Workshop - Een veilige zorgrelatie in de intramurele zorg

16-6-2014
(concept)Leidraad Veilige zorgrelatie
Workshop Veilige zorgrelatie
Marianne Reij
Eigenreijs Trainingen
Handvatten voor
bewustwording, preventie en
interventie bij
grensoverschrijdend gedrag en
mishandeling in de
professionele zorgrelatie.
Een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Een leidraad voor het maken van
beleid en afspraken in een
organisatie over
grensoverschrijdend gedrag en
mishandeling in de zorgrelatie.
Voor de langdurende zorg:
verpleeg- en verzorgingshuizen,
thuiszorg,
gehandicaptenzorg en
chronische psychiatrische zorg.
Grensoverschrijdend
gedrag/mishandeling =
Het handelen of het nalaten van handelen
van al degenen die in een terugkerende professionele
zorgrelatie met een zorgvrager staan,
waardoor deze lichamelijke en/of psychische en/of
materiële schade lijdt en
waarbij van de kant van de zorgvrager sprake is van
een vorm van gedeeltelijke of volledige
afhankelijkheid.
Vijf vormen
•
•
•
•
•
verwaarlozing en onthouden van zorg
psychisch, waaronder schending van rechten
fysiek
seksueel
financieel en/of materieel.
Plegers kunnen zijn:
• Zorgprofessionals
• Ander personeel
• Vrijwilligers werkzaam in de
organisatie
1
16-6-2014
Risicofactoren bij de oudere
• Leeftijd
• Sekse
• Ingrijpende voorvallen
• Sociale isolatie
• Gezondheidsproblemen en psychische gesteldheid
Risicofactoren op organisatieniveau
• Grote werkdruk: onvoldoende tijd voor reflectie
• Ontbreken van effectief beleid
• Gebrek aan ondersteuning door specialisten
• Ongunstig werkklimaat en gesloten
organisatiecultuur.
• Ontbreken van toezicht en onveilige fysieke
inrichting van de organisatie
• Veel doorstroming van personeel: wegvloeien van
ervaring.
• Onvoldoende kennis en opleidingsniveau
Beschermende factoren bij de oudere
• Sociaal netwerk
• Weerbaarheid en zoveel mogelijk behouden
van eigen regie.
• Informatie en kennis
• de organisatie hanteert beleidsregels,
klachtregeling en hulpmogelijkheden
Risicofactoren bij de pleger
• Overbelasting
• Knelpunten in de omgangsvormen met cliënten
• Gebrek aan deskundigheid
• Een negatieve houding
• Persoonlijke problemen
Risicofactoren op maatschappelijk niveau
• Bezuinigingen in de zorg
• Opleiding
• Beeldvorming
• Toenemende complexe zorg voor ouderen
Beschermende factoren bij
potentiële plegers
• Voldoende informatie en ondersteuning om
overbelasting tegen te gaan.
• Klimaat waarin knelpunten bespreekbaar zijn.
• Klimaat waarin ‘zorgen’ bespreekbaar zijn.
• Informatie en kennis over mishandeling
• De organisatie gehanteert beleidsregels, richtlijnen
en hulpmogelijkheden
2
16-6-2014
Beschermende factoren op organisatie en maatschappelijk niveau
Leidraad
• Een samenhangend beleid voor sociale veiligheid
• Voldoende scholing en training
• Goede scholing over het omgaan met kwetsbare
ouderen en hun gedragsstoornissen
• Maatregelen die overbelasting voorkómen
• Een open en positief werkklimaat
Stap 1
Signaleren
Stap 2
Bespreken en melden in
de organisatie
Stap 3
Bespreken met de cliënt
Stap 4
Bespreken met de
(vermoedelijke) pleger
en nader onderzoek
Stap 5
Stoppen, extern
melden, maatregelen
treffen
Stap 6
Nazorg verlenen en
evalueren
Meldpunt Ouderenmishandeling
in de zorg: IGZ
• Seksueel misbruik of calamiteit: melden is verplicht
(artikel 4a van de Kwaliteitswet zorginstellingen)
Zijn er nog vragen?
• [email protected]
• www.igz.nl
Bedankt
voor uw aandacht
Marianne Reij
3