MR notulen 17-9-2014

Vergadering M.R.
Woensdag 17 september 2014
Adrie de Meijer, Edwin Mathijssen, Geert Steenhof, Hèlen
Herijgers, Kirsten van Engelen, Maaike Mayer, Kees Frijters,
Aanwezig:
Marieke Koreman
Afwezig: Hèlen Herijgers
Notulist: Kirsten van Engelen
Aanvang: 19:30 uur
1.
2.
3.
Opening
Goedkeuren notulen
Ingekomen post/ mededelingen
Vanuit het bestuursvergadering van 4-9-14 werden de volgende punten medegedeeld:
Bestuurssamenstelling: mevrouw Aarden (voorgedragen door het bestuur) en de heer Daamen
(voorgedragen door de parochie) zijn benoemd als bestuurslid.
Beleidsdocument TSO: voor de TSO is een beleidsdocument in de maak. Het concept ligt nog voor bij
de TSO. Na behandeling in het SKOR bestuur wordt dit document aan MR aangeboden.
Ziekteverzuim: ziekteverzuimcijfers worden gemonitord en het bestuur bespreekt planmatige aanpak
over dit onderwerp. Onderwerp komt terug op de bestuursagenda.
Functiemix: bestuur streeft naar het halen van de landelijke streefcijfers en constateert dat we daar nu
niet op zitten. Manieren om richting landelijke streefcijfers op te schuiven zijn gesproken.
Jaarplan 2014 / 2015: voortgang is volgens plan. De rode draad in het jaarplan is de voorbereiding
van het schoolplan 2015-2019. Met verandering naar IKC situatie wordt in die voorbereidingen
rekening gehouden.
Voortgang IKC: besproken is voortgang op domeinen 1) tijdelijke huisvesting gedurende bouw, 2)
informatie en communicatie betrokkenen en omgeving, IKC partners en 3) de voortgang processen
met de gemeente Zundert.
Mr geeft aan dat ze het positief vinden dat de functiemix en het ziekteverzuim bij het bestuur op de
agenda komen te staan. Vorig schooljaar zijn deze twee punten ook bij de MR met regelmaat
besproken.
Vanuit het team is er een uitnodiging gekomen om de overdracht van vloeiweide monument bij te
wonen. Adrie is namens de MR bij aanwezig.
MR magazine juni is bekeken, maar had geen artikelen waar de MR op dit moment iets mee moet.
4.
Werkplan ’14-’15 samenstellen
Edwin heeft een concept ‘jaarplan MR’ voor het schooljaar 2014-2015 opgesteld.
De MR beschikt naast een Medezeggenschapsstatuut over een reglement voor de
Medezeggenschapsraad van de St. Bavo en een huishoudelijk reglement moeten beschikken.
Echter is het statuut op 1-9-2010 in werking getreden en heeft een beschreven bewerkingsduur van
twee jaar. Het moet herzien worden.
Het medezeggenschapsreglement dateert ook van 1-9-2010. Per 1 augustus 2013 zijn er nieuwe
modelreglementen wegens wijziging Wms. Deze wijzigingen dienen door het bevoegd gezag als
voorstel te worden ingediend bij de MR.
Geert, Edwin, Kees en Kirsten gaan op 8-10-2014 om 19.30uur samen het jaarplan verder
concretiseren. Daarna wordt het aan de andere leden van de MR voorgelegd.
Het streven is om het voorstel in oktober te mondeling te bespreken met directie en eventueel bestuur.
De vergaderplanning van het bestuur voor schooljaar ’14-’15 verwacht de MR binnen een week te
ontvangen zodat zij hun vergaderingen daar op af kunnen stemmen.
De MR moet een serieuze gesprekspartner zijn voor directie en bestuur.
Voorop gesteld staat dat de MR meer moet gaan leven. Ouders en leerkrachten moeten de weg naar
de MR beter weten.
Daarnaast moeten we vaker de expertise gebruiken van mensen met ervaring met bepaalde materiën
5.
6.
7.
Besturingsmodel
Zie punt 4
R.I.& E
Dit punt komt tijdens de volgende vergadering terug.
Rondvraag
Geen punten