals handelen ‘present’, ze zijn alert en betrokken zowel op
de kinderen en de ouders als op elkaar.
• streven naar hoge kwaliteit
van dagelijkse interacties
met kinderen
Professionals bieden een veilige en zorgzame omgeving; een plek waar kinderen zich
welkom voelen, zich kunnen inspannen en ontspannen, spelen en spelend leren.
Professionals bieden kinderen gelegenheid voor het ontwikkelen van motorische,
creatieve, cognitieve, persoonlijke en sociale competenties. Door zelf te mogen
ontdekken, in spel en taal.
Professionals weten dat zij als rolmodel fungeren.
Kinderen in Nederlandse kinderdagverblijven blijken
minder geconcentreerd te spelen dan kinderen
in Scandinavische en Britse kinderdagverblijven.
Onderzoeker Elly Singer noemt dit gedrag
‘fladdergedrag’: vijf seconden op een bank springen,
stoppen. Vijf seconden met een plastic dinosaurus
spelen, stoppen….
Ze ontdekt dat dit gedrag voortkomt uit onrustig
gedrag van de pedagogisch medewerkers. Zij
lopen niet alleen méér rond op de groep dan hun
buitenlandse collega’s, maar besteden ook minder
fysieke aandacht aan de kinderen.
Singer laat pedagogisch medewerkers het effect
ervaren van rustig op de grond gaan zitten. ‘Dat zorgt
direct voor rust. Kinderen weten waar je bent, dus
ze komen wel naar je toe als ze daar behoefte aan
hebben.’ De aanpak werkt (Bron: Elly Singer & Dorian
de Haan: ‘Speels , liefdevol en vakkundig’)
Positief pedagogisch
klimaat
• organiseren van veiligheid,
structuur èn ruimte voor
verschillen
Professionals benutten de groep als een positief instrument voor groei en ontwikkeling
van een kind. Zij zijn in staat om veiligheid in de groep te organiseren door structuur
aan te brengen, liefdevolle aandacht en emotionele steun te bieden én een
stimulerende omgeving te organiseren.
Partnerorganisaties hebben in hun visie en activiteitenplan aangegeven hoe zij
omgaan met verschillen in de ontwikkeling van kinderen en hoe zij de groep als
instrument daarvoor benutten.
Het uitgangspunt is inclusief werken: een omgeving voor alle kinderen
ongeacht hun zorg- of educatieve behoefte. Het is helder wat de verschillende
verantwoordelijkheden zijn van de betrokken professionals.
Positieve taal in de klas
Leerkrachten zijn op zoek naar meer rust in de
klas: elkaar minder storen, elkaar helpen, rekening
houden met elkaar en afblijven van elkaars spullen.
Een aantal kinderen in deze groep laat opvallend
gedrag zien en dat wordt versterkt door het huidige
groepsklimaat.
De leerkrachten schakelen de zorgcoach hiervoor in.
Na gesprekken met kinderen en leerkrachten en het
bestuderen van de taal die er gesproken wordt binnen
de groep, wordt met elkaar een plan bedacht. Een
soort spel om negatieve uitspraken met elkaar op te
sporen en daar positieve taal van te maken.
Resultaat: er is minder negativiteit en de kinderen
kennen heldere gedragsregels. Tegelijkertijd zijn er
ondersteunende gesprekken gevoerd met de ouders
van een van de kinderen. (Bron: schoolleider Lent)
che
gis
go
a
ed
in p
ert nals
e
t
es
io
Inv ofess
Hier gaat het om meer stabiele kenmerken (indeling van de ruimte, groepssamenstelling)
die
pr
C. Structurele kwaliteit
voorwaardelijk zijn voor ontwikkelen, spelen en leren.
IJkpunt
Implicatie
Inrichting ruimte
Professionals organiseren voor elk kind een veilige en uitdagende rijke speel- en
leeromgeving.
• Een uitdagende en rijke
speel- en leeromgeving
Professionals richten de binnen- en buitenruimtes in op basis van opvattingen over
optimale ontwikkelmogelijkheden.
Materialen worden zodanig opgesteld dat het schoon, veilig en uitdagend is voor
kinderen en getuigt van schoonheid.
Voorbeeld
Het gebouw als pedagoog
Kinderen hebben lucht, licht en bewegingsruimte
nodig. Dit stelt hoge eisen aan de binnen- en
buitenruimtes. Het gebouw `voorordent’ pedagogische
situaties. Is er een ruige buitenruimte die uitdaagt?
Een konijn in de tuin om te verzorgen?
Een gezamenlijke personeelsruimte draagt bij aan
teamontwikkeling, een gezamenlijke aula aan samen
activiteiten organiseren, een zitruimte trekt ouders het
gebouw in. In kindcentrum De Vuurvogel in Tilburg
ontdekken de medewerkers dat de gebouwen anders
moeten. Er moet meer eenheid zijn, één ingang voor
school en opvang, meer gezamenlijke ruimten, in
plaats van twee gebouwen onder één dak.
(Bron: Jeannette Doornenbal, Opgroeien doe je maar
één keer, 2012)
Groep samenstellen
• Zorgdragen voor stabiele
relaties zodat kinderen zich
kunnen verbinden
Professionals dragen door groepssamenstelling en groepsgrootte zorg voor stabiele
relaties in de groep. Dat is zichtbaar in het gedrag van kinderen in de groep.
Professionals zijn in staat om groepsprocessen in te zetten voor de ontwikkeling van
ieder kind.
Veilig èn avontuurlijk: de
natuurtuin van Kinderrijk
Kinderopvang Kinderrijk maakt veel werk van de
inrichting van de buitenruimtes. Buitenruimtes zijn
ontmoetingsplekken.
Al zestien vestigingen hebben een mooie grote
natuurtuin, met veel zorg en aandacht aangelegd
volgens de nieuwste pedagogische principes en
afgestemd op kinderen van verschillende leeftijden.
Het zijn natuurspeelplaatsen met volop veilige
ontdekplekjes, kinderen kunnen er ravotten en spelen
en de natuur leren kennen. Veilig èn avontuurlijk.
(Bron: Jaarverslag Kinderrijk)
D. Inhoudelijke kwaliteit
Dit betreft de inhoud van het aanbod en de activiteiten.
che
gis
go
a
ed
in p
ert nals
e
t
es
io
Inv ofess
pr
Voorbeeld
Uitstralen dat je samenwerkt
In een kindcentrum in Zeist is er veel contact tussen
ouders en professionals. Met ouders wordt voortdurend
de voortgang van hun kinderen besproken. De zorg en
het onderwijs sluiten aan bij het kindvolgsysteem dat
IJkpunt
Implicatie
de kinderopvang gebruikt. Zo wordt een doorgaande
Activiteiten
Er ligt een doelgericht en planmatig activiteitenplan voor een langere periode,
gebouwd op de visie op ontwikkelen en leren.
afgesproken. In de praktijk ziet men dat kinderen zich
• organiseren van
doelgerichte en planmatige
activiteiten voor een langere Professionals hanteren in de praktijk het principe van de doorgaande ontwikkellijn
periode
van kinderen. Ze voorkomen risicovolle breukvlakken en zorgen voor professionele
continuïteit.
• alert volgen van het effect
van activiteiten op de
Er is een bruikbaar en nuttig kindvolgsysteem om te bepalen hoe de ontwikkeling
ontwikkeling van een kind
van het kind het beste ondersteund kan worden. Daarover hebben organisaties met
ouders en elkaar afspraken gemaakt.
Individuele kindplannen worden met ouders opgesteld en de ervaringskennis van
ouders wordt serieus genomen.
ontwikkellijn opgebouwd. Doelen worden met elkaar
hierdoor veilig voelen: ouders en professionals zijn
betrokken op elkaar en stralen uit dat ze samenwerken.
Dat pikken kinderen op.
(Bron: ambassadeur PACT)
Laterna Magica: Portfoliogesprek
met ouder èn kind
Gesprekken over de voortgang zijn belangrijk, ook als
het goed gaat. Op kindcentrum Laterna Magica zijn
drie keer per jaar portfoliogespekken. Een half uur
lang nemen ouders, kind en begeleider de resultaten,
de persoonlijke ontwikkeling en het gedrag van het
kind door. Bewust is ervoor gekozen om het gesprek
samen met het kind te voeren, het gaat immers over
hem of haar. De ouder wordt bijgepraat, het kind licht
toe, de nieuwe doelen worden gezamenlijk opgesteld.
(Bron: www.laternamagica.nl)
Ken mijn kind!
In het kader van het project Alert4You worden
ervaringen en behoeften verzameld van ouders van
kinderen `die wat meer aandacht vragen’. Een ouder:
“Veel begeleiders, pedagogisch medewerkers en
leerkrachten vinden kinderen met gedragsproblemen
eng. Ze weten wel wat dingen uit boekjes, maar
daarmee alleen kom je er niet. Ieder kind heeft
een gebruiksaanwijzing en pas als je die kent en
samenwerkt met ouders gaat het echt goed.” De
hartenkreet van veel ouders: ‘Ken mijn kind, verdiep
je in zijn gebruiksaanwijzing en neem onze kennis
daarvan serieus.’ (Bron: Ken mijn kind, Alert4You,
2014)
che
gis
go
a
ed
in p
ert nals
e
t
es
io
Inv ofess
Dit verwijst naar het professioneel handelen van medewerkers en is per
pr definitie gericht op dialoog,
Voorbeeld
E. Dialogische professionaliteit
Basisschool Het Talent: alle
kinderen binnenboord
reflectie en planmatig werken.
Op een basisschool in Lent werkt de jeugdzorgmedewerker
gewoon in de klas, om samen met ouders en leerkracht (en
de mensen van de opvang) de juiste ondersteuning aan
kinderen te bieden. Vaak gaat het om gedragsproblemen
Interprofessionele
samenwerking:
multidisciplinair en
complementair
• expertise toevoegen als dat
nodig is
• streven naar
complementariteit in inzet
van professionals
Partnerorganisaties hebben verschillende professionele competenties in één team
samengebracht. Er is sprake van complementariteit.
De collegiale samenwerking is op het niveau van de groep/unit/team vormgegeven.
Expertise van ontwikkeling, spelen en leren (educatie, opvoeding, onderwijs) en zorg zijn
onderdeel van het functiehuis.
Professionals kennen elkaars competenties en weten wanneer een andere competentie nodig
is. Dit kan door coaching of door (specialistische) interventies. Altijd samen met ouders en, als
het nodig is: zowel thuis als op school als in de opvang.
Lichte hulp aan ouders en/of aanvullende zorg wordt in de omgeving van het kind
georganiseerd: op de groep of in de klas.
Er zijn afspraken met diverse specialisten zodat extra expertise snel ingezet kan worden
in de groep.
Professioneel leren
• organiseren van een
reflectieve leeromgeving
Er is een systeem van teamgerichte professionalisering en doelgerichte collegiale coaching en
feedback.
Professionals zijn zelf eigenaar van hun leerproces.
Partnerorganisaties ondersteunen professionals door een reflectieve leeromgeving te faciliteren
die niet een, twee, drie op te lossen zijn. De ondersteuning
variëert van het coachen van ouders en de leerkracht
tot het zelf begeleiden van een kind, via een adequaat
programma. De extra expertise op de werkvloer, ingebracht
vanuit de jeugdzorg, werkt dan productief. (Bron: Toolkit
IKC, Zeeuws Vlaanderen, 2014)
Elkaar als professional waarderen
In kindcentrum De Witte Wielen vindt over en weer
personele uitwisseling plaats tussen de school en de kinderopvang. PM-ers kunnen `hun’ kinderen blijven volgen op
school. Ze moeten wennen aan de analytische blik van de
leraren en hun focus op het verbeteren van leerprestaties.
Zelf kijken de PM-ers meer of het kind goed in zijn vel zit.
Na een periode van aftasten voelen ze zich gewaardeerd
als professional, zijn enthousiast over de samenwerking en
overtuigd van de meerwaarde voor de kinderen.
(Bron: FCB-Kinderopvang, febr. 2014)
Sterk in de klas: lesgeven wordt
gemakkelijker
Een zorgcoach: ‘Je kunt een kind wel een mooie training
geven, maar dan ontbreekt de vertaling naar alledag.
Omdat ik op school ben, zie ik wat er gebeurt en kan ik een
kind direct steunen om het geleerde in de praktijk te brengen. Dat geldt niet alleen bij conflicten, maar juist ook in het
gewone gedrag waar ik samen met het kind mee oefen. Zo
verandert gedrag ook sneller, zie ik.’
Samen met de leerkracht naar de groep kijken, brengt rust.
De zorgcoach geeft tips op het gebied van groepsdynamica en dat werkt. Bij sommige kinderen is er verder geen
aparte aandacht nodig omdat het met de hele groep steeds
beter gaat. De leerkracht: “Er is heel wat te voorkomen als
je samen kijkt en het mooie is dan dat lesgeven ook veel
makkelijker wordt.” (Bron: schoolleider Lent)
De ijkpunten toegelicht
Veranderingen in de wereld van kinderen
De wereld waarin kinderen opgroeien verandert in een
rap tempo. Bijvoorbeeld: doordat vaders en moeders
arbeid en zorg combineren, brengen jonge kinderen
naast gezin, school en buurt een substantieel deel
van hun tijd door in de kinderopvang en/of de bso;
vanwege echtscheidingen groeien veel kinderen op
in een samengesteld of eenoudergezin; kinderen
groeien op met digitale media en hebben ook via
internet vriendschappen; ze participeren in groepen
en klassen die divers zijn samengesteld, zowel wat de
culturele achtergronden betreft als de mogelijkheden
(passend onderwijs). De gezagsfunctie die traditioneel
vanzelfsprekend bij ouders en leraren lag, is
fragiel geworden door het ideaal van autonomie en
individualiteit. Kinderen worden geconfronteerd met veel
en hoge eisen door de nadruk op zelfsturing, presteren
en excelleren, meten en weten; de sociale ongelijkheid
neemt toe waardoor een groot aantal kinderen opgroeit
in armoede en achterstand, en niet de kansen krijgen die
kinderen in meer bevoorrechte situaties wel krijgen. Voor
alle kinderen geldt dat een gezonde en actieve leefstijl
van cruciaal belang is met oog op gezond ouder worden.
Institutionele niveau
Ook de voorzieningen die zich richten op ouders
en kinderen zijn aan verandering onderhevig. Er is
groeiende aandacht voor de samenwerking van diverse
professionals in verschillende pedagogische werkvelden:
hoe werkenzij, elk vanuit eigen differentiatie, samen
in aan een geïntegreerd aanbod? (Littlechild & Smith,
2013) Deze samenwerking speelt een grotere rol in
het brede werkveld van de ‘human services’, zowel
in pedagogische als orthopedagogische contexten.
Hoewel veel aandacht tot nu toe is uitgegaan
naar samenwerking tussen professionals in meer
orthopedagogische settings (zoals ‘school counseling’,
jeugdzorg, kinderbescherming), is er groeiende aandacht
voor samenwerking tussen professionals in reguliere
voorzieningen voor het kind in de voorschoolse en
che
gis
go
a
ed
in p
s
schoolse periode
2013). Dit thema speelt
ert nal(Rees,
e
t
es ssio
Inv orol
zowel een
fe op het platteland (gecombineerde
r
p
kindvoorzieningen van onderwijs, opvang, welzijn en zorg
als antwoord op krimp) als in grootstedelijk perspectief
waar de concentratie van diverse organisaties ‘rondom
het kind’ groot is en gericht is op nauwere samenwerking.
Een duidelijk voorbeeld vormen de Integrale Kindcentra
(IKC’s).
De samenwerking tussen pedagogische professionals
is een actueel thema in de (beoogde) samenwerking
tussen dagopvang, peuterspeelzaal en het
basisonderwijs voor West-Europa (Studulksi, 2010). In
Nederland en andere Europese landen is het beleid van
overheden en besturen gericht op het stimuleren van
de samenwerking tussen de school, de kinderopvang
en de bso, andere vrijetijdsvoorzieningen in de buurt en
het gezin. Sinds 1995 is de brede school daarbij een
belangrijk instrument, wat blijkt uit de explosieve groei
in het aantal brede scholen de afgelopen jaren: van een
paar in 1995 tot 1600 in 2011 (Oberon, 2011). In grote
steden met een hoge concentratie van voorzieningen en
organisaties is de samenwerking tussen deze sectoren
en de daar werkende professionals een actueel thema
bij de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s).
Deze IKC’s zijn erop gericht een meer of minder
samenhangend c.q. integraal netwerk van opvoeding,
onderwijs, opvang en ontspanning aan te bieden met het
doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten
(Schreuder e.a. 2010). Het IKC moet door het integrale
aanbod zorgen voor meer continuïteit in de veranderende
leefomgevingen van een kind ‘in de tijd’ (zoals de
transitie van de thuissituatie naar de kinderopvang, van
kinderopvang naar onderwijs en van de basisschool naar
het voortgezet onderwijs) en meer consistentie, oftewel
meer verbindingen van leefomgevingen waar een kind in
eenzelfde periode mee te maken heeft.
De interprofessionele samenwerking laat in de praktijk
zeer sterke verschillen zien, zowel in verschillende
Europese steden als in Amsterdam. Ondanks de wens
tot afstemming tussen de school en de buitenschoolse
opvang (Boogaard & Van Daalen-Kapteijns, 2012) blijkt
de concrete samenwerking in de praktijk een zwakke
schakel (Doornenbal & Fukkink, 2014), ook bij brede
scholen en integrale kindcentra waar onderwijs en
opvang veelal onder één dak worden aangeboden.
Er zijn daardoor heel verschillende vormen van
interprofessionele samenwerking zichtbaar in de huidige
praktijk, die bovendien samenhangen met sterke
verschillen in ervaren effectiviteit.(Ploeger & Fukkink,
2014).
Pedagogische kwaliteit voor jonge kinderen
De veranderende wereld impliceert dat klassieke
pedagogische vragen opnieuw doordacht moeten
worden. Wat is in de huidige context goed voor kinderen?
Wat is pedagogische kwaliteit en wat betekent dit voor
de kwaliteitseisen die we aan opvang, onderwijs en zorg
moeten stellen?
Pedagogische kwaliteit is een omstreden en variabel
begrip (Amsingh e.a. 2009). Wat we goed vinden
che
gis
go
a
ed
in p
ls
voor kinderen
per tijd, context en cultuur.
ert verandert
a
e
t
es
ion
Inv ofess kwaliteit is dus per definitie meer dan
Pedagogische
r
p
een beschrijving in termen van indicatoren die gemeten
kunnen worden met schalen en instrumenten, zoals de
betrokkenheidsschaal. Het is niet alleen het procedureel
juist volgen van programma’s en richtlijnen. Het is altijd
ook normatief. Er zijn altijd waarden en normen in het
spel. Spreken over pedagogische kwaliteit impliceert
ook spreken over diversiteit in waarden en normen,
toekomstbeelden en idealen, culturele gewoonten,
overtuigingen en verwachtingen. Over dialogische vragen
als: waartoe voeden we op en welke doelen willen we
bereiken? PACT (h)erkent deze dialogische dimensie van
het begrip pedagogische kwaliteit (zie niveau A van de
ijkpunten).
In de (inter)nationale literatuur is het onderscheid
tussen proceskwaliteit en structurele kwaliteit gangbaar.
Proceskwaliteit wordt gezien als directe determinant
van het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen,
terwijl structurele kwaliteit geldt als voorwaarde voor
proceskwaliteit en daarom indirect van belang is voor het
welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.
Proceskwaliteit (zie niveau B van de ijkpunten) verwijst
naar de directe dagelijkse ervaringen van kinderen in
de activiteiten die zij uitvoeren en de interacties die
zij aangaan met andere kinderen en pedagogisch
medewerkers.
Hoge proceskwaliteit bestaat uit drie aspecten:
1. warme en emotioneel ondersteunende interacties
tussen pedagogisch medewerkers en kinderen,
resulterend in veilige, positieve onderlinge relaties;
2. een algemeen emotioneel-positief klimaat in de groep
met positieve interacties en relaties tussen kinderen
die vrolijk en enthousiast zijn;
3. gelegenheden om relevante kennis te verwerven
en competenties te ontwikkelen (zie bijvoorbeeld
Hanre & Pianta, 2005; Howes et al., 2008; Phillips &
Lowenstein, 2011; Sylva et al., 2006; Thomason & La
Paro, 2009; Van IJzendoorn et al (2004).
Structurele kwaliteit (zie niveau C van de ijkpunten)
verwijst naar stabiele kenmerken als de inrichting van
de ruimte, de groepsgrootte en kind-staf ratio, en het
opleidings- en kwalificatieniveau van de medewerkers.
che
gis
go
a
ed
in p
ls
Hoge structurele kwaliteit houdt onder meer in dat de groepen entehet
ert aantal
a
es ssion
Inv ode
kinderen per pedagogisch medewerker niet te groot zijn. Hoewel
fe maximale
r
p
groepsgrootte en kind-staf ratio, gedifferentieerd naar leeftijd van het kind, in
wettelijke regelingen is vastgelegd, zijn er uit de onderzoeksliteratuur geen
eenduidige richtlijnen af te leiden. Dat geldt ook voor het opleidingsniveau van
de medewerkers. Aangenomen wordt dat een hbo-niveau de kwaliteit bevordert
(Earli et al 2006; 2007; Piasta et al., 2012; Zaslow et al., 2010). Hiervoor is geen
overtuigend bewijs. Sommige onderzoeken laten zien dat een verhoudingsgewijs
laag vooropleidingsniveau van medewerkers gecompenseerd kan worden door
aanvullende in-service trainingen, collegiale samenwerking, coaching-on-the-job,
mentorschappen, effectieve kwaliteitszorg en, in bredere zin, door activiteiten
die continue professionele ontwikkeling bevorderen. Onderzoek waarin de
samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese steden werd
vergeleken, leert dat een pedagoog in de organisatie een sleutelrol lijkt te vervullen
(Ploeger & Fukkink, 2014).
Naast proces- en structurele kwaliteit is de inhoud van de activiteiten en de
interacties van belang voor de ontwikkeling en cognitieve vaardigheden van
kinderen (zie niveau D van de ijkpunten). Voor een weloverwogen en gepland
aanbod van activiteiten met een inhoud die de ontwikkeling van kinderen op fysiek,
sociaal, emotioneel, creatief en cognitief gebied bevordert, wordt vaak de term
curriculum gebruikt. Wat een goed curriculum is voor jonge kinderen is onderwerp
van voortdurend debat. Het gaat over vragen als: welke waarden en normen zijn
in het geding, welke toekomst voor kinderen en de samenleving hebben we voor
ogen, wat is de ruimte en de tijd om kind te mogen zijn zonder dat er bewust wordt
opgevoed en onderwezen, wat is de verhouding tussen spel en leren, hoe gaan
we om met kinderen en ouders die meer zorg behoeven? Verschillende partijen
(ouders, kinderen, professionals uit de sectoren van onderwijs, opvang en zorg)
hebben verschillende belangen en die belangen moeten worden verenigd opdat
de ontwikkeling van kinderen in brede zin op een consistente manier kan worden
ondersteund en gestimuleerd.
Om pedagogische kwaliteit te leveren is dus nodig:
• dialoog op alle niveaus van het systeem over waarden en normen, waartoe- en
wat-vragen en visie op ontwikkeling, spelen en leren (ijkpunten niveau A);
• proceskwaliteit op het niveau van het kind, zowel individueel als in de groep(en)
(ijkpunten niveau B);
• structurele kwaliteit (ijkpunten niveau C);
• kwaliteit van de inhoud, planmatige aanpak van dagelijkse activiteiten over een
langere periode. (ijkpunten niveau D).
Dit vraagt om dialogische professionaliteit (ijkpunten niveau E), het kernbegrip van
PACT, zowel van samenwerkende professionals, van leidinggevenden als van het
ondersteunend beleid:
• reflectie van de professional op eigen gedrag en handelen (vakkundig, hogere
orde denken, eigenaarschap, volgen van kinderen);
• organisatie en besturing ketenbenadering loslaten, organiseren vanuit functies wat
kinderen nodig hebben en niet wat organisaties vragen, competent systeem;
• leiderschap (autoriteit, inhoudelijk leiderschap, middle-up combinatie van bottomup en top-down);
• personeelsbeleid (nieuwe competenties (zie ook Oberon 2013) bijvoorbeeld
persoonlijke talenten, bijdragen aan teamontwikkeling/samenwerken, specifieke en
algemene vaardigheden en houding).
Literatuur
che
gis
go
a
ed
in p
s
louders
Alert4You (2014) Ken mijn kind. Wensen en behoeften aan kinderopvang
met kinderen met een
ertvan
a
e
t
es
ion
ondersteuningsvraag. Alert4You.
Inv ofess
r
p
Amsing, H, Minnaert, A. & Spelberg, L. (red.). (2009) Het pedagogisch quotiënt. Pedagogische kwaliteit in
opvoeding, hulpverlening, onderwijs en educatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Boogaard, M. & Van Daalen-Kapteijns, M. (2012) Pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang.
Eindrapportage Landelijke peiling 2011. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
CAOP (2013) Samenwerking kinderopvang en basisonderwijs. Onderzoek naar de kansen en uitdagingen van
samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs voor kinderopvangmedewerkers. Den Haag: CAOP
Doornenbal, J. (2012) Opgroeien doe je maar één keer. Pedagogisch ontwerp voor het kindcentrum. Groningen:
Andere Tijden voor Onderwijs en Opvang.
Doornenbal, J. & R. Fukkink (2014) Samenwerking aan de randen van het onderwijs. In: R. Oostdam & P. de Vries
(red). Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school (pp. 227-236). Bussum: Coutinho.
Earli et al (2006)
Earli et al. (2007)
Hanre & Pianta (2005)
Howes et al. (2008)
IJzendoorn, R. van & L. Tavecchio (red.) (2004) De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Assen: Boom.
Littlechild, B. & Smith, R. (2013) A handbook for inter-professional policy and practice in the human services. Harlow:
Pearson.
Morrison, M. & Glenny, G. (2012) Collaborative inter-professional policy and practice: In search of evidence. Journal
of Educational Policy, 27(3), 376-386.
Oberon (2011) Jaarbericht brede scholen 2011. Utrecht: Oberon.
Oberon (2013) Werken op een droomschool
Phillips & Lowenstein (2011)
Piasta et al. (2012)
Ploeger, S. & R. Fukkink (2014) Interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in vier Europese
steden. Pedagogiek, 3, 209-227.
Rees, M. (2013) teachers and education. In: B. Littlechild & R. Smith (red.). A handbook for interprofessional practice in
the human services: learning to work together (pp. 225-236). Harlow: Pearson.
Schreuder, L., Valkestijn, M. & Mewissen, S. (2008) School met 5 O’s. Onderwijs, Ontwikkeling, opvoeding, opvang
en ontspanning in één dagarrangement. Amsterdam: SWP.
Schreuder, S., Boogaard, M., Fukkink, R. & Hoex, J. (2011) Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar. Amsterdam:
Reed business.
Singer, E. & D. de Haan (2013) Speels, liefdevol en vakkundig. Amsterdam: SWP.
Studulski, F. (2010) Op weg naar een integraal kindcentrum. Amsterdam: SWP.
Sylva et al. (2006)
Thomason & La Paro (2009)
Volberda, H. & M. Bosma (2011) Innovatie 3.0: Slimmer managen, organiseren en werken. Amsterdam: Mediawerf.
Willumsen, E. 2008. Leadership in interprofessional collaboration – the case of childcare in Norway. Journal of
Interprofessional Care, 20 (4), 403-413.
Zaslow et al. (2010)
che
gis
go
a
ed
in p
ert nals
e
t
es
io
Inv ofess
pr
Samen voor ALLE kinderen is één van de uitgaven die de
Bouwgroep van PACT heeft samengesteld. De andere uitgave
is ‘De pedagogische professional van de toekomst. 21st. century
skills professionals 0-6 jarigen’. In die publicatie werken we het
beeld uit van die pedagogische professional van de toekomst.
Over welke vaardigheden moet een geïntegreerd pedagogisch
team voor 0- tot 6-jarigen beschikken en welke vaardigheden
moeten individuele medewerkers hebben?
Contactinformatie
PACT Projectleiding:
Anki Duin: [email protected]
Gerdi Meyknecht: [email protected]
www.pedagogischPACT.nl
PACT is een project van Het Kinderopvangfonds
Alert4you is een programma van