POCKET - Het College Weert

College
POCKET
Weert
Schoolgids 2014-2015
Ontdek je kracht op Het College
HET COLLEGE | POCKET
pagina 1
inhoudsopgave
03 Woord vooraf
04 Het College Weert
08Onderwijs
10Speerpunten
16Begeleiding
20 Communicatie en inspraak
24 Praktische zaken
32Financiën
34Verzekeringen
36Resultaten
38Contact
pagina 2
HET COLLEGE | POCKET
Woord vooraf
Voor u ligt de pocket van Het College Weert. Een handzaam boekje met praktische informatie
over de hoofdlocatie van Het College. We hebben ervoor gekozen om de belangrijkste informatie
beknopt aan te bieden.
Voor meer uitgebreide informatie over een onderwerp, treft u in de pocket de verwijzing naar de website aan. Met deze pocket
geven we op overzichtelijke wijze inzicht in het reilen en zeilen binnen onze school. Nieuwe leerlingen en ouders hopen we op
deze manier al een beetje wegwijs te maken. Wij heten jullie van harte welkom op Het College in Weert!
We wensen iedereen een plezierig, leerzaam en succesvol schooljaar toe!
Jeffreye Vossen
Directeur Het College
HET COLLEGE | POCKET
pagina 3
Nieuwe wensen
Nieuwe dromen
Nieuwe successen
Elkaar blijven inspireren
Het college
pagina 4
HET COLLEGE | POCKET
Het college Weert
Op Het College Weert kunnen leerlingen terecht voor het Atheneum en Gymnasium.
Daarnaast biedt de school de leerlingen veel extra uitdagingen om hun talenten te ontdekken
en ontwikkelen. Denk hierbij aan Tweetalig Onderwijs, Technasium, (Hoog)begaafdheidsprofiel,
Europese Leeromgeving (ELOS), Voorbereiding Conservatorium (VoCo), Kunst & Cultuur, sportklassen, Regionaal Talentencentrum Basketball, Regionaal Talentencentrum Volleybal en de
Topsport Talentschool.
Missie en kernwaarden
Het College wil niet alleen leerlingen met goede cijfers afleveren. Zelfstandigheid en zelfbewustzijn zijn zeer belangrijke leerdoelen. De school wil leerlingen afleveren die hun mannetje staan in deze maatschappij en die de uitdagingen weten aan te pakken.
De kernwaarden van de school zijn: vertrouwd, ontdekkend, inspirerend & dichtbij. Het College wil INSPIREREN en uitdagen
om doelen en wensen te ONTDEKKEN en te realiseren. Hierbij is de school de gids die begeleidt, de weg wijst én meereist.
Om tot een goed resultaat te komen zijn gemotiveerde, enthousiaste medewerkers en scholieren nodig. Dit bereiken we door
een aanpak die weet te INSPIREREN en door DICHTBIJ de mensen te staan. Daadwerkelijk luisteren naar wensen en behoeften
en deze in een VERTROUWDE omgeving vertalen naar concrete producten en faciliteiten die op een ONTDEKKENDE wijze worden
aangeboden.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 5
Onderwijs op maat
Het College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog rijker gemaakt. Maatwerk is het
sleutelwoord. Naast klassikaal onderwijs geven wij de leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Leerlingen krijgen meer
verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Leerlingen doorlopen meer en meer een individueel traject. Hiermee doen we recht aan hun persoonlijke talenten, niemand is immers hetzelfde.
Levensecht
Het onderwijs op Het College is levensecht. Leerlingen maken naast de theorie ook kennis met de toepassing ervan. Ze worden
uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen. Onze hoofdlocatie biedt veel mogelijkheden om dit maatwerk vorm te geven. Onder- en bovenbouw hebben grotendeels
hun eigen plek binnen het schoolgebouw met alle voorzieningen voorhanden: leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en
natuurlijk ICT. Je leert van de leraar, zelfstandig en van elkaar. Zo wordt het onderwijs aantrekkelijk en afwisselend.
Rust, regelmaat en ruimte
Op Het College Weert blijven onder- en bovenbouw zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Ze hebben eigen pauzes en een eigen
plek binnen de school. Deze plek vormt hun thuisbasis. Alle voorzieningen zijn voorhanden. Voor speciale vakken zoals gym,
handvaardigheid en muziek gaan leerlingen naar aparte specials. Dit zorgt voor rust binnen de school.
Het lesrooster op Het College noemen we ook wel het ‘vierkant rooster’. Dat betekent dat leerlingen die het basisprogramma
volgen elke dag op dezelfde tijd beginnen en op dezelfde tijd uit zijn. In Weert volgen de leerlingen elke dag vier lesblokken van
75 minuten. Ook op het moment dat een les niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte van de docent, hebben de leerlingen de
mogelijkheid om in hun eigen omgeving, onder toezicht, aan hun vak verder te werken.
pagina 6
HET COLLEGE | POCKET
HET COLLEGE | POCKET
pagina 7
onderwijs
pagina 8
HET COLLEGE | POCKET
Onderwijs
Het College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog
rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. Wij geven leerlingen de ruimte om eigen keuzes
te maken. Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Leerlingen doorlopen meer en meer een
individueel traject. Hiermee doen we recht aan hun persoonlijke talenten, niemand is immers
hetzelfde.
Leerling achter de cijfers
Hoewel ook op Het College cijfers erg belangrijk zijn, vinden wij het ook erg belangrijk om te kijken naar de leerling achter
de cijfers. Zo kan een zes voor iemand een geweldige prestatie zijn, terwijl een ander er misschien weinig voor heeft hoeven
doen. We kijken daarom ook naar wat voor leerling iemand is. Is hij of zij gemotiveerd? Kost de studie hem of haar veel moeite?
Wat wil de leerling bereiken? Allemaal zaken die bij ons meespelen bij de overgang en bevordering naar het volgende leerjaar.
Vakdocenten en mentoren zijn hierover steeds met leerlingen in gesprek.
Beroepsoriëntatie/profielkeuze
Op het Atheneum en Gymnasium maken leerlingen hun eerste keuze richting beroepskeuze in het derde leerjaar. Dat jaar staat
voor een groot deel in het teken van de profielkeuze. Uiteindelijk maken deze leerlingen na het derde jaar een keuze voor een
profiel: 1. Natuur & Techniek, 2. Natuur & Gezondheid, 3. Economie & Maatschappij of 4. Cultuur & Maatschappij.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 9
speerpunten
pagina 10
HET COLLEGE | POCKET
Speerpunten
Iedereen heeft zijn eigen talenten. Bij de een ligt dat in de schoolbanken, bij de ander juist
daarbuiten. Het blijft een uitdaging om je talent te ontdekken en ontwikkelen. Het College biedt
leerlingen hiervoor vele extra uitdagingen.
Gymnasium
Het Gymnasium heeft een heel eigen dynamiek die, meer dan andere VWO-opleidingen, gericht is op algemene vorming en
tevens meer verdieping biedt. Het onderwijs op het Gymnasium wordt gegeven vanuit een academisch perspectief, waarbij je
problemen op een intelligente en creatieve manier leert op te lossen. Op het Gymnasium krijg je bovendien de vakken Latijn,
Grieks en Wetenschapsoriëntatie. Er is veel ruimte voor het werken in je eigen tempo. Leerlingen kunnen sneller door de lesstof
gaan en als ze meer willen en aankunnen, dan hebben ze de mogelijkheid ook extra modules te volgen. Het Gymnasium kan ook
in combinatie met tweetalig onderwijs (TTO) gevolgd worden.
Technasium
Leerlingen in de Atheneumbrugklas volgen het eerste jaar twee periodes Technasium ter oriëntatie. Hier maak je kennis met de
fascinerende wereld van wetenschap en technologie. En dat betekent vooral veel doen! Je voert levensechte opdrachten uit voor
het bedrijfsleven. Dit doe je aan de hand van het vak Onderzoeken & Ontwerpen; een combinatie van denken en doen in vakken
zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. Na het eerste leerjaar kun je kiezen voor de Technasiumstroom.
Hoogbegaafdheid
Het College is een begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat de school zo breed mogelijk onderwijs en begeleiding op maat
biedt aan (hoog)begaafde leerlingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verplichte lesstof in minder lessen eigen te maken,
waardoor er tijd over blijft om verrijkingstrajecten (aangeboden in modules) te volgen in het zgn. Plustraject. Ook kan een leerling (met name in de bovenbouw) verrijkende activiteiten doen buiten school (b.v. aan de TU/e). De (hoog)begaafde leerlingen
krijgen een tutor toegewezen die hen begeleidt in hun eigen traject.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 11
Tweetalig Onderwijs
In het schooljaar 2014-2015 biedt Het College leerlingen van de eerste drie leerjaren Atheneum en Gymnasium op de hoofdlocatie de mogelijkheid om Tweetalig Onderwijs te volgen. Bij Tweetalig Onderwijs volgen leerlingen in de onderbouw lessen die
voor meer dan de helft van het aantal vakken in het Engels gegeven worden. Niet alleen de taal is belangrijk, ook het leren over
de internationale samenleving (de Europese en Internationale Oriëntatie) staat centraal. In de bovenbouw nemen de leerlingen
deel aan Engelstalige activiteiten die ongeveer 30% van hun studietijd innemen. Door het behalen van het International Baccalaureate (IB) zijn deze leerlingen beter toegerust op hun vervolgstudie en op een opleiding in het buitenland.
Voorwaarde voor toelating tot het Tweetalig Atheneum/Gymnasium is een eenduidig VWO-advies. Het Tweetalig Atheneum/
Gymnasium is bestemd voor leerlingen die gebaat zijn bij een extra uitdaging. Motivatie en capaciteiten zijn beiden erg belangrijk voor het doorlopen van de Tweetalige stroom. Een tweetalige opleiding sluit aan bij de internationale ontwikkelingen in de
samenleving, waarbij Engels duidelijk dé wereldtaal is geworden.
pagina 12
HET COLLEGE | POCKET
Europese Leeromgeving
Het College ontwikkelt zich tot ELOS-school: een manier om leerlingen voor te bereiden op de internationale samenleving. In de
lessen is er aandacht voor Europese en internationale oriëntatie. Bovendien wordt er in de lessen Engels alleen Engels gesproken; in de lessen Duits, Frans en Spaans ook zoveel mogelijk in de betreffende taal. Op die manier krijg je de taal veel sneller
onder de knie. Uiteraard kunnen leerlingen ook deelnemen aan uitwisselingen met Europese partnerscholen. Daarnaast biedt
Het College de mogelijkheid om je profielwerkstuk in het kader van een uitwisseling in het buitenland te maken.
Kunst & Cultuur
Op Het College is er volop aandacht voor kunst en cultuur. In de brugklas gebeurt dit door het project ‘Spektakel’. Een combinatie van tekenen, muziek, drama/ theater. We gaan dit ook echt opvoeren in een presentatie op school. Doel is het kennismaken
met kunst en cultuur. Ook wordt er een filmpje gemaakt waarin al deze vakken samenkomen. Dit filmpje laat zien waar je het
gehele project aan hebt gewerkt; het zelfgemaakte schilderij, de kostuums of de dans in en rond het gebouw. Aan het einde
van de brugklas kun je kiezen voor de kunststroom. Als je dit doet, maak je kennis met de interessante wereld van muziek,
tekenen en theater. Op Het College is het ook mogelijk om de vooropleiding van het conservatorium te volgen. Een buitenkans
voor muzikale talenten. Ook helpt de docent je met het samenstellen van je portfolio voor de kunstopleiding. Dus…. hier kun je
je eigen creativiteit echt ontwikkelen
VoCo
VoCo staat voor Vooropleiding Conservatorium. Tijdens deze opleiding kun je ontdekken of jij muziek zo leuk vindt, dat je er
later je boterham mee wilt verdienen. Ook kun je erachter komen of je talent genoeg hebt om naar het Conservatorium te gaan.
De scholen van Weert werken hiervoor nauw samen met het Conservatorium van Maastricht. Ook als het je gewoon leuk vindt
om extra muziek te maken, ben je van harte welkom bij de VoCo. In de onderbouw betekent deelname aan de VoCo, dat je
naast je gewone lessen één extra uur in de week krijgt, dat gevuld wordt met allerlei muzikale activiteiten. In de bovenbouw
is het mogelijk vanuit de VoCo, na een toelatingsexamen, regelmatig les te krijgen op het Conservatorium. Zo ben je optimaal
voorbereid op jouw studie muziek.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 13
Topsport Talentschool
Het College is één van de drie Topsport Talentscholen in Limburg; een school waar je topsport en studie kunt combineren.
Om in aanmerking te komen voor de Topsport-faciliteiten dien je in het bezit te zijn van een talentenstatus, toegekend door de
sportbond. Ben je in het bezit van een topsportpas toegekend door Topsport Limburg? Ook dan word je zoveel mogelijk begeleid.
Topsporters krijgen op onze school extra faciliteiten zodat ze sport en studie kunnen combineren.
Sportklassen
Leerlingen die graag met sport bezig zijn, kunnen zich aanmelden voor de speciale sportklassen. Je krijgt dan eenmaal per week
extra sportlessen. Behalve dat je sportief bezig bent, maak je ook nog eens kennis met veel verschillende sporten. Minimaal een
keer per jaar maak je bovendien een leuk, sportief uitstapje. Deelname aan de sportklas is mogelijk in het eerste, tweede en
derde leerjaar. Het derde jaar wordt afgesloten met een wintersportkamp.
Regionaal Talentencentrum Basketball
Leerlin¬gen die lid zijn van een basketballvereniging en de wil hebben om een topspeler te worden, kunnen geselecteerd
worden voor de Basketball Academy Limburg. Zij krijgen de mogelijkheid om in sporthal St. Theunis voor en na schooltijd extra
basketballtrainingen te volgen gegeven door verschillende toptrainers. Zij krijgen daarbij fysieke begeleiding van het Sport
Medisch Adviescentrum Mediweert. De leerlingen worden geselecteerd door de RTC en kunnen gebruik maken van de LOOTfaciliteiten die Het College biedt.
Regionaal Talentencentrum Volleybal
Het College Weert, Topsport Limburg en de Nevobo zijn gezamenlijk het Regionaal Talenten Centrum (RTC) Volleybal Limburg
gestart. Talenten krijgen de mogelijkheid na schooltijd twee volleybaltrainingen te volgen op het Regionaal Talenten Centrum.
Alle trainingen worden gegeven door gekwalificeerde trainers. Volleybaltalenten van Het College krijgen bovendien de mogelijkheid om eenmaal per week ’s ochtends voor schooltijd 1,5 uur te trainen. De leerlingen worden geselecteerd door de RTC en
kunnen gebruik maken van de LOOT-faciliteiten die Het College biedt.
pagina 14
HET COLLEGE | POCKET
HET COLLEGE | POCKET
pagina 15
Een nieuwe fase
Een nieuwe jaar
Een nieuwe omgeving
Vertrouwde kwaliteit
begeleiding
pagina 16
HET COLLEGE | POCKET
Begeleiding
Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, kent
Het College een positieve aandacht voor leerlingen en een goed leerlingbegeleidingssysteem.
Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de
dagelijkse begeleiding van alle leerlingen. Teamleider, mentor en docenten zijn beslissend bij de
afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Mentor
Iedere leerling op Het College krijgt een mentor toegewezen. Dit is een docent waarbij de leerling altijd terecht kan. Hij of zij is
op school het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Een mentor voert regelmatig gesprekken met de leerling en helpt
waar dat nodig is.
Extra ondersteuning
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in overleg met de mentor gebruik maken van de volgende faciliteiten:
Faalangstreductietraining
Huiswerkklas
Steunlessen (gerelateerd aan de uitslagen van de CITO-metingen)
Bijlespool
Dyslexieondersteuning
Dyscalculieondersteuning
Informatie over de verschillende soorten zorg is te vinden op onze website > informatie voor ouders.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 17
Intern ondersteuningsteam
Het Intern ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de zorgcoördinatoren, een orthopedagoog en een generalist. Vanuit het IOT
worden adviezen gegeven voor begeleidingstrajecten voor een leerling. Verder verzorgt het IOT de aanvraag voor leerarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen (toegang tot speciaal onderwijs).
Passend onderwijs
Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht.
Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra
ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan
ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw
betrokken. Met invoering van het passend onderwijs is de zgn. rugzak, of leerlinggebonden financiering, komen te vervallen.
Ook voor de voormalige ‘rugzakleerlingen’ geldt met ingang van 1 augustus 2014 dat de school een zorgplicht heeft.
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen
regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. In overleg met de leerling, ouders, school en eventuele externe begeleiders wordt
de onderwijsbehoefte van de leerling vastgesteld. Van daaruit wordt bekeken of school de passende ondersteuning kan bieden.
De ondersteuning varieert per leerling, er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Informatie over passend onderwijs is te
vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
Kernvakken
Iedere leerling in de brugklas maakt in september een CITO-meting voor Nederlands, Engels en rekenen. Op deze manier volgen
wij de voortgang van de leerlingen voor de kernvakken. De metingen zijn geen beoordelingstoetsen. Blijkt onverhoopt dat een
leerling een achterstand heeft op een bepaald gebied, dan kunnen de docenten daar tijdig op inspelen met extra aandacht of
steunles.
pagina 18
HET COLLEGE | POCKET
Decanaat
Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De mentoren begeleiden hun leerlingen bij hun
studie- en beroepskeuze. De decanen ondersteunen de mentoren daarbij. Daarnaast verzorgt het decanaat voorlichtingsactiviteiten, zoals de HBO-avond, oud-leerlingen avond, WO-avonden en de beroepenvoorlichtingsavond. Informatie is te vinden op
www.college.dedecaan.net. Ouders kunnen met het leerlingnummer, dat op het pasje van hun zoon/dochter staat, ook inloggen
op deze website.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 19
communicatie &
inspraak
pagina 20
HET COLLEGE | POCKET
Communicatie en inspraak
Het College vindt het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeel betrokken worden bij de
totstandkoming van het beleid van de school.
Om ervoor te zorgen dat inspraak, communicatie en informatie goed verlopen, kent Het College de volgende overlegorganen:
De medezeggenschapsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeel van Weert én
Cranendonck. De MR is het formele inspraak- en adviesorgaan voor alle geledingen binnen de school. Op bovenschools
niveau heeft de Stichting LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke school is in de GMR
vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. Meer informatie over de MR en de GMR is te vinden op
onze website > informatie voor ouders.
De ouderraad. De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders
van verschillende leerjaren en van beide locaties. De ouderraad adviseert de schoolleiding, verricht hand- en spandiensten
bij activiteiten binnen de school en organiseert jaarlijks twee thema-avonden. Meer informatie over de ouderraad is te vinden
op onze website > informatie voor ouders.
De leerlingenraad. Het College Weert kent een leerlingenraad. Deze bestaat uit ca. tien leden. De raad onderhoudt contact
met de directie, organiseert diverse activiteiten en ondersteunt bij maatschappelijke en educatieve projecten. Meer informatie over de leerlingenraad is te vinden op onze website > informatie voor leerlingen.
De klankbordgroepen. Het College kent zowel voor ouders als voor leerlingen klankbordgroepen. Deze zijn per leerjaar georganiseerd en spreken op informele wijze over onderwerpen die de ouders, de leerlingen en de school bezighouden. Naast
het overleg met de klankbordgroepen, neemt de school geregeld enquêtes af en worden ouder- en leerlingentevredenheidsonderzoeken gehouden.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 21
Daarnaast heeft de school een eigen leerlingenstatuut. Dit omschrijft de rechten en plichten van leerlingen. Het statuut wordt in
overleg met de leerlingenraad opgesteld. Het leerlingenstatuut is te vinden op onze website > downloads.
Belangrijke communicatiemogelijkheden zijn:
De website: www.college.nl. De site geeft een overzicht van het laatste nieuws, de jaarplanning en de laatste roosterwijzigingen. Op de site is bovendien meer informatie te vinden over de vermelde onderwerpen in deze schoolgids.
Uiteraard is de school ook te vinden op facebook en twitter (@HetCollegeWeert). Roosterwijzigingen worden doorgegeven via
ons speciale twitteraccount @RoosterCollege.
Magister. Individuele resultaten van de leerlingen zijn via de site in te zien door in te loggen in Magister. Voor het inloggen
heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze gegevens ontvangt u van school.
De wekelijkse nieuwsbrief informeert ouders en leerlingen over het laatste nieuws en de aankomende activiteiten. Aanmelden kan via de website > homepage > nieuwsbrief.
Voor snelle en persoonlijke contacten kunnen ouders en leerlingen zich wenden tot de teamleiders en mentoren.
pagina 22
HET COLLEGE | POCKET
HET COLLEGE | POCKET
pagina 23
Een nieuwe plek
Nieuwe gezichten
Nieuwe ontmoetingen
Dichtbij elkaar
praktische zaken
pagina 24
HET COLLEGE | POCKET
Praktische zaken
Schooltijden
Leerjaar 1-2-3
Leerjaar 4-5-6
Blok 1
Pauze
Blok 2
Pauze
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 1
Blok 2
Pauze
Blok 3
Pauze
Blok 4
Blok 5
08:45 - 10:00 uur
10:05 - 10:30 uur
10:30 - 11:45 uur
11:50 - 12:20 uur
12:20 - 13:35 uur
13:40 - 14:55 uur
15:00 - 16:15 uur
08:45 - 10:00 uur
10:05 - 11:20 uur
11:20 - 11:45 uur
11:50 - 13:05 uur
13:05 - 13:35 uur
13:40 - 14:55 uur
15:00 - 16:15 uur
Een lesdag op Het College duurt tot 16:15 uur. Iedere lesdag bestaat uit vier blokken voor alle leerlingen.
Het kan voorkomen dat je het vijfde blok een verplichte activiteit hebt. Denk aan steunlessen, toetsen, etc.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 25
pagina 26
HET COLLEGE | POCKET
Afwezigheid
Indien een leerling ziek is, geven de ouders voor 09:00 uur een ziekmelding door aan de receptie van de betreffende locatie.
Om te kunnen controleren of een leerling inderdaad nog ziek thuis is, is het noodzakelijk dat de ouders elke schooldag dat de
leerling ziek is even bellen. Leerlingen die gedurende de dag ziek worden, dienen zich te melden bij de receptie. De receptie
neemt contact op met de ouders voordat een leerling naar huis mag.
Indien een leerling voor één of meerdere lessen vrij nodig heeft voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, tandarts of
orthodontist kunnen de ouders dit telefonisch doorgeven aan de receptioniste of een ondertekend verlofbriefje inleveren in de
brievenbus bij de mediatheek (2.03). Deze afspraken wel graag zo veel als mogelijk plannen na 14.55 uur. In geval van een feest
in de familie of een andere gebeurtenis, dienen de ouders contact op te nemen met de teamleider.
Komt een leerling te laat, dan registreert de conciërge dit bij binnenkomst. De mentor wordt hierover geïnformeerd. Hij of zij
zal de leerling hierop aanspreken en mogelijk contact opnemen met de ouders. Zeker wanneer het vaker voorkomt. Bij te laat
komen, meldt de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur op school bij het Front Office.
Meer informatie omtrent verlof, verzuim, vakantie en religieuze verplichtingen is te vinden op onze website > informatie voor
ouders.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 27
Regels
Waar mensen samenleven, zijn afspraken nodig die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Als we ons bewust zijn van onze
verantwoordelijkheid, dan kan een groot aantal regels ongeschreven blijven. Toch vermelden we hier graag onze belangrijkste
regels. De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut op de website > downloads.
Leerlingen hebben altijd hun schoolpas bij zich. Dit is o.a. nodig voor de kluisjes.
Voor alle onderbouwleerlingen en voor de leerlingen in de bovenbouw tot 16 jaar geldt: op de schoolcampus is roken niet
toegestaan.
Indien een leerling 16 jaar of ouder is én op de bovenbouw zit, is roken op de schoolcampus enkel toegestaan op de daarvoor
aangewezen locaties: gedeelte van de overdekte fietsenstalling en het aan de overdekte fietsenstalling grenzende tegelveld
aan de achterzijde van het schoolgebouw.
Kauwgom in de lesruimten is verboden.
Tijdens de lessen zijn elektronische communicatiemiddelen zoals gsm’s of iWatch niet zichtbaar en niet hoorbaar, tenzij een
leerling toestemming heeft van de docent.
Geluidsdragers zoals een MP3-speler of iPod zijn in de les niet toegestaan, tenzij een leerling toestemming heeft van de
docent.
Eten en drinken mag alleen in de aula, de buitenruimte en op de trap.
Het is niet toegestaan je op te houden voor de hoofdingang, in de fietsenstalling of in de buurt van de sporthal.
Het gebruik van de kluisjes en het gebruik van een laptop, zijn voor eigen risico. De school is niet verantwoordelijk voor
diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
Afval gooi je niet op de grond, maar in de afvalbakken. Aanwijzingen van de schoolwacht worden opgevolgd.
Het bezit, gebruik of de handel in vuurwerk, wapens, alcohol en andere drugs is uitdrukkelijk verboden op school.
Op de centrale is eenrichtingsverkeer. Links naar boven, rechts naar beneden. De kleinere trappenhuizen worden alleen
gebruikt in geval van nood.
De lift mag alleen worden gebruikt met toestemming van de teamleider.
pagina 28
HET COLLEGE | POCKET
Schoolwacht
Voor de ordehandhaving in de pauze maakt Het College gebruik van schoolwacht. Schoolwacht is een initiatief van het Ministerie
van Onderwijs, waarbij een leerling eigenaarschap voor de eigen omgeving leert door toezicht te houden in de pauzes op school.
Op Het College surveilleren leerlingen van leerjaar 2 in de onderbouwpauze en leerlingen van leerjaar 5 en 6 in de bovenbouwpauze. Uiteraard onder verantwoordelijkheid van medewerkers van Het College
HET COLLEGE | POCKET
pagina 29
Administratie
De leerlingenadministratie beheert de administratieve gegevens en behaalde cijfers van de leerlingen. De administratie is
bereikbaar via [email protected] U kunt bij de administratie terecht voor:
Schoolverklaring. Een schoolverklaring is soms nodig voor de ziektekostenverzekering of een (vakantie)baan. Deze is aan te
vragen bij de administratie.
Doorgeven adreswijziging. Wijzigingen in adres, telefoonnummer e.d. graag doorgeven aan de administratie.
Bij verlies van de leerlingenpas kunnen leerlingen zich melden in de mediatheek (2.03).
Voor informatie over de informatieplicht bij scheiding, de wet op bescherming persoonsgegevens en de regeling omtrent fotopublicatie verwijzen wij u graag naar de website > informatie voor ouders.
Jaarplanning
Bij aanvang van het schooljaar is de jaarplanning in te zien op de website www.college.nl. Kijk hiervoor bij het onderdeel
‘agenda’ op de homepage. Ook wijzigingen in de jaarplanning worden op de website vermeld.
pagina 30
HET COLLEGE | POCKET
Vakanties
Begin schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
26 augustus 2014
20 t/m 24 oktober 2014
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
16 t/m 20 februari 2015
6 april 2015
27 april t/m 8 mei 2015
14 en 15 mei 2015
25 mei 2015
20 juli t/m 28 augustus 2015
HET COLLEGE | POCKET
pagina 31
financiën
pagina 32
HET COLLEGE | POCKET
Financiën
Onderwijs kost geld. De overheid betaalt het overgrote deel (zoals personeel, gebouwen en onderhoud). Maar ook ouders betalen een deel van de studiekosten. De school kan ouders bovendien
vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het
normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ genoemd. U kunt er
als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. Echter, de school kan uw kind uitsluiten
van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt
voor de kwijtschelding.
Meer informatie over de ouderbijdrage en een overzicht van de noodzakelijke schoolkosten per leerjaar is te vinden op
www.college.nl > informatie voor ouders. De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’,
die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op:
www.vo-raad.nl.
Boeken
Boeken worden aan het begin van het schooljaar gratis door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De boeken
blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken
omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruiksovereenkomst/schaderegeling met de ouders gesloten.
Voor vragen over het boekenfonds en/of boekenpakket kunt u zich wenden tot de beheerders: [email protected]
Bankrelatie
De bankrelatie van Het College is:
ING Bank | Rekeningnummer NL31 INGB 0662846052 | T.n.v. LVO inzake BC Weert-Budel | Postbus 69, 6000 AB Weert
Voor het innen van achterstallige betalingen heeft de school een samenwerkingsrelatie met een justitieel incassobureau.
Zo nodig zal dit bureau worden ingeschakeld.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 33
Verzekeringen
pagina 34
HET COLLEGE | POCKET
Verzekeringen
Stichting LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten.
Voor u zijn de verzekeringen van belang die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. participerende ouders bij
evenementen, etc.:
De collectieve ongevallenverzekering. Deze geldt gedurende de schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school
en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkweken en stages, etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van
of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden.
Materiële schade is niet gedekt.
De (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering. Deze biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van
de school worden uitgevoerd.
De aansprakelijkheidsverzekering. Hierbij is de aansprakelijkheid van bestuur, directie, onderwijzend en dienstverlenend
personeel, leerlingen alsmede eventuele vrijwilligers gedekt.
Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen
eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de betrokken leerling of ouder. Indien deze verzekering de
kosten aantoonbaar niet vergoedt, kan de verzekering van de school worden aangesproken. Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school. U kunt zich hiervoor wenden tot de financiële administratie,
E. [email protected], T. (0495) 43 10 34.
De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 35
Nieuwe uitdagingen
Nieuwe kansen
Nieuwe mogelijkheden
Een wereld te ontdekken
Resultaten
pagina 36
HET COLLEGE | POCKET
Resultaten
Het doel van kwaliteitszorg is dat alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit
die de school nastreeft. Bij de kwaliteit van een school gaat het om de kwaliteit van het leren en
de begeleiding daarvan. De onderwijskwaliteit van Het College is op diverse manieren inzichtelijk gemaakt. Zo zijn de in-, door- en uitstroomgegevens en het schoolplan 2013-2017 te vinden
op onze website en gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs verzameld op de website
vensters voor verantwoording.
Vensters voor verantwoording
Een schat aan informatie, dus ook van Het College, is te vinden op de website www.venstersvoorverantwoording.nl.
Deze website is een initiatief van de VO-raad, de koepelorganisatie voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en wordt ondersteund door de Onderwijsinspectie. Op deze website vindt u gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs. Zo zijn onder andere
de slagingspercentages van de afgelopen jaren en gegevens over doorstroom van onze leerlingen te vinden. Maar ook ons
schooljaarplan en zorgplan zijn hier in te zien.
Onderwijstijd
Het College werkt met een vierkant lesrooster. Elke leerling heeft dagelijks les tussen 8.45 en 14.55 uur. Voor de klassen 1, 2 en
3 worden uitvallende lessen vervangen. Ook in de bovenbouw worden de lessen indien mogelijk door vervangende docenten
waargenomen. Hierdoor is de geprogrammeerde onderwijstijd op Het College vrijwel gelijk aan de uiteindelijk gerealiseerde
onderwijstijd.
Uitgaande van 38 lesweken programmeert Het College voor 950 klokuren aan lessen op jaarbasis. Dit aantal wordt vermeerderd
met migratietijd en met maatwerkuren zoals sportklassen en steunlessen taal en rekenen. Bovendien kent elk leerjaar een
buitenschools lesprogramma. Denk hierbij aan excursies of uitwisselingen in het buitenland. Elk leerjaar op Het College voldoet
hiermee aan de eisen van de wet op de onderwijstijd. Een specificatie per leerjaar vindt u op de website.
HET COLLEGE | POCKET
pagina 37
Contact
pagina 38
HET COLLEGE | POCKET
Contact
Voor persoonlijk overleg of het maken van een afspraak volgen hier de contactgegevens van het
bevoegd gezag, management, personeel en (bestuurlijke) instanties. De e-mailadressen van de
docenten zijn te vinden op de www.college.nl > contact. Mocht u een docent of afdeling telefonisch willen spreken, belt u dan tijdens kantooruren de receptie van de school. Laat uw gegevens
hier achter, dan kan het schoolpersoneel u terug bellen.
Klachtenregeling
De scholen vallend onder de Stichting LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de
direct betrokkene of de teamleider van uw zoon of dochter. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt
u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze
beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO.
De klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op www.stichtinglvo.nl > LVO > Regelingen > Afhandeling klachten.
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. De door
de school aangestelde vertrouwenspersonen mw. Ronteltap en dhr. Keijers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school. De vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen zijn mw. drs. E. van Hoorn en dhr. T. van de Gazelle van
Encare Arbozorg. De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is te vinden op www.stichtinglvo.nl > LVO > Regelingen >
vertrouwenspersonen.
Encare Arbozorg:
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T. (043) 325 77 99
I. www.encare.nl
HET COLLEGE | POCKET
pagina 39
Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de
Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie
& seksueel geweld, psychisch en fysiek geweld en discriminatie & radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0900) 111 31 11.
Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf heeft het personeel een meldplicht bij het bevoegd gezag en het bevoegd gezag/
de schoolleider is wettelijk verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Bij een redelijk vermoeden van
een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de schoolleider aangifte bij Justitie. Alle betrokken partijen worden vooraf op de
hoogte gebracht van de te verrichten aangifte.
Bevoegd gezag
De school is onderdeel van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. De stichting is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt
Stichting LVO. De stichting kent tevens een Raad van Toezicht.
College van Bestuur:
Dhr. H.A.L. van Hoof, voorzitter (tot 01-12-2014)
Dhr. drs. A. Postema, voorzitter (per 01-11-2014)
Dhr. drs. R.K.M. Bonekamp, lid
Stichting LVO:
Mercator 1, 6135 KW Sittard
Postbus 143, 6130 AC Sittard
T. (046) 420 12 12
E. [email protected]
I. www.stichtinglvo.nl
pagina 40
HET COLLEGE | POCKET
LVO-Weert maakt deel uit van Stichting LVO en verbindt Het College Weert-Cranendonck, de Philips van Horne en Het Kwadrant.
De scholen hebben één gezamenlijke centrale directie en een servicepunt dat voor alle scholen werkzaam is op het gebied van
ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair. De scholen hebben allen een eigen locatiedirecteur.
Centrale Directie LVO-Weert:
Mw. M. van Wegberg, voorzitter
Dhr. J. Hausmans, lid
Inspectie
Inspectie van het Onderwijs, locatie Tilburg
Postbus 88
5000 AB Tilburg
T. 088 669 60 00
HET COLLEGE | POCKET
pagina 41
Management
De schoolleiding van Het College bestaat uit de directie en teamleiders:
De directie:
Dhr. J.H.F. Vossen
Directeur
T. 0495 65 77 45
M. 06 44 0409 11
E. [email protected]
De teamleiders:
Mw. J. Jacobs
Teamleider Het College Cranendonck
T. 0495 49 14 32
E. [email protected]
Dhr. R. Barten
Assistent teamleider
Het College Cranendonck
T. 0495 49 14 32
E. [email protected]
Mw. M. Thonnard
Teamleider HAVO 3-4-5
T. 0495 65 77 40
[email protected]
pagina 42
HET COLLEGE | POCKET
Dhr. I. Spee
Assistent teamleider HAVO 3-4-5
T. 0495 65 77 40
[email protected]
Mw. L. Vondenhoff-Bol
Teamleider Atheneum 5-6
T. 06 48 1096 39
E. [email protected]
Dhr. R. Zeekaf
Teamleider Atheneum 1-2
T. 06 34 9866 34
E. [email protected]
Mw. G. Roseboom
Assistent teamleider Atheneum 5-6
T. 0495 65 77 40
E. [email protected]
Dhr. D. Bevort
Assistent teamleider Atheneum 1-2
T. 06 39 2325 01
E. [email protected]
Dhr. H. van Rooyen
Teamleider Gymnasium
T. 06 48 5925 94
E. [email protected]
Dhr. A. Middelveld
Teamleider Atheneum 3-4
T. 06 48 5925 99
E. [email protected]
Mw. M. Schoenmakers-Bertrand
Assistent teamleider Atheneum 3-4
T. 06 39 2325 04
E. m. [email protected]
Afdelingen
Administratie
[email protected]
Boekenfonds
[email protected]
Communicatie
[email protected]
Directiesecretariaat
[email protected]
Financiële administratie
[email protected]
Front Office
[email protected]
Servicedesk ICT
[email protected]
HET COLLEGE | POCKET
pagina 43
Notities
pagina 44
HET COLLEGE | POCKET
Notities
HET COLLEGE | POCKET
pagina 45
Het College Weert
Postadres Postbus 69 6000 AB Weert Bezoekadres Parklaan 1A 6006 NT Weert
pagina 46
HET COLLEGE | POCKET
T. 0495 65 77 40 F. 0495 65 77 56 E. [email protected] I. www.college.nl