Notulen MR vergadering 30-09-2014 Aanwezig

Notulen MR vergadering 30-09-2014
Aanwezig: Jolanda Wiegers, Chantal Wilting, Trudie Wijnhold, Leonie Thole
Oudergeleding: Peter Koops, Marjo Bryan, Yvonne van der Leij, Bart Pronker,
Christian Scholten
GMR: Anne-Mieke Hendriksen, Lucinda Klasen
Adviserend: Henny van den Berg
Notulist: Leonie Thole
1.Opening
Peter opent de vergadering om 19:30 uur.
De nieuwe leden worden welkom geheten. Personeelsgeleding: Chantal Wilting en
Lucinda Klasen. Lucinda neemt deel in de MR en GMR. Oudergeleding: Christian
Scholten.
2.Notulen voorgaande vergadering
De op en/of aanmerkingen worden verwerkt.
Nadat de notulen zijn aangepast worden ze goedgekeurd.
Actielijst: De lift wordt geplaatst in de kerstvakantie. Nieuwe vloerbedekking wordt
gelegd in de herfstvakantie. De Romeinse cijfers CITO worden opgenomen in de
nieuwe rapporten (januari 2015).
MR jaarplan: TSO en financiën worden doorgeschoven naar november.
3.Mededelingen onderwijs
Momenteel tellen we 386 leerlingen. We hebben 394 begroot. Er zijn een aantal
leerlingen van groep 7 naar het voortgezet onderwijs gegaan. Er hebben een aantal
verhuizingen plaats gevonden.
We hebben 3 kleine groepen 7. De leerkrachten, leerlingen en ouders zijn positief.
We werken met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt 3
Ook hebben we een nieuwe methode op het gebied van de sociaal-emotionele
ontwikkeling: Kinderen en hun sociale talenten.
Het team oriënteert zich op een nieuwe methode op het gebied van de zaakvakken.
We willen graag een methode waarin de zaakvakken worden geïntegreerd.
Lucinda streeft ernaar om het zorgplan in januari 2015 klaar te hebben. Dan kan
deze ook worden besproken in de MR.
Vanuit de projectgroep herstructurering komt het voorstel voor de clustervorming.
Dit voorstel is eerst neergelegd bij de directeuren, GMR en MR leden.
Er zijn 11 clusters gevormd. Obs De Bascule is in het voorstel geclusterd met Obs
De Delftlanden. Momenteel heeft De Delftlanden 62 leerlingen.
Het team heeft aangegeven zich zorgen te maken over alle onzekerheden die er zijn
voor personeel en leidinggevenden. Te veel wijzigingen binnen team en/of leiding
zorgen voor onrust op school. Het is nog onduidelijk welke wijzigingen er zullen zijn.
OBS De Delftlanden is een zeer kleine school waarvan het voortbestaan onzeker is
als de school niet voldoende groeit. De MR vraagt zich af wat er dan met het cluster
gebeurt. Ook wordt besproken in hoeverre zo’n kleine school, die bovendien een
ander leersysteem volgt binnen het cluster een gelijkwaardige partner kan zijn.
Hierbij komen zowel voor- als nadelen aan de orde. Voordelen zijn de bekendheid
met de collega’s van de Delftlanden, het beperkte risico van verschuivingen van
direct personeel en de mogelijkheid om juist van elkaar te leren i.v.m. de
verschillende leersystemen. Het grootste nadeel is het risico dat als de Delftlanden
eventueel wordt gesloten als te kleine school er een nieuw cluster moet worden
gevormd. De MR zou graag zien dat er een garantie komt vanuit het bestuur dat als
dit nieuwe cluster wordt aangegaan er een periode van 4 jaar wordt gegeven om het
nieuwe cluster een kans te geven vorm te krijgen. Tevens zou de MR graag zien dat
er enige continuïteit blijft in de leiding van de school en dat er ten minste één van de
directieleden betrokken blijft bij de Bascule.
De WOB is bezig met de leerling enquête. Team enquête wordt besproken in het
team.
4.Ingekomen stukken
Er kunnen mensen een opleiding volgen om TSO ouder te worden.
Een oma van een leerling wil namens de stichting Hersentumoren een hoekje
inrichten met knuffels die te koop zijn. De opbrengst is voor de Stichting
Hersentumoren. Hierover besluit de directie, niet de MR. De directie vraagt de MR
om advies. Omdat er al een gedenkplekje voor Jayden is op school bestaat de angst
dat dit bij kinderen weer nieuwe emoties oproept en bovendien is er de angst dat dit
zal leiden tot vele andere verzoeken van gelijke orde. De MR adviseert de directie dit
niet te doen, ondanks het sympathieke doel.
Er is een mail binnengekomen van een student die onderzoek doet op het gebied
van kinderfeestjes. Zij vraagt hulp aan de Bascule voor het bereiken van ouders. Er
wordt een stukje met een link geplaatst in het Basculenieuws.
5.Schooljaarverslag
Groep 4 heeft een lage score op CITO begrijpend lezen. Er zit veel zorg op dit
gebied in groep 4. Er zijn een aantal leerlingen van deze groep naar het SBO
gegaan. De conclusie/analyse moet uitgebreider, zodat dit duidelijk naar voren komt.
Lucinda gaat aan de slag met het maken van een protocol dyscalculie, die goed
hanteerbaar is voor de leerkrachten. Momenteel hebben we geen leerlingen die een
dyscalculie verklaring hebben.
Het stukje samenvatting op schoolniveau leerkrachtvaardigheden op basis van
klassenbezoeken in 2013-2014 wordt aangepast en bij paragraaf 3.5 wordt de
betekenis van de cijfers geven.
6.GMR
Anne-Mieke verlaat de GMR en neemt plaats in de MR. Namens de MR vaardigen
wij Lucinda Klasen af voor de GMR. Anne-Mieke en Lucinda gaan op 2 oktober
samen naar de GMR vergadering.
7.Bespreking
Er zijn geen aanmelding van nieuwe leden voor de MR 2014-2015.
Lucinda doet enkele aanpassingen aan het schooljaarverslag 2013-2014. Daarna
wordt het verslag goed gekeurd.
Peter past het concept MR jaarverslag aan en de volgende vergadering stellen we dit
vast.
In het TSO beleidsplan zijn enkele kleine wijzingen doorgevoerd. Hierbij staat nu de
dagelijkse praktijk ook in het beleidsplan. De MR keurt de voorgestelde wijzigingen
goed.
De voorzitter voor de zakelijke avond wordt nog bepaald. Voor 21 oktober gaan
Peter, Jolanda, Henny en twee leden van de OR om de tafel om over de invulling van
de zakelijke ouderavond te bespreken. Terugkoppeling volgt op 21 oktober tijdens de
MR vergadering.
Er zijn veel ouders van groep 8 die het schoolreisgeld nog niet betaald hebben. Ook
zijn er steeds meer geluiden dat ouders de ouderbijdrage niet (willen) betalen. Peter
en Jolanda nemen dit mee naar de bespreking met de OR.
8. Financiën
Het saldo van de ‘oude rekening’ is momenteel: €2118,12. Dit bedrag is vrij te
besteden. Trudie vraagt in het team of er nog wensen voor dingen in de klas.
Dit kalenderjaar is er €1.735,77 te besteden via de nieuwe regeling. Er is al €585 af
voor de TSO cursus en €350 voor de vergaderkosten.
Er wordt een cursus aangeboden voor de nieuwe MR-leden. Lucinda, Christian en
Chantal geven alle drie aan hier gebruik van te willen maken.
Er wordt nog een uitdraai gemaakt voor de VOO-cursussen.
9.Rondvraag
De school is erg slecht telefonisch bereikbaar. Er zijn 2 lijnen die goed bereik moeten
zijn. Henny geeft het probleem door aan de afdeling.
De MR vergadering begint voortaan om 19:30 uur.
10.Sluiting
Peter sluit de vergadering om 21:45 uur.