MR verslag 13-11-2013

MR-VERGADERING d.d. 13 november 2013
Aanwezig: Joost Damhuis, Gerton Mekkelholt, Leonie Schepers, Patricia Contu, Linda Krikke
(notulen)
Volgende vergadering: 08 januari 2014
Agendapunten:
Actiepunten
door:
1. Opening:
Gerton heet iedereen welkom. We starten de vergadering om 20:00 uur.
2. Vaststellen agenda
Geen meldingen, agenda is vastgesteld.
3. Notulen en punten vanuit vorige vergadering:
Geen inhoudelijke opmerkingen n.a.v de notulen van 2 oktober 2013. Notulen
zijn hiermee vastgesteld.
De vergaderdata van de MR moeten nog op de site. Patricia mailt deze data naar
Joost. Joost plaatst ze op de site.
Patricia
Joost
MR-reglement al aangepast? Gerton heeft Ben hier naar gevraagd. Het is
aangepast. Gerton heeft een exemplaar van Ben (Skolo) gekregen en dit aan de
andere MR-leden uitgedeeld. MR-reglement wordt nu in de MR vastgesteld.
4. Mededelingen directie:
Joost vertelt dat er nieuws is over de combinatiegroepen die er zouden komen.
Dit is nu niet meer aan de orde. Joost zal de ouders inlichten middels een brief.
De brief gaat donderdag 14 november 2013 mee naar de ouders van groep 1
t/m 3. De informatieavond komt te vervallen. Voor vragen is Joost altijd
bereikbaar.
Pesten is nu veel in het nieuws. Ook wij willen hier aandacht aan besteden. Joost
heeft een mail gestuurd naar alle ouders en heeft hierin de film SPIJT onder de
aandacht gebracht. Tevens willen we het pestprotocol optimaliseren en kenbaar
maken op de site. Enkele teamleden zijn donderdagavond 3 oktober 2013 naar
een bijeenkomst over pesten geweest. Het ging over KIVA. Op dit moment kunnen
we nog weinig met dit project. We zijn aan het inventariseren hoe we ons
pestprotocol het beste kunnen verbeteren. Hier komen we in een volgende
vergadering nog op terug. Pesten op de agenda houden.
Vorige keer een brief binnengekomen in postvak MR van ministerie over passend
onderwijs. Passend onderwijs is en blijft een actueel thema. Joost zal een
“passend onderwijs document” op de website te zetten ( via een link op de
website. www.passendonderwijs.nl)
Momenteel heeft dit item de aandacht van de MR en GMR.
Gerton vraagt naar het tijdsstip wanneer de begroting gaat spelen voor 2014.
Joost geeft aan dit op de agenda te willen voor ons volgend overleg.
5. Mededelingen GMR:
Hoe vaak mag je blijven zitten van groep 1 t/m 8? Leonie bespreekt dit in de
GMR-vergadering d.d. 25 juni 2013. Binnen GMR is zittenblijven besproken. Geen
Joost
Joost
duidelijkheid hierin gekregen. Zitten blijven hoe vaak? Kan per kind verschillen,
maar in principe 1x.
Nog geen duidelijk antwoord over gekregen. Er is veel verdeeldheid binnen de
verschillende scholen. Leonie probeert toch nog meer informatie los te krijgen over
zittenblijvers en over najaarskinderen. Joost gaat hier meer navraag over doen.
Ook of er nadelen aanzitten voor najaarskinderen als zij naar het voortgezet
onderwijs gaan. Hoe moet het vermeld staan in hun leerlingdossier, zodat zij hier
later geen problemen mee krijgen met een eventuele doublure op voortgezet
onderwijs. Joost komt hier met ons op terug.
Nieuwe punten vanuit GMR:
Er is gesproken binnen de GMR over een leerlingenraad en andere
toetsinstrumenten om er achter te kunnen komen hoe leerlingen het vinden op
school en hoe zij over bepaalde zaken denken. Er is één school binnen skolo die al
een leerlingenraad heeft. Nog geen dingen die je vast moet zetten vanuit GMR
binnen je school. Maar misschien is het een idee om er eens over na te denken
wat bij onze school zou passen. Joost geeft aan dat hij persoonlijk voor een
leerlingenraad is. Maar we moeten hier nog verder over nadenken of en hoe we
dit vorm willen geven. Joost zorgt er voor dat dit bij de volgende teamvergadering
op de agenda komt. Dit punt komt ook terug op de agenda van de volgende MRvergadering.
Definitieve jaarplanning/ agenda: Die is aangepast. Leonie legt een kopie ervan in
ons postvak.
Laatste rapport: Leonie geeft aan dat op de andere scholen in Losser het laatste
rapport ongeveer drie weken voor de zomervakantie meegegeven wordt. Hierdoor
kunnen ouders nog eventueel met de leerkracht het rapport bespreken. Patricia en
Linda brengen dit punt in bij de eerstvolgende teamvergadering.
6. Mededelingen OR:
N.a.v. het laatste verslag van de or, zal de mr aansluiten bij de or vergadering.
Met name de hulplijst met ouders willen we dan bespreken. Maar eerst
bespreken Linda en Patricia dit binnen het team.
7. Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
8. Beleidszaken / algemene zaken
Scholing MR. Gaan we nog op cursus? Namens de MR gaan twee mensen naar de
cursus. Cor heeft akkoord gegeven voor betaling ( via SKOLO. De cursussen vinden
plaats in januari/februari 2014.
Pedagogisch klimaat; elke keer weer terug op de agenda. Het team gaat er 10
oktober mee aan de slag. Het team is momenteel bezig met de nieuwe regels.
Volgend overleg terugkoppeling. Blijft op de agenda staan.
Continurooster; Joost vraagt elk teamlid naar zijn/haar bevindingen tijdens de
functioneringsgesprekken. Gerton geeft aan om dan ook de ouders te peilen.
Deze inventarisaties zijn overigens voor het verbeteren van het huidige
continurooster. We gaan niet meer terug naar de oude roosters. Joost is
begonnen met de functioneringsgesprekken. Er hangt een intekenlijst in het
kantoor. Hij wil dit graag voor de herfstvakantie afgerond hebben. Joost geeft aan
dat iIn de functioneringsgesprekken die tot nu toe gevoerd zijn geven leerkrachten
Joost
Allen
Leonie
Patricia, Linda
Patricia, Linda
aan dat ze tevreden zijn over het continurooster. Nog niet alle gesprekken zijn
gevoerd. Ouders zijn in januari 2013 geënquêteerd. 90%Van de ouders was
positief over het continurooster, dit is begin 2013 geënquêteerd.
9. Jaarplan
Model jaarplanning 2013-2014heeft Gerton gemaakt. Hij zal deze aan Joost
mailen voor aanvullingen.
10. Financiën MR
PR-commissie; beleidsstuk moet herschreven worden voordat we mensen
werven. PR nog wel bespreken binnen de MR totdat we mensen hebben die deze
taak over willen nemen, hierna vervalt deze taak binnen de MR. Joost pakt het
besluitstuk op. Actiepunt voor joost. OR en MR wachten hierop.
MR-gelden is per kalenderjaar. Lilian vragen wat nog openstaat. Gerton vraagt
aan Lilian hoeveel geld er nog is. Wat gebeurt er met het geld aan het eind van
het schooljaar? Waarvoor kunnen/mogen we het geld gebruiken? Elk
kalenderjaar krijgt de MR een bepaald bedrag per leerling wat beschikbaar
gesteld wordt. Geld wat overblijft vloeit terug naar SKOLO. Het budget voor 2013
is nog niet op, de verwachting is dat er ook geen geld verder wordt uitgegeven
voor 2013.
11. Rondvraag
Leonie geeft aan dat zij van verschillende ouders de vraag krijgt of ze mee moeten
doen met spelboekenplan (verplichting ja/nee). Men doet er thuis kennelijk
weinig mee. Joost geeft aan eerst binnen et team het nut en de noodzaak hiervan
te willen bespreken. Joost plaatst dit op de agenda.
Gerton sluit de vergadering om 22:25 uur.
Gerton
Joost
Joost