Algemene voorwaarden. International Health Spa B.V. zal in deze

Algemene voorwaarden.
International Health Spa B.V. zal in deze algemene voorwaarden worden aangegeven als IHS.
Het overeengekomen lidmaatschap en de abonnementsvorm staan op de voorzijde van de
lidmaatschapovereenkomst vermeld.
Alle lidmaatschappen zijn beschikbaar voor personen van 16 jaar en ouder, 16 en 17 jarigen kunnen
alleen lid worden wanneer de ouder of verzorger de aanvraag van de lidmaatschapovereenkomst
mede ondertekent.
1 Duur en beëindiging van de lidmaatschapovereenkomst
1.1 Alle lidmaatschapovereenkomsten worden afgesloten voor onbepaalde tijd, met dien verstande,
dat er ten allen tijde sprake is van een minimale abonnementsduur, zoals vermeld en
overeengekomen in punt 1 op de voorzijde van de lidmaatschapovereenkomst.
1.2 Het lidmaatschap kan gedurende deze minimale abonnementsduur niet worden beëindigd.
1.3 Alle overeenkomsten die zijn aangegaan in punt 1 van de lidmaatschapovereenkomst worden na
afloop van de overeengekomen contractperiode per maand opzegbaar, rekeninghoudend met een
opzegtermijn van 1 maand.
Bij een lidmaatschapovereenkomst van 6 maanden is ten alle tijde de opzegmaand niet inbegrepen.
1.4 Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden of aan de receptie ter plaatse, door
middel van een formulier “ beëindiging lidmaatschapovereenkomst”.
1.5 Bij opzegging zal de verschuldigde contributie voor de opzegdatum en de eventuele achterstand
in contributie, in een keer aan de receptie voldaan moeten worden.
1.6 Na opzegging kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de einddatum van het
abonnement.
1.7 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
1.8 Een 50+ lidmaatschap geeft u de mogelijkheid om tot 17.00 uur gebruik te maken van onze
faciliteiten. Registratie voor de entree is tot 16.00 mogelijk.
1.9 IHS behoudt het recht een lidmaatschap te beëindigen zonder opgaaf van reden zonder restitutie
van het lidmaatschapgeld.
2 Tijdelijk stopzetten van een lidmaatschapovereenkomst.
2.1 Bij een langdurige ziekte of ingeval van zwangerschap, dient u bij de receptie een tijdelijk
stopformulier in te vullen, voorzien van een medische verklaring. In dit tijdelijk stopformulier moet
een begin en een einddatum ingevuld worden. Na goedkeuring door IHS zal uw
lidmaatschapovereenkomst tijdelijk stop worden gezet.
2.2 Het lidmaatschap kan minimaal 1 en maximaal 3 kalendermaanden worden stopgezet.
2.3 De periode van stopzetten telt niet mee in de overeengekomen minimale periode voor de
lidmaatschapovereenkomst . Deze periode blijft onverminderd van kracht en wordt voor de duur
van stopzetting aangepast.
3 Abonnementskosten
3.1 De lidmaatschapskosten dienen aan het begin van iedere nieuwe periode volgens de
abonnementsvorm te worden voldaan.
3.2 Indien u wilt betalen via automatische incasso, verstrekt u ons door ondertekening van de voorzijde van dit formulier een machtiging, tot automatische afschrijving van uw
bankrekening.
3.3 Het incasseren van het maandelijkse automatische incasso bedrag zal aansluitend op het
afsluiten van het abonnement aan het begin van de betaalperiode worden geïncasseerd.
U dient ten tijde van de incasso te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening.
Indien wij, om welke reden dan ook het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij
ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.
3.4 Het bedrag voor de abonnementsperiode dient ook te worden betaald indien het lid, om welke
reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten.
3.5 Tijdens vakantie- en feestdagen blijven abonnementskosten onverminderd verschuldigd.
3.6 Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang
tot IHS te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
3.7 Indien wij genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven, zullen de gerechtelijke kosten
alsmede de buitengerechtelijke kosten op u worden verhaald. IHS behoudt zich het recht voor om
de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.
3.8 Op corporate lidmaatschappen zijn ook onze betalingsvoorwaarden van toepassing. Daarnaast
kunnen aanvullende bepalingen zijn afgesproken.
4 Ledenpas
4.1 Bij inschrijving ontvangt u een ledenpas, die u toegang verschaft tot IHS. Deze ledenpas dient u
bij elk bezoek door de kaartlezer te halen bij de receptie.
4.2 Bij verlies, diefstal of beschadiging van de ledenpas, dient u hiervan direct melding te maken bij
de receptie en dient u een nieuwe ledenpas aan te vragen. De kosten van een nieuwe ledenpas zijn
voor rekening van het lid.
5 Openingstijden/sportonderricht
5.1 De openingstijden worden vastgesteld door IHS. Indien deze wijzigen, zultu hierover tijdig
worden geïnformeerd door middel van diverse publicaties. Tijdens officiële feestdagen, en
eventuele nader te bepalen dagen, zal de IHS gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot
vermindering of restitutie van reeds betaalde abonnementskosten.
6 Veiligheid / aansprakelijkheid / overmacht
6.1 IHS is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen.
6.2 Beoefening van enigerlei tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen IHS geschiedt
geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen
rekening. IHS zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken ter zake.
6.3 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop IHS geen
invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt wordt
IHS ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de met het lid gesloten overeenkomst. U kunt
in geval van overmacht geen vergoeding voor de door u geleden schade van IHS vorderen.
7 Overige bepalingen
7.1 Bij alle acties die IHS ontwikkeld kan geen dubbel voordeel plaatsvinden.
7.2 Alle gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, worden ter beoordeling en
beslissing aan de directie van IHS voorgelegd.