HB Adviesbureau Grondgedachte 24

http://eepurl.com/6Dxfn
HB Adviesbureau Grondgedachte 24
Grondgedachte 24
volg ons
Geachte lezer,
Het eerste kwartaal van 2014 ligt al weer achter ons. Een kwartaal waarin het een uitdaging was om
iedereen volop aan het werk te houden. Met veel inzet, creativiteit en met behulp van onze
opdrachtgevers is dit redelijk gelukt. En daar zijn wij in deze tijd eigenlijk best wel blij mee. In de media
wordt gelukkig gesproken over “voorzichtig economisch herstel”. Laten we hopen dat we de weg
omhoog weer gevonden hebben.
Als HB Adviesbureau laveren wij mee met de markt en blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen. En
dat vindt u terug in de projecten die u aan ons toevertrouwt.
Ruud Zonneveld
Directeur
Landschapsarchitect Maithe Vos blij met opdracht ontwerp Centrumplan Hoogkarspel
Internationaal Rugby op kunstgras in Amsterdam Nieuw-West
3D ontwerp en engineering ecologische verbindingszone De Heilooër Zeeweg
Gebruik duurzaam schuimglas als lichtgewicht ophoog materiaal in rioleringsproject
Meten baggeraanwas vaarwegen beroepsvaart Provincie Noord-Holland
Landschapsarchitect Maithe Vos blij met
opdracht ontwerp Centrumplan Hoogkarspel
Het centrum van Hoogkarspel ondergaat een forse facelift. Een
stedenbouwkundig plan waarbinnen diverse architectonische
ontwikkelingen een plaats hebben gekregen, ligt hier aan ten
grondslag. De grootste ingreep is het verplaatsen van het huidige
gemeentehuis. Door deze verplaatsing ontstaat er ruimte voor
een nieuw dorpsplein met stedelijke wanden.
Het nieuwe plein moet een levendige ruimte worden, waar
evenementen plaatsvinden, maar ook waar inwoners verblijven,
flaneren en hun boodschappen doen. Lees verder >>
Internationaal Rugby op kunstgras in
Amsterdam Nieuw-West
Eindelijk is het dan zover. Van 16 tot en met 18 mei a.s. wordt op
sportpark de Eendracht in Amsterdam Nieuw-West het
“Amsterdam Sevens” internationale rugbytoernooi gehouden. Wat
HB Adviesbureau betreft een bijzonder editie, want er wordt dit
jaar voor het eerst op een volledig kunstgrasveld gerugbyd.
Wouter Stuive, projectleider HB Adviesbureau; “Aan het einde
van de zomer van 2013 werd HB Adviesbureau door de
gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West al benaderd om
mee te kijken naar de mogelijkheden om het toernooi op een
kunstgrasveld te laten plaatsvinden. Het veld moest gaan voldoen
aan de hoogste eisen van de Internationale rugbybond (IRB) en bovendien in februari 2014 gereed zijn
om te kunnen inspelen.” Lees verder >>
3D ontwerp en engineering ecologische
verbindingszone De Heilooër Zeeweg
De Heilooër Zeeweg is aangewezen als ecologische verbinding
tussen het duingebied en het Heilooër bos (Nijenburg). Hiertoe is
een ecologische en hydrologische analyse gemaakt van het
gebied welke de basis heeft gevormd voor de inrichting van de
ecologische zone. Het gebied wordt ingericht enerzijds als nat
schraalgrasland. Anderzijds wordt in de lengterichting van het
gebied een waterpartij aangelegd die dicht bij de duinen het
karakter krijgt van een meanderende ‘duinbeek met breed
stroombed’ en meer landinwaarts het karakter van een ‘duinwater
voerende sloot’. Lees verder>>
Gebruik duurzaam schuimglas als lichtgewicht
ophoog materiaal in rioleringsproject
In opdracht van de gemeente Hoorn is HB Adviesbureau in de wijk
‘de Grote Waal’ in Hoorn bezig met de voorbereiding van het
vervangen van de riolering. Dit geschiedt fasegewijs. Deze
wijk/toegangswegen is ten tijde van aanleg hoogstwaarschijnlijk
niet voor belast en daardoor is in de loop van de tijd grote zetting
ontstaan in de wijk.
Om tijdens en na de aanleg van de nieuwe riolering de zetting
niet verder te laten optreden wordt bij het aanvullen van de
rioolsleuf een lichtgewicht ophoog materiaal toegepast. Bij de
eerste 3 fases van de wijk is gebruik gemaakt van het
welbekende flugsand. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wilde de gemeente voor de 4e fase een
alternatief voor het natuurproduct flugsand. Lees verder >>
Meten baggeraanwas vaarwegen beroepsvaart
provincie Noord-Holland
In de baggerprogramma’s voor de Noord-Hollandse vaarwegen
is door de Provincie Noord-Holland prioriteit gegeven aan het
onderhoud van het basisnetwerk voor de beroepsvaart. Vanuit
het Inspectie Meerjaren Programma (IMP) komen in 2014 een
vijftal vaarwegen in aanmerking voor inspectie. Het betreft de
tracés in het Schagerkanaal, Tapsloot/Markervaart Zuid,
Stierop/Alkmaardermeer, Amstel en Noordhollandsch Kanaal, Gat
van de meer -Den Helder. In totaal 83 kilometer.
HB Adviesbureau heeft vanuit het raamcontract met de Provincie
Noord-Holland de opdracht gekregen om deze inspectie uit te
voeren. Lees verder >>
Copyright © 2014 HB Adviesbureau, alle rechten voorbehouden.