Nieuwsbrief Zuid-Holland - Protestantse Kerk in Nederland

Nieuwsbrief Zuid-Holland
November 2014
Jaargang 6, nr 8
Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk
Steunpunt Zuidwest
Dorpsstraat 50
2995 XH Heerjansdam
Tel. 078 6771806
[email protected]
Classis indeling:
Alphen aan den Rijn en Gouda stad
Beppie van der Waal
[email protected] 06 151 39 056
Alblasserdam en Gorinchem
Wim Hendriks
[email protected]
06 113 54 158
Barendrecht, Brielle en Dordrecht
Nico Evers
[email protected]
06 294 19 403
Delft en Schiedam
Namens de gemeenteadviseurs in de regio Zuid-Holland informeer
Hildegard Faber
ik u graag over de activiteiten die in de komende periode plaatsvinden.
[email protected]
06 151 39 054
Hiernaast vindt u de contactgegevens van de gemeenteadviseurs
die in uw regio werkzaam zijn.
’s-Gravenhage en Leiden
U kunt uw gemeenteadviseur benaderen voor advies, begeleiding
Jaap van der Giessen
en cursuswerk. Waar nodig werken de gemeenteadviseurs samen of
[email protected]
schakelen zij anderen in.
06 214 19 597
Voorop staat dat u als kerkelijke gemeente deskundig wordt bijgestaan!
Gouda en Rotterdam
In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:
Lydia Roosendaal
-Van de werkvloer
[email protected]
06 151 79 367
-Het favoriete lied van…..
-Cursusaanbod
Katwijk en Zoetermeer
-Inspiratie en ontmoeting
Dick van Dijk
-Jeugdwerk
[email protected]
Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar werkgroepen en personen in uw
gemeente zodat de activiteiten en berichten zo breed mogelijk worden
opgemerkt?
Kerkbeheer
Gerrit Oosterwijk
[email protected]
Hartelijk dank voor uw medewerking!
06 151 39 055
06 119 219 16
RACV
Met vriendelijke groet,
vacant
Marjoke van den Bogerd.
Jeugdwerk
1
Jonna van den Berge
[email protected]
06 542 37 778
VAN DE WERKVLOER
In ‘van de werkvloer’ vertellen de medewerkers bij toerbeurt
iets over hun werkzaamheden in de regio of vanuit het Steunpunt.
Deze keer de beurt aan Jonna van den Berge-Bakker
‘Hoe kunnen we kinderen en jongeren betrokken houden bij de kerk?’ is een vraag die ik als
jeugdwerkadviseur heel vaak krijg. Het blijkt dat veel kinderen, jongeren en hun ouders zich niet
(meer) aangesproken voelen door de kerk en vroeg of laat afhaken. Je zou er moedeloos van worden. Toch geloof ik
dat dat niet nodig is. Er zijn genoeg manieren om met kinderen en jongeren samen vorm te geven aan kerk-zijn. In
Zuid-Holland zijn we daarom samen met acht totaal verschillende gemeenten, variërend van vrijzinnig tot
gereformeerde bond en van stadskerk tot landelijke gemeente, een pilot begonnen. Samen op zoek naar nieuwe
vormen van jeugdwerk.. Een spannende zoektocht waarbij de gemeente én ik als begeleider niet weten wat het
proces uiteindelijk oplevert. Maar we zijn op weg! Graag deel ik de eerste stappen.
De eerste en belangrijkste stap is het ontdekken van onze motivatie voor jeugdwerk. We gaan in gesprek over onze
eigen geloofsbeleving, wat voor jou de waarde van geloof is en verwoorden in één gezamenlijke zin waarom we dat
willen delen met anderen. De gesprekken die ontstaan zijn waardevol én de motivatie die wordt benoemd, zorgt voor
een andere blik. Niet meer ‘zoveel mogelijk mensen binnen onze organisatie’, maar ‘jongeren betrekken bij geloof’:
kerk in de breedste zin van het woord. Dat geeft ruimte om te zoeken naar andere manieren om kerk-zijn vorm te
geven. Eén van de deelnemende gemeenten heeft als doelgroep gezinnen met kinderen van 0-8 jaar. Zij richten zich
zowel naar binnen als naar buiten op deze doelgroep. Hun motivatie is: ‘Elk gezin deelt in de liefde van God’. Handen
en voeten geven aan deze drijfveer kan op veel meer manieren dan de bestaande vormen van kerk-zijn.
De tweede stap is in contact komen met de doelgroep en verkennen van alles wat zich om de doelgroep afspeelt. In
het geval van de gemeente die als doelgroep gezinnen heeft, worden er contacten gelegd met het Centrum voor
Jeugd en Gezin, welzijnsorganisaties, kinderopvang, basisscholen en natuurlijk met gezinnen die lid zijn en gezinnen
die geen lid zijn van de kerk. Het is soms spannend deze contacten te gaan leggen en in gesprek te gaan. De ervaring
leert dat er eigenlijk best wat verwacht wordt van de kerk. Er zijn bijvoorbeeld scholen die graag de predikant van de
kerk een workshop aan ouders laten geven waarin het gaat over Bijbelverhalen.
Na deze twee stappen zoeken we naar de kansen die er zijn om de motivatie en de (vragen van) de doelgroep bij
elkaar te brengen. Zover zijn we in deze pilot nog niet, maar uit andere gemeenten weten we dat er mooie
samenwerking kan ontstaan tussen bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin en de kerk, waarbij je als je kerk
de kans krijgt buiten het kerkgebouw kerk te zijn.
Wil je meer weten over deze pilot of heb je zelf ideeën voor jeugdwerk die hierop aansluiten? Neem dan contact op
met Jonna van den Berge-Bakker, [email protected]
2
Het favoriete lied van ….
Lydia Roosendaal
Nada te turbe
Het lied ‘Nada te turbe’ is gelukkig in het Nieuwe Liedboek opgenomen (lied 900). Het lied gaat al 32 jaar met me
mee.
De eerste keer dat ik dit lied zong was op een internationale conferentie van IEF (International Ecumenical Fellowship)
in 1982 in Avila, in Spanje.
Nada te turbe, nada te espante;
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
quien a Dios tiene nada le falta.
Wie zich aan God vasthoudt, komt niets tekort,
Nada te turbe, nada te espante;
God alleen is genoeg.
Solo Dios basta
Teresa van Avila (1515 - 1582) wordt beschouwd als één van de belangrijkste mystica. Samen met
de heilige Johannes van het Kruis heeft zij de Orde van de Karmel hervormd.
Zij is bekend geworden van ‘De innerlijke burcht' ofwel 'kasteel van de ziel', waar zij beschrijft hoe zij
de geestelijke weg bewandelt om zo steeds dichter bij God te komen.
Mijn eigen ervaringen tijdens de conferentie waren vooral een oecumenische: We komen uit alle
windrichtingen samen en zingen dit - voor ons nieuwe - lied. Zo’n 350 mensen uit alle delen van Europa, 60
jongeren, iedere dag hebben we een eredienst in een andere traditie. Ik schrijf er over in een verslag:
"Wat is het geloof op zo’n manier toch rijk! De openingsdienst was ontroerend, omdat je weet dat je als christenen bij
elkaar bent. Er is zelfs een groep Amerikanen. Bovendien zijn er dit jaar twee Poolse priesters in de gelegenheid te
komen. Zondag zijn we, zoals gebruikelijk, naar een plaatselijke kerk – deze keer de rooms-katholieke kerk –
geweest. Alle landen en geloofsrichtingen, voor zover aanwezig, worden vertegenwoordigd in de dienst door een
voorganger. Samen dragen ze de mis op met de plaatselijke bisschop. Totaal 15 voorgangers! Bij de vredesgroet
omhelzen de voorgangers elkaar: een Russisch orthodoxe Poolse priester en een Engelse anglicaan en een Duitse
Lutheraan, een Rooms-Katholieke bisschop en een protestantse dominee. Dit is ware oecumene, geboren uit vreugde
en liefde".
Verder in de week komen we samen in het koninklijk klooster van Santo Tomás. Het is een Dominicaner klooster uit
het einde van de XV de eeuw. Het klooster is een van de meest karakteristieke monumenten van de stad. Het heeft
drie kloosteromgangen. Onze slotviering vindt daar plaats .
Jaren later haal ik het lied weer als nieuw uit mijn rugzak als we in het gezin hectische tijden beleven. Alleen de
melodie al brengt mij tot rust. Het lied heeft mij toen gedragen.
CURSUSAANBOD
In de volgende nieuwsbrief wordt het cursusaanbod voor het voorjaar 2015 vermeld. Eén cursus willen we nu alvast
noemen:
3
Basiscursus diaconaat (stond gepland in Leiden maar wordt gehouden in Harmelen). klik hier voor informatie en
opgave
Locatie: Kerkelijk Centrum Het Trefpunt, Iepenlaan 2, Harmelen
Data: 15, 29 januari en 12 februari
Cursusleider: Martin de Groot.
Leiding geven aan het leven van de gemeente
U herkent het waarschijnlijk wel: de agenda staat altijd te vol met aandachtspunten. En de kerkenraad moet zich over
veel buigen. Maar wat is nu meningsvorming? En wat is informatie? En waarover moeten besluiten vallen? En vindt elk
kerkenraadslid dat hij / zij over elk punt zich uitgebreid geïnformeerd wil weten?
Verder kan het zomaar zijn dat u als kerkenraad het idee heeft wel te spreken over een aantal bewegingen binnen de
gemeente maar dat u er eigenlijk geen grip op hebt. Kortom: leiding geven aan een kerkelijke gemeente vraagt soms
(te) veel van het individuele kerkenraadslid.
Daarbij komt dat u ervan overtuigd bent dat het gaat om geestelijk leiding geven! Dat het gaat om dienend
leiderschap. Maar wat is dat eigenlijk. Wat verstaan we daaronder? Daar willen en kunnen we u een hele stap in verder
helpen.
De cursus kan over twee of drie avonden uitgewerkt worden. U kunt er ook een kerkenraadsdag aan wijden. Voor die
cursus komen we graag met u in contact. Daarvoor is één antwoordbericht aan Dick van Dijk ([email protected]) of
Wim Hendriks ([email protected]) voldoende. In het eerste gesprek met u komen we tot een beeldvorming wat voor
uw gemeente van belang is en doen een voorstel.
INSPIRATIE EN ONTMOETING
Aan tafel!
Kerk in Actie heeft dit najaar verschillende “Aan tafel” bijeenkomsten georganiseerd. U, diaken of ZWO-lid, bent van
harte welkom op vrijdag 28 november in De Open Hof, Schildmanstraat 2A, Hendrik-Ido-Ambacht.
Zoekt u ook naar manieren om uw gemeente meer te betrekken bij het (wereld)diaconale en zendingswerk? Of vraagt u
zich af hoe u een goede keuze kunt maken uit de veelheid aan financiële steunverzoeken? Over deze en andere
onderwerpen willen de medewerkers van Kerk in Actie graag met u doorpraten. Met een maaltijd, workshops en een
muzikaal moment willen we elkaar op een ontspannen manier inspireren tot betrokkenheid bij diaconaat en zending.
De vorm van de maaltijd sluit aan bij de kern van onze motivatie : “Delen wat je gegeven is.” Het Bijbelse verhaal van de
vijf broden en twee vissen laat zien dat waar mensen delen en God zegent, er meer dan genoeg is voor iedereen.
Omdat we samen willen delen, vragen we u om wat brood mee te nemen. Alle maten en vormen zijn welkom. Voor
beleg zorgen de medewerkers van Kerk in Actie.
De maaltijd staat om 18.00 uur klaar. De avond duurt tot 21.30 uur. Het is wel prettig als u zich van tevoren aanmeldt
via www.kerkinactie.nl/aantafel
Hier vindt u ook meer informatie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.
We hopen op een mooie en open avond, waarop we elkaar zullen inspireren en bemoedigen.
Pionieren is ook voor u interessant
Kortweg geformuleerd zou je kunnen zeggen: bij pionieren proberen we de kerk opnieuw uit te vinden. Dat heeft
alles met de context van uw gemeente te maken. Daarom heeft het pionieren in Den Haag-Laak een ander gezicht
dan het pionieren in Getsewoud. Daardoor was het toekennen van de pionier status van De Nieuwe Rank in
’s-Gravenzande evenzeer van toepassing als aan “Nieuwe Goudse” in Gouda (een project met het oog op ‘de
dertigers’). Wilt u meer weten over pionieren en de kansen die er liggen voor uw gemeente? Kom dan naar de
verkendagen toe die we organiseren. Kijk daarvoor op de website van het Missionair Werk en Kerkgroei
(www.protestantsekerk.nl/missionair).
4
Ook als u uw kerkblad meer missionair zou willen maken is contact met hen zoeken een prachtig moment om over
uw gemeente te spreken en daar meer visie op te ontwikkelen.
Wilt u eerst verkennen? Neem dan contact op met Dick van Dijk [email protected]
.
Verkendag pionieren
op dinsdag 25 november in De Heul, Nieuwe Hoven 141, 4205 BC Gorinchem
Van 14:30 tot 17:00 uur - voor predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteadviseurs
Van 19:30 tot 21:30 uur - voor kerkenraadsleden, evangelisatiecommissies en belangstellenden
Bij voorkeur aanmelden via [email protected]
De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerk zijn voor
mensen die niets (meer) met de kerk hebben. We vertellen u wat er mogelijk is en we delen wat zich in Nederland
ontwikkelt. Tegelijk kent pionieren in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe werkt pionieren rond Gorinchem?
Waar liggen kansen en valkuilen?
Vanuit het team van Missionair Werk & Kerkgroei gaan we graag in gesprek. Martijn Vellekoop is landelijk coördinator
pioniersplekken en neemt u mee in de mogelijkheden. Ook is er ruimte voor gesprek over hoe pionieren er in uw dorp
of stad uit kan zien. Wim Hendriks (gemeenteadviseur in uw regio) is er ook bij.
We willen u van harte uitnodigen! De toegang is vrij. Meld u aan via [email protected] graag vóór vrijdag 21
november. Bij vragen kunt u bellen met 030 880 1892 (Nel van Houwelingen).
Meer informatie over pionieren vindt u op www.pkn.nl/missionair/pionieren
Gemeenten en de midden generatie
In onze ontmoetingen met gemeenten horen wij vaak dat ze een hele generatie missen in de gemeente. Van alle
leeftijden zijn er vaak minder mensen in de zondagse diensten of bij activiteiten, maar de dertigers en veertigers zijn
van lieverlee grotendeels uit hun zicht verdwenen.
Dat gebeurt, terwijl zij wel met zingevingsvragen en geloof bezig zijn.
Wilt u zich verdiepen in het thema ‘kerk en dertigers’:

Link naar rapport: http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerk-en-dertigers-2-0.pdf

PCTE (Protestants Centrum voor toerusting en educatie) heeft een aanbod ontwikkeld,
nl. de begeleiding van een kerkenraadsdag of een gemeenteavond rond dit thema door de gemeenteadviseur:
http://www.pkn.nl/pcte/toerusting/kerkenraadengemeente/kerkendertigers/Paginas/Default.aspx

De gemeenteadviseur kan ook een aanbod op maat met u samenstellen, bv. voor één of meerdere
kerkenraadsavonden.

Er wordt mogelijk in het voorjaar van 2015 in twee plaatsen een inspiratiedag gehouden om met u verder te
spreken over dit thema, om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden voor de eigen gemeente en vooral om als
gemeenten onderlinge ervaringen uit te wisselen.
Dick van Dijk, Lydia Roosendaal, Beppie van der Waal
Diaconale Giftenadvieslijst
De Giftenadvieslijst Zuid-Holland 2015 verschijnt dit jaar iets later dan gebruikelijk. Begin december kunnen de
Colleges van Diakenen de Giftenadvieslijst tegemoet zien.
JEUGDWERK
Training Tienerwerk in Oostvoorne
Data: 19, 26 januari en 2 februari 2015
Locatie: Dorpskerk, Kerkplein 1, Oostvoorne
5
Onderwerpen
Avond 1: wie zijn de jongeren en wie ben ik?
Avond 2: leiding geven en contact met tieners
Avond 3: inhoud geven aan je activiteit
Basiscursus Jeugdambtsdragers
Data: start op 9 december, tweede en derde avond in januari 2015
Locatie: De Ark, Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht
Inhoud van de cursus: http://jop.nl/trainingen/training-jeugdambtsdragers
6