Beleidsplan 2014‐2018

Beleidsplan2014‐2018
HarmonieConcordiaBeesd
Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 4 februari 2014
Inhoudsopgave 1 2 Doelstelling .................................................................................................................. 4 Beleidsvoornemens ...................................................................................................... 5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 Motiveren van leden ................................................................................................................ 5 Frequent repetitiebezoek ........................................................................................................ 5 Bezetting instrumenten ........................................................................................................... 5 Functioneren van dirigent en instructeur ................................................................................ 6 Muzikale opleiding, leerlingenorkest en leerlingencoördinator .............................................. 6 Blazersklas ................................................................................................................................ 6 Wedstrijdevenement ............................................................................................................... 6 Leerlingenbeleid .......................................................................................................... 7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Doel .......................................................................................................................................... 7 Behandeling aanmelding ......................................................................................................... 7 Opleiding .................................................................................................................................. 7 Doorstroming ........................................................................................................................... 8 Lesgeld en voortzetting van lessen na diploma ....................................................................... 8 Onvoldoende vordering ........................................................................................................... 8 4 Noodzakelijke voorwaarden....................................................................................... 10 4.1 Het Bestuur ............................................................................................................................ 10 4.2 Instrumentarium .................................................................................................................... 10 4.3 Repetitieruimte ...................................................................................................................... 10 4.4 Partituren ............................................................................................................................... 10 4.5 Uniform .................................................................................................................................. 10 4.6 Informatieverstrekking .......................................................................................................... 11 4.7 Ledenwerving ......................................................................................................................... 11 4.8 Activiteitenplan ...................................................................................................................... 11 4.9 P.R. ......................................................................................................................................... 11 4.10 Huisregels ............................................................................................................................... 11 5 Financiën .................................................................................................................... 12 5.1 Kostenposten ......................................................................................................................... 12 5.1.1 Vergoeding aan dirigent, instructeur en docenten ........................................................... 12 5.1.2 Kosten bladmuziek ............................................................................................................ 12 5.1.3 Kosten van aanschaf en/of vervangingen van instrumenten ........................................... 12 5.2 Inkomsten .............................................................................................................................. 12 5.2.1 Contributies ....................................................................................................................... 13 5.2.2 Lesgelden .......................................................................................................................... 13 5.2.3 Donateursgelden ............................................................................................................... 13 5.2.4 Oud papier ........................................................................................................................ 13 5.2.5 Subsidies............................................................................................................................ 13 5.2.6 Vergoeding voor muzikale medewerking ......................................................................... 13 5.2.7 Overige inkomsten ............................................................................................................ 13 6 Conclusie .................................................................................................................... 15 HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina2 Inleiding Het voorliggende beleidsplan van muziekvereniging Harmonie Concordia te Beesd voor de jaren 2014‐2018 is bedoeld als een plan dat richting dient te geven aan de verdere ontwikkeling van de vereniging voor de komende jaren. Het beleid dat hierin is geformuleerd, zal de vereniging voor de komende jaren richtlijnen moeten verschaffen om jaarlijkse werkplannen te maken en te realiseren aan de hand van de prioriteiten die eveneens jaarlijks worden vastgesteld. Bij het bestuur van Harmonie Concordia is de hoop en het vertrouwen aanwezig dat dit beleidsplan tevens een bijdrage zal leveren aan een goede communicatie binnen de vereniging. De verwachting is dat het beleid van de vereniging hierdoor inzichtelijker wordt voor het bestuur en de leden, hetgeen de betrokkenheid van iedereen bij de gang van zaken kan vergroten. HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina3 1
Doelstelling
Harmonie Concordia bestaat uit een harmonie, slagwerkgroep, blaaskapel, leerlingenorkest en twee blazersklassen. Het hoofddoel van de vereniging is mensen de gelegenheid te bieden om gezamenlijk muziek te maken, in een sfeer waarin we het allemaal leuk vinden om muziek te maken. Daarnaast is het van belang dat de vereniging muzikaal verantwoorde optredens kan verzorgen. De vereniging heeft een belangrijke taak binnen de dorpsgemeenschap. Om deze reden zullen wij, waar mogelijk, onze medewerking verlenen aan dorpsactiviteiten. Dit kunnen activiteiten zijn zoals, Nationale Dodenherdenking, lampionnenoptocht, Sinterklaasintocht, serenades met jubilea en de optocht met Koningsdag. Daarnaast zullen we ook eigen activiteiten moeten ontwikkelen zoals de wijkconcerten. Ten slotte zullen we deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door derden. Om de doelstelling te kunnen bereiken is het van belang dat we continu aandacht besteden aan het muzikale niveau van de vereniging. HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina4 2
Beleidsvoornemens
Onze doelstelling valt of staat met het muzikaal niveau en het op peil houden daarvan. Om het muzikaal niveau te handhaven en te verbeteren zijn de volgende zaken van belang. 2.1
Motiveren van leden We willen de leden motiveren door middel van repertoirekeus, muzikale‐ en niet‐muzikale activiteiten. De muziekcommissie heeft een belangrijke taak om bij de samenstelling van het repertoire voor elk wat wils te vinden. Tevens houdt zij zich bezig met het vinden van gezamenlijke werken voor harmonie en slagwerkgroep. Een enthousiaste dirigent en instructeur zijn hierbij essentieel. Hun enthousiasme voor de werken moeten zij overbrengen op de leden, zodat het werk met voldoende enthousiasme door de leden wordt opgenomen. Hierdoor ontstaat een goede muzikale sfeer, die onontbeerlijk is binnen de vereniging. Van de leden wordt verwacht dat zij deel nemen aan muzikale activiteiten zoals concerten, marsoptredens e.d. Ook niet‐muzikale activiteiten kunnen sfeerverhogend werken, waardoor leden graag blijven komen. Om al deze activiteiten structuur te geven stellen we jaarlijks een activiteitenplan op dat verderop zal worden behandeld. 2.2
Frequent repetitiebezoek Zonder herhaaldelijk gezamenlijke repetities kunnen we geen verantwoorde uitvoeringen geven. Derhalve repeteren we één keer per week, uitgezonderd vakanties. Ook exercitie‐oefening behoeft hierbij aandacht. Voor aanvang van elk jaar worden vier exercitie‐oefeningen vastgesteld, waarvan minimaal twee voor Koningsdag. Wanneer je meerdere repetities gemist hebt zal er in overleg met de dirigent/instructeur afgesproken worden of je wel/niet mee kan spelen met een optreden. Dit om het muzikaal niveau te handhaven. 2.3
Bezetting instrumenten Een ideaal aantal leden zou zijn:  50 leden van de harmonie, momenteel zijn er 34 spelende leden en 2 passieve leden  20 leden van de slagwerkgroep, momenteel zijn er 8 spelende leden Concordia heeft momenteel 13 leerlingen die muziekles krijgen en bijna allemaal mee spelen bij het leerlingenorkest. Daarnaast zijn er 28 blazersklasleerlingen. De ervaring leert dat een zeer beperkt aantal uiteindelijk spelend lid wordt, gemiddeld zijn dit 4 leden per jaar. Momenteel is er bij de harmonie een overbezetting van dwarsfluiten en zijn klarinetten en hoorns onderbezet. Bij de slagwerkgroep overheersen de ongestemde instrumenten t.o.v. het melodisch slagwerk. Door een onderbezetting op bepaalde instrumenten ontkomt de vereniging er niet aan om af ten toe hulp in te roepen van een andere vereniging. Als het nodig is worden er, in overleg met dirigent/instructeur, enkele muzikanten van een andere vereniging ingezet tijdens een mars‐ of concertoptreden. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Om een juiste verhouding binnen beide groepen te krijgen kunnen we het volgende doen:  Bij het aannemen van leerlingen, bekijken welk instrument we hen aan kunnen bieden met het oog op meespelen bij de harmonie en/of slagwerkgroep. HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina5  Al meespelende leden aanbieden om een meer gewenst instrument te gaan bespelen door hen les aan te bieden tegen lesgeld met vrijstelling van contributie.  Bij doorstroom van blazersklas naar leerlingenorkest rekening houden met gewijzigde instrument voorkeur of hier de mogelijkheid toe bieden. 2.4
Functioneren van dirigent en instructeur Dirigent en instructeur worden aangesteld door het bestuur. Minimaal een keer per jaar is er een evaluatie tussen bestuur en dirigent of instructeur. Dit zal na de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Wij verwachten van hen dat zij functioneren volgens onze doelstelling binnen de sfeer van onze vereniging. 2.5
Muzikale opleiding, leerlingenorkest en leerlingencoördinator We hebben gediplomeerde docenten en willen dat zo houden. Doelstelling van de docenten moet zijn dat zij onze leerlingen opleiden voor de muziekexamens en voor de harmonie c.q. slagwerkgroep. Er zijn 4 docenten voor leerlingen die les krijgen. Samenspel leert de leerling bij LoCo, het leerlingenorkest. Deze vormt een kweekvijver voor de harmonie c.q. slagwerkgroep. Een leerlingencoördinator vormt de schakel tussen de docent, leerlingen en vereniging. De leerlingencoördinator en de docent moeten overleggen over de vorderingen van de leerlingen om te voorkomen dat weinig gemotiveerde leerlingen te lang via onze vereniging les hebben. Daarnaast overleggen zij wanneer doorstroming mogelijk is van LoCo naar harmonie of slagwerkgroep. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats over de leerlingen en de leerlingencoördinator. 2.6
Blazersklas In 2007 is het project de Blazersklas opgezet. Elk jaar worden leerlingen van beide basisscholen benaderd om hier deel aan te nemen. Vanaf het schooljaar 2013 geldt het voor de kinderen die in groep 6 en 7 zitten, voorheen waren het de kinderen van groep 7 en 8. Dit heeft te maken met de vele activiteiten die leerlingen in groep 8 hebben. Voorheen vond de blazersklas op dinsdagmiddag plaats onder schooltijd, vanaf het schooljaar 2013 is dit op woensdagmiddag. Door dit project is er een redelijke aanwas van jeugdleden. Gemiddeld gaan er 4 leerlingen per jaar door naar LoCo. De blazersklas wordt begeleid door 2 docenten, een koperdocent en een houtdocente. Daarnaast krijgen zij ondersteuning van leden vanuit de verenging. 2.7
Wedstrijdevenement De harmonie is al jaren niet meer op concours geweest. De slagwerkgroep ging in 2005 voor het laatst waar zij geplaatst werden in de 3e divisie. De vereniging streeft er naar om mee te doen aan wedstrijdevenementen. Dit wordt vooraf overlegd met de dirigent/instructeur en de leden. HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina6 3
Leerlingenbeleid
3.1
Doel Het te voeren beleid bij aanname van leden, het doorlopen van het opleidingstraject en het uiteindelijk doorstromen naar het orkest of de slagwerkgroep is in dit afzonderlijke beleidshoofdstuk opgenomen. Het doel van dit beleid is erop gericht om dit binnen de gestelde kaders efficiënt te laten verlopen. Voor onze vereniging is het van belang dat het aankomend lid in de eerste plaats voornemens is om uiteindelijk deel te gaan nemen aan het orkest of slagwerkgroep. Onze vereniging investeert in de opleiding en verwacht daarvoor terug dat het aantal musicerende leden in het orkest en de slagwerkgroep in de toekomst toeneemt. 3.2
Behandeling aanmelding Indien een persoon zich aan wil melden bij onze vereniging, beoordeelt de dirigent/instructeur en/of het bestuur of deze persoon direct deel kan nemen aan het orkest of de slagwerkgroep. Bij deze beoordeling wordt tevens bekeken of er een instrument beschikbaar is en of er plaats is binnen het orkest. Als de persoon muzikaal onderlegd is maar nog geen muziekdiploma(’s) heeft, dan wordt gevraagd om voor te spelen, zodat door de dirigent/instructeur en het bestuur beoordeeld kan worden of het niveau voldoende is om mee te kunnen spelen. Na goedkeuring van zowel de dirigent/instructeur als het bestuur kan de persoon na aanmelding als lid deelnemen aan orkest of de slagwerkgroep. De dirigent/instructeur bepaalt welke plaats een nieuw lid in het orkest inneemt. Indien de persoon niet muzikaal is onderlegd en/of het niveau niet voldoende is, kan de persoon zich aanmelden als lid en zich opgeven voor de opleiding zoals beschreven in paragraaf 3.3. 3.3
Opleiding Als persoon voor de opleiding in aanmerking komt, spelen de volgende vragen:  is er een instrument beschikbaar?  heeft de betreffende docent een plaats vrij om les te geven? Indien beide vragen met ‘nee’ worden beantwoord zijn er drie mogelijkheden, waarbij optie 1 de voorkeur heeft van het bestuur. 1. De persoon start op een ander instrument dat wel beschikbaar is en waar een docent direct les op kan geven. 2. De persoon wordt op een wachtlijst geplaatst voor het gewenste instrument. 3. De persoon kan niet worden aangenomen als lid van onze vereniging. Als een lid in opleiding is via onze vereniging, zijn er een aantal verwachtingen vanuit de vereniging. Van deze leden wordt verwacht:  Serieuze inzet bij het leren spelen van hun muziekinstrument. Dit houdt onder ander in het bezoeken van de lessen, maken van huiswerk en thuis repeteren met het muziekinstrument.  Zorgvuldige omgang met het instrument, de lesboeken en overige door de vereniging aan de leerling ter beschikking gestelde middelen.  Motivatie voor het behalen van (een) muziekdiploma(‘s) (zie paragraaf 3.4).  Als de dirigent/instructeur i.o.m. de docent verwacht dat deelname aan het leerlingenorkest mogelijk is, mee repeteren met het leerlingenorkest (alleen leerlingen op blaasinstrumenten). HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina7  Als de dirigent/instructeur i.o.m. de docent verwacht dat deelname aan het orkest c.q. slagwerkgroep mogelijk is (bij voldoende niveau), mee repeteren met het orkest c.q. slagwerkgroep. Motivatie ouders Ervaring leert dat motivatie vanuit de ouder(s)/verzorger(s) belangrijk kan zijn bij de muzikale ontwikkeling van jonge leden. Wij stellen een motiverende rol bijzonder op prijs.  Motiveren van hun kind om thuis te oefenen.  Belangstelling van ouder(s)/verzorger(s) voor lessen en optredens. Het is altijd mogelijk om bij lessen te komen kijken en/of vragen te stellen aan de docent. Bij optredens zijn de ouders van harte welkom. Van de docenten wordt verwacht:  Het lid zo goed mogelijk op te leiden voor onze muziekvereniging. Hierbij wordt redelijkerwijs verwacht dat een lid binnen 3 jaar zijn/haar A‐diploma (voor dwarsfluit of hobo binnen 4 jaar) heeft behaald. Dit geldt voor leden die nog geen muzikale ervaring hebben en tevens voor leden die zijn doorgestroomd vanuit de blazersklas.  Een jaarlijks verslag te doen door het invullen van een rapport van onze muziekvereniging, zodat het bestuur en de dirigent op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van het lid. Het bestuur en het lid/ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een afschrift van dit rapport. 3.4
Doorstroming Om mee te kunnen spelen met het orkest of de slagwerkgroep is minimaal het A‐diploma nodig. Voor leden die dwarsfluit of hobo bespelen is minimaal B‐niveau nodig. Deelname aan lessen is daarna in principe niet meer verplicht. Wel kan nog steeds deelname aan het leerlingenorkest worden verwacht, zodat de muzikale ontwikkeling op het vlak van ‘samen musiceren’ verder kan worden ontwikkeld. Gemiddeld wordt binnen drie jaar het A‐diploma behaald. 3.5
Lesgeld en voortzetting van lessen na diploma Als een lid het minimaal gewenste diploma heeft behaald en mee gaat spelen bij het orkest of slagwerkgroep, kan het lid les blijven volgen via de vereniging. Leden die de opleiding volgen betalen lesgeld. Leden die de opleiding volgen naast het meespelen bij het orkest/slagwerkgroep worden drie jaar, vanaf het moment van eerste aanmelding als lid, vrijgesteld van contributie en zijn alleen lesgeld verschuldigd, zolang zij les volgen. Daarna wordt naast lesgeld ook contributie gevraagd. Leden op dwarsfluit en hobo worden onder dezelfde voorwaarden vier jaar vrijgesteld van contributie, omdat van hen een hoger niveau gevraagd wordt. Deze mogelijkheid bieden wij, omdat gemotiveerde leden die verder willen leren, van belang zijn voor het muzikale niveau van onze vereniging. 3.6
Onvoldoende vordering De vereniging verwacht vanaf het begin een serieuze inzet en voldoende muzikale ontwikkeling. Als tijdens de opleiding voldoende ontwikkeling uitblijft, kan de vereniging besluiten om de lessen via de vereniging te beëindigen. De leerling kan naar eigen keuze op les gaan buiten de vereniging om. Als een lid niet binnen de gestelde periode een diploma heeft behaald, dan overweegt het bestuur in overleg met de docent/dirigent/instructeur of voortzetting van lessen nog zinvol is. Hierbij is het mogelijk dat het bestuur besluit om een uitzondering te maken op de drie‐ (of vier‐) jaar regel. Als dorpsvereniging willen we de mogelijkheid behouden dat het lid op termijn toch deel kan nemen in het orkest of de slagwerkgroep, en willen we iedereen de kans geven om op een leuke manier muziek te kunnen maken. HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina8 Bij de beslissing of voortzetting van het volgen van lessen en dus voortzetting van het lidmaatschap mogelijk is, beoordeelt het bestuur de muzikale ontwikkeling van het lid aan de hand van:  De jaarlijkse rapporten, waarin de muzikale ontwikkeling van het lid is beschreven.  Overleg met docent. Docent adviseert het bestuur, het lid en eventueel de ouder(s)/verzorger(s) of het zinvol is om verder te gaan met het volgen van lessen.  Als een docent aangeeft dat het beter is om te stoppen met het volgen van lessen, dan kan het bestuur dat advies overnemen en daarop een beslissing nemen.  Overleg met dirigent/instructeur. Adviseert de vereniging aan de hand van voorgenoemde punten over de muzikale kansen van het lid bij onze vereniging. Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing of een leerling na de gestelde lesperiode lid kan blijven van onze vereniging als hij/zij nog geen diploma heeft behaald. HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina9 4
Noodzakelijkevoorwaarden
4.1
Het Bestuur Het bestuur van de Harmonie Concordia bestaat uit 7 personen, die allen lid zijn van de vereniging, die tijdens de jaarvergadering gekozen worden. Zij functioneert met als uitgangsbasis de statuten, het huishoudelijk reglement en het beleidsplan. Het bestuur neemt beslissingen over belangrijke zaken. Minimaal een keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording af leggen over het afgelopen jaar. 4.2
Instrumentarium Leden krijgen instrumenten in bruikleen wanneer zij lid worden van de vereniging. Om de kwaliteit van het bestaande instrumentarium op voldoende niveau te houden zijn de volgende zaken van belang:  Onderhoud van instrumenten: Leden moeten tijdig melden, bij het aanspreekpunt van de vereniging, wanneer reparaties nodig zijn.  Aanschaf van nieuwe instrumenten: Het bestuur beslist over de aanschaf van nieuwe instrumenten, zij kijken naar de noodzaak van het instrument en de kosten. Het bestuur stimuleert de aanschaf van eigen instrumenten onder de leden. Reparatie is te allen tijde voor rekening van de vereniging. Tenzij er schade wordt aangericht door onachtzaamheid. Onderhoud wordt een keer per 2 jaar 100% vergoed. Dit moet vooraf gemeld worden bij het aanspreekpunt van de vereniging. Unisono in Kerkdriel heeft de voorkeur van het bestuur. Bij schade of verlies van een instrument van de vereniging kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien het door onachtzaamheid gebeurt. 4.3
Repetitieruimte Repetities van harmonie en slagwerkgroep vinden plaats in de Dorpskring. Dit verloopt goed en willen we graag zo houden. Er hebben twee afgevaardigden van onze vereniging zitting in het bestuur van Stichting Dorpskring. Sommige muzieklessen vinden plaats in andere ruimtes van derden. Ook dit verloopt goed en willen we ongewijzigd voortzetten. 4.4
Partituren Partituren worden aangeschaft in overleg met muziekcommissie, dirigent en/of instructeur en met toestemming van de penningmeester. Om de kosten te beperken zijn we lid van de MUI. Hier kunnen we partituren huren. Het muziekarchief wordt beheerd door een muziekarchivaris. Leden moeten zorgvuldig omgaan met hun partituren en deze weer inleveren bij inname. De dirigent of instructeur bepaalt wie welke partij speelt. Na een korte proef worden de (meeste) partituren vanaf nu via de mail verzonden, leden zijn er zelf verantwoordelijk voor om deze uit te printen. Deze partituren worden opgeslagen in het digitale archief. De partituren die uitgedeeld worden, worden gearchiveerd in de Dorpskring. 4.5
Uniform We willen ons netjes op straat presenteren en daarom is het belangrijk dat we goede uniformen hebben, die goed onderhouden worden. Binnen de vereniging is er een lid die de uniformen beheert. Broek met riem, vestje, colbert, stropdas, handschoenen en pet met pluim wordt door de vereniging aan leden verstrekt. Leden dienen zelf voor een wit overhemd, effen donkerblauwe sokken en effen zwarte schoenen te zorgen. Bij beschadiging en/of verlies van kledingstukken uitgereikt door de HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina10 vereniging zal een vergoeding gevraagd worden, indien het door onachtzaamheid gebeurt. Leden dienen het pak gestoomd in te leveren als het pak geruild wordt voor een andere maat of wanneer zij stoppen bij de vereniging. De leden moeten te allen tijden het gehele uniform meenemen. Zo kunnen er bij extreme weersomstandigheden uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld het ontdoen van het colbert. 4.6
Informatieverstrekking Om het verenigingsgevoel te versterken wordt de Concordia‐info uitgegeven, een informatiekrant van onze vereniging. Hierin staan alle onderwerpen die van belang zijn voor onze vereniging. Alle leden kunnen hierin een stukje schrijven over zowel muzikale als niet‐muzikale onderwerpen. Daarnaast beschikt de vereniging over een eigen website. Deze is onlangs vernieuwd en onze webbeheerder houdt deze website actueel. 4.7
Ledenwerving De vereniging is continu bezig met ledenwerving, een groot onderdeel hiervan is de blazersklas. Hierover volgt later meer. Tevens bieden we aspirant‐leden die al musiceren de mogelijkheid om gedurende enkele weken gratis mee te spelen met het orkest c.q. slagwerkgroep. Daarnaast is het van belang nieuwe leden te behouden. Dit is nog een verbeterpunt wat betreft de jeugdleden. Door middel van muziek die aansluit bij de jeugd hopen wij dat ze lid blijven van de vereniging. 4.8
Activiteitenplan We stellen jaarlijks een activiteiten plan vast. Er wordt bekeken wat de vaste activiteiten zijn, zoals carnaval, Sinterklaas etc. Daarnaast zullen er buitenoptreden, concert en uitwisselingen met andere verenigingen ingepland worden. 4.9
P.R. Binnen de vereniging hebben we een vast contactpersoon die kranten e.d. aanschrijft wanneer er een activiteit o.i.d. zal plaats vinden. Daarnaast is de website volledig vernieuwd en is deze up‐to‐
date. Hier kunnen zowel leden als niet‐leden informatie vinden over onze vereniging. We proberen regelmatig in het nieuws te komen en ons op straat te laten zien, zodat we meer naamsbekendheid hebben en mensen ons makkelijk kunnen vinden. Ook presenteren we ons meer op scholen, zodat de jeugd kennis kan maken met Concordia. 4.10 Huisregels Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt het nieuwe lid een informatieboekje met daarin algemene informatie en richtlijnen over onze vereniging. HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina11 5
Financiën
De doelstelling van onze vereniging kan niet worden gerealiseerd zonder financiën. 5.1
Kostenposten De belangrijkste kostenposten zijn als volgt te benoemen:  Vergoeding aan dirigent/instructeur/docenten  Kosten bladmuziek  Kosten aanschaf en vervanging van instrumenten en uniformen  Kosten reparatie instrumenten  Kosten huur repetitie‐ en lesruimten  Kosten koffie en consumpties  Kosten concerten en andere activiteiten  Overige algemene kosten 5.1.1 Vergoeding aan dirigent, instructeur en docenten De huidige dirigent, instructeur en docenten werken op freelance basis. D.w.z. dat ze niet bij ons in loondienst zijn, maar hun werkzaamheden aan ons maandelijks factureren. Er zijn afspraken over de hoogte van de beloning voor de standaardwerkzaamheden en de vergoeding voor concerten en extra repetities etc. Een maal per jaar wordt bezien of de beloning nog marktconform is en zo nodig binnen onze financiële mogelijkheden aangepast. 5.1.2 Kosten bladmuziek De muziekcommissie is verantwoordelijk voor de repertoirekeuze en geeft aan welke stukken er worden ingestudeerd. Dit kunnen werken uit ons archief zijn. Als er niet uit in ons bezit zijnde partituren kan worden geput, dan kunnen binnen ons jaarbudget nieuwe werken worden aangeschaft. Daarnaast zijn we lid van de MUI en kunnen we daar een aantal partituren per jaar lenen. Bestellingen dienen altijd te geschieden in overleg met het bestuur. 5.1.3 Kosten van aanschaf en/of vervangingen van instrumenten Of er instrumenten en/of uniformen worden aangeschaft, zal altijd in het bestuur worden besproken. Indien nodig zal het bestuur advies inwinnen bij dirigent en/of instructeur over welke instrumenten het beste binnen onze vereniging passen. De uiteindelijke beslissing over de aanschaf van een nieuw instrument of uniform wordt door het bestuur genomen. 5.2
Inkomsten Deze uitgaven worden gefinancierd middels de volgende inkomsten:  Contributies  Lesgelden  Donateursgelden  Sponsors  opbrengst ‘t Harmonieke  Opbrengst oud papier  Subsidies  Vergoeding voor muzikale medewerking  Overige inkomsten HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina12 5.2.1 Contributies De contributie dient jaarlijks te worden bezien en zo nodig aangepast te worden aan de algemene prijsontwikkelingen. Een verhoging van de contributie zal op de jaarvergadering worden voorgelegd. De hoogte van de contributie is te vinden in het informatieboekje, dit bedrag wordt maandelijks geïncasseerd. 5.2.2 Lesgelden De lesgelden dienen zo veel mogelijk in de pas te lopen met het honorarium van de docenten, zodat de kosten van het opleiden van leerlingen niet al te zwaar in de lasten van de vereniging doorwerken. De hoogte van het lesgeld is te vinden in het informatieboekje, dit bedrag wordt maandelijks geïncasseerd. Leerlingen gaan na 3 jaar naast het lesgeld ook contributie betalen. 5.2.3 Donateursgelden Door extra aandacht aan de incasso te geven, worden zo goed als alle donateurs geïncasseerd. Het zal echter omdat er toch “verwatering optreedt” nodig zijn, om op korte termijn weer een donateursactie te houden. 5.2.4 Oud papier De inkomsten uit het ophalen van oud papier is één van de belangrijkste bronnen van inkomsten van de vereniging. Middels het aanstellen van een groepsleider loopt het ophalen goed. Toch blijft het van belang dat bij afwezigheid wordt gezorgd voor een vervanger. Er is een coördinator binnen de vereniging die de contacten onderhoudt met de AVRI en Van Bruchem etc. Op woensdag wordt het papier opgehaald bij particulieren, op zaterdag bij bedrijven. Sinds juli 2013 is de AVRI met een proef begonnen om klein afval op te halen, dit is een proef van 9 maanden. Dit afval wordt op dinsdagavond opgehaald. 5.2.5 Subsidies De enige subsidie die we tot nu toe ontvangen is die van de Gemeente Geldermalsen. Deze bestaat uit een algemene subsidie en een vergoeding voor de opleiding van jonge leerlingen die door gekwalificeerde docenten worden opgeleid. Hiervoor moet tijdig de jaarrekening en de begroting worden ingediend. Bij bijzondere activiteiten of aanschaffingen zal steeds worden bezien of er ander subsidie mogelijkheden zijn. Anjerfonds etc. 5.2.6 Vergoeding voor muzikale medewerking Voor medewerking bij dorpsevenementen vragen wij een vergoeding. 5.2.7 Overige inkomsten De grote clubactie is een jaarlijkse actie. Dit was voor de vereniging altijd een grote bron van inkomsten echter is dit sinds 2 jaar veranderd doordat er meerdere verenigingen in Beesd hiermee gestart zijn. Toch willen wij met inzet van alle leden blijven proberen zoveel mogelijk loten te verkopen. Ten slotte is de vereniging in het bezit van een muziektent. De muziektent levert ons door verhuur inkomsten op. De muziektent vergt onderhoud, maar we willen hem graag blijven behouden. Wij zullen deze dan ook in goede conditie proberen te houden en materialen indien nodig vervangen. Binnen de vereniging is er een aanspreekpunt omtrent de muziektent, deze is verantwoordelijk voor HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina13 de verhuur van de tent. De hulp van leden wordt verwacht wanneer de tent ergens opgezet en afgebroken moet worden. Uit de financiële jaarverslagen van de afgelopen jaren blijkt dat reguliere uitgaven steeds door de ontvangsten uit de bronnen zoals hierboven beschreven werden gefinancierd. Het is dus belangrijk deze bronnen in stand te houden. Er wordt jaarlijks een begroting opgemaakt waaruit blijkt welke ontvangsten en uitgaven we kunnen verwachten. HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina14 6
Conclusie
Bij veel muziekverenigingen in ons land loopt het ledenaantal terug. Ook de KNFM heeft gemeld dat zij minder leden hebben. Bij ons blijft het ledenaantal redelijk stabiel, maar we moeten wel spreken van een ledentekort. Een belangrijk doel van dit beleidsplan is daarom uiteindelijk het aantrekken van nieuwe leden en het behouden van de huidige leden. Wat ons opviel bij het schrijven van dit beleidsplan is dat het je verplicht, je nog eens goed te verdiepen in wat een muziekvereniging nu precies inhoudt. En dan blijkt dat er heel wat komt kijken om zo ’n vereniging draaiend en gezond te houden. Regeren is vooruitzien. Wij hopen dat dit plan een hulpmiddel zal zijn om onze vereniging de komende jaren effectief te kunnen besturen. Met een effectief beleidsplan proberen we van onze vereniging een goede organisatie met een gezonde uitstraling te maken, zodat we weer meer leden aaan zullen trekken en verantwoorde muzikale optredens kunnen blijven geven. Maar vooral veel plezier hebben met het maken van muziek! HarmonieConcordiaBeesd,Beleidsplan2014‐2018
Pagina15