Notulen van maandag 20 januari 2014

Notulen MR 20 januari 2014
Aanwezig: Annelien, Lisette, Hanneke, Ageeth en Debby
1. Opening
2. Vaststellen agenda- goedgekeurd
3. Notulen vorige vergadering- goedgekeurd
4. Vanuit de schoolleider
TSO: de KRBV wilt de opvang hier stop zetten. Vanwege bezuinigingen en reorganisatie
binnen de stichting. Alleen doorgang wanneer er animo is voor; voor- en naschoolse
opvang. Vanuit de enquête die door de ouders is ingevuld, bleek hier minimale animo
voor te zijn. Als school zijnde ben je verplicht op opvang te regelen. Hanneke gaat nu met
iemand praten van de SKLM. Dit is ook een organisatie die opvang biedt. Op de
Daverhof (kerk-avezaath) gaan ze de peuter speelzaal opzetten en ook de tso. Lisette en
Annelien gaan nakijken wat er in hun contract staat over opzegtermijn. Hanneke mailt
Nancy Beckers voor een gesprek. Ouders zijn nog niet geïnformeerd.
Website: er zijn een aantal scholen die prioriteit krijgen om hun website te vernieuwen,
aan de hand daarvan hebben Hanneke en Debby een bijeenkomst bijgewoond. Van te
voren hebben ze inspirerende websites doorgegeven en zo ook over de indeling en de
kleuren.
Hanneke maakt een briefje voor de ouders waar ze kunnen aangeven of ze wel of niet
foto’s van hun kinderen op de website willen.
Stichting Why Not: De OR vond het ook zeker een goed project, maar vinden het leuker/
fijner om elk jaar een ander goed doel te vinden om daar dan geld voor in te zamelen. De
MR vindt het juist goed dat wanneer je een kindje “adopteert” dat je dat dan een aantal
jaar kan volgen. En dat is lastig wanneer je er naar een jaar mee stopt. Nu is het idee om
in het jaar 2014 een aantal acties te doen en af te sluiten met evt. een kerstmarkt en dan
dat geld voor de komende 2/3/4 jaar te houden voor why not. 1 kind adopteren voor 1
jaar kost 180 euro.
Warner: de tweede ronde gesprekken zijn geweest. Lisette voegt er aan toe dat de
profielschets voor de sollicitatie opgesteld is door de RVT. Dus niet in overleg met de
GMR. In de beslissende keuze heeft de GMR een adviesbevoegdheid. De GMR wil over
de gang van zaken nog wel een formeel standpunt innemen en dit communiceren naar de
RVT.
5. Punten vanuit de GMR
De begroting voor volgend jaar hebben ze bekeken. Op aanraden van de GMR gaan ze nu
ook bestuursniveau kijken waar ze kunnen bezuinigen.
Er zal een informatie avond komen met het onderwerk: krimp. De MR is ook
uitgenodigd. Waarschijnlijk op een maandagavond. Welke datum horen we zo gauw
mogelijk.
6. Jaarverslag MR.
Annelien heeft het jaarverslag gemaakt. Deze zelf doorlezen en opmerkingen doormailen
naar Annelien. Dit graag voor vrijdag 7 februari zodat het daarna door kan naar de
vernieuwde website.
7. Rondvraag- geen.