Verslag informatieve bijeenkomst klankbordgroepen 16-10

Verslag van de informatieve bijeenkomst klankbordgroepen Kempengemeenten
op 16 oktober 2014 in het gemeentehuis Reusel
Aanwezig waren: S. Sanders, H. Antonis, M. Kiewik, D. Verbeek, P. Verbraak, J. Sanderse, G. Menting,
J. Wouters, J. Cordewinders, K. Castelijns- Brand, J. Kerkhofs- Toirkens, A. Zoontjens, K. Boukhanissa,
G. de Haan, J. Houbraken, K. Kokken, A.van der Hoff, J. Veldhoven, J. Lemmens, H. Beers, R. Dekkers,
X. Koster.
Voorzitter: M. Kiewik
Notulist: R. Castelijns
Gesproken wordt over:
- inkoop begeleiding
- nadere regels PGB Jeugd
- nadere regels gegevensverwerking, privacy en klachtrecht
- beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015
Mevr. M. Kiewik heet iedereen van harte welkom.
Voor de beleidsregels Wmo 2015 wordt expliciet advies gevraagd aan de Wmo Adviesraden. Daarna
worden de beleidsregels door de gemeenteraden vastgesteld.
Om het verzoek om privacy beter te kunnen duiden wordt ook hierover advies gevraagd.
Daarna houden H. Antonis, S. Sanders en X. Koster een inleiding. Daarvoor wordt u verwezen naar
bijgevoegde sheets.
Gestelde vragen/opmerkingen:
Inkoop begeleiding:
- De inkoop vindt plaats op basis van resultaatfinanciering.
- Door de overlegtafels zijn 9 cliëntgroepen samengesteld aan de hand van een
zelfredzaamheids-matrix. De overlegtafels blijven in functie na 1-1-2015.
- Het inkooptarief is nog een discussiepunt.
Nieuwe cliënten:
- De gemeenten willen op output sturen. Hoe denken de zorgvragers erover?
Het resultaat wordt i.o.m. de zorgvrager bepaald. Daarbij wordt gefocust op samenwerking
met het voorliggende veld: vrijwilligers.
- Er zijn 9 cliëntgroepen samengesteld, maar daarvan hebben wij nog niets gezien. Is ook een
combinatie mogelijk?
Ja hoor: de indeling gaat van zelfredzaamheid naar welbevinden. Men wil niet redeneren
vanuit de beperking, maar vanuit de ondersteuningsbehoefte.
De Wmo adviesraden ontvangen nog de inhoudelijke categorie indeling, als bijlage bij de
beleidsregels.
- De invulling van het arrangement gebeurt i.o.m. de cliënt. De indeling in categorie en het
toewijzen van de hulp kan discussie oproepen. Daarop kan de cliënt bezwaar maken.
- Neemt het zorgloket een besluit o.b.v. de analyse die gemaakt is bij de cliënt? Het
keukentafelgesprek en meldingsgesprek gaan eraan vooraf.
Indien wordt vastgesteld dat professionele hulp nodig is, wordt na de indeling in categorie
vastgesteld welk product nodig is en daarna wordt de zorgaanbieder gekozen.
Verslag infobijeenkomst klankbordgroepen 16-10-2014/RC
1
-
-
-
Hoeveel ruimte is er om te groeien in de systematieken? Dat kan via het overleg met de
overlegtafels, dat regelmatig (iedere 4 tot 6 weken) plaatsvindt. Daarin zijn de aanbieders
vertegenwoordigd.
Is marchanderen door de aanbieders over de resultaten mogelijk?
Er zit ook een afvaardiging van de cliënten bij de overlegtafels. Bedenk dat de
kwaliteitsinpuls ook bij de aanbieders ligt.
Welke middelen heeft de gemeente als het resultaat niet behaald wordt? Cliënt heeft
keuzevrijheid.
Overgangscliënten:
- De gemeenten proberen de huidige aanbieders binnen boord te houden. Aan hen wordt
gevraagd te leveren tegen Awbz indicatie én tegen een (bezuinigd) tarief van de gemeente.
Gaat de zorgaanbieder dan minder zorg draaien? De indicatie is leidend.
- Veel mensen zullen gezien worden in het overgangsjaar. Zijn er extra middelen beschikbaar
voor het zorgloket?
Nee. De bemensing is een probleem. Ook de praktijkervaring en beperkte kennis van de
consulenten zijn een zorg. Mmen ontbeert tot nu toe kennis van verstandelijke beperking. Er
is ook nog geen kennis van het lokale informele veld. Er wordt hard gewerkt aan bijscholing,
Nadere regels PGB Jeugd:
- De Pgb Jeugd is een nieuwe tak van sport voor de gemeenten. Het Pgb mag niet meer kosten
dan zorg in natura; daarom dient een verzoek tot een Pgb gemotiveerd te worden. De
gemeenten vragen aan de cliënten een gezinsplan op te stellen.
- De keuze voor een Pgb moet worden gemotiveerd, keuze voor zorg in natura niet. Wat is de
overweging?
Als zorg in natura niet kan, dan kan door de zorgvrager in het gezinsplan de keuze voor een
Pgb worden gemotiveerd.
- Weigeringsgronden zijn: als niet de goede regels gevolgd zijn of als niet goed gebruik
gemaakt wordt van het Pgb. Ook als een andere voorziening toereikend is kan een Pgb
geweigerd worden.
Het niet conformeren aan het gezinsplan is een weigeringsgrond.
- Bij de Wmo spreekt men van een zorgplan en dan gelden dezelfde regels.
- V.w.b. de hoogte van het Pgb zijn er een aantal opties: echter er is nog geen keuze gemaakt.
De tarieven voor het Pgb zijn ook nog niet vastgesteld.
De verwachting is dat landelijk advies wordt uitgebracht door de VNG.
- Het woonplaatsbeginsel is belangrijk; dat geeft echter wel moeilijkheden in grensgebieden.
Privacy en klachtrecht:
- In de wet en de verordening zijn al regels over de privacy opgenomen. Het privacy protocol
zal worden vastgesteld door de gemeenteraden.
- De klachtbehandeling is voldoende opgenomen in de bestaande protocollen, er zijn geen
nadere regels nodig.
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015:
- De beleidsregels zijn een interpretatie van de kaders van de verordening.
Van de Wmo beleidsregels is een uitgebreide beschrijving gemaakt, in afstemming met
afdeling jeugd en afdeling Wmo.
- Procedure: cliënt krijgt 7 dagen de tijd om een plan in te dienen. Dit persoonlijke plan is het
uitgangspunt voor het keukentafelgesprek.
- Voor medisch advies wordt een aanbesteding gedaan. Indien second opinion nodig is, wordt
een ander bureau benaderd.
Verslag infobijeenkomst klankbordgroepen 16-10-2014/RC
2
-
-
-
-
-
-
Klachtrecht en medezeggenschap bij aanbieders: de klachten van cliënten moeten degelijk
worden afgewerkt en opgelost. Bij grote zorgaanbieders kan met daarvoor terecht bij de
cliëntenraad. De cliënten moeten gehoord worden!
De vraag is of het verslag dient te worden ondertekend door de cliënt. Geeft dat
meerwaarde? Het werkt vertragend en bureaucratisch.
De cliënt moet wel in de gelegenheid zijn te zeggen hoe hij/zij e.e.a. in het verslag gemeld wil
hebben.
Voorstel: de mening van cliënt vastleggen in het dossier naast het originele verslag.
Resultaatgebieden komen niet meer terug in de wet, dus ook niet in beleidsregels. Nu wordt
gewerkt met maatwerkvoorzieningen
Waardering mantelzorgers: men zal jaarlijks bekijken hoe daarmee om te gaan vanuit de dan
geldende omstandigheden. De gemeenteraad kan sturend optreden.
Kan een ander woord gebruikt worden voor plan? Het eigen plan is een keuze, is niet
verplicht. Het geeft de cliënt de ruimte om zelf een voorzetje te doen.
Alleen bij maatwerkvoorziening volgt een beschikking. Er wordt wel altijd een verslag
gemaakt.
Heeft de SVB nog een ondersteunende rol bij Pgb? Ja, nog steeds.
Hebben zorgaanbieders dezelfde afspraken m.b.t. vakantie en ziekte als nu het geval is?
Als het nodig is. Zeker als het begeleiding betreft. Maar ook hierin is maatwerk belangrijk.
Bij de Wmo: als maatwerkvoorziening geïndiceerd is, dan ligt de keuze bij de cliënt.
Bij jeugd 18- gaat alles naar de gemeente, ook de ggz zorg.
Wmo beleidsregels Groepsbegeleiding: pag. 17: bij ‘zelfredzaamheid bevorderen’ svp
toevoegen ‘en in stand houden’.
Bij 4.6.1. toevoegen: ‘ook Begeleiding Groep voor mensen met een psychische beperking’.
Hoofdstuk 5. pag. 22 weigeringsgronden:
Svp de eerste regels als laatste vermelden. Punt 1 wordt punt 5. Dan komt het niet zo
wantrouwend over.
De voorzitter vraagt om deze punten in de advisering te laten terugkomen.
Worden nieuwe initiatieven m.b.t. woonvormen gestimuleerd door deze regelgeving?
Bij 18+ -> Vallen terug op Wmo. Terug in Pgb.
Heeft de gemeente toezicht op de klachten bij zorgaanbieders? Contractueel is vastgelegd
dat een periodieke rapportage verplicht is.
Men maakt zich zorgen over het zgn. ‘voorliggend veld’ ofwel ‘goedwillende mantelzorgers
en vrijwilligers’.
‘Mantelzorg is vrijwillig en blijft vrijwillig’, wordt gezegd. Aanvullend is het altijd mogelijk
professionele hulp in te schakelen.
Voor wat betreft de communicatie met de burger: probeer als gemeente te zeggen dat het
meevalt. Dat er een overgangsregeling is.
Afronding:
Er wordt voorgesteld om opmerkingen vóór vrijdag 24 oktober naar de voorzitters van de
adviesraden te sturen. Deze opmerkingen zullen worden verwerkt tot één advies. Daarna zal aan de
leden een concept advies worden gestuurd, met nog een mogelijkheid tot terugkoppeling. Eersel en
Reusel nemen het voortouw. Bergeijk sluit later aan. Het Pop heeft een eigen weg.
De sheets van de presentatie, de zelfredzaamheidsmatrix en de indeling in cliëntengroepen worden
nagezonden.
De voorzitter dankt iedereen voor de komst en input.
Einde vergadering.
Verslag infobijeenkomst klankbordgroepen 16-10-2014/RC
3